GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012"

Transcriptie

1 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat BK Nijmegen T (024) Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente t.a.v. dhr. S. Stevens 4 JL Kenmerk Gp Datum 22 februari 2012 Betreft Jaarlijkse Rapportage van geregistreerde discriminatieklachten Conform eisen WGA Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Iederl Gelijk is de organisatie die, volgens afspraken gemaakt door het Veiligheidscollege Gelderland Zuid, door de 18 gemeenten in die regio is aangewezen als antidiscriminatievoorziening voor de regio Gelderland Zuid. Conform de eisen van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) presenteren wij u hierbij voor de tweede maal het aantal geregistreerde klachten via het Registratieformulier zoals dat is vastgesteld volgens de Regeling BZK van 10 november 2010 (nr ). Met deze door ons aangeleverde rapportage 2011 voldoet u aan de verplichting van de WGA om jaarlijks voor 1 april gegevens te verstrekken over het voorkomen van incidenten op het gebied van ervaren discriminatie en ongelijke behandeling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u zélf als gemeente verantwoordelijk bent voor toezending van de gegevens vóór 1 april 2012 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Analyse van de gegevens Uitgangpunt bij de registratie van klachten is de door de melder ervaren discriminatie. Dit kunnen zowel situaties zijn waarbij in juridische zin sprake is van discriminatie als situaties die gevoelsmatig discriminatie zijn. Meldingen worden zowel door slachtoffers zelf gedaan als door belangenbehartigers, hulpverleners en getuigen van een voorval, of komen voort uit eigen onderzoek door IederlGelijk.

2 Dit is de tweede formele rapportage die u van Iederl Gelijk ontvangt volgens de WGA. In de cijfers zijn naast de meldingen die rechtstreeks bij Iederl Gelijk zijn binnengekomen, tevens 3 CGB-zaken opgenomen die betrekking hebben op gemeenten in Gelderland Zuid, en 21 discriminatie-incidenten die voorkomen op het zaaksoverzicht van de politie Gelderland Zuid, dat ingebracht wordt op de Regionale Discriminatieoverleggen van OM, politie en Iederl Gelijk. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te genereren van dat wat zich voordoet op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling in deze regio. Analyse van de aantallen meldingen Een vergelijking met cijfers uit het 2010 laat zien dat het aantal meldingen over het algemeen genomen weer een stijging vertoont (van 205 naar 241). Dit ondanks het feit dat er in 2011 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen landelijke campagne meer is gevoerd waarin burgers opgeroepen worden melding te doen van discriminatie-incidenten. Er is in het overzicht van Gelderland Zuid een toename van meldingen over situaties in de regio Gelderland Zuid, die afkomstig zijn van inwoners van gemeenten buiten de regio Gelderland Zuid (19) of waarvan niet duidelijk was uit welke gemeente in Gelderland Zuid ze precies afkomstig zijn (24). In het laatste geval betreft dat dan vaak meldingen gedaan door belangenbehartigers, hulpverleners of signalen voortgekomen uit eigen signalering door Iederl Gelijk Het aantal meldingen in de stad Nijmegen is in 2011 nagenoeg gelijk gebleven. In de grotere gemeenten Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Zaltbommel, Buren, Maasdriel en zien we een toename van het aantal meldingen, zeker als daarbij meegerekend worden de meldingen óver deze gemeenten door inwoners van andere gemeenten. Van de grotere gemeenten (> inwoners) blijft alleen de gemeente Wijchen achter met het aantal meldingen. Het aantal meldingen van en over gemeenten in de regio met minder dan inwoners blijft gering. Het is aan te bevelen de mogelijkheid (én wenselijkheid) om discriminatie te melden daar nog weer extra onder de aandacht te brengen. Wij willen er wederom nadrukkelijk op wijzen dat een toename van het aantal meldingen niet automatisch duidt op toename van het aantal discriminatie-incidenten. Het kan wel betekenen dat de bekendheid met het meldpunt Iederl Gelijk, de regionale antidiscriminatie-voorziening voor Gelderland Zuid, groter wordt. Hoe meer meldingen hoe beter de overheid en dus ook een gemeente zicht krijgt op wat er speelt in haar samenleving. Uitsluiting en discriminatie vormen bedreigingen voor het vertrouwen in en de betrokkenheid bij de samenleving. Het kabinet merkt in haar nota "Binding en Burgerschap" dan ook op: (...) Het kabinet blijft daarom strijden voor de bescherming van het gelijkheidsbeginsel dat is neergelegd in artikel 1 van onze Grondwet en komt met een aangevuld actieprogramma bestrijding discriminatie". 2

3 IederlGelijk zal ook in 2012 nadrukkelijk naar buiten treden. Wij verzoeken u als gemeente de verantwoordelijkheid te (blijven) nemen voor de bekendmaking aan uw burgers over deze (gemeentelijke) voorziening. De meldingen die daadwerkelijk binnenkomen bij IederlGelijk (of politie of CGB) zijn maar het topje van de ijsberg. Het zijn zogenaamde "platte cijfers" die geen informatie geven over frequentie, duur of impact. Daarom heeft IederlGelijk (samen met de 3 andere antidiscriminatievoorzieningen in de nieuwe politieregio Gelderland en Overijssel) in januari 2012 ook een ervaringsonderzoek laten verrichten naar het discriminatieklimaat. Het resultaat van dat onderzoek verwachten wij in maart te krijgen. Wij zullen u daarover uitgebreid informeren en een relatie leggen met de cijfers zoals wij die nu bij u hebben aangeleverd. Evaluatie WGA In 2012 zal de WGA voor de eerste maal geëvalueerd worden. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze gemeenten de taken voortvloeiend uit die wet daadwerkelijk hebben uitgevoerd, of discriminatiebestrijding geïmplementeerd is in het gemeentelijk beleid, en wat de kwaliteit is van de antidiscriminatievoorziening. IederlGelijk voert in de regio Gelderland Zuid voor de gemeente Nijmegen naast de wettelijke taken ook activiteiten uit op het gebied van preventie (voorlichting, onderzoek, beleidsadvies). In deze tijd van bezuinigingen zullen wij natuurlijk begrip moeten opbrengen voor de positie van veel gemeenten, die geen mogelijkheden zien om op dit moment meer dan de wettelijke basistaken te financieren. Wel zullen wij bij de evaluatie van de WGA daarom nadrukkelijk aandacht vragen voor het belang van (financiering van) preventie en bewustwording. Analyse van de inhoud van de meldingen Gronden: Verreweg de meeste meldingen in Gelderland Zuid betreffen wederom de grond Herkomst/kleur/ ras (105). Daarnaast zijn er met name klachten over Leeftijd (56), Geslacht (24), Seksuele gerichtheid (20) en Handicap/chronische ziekte (19). De meldingen over de gronden Leeftijd en Geslacht komen in een aantal gevallen voort uit incidentele screening door IederlGelijk van personeelsadvertenties. Opvallend is de enorme toename (bijna 4 maal zo veel als in 2010) van het aantal meldingen over Leeftijd bij mensen die op zoek zijn naar (ander) werk. Ook het aantal meldingen over Seksuele gerichtheid is 1,5 maal zo groot als het jaar ervoor. 3

4 Maatschappelijk terrein: Van de maatschappelijke terreinen waarop de incidenten betrekking hebben, is wederom de Arbeidsmarkt het meest voorkomende (zelfs 2 maal zo veel meldingen als in 2010), gevolgd door Commerciële dienstverlening, Openbare Ruimte, Horeca en Collectieve voorzieningen. Opvallende stijgers zijn hier naast Arbeid: Openbare ruimte (van 14 naar 23), Politie (van 6 naar 12) en Publieke opinie (van 3 naar 10) Wijze klachtbehandeling: Bij de keuze van wijze van klachtbehandeling speelt een rol: de aard van de klacht, de wens en verwachting van de melder en de juridische mogelijkheden. Soms wil een melder enkel het verhaal kwijt. Daarnaast geeft IederlGelijk op verzoek van cliënten een (juridische) inschatting van het incident en advies op maat hoe het probleem zelf op te lossen. Waar gewenst ondersteunt IederlGelijk bij (het in gang zetten van) procedures en aangifte doen. In de praktijk blijkt dat melders vaak gedurende het traject om diverse redenen afzien van het zetten van verdere stappen: uit angst voor represailles, om het gebeuren zo snel mogelijk te vergeten, geen motivatie om een (langdurige) procedure te voeren of de gedachte dat verdere stappen ondernemen toch geen zin heeft. Zonder toestemming van de melder onderneemt IederlGelijk geen verdere acties. Tot slot: Zoals in deze brief staat vermeld, zullen in de loop van maart de resultaten bekend worden van ons (vervolg)onderzoek naar het Discriminatieklimaat Gelderland Zuid. Ik zou het op prijs stellen om met u, of met (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraad, over de voorliggende rapportage én het onderzoek Discriminatieklimaat in gesprek te gaan. Dit mede in het licht van de op handen zijnde eerste evaluatie van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Ik zal te zijner tijd hierover contact met u opnemen. ~Met 1 Geluk 4

5 Bijlagen In de bijlagen vindt u: Een overzicht van de gegevens van de totale regio Gelderland Zuid Het Registratieformulier ingevuld met gegevens van uw gemeente Het Registratieformulier met gegevens van uw gemeente biedt informatie in tabellen via drie kolommen: Primair is dat wij u inzicht geven over de klachten van ingezetenen van uw gemeente, zowel over voorvallen in de eigen gemeente als over voorvallen elders. Daartoe dienen de eerste en tweede kolom. In de derde kolom staan de klachten van niet-ingezetenen over een voorval dat heeft plaatsgevonden in uw gemeente. Tabel 1 geeft het aantal ontvangen en in behandeling genomen klachten weer; Tabel 2 biedt zicht op het aantal klachten uitgesplitst over de verschillende discriminatiegronden; Tabel 3 toont op welke maatschappelijke terreinen deze klachten betrekking hebben; Tabel 4 geeft aan wat de aard van het voorval was; Tabel 5 is een weergave van de wijze waarop de klacht in behandeling is genomen. De cijfers geven aan dat bepaalde situaties zich voordoen waarbij discriminatie is beleefd, maar tonen niet aan hoe vaak dergelijke situaties in de samenleving voorkomen. Een klacht kan meer dan één grond betreffen, meer dan één aard hebben, op verschillende maatschappelijke terreinen spelen en er kunnen meerdere vormen van klachtbehandeling hebben plaatsgevonden. De optelling van de totalen kan daardoor dus gelijk aan maar ook groter zijn dan het totale aantal klachten. 5

6 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid Overzicht discriminatieklachten 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tabel 1: Totaal aantal discriminatieklachten Aantal klachten Over eigen gemeente in GLD-Z Over een (andere) gemeente in GLD-Z Over overige gemeente buiten GLD-Z Over overig: Nederland, GLD-Z, Gelderland, landelijke instellingen etc Over onbekend Totaal Van ingezetenen GLD-Z Van ingezetenen van gemeente buiten GLD-Z Van overig, bv. uit GLD-Z, Gelderland, Nederland, etc. Van onbekend Totaal Hiervan zijn 4 meldingen via CGB en 21 meldingen via politie Gelderland Zuid binnengekomen. Regio Gelderland zuid

7 Tabel 2: Verdeling van aantal klachten per gemeente Gemeenten 2009 klachten ingezetenen Buren Culemborg Druten Geldermalsen Groesbeek Heumen Lingewaal Maasdriel Millingen aan de Rijn Neder-Betuwe Neerijnen Nijmegen Tiel Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel 2010 klachten ingezetenen 2011 klachten ingezetenen Totaal Regio Gelderland zuid

8 Tabel 3: Uitsplitsing klachten per gemeente Klacht ingezetene over eigen gemeente Klacht ingezetene niet over eigen gemeente Klacht niet ingezetene over deze gemeente Buren Culemborg Druten Geldermalsen Groesbeek Heumen Lingewaal Maasdriel Millingen aan de Rijn Neder Betuwe Neerijnen Nijmegen Tiel Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel subtotaal Over gemeente in GLD-Z Over overig/onbekend Onbekend /overig 42 1 TOTAAL Van de 58 klachten van niet ingezetenen over gemeenten in Gelderland Zuid, zijn 16 klachten afkomstig van ingezetenen uit een andere gemeente uit de regio Gelderland Zuid, 24 uit een niet nader gespecificeerde gemeente in Gelderland Zuid, en 18 uit een regio buiten Gelderland Zuid. Regio Gelderland zuid

9 Tabel 4: Verdeling klachten naar discriminatiegrond Discriminatiegrond Antisemitisme Arbeidscontract Arbeidsduur Burgerlijke staat Geslacht Godsdienst Handicap/chronische ziekte Herkomst/Kleur/Ras Leeftijd Levensovertuiging Nationaliteit Politieke overtuiging Seksuele gerichtheid (niet wettelijke) gronden Onbekend Totaal Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totale aantal klachten. Een klacht kan name over discriminatie op meerdere gronden gaan, waardoor er verschil ontstaat in de twee totalen. Regio Gelderland zuid

10 Tabel 5: Verdeling van klachten naar maatschappelijke sector Maatschappelijk terrein Arbeidsmarkt Buurt/wijk Collectieve voorzieningen Commerciële dienstverlening Horeca/amusement Huisvesting Media en reclame Onderwijs Openbare ruimte Politie/Vreemdelingendienst/ OM Privé-sfeer Sport en recreatie Publieke/Politieke opinie Totaal Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totale aantal klachten. Een klacht kan namelijk over discriminatie op meerdere maatschappelijke terreinen gaan, waardoor er verschil ontstaat in de twee totalen. Regio Gelderland zuid

11 Tabel 6: Verdeling van klachten naar aard Aard van de klachten Omstreden behandeling Vijandige bejegening Geweld Bedreiging Totaal Tabel 7: Wijze van Klachtbehandeling Klachtbehandeling Registratie Advies/informatie Beïnvloeding beleid Bemiddeling Bijstaan in procedures Doorverwijzing Eigen onderzoek ADB Totaal Eind 2011 waren 12 klachtbehandelingen nog niet afgerond. 5 Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal klachten. Een klacht kan over discriminatie in meerdere vormen (aard) gaan en dat verklaart het verschil. 6 Per klacht kunnen meerdere manieren van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. Regio Gelderland zuid

12 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2011 JÊÊfc t

13 iederl gelijk Naam antidiscriminatievoorziening Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid Rapportage ten behoeve van gemeente Jaar van registratie Totaal aantal klachten Klacht van ingezetene Over voorval Over voorval in de in andere subtotaal gemeente gemeente Klacht van nietingezetene over voorval in de gemeente Totaal Totaal Hiervan is 1 melding binnengekomen via de politie Gelderland Zuid

14 2. Discriminatiegrond 2 Klacht van ingezetene Klacht van niet- Totaal Over voorval Over voorval subtotaal ingezetene over in de in andere voorval in de gemeente gemeente gemeente Ras Antisemitisme Nationaliteit Handicap / 1 1 Chronische ziekte Leeftijd Seksuele 1 1 gerichtheid Geslacht 2 2 Arbeidsduur Arbeidscontract Vast/tijdelijk Burgerlijke staat Godsdienst 1 1 Levensovertuiging Politieke gezindheid e (nietwettelijke) gronden Onbekend Totaal Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totale aantal klachten. Een klacht kan namelijk over discriminatie op meerdere gronden gaan, waardoor er verschil ontstaat in de twee totalen.

15 3. Maatschappelijk terrein Klacht van ingezetene Klacht van niet- Totaal Over Over subtotaal ingezetene over voorval in voorval in voorval in de de andere gemeente gemeente gemeente Arbeidsmarkt 3 3 Buurt/wijk Collectieve voorzieningen Commerciële dienstverlening Horeca/amusement Huisvesting Media en reclame Onderwijs Politie / OM / Vreemdelingendienst Privésfeer Publieke / politieke opinie Sport / recreatie 1 1 Openbare ruimte / publieke domein Onbekend / n.v.t. Totaal

16 4. Aard Klacht van ingezetene Klacht van niet- Totaal Over voorval Over voorval subtotaal ingezetene over in de in andere voorval in de gemeente gemeente gemeente Omstreden behandeling Vijandige bejegening Geweld Bedreiging Onbekend Totaal Klachtbehandeling 3 Klacht van ingezetene Klacht van niet- Totaal Over voorval Over voorval subtotaal ingezetene over in de in andere voorval in de gemeente gemeente gemeente Registratie Advies/informatie Beïnvloeding beleid Bemiddeling Bijstaan in procedures Doorverwijzing Eigen onderzoek ADV Totaal Per klacht kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. Daarbij kan de wijze van klachtbehandeling niet of niet volledig zijn ingevuld zijn voor de op het moment nog lopende klachten. Het totale aantal geregistreerde werkwijzen van klachtbehandeling kan om die redenen dan ook afwijken van het totale aantal klachten. 4 De werkwijze 'registratie' betekent dat de klachtbehandeling heeft bestaan uit het registreren van de klacht of melding en uit het geven van een korte reactie (telefonisch of per ).

17 Vergelijking gemeente met 2010: Gemeente Aantal Aantal klachten klachten Discriminatiegronden Klacht Ras 4 6 Antisemitisme Nationaliteit Handicap / Chronische ziekte 1 Leeftijd 2 Seksuele gerichtheid 1 Geslacht 2 Arbeidsduur Arbeidscontract Vast/tijdelijk Burgerlijke staat Godsdienst 1 Levensovertuiging Politieke gezindheid e (niet-wettelijke) gronden Onbekend Maatschappelijk terrein Klacht Arbeidsmarkt 1 3 Buurt/wijk Collectieve voorzieningen Commerciële dienstverlening 2 Horeca/amusement 3 1 Huisvesting 1 Media en reclame 1 Onderwijs 1 Politie / OM / Vreemdelingendienst 1 Privésfeer 1 Publieke / politieke opinie Sport / recreatie 1 Openbare ruimte / publieke domein 1 Onbekend / n.v.t.

18 Aard Klacht Omstreden behandeling 4 9 Vijandige bejegening 4 Geweld Bedreiging Onbekend Wijze klachtbehandeling Klacht Registratie Advies/informatie 4 5 Beïnvloeding beleid Bemiddeling Bijstaan in procedures 2 Doorverwijzing Eigen onderzoek ADV 5 De werkwijze 'registratie' betekent dat de klachtbehandeling heeft bestaan uit het registreren van de klacht of melding en uit het geven van een korte reactie (telefonisch of per ). 7

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012 Registratie lijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2012 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor Jaar van registratie 2012 Inleiding Voor u ligt de registratie van discriminatieklachten van

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Anti Discriminatie Bureau BELAND

Anti Discriminatie Bureau BELAND Anti Discriminatie Bureau BELAND mi ii min min Oenio 16.004948 J ^ Het College van Burgemeester en Wethouders van de Reimerswaal Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Onderwerp rapportage discriminatie Kenmerk

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2013

Registratie discriminatieklachten 2013 Registratie discriminatieklachten 2013 Methode en uitkomsten Moniek Coumans Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, oktober 2014. Inhoud 1 INLEIDING 2 2 METHODE 2 3 UITKOMSTEN 5 3.1 TOTAAL

Nadere informatie

Aantal meldingen per jaar

Aantal meldingen per jaar WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2014 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L)

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L) uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl^iesnr. E. Berkx SECR/Kabinet en Communicatie 0475-359 401 AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en ivliddelen

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Doorzenden rapportage discriminatieklachten

Doorzenden rapportage discriminatieklachten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doorzenden rapportage discriminatieklachten Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op grond van de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?!

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?! Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) Handicap/ Chronische ziekte Politieke gezindheid Ras te oud voor je baas?! te homo voor je buren?! te zwanger voor contractverlenging?! te allochtoon voor de discotheek?!

Nadere informatie

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Jaarverslag 2013 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg

Nadere informatie

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. Stam Tel nr: Nummer: 15A.00335 Datum: 30 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: n.v.t.

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Discriminatiecijfers 2014 Antidiscriminatievoorzieningen Oost-Nederland

Discriminatiecijfers 2014 Antidiscriminatievoorzieningen Oost-Nederland Discriminatiecijfers 2014 Antidiscriminatievoorzieningen Oost-Nederland Colofon Discriminatiecijfers 2014 Antidiscriminatievoorzieningen Oost-Nederland Datum September 2015 Auteurs Marten Verheijen, Artikel

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

............................................................................................................

............................................................................................................ ............................................................................................................ 1 ADVL2013_CG_Halfjaarrapportage2013 Inhoud........................................................

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

JAARBERICHT DISCRIMINATIE GELDERLAND-MIDDEN

JAARBERICHT DISCRIMINATIE GELDERLAND-MIDDEN JAARBERICHT DISCRIMINATIE GELDERLAND-MIDDEN Jaarcijfers 2014 Het is alweer vijf aar geleden dat onze stichting de deuren opende. De afgelopen jaren hebben we een enorme groei doorgemaakt. We zien dat we,

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

JAARBERICHT 2014. 2014 Het jaar van de Tolerantie

JAARBERICHT 2014. 2014 Het jaar van de Tolerantie JAARBERICHT 2014 2014 Het jaar van de Tolerantie Uit het onderzoek Ervaren Discriminatie in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 25% van de Nederlandse bevolking discriminatie

Nadere informatie

: College van burgemeester en wethouders : 21 juni 2016 : wethouder Koster

: College van burgemeester en wethouders : 21 juni 2016 : wethouder Koster RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 16R.00338 Van: Datum Portefeuillehouder(s) : College van burgemeester en wethouders : 21 juni 2016 : wethouder Koster 16R.00338 WOERDEN Portefeuille(s)

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Jaarverslag Art.1 Noord Oost Gelderland 2015

Jaarverslag Art.1 Noord Oost Gelderland 2015 Jaarverslag Art.1 Noord Oost Gelderland 2015 Apeldoorn, 25 april 2016 Inhoudsopgave Inleiding Art.1 Noord Oost Gelderland... 3 Samenwerken vanuit de meldingen... 4 Aandacht voor discriminatie... 6 De cijfers...

Nadere informatie

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 > > > m a a r t 2 0 0 8 Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 wetgeving 2 monitor 3 voor alle leeftijden 6 Beleidsadvisering 7 preventie 8 De afdeling Gelijke Behandeling van

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

ieder 1 gelijk EMEENTE BEUl U IGEN INGEKOMEN 1 3 APR 2012 N12.02274

ieder 1 gelijk EMEENTE BEUl U IGEN INGEKOMEN 1 3 APR 2012 N12.02274 ieder gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid nn het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen t.a.v. dhr. S. Stevens Kenmerk ederlgelijkgpl204 Datum 5 april 202 Betreft

Nadere informatie

Onderwerp : Ontwikkelingen omtrent onze antidiscriminatievoorziening

Onderwerp : Ontwikkelingen omtrent onze antidiscriminatievoorziening Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 8 september 2015 In afschrift aan : Afd. Samenleving & Beleid, Afd. Veiligheid Zaaknummer : 32823 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Monitor Gemeentelijke Rapportage 2010

Monitor Gemeentelijke Rapportage 2010 Monitor Gemeentelijke Rapportage 2010........................................................................ Antidiscriminatievoorziening Limburg Februari, 2011.....................................................................

Nadere informatie

Vergaderstukken Commissie Samenleving 28 mei 2013

Vergaderstukken Commissie Samenleving 28 mei 2013 Vergaderstukken Commissie Samenleving 28 mei 2013 Orgaan: Commissie Samenleving Datum: dinsdag 28 mei 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: De raadszaal van het stadhuis, Ambtmanstraat 13 te Tiel. Concept agenda

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII 33S Gelderland-Zuid IN1S.01436 HHIIIIIMIII la. 1 S mi 7015 Aan de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de GR GGD Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar afdeling: Directie datum: 16 maart

Nadere informatie

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, april 2013 Discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bijna verdrievoudigd

Nadere informatie

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de

Nadere informatie

Visie en meerjarenplan

Visie en meerjarenplan Discriminatie? Visie en meerjarenplan Dat kunnen we samen oplossen! 2014 2018 Financiële bijlage Jaarverslag 2012 Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, gelijke kansen krijgt en zichzelf kan zijn,

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Art.1 Midden Nederland. Gemeentelijke rapportage januari juni 2012

Art.1 Midden Nederland. Gemeentelijke rapportage januari juni 2012 Art.1 Midden Nederland Gemeentelijke rapportage Inleiding Voor u ligt de rapportage van de geregistreerde meldingen over discriminatie in de periode. Dit jaar ontvangt u deze cijfers alleen digitaal. Indien

Nadere informatie

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven Workshop: 10 jaar WGBH/CZ 7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven College voor de Rechten van de Mens (Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB) Missie is om mensenrechten te: Bewaken

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond

Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, werkzaam in Rotterdam- Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant.

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 6-10-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN JAARVERSLAG 2014

DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN JAARVERSLAG 2014 // VOORWOORD Diversiteit als basis voor onze samenleving. Het gaat om de boodschap dat je mag zijn wie je bent! Het is een boodschap waar behoorlijke overeenstemming over is. Maar tegelijk zijn er tal

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Kerncijfers 2012-2014 Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Tekst en samenstelling Wies Dinsbach (zelfstandig onderzoeker)

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Meldingen van. discriminatie. in Nederland

Meldingen van. discriminatie. in Nederland Meldingen van discriminatie in Nederland Meldingen van discriminatie in Nederland Iris Andriessen en Henk Fernee Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Gelijke Behandeling Monitor Discriminatie Fryslân 2008

Gelijke Behandeling Monitor Discriminatie Fryslân 2008 > > > m a a r t 2 0 0 9 Gelijke Behandeling Monitor Discriminatie Fryslân 2008 Gelijke Behandeling 1 Discriminatie Meldpunt 2 Monitor Discriminatie 3 Discriminatie ervaren 6 Preventie 8 Het bureau Gelijke

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Definitief rapport EVALUATIE VAN DE WET GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN

Definitief rapport EVALUATIE VAN DE WET GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN Definitief rapport EVALUATIE VAN DE WET GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem. 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.

Jaarverslag 2014. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem. 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland. Jaarverslag 2014 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.nl Bureau Discriminatiezaken 1 jaarverslag 2014 IInhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Kerncijfers 2012-2014. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Kerncijfers 2012-2014 Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. Tekst en samenstelling Wies Dinsbach (zelfstandig onderzoeker)

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek Vestigingsrapportage Thermometer Klanttevredenheid Welzorg-vestiging: Den Bosch Periode : februari 2010 december 2010 Auteurs : Mariëlle van Delft, Maaike Caarels en Arno van Welzen Datum : februari 2011

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Discriminatie van transgenders

Discriminatie van transgenders Transgender Netwerk Nederland Discriminatie van transgenders Meldingen bij anti-discriminatievoorzieningen Rapportage over 2012 Verzameld door: Transgender Netwerk Nederland Contact: info@transgendernetwerk.nl

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016 Parallelsessie I&O thema Wonen 16 juni 2016 Welkom 1. Stand van zaken prestatieafspraken 2. Prestaties en toekomst Poort6 3. Lokale en regionale woningmarkt POORT6 www.poort6.nl Stand van zaken prestatieafspraken

Nadere informatie

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Klachten en meldingen over discriminatie in 2010

Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 Landelijk overzicht van klachten en meldingen geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen M. Coenders Disclaimer Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Registratie van geweld op het Atlas College

Registratie van geweld op het Atlas College Registratie van geweld op het Atlas College CSL/werkgroep Incidentenregistratie maart 2005 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom registratie van geweld?... 3 1.2 Om welke vormen van geweld gaat het?... 3

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Plan van aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid Gemeente Deventer

Plan van aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid Gemeente Deventer Plan van aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid Gemeente Deventer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begripsomschrijving... 4 Visie... 4 Doelstelling... 5 Financiën... 8 Bijlage... 9 2 Inleiding Het voorkomen

Nadere informatie

Monitor Discriminatie Fryslân 2014

Monitor Discriminatie Fryslân 2014 > > > m a a r t 2 0 1 5 Monitor Discriminatie Fryslân 2014 Tûmba is het provinciale centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. > Te homoseksueel voor de buren? Meld het Tûmba! > Te oud voor

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs. M. Peters

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg Nieuwegein 2015-226 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA d.d. 30-04-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt (zie 2015-166). Afdeling

Nadere informatie

JAAROVERZICHT DISCRIMINATIEKLACHTEN BIJ ANTIDISCRIMINATIEBUREAUS EN MELDPUNTEN

JAAROVERZICHT DISCRIMINATIEKLACHTEN BIJ ANTIDISCRIMINATIEBUREAUS EN MELDPUNTEN KERNCIJFERS 2003 JAAROVERZICHT DISCRIMINATIEKLACHTEN BIJ ANTIDISCRIMINATIEBUREAUS EN MELDPUNTEN Kerncijfers 2003 1 2 Kerncijfers 2003 Kerncijfers 2003 Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen in 2011 in uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten.

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen in 2011 in uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Gemeente Heemstede afdeling Welzijnszaken t.a.v. mevrouw S. Hoogland en mevrouw M. Hofman Postbus AJ Heemstede Al, *-, 8 april Betreft: jaarverslag Geachte mevrouw

Nadere informatie

Monitor Discriminatie Fryslân 2013

Monitor Discriminatie Fryslân 2013 > > > m a a r t 2 0 1 4 Monitor Discriminatie Fryslân 2013 Tûmba is het provinciale centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. > Te homoseksueel voor de buren? Meld het Tûmba! > Te oud voor

Nadere informatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt Discriminatie op de arbeidsmarkt. Informatie voor werknemers.............. Gelijke behandeling begint hier! Casus: Sollicitatie...................................... Een van oorsprong uit Afrika afkomstige

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005 Behandeld door : Vriesema, J. Telefoonnummer : (050) 3164162 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp : evaluatie Antidiscriminatie

Nadere informatie

Monitor Discriminatie Fryslân 2012

Monitor Discriminatie Fryslân 2012 > > > m a a r t 2 0 1 3 Monitor Discriminatie Fryslân 2012 Tûmba is het provinciale centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. > Te homoseksueel voor de buren? Meld het Tûmba! > Te oud voor

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag Vastgesteld mei 2011 Regeling Ongewenst Gedrag Inhoudsopgave Deel A 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2.Klachtrecht 3 Artikel 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 3 Artikel 4. Vertrouwenspersoon 4 Artikel

Nadere informatie

Discriminatie op op de de arbeidsmarkt. Informatie voor werknemers

Discriminatie op op de de arbeidsmarkt. Informatie voor werknemers Discriminatie op op de de arbeidsmarkt Informatie voor werknemers Arend Noorduijnstraat 15-6512 BK Nijmegen (024) 324 04 00 www.ieder1gelijk.nl - info@ieder1gelijk.nl 1 Casus Sollicitatie................................................

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatie 2010 Zuid-Holland-Zuid

Feitenkaart Discriminatie 2010 Zuid-Holland-Zuid Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid 00 Feitenkaart Discriminatie 00 Zuid-Holland-Zuid Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid 00 Inhoud INLEIDING MELDINGEN VAN DISCRIMINATIE 4 LANDELIJKE CAMPAGNE

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU

JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU regio HAARLEM Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem Doelstraat 6 Postbus 284 2000 AG Haarlem telefoon 023 531 58 42 fax 023 532 35 12 e-mail adbhlem@tref.nl

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie