BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND"

Transcriptie

1 BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema s 6 6. Doelstellingen en activiteiten 8 Hoofdthema 1: Vergroting van de marktpositie van de NTTB en tafeltennis 8 Hoofdthema 2: Versterking van topsport en talentontwikkeling 13 Hoofdthema 3: Ontwikkeling van de organisatie Meerjarenbegroting 20 Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

3 Voorwoord Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Het Hoofdbestuur van de NTTB biedt u dit plan graag aan. Het plan beslaat een relatief lange periode van zes jaar. We hebben hiervoor gekozen om aan te sluiten bij de Olympische cyclus, waar ook onze subsidieverstrekkers mee werken en we op die wijze zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij nationaal sportbeleid. Wij hebben gekozen voor ambitieuze, maar in onze ogen ook realistische beleidsvoornemens. We hebben ook keuzes gemaakt: we willen graag altijd alle kansen en mogelijkheden benutten, maar wij zijn van mening dat het effect het grootst is als we na het maken van goede keuzes die onderdelen goed uitvoeren in plaats van vele voornemens te hebben die we niet kunnen waarmaken en uitvoeren. Het plan is opgesteld na consultatierondes met de besturen van de afdelingen, voorbeeldverenigingen, commissieleden, bondsraadsleden en medewerkers van het bondsbureau. Graag willen wij alle personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan hartelijk danken en graag gaan wij met u aan de slag om de beleidsvoornemens in dit plan te realiseren. Edgar Verkooijen Voorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

4 1. Inleiding Het huidige meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) loopt in 2010 af. De NTTB heeft voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan gekozen voor een beleidsperiode van 2010 t/m Dit is een bewuste keus, omdat daarbinnen het belangrijke WK in Rotterdam (en de beoogde spin-off) plaatsvindt en vervolgens vanaf 2016 kan worden aangesloten op de Olympische cyclus. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is in twee stappen ontwikkeld. De NTTB heeft in de najaars-bondsraad van 2009 de contouren en uitgangspunten van het nieuwe meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Deze contouren zijn tot stand gekomen in een discussiebijeenkomst van het Hoofdbestuur (HB) en Managementteam (MT) in april Tijdens deze heisessie is stilgestaan bij de stakeholders van de NTTB en hun belangen. Daarnaast is gesproken over de belangrijkste ingrediënten voor een missie voor de NTTB. Vervolgens is aan de hand van stellingen gediscussieerd over de visie van de NTTB in het algemeen (de bond als geheel) en per aandachtsgebied. In groepen zijn de visies per aandachtsgebied verder uitgewerkt. De heisessie heeft geresulteerd in een PowerPoint presentatie waarin de verschillende gedachtegangen zijn opgenomen. Dit is vervolgens vertaald naar het uitgangspuntendocument. Na het akkoord van de Bondsraad is gestart met het uitwerken van de uitgangspunten. Hiervoor hebben acht bijeenkomsten met de afdelingsbesturen plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomsten was altijd een afgevaardigde uit het HB en het MT aanwezig. In deze bijeenkomsten is eerst teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en daarna is aan de hand van de drie hoofdthema s vooruit gekeken naar In overleg met het HB en MT zijn de uitkomsten van deze bijeenkomsten verwerkt tot een eerste uitwerking van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Vervolgens is voor elk hoofdthema een verdiepingsbijeenkomst met experts georganiseerd. Tijdens een heisessie met het HB en MT zijn alle onderwerpen besproken en is gekeken naar mogelijke financiële consequenties van de plannen. Vervolgens zijn drie bijeenkomsten verspreid over het land georganiseerd. Het HB heeft daar de hoofdlijnen van het plan gepresenteerd. Daarnaast was er ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Voor deze bijeenkomsten waren alle bondsraadsleden, afdelingsbesturen, voorbeeldverenigingen en het landelijk kader uitgenodigd. De uitkomsten van alle bijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt tot dit meerjarenbeleidsplan Het meerjarenbeleidsplan is als volgt opgebouwd: Terugblik Evaluatie voorgaande beleidsperiode: wat ging goed en wat moet beter? Huidige situatie en positie SWOT-analyse Missie en visie NTTB Hoofdthema s Programma s en activiteiten Meerjarenbegroting Terugblik Het vorige meerjarenbeleidsplan Met het oog op de toekomst is niet uitgebreid geëvalueerd. Hier is bewust voor gekozen. Dit plan is voor een groot deel niet uitgevoerd en daarnaast was het onvoldoende leidend in de (beleids)keuzes die zijn gemaakt, waardoor een inhoudelijke evaluatie weinig toegevoegde waarde biedt. De belangrijkste les die uit het vorige beleidsplan is getrokken, is dat het belangrijk is dat de NTTB duidelijke keuzes gaat maken wat ze gaat doen, daar (beleids)plannen voor maakt, (concrete) activiteiten benoemt en die vervolgens ook gaat uitvoeren. In plaats van een inhoudelijke evaluatie van het vorige meerjarenbeleidsplan is tijdens een bestuurs- en MTsessie en tijdens alle afdelingsbijeenkomsten wel in het algemeen teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode van de NTTB. Uit deze terugblik kwamen samengevat de volgende hoofdlijnen naar voren: Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

5 Wat ging goed? Positieve(re) beeldvorming van leden over bondsraad/bestuur/bureau NTTB Administratie Systeem (NAS) Organisatie en positie van topsport: doorontwikkeling (CTO)& prestaties (dames) Organisatie van de competitie en toernooien Stabiliteit en groei financiële positie NTTB Ledengroei (trendbreuk) Herstructurering (trainers)opleidingen Toewijzing van het WK 2011 Bestuurlijke vernieuwing Communicatie vanuit het bondsbureau (o.a. website) Wat moet beter? Het imago van de tafeltennissport Proces rondom alternatieve competitie Vermarkten van de tafeltennissport (doelgroepenbeleid) potentieel aan leden onbenut Uitstraling en PR van het product tafeltennis Uitvoering/follow-up van beleid: keuzes maken en benoemen wat je wel en niet doet. Follow-up (trainers)opleidingen (verloop) Dienstverlening van het bondsbureau Verenigingsondersteuning Afstemming en communicatie met en tussen afdelingen (rol en functioneren van afdelingen) Bovenstaande punten zijn meegenomen in de uitwerking van de hoofddoelstellingen. 3. Huidige situatie en positie Op basis van de evaluatie van de afgelopen beleidsperiode en de heisessie uit april 2009 kan de huidige situatie van de NTTB middels de volgende SWOT-analyse in kaart worden gebracht. Sterktes (intern) Enthousiast Ambitieus Kennis en ervaring Goede materialen Trendbreuk daling ledenaantal Professionalisering Olympische sport Schone sport Competitiegericht Natuurlijke autoriteit TT Kansen (extern) WK 2011 Doelgroepenbeleid Snelste balsport Sportwisselaars Flexibele capaciteiten Late sportstarters Sportsharing Aziatische markt OP 2028 Samenwerking accommodatie met anderen Goedkope sport Zwaktes (intern) Mensen Eenheid binnen de totale NTTB-organisatie Kader Groot verloop Middelen Toegankelijkheid kennis Geldgebrek Matige accommodaties Beperkt aanbod producten en materialen Structuur Inflexibel, oud, traag Interne strijd Bureaucratisch en onheldere procedures Niet vraaggericht Cultuur Communicatiewijze Kritische houding/klagen Geslotenheid Oud denken Onvoldoende benutten van in potentie positieve imago Bedreigingen (extern) Markt Lastige PMC (diffuus) Relatie commerciële partijen/verenigingen Zapsporten Klanten Leveranciers Financiering Geen algemene subsidies meer Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

6 4. Missie en visie Missie: waar staat de NTTB voor richting 2016? Join the table De Nederlandse Tafeltennisbond staat voor het bevorderen van tafeltennis in alle vormen, door verantwoordelijkheid te nemen voor de regie, belangenbehartiging, facilitering en ontwikkeling van tafeltennis als sport voor iedereen. Visie: waar gaat de NTTB voor richting 2016? Richting 2016 zal in toenemende mate sprake zijn van verschillen in de behoeften van sporters en de leden in het bijzonder. Daarnaast wordt de NTTB geconfronteerd met algemene maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering, vergrijzing, commercialisering en informatisering. Maar ook (inter)nationaal beleid (ITTF, NOC*NSF, VWS en het Olympisch Plan 2028) beïnvloedt de richting die de NTTB de komende jaren wil ingaan. De NTTB wil haar positie in de sport vergroten door de autoriteit binnen het tafeltennis te zijn. Topsport is het gezicht van de NTTB naar buiten. De topspelers en -speelsters dienen als rolmodel voor toekomstige tafeltennissers. Om te blijven presteren op het hoogste niveau zullen de programma s voor de talenten en topsporters verder worden verstekt. De competitie blijft daarvoor de basis, maar de NTTB wil de sport verder ontwikkelen en passende producten gaan aanbieden, die aansluiten bij alle verschillende wensen en behoeften. Sterke verenigingen vormen daarbij het fundament. Het bondsbureau zal het kloppende hart van de organisatie zijn, door op een proactieve manier alle tafeltennissers en verenigingen van dienst te zijn. Het kloppend hart moet voelbaar zijn in de aderen van de verenigingen. 5. Hoofdthema s Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NTTB bestaat uit 3 hoofdthema s. Dit zijn: 1. Vergroting van de marktpositie van de NTTB en tafeltennis 2. Versterking van topsport en talentontwikkeling 3. Ontwikkeling van de organisatie NTTB in 2016 Pijler 1 Vergroten marktpositie Pijler 2 Versterken topsport en talentontwikkeling Pijler 3 Organisatieontwikkeling Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

7 Elk hoofdthema bestaat uit de volgende doelstellingen: 1. Vergroting van de marktpositie van de NTTB en tafeltennis a. Vergroten kwaliteit verenigingen b. Verbeteren productontwikkeling en doelgroepenbeleid c. Verbeteren kwaliteit en organisatie van kader d. Vermarkten van de tafeltennissport e. Verbeteren communicatie 2. Versterking van topsport en talentontwikkeling a. Verhogen trainingskwaliteit en trainingsomvang van talenten onder 13 jaar b. Uitbreiden programma CTO Papendal c. Verhogen niveau eredivisie 3. Ontwikkeling van de organisatie a. Vervolg traject Bestuurlijke Vernieuwing b. Versterken van de kwaliteit van het bondsbureau c. Bepalen rolverdeling HB bondsbureau afdelingen commissies Deze thema s sluiten aan bij de door de sportbranche gekozen pijlers uit de Sportagenda 2012: - Meer mensen sporten een leven lang - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Bonden ontwikkelen en verzilveren kansen Daarnaast verbindt de NTTB zich met deze doelstellingen ook aan het Olympisch Plan Het Olympisch Plan 2028 is het plan van aanpak om met sport als middel heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen. Stip op de horizon en mogelijke uitkomst daarvan zijn de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland. Het Olympisch Plan 2028 bestaat uit acht ambities die samen heel Nederland naar Olympisch niveau gaan brengen. De NTTB ondersteunt deze ambities en zal met dit meerjarenbeleidsplan op verschillende vlakken een bijdrage leveren aan de realisatie van deze ambities. Pijler 1 sluit aan bij de breedtesportambitie die erop gericht is dat minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle lagen van de samenleving in 2016 regelmatig aan sport doet. Door verenigingen te versterken en producten te ontwikkelen die aansluiten op meerdere doelgroepen wil de NTTB meer mensen binden aan de tafeltennissport en de NTTB. Daarnaast wil de NTTB het topsportklimaat voor (aankomende) toptafeltennissers versterken, gericht op een positie bij de top 10 landen ter wereld. Met de organisatie van het WK in 2011 draagt de NTTB bij aan de evenementenambitie die erop gericht is meer grote internationale sportevenementen in diverse takken van sport in Nederland te organiseren. Tot slot wil de NTTB de media-aandacht voor de tafeltennissport vergroten, door (sociale) media in te zetten, topsportsuccessen beter te benutten en actief te zoeken naar mogelijkheden om de zichtbaarheid van tafeltennis te vergroten. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

8 6. Doelstellingen en activiteiten De doelstellingen worden hierna vertaald naar activiteitenlijnen richting Per doelstelling wordt een toelichting gegeven en het gewenste resultaat voor Vervolgens worden de activiteiten benoemd die in de periode 2010 tot 2016 worden uitgevoerd. Hierbij is per activiteit aangegeven wie verantwoordelijk is voor (en aangesproken kan worden op) de uitvoering. Naast onderstaande doelstellingen zullen ook bestaande programma s en activiteiten worden voortgezet. Hoofdthema 1: Vergroting marktpositie NTTB en tafeltennis a. Vergroten kwaliteit verenigingen Voor de kwaliteit van het tafeltennisaanbod in Nederland zijn sterke verenigingen onontbeerlijk. Verenigingen worden geconfronteerd met grote uitdagingen: aan de ene kant wordt in toenemende mate een beroep op verenigingen gedaan een bijdrage te leveren aan sportieve en maatschappelijke doelen, aan de andere kant worden verenigingen geconfronteerd met een groeiend vrijwilligerstekort. De NTTB wil haar verenigingen daarom ondersteunen zichzelf te versterken en te professionaliseren. Om verenigingen op een adequate manier te ondersteunen is het gewenst meer inzicht te krijgen in de aard en diversiteit van verenigingen. Daartoe zullen kwaliteitscriteria ontwikkeld en gemeten worden. Elke vereniging heeft een eigen karakter, doel en mogelijkheden. De ondersteuningsmogelijkheden vanuit de NTTB worden op de kwaliteitscriteria behorende bij een vereniging afgestemd. Goede kennis van het verenigingenbestand is daarbij dus essentieel. Hiertoe moet een verenigingsdatabase opgezet, ingericht en up-to-date gehouden worden. De ondersteuning van en dienstverlening aan verenigingen kan daardoor meer op maat worden verricht. Daarbij zal in toenemende mate ook specialistische ondersteuning nodig zijn (bijv. de bouw van tafeltennisaccommodaties). Daarom zal onderzocht worden op welke manier de verenigingsondersteuning daarop kan worden ingericht (specialistisch ondersteuningsteam) en welke rol de afdelingen daarin kunnen spelen (zie ook pijler 3c.). Een belangrijke groep voor het realiseren van de ambities uit dit meerjarenbeleidsplan zijn de verenigingen uit het project Samen Vooruit. Dit project zal daarom eind 2012 geëvalueerd zijn, zodat het de basis vormt voor de op te stellen criteria en voor de database. Kennisdeling is belangrijk voor het versterken van verenigingen en zal een essentieel onderdeel van de verenigingsondersteuning zijn. Het bondsbureau zal de regierol vervullen voor verenigingsondersteuning. De afdelingen kunnen desgewenst een rol spelen in het proces van het verbeteren van de kwaliteit van verenigingen Resultaat 2016: Tafeltennisverenigingen worden door de NTTB vanuit hun eigen wensen en behoeften ondersteund naar een kwalitatief hoger niveau. Activiteiten Planning Verantwoordelijk Instellen werkgroep opstellen kwaliteitscriteria verenigingen 2011 MT Inrichten team Verenigingsondersteuning 2011 MT Eindevaluatie project Samen Vooruit 2012 MT Verwerken resultaten werkgroep Kwaliteitscriteria 2012 MT Vaststellen kwaliteitseisen: waar moet een vereniging aan 2013 HB voldoen? Opzetten verenigingsdatabase 2013 MT Ontwikkelen en toepassen dienstverleningspakket MT b. Verbeteren productontwikkeling en doelgroepenbeleid Tafeltennis is een zeer toegankelijke sport voor alle leeftijdsklassen. Veel mensen komen op verschillende momenten in hun leven in aanraking met tafeltennis. Deze mensen zijn of worden echter niet allemaal lid van Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

9 de NTTB. Een groot potentieel nieuwe leden blijft dus nog onbenut. Om deze groepen te binden aan de NTTB én om bestaande leden te behouden zal beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen en zullen passende producten worden ontwikkeld. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid en wenselijkheid om differentiatie aan te brengen in de prijs van deze producten. Een gedifferentieerd lidmaatschapsaanbod behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat voor iedereen duidelijk is wat je krijgt voor een bepaalde prijs. Bestaande producten van de NTTB, zoals de competitie en wervingsproducten, zullen worden doorontwikkeld en verder worden afgestemd op de doelgroep. Vervolgens zullen deze producten beter in de markt worden gezet (zie ook 1d). Hierbij zal nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met scholen, gemeenten en andere sportaanbieders. Het proces van integratie van tafeltennissers met een beperking zal in 2011 voltooid zijn. In samenwerking met de verenigingen worden nieuwe producten ontwikkeld om de drie doelgroepen (zie hieronder) te binden aan de verenigingen met als doel nieuwe leden te werven en te behouden. De verenigingen spelen een cruciale rol in werving en binding van deze leden en zullen worden uitgedaagd om zich aan te passen aan de behoeften van deze nieuwe leden. De bond zorgt voor regie bij de ontwikkeling van deze producten en ondersteuning bij werving en behoud. Om huidige leden te behouden is het belangrijk te kijken naar hun wensen en behoeften. De huidige competitieopzet sluit niet aan bij ieders wensen. Met name de lengte van de wedstrijddagen/avonden blijkt voor veel spelers een belemmering te zijn/worden. Om uitval van deze groep tegen te gaan, zal in overleg met betrokkenen en op basis van nadere informatie een alternatief competitieaanbod worden ontwikkeld. De afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar het ledenbestand van de NTTB en hun behoeften (o.a. Motivaction 2008). Mede op basis van deze onderzoeken zijn drie doelgroepen gekozen die in de periode tot 2016 extra aandacht krijgen. Dat betekent niet dat alle andere doelgroepen worden vergeten. We sluiten niemand uit, in tegendeel (zie ook missie NTTB). Alle doelgroepen zullen door de NTTB worden bediend, maar door duidelijke keuzes te maken, komt er een effectieve focus hoe de beschikbare middelen in te zetten. De gekozen doelgroepen zijn: Jeugd De jeugd vormt de basis van de bond. Het werven van jeugdspelers is daarom belangrijk. Hierbij dient aangetekend te zijn dat minder meisjes dan jongens gaan tafeltennissen Bij de ontwikkeling van producten zal daaraan extra aandacht worden besteed. Voor het aanbieden van tafeltennis via scholen en het ontwikkelen van onze sport wordt samenwerking met het onderwijs gezocht. Hierbij willen we ook het speciaal onderwijs noemen. De focus binnen de jeugd ligt op de jongste basisschooljeugd, vanaf groep 3 als het gaat om kennismaken met de sport. De nadruk voor het behoud van leden ligt vanaf 12 jaar tot 20 jaar. 35+ Deze groep stopt rond 35 jaar vaak met teamsporten (bijv. voetbalblessures) en gaat op zoek naar een andere, individuele sport. Tafeltennis is daarvoor zeer geschikt. Daarnaast keren op deze leeftijd tijdens de jeugd gestopte tafeltennissers vaak terug, omdat ze dan gesetteld zijn. Hierbij zij aangetekend dat minder vrouwen gaan tafeltennissen. Bij de ontwikkeling van producten zal daar extra aandacht aan worden besteed. Binnen deze groep rekenen we ook de revaliderende sporters. De focus binnen deze doelgroep ligt op het werven in de leeftijd en 55+. Bedrijfssporters Binnen veel organisaties staat een tafeltennistafel en worden tijdens de pauze of na afloop van de werkdag gespeeld. Tafeltennis is zeer toegankelijk, omdat in de gewone kleren (snel) even een wedstrijdje gespeeld kan worden. Resultaat 2016: - Voor de doelgroepen jeugd, 35+ en bedrijfssporters is minimaal één passend product ontwikkeld. - De schoolactiviteit van tafeltennisverenigingen is meetbaar vergroot - Gedifferentieerd lidmaatschap Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

10 Activiteiten Planning Verantwoordelijk Inventariseren huidige productaanbod (afzetten tegen 3 gekozen 2010 MT doelgroepen) Uitvoeren breedtesportcampagne WK MT Doorontwikkelen producten WK Breedtesportcampagne MT Bestaande producten doorontwikkelen en in de markt zetten MT Nieuwe producten ontwikkelen voor genoemde doelgroepen MT Voltooien integratie SB 2011 HB Bestaande producten uit aflopende subsidiegelden MT doorontwikkelen en in de markt zetten Evalueren reguliere competitieopzet MT Aanpassen reguliere competitieopzet 2013 MT Nieuwe producten ontwikkelen: alternatief competitieaanbod MT Gedifferentieerd lidmaatschap eerste opzet 2012 HB Gedifferentieerd lidmaatschap vaststellen 2014 HB c. Verbeteren kwaliteit en organisatie van kader De trainersopleidingen van de NTTB zijn de afgelopen jaren allemaal aangepast aan de nieuwe kwalificatiestructuur sport. Dit heeft veel gevraagd van de commissie opleidingen en het bondsbureau. Er is veel tevredenheid over de omslag van de opleidingen, hoewel zowel inhoudelijk als procesmatig nog wel verbeteringen noodzakelijk zijn. De evaluaties lopen al en de uitkomsten hiervan worden doorgevoerd om de kwaliteit van de trainersopleidingen verder te vergroten. De focus ligt de komende beleidsperiode derhalve op het vergroten van de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Belangrijk aandachtspunt voor het vergroten van de kwaliteit is het verder doorontwikkelen van het docententeam. Om het niveau en de competenties van docenten verder te vergroten zal beleid gemaakt worden op het scholen van docenten en andere opleidersrollen (voorlichtingen en workshops). Hiervoor wordt samengewerkt met de Academie voor Sportkader. Uitgangspunt van het aanbod van opleidingen blijft een centraal gecoördineerde planning, maar individuele verzoeken voor het organiseren van opleidingen vanuit de afdelingen blijven mogelijk. Het aantal aanmeldingen en het percentage geslaagden van de NTTB-opleidingen moet worden verbeterd. Goede voorlichting vooraf en intensief contact met de afdelingscoördinatoren opleidingen als ook met het docententeam is hierbij essentieel. Onder gediplomeerde trainers is sprake van een grote uitval in de eerste jaren. Om deze groep verbonden te houden aan de tafeltennissport zal een communicatiemiddel worden ontwikkeld om contact met en tussen deze groep te bevorderen. Met diverse partijen moet bovendien gestreefd worden naar meer aanzien van het trainersvak, Daarnaast zal ook het licentiesysteem worden geëvalueerd en verbeterd. In het verlengde daarvan zal vervolgens de discussie worden aangegaan om in de toekomst eisen te stellen aan het opleidingsniveau van trainers gekoppeld aan het competitieniveau. Een belangrijke rol in zowel het versterken van het docentenbeleid, het voorkomen van uitval van trainers, als ook een verbeterd licentiesysteem ontwikkelen en daarmee het verhogen van het aanzien van het trainersvak, ligt in onze partnership met de Vereniging voor Tafeltennistrainers (VVTT). De NTTB vindt dat zij een belangrijke rol heeft in het opleiden van kader. Dat betekent niet dat de NTTB zelf voor al het kader een opleiding en/of bijscholing moet organiseren. De NTTB faciliteert wel een breed pakket aan opleidingen, zowel voor trainers/coaches, bestuurlijk kader, als scheidsrechters. De NTTB vervult een loketfunctie. Andere organisaties, zoals scholen voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs, provinciale Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

11 sportraden of andere sportbonden, kunnen de opleiding ook aanbieden. Hiervoor zal de NTTB samenwerkingen aangaan met derde partijen. Resultaat 2016: - Alle kaderopleidingen onder één dak. - Meer kwaliteit gemeten naar aantal geslaagden en naar tevredenheid over NTTB opleidingen - Verbeterde licentiesystematiek draagt bij aan behoud en kwaliteit van trainers - Jaarlijks aanbod van de opleiding TT2 op twee MBO scholen Activiteiten Planning Verantwoordelijk Ontwikkelen en inzetten communicatiemiddel trainers MT Integreren scheidsrechteropleidingen met beleidsterrein MT Opleidingen (budget/beleid) Structureel aanbieden van jaarlijks een TT 2 op 2 MBO scholen MT in Nederland Doorvoeren uitkomsten evaluaties opleidingen 2011 MT Opstellen plan kwaliteitsverbetering docententeam 2011 MT Evaluatie trainerslicentiesysteem en verbetervoorstel 2011 MT Implementeren aanpassingen trainerslicentiesysteem 2012 MT Inventariseren bestaande kaderopleidingen 2013 MT Discussie starten eisen opleidingsniveau 2013 HB Communiceren aanbod kaderopleidingen derden MT Afspraken met de VVTT verlengen 2013 en 2016 HB d. Vermarkten van de tafeltennissport Om meer leden te binden aan de NTTB zal de tafeltennissport beter in de markt moeten worden gezet. Daarmee zal ook het imago van de sport worden versterkt. Nog te vaak wordt tafeltennis gezien als alleen een spelletje. In potentie is de tafeltennissport echter ook snel, gezellig en sexy. Dit moet meer worden neergezet en uitgedragen, door alle NTTB-geledingen (het HB, bondsbureau, de afdelingen en verenigingen). Dit gaan we doen door de huidige topsportprestaties beter onder de aandacht te brengen van de huidige leden, maar ook om potentiële nieuwe leden te trekken. Door topsport in te zetten voor breedtesport worden nieuwe leden bereikt en het imago van de sport verbeterd. Tafeltennis moet meer gezien worden als een product dat door velen is af te nemen (scholen, bedrijven, verenigingen, eventorganisaties). Op het bondsbureau zal expertise moeten worden aangetrokken of extern moeten worden ingekocht om het product tafeltennis op deze manier in de markt te zetten. Om de sport beter in de markt te zetten is het belangrijk duidelijke producten te ontwikkelen en neer te zetten (zie ook 1b). Sterke verenigingen zijn een voorwaarde om die producten ook weg te zetten bij de leden (zie ook 1a). Daarnaast is het echter ook van belang om in te spelen op bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Sporters willen in toenemende mate zelf bepalen op welke momenten en in welke mate zij willen sporten. Daarom zal ook een product buiten de bestaande verenigingsstructuur worden ontwikkeld. Resultaat 2016: Het imago en de bekendheid van de tafeltennissport zijn verbeterd Activiteiten Planning Verantwoordelijk Ontwikkelen bedrijfssportaanbod MT Ontwikkelen plan van aanpak/scenario s omgaan optimaal 2011 MT benutten topsportsuccessen Opstellen marketingplan 2011 HB Uitvoeren marketingplan MT Ontwikkelen product buiten verenigingsstructuur (individueel lidmaatschap) 2013 MT Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

12 e. Verbeteren communicatie De communicatie van de NTTB met zowel haar leden als verenigingen kan verder worden verbeterd. Belangrijk onderdeel daarin is de informatievoorziening aan en voor de leden en de verenigingen. Dat kan worden verbeterd door rechtstreeks met alle leden te gaan communiceren. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen ingezet: o.a. de NTTB website, elektronische nieuwsbrief en Tafeltennis.TV. Sociale media & netwerken (huidige voorbeeld: hyves) zijn sterk in opkomst en zorgen voor ledenbinding. De NTTB gaat deze inzetten als volwaardig marketinginstrument. Aangezien elke doelgroep zijn eigen voorkeur en behoefte heeft zal bij de keuze van de communicatiemiddelen worden gekeken naar de verschillende doelgroepen. In 2016 zijn leden en verenigingen op de hoogte van wat de NTTB voor hen doet en kan betekenen. De zichtbaarheid van de NTTB zal hierdoor zijn vergroot. De tevredenheid over de communicatie zal regulier worden gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek (zie ook 3b). Resultaat 2016: Directe communicatie met alle doelgroepen; leden voelen zich betrokken en verbonden met de NTTB Activiteiten Planning Verantwoordelijk Uitvoeren communicatieplan MT (Sociale) media en netwerken inzetten continu MT Bevorderen van de zichtbaarheid van tafeltennis in media continu MT Topsporters inzetten als tafeltennisambassadeurs MT Afsluiten verbeterd TV-contract 2012 Directeur Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

13 Hoofdthema 2: Versterking van topsport en talentontwikkeling Missie en visie van de NTTB op topsport Missie op topsport "Een structurele toename van het aantal professionele tafeltennissers en het presteren op internationaal niveau, met als inzet het behalen en behouden van een positie bij de top 10 landen van de wereld". Visie op Topsport Binnen Toptafeltennis gaat het om twee elementen: de topsporter en topsport. Voor de NTTB is een topsporter iemand die professioneel met tafeltennis bezig is, en daar, sportief gezien, het maximale uit wil halen. We kunnen topsport dan omschrijven als alles wat er voor nodig is om spelers en speelsters dat doel te laten bereiken en het niveau te laten behouden. Het allerhoogste wat een toptafeltennisser kan bereiken is een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dit betekent dat de meetlat, in ieder geval voor een Olympische sport als tafeltennis, internationaal wordt gelegd. De meest eenvoudige reden voor de NTTB om te kiezen voor Toptafeltennis is omdat het vastgelegd is in de Statuten. Maar de NTTB kiest ook voor Topsport, omdat Topsport het gezicht van de NTTB naar buiten is. De NTTB wil met Nederlandse spelers en speelsters meetellen in de internationale tafeltennissport. Essentieel is daarbij, dat de sporters in potentie internationale prestaties kunnen neerzetten. De sporter staat voor de NTTB centraal. De rol van de NTTB daarbij is het faciliteren van het trainergestuurde opleidingstraject van de sporters, die de keuze voor topsport maken. Binnen het opleidingstraject staat de vereniging aan de basis, in het verlengde volgen de afdelingen. De NTTB is aangesloten bij de internationaal overkoepelende organisaties ETTU en ITTF. Dit betekent dat de NTTB de verplichting heeft invulling te geven aan topsportaspecten, zoals inschrijving voor internationale evenementen. a. Verhogen trainingskwaliteit en trainingsomvang van talenten onder 13 jaar Om binnen tafeltennis op het hoogste niveau te presteren is het belangrijk op jonge leeftijd talenten te herkennen en goed op te leiden. Vanaf 15 jaar kunnen talenten een programma volgen op het CTO Papendal (zie 2b.). Voor tafeltennis is het echter essentieel eerder te beginnen met de opleiding tot toptafeltennisser. De huidige groep traint vergeleken met internationale concurrenten te weinig en ook de kwaliteit van de trainingen zal moeten worden verhoogd om uiteindelijk aansluiting te vinden bij de internationale top. Versterken talentherkenning verenigingen Het herkennen van talenten begint bij de verenigingen. Zeker bij tafeltennis is het belangrijk om in een vroeg stadium (op jonge leeftijd tussen 6 en 9 jaar) talenten te herkennen en te begeleiden. Sterke verenigingen met goede faciliteiten en hoogwaardig kader zijn daarbij van essentieel belang (zie ook 1a en 1c). Om verenigingen te ondersteunen zal een sjabloon worden ontwikkeld om talenten te herkennen (scouten). Dit is een kijkwijzer waarmee verenigingen kunnen beoordelen of een speler van bovengemiddeld niveau is. Van groot belang voor een topsportgerichte ontwikkeling is dat de beginners de correcte basisvaardigheden van tafeltennis zonder fouten aanleren. De technische opleiding van de jongste sporters moet deskundig begeleid en verbeterd worden. Verbeteren regionale bondstrainingen (RBT) In het kader van talentontwikkeling zijn de regionale (bonds- en afdelings)trainingen een zeer belangrijk element (aanvullende trainingen, op acceptabele reisafstand). De NTTB zal daarom de volledige regie over de regionale bondstrainingen op zich gaan nemen. Er is in de afgelopen jaren grote diversiteit ontstaan in het aanbod en de kwaliteit van de regionale bondstrainingen tussen de acht afdelingen. Niet alle afdelingen organiseren op dit moment kwalitatief goede trainingen. Alle regionale bondtrainingen moeten in de komende jaren hun omvang verhogen (nu slechts één Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

14 keer per week) om aan dit doel te voldoen. Dit kan door het verhogen van de frequentie van de regionale bondstrainingen, maar ook door aanvullende individuele regionale (bonds)trainingen bijv. door herinvoer van de individuele jeugdtopsportplan. Uitgangspunt moet blijven dat regionale bondstrainingen aanvullend moeten worden gegeven en niet de bestaande goede trainingen vervangen! Het is bedoeld voor de leeftijd welpen en pupillen. De op de regionale bondstrainingen aansluitende steunpunten zullen in de toekomst vanaf 2 e jaars pupillen t/m 1 e jaars junioren hun speerpunt richten. De oudere junioren selectieleden trainen hierop volgend centraal op Papendal. Afdelingen die de regionale bondstrainingen (kunnen) aanbieden volgens de vooraf vastgestelde kaders en niveau, blijven deze trainingen zelf organiseren. Bij de afdelingen die zelf niet aan deze kaders kunnen voldoen, zal de landelijke topsportsectie, gefinancierd vanuit de betreffende afdelingsmiddelen, de organisatie van de regionale bondstrainingen overnemen. De sporttechnische inhoud van de regionale bondstrainingen, het niveau en de omvang van de trainingen zal daarom landelijk worden gecoördineerd en bewaakt. Verbeteren aanbod en niveau trainers Talentvolle spelers moeten vanaf jonge leeftijd goed opgeleid en begeleid worden. Met goed gekwalificeerde trainers vanaf de basis, bij de verenigingen (zie boven), zullen talenten beter begeleid en sneller herkend worden. Daarom is het belangrijk dat meer trainers worden opgeleid die de op topsport gerichte technische basis kunnen aanleren. Het aanbod van opleidingen op niveau 3 en 4 zal de komende jaren daarom worden vergroot en de aandacht voor dit onderdeel vergroot worden. Alle verenigingen die structureel jeugdspelers opleiden moeten in de toekomst minimaal een trainer op niveau 3 hebben en alle getalenteerde jeugd moet getraind worden door een trainer op niveau 4. Aanvullend moet structureel gebruik gemaakt worden van de in Nederland aanwezige nationale en internationale ervaring en expertise. Dat kan bijv. via mentorschap gebeuren. Resultaat 2016: Talentvolle jeugd onder 13 jaar krijgt meer en beter training. Activiteiten Planning Verantwoordelijk Opstellen kaders regionale bondstrainingen 2011 MT Controle en aansturing afdelingen regionale bondstrainingen MT (uitbreiden fte voor coördinator) Steunpunten leeftijden aanpassen pupillen 2 tot junioren 1 Najaar 2010 MT (herorganiseren regionale bondstraining en steunpunten) Ontwikkelen, verspreiden en toepassen kijkwijzer verenigingen Najaar 2011 MT (digitaal en op de NTTB website) Uitwerken, actualiseren en heropstarten individuele MT jeugdtopsportplan (naar 10 plaatsen) Verhogen aantal T 4 trainers bij talenten onder 13 jaar Tot 2016 MT Stapsgewijs uitbreiden van de talentgroep van 16 naar 24 Tot 2014 MT permanente leden Stapsgewijs uitbreiden van centrale trainingsstages van 3 naar 8 Tot 2016 MT Stapsgewijs uitbreiden van internationale trainingsstages van 2 Tot 2016 MT naar 5 Stapsgewijs uitbreiden van deelname aan internationale toernooien van 4 naar 8 Tot 2016 MT b. Uitbreiden programma CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Papendal (15-25 jaar) De komende jaren zal door NOC*NSF en de NTTB gewerkt worden aan een uitbreiding van het programma op Papendal. Talenten in de leeftijd 15 tot 25 jaar trainen, wonen en studeren op Papendal. Op dit moment is CTO Papendal de meest geschikte locatie om het tafeltennisprogramma onder te brengen, omdat het voldoet aan de door NOC*NSF gestelde eisen ten aanzien van LOOT school, aangepaste opleidingen, krachttrainingen, mentale begeleiding, fysiotherapie, paramedische begeleiding, diëtist, etc. en hierdoor de randvoorwaarden kan bieden om topsporters op te leiden. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

15 Het tafeltennisprogramma kan echter in kwantitatieve en kwalitatieve zin verder worden versterkt. Voordat meer talenten tot het programma kunnen worden toegelaten is het belangrijk eerst de randvoorwaarden verder te optimaliseren. De kwaliteit van de trainingen moet worden verhoogd, door te investeren in gespecialiseerde trainers en meer internationale contacten en uitwisselingen. Daarnaast is het van belang dat de tafeltennisaccommodatie op Papendal wordt geoptimaliseerd (o.a. een eigen sporthal). Resultaat 2016: Het programma op CTO Papendal bestaat uit 7 dames en 7 heren Activiteiten Planning Verantwoordelijk Eigen trainingszaal op Papendal 2011 MT Uitbreiden technische staf Tot 2014 MT - met gespecialiseerde trainers van het CTO Papendal, - tafeltennisspecifiek (bijv. servicetrainer, meerballentrainer) Samenwerking met CTO Papendal intensiveren v.a MT Optimaliseren van trainingen (samenwerking, trainingsplanning v.a MT met Hogeschool Arnhem-Nijmegen Internationale uitwisselingsprogramma s v.a MT Selectiecriteria opstellen voor toelating talenten 2012 MT Uitbreiden permanente deelnemers Papendal van 3 naar 7 Tot 2016 MT dames en van 4 naar 7 heren Meegroeien activiteiten jeugdselectie MT c. Verhogen niveau eredivisie De eredivisie zou veel meer hét gezicht van de tafeltennissport in Nederland kunnen en moeten zijn. Eredivisietafeltennis is een middel om de sport op een hoog niveau met regelmaat naar tafeltennissers en geïnteresseerden te brengen. In het kader van talentontwikkeling is het daarnaast belangrijk dat talenten op hoog niveau kunnen spelen en trainen. Een hoog niveau is daarvoor essentieel. Maar minstens zo belangrijk zijn ambiance, uitstraling, spanning en betrokkenheid. Daarom is het belangrijk dat de eredivisie in al zijn facetten de juiste uitstraling heeft. Zodat, - het voor Nederlandse toppers aantrekkelijk is in de Nederlandse competitie te spelen, - het voor jeugdleden leerzaam en leuk is om naar de wedstrijden te komen kijken en - belangstellenden van de tafeltennissport wekelijks kunnen genieten van topsport op het hoogste niveau in een professionele ambiance. Een sterke eredivisie verhoogt het imago van de tafeltennissport in Nederland. Het is niet realistisch te verwachten dat de Nederlandse eredivisie in 2016 van vergelijkbaar niveau en uitstraling is als de hoogste competitie in Duitsland. We zullen in deze beleidsperiode wel de eerste stappen gaan zetten op weg naar een duidelijk hoger niveau dan vandaag. De NTTB zal daarvoor de regie nemen en samen met de eredivisieclubs een verbeterplan opstellen om het niveau van de eredivisie stapsgewijs in al zijn facetten te verbeteren met als doel op lange termijn - dus verder dan een professionele eredivisie competitie als het gezicht van tafeltennis binnen Nederland te ontwikkelen. Samen met de eredivisieclubs zullen de minimale verplichte kwaliteitseisen worden opgesteld waar een eredivisieclub en wedstrijd aan moet voldoen. Stapsgewijs zal de daarop volgende jaren worden toegewerkt naar het implementeren van die randvoorwaarden en het ondersteunen aan de verenigingen om aan die eisen te gaan voldoen. Deze voorwaarden zullen vast omschreven moeten worden en betrekking hebben op onder meer: - accommodaties, - niveau van de spelers, - speelsysteem, - kwalificatie van de coach, presentatie en - aankleding van wedstrijden. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

16 Hierdoor zal het product eredivisie moeten worden ontwikkelt, zodat er een grotere marktwaarde ontstaat en het beter verkocht kan worden. Een marketing en communicatieplan zijn daarom essentieel. Voorwaarde voor het verhogen van het niveau van de eredivisie is de instroom van jonge talenten. Door het verbreden van de talenten op het CTO Papendal (zie 3b.) zal in de toekomst de instroom van eigen talentvolle spelers groeien. Resultaat 2016: Alle Nederlandse toppers (dames en heren) spelen in de Nederlandse eredivisie. Activiteiten Planning Verantwoordelijk Instellen werkgroep eredivisiedivisieclubs 2011 HB Opstellen plan van aanpak 2012 MT Implementeren plan van aanpak 2013 MT Vernieuwing organisatie eredivisies 2013 MT Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

17 Hoofdthema 3: Ontwikkeling van de organisatie a. Vervolg traject Bestuurlijke Vernieuwing Het traject van Bestuurlijke Vernieuwing binnen de NTTB is formeel bijna volledig uitgevoerd. De laatste stappen daarvoor worden in 2010 gezet (zie ontwikkeling bestuursmodel). Dit betekent echter nog niet dat alle NTTB-geledingen ook daadwerkelijk werken volgens de uitgangspunten van Bestuurlijke Vernieuwing. Een veranderingstraject vraagt ook altijd een cultuurverandering. De komende jaren zijn daarom nodig om alle aspecten van Bestuurlijke Vernieuwing te borgen door de veranderingen in te bedden in de volledige organisatie (alle NTTB-geledingen). Pas wanneer die inbedding heeft plaatsgevonden, zal het traject worden geëvalueerd. Dit kan mogelijk leiden tot enkele bijstellingen. Centraal onderdeel van Bestuurlijke Vernieuwing was om te komen tot eenheid van beleid. Dat past binnen de nieuwe structuur van de Bondsraad, de geconsolideerde jaarrekening en één meerjarenbegroting. Dit onderwerp zal periodiek worden besproken in het College van Voorzitters. In het verlengde van de Bestuurlijke Vernieuwing zal de NTTB een nieuw bestuursmodel ontwikkelen. De NTTB wil graag voldoen aan de eisen die door NOC*NSF met de sportbonden daarvoor zijn ontwikkeld als onderdeel van de implementatie Code Goed Sportbestuur. De NTTB sluit daarmee ook aan bij het gegeven dat per 1 januari 2011 alle sportbonden moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Eén van die onderdelen is dat men de beschikking moet hebben over een besturingsmodel en bestuursprofielen. De NTTB kiest voor een beleidsvoerend bestuur. Er komt een volledige scheiding tussen beleid en uitvoering. Vaststelling van beleid is aan het bestuur in samenwerking met de Bondsraad, waarbij de Bondsraad het hoogste orgaan is binnen de NTTB. De uitvoering en voorbereiding van beleid ligt bij het bureau en de commissies. Dat betekent dat het bondsbureau een belangrijkere rol krijgt op het gebied van coördinatie, kennis en dienstverlening (zie ook doelstelling b). Het bureau vervult de secretaris- en/ of voorzittersrol van uitvoerende commissies. Leden van het HB hebben geen zitting in commissies, maar kunnen wel als waarnemer vergaderingen van commissies bijwonen. Dit geeft ook uiting aan betrokkenheid van een HB-lid bij de werkzaamheden van een commissie en onderwerpen die in een commissie worden behandeld. Resultaat 2016: Volledige inbedding van alle aspecten van Bestuurlijke Vernieuwing in de hele NTTB-organisatie Activiteiten Planning Verantwoordelijk Ontwikkelen en vaststellen bestuursmodel en bestuursprofielen 2010 HB Implementeren bestuursmodel en bestuursprofielen 2011 HB Inbedden bestuurlijke vernieuwing HB Evaluatie traject bestuurlijke vernieuwing 2012 Bondsraad Doorvoeren aanpassingen als gevolg van evaluatie 2013 Bondsraad b. Versterken van de kwaliteit van het bondsbureau Het bondsbureau van de NTTB moet het kloppend hart van de organisatie zijn: dienstverlenend en een kenniscentrum. Om dat te realiseren is het essentieel dat de personele bezetting zowel kwantitatief als kwalitatief op orde is. De huidige bezetting is te kwetsbaar. Met een grotere omvang kan meer continuïteit en service worden geboden. Dit zal gerealiseerd worden door de samenwerking met de Squash Bond Nederland. Het doel is één werkorganisatie te realiseren, die als serviceorganisatie beide bonden bediend en gebruik maakt van elkaars kracht. Met het kwantitatief versterken van de bondsorganisatie zal ook aandacht worden besteed aan verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat bestaat o.a. uit de communicatie van het bondsbureau met de Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

18 achterban, de bereikbaarheid en de rol en taakverdeling tussen het bondsbureau, Hoofdbestuur en andere NTTB-geledingen. Naast de facilitaire samenwerking met de SBN, zal in de komende beleidsperiode ook op inhoudelijke thema s samenwerkt gaan worden en zal de reeds gestarte samenwerking uitgebouwd worden. Door gebruik te maken van elkaars inhoudelijke kennis en expertise moet de kwaliteit van het bondsbureau verder doorgroeien. Deze kwalititeitsimpuls gaan we meten door de tevredenheid over de dienstverlening van het bondsbureau periodiek te meten onder verenigingen en leden. De NTTB kan niet bestaan zonder de inzet van een grote groep vrijwilligers. Dat zal ook in de toekomst nodig zijn. Uitval van vrijwilligers door vergrijzing is een potentieel risico. Daarom is het belangrijk dat het voor vrijwilligers aantrekkelijk is om actief te worden of blijven voor en binnen de NTTB. Een goede samenwerking tussen (betaalde krachten van) het bondsbureau en vrijwilligers is daarbij essentieel. De NTTB zal daarom een vrijwilligersbeleid ontwikkelen. Aandachtspunten daarbij zijn het bepalen van de visie van de NTTB op vrijwilligers, het bepalen van de taak- (wie doet wat) en rolverdeling (aansturing en ondersteuning), de commissiestructuur en de werving, selectie en waardering van vrijwilligers. Resultaat 2016: Eén stabiele en dienstverlenende serviceorganisatie voor de NTTB en de SBN. Activiteiten Planning Verantwoordelijk Fysieke verhuizing en samengaan bondsbureaus NTTB en SBN 2010 Directeur (vormen van één werkorganisatie) Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek naar dienstverlening 2010 en 2014 HB (nul- en eenmeting) Verkennen van en samenwerken met SBN t.a.v. wedstrijdzaken, 2011 MT sport- en productontwikkeling en opleidingen Ontwikkelen vrijwilligersbeleid 2012 HB Oriëntatie en/of onderzoek naar uitbreiding van de samenwerking met andere bonden 2015 Directeur c. Bepalen rolverdeling HB bondsbureau afdelingen commissies De NTTB zal de komende beleidsperiode voor grote en mooie uitdagingen komen te staan (o.a. WK 2011). Het aangaan van die uitdagingen en het realiseren van de ambities uit dit meerjarenbeleidsplan vraagt een optimale samenwerking tussen alle NTTB-geledingen. Nog te vaak bestaat er onduidelijkheid over de onderlinge taak- en rolverdeling. Daarom zal met elkaar de discussie worden aangegaan over de gewenste en meest optimale taak- en rolverdeling. Daarbij is het ook de vraag of elke geleding de taken aan kan, die daar vanuit het traject Bestuurlijke Vernieuwing zijn neergelegd. Behalve naar wenselijkheid, zal daarom ook gekeken worden naar haalbaarheid. Uitgangspunt daarbij zijn de in het kader van de Bestuurlijke Vernieuwing doorgevoerde organisatieveranderingen en de eenheid van beleid. De komende beleidsperiode zal in dit kader de vraag moeten worden beantwoord welke taken de afdelingen in 2016 moeten vervullen, kijkend naar informatisering, schaalvergroting, tekort aan kader, etc. en in welke vorm die taken ingevuld moeten worden. Het hoofdbestuur zal hierover de discussie aangaan met alle afdelingen. In aansluiting op de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF (verplicht per 1 januari 2011) en het traject Bestuurlijke Vernieuwing hanteert de NTTB een geconsolideerde balans en jaarrekening. Dat betekent dat de financiën van alle afdelingen volledig worden geïntegreerd in de landelijke balans en jaarrekening. De komende jaren zal deze lijn worden doorgetrokken. Vanuit eenheid van beleid voeren afdelingen het landelijke beleid uit. Dat betekent dat zij in de toekomst via planbegrotingen financiering aanvragen om het beleid uit te voeren. Deze werkwijze is in het traject van Bestuurlijke Vernieuwing reeds vastgesteld. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

19 Resultaat 2016: Een duidelijke en vastgestelde rolverdeling tussen alle NTTB-geledingen Activiteiten Planning Verantwoordelijk Beschrijven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden HBcommissies 2011 MT Ontwikkelen format en werkwijze financiering van de activiteiten 2012 MT van afdelingen Discussie HB afdelingen over toekomst regionale geledingen 2013 HB Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

20 7. Meerjarenbegroting In dit meerjarenbeleidsplan is opgenomen welk nieuwe, gewijzigde beleid de NTTB tot en met 2016 wil uitvoeren. Voor de meerjarenbegroting kiezen we ervoor om een financiële vertaling te maken van het nieuwe beleid. Dit is hieronder opgenomen. Voor de bestaande activiteiten en kosten, zoals opleidingen, competities, NK, deelname aan EK s en WK s, huisvesting vormt de begroting van 2010 de basis. Behoudens indexeringen als gevolg van inflatie en loonkostenontwikkelingen stelt het HB voor die onderdelen geen contributieverhoging voor. Voor de indexering is een aanname van 2% aangehouden. Jaarlijks zal bij de begrotingsbehandeling een voorstel voor het exacte percentage van de indexering worden opgenomen. Voor het nieuwe beleid zijn hieronder de begrote kosten opgenomen, alsmede de financiering ervan. Uitgangspunt blijft de continuering van de financiële stabiliteit. a. Continueren financiële stabiliteit De NTTB wil een financieel gezonde bond zijn. Dit was enkele jaren geleden zeker niet het geval. De NTTB wil de huidige financiële stabiliteit de komende jaren doortrekken. Dat betekent werken volgens vooraf opgestelde begrotingsregels. De NTTB heeft die begrotingsregels al opgesteld en zal die de komende beleidsperiode continueren. Geld kan pas worden uitgegeven als het binnen is. Het kan soms echter in het belang van de organisatie zijn om investeringen te doen die zich pas op een later moment zullen terugverdienen. Het is dus de vraag hoe de NTTB financieel stabiel kan blijven, zonder door te slaan in behoudendheid. Een degelijke financiële basis is essentieel, maar sparen mag nooit een doel op zich zijn. Om hierin een goede balans te vinden, zal een financiële risicoanalyse worden uitgevoerd, zodat het weerstandniveau kan worden bepaald. Het weerstandniveau geeft aan hoe lang de NTTB kan doordraaien vanaf het moment dat alle inkomsten worden stopgezet. Uitgangspunt is een sluitende begroting op lange termijn, zodat er meer balans is tussen het nemen van verantwoorde bedrijfsmatig risico s en het voorkomen van financiële tekorten. Dat betekent dat in een bepaald jaar een vooraf ingecalculeerd tekort kan worden gerealiseerd, maar dat over meerdere jaren de begroting altijd sluitend is. Resultaat 2016: Geconsolideerde en sluitende begrotingen en jaarrekeningen op lange termijn. Activiteiten Planning Verantwoordelijk Uitvoeren financiële risicoanalyse 2010 MT Bepalen weerstandniveau 2011 HB Opstellen jaarbegrotingen vanuit meerjarenperspectief 2011 e.v. HB b. Financiering nieuw beleid De volgende beleidsonderdelen in dit meerjarenbeleidsplan brengen extra kosten met zich mee: 1) Vergroten kwaliteit verenigingen en verbeteren productontwikkeling en doelgroepenbeleid (doelstelling 1a en 1b) a. Voor de financiering hiervan besteden we de geoormerkte 3,- contributieverhoging welke in november 2009 is vastgesteld en tot medio 2011 besteed moet worden aan de WK Breedtesportcampagne en vanaf medio 2011 aan verenigingsondersteuning en productontwikkeling. 2) Vermarkten van de tafeltennissport (doelstelling 1d) a. Voor de financiering hiervan doen we in 2011, 2012 en 2013 een investering vanuit het eigen vermogen. In de loop van 2012 moeten resultaten van deze investering zichtbaar zijn en na 2013 moeten de jaarlijkse opbrengsten van de investering nadrukkelijk hoger zijn dan de jaarlijkse kosten voor marketing. Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016

Tijd voor Bridge. Beleidsplan 2013-2016 Tijd voor Bridge Beleidsplan 2013-2016 November 2012 Voorwoord De samenleving verandert snel. De briefpost is nagenoeg uitgestorven. Transport wordt een steeds grotere kostenpost, tijd en ruimte zijn schaars.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie