Stichting Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG

2 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 60 1

3 KERNCIJFERS (in duizenden euro s m.u.v. aantal belanghebbenden en premiepercentages) Aantal verzekerden Actieve deelnemers Premievrije deelnemers Pensioengerechtigden Reglementvariabelen Toeslagverlening actieven 0% 0% 0% 1,88% 0,80% Toeslagverlening inactieven 0% 0% 0% 1,88% 0,63% Cumul. gemiste toeslagen actieven 8,35% 7,25% 5,93% 3,04% 3,04% Cumul. gemiste toeslagen inactieven 9,94% 8,84% 7,52% 4,63% 4,63% Pensioenuitvoering Premiebijdragen ) ) ) ) ) Premie deelnemers 8,2% 6,5% 5,0% 5) 3,375% 3,375% Premie werkgevers 16,0% 16,0% 14,75% 5) 13,5% 13,5% Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer *) Pensioenuitkeringen Vermogenssituatie Eigen vermogen Technische voorzieningen ) ) Dekkingsgraad FTK 83,8 94,3 100,5 88,8 127,0 Rente termijn structuur 2,74% 3,47% 3,87% 3,60% 4,85% Resultaat Beleggingen Opbrengst beleggingen Beleggingen per 31/ ) ) ) ) ) Beleggingsperformance 2,3% 8,0% 13,7% -13,4% 0,1% Performance Benchmark -1,2% 2,8% 13,7% -19,2% 1,28% Liquiditeiten *) Het aantal deelnemers is hierbij de som van de actieve en gepensioneerde deelnemers overeenkomstig de aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. 1) De risicopremie t.b.v. de verzekering van het partnerpensioen is hierin inbegrepen. 2) Inclusief voorlopige aanpassing sterftetafels. 3) Inclusief aanpassing sterftetafels. 4) Inclusief opgelopen rente. 5) Betreft de gemiddelde premie over Per 1-7 is de premie a.g.v. het herstelplan verhoogd. 2

4 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Profiel Stichting Pensioenfonds Media Groep Limburg, statutair gevestigd te Sittard is opgericht op 6 december De laatste statutenwijziging was op 14 december De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij koepelorganisatie de Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van de koepels voor ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor de aangesloten ondernemingen. Organisatie Bestuur Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur De heer G. van Amerongen lid pensioengerechtigden De heer P.M. Bruijns lid werknemer De heer G.H.M. Derks secretaris pensioengerechtigden De heer A.J.G.T. Sniekers lid werknemer De heer M.R. Stoové lid werkgever De heer H.C. Straat voorzitter werkgever Het bestuur bestaat uit zes leden. Twee leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen van LMG Netherlands II B.V. Deze leden vertegenwoordigen de werkgever. Vier leden worden door en uit de deelnemers respectievelijk door en uit de pensioengerechtigden, naar hun onderlinge getalsverhouding gekozen en door het bestuur benoemd. Deze leden vertegenwoordigen de deelnemers. Het aantal bestuursleden namens de pensioengerechtigden kan niet meer dan twee bedragen. De voorzitter wordt door de commissarissen aangewezen. Vanwege de pariteit hebben de leden die de werkgevers vertegenwoordigen in iedere vergadering evenveel stemmen als de werknemersvertegenwoordigers. Het bestuur kan een administrateur benoemen aan wie een deel van de taak van het bestuur wordt overgedragen. Sinds 1 juli 2004 is mevrouw G.H.M. Mulders-Melssen benoemd tot administrateur. Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Deze werkzaamheden betreffen vermogensadvies, beleggingsadministratie, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). 3

5 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is op 2 april 2008 ingesteld en als volgt samengesteld: Naam Vertegenwoordiging De heer J. Gerits De heer P. Kamps De heer M. Landman pensioengerechtigden werknemer werkgever Bevoegdheid verantwoordingsorgaan Blijkens de statuten heeft het verantwoordingsorgaan de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het Pensioenfonds opgenomen. Intern toezicht Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie die eenmaal per drie jaar de beleidsen bestuursprocedures en processen, de checks en balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico s op lange termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds beoordeelt. De samenstelling van deze commissie is als volgt: Naam De heer drs. R.A. van Nieuwenhoven Mevrouw mr. M. Meijer-Zaalberg De heer R.P. van Leeuwen AAG voorzitter lid lid Deelnemersraad De pensioengerechtigden hebben gekozen voor een vertegenwoordiging in het bestuur en derhalve niet voor vertegenwoordiging in een deelnemersraad. Uitvoeringsorganisatie Het bestuur heeft de pensioenadministratie, de beleggingsadministratie, de werkzaamheden inzake actuariële berekeningen en de belegging van het vermogen van het fonds uitbesteed aan externe deskundigen. De deelnemers -, financiële en beleggingsadministratie worden uitgevoerd door de administrateur. Tussen het pensioenfonds en de werkgever van de administrateur is een uitbestedingsovereenkomst gesloten. 4

6 Beleggingscommissie Het bestuur heeft een beleggingscommissie opgericht die in samenspraak met de beleggingsadviseur, de heer J. Boot werkzaam bij bank Insinger de Beaufort, uitvoering geeft aan het beleggingsbeleid en zorg draagt voor het opstellen en aanpassen van het beleggingsplan. De commissie is samengesteld uit drie leden van het bestuur. Daarnaast kunnen externe deskundigen benoemd worden; deze hebben geen stem. De beleggingscommissie bestaat ultimo boekjaar uit de volgende leden: Naam De heer H.C. Straat De heer P.M. Bruijns De heer G.H.M. Derks voorzitter lid lid Als extern deskundige is sinds april 2011 de heer R. Kleynen van Kleynen Consultants aan de beleggingscommissie toegevoegd. Communicatiecommissie De communicatiecommissie heeft als taak om het bestuur te adviseren over voorstellen voor de communicatie aan deelnemers. Dit betreft onder meer de vertaling van het pensioenreglement, de evaluatie van het herstelplan en de eventuele gevolgen, het uniform pensioenoverzicht en het onderhouden van de eigen pensioensite. De communicatiecommissie bestaat ultimo boekjaar uit de volgende leden: Naam De heer P.M. Bruijns De heer A.J. Gorissen lid lid Compliance officer Tot aan zijn benoeming als werkgeversbestuurslid heeft de heer M.R. Stoové de functie van compliance officer van het fonds vervuld. In de hierdoor ontstane vacature zal in de loop van 2012 worden voorzien. De compliance officer is onafhankelijk van het bestuur en rapporteert aan het bestuur. De compliance officer ziet toe op de naleving van de gedragscode. Externe ondersteuning Het fonds wordt bijgestaan door externe deskundigen voor actuariaat en risicobeheersing op zowel de korte als lange termijn. Ultimo boekjaar is de externe adviserende actuaris de heer J.G.A. Smolenaers, werkzaam bij Towers Watson. Als gespecialiseerd ALM adviseur werkt het pensioenfonds samen met de heer S. Gerritsen werkzaam bij Towers Watson. 5

7 Certificering Het bestuur heeft een certificerend actuaris aangesteld in de persoon van de heer H. van Gemert, verbonden aan Towers Watson. De waarmerkend actuaris beoordeelt de financiële positie van het pensioenfonds volgens de eisen van DNB en rapporteert éénmaal per jaar aan het fondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft. De accountant van het fonds is KPMG accountants N.V.. Als certificerend accountant treedt op: de heer P.L.A. Langeveldt. 6

8 VERSLAG VAN HET BESTUUR Hoofdlijnen Pensioenregeling De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar waarbij een partnerpensioen op risicobasis verzekerd kan worden. Vanaf 1 januari 2008 wordt er geen minimum toetredingsleeftijd meer gehanteerd. De franchise wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld met inachtneming van het fiscale minimum. Uniform pensioenoverzicht Aan de deelnemers wordt vanaf 2007 een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstrekt volgens het format dat hiervoor door de pensioenkoepels is opgesteld. In dit overzicht wordt voor de deelnemers die gekozen hebben voor verzekering van het partnerpensioen op risicobasis de (gedeeltelijke) uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen bij einde deelneming en pensioneringsdatum zichtbaar gemaakt. De pensioenaangroei (de zogenaamde A factor) wordt eveneens op het UPO afgedrukt. Audet De pensioenrechten van de deelnemers in het Audet-fonds zijn per 1 november 2002 overgedragen via een collectieve waardeoverdracht. Omdat op 1 november bij het Audet-fonds sprake was van onderdekking heeft het bestuur van het MGL-fonds een claim neergelegd bij MGL B.V. ter grootte van deze onderdekking ad 1,7 miljoen. Deze claim is gehonoreerd in de vorm van een renteloze achtergestelde lening. Via deze achtergestelde lening en de voorwaarden omtrent terugbetaling hiervan staat de werkgever garant zolang de dekkingsgraad lager dan 105% is. In een schrijven merkt de DNB op dat de achtergestelde lening weliswaar niet aan de voorwaarden voldoet zoals aangegeven in de circulaire van de PVK van 30 september 2002, maar dat men geen opmerkingen heeft over de voorwaarden van onze lening. Aangezien de dekkingsgraad ultimo 2004, 2005, 2006 en 2007 na aflossing van 1 termijnbedrag de 105% heeft overschreden, is overgegaan tot terugbetaling van de eerste vier termijnen van ,-- aan MGL B.V. Omdat de dekkingsgraad over de jaren 2008 tot en met 2011 beneden de 105% is uitgekomen wordt er volgens de bepalingen hieromtrent niet tot aflossing van de laatste termijn overgegaan en blijft het laatste gedeelte van de lening als langlopende schuld in de balans. Van de werkgever heeft het fonds de toezegging dat wanneer ultimo 2012 blijkt dat ingevolge het herstelplan overgegaan zou moeten worden tot het korten van de pensioenaanspraken, de aflossing van deze laatste termijn van de achtergestelde lening wordt kwijtgescholden. Vermogensbeheer De structuur van het vermogensbeheer is in het verslagjaar niet gewijzigd. In aansluiting op de ALMstudie van 2010 zijn er verdere studies gedaan naar het renterisicobeleid en de mogelijkheden tot (een grotere mate) van afdekking van het renterisio. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de beperkte horizon van het fonds. 7

9 Continuïteitsanalyse Bij de opstelling van het herstelplan in 2009 is een continuïteitsanalyse opgesteld. In september 2009 is hierop een update gemaakt in verband met de door DNB gevraagde aanpassing van het herstelplan. Toekomstontwikkeling Medio 2010 heeft het bestuur de werkgevers benaderd met de vraag of het vasthouden aan een positie als stand-alone ondernemingspensioenfonds wel het beste toekomstscenario is. Het bestuur vraagt zich af of de voordelen die aan een eigen fonds zijn verbonden, waarvan het hebben van een eigen beleidsruimte en identiteit wel de belangrijkste zijn, in de toekomst nog wel opwegen tegen de risico s, de inspanning en de kosten die gemoeid gaan met de aansturing en het beheer ervan. In 2010 is gestart met een onderzoek door een trilaterale projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de werkgevers, het bestuur en de adviserend actuaris om te komen tot een keuze voor de meest aantrekkelijke voortzettingsvariant van de (uitvoering van de) pensioenregeling. Deze projectgroep is in 2011 uitgebreid met vertegenwoordigers van de ondernemingsraden en hun adviseur alsmede een adviseur van werkgeverszijde. Allereerst beraden werkgevers en werknemers zich over de gewenste pensioenregeling. Bestuurssamenstelling In 2011 was als bestuurslid aftredend en herkiesbaar: de heer G.H.M. Derks als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde deelnemers. Aan een oproep tot kandidaatstelling voor een vertegenwoordiger vanuit de gepensioneerden is geen gehoor gegeven, waardoor de heer Derks bij acclamatie is benoemd voor een nieuwe zittingsperiode. Vanwege het vertrek van de heer J.H. Boermann als CEO bij LMG Netherlands, is er in augustus een vacature van een werkgeversvertegenwoordiger ontstaan. De raad van commissarissen heeft het bestuur hierover definitief ingelicht in januari 2012, gevolgd door een voordracht tot benoeming van een nieuwe werkgeversvertegenwoordiger de heer M.R. Stoové. De stukken hiervoor zijn ter beoordeling en goedkeurig aan De Nederlandsche Bank gezonden die onder voorwaarden heeft ingestemd met deze benoeming. Naar aanleiding van de zelfevaluatie heeft de heer A.J. Gorissen eind december het besluit genomen zijn bestuurslidmaatschap als vertegenwoordiger van de actieve deelnemers (tussentijds) te willen beëindigen. Op een oproep tot kandidaatstelling hebben twee deelnemers gereageerd. In het gehouden referendum is de heer A.J.G.T. Sniekers door de deelnemers gekozen als hun vertegenwoordiger. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming onder de voorwaarde dat de heer Sniekers zijn deskundigheid vergroot door het volgen van een relevante cursus op het gebied van pensioenen. In het rooster van aftreden neemt de heer Sniekers de plaats in van de heer Gorissen. 8

10 Goed pensioenfondsbestuur Integere bedrijfsvoering Wettelijk is geregeld dat een pensioenfonds maatregelen treft die goed pensioenfondsbestuur waarborgen. In de Pensioenwet zijn de principes van Pension Fund Governance (PFG) verankerd. Deze principes omvatten zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Het beleid van een fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de Pensioenwet. Beheerste en integere bedrijfsvoering bestaat volgens DNB uit: Beheersen van de fondsprocessen en risico s waarbij sprake is van: adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC); adequate controlemechanismen (o.a. ALM, continuïteitsanalyse, SLA etc.); beleid ter beheersing van risico s (o.a. ABTN, risicoanalyses, crisisplan etc.). Waarborgen voor de integriteit: analyse van integriteitrisico s beleid voor beheersing van deze risico s (o.a. statuten, reglementen en richtlijnen); uitvoering van dat beleid (o.a. compliance officer, gedragscodes, monitoring). Procedures en maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Beleid voor het beheersen van (financiële) risico s die de soliditeit van het fonds kunnen aantasten. Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het bestuur van het fonds besteedt conform de Pensioenwet en de daarin opgenomen eisen voor goed pensioenfondsbestuur veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Vanaf 2 april 2008 is het verantwoordingsorgaan (VO) actief. Het VO bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden. De verantwoording die het bestuur aflegt, is onderdeel van de jaarverslagcyclus en in dat kader ook het formele overleg tussen bestuur en VO. De opzet en inhoud van het jaarverslag zijn meer toegesneden op de verantwoordingswijze. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het VO ten aanzien van het gevoerde beleid. Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds, beoordeelt. Een externe onafhankelijke visitatiecommissie heeft in het verslagjaar 2009 onderzoek gedaan naar het functioneren van het bestuur over de periode van 1 januari 2008 tot 1 juli 2009 en daarover op 19 januari 2010 verslag uitgebracht. De commissie heeft een overwegend positief oordeel over het functioneren van het bestuur. 9

11 Deskundigheidsbevordering Nieuwe aantredende bestuursleden volgen, indien noodzakelijk, een pensioenopleiding. Het pensioenfonds beschikt tevens over een deskundigheidsplan. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief een opleiding volgen. In 2011 heeft aan de hand van recent ingevulde zelfevaluatieformulieren een beoordeling plaats gevonden. Omdat er nogal verschil zit in de ervaring en kennis van de verschillende bestuursleden is er niet voor een collectief opleidingsplan gekozen. De individuele bestuursleden kunnen hun wensen met betrekking tot de te volgen opleidingen kenbaar maken. In het verslagjaar 2011 zijn er door diverse bestuursleden cursussen en workshops gevolgd op het gebied van strategische heroriëntatie, risicomanagement en aankondigen en het uitwerken van (voorgenomen) kortingen. Het bestuur ontvangt periodiek de Towers Watson Update, OPFvisie, nieuwsbrieven van DNB, AFM en Pensioenfederatie en Mercer Signaal om op de hoogte te blijven van de pensioenontwikkelingen. De deskundigheid van de bestuursleden wordt jaarlijks op de volgende aandachtsgebieden getoetst (self assesment): 1. het besturen van een organisatie 2. relevante wet- en regelgeving 3. pensioenregelingen en pensioensoorten 4. financiële aspecten 4a. vermogensbeheer 4b. actuariële aspecten 5. administratieve organisatie en interne controle 6. uitbesteden van werkzaamheden 7. communicatie De uitkomsten zijn vastgelegd in de deskundigheidsmatrix. Op basis van de toegewezen aandachtsgebieden wordt bepaald welke acties moeten worden ondernomen om de vereiste deskundigheid te halen respectievelijk te behouden. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. In het boekjaar is een herstelplan van toepassing vanwege een dekkingstekort. Toelichting op het herstelplan is opgenomen in de Financiële paragraaf. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden en administrateur de gedragscode ondertekend. Dit is dit jaar ook gebeurd. Van de compliance-officer is bericht ontvangen dat er zijns inziens niet gehandeld is in strijd met de compliance-regeling. 10

12 Toezichthouder Een bestuursvertegenwoordiging is op 5 oktober 2011 op eigen verzoek bij DNB op bezoek geweest en heeft gesproken met de toezichthouder. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren: a) Financiële positie en herstelplan b) Toekomst van het fonds c) Risicomanagement d) Prudent Person e) Communicatie naar de deelnemers ad a. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds heeft de voortdurende aandacht van het bestuur. Het is van groot belang dat het herstel van de dekkingsgraad in lijn met het herstelpad van het herstelplan verloopt. Bij het overleg in 2010 heeft DNB het bestuur verzocht om een crisisplan op te stellen voor het geval zich in de toekomst situaties voordoen waarbij maatregelen zoals voorgenomen korting van aanspraken en rechten moeten worden opgenomen. Dit plan met als onderdeel hiervan een communicatieplan met de te nemen stappen indien het herstelpad bij de evaluatie van het herstelplan volgens de stand en vooruitberekeningen op 31 december 2010 zou achterlopen, is in het verslagjaar regelmatig naar de actuele stand bijgewerkt. Hierdoor heeft het bestuur zich tijdig kunnen voorbereiden op de te nemen maatregelen als gevolg van de dekkingsgraad (en evaluatie herstelplan) per 31 december ad b. Samen met DNB heeft het bestuur geconstateerd dat het besluit van het bestuur om samen met de werkgever voor de uitvoering van de pensioenregeling aansluiting te zoeken bij een ander pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij door de verslechtering van de financiële positie van het fonds momenteel niet uitvoerbaar is. ad c. Het bestuur houdt bij de bepaling van het beleid rekening met een verlenging van het zelfstandig voortbestaan van het fonds. In het bijzonder wordt daarbij aandacht gegeven aan de kostendekkendheid van de premie, de opzet van een integraal risicomanagementsysteem en de waarborging van de continuïteit van het pensioenbureau en de duurzame beschikbaarheid van de pensioenadministratie. ad d. De bevindingen van de certificerend actuaris naar aanleiding van zijn werkzaamheden ten behoeve van het jaarwerk over het boekjaar 2010 zijn besproken en de door het bestuur genomen en te nemen acties zijn toegelicht. ad e. Het bestuur heeft de communicatie-inspanningen toegelicht. Afgesproken is dat uiterlijk 31 januari 2012 de naar de stand van 31 december 2011 geactualiseerde ABTN aan DNB zal worden gezonden. In deze ABTN zal aandacht worden besteed aan het risicomanagement met daarin de beheersmaatregelen die zijn genomen ter waarborging van de continuïteit van het pensioenbureau. Eveneens zal het bestuur DNB actief informeren inzake de ontwikkeling van de voorgenomen overgang en de liquidatie van het pensioenfonds. Aan het pensioenfonds zijn in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes opgelegd. 11

13 Uitbesteding In 2008 heeft het bestuur met AegonBank een nieuw contract voor de PensioenEffectregeling alsmede een nieuwe service level agreement afgesloten. In het kader van de zorgplicht is besloten de deelnemers aan de PensioenEffectregeling regelmatig een beleggingsprofiel te laten invullen dat door de uitvoeringsinstelling getoetst wordt. De deelnemer kan een keuze maken tussen profiel beleggen en mix beleggen. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt door de deelnemer wordt de inleg belegd volgens ProfielBeleggen Terughoudend risico. In het boekjaar zijn SLA rapportages per kwartaal ontvangen. Aegon Bank heeft laten weten met het product van de PensioenEffectregeling uiterlijk 1 december 2012 te gaan stoppen. Het ziet ernaar uit dat Aegon geen alternatief kan bieden voor deze module. Het bestuur heeft besloten de situatie rond augustus 2012 te evalueren en zo nodig te zoeken naar een andere oplossing voor deze module. Communicatie In het boekjaar is veel aandacht besteed aan communicatie. In januari 2011 zijn alle deelnemers geïnformeerd over de evaluatie van het herstelplan. Na de rentedaling in augustus zijn in september alle deelnemers per brief geïnformeerd over de financiële positie van het fonds en in overeenstemming met de door de koepels geïntroduceerde doelstelling om eenvormige, eenduidige en duidelijke pensioenoverzichten te verstrekken (uniform pensioenoverzicht, UPO) is aan alle deelnemers een pensioenoverzicht op basis van de huidige regeling uitgereikt. De administrateur van het fonds rekent (op verzoek) voor de deelnemers op basis van actuele gegevens verschillende pensioenscenario s door. De door de communicatiecommissie en de administrateur ingerichte (externe) website ten behoeve van deelnemers en andere belanghebbenden wordt voortdurend bijgewerkt. Het bestuur vertrouwt erop hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de pensioencommunicatie te hebben gezet. Bestuursvergaderingen Het bestuur van het fonds heeft het afgelopen jaar acht maal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren, naast de reguliere beleidscyclus, de gevolgen van de kredietcrisis voor het fonds en het herstelplan, de afweging om al dan niet over te gaan tot verdere afdekking van het renterisico, de toekomstverkenning en het communicatiebeleid. In het kader van de reguliere beleidscyclus heeft het bestuur onder meer vergaderd over: de jaarrekening, de adviezen van de beleggingscommissie en de kostendekkende premie. 12

14 Financiële paragraaf Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar In 2011 bedroeg het resultaat negatief tegen negatief in Het verloop van baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd verschil Baten Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Kosten vermogensbeheer Bijdragen werkgevers en deelnemers Saldo overdrachten van rechten ===== ===== ===== Lasten Pensioenuitkeringen Dotatie Technische Voorzieningen Afslag kredietrisico Pensioenuitvoerings- en adm.kosten Herverzekering ===== ===== ===== Saldo van baten en lasten De indirecte beleggingsopbrengsten zijn als volgt samengesteld: waardewijzigingen Kosten verkoop

15 Technische Voorzieningen: jaarverslag 2011 Als gevolg van de rentedaling is de voorziening ultimo 2011 significant hoger. De daling van de rente heeft een verhoging van de kostendekkende premie tot gevolg. Voor de berekening van de kostendekkende premie hanteert het fonds een gedempte kostendekkende premie op basis van het 10-jaars gemiddelde van het U-rendement per 30 september. Door deze gedempte berekening komt de gedaalde rente vertraagd tot uiting in de hoogte van de kostendekkende premie. De kostendekkende premie voor 2012 als percentage van de pensioengrondslag is opgenomen in onderstaande tabel. Gedempte kostendekkende premie % van PG % van PG Actuarieel benodigde koopsom - voor onvoorwaardelijke delen 17,8% 16,6% - voor voorwaardelijke delen 0,0% 0.0% Solvabiliteitsopslag 3,2% 3,0% Opslag voor uitvoeringskosten 2,3% 2,1% Kostendekkende premie 23,3% 21,7% De te ontvangen premie komt daarmee inclusief de herstelpremie op 23,3% + 2,5% = 25,8% van de pensioengrondslag. Op basis van deze cijfers en rekening houdend met de eis van DNB dat de premie in een tekortsituatie minimaal gelijk moet zijn aan de actuarieel benodigde premie inclusief opslag voor uitvoeringskosten en minimaal vereist eigen vermogen heeft het bestuur het besluit genomen de premie voor 2012 te verhogen naar 23,3% (exclusief herstelpremie). De hierboven genoemde actuarieel benodigde premie inclusief opslagen is per 30 september 2011 berekend op 24,4%. De verhoging van de kostendekkende premie 2012 (23,3%) ten opzichte van 2011 (21,7%) bedraagt 1,6 procentpunt. Onderstaand worden de oorzaken (met hun effect in procentpunten) kort toegelicht. Gedempte kostendekkende premie 2011: 21,7% Effect nieuw deelnemersbestand 0,6% Effect rekenrente (van 3,86% naar 3,62%) 1,0% Kostendekkende premie 23,3% Ultimo 2011 bedraagt de rekenrente, afgeleid van de door DNB gepubliceerde nominale rentetermijnstructuur, 2,74%. Ultimo 2010 was dit 3,47%. De dekkingsgraad per 31 december (op basis van de jaarrekening) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Dekkingsgraad per 31 december 83,8% 94,3% 100,5% 88,8 % 127,0 % Het fonds heeft in zijn toeslagbeleid vastgelegd dat ruimte voor indexering bestaat indien de nominale dekkingsgraad op 30 september groter is dan 130%. Gedeeltelijke indexatie is mogelijk wanneer de dekkingsgraad zich tussen de 105% en 130% bevindt. Er vindt geen toeslagverlening plaats bij een dekkingsgraad van 105% of lager. Per 30 september 2011 was de nominale dekkingsgraad 81,4%. Het bestuur heeft het besluit moeten nemen om de opgebouwde rechten alsmede de uitkeringen niet te verhogen per 1 januari

16 Ultimo 2011 bedraagt het eigen vermogen negatief Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 7,6 miljoen en het vereist eigen vermogen 30 miljoen. Per 31 december 2011 voldoet het fonds niet aan beide normen. Hierdoor is er nog sprake van zowel een reservetekort als een dekkingstekort. Herstelplan In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een dekkingstekort ontstaan. Het korte termijnen lange termijnherstelplan is voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan dat hier kennis van genomen heeft. In de vergadering van 18 maart 2009 heeft het bestuur het herstelplan besproken en op 30 maart 2009 schriftelijk vastgelegd. Het herstelplan is vervolgens ingediend bij DNB. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd op 11 november Het fonds maakt gebruik van de eenmalige mogelijkheid die de Minister heeft geboden om binnen 5 jaar (in plaats van 3 jaar; dus uiterlijk 31 december 2013) het minimaal vereist eigen vermogen te bereiken. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe adviseurs en is het beleggingsbeleid afgestemd met de beleggingscommissie. Met de werkgevers is overleg gevoerd over hun bijdrage aan het herstel. Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. Nadrukkelijk merken wij op dat inherent aan de modelmatige aanpak ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelpad, waardoor de financiële positie van het fonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien. De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan zijn: Premie Met de werkgever is de volgende extra bijdrage overeengekomen: Een premieverhoging van 2,5% punt gedurende de periode dat sprake is van een dekkingstekort boven het maximum waartoe de werkgever volgens de uitvoeringsovereenkomst is verplicht van 13,5%. De werkgeversbijdrage komt daarmee op 16%. De werknemersbijdrage wordt verhoogd met 3% punt. De werknemersbijdrage komt hiermee op 6,5% van de pensioengrondslag. Inmiddels is door stijging van de (gedempte) kostendekkende premie de totale premie inclusief de herstelpremie voor 2012 uitgekomen op 25,8% van de pensioengrondslag. Beleggingen De beleggingsmix zakelijk/vastrentend wordt gehandhaafd op 40/60 Er is geen teruggang voorzien naar een risicovollere strategische mix Het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen wordt voortgezet De berekening van het gemiddeld rendement is gebaseerd op de Regeling Parameters (rekenkundige waarden). Toeslagverlening Geen toeslagverlening tot het minimaal vereist eigen vermogen is bereikt en beperkte toeslagverlening tot het vereist eigen vermogen is bereikt. 15

17 In 2011 heeft de dekkingsgraad zich ten opzichte van het herstelplan als volgt ontwikkeld: verwacht 2011 werkelijk 2011 Dekkingsgraad per 31 december ,2 94,3 Sturingsmiddelen Premie De werkelijke premiegrondslag is relatief lager uitgekomen dan de grondslag uit de prognose 1,0 0,4 toeslagverlening Geen toeslagverlening - - Beleggingen Het werkelijk rendement was lager dan de aannames 2,0 0,9 Rentetermijnstructuur Invloed van verandering rentetermijnstructuur - -11,5 Overige Verschil berekeningswijze rendement (werkelijk/deterministisch), invloed uitkeringen, overige oorzaken en kruiseffecten -0,2-0,3 Dekkingsgraad per 31 december ,0 83,8 Vereiste dekkingsgraad (vereist eigen vermogen) 119,2 116,3 De eerste helft van het verslagjaar liep de dekkingsgraad voor op het herstelplan, maar door de rentedaling die in juli werd ingezet is de dekkingsgraad ultimo 2011 ver beneden het vereiste niveau uitgekomen. Als uiterste maatregel heeft het fonds de mogelijkheid om de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en ingegane pensioenen van pensioengerechtigden te korten ( afstempelen ). Door het bestuur is de voorgeschreven jaarlijkse evaluatie van het herstelplan uitgevoerd. Deze evaluatie heeft niet geleid tot bijstelling van de oorspronkelijke maatregelen van het herstelplan. Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2011 en de evaluatie van het herstelplan heeft het bestuur geconcludeerd dat het voor het fonds niet mogelijk is om binnen de wettelijk gestelde termijn (uiterlijk 31 december 2013) tot het minimaal vereist eigen vermogen (104,1%) te herstellen. Dat betekent dat het bestuur bij gelijkblijvende omstandigheden uiterlijk 1 april 2013 over zal moeten gaan tot het korten van de opgebouwde aanspraken en rechten. De korting wordt ingeschat op 12,5%. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die DNB biedt tot maximering van de korting op 1 april 2013 tot 7%. Hiernaast zal vóór 1 januari 2014 mogelijk nogmaals 6% gekort dienen te worden. Het bestuur heeft op 25 januari 2012 een voorgenomen besluit tot korting genomen. Het definitieve besluit en de definitieve omvang van de korting zal worden genomen in het eerste kwartaal van 2013 mede gebaseerd op de dekkingsgraad per 31 december Met behulp van het crisisplan zijn de noodzakelijke stappen genomen om alle deelnemers zo goed mogelijk over de mogelijk aanstaande korting van de pensioenaanspraken te informeren. Nadat de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in september schriftelijk over de situatie zijn geïnformeerd zijn begin februari de brieven met daarin de voorgenomen kortingsmaatregelen verstuurd. Voor de geïnteresseerden is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Uiteraard zullen de deelnemers in 2012 op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 16

18 verloop dekkingsgraad versus verwachte dekkingsgraad herstelplan 105,0% 100,0% 95,0% dekkingsgraad herstelplan 90,0% 85,0% 80,0% dec-08 feb-09 apr-09 jun-09 aug-09 okt-09 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Op basis van de gegevens op 31 december 2011 is er opnieuw een update van het herstelplan gemaakt. In deze update zijn naast de nieuwe kostendekkende premie de kortingsmaatregelen opgenomen die nodig zijn om de vereiste dekkingsgraad te bereiken. verwacht verloop dekkingsgraad volgens update herstelplan inclusief kortingsmaatregel verloop DG minimaal vereiste DG vereiste DG 130,0% 125,0% 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Het fonds heeft in haar toeslagbeleid vastgelegd dat ruimte voor toeslagverlening bestaat indien de nominale dekkingsgraad groter dan 105% is. Ultimo 2011 is de nominale dekkingsgraad 83,8%. Het bestuur heeft geen voorstel tot toeslagverlening gedaan in overeenstemming met het toeslagbeleid en het herstelplan. 17

19 Beleggingenparagraaf Het beleidsplan beleggingen, dat gefundeerd is op een door Towers Watson uitgevoerde ALM-studie, is vastgesteld. In aansluiting op de in 2010 uitgevoerde ALM-studie is besloten het gehanteerde beleggingsbeleid te handhaven. Teneinde de duration te verlengen is gestart met de aankoop van langlopende staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Als vertrekpunt voor het beleggingsbeleid en als maatstaf voor de beoordeling van het beleggingsresultaat zal onderstaande verdeling in beleggingscategorieën worden gehanteerd. Tevens zijn bandbreedtes per categorie aangegeven, als grenzen waarbinnen invulling zal worden gegeven aan het beleggingsbeleid. Als gevolg van het bestuursbesluit om te komen tot een verdere renteafdekking bevindt de feitelijke allocatie van de credits zich buiten de bandbreedtes. Er is besloten om niet over te gaan tot heralloceren, maar de vrijgekomen gelden in te zetten voor durationverlenging. Gedurende het transitietraject t.b.v. de rentehedge wordt eveneens gebruik gemaakt van een spaarrekening en een kwartaaldeposito. Strategische Bandbreedtes per Feitelijke allocatie per allocatie % 31 december 2011 % 31 december 2011 % Vastrentende waarden (genoteerd en onderhands) 60% 50-70% 59,0% - staatsobligaties 36% 30-40% 39,5% - credits 24% 20-30% 16,3% high yield fondsen - overig vastrentend (deposito s) 0-5% 3,2% Zakelijke waarden 32,5% 30-40% 31,5% - aandelen 20-35% 29% convertibles 0-5% 2,4% absoluut rendement fondsen 0-5% 0,1% Vastgoedfondsen 7,5% 0-10% 6,3% Liquiditeiten 0% 0-10% 3,2% Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Convertibles behoren niet tot derivaten. Als maatstaf voor de beoordeling van het beleggingsresultaat worden voor de verschillende beleggingscategorieën de navolgende indices (benchmarks) en structurele wegingen gehanteerd. - Vastrentende waarden: JPM Morgan Global Bond Index EMU 10 jaar + (JNEU10) - Aandelen: MSCI Total Return Europe Index (in EUR) Bloomberg GDDUE15 - Aandelen vastgoed: EPRA Europe net return index (in EUR) Bloomberg NEPRA 18

20 Het bestuur heeft in 2011 veel aandacht besteed aan het strategisch beleggingsbeleid van het fonds en met name de afdekking van het renterisico. Het beleggingsbeleid in 2011 is hoofdzakelijk gericht geweest op het uitvoeren van het herstelplan voor het pensioenfonds waarbij de dekkingsgraad geleidelijk aan weer naar boven de 105% gebracht zal moeten worden. De belangrijkste invloed op de nominale dekkingsgraad is de ontwikkeling van de lange kapitaalmarktrente ofwel de DNB-rentecurve waartegen de verplichtingen verdisconteerd worden. De rente bewoog zich in 2011 tussen de 2,5% en 3,8%. Het bestuur is bekend met het feit dat het fonds een relatieve lage afdekking heeft van het renterisico. In 2010 heeft het bestuur het besluit genomen om bij een renteniveau boven de 3,6% een stapsgewijze durationverlenging uit te voeren door middel van het aankopen van langlopende obligaties. Vanwege de lage rentestanden zijn er in het verslagjaar verdere studies gedaan naar de mogelijkheden van de renteafdekking en is het besluit genomen het afdekkingsniveau in ieder geval naar 40% te brengen. Voor de uitvoering van het beleid gelden de volgende uitgangspunten: - rekening houden met de beperkte bestaanshorizon, - evenwicht tussen risicoafdekking en herstel-/rendementspotentieel, - optimale kostenefficiency, - renteswaps komen vooralsnog niet in aanmerking gezien hoge (aanloop)kosten en de lange doorlooptijd die gepaard gaat met het inregelen hiervan in relatie tot de verwachte bestaanshorizon van het fonds. Ook 2011 was een jaar van twee helften. In het voorjaar zette het cyclisch gedreven herstel van de aandelenmarkten zich gestaag voort en leken de steunmaatregelen van de centrale banken voldoende om de obligatiemarkten tevreden te houden. Vanaf april namen de zorgen rondom de overheidsfinanciën weer toe en werden economische groei ramingen niet meer omhoog bijgesteld. In dit klimaat zijn er enkele cyclische beleggingen afgebouwd en zijn er louter lange Nederlandse Staatsleningen aan de portefeuille toegevoegd. In augustus raakten de financiële markten het vertrouwen in de economische groeicijfers in de VS en Europa volledig kwijt en dat resulteerde in een flinke correctie op de aandelen-, vastgoed- en ook bedrijfsobligatiemarkten. Tevens daalde de risicovrije Duitse rente en de DNB-Curve naar nieuwe laagtepunten en namen spanningen in Italië en Spanje fors toe. Pas na enkele regeringswisselingen en nadat de ECB in december een flinke liquiditeitssteun voor Europese banken aankondigde, werden de markten rustiger en konden de aandelenbeurzen zich herstellen. Het rendement van de portefeuille van Stichting Pensioenfonds Media Groep Limburg kwam in 2011 uit op 2,3%. Dit resultaat was beduidend beter dan het rendement van de gekozen benchmark met - 1,2%. De aandelenportefeuille rendeerde in 2011 negatief met -6% t.o.v. de Europese aandelenbenchmark van -8%. Overzicht beleggingsrendementen jaar pensioenfonds Media Groep Limburg Benchmark ,6 7, ,0 8, ,4 12, ,0 7, ,1 1, ,4-19, ,7 13, ,0 2,8 * ,3-1,2 * relatief lage performance door wijziging benchmark gedurende jaar 19

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 7 Kerncijfers 9 Ontwikkelingen 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie