Jaarplan Goede Begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2016. Goede Begeleiding"

Transcriptie

1 Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Op sommige onderdelen zijn onze verwachtingen zelfs overtroffen. De uitdaging waar we nu voor staan is dat wat we hebben bereikt en nog gaan bereiken echt af te bouwen en te verankeren. Mooie resultaten die samen het fundament vormen voor de verdere groei van het huis voor de frisbeesport in Nederland. Ook voor dit jaarplan zal de thema indeling van het meerjarenbeleidsplan worden gevolgd, beginnend met de doelen op bondsniveau en vervolgens inzoomend op de invulling per discipline. Het (virtuele) huis voor de frisbeesport wordt mooier en groter en steeds meer spelers, verenigingen en andere belangstellenden hopen daar de antwoorden te vinden op hun vragen en behoeften. Een mooie ontwikkeling met ook een duidelijke keerzijde. Op dit moment kunnen enerzijds plannen niet worden opgepakt door gebrek aan vrijwilligers terwijl tegelijkertijd lopende activiteiten niet voor de toekomst gewaarborgd kunnen worden door overbelasting van de huidige vrijwilligers. Omdat dit een zeer kritische, complexe en structurele bestuurlijke uitdaging is, zal langs meerdere wegen naar oplossingen worden gezocht: Taken geheel of gedeeltelijk verleggen naar verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn de gewijzigde organisatie van de Cityleague of de Right to Play toernooien, maar ook de door Almere Spinners zelfstandig georganiseerde Randstad competitie. De NFB ondersteunt daarbij met bijvoorbeeld webportals en reglementen zodat bestaande kennis en ervaring herbruikt kan worden, maar is niet verantwoordelijk voor de organisatie. Maar je zou ook kunnen denken dat verenigingen bij toerbeurt worden gevraagd voor het organiseren van het NFB Gala of de vrijwilligersdag. Inzichtelijker en beter bekend maken welke taken er zijn en wat daarbij wordt verwacht: Het is moeilijk om ja te zeggen tegen een vrijwilligerstaak als onvoldoende duidelijk is wat er van je wordt verwacht en hoeveel tijd je dit ongeveer gaat kosten. Daarbij zullen we kijken of bepaalde taken niet kunnen worden gesplitst in kleinere en meer overzichtelijke deeltaken. Die niet meer dan 3 tot 6 uur per week kosten. Meer taken uitbesteden: De uitvoering neerleggen bij betaalde professionals verhoogt de stabiliteit en kwaliteit, maar ook de kosten. Daarin zullen we met elkaar de juiste keuzes moeten maken. Met de inzet van BONDcenter zijn in 2015 al grote stappen gezet en voor 2016 zijn reeds afspraken gemaakt over verdere uitbreiding van de dienstverlening. Dit is in overleg met de Raad van advies besloten. Hiermee ontstaat steeds meer een scheiding tussen beleid en uitvoering bij de kritische kerntaken van de NFB. Samenwerken met andere partijen: De grootste verschillen tussen sporten zitten in het spel, niet in de organisatie. Veel van wat wij nog moeten regelen en ontwikkelen is bij andere sporten dan ook al geregeld en beschikbaar. Daar waar mogelijk zullen we daarom proberen kennis en middelen van andere sportbonden in te zetten als basis voor onze eigen behoeften. Denk daarbij aan opleidingen, maar ook aan reglementen en ondersteunende systemen. Een specifieke ontwikkeling daarbij is Nederland Sport. Als NFB zijn we één van de initiatiefnemers van deze samenwerking tussen (kleine) sportbonden met steun van NOC*NSF,

2 BONDcenter en a.s.r. verzekeringen. Samen met de uitwisseling van kennis is de vorming van een gezamenlijke professionele backoffice voor de deelnemende sporten het doel. Ondersteuning verenigingskader We verwachten dat het ledental in 2016 geleidelijk verder zal groeien. Met name door groei bij bestaande verenigingen. Door het beperkt beschikbare NFB kader, zal de focus liggen op het met elkaar in contact brengen van verenigingen en bevorderen van de onderlinge kennisuitwisseling. Dit geldt uiteraard ook voor initiatieven voor nieuwe verenigingen. Er wordt bewust gekozen voor groei van bestaande verenigingen boven opstart van nieuwe verenigingen. Hiervoor zijn een aantal redenen: Vergeleken met andere sporten zijn onze verenigingen relatief klein. Grotere verenigingen met (jeugd)opleidingen, trainingen en teams op diverse niveaus (zie ook de Frisbee Carrière in het meerjarenbeleidsplan ) kunnen beter de gewenste kwaliteit en stabiliteit bieden aan (potentiële) leden. We kennen nog steeds een relatieve ondervertegenwoordiging van dames en jeugdleden. Naarmate verenigingen groter zijn, is het makkelijker ook voor hen het juiste competitie en trainingsaanbod te realiseren. Kansen voor nieuwe verenigingen zullen vooral worden gezocht via (ouders van) actieve spelers die bereid en in staat zijn een vereniging op te starten en trainingen te organiseren. De ervaring leert dat dit essentieel is voor het slagen. Uiteraard zullen ze daarbij de gebruikelijke ondersteuning blijven ontvangen. Veilig Sportklimaat Dit is een belangrijk onderwerp dat in 2016 langs een aantal lijnen verder zal worden geconcretiseerd. Het eerste dat zichtbaar zal worden, is het beleid rondom grensoverschrijdend gedrag. Naast dat we het belang hiervan zelf onderkennen, wordt hiervoor zowel vanuit het Ministerie van VWS als NOC*NSF nadrukkelijk aandacht gevraagd. Belangrijke elementen van dit beleid zijn: Vastleggen van gedragsregels en een gedragscode. Benoemen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Afspraken maken van (verplicht) aanvragen van de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor minimaal iedereen die training of begeleiding geeft aan jongeren binnen de NFB en aangesloten verenigingen. Het tweede belangrijke onderwerp voor 2016 betreft het klacht- en tuchtrecht. Dit recht is momenteel conform de statuten volledig belegd bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Concreet betekent dit dat we als bond zelf geen tuchtmaatregelen op mogen leggen, behoudens het schorsen of ontzeggen van het lidmaatschap. Ook het ISR zelf geeft aan dat dit een zeer ongebruikelijke en feitelijk onwerkbare oplossing is en adviseert eigen klacht- en tuchtprocedures op te stellen en statutair vast te leggen. Communicatie op Orde Met de vernieuwde website, professionele mailaccounts en centrale data opslag en de social media beschikken we nu over de voor moderne en efficiënte communicatie benodigde infrastructuur. De uitdaging voor 2016 ligt nu in het benutten van deze mogelijkheden. Extra aandacht zal worden besteed aan informatie verstrekking: Alle reglementen actueel, tijdig beschikbaar en goed vindbaar.

3 Heldere procedures en instructies rondom klacht- en tuchtrecht, grensoverschrijdend gedrag en VOG aanvraag. Actuele centrale agenda voor alle NFB activiteiten. In de externe communicatie is van groot belang dat de sterke toename van aandacht vanuit de landelijke media wordt geconsolideerd en zo mogelijk verder uitgebouwd. Belangrijke thema s blijven daarbij de Olympische erkenning en de prestaties van de Nationale (Jeugd) Teams. Op basis van de bredere media-aandacht zal echter ook gekeken worden naar de media mogelijkheden van competitiefinales en andere landelijke en locale Ultimate en Discgolf activiteiten. Essentieel daarbij is dat voor de planvorming en uitvoering capaciteit beschikbaar komt. Als hiervoor ook in 2016 geen vrijwilligers beschikbaar zijn dan zal worden gekeken naar de mogelijke inzetbaarheid van betaalde professionals. In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode zal een voorbereidingstraject worden gestart. In samenspraak met de verschillende disciplines zal aan het meerjarenbeleidsplan invulling worden gegeven. Discipline Discgolf In overleg met de Discgolf verenigingen zal een organisatie structuur worden gerealiseerd die past bij de ontwikkelingen en ambities van deze discipline. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed aan de organisatie van de Discgolf verenigingen en de onderlinge samenwerking en communicatie. Groei in de breedte Met het aanbieden van trainingen voor beginners, competitieaanbod op recreatief niveau en de recente realisatie van twee nieuwe permanente courses zijn belangrijke randvoorwaarden voor verdere groei ingevuld. Voor 2016 zal de nadruk dan ook liggen op doorgroei van bestaande verenigingen met een compleet spel- en trainingsaanbod, bij voorkeur gekoppeld aan de bestaande courses. Discipline Ultimate Frisbee Elke club een trainer In 2016 willen we verder bouwen op de flinke stappen die we het afgelopen jaar al hebben gezet. Dit betekent: Bestaande opleidingen en cursussen voor trainers en coaches van jeugdteams aanbieden. Via o.a. Academie voor Sportkader. De organisatie rond de opleiding voor Trainer niveau 2 stroomlijnen, hierbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking met andere kleine sportbonden binnen het kader van het initiatief Nederland Sport (zie toelichting boven). Bevorderen en faciliteren van kennisuitwisseling tussen verenigingen en trainers.

4 Nationale Competities Vooral op organisatorisch vlak is het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt. Voor 2016 willen we deze structuur met een centrale coördinator samen met coördinatoren voor elk van de afzonderlijke competities nog verder laten groeien. Dit betekent: Handleidingen opzetten voor competitie organisatie zodat deze zoveel mogelijk gestroomlijnd worden. Het verder ontwikkelen van het Ultimate Central platform. Rekruteren van voldoende competitie coördinatoren voor elk van de competities. Dit zijn minimaal 6 personen: open outdoor, dames outdoor, mixed outdoor, dames indoor, open indoor, jeugd competities. Uitwisseling tussen jeugd en senioren competitie zodat deze goed op elkaar aansluiten. De groei die onze sport doormaakt zorgt er ook voor dat wij onze kernwaardes goed moeten bewaken. Om die reden wordt er een Spirit of the Game commissie gevormd die het bondsbestuur en andere onderdelen van de bond op dit vlak adviseert (zie ook Gedragscodes). Deze commissie heeft onder meer als taak om voorlichting te geven aan de leden en verenigingen over wat Spirit of the Game inhoudt. Topsport en Nationale teams In 2016 zullen nationale teams ons land op het WK vertegenwoordigen. We willen deze teams zoveel mogelijk ondersteunen en we streven er naar dat deze teams en spelers een voorbeeldfunctie hebben. Zij zijn belangrijk voor de verdere groei van de sport en het beeld dat wij naar buiten willen brengen. We willen dit realiseren door: Het uitwerken van gedragscodes voor nationale team spelers. Bewust maken van de voorbeeldfunctie van de nationale teams. Verwachtingen meegeven aan nationale teams en spelers om een bijdrage te leveren aan de bredere ontwikkeling van de sport. Centraal financieel beheer nationale teams. Planning van activiteiten Nationale teams niet conflicterend maar juist ondersteunend aan nationale competities, verenigingen en Nationale Jeugdteams. Sportparticipatie Jeugd Nationale Jeugdteams Ultimate Frisbee (NJT) Op dit vlak zijn in 2014 en 2015 reeds hele grote stappen gezet en mooie resultaten geboekt. Het beleid voor 2016 zal dan ook worden gekenmerkt door verdere verankering van de NJT structuur. Het NJT biedt onze jeugdspelers een unieke kans om kennis te maken met sport op hoog internationaal niveau. In tegenstelling tot de NT s ligt de nadruk hier dan ook meer op deelname dan op het hoogst haalbare resultaat. Doelstelling voor 2016 is EK en WK deelname met vier volwaardige teams. Dit zullen we extra ondersteunen door: Beschikbaar stellen trainingslocaties en trainingsmiddelen. Vasthouden budget Nationale Jeugdteams. Opzetten jeugdaanbod De gewenste groei van het aantal jeugdspelers kan alleen worden gerealiseerd als er voor deze doelgroep voldoende aansprekende mogelijkheden zijn. Dit betekent: Toename van het aantal verenigingen dat zich gaat richten op de jeugd. Specifiek op jeugd afgestemde train en speel mogelijkheden. Voor 2016 zal de prioriteit daarbij liggen op: Operationeel en financieel ondersteunen startende jeugdverenigingen en jeugdafdelingen.

5 Verdere groei en segmentering naar niveau, leeftijd en/of regio van jeugdspeeldagen (U13) en jeugdcompetitie. Ondersteuning aan jeugdtrainers bieden.

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Jaarplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Jaarplan 2019 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Missie... 3 1.2 Visie... 3 1.3 Doelstellingen... 3 2. Vrijwilligers als randvoorwaarde... 4 2.1 Vacatures van het

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Meerjarenvisie in de beperking toont zich de meester -

Meerjarenvisie in de beperking toont zich de meester - Meerjarenvisie 2018+ - in de beperking toont zich de meester - Inleiding De frisbeesport is een sport in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Hetzelfde geldt voor de wereld en samenleving

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Zovoc

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Zovoc Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Zovoc Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Onderdeel van N.O.B. Lid NOC*NSF. Lid CMAS

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Onderdeel van N.O.B. Lid NOC*NSF. Lid CMAS ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN 2013 Onderdeel van N.O.B. Lid CMAS Lid NOC*NSF INLEIDING Voor u ligt het jaarplan 2013 vanuit de onderwaterhockey commissie voor de sport onderwaterhockey in Nederland.

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim

Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim Algemeen bestuur Z&PC Hatto-Heim 15 Jun 2015 VEILIGHEIDSBELEID Z&PC HATTO-HEIM INLEIDING Aanleiding De laatste jaren zijn helaas diverse veiligheidsincidenten bij sportclubs

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Onderdeel van N.O.B. Lid CMAS. Lid NOC*NSF

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Onderdeel van N.O.B. Lid CMAS. Lid NOC*NSF ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN 2014 Onderdeel van N.O.B. Lid CMAS Lid NOC*NSF INLEIDING Voor u ligt het jaarplan 2014 vanuit de onderwaterhockey commissie voor de sport onderwaterhockey in Nederland.

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Jaarverslag Postbus 85621, 2508 CH DEN HAAG Telefoon:

Jaarverslag Postbus 85621, 2508 CH DEN HAAG Telefoon: Jaarverslag 2015 Postbus 85621, 2508 CH DEN HAAG Telefoon: +31 85 2103 962 E-mail: secretaris@frisbeesport.nl 2 Inhoudsopgave Kerngegevens Ledenaantallen NFB organisatie Discipline Discgolf Discipline

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport Bijlage 1 bij: INSTELLING(SBESLUIT) EN ONDERZOEKSOPDRACHT ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKSUELE INTIMIDATIE EN MISBRUIK IN DE SPORT Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Goodpractice 2: De trainer, een onmisbare schakel

Goodpractice 2: De trainer, een onmisbare schakel Goodpractice 2: De trainer, een onmisbare schakel Ambities en uitdagingen voor sporter, trainer, begeleiding, ouders, overheid, ondernemer, sponsor en vrijwilliger. Westa 2020 Een leven lang in beweging

Nadere informatie

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen 2018-2019 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het beleid en de visie van de jeugdwerking van VOLLEYBALCLUB HZ93 is gebaseerd op volgende zes pijlers: 1. VOLLEYBALCLUB HZ93 = Dé volleybalclub

Nadere informatie

1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009

1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009 WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST! (18-11-10) Inleiding 1. Beleidsplan Jeugd en Topgolf Golfclub De Haenen 2009 1.1 Doelstelling 1.2 De Jeugdcommissie 1.3 Beleidsstrategie 1.4 Hoofdactiviteiten 1.5

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI)

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Naar een veiliger sportklimaat Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Opdracht ministerie VWS Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag Actieplan NOC*NSF: naar een veiliger sportklimaat Verplichting

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2018+

STRATEGISCH PLAN 2018+ STRATEGISCH PLAN 2018+ EEN CO-CREATIE ONZE AMBITIES VOOR DE KOMENDE JAREN IEDEREEN BETROKKEN Het Strategisch plan 2018+ is een creatie van de leden van het KNKV. Eerst werd door het bondsbestuur in samenwerking

Nadere informatie

VERENIGINGSSCAN Resultaten

VERENIGINGSSCAN Resultaten VERENIGINGSSCAN 2017 Resultaten Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Algemene vragen... 3 2. Antwoorden op stellingen... 5 over de organisatie... 5 over de accommodatie... 5 over het lidmaatschap... 6 over

Nadere informatie

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken Aanleiding UZSC heeft heel wat bereikt: stevig aanwezig in de top van het Nederlandse waterpolo bij de mannen en de vrouwen, een bloeiende jeugdopleiding

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Missie en Visie VV Moordrecht Met elkaar & Voor elkaar

Missie en Visie VV Moordrecht Met elkaar & Voor elkaar Missie en Visie VV Moordrecht 2017 2021 Met elkaar & Voor elkaar Onze missie Waar we voor gaan een dorpse vereniging laagdrempelig aanbieden van de voetbalsport een ontmoetingsplaats waar prestatie en

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Voordaan Commissie veilig vertrouwd Voordaan 15-11-2014 Inleiding Op verzoek van het bestuur van MMHC Voordaan is er een commissie veiligheid in het leven geroepen voor de club. Directe

Nadere informatie

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014 Jeroen Laurensen Technisch Manager MHC Fletiomare 2009-2014 Technisch Beleid maken Vanuit het clubbeleidsplan, welke keuzes maken wij vanuit de missie en visie? Selecties, Keuzes mbt Kader, procedures

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Missie en visie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstellingen...

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT. Auteur: Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT Datum: 24 juni 2017

Organisatiestructuur. Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT. Auteur: Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT Datum: 24 juni 2017 Organisatiestructuur Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT Auteur: Waterpolo Commissie ZPC-AMERSFOORT Datum: 24 juni 2017 SAMENVATTING In dit document wordt de organisatie structuur van de Waterpolo commissie

Nadere informatie

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden.

Basket Zonhoven wil zijn eigen spelers een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden die onder deskundige begeleiding kan uitgevoerd worden. BASKET ZONHOVEN Missie Basket Zonhoven VZW streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen in Zonhoven (en onmiddellijke omgeving) de mogelijkheid biedt om aan basketbal te doen in competitieverband.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Veilig én sportief besturen Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Themagebieden 1. Bewustwording en communicatie 2. Verenigingen en bestuurders 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016 Algemene Vergadering KNHB 29 november 2016 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 18 juni 2016 3. Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 Twee onderdelen: 1. Jaarplan 2017 2. Begroting 2017 Jaarplan en begroting

Nadere informatie

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum Jeugd beleidsplan Tafeltennisvereniging datum Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Missie jeugdcommissie blz. 4 3. Plaats van de jeugdcommissie binnen de club blz. 5 4. Taken jeugdcommissie blz. 6 5. Samenstelling

Nadere informatie

ALTB Visie : Trots op tennissen bij Molenbeke. Algemene Ledenvergadering

ALTB Visie : Trots op tennissen bij Molenbeke. Algemene Ledenvergadering ALTB Visie 2015-2018: Trots op tennissen bij Molenbeke Algemene Ledenvergadering 27-11-2015 Speerpunten 2015 Ledenwerving- en behoud Doelgroepenbeleid voor jeugd- en senioren Gezonde financiën, zowel in

Nadere informatie

Project Vertrouwenspersoon

Project Vertrouwenspersoon Project Vertrouwenspersoon Workshop Basketballseminar 06 September 2014 6 september 2014 evbv octopus 1 Agenda Het Project Uitgangspunten Planning Stappen In veilige handen VSK Wat viel ons op Activiteiten

Nadere informatie

De NBF is er voor alle bowlers. Jaarplan 2020

De NBF is er voor alle bowlers. Jaarplan 2020 De NBF is er voor alle bowlers Jaarplan 2020 Jaarplan 2020 2 De ambities die we als bestuur en bureaumedewerkers in 2018 met elkaar beschreven hebben en die terugkomen in het jaarverslag 2018 en in dit

Nadere informatie

Beleidsplan. IJsclub Zoeterwoude

Beleidsplan. IJsclub Zoeterwoude Beleidsplan IJsclub Zoeterwoude 2018-2021 1 juni 2018 BLADWIJZER 01 bladwijzer - - - blz 2 02 visie blz 3 03 missie - - - blz 4 04 algemene doelstellingen blz 5 05 hoe bereiken we dit? - - - blz 7 06 tijdsplanning

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Versie januari 2017 CHECKLIST VOOR VERENIGINGEN

Versie januari 2017 CHECKLIST VOOR VERENIGINGEN Versie januari 2017 CHECKLIST VOOR VERENIGINGEN VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ONDERWERPEN, ZIE www.kncb.nl, CLUB ADVIES Naam Vereniging: Datum: Contactpersoon Vereniging: Functie Vereniging/Commissie: Email

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCO

Huishoudelijk Reglement BCO Badmintonclub Oosterhout Huishoudelijk Reglement versie november 2015 Blz. 1 Badmintonclub Oosterhout Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel en status... 3 1.2 Wijzigingen huishoudelijk reglement... 3

Nadere informatie

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Lid NOC*NSF

ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN Lid NOC*NSF ONDERWATERHOCKEY COMMISSIE JAARPLAN 2015 Onderdeel van N.O.B. Lid CMAS Lid NOC*NSF Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 vanuit de onderwaterhockey commissie voor de sport onderwaterhockey in Nederland.

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Talentontwikkeling. Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond

Talentontwikkeling. Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond Talentontwikkeling Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond NHV Afdeling Oost AB, Algemeen Bestuur: bestaat uit 7 personen DB, Dagelijks Bestuur ( Voorzitter,

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1. Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

KPI 2. Ledenuitstroom. 2016: -20,5% Realisatie -20,1% 2017: -19,0% Realisatie -19% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2. Ledenuitstroom. 2016: -20,5% Realisatie -20,1% 2017: -19,0% Realisatie -19% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 Tevredenheid Vereniging

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik. Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant

Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik. Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant Commissie-De Vries: sportclub moet altijd politie inschakelen bij seksueel misbruik Bronnen: NRC, Telegraaf, Eén Vandaag, Volkskrant Bijdragen aan een veilig sportklimaat Programma Bevindingen Onderzoekscommissie

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Versie: _extract

BELEIDSPLAN Versie: _extract BELEIDSPLAN 2018-2020 Versie: 20180721_extract CONTEXT Behoefte aan een plan over de toekomst van de club Kinheim Doel is om als Kinheim weer (h)erkend worden als dé honk- en softbal vereniging van Haarlem.

Nadere informatie

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VISIE Een goede organisatie moet een basisfilosofie hebben. Die zal dan ook aan de basis liggen van wat er, en hoe, dat precies georganiseerd moet worden. Onze club heeft

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR SVN BTB/Consultancy 2018 Prestatie-indicatoren en hoofdtaken Prestatie-indicatoren Hoofdtaken Bezetting technisch kader Groei jeugdafdeling Gestreefd

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

WELKOM BIJ. sponsorbrochure

WELKOM BIJ. sponsorbrochure WELKOM BIJ sponsorbrochure We l k o m b i j h o c k e y v e re n i g i n g A b c o u d e Een levendige familieclub waar plezier, sportiviteit en ambitie hand in hand gaan. HVA bestaat sinds 1975 en is

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

We willen een maatschappelijk vitale, innovatieve en moderne atletiekclub zijn

We willen een maatschappelijk vitale, innovatieve en moderne atletiekclub zijn Tion 2016-2018 We willen een maatschappelijk vitale, innovatieve en moderne atletiekclub zijn die aantrekkelijk & kwalitatief is voor toppers & breedtesport. Voor leden en vrijwilligers zijn we een warme

Nadere informatie

Informatie avond ouders wedstrijdzwemmers

Informatie avond ouders wedstrijdzwemmers Informatie avond ouders wedstrijdzwemmers Overzicht van de avond Code Blauw Trainingen Wedstrijden Trainers en Coaches Lifestyle en verwachtingen Blessures Kosten Vrijwilligers KNZB Code Blauw Code blauw

Nadere informatie

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator Jaarplan Cityleague 2013 Ron van Kesteren Cityleague coördinator 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Introductie... 3 2.1 Doel van dit document... 3 2.2 Betrokkenen... 3 3 Context... 3 4 Doorlopende activiteiten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Dordt Beach 2016-2019

Dordt Beach 2016-2019 Dordt Beach 2016-2019 Blauwdruk 3.0 DECEMBER 2015 Externe versie 1. Inleiding Beachvolleybal is een sport in ontwikkeling, ook in Dordrecht. Wil je als vereniging deze ontwikkelingen blijven volgen of

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Begroting Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Begroting 2017 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Begroting 2017 STAAT VAN BATEN & LASTEN BATEN LASTEN Algemeen 46.921,00 Algemeen 35.154,00 Competitie 58.555,00

Nadere informatie

Jaarplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Jaarplan Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Jaarplan 2018 Nederlandse Floorball & Unihockey Bond Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Missie... 3 1.2 Visie... 3 1.3 Doelstellingen... 3 2. Vacatures... 4 3. Projectmatig werken... 4 4. Samenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie