Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2006 juni 2007

2 1

3 Voorwoord Vorig jaar heeft ICTOL door drukke werkzaamheden geen jaarverslag kunnen opstellen. De werkzaamheden vonden veelal plaats in het kader van projecten waarvoor afzonderlijke rapportages zijn opgesteld. Een groot deel van de door ICTOL uitgevoerde werkzaamheden is hierdoor al uitvoerig gedocumenteerd, maar als geen jaarverslag wordt opgesteld is het lastig om een totaaloverzicht te krijgen van de werkzaamheden die ICTOL heeft uitgevoerd. Daarom is dit jaar, enigszins verlaat, toch weer een jaarverslag opgesteld van de activiteiten die ICTOL in het voorafgaande jaar heeft verricht. De opzet is in vergelijking met eerdere rapportages enigszins bijgesteld. De opsomming van projecten de belangrijkste activiteit van ICTOL beslaat het grootste deel van de rapportage. Per project zijn nu bovendien de belangrijkste karakteristieken toegevoegd, zodat de lezer sneller een beeld krijgt van verantwoordelijkheden, partners en omvang van de projecten. Dit past bij het streven van ICTOL om de projectmatige afhandeling van de werkzaamheden, ook in de facultaire administratie, de komende periode verder te verbeteren. Wij vertrouwen erop dat we de facultaire gemeenschap met het opstellen van dit verslag een dienst bewijzen. We houden ons graag aanbevolen voor suggesties voor verbetering. Vragen n.a.v. dit rapport zijn uiteraard zeer welkom! Sake Jager Hoofd ICTOL 2

4 1 Beleidskader Het rapportagejaar 2006 stond in het teken van innovatiebeleid op het gebied van het taalvaardigheidsonderwijs (TVO) in de moderne vreemde talen. Zowel de implementatie van uitgebreide infrastructurele voorzieningen bij de UB als de start van een omvangrijk facultair project t.b.v. het herontwerp van het TVO (Taal Vaardig) vonden in de rapportageperiode hun beslag. Bij genoemde projecten gaat het om onderwijsinnovatie in ruimere zin en niet om het gebruik van ICT als zodanig. Bovendien is verregaande commitment van bestuur, management en opleidingen t.o.v. de voorgestane vernieuwingen verworven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de structurele verankering van ICT in het facultaire onderwijs, waarop in de vorige rapportage is aangedrongen. Belangrijke beleidspunten van de afgelopen jaren, implementatie van de onderwijsleeromgeving Nestor en integratie van audio en video in het facultaire onderwijs, zijn door de gekozen aanpak sterker geïntegreerd in het (talen)onderwijs. Hieraan wordt verder bijgedragen door de afronding van het digitaliseringsproject Fast Forward. Dit project heeft de basis gelegd voor verbetering van de structurele dienstverlening door de AV-dienst Rechten en Letteren m.b.t. het gebruik van audio en video in het onderwijs. Uiteraard blijft het van belang nieuwe mogelijkheden t.a.v. ICT-gebruik te verkennen. Door participatie in lokale, landelijke en Europese projecten is in de rapportageperiode verdere ervaring opgedaan met verschillende nieuwe technologieën en vernieuwende didactische werkvormen. In de volgende paragraaf worden de verschillende projecten kort beschreven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar aanvullende informatie op het web. 2 Projecten 2.1 Taal Vaardig Prof dr C.L.J. de Bot, TTW Projectcoördinator Drs. S. Jager, ICTOL RUG: Faculteit Letteren, Talencentrum Periode Budget Subsidie t.b.v. ca Letteren Het project Taal Vaardig, waarvoor de voorbereidingen in 2002 zijn begonnen, is in de zomer van 2006 van start gegaan. Het project beoogt grootschalige organisatorische en didactische vernieuwing van het taalvaardigheidsonderwijs binnen de universiteit op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten voor het TVO. In het eerste jaar wordt het project voornamelijk uitgevoerd met de grotere talen (Engels, Spaans, 3

5 Frans, Duits, Italiaans). Volgend jaar komen de kleinere talen aan bod. Naast een herprogrammering van het TVO, o.a. in het kader van de flexibele bachelorprogramma s, worden diverse inhoudelijke en didactische bijstellingen doorgevoerd. Het gebruik van ICT speelt hierbij een grote rol. Binnen het project vindt samenwerking plaats tussen docenten van het talencentrum en docenten van de talenopleidingen. Docenten zijn voor één dagdeel per week vrijgesteld van reguliere onderwijstaken i.v.m. deelname aan het project. Deelname aan het project is verplicht voor alle taalopleidingen. Voortgangsrapporten en andere informatie over het project zijn beschikbaar op genoemde website. 2.2 Apollo 18 Drs. S. Jager, ICTOL RUG (penvoerder), UvT Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren ca De werkzaamheden binnen dit project, uitgevoerd als onderdeel van Apollo, een samenwerkingsverband van verschillende HO-instellingen, hadden tot doel om het gebruik van ICT binnen de taalopleidingen verder te stimuleren. De activiteiten zijn afgesloten in In 2006 heeft de administratieve afsluiting van het project plaatsgevonden. 2.3 Sprekenderwijs Drs. P.M. de Groot, ICTOL RUG (penvoerder), UvT, Hanzehogeschool Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren ca Het project Sprekenderwijs, eveneens uitgevoerd als onderdeel van Apollo, is in 2006 afgesloten. Het was bedoeld om de didactische mogelijkheden van programmatuur voor gesproken communicatie (Horizon- Wimba) te verkennen en te bepalen of gebruik van dergelijke programmatuur meerwaarde zou kunnen bieden binnen het TVO aan de betrokken instellingen. 4

6 2.4 INTUIT Drs. S. Jager, ICTOL RUG (penvoerder), ULei, UM, UvT, RU Nijmegen, UU Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren ca INTUIT is een SURF Onderwijsvernieuwingsproject, waarin wordt geparticipeerd door 6 talencentra verbonden aan Nederlandse universiteiten. Hoofddoel is om te onderzoeken hoe bestaande ICT-instrumenten kunnen worden ingezet in het TVO Engels aan studenten en medewerkers van de betreffende instellingen. De ICT-tools hebben betrekking op digitale toetsing, oefening en portfolio s. Blackboard fungeert bij alle deelnemende instellingen als overkoepelende leeromgeving. De didactische kaders zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Common European Framework of Reference (CEFR) en principes van autonoom taalleren. De eerste fase van het project is begin 2007 succesvol afgerond. In 2007 wordt de opschalingsfase uitgevoerd, waarbij alle instellingen een combinatie van programma s zullen inzetten t.b.v. grotere aantallen cursisten als onderdeel van het reguliere TVO. Voor de Faculteit Letteren vervult INTUIT een belangrijke voorhoedefunctie m.b.t. het uitproberen van technologieën en didactische scenario s voor het TVO. 2.5 Succesvolle in- en doorstroom naar de WO-master voor WO/HBObachelors Dr. H.J.A. Beldhuis, UOCG Deelprojectleider Drs. S. Jager, ICTOL O.a. RUG (penvoerder), UvT, TUD, Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren ca (afgeschermde site) De Faculteit Letteren participeert met ICTOL en Talencentrum in een groot landelijk project dat wordt gecoördineerd door UOCG. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Actieplatform E- Learning (NAP), een initiatief van het ministerie van OC&W en de Stichting SURF. De uitvoering vindt plaats binnen het werkpakket dat tot doel heeft de schakelprogramma s voor HBO-instromers in het WO met behulp van ICT te verbeteren. Eén deelwerkpakket richt zich op het onderdeel Engelse taalvaardigheid binnen deze schakelprogramma s. Dit deelwerkpakket wordt gecoördineerd door ICTOL. Qua opzet wordt nauw aangesloten bij de uitvoering van het SURF Onderwijsvernieuwingsproject INTUIT. Er wordt deels gewerkt met programma s voor andere vaardigheden. Ook zijn andere partners bij dit project betrokken. De 5

7 onderwijscontext laat echter minder ruimte voor contactonderwijs. In vergelijking met INTUIT zal daarom in veel gevallen nog sterker moeten worden ingezet op de mogelijkheden van E-Learning. 2.6 Ingebruikname voorzieningen UB Drs. S. Jager, ICTOL RUG: UB en Letteren Periode Budget PM Subsidie t.b.v. Letteren PM Dit project is, evenals het bovengenoemde project Taal Vaardig, voortgekomen uit de werkzaamheden van de werkgroep TVO van de faculteit (Cie De Bot). De inrichting van hoogwaardige voorzieningen voor het TVO (instructie- annex toetsruimtes, zelfstudieplaatsen en samenwerkplaatsen) is in de periode voorbereid door een facultaire werkgroep en gekoppeld aan het project Electronische Bibliotheek van de UB. Aan het begin van het studiejaar werden de nieuwe werkplekken opgeleverd voor gebruik door de Faculteit Letteren, inclusief het Talencentrum. Voor de ingebruikname waren, afgezien van de kosten van de benodigde extra software, geen extra middelen gereserveerd. Dit verklaart waarschijnlijk een deel van de problemen die optraden na oplevering van de voorzieningen. Bepaalde software kon door onduidelijke problemen niet tijdig in gebruik worden genomen. Bij andere software traden na installatie verschillende fouten op. Ook bleek het onmogelijk om het gewenste reserveringssysteem in gebruik te nemen. Docenten en ondersteuners konden door de problemen niet (tijdig) worden geïnstrueerd in het gebruik van de nieuwe voorzieningen. De invoering van de universitaire werkplekken voor studenten en medewerkers en de reorganisatie van het ICT-beheer, die deels samen vielen met de ingebruikname van de voorzieningen, in combinatie met bovengenoemde factoren, zorgden ervoor dat onvoldoende kon worden ingespeeld op alle voorkomende problemen. Hierdoor zijn de voorzieningen in minder intensief gebruikt dan beoogd. Begin 2007 zijn de meeste problemen opgelost. Samen met de uitvoering van de verschillende TVO-innovatieprojecten in het afgelopen jaar zal dit vanaf september 2007 leiden tot een verhoogd gebruik van de voorzieningen. Voor de twee openstaande onderdelen (de ingebruikname van een reserveringssysteem en geïntegreerde gastaccounts voor externe cursisten van het Talencentrum) zijn aanvullende projecten door het CIT opgezet. 6

8 2.7 Ellipsconsortium Consortiumleider Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren Drs. S. Jager, ICTOL Ir. A.J.M. Rosendaal, ICTOL RUG (penvoerder), UL, UM, UvT, RU Nijmegen, UU , daarna gecontinueerd ca p.j. ca p.j. Het Ellipsconsortium heeft als doel het exploiteren van het programma Ellips, dat ontwikkeld is in het kader van het SURF-project Digitalenklas. De werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd, deels door commerciële partijen. Begin 2006 werd het consortium uitgebreid met de Universiteit Maastricht (Talencentrum). Overige partners zijn: Radboud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen (Consortiumleider) Stichting SURF Universiteit Leiden Universiteit Utrecht Universiteit van Tilburg André Rosendaal werd aangesteld als technisch projectleider om de ontwikkeling van de software te coördineren. Rosendaal heeft tevens de dagelijkse leiding over het project. Belangrijke verbeteringen aan Ellips zijn de mogelijkheid om via A-Select (een landelijk authenticatiesysteem mede ontwikkeld door SURFnet) te kunnen inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de eigen instelling. ICTOL nam hierbij het initiatief om met het oog op andere toepassingen (Nestor, UB, Progress-WWW) A-Select universiteitsbreed te ondersteunen. Dit initiatief werd door het Rekencentrum ondersteund en resulteerde in een pilot-project met Ellips als testapplicatie. Verder werd de performance van Ellips verbeterd en werden diverse kleinere aanpassingen doorgevoerd. De inzet van Ellips in het onderwijs vertoont een stijgende lijn. Alle deelnemende partijen ontwikkelen initiatieven om het gebruik voor onderwijsdoeleinden te verhogen. Naast nieuwe cursussen betreft dat de import van bestaand Hologram-materiaal. Voor samenwerking en communicatie werd een site geopend bij SURFgroepen, een online samenwerkingsomgeving voor medewerkers en studenten van bij SURFnet aangesloten instellingen. 7

9 2.8 Fast Forward Drs. S. Jager, ICTOL RUG: AV-dienst, FCA Letteren, Bibliotheek Letteren, ICTOL, DOS Periode Budget -- Subsidie t.b.v. Letteren -- Fast Forward had tot doel om de problematiek m.b.t. het digitaliseren van audio en videobestanden binnen de faculteiten Letteren en Rechten nader in kaart te brengen en methoden te ontwikkelen en procedures vast te leggen waarmee opdrachten op dit gebied systematisch en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Het project is eind 2006 afgerond met de oplevering van een eindverslag waarin de beoogde procedures en protocollen zijn beschreven. Als onderdeel van het project is ook een digitaal aanvraagformulier opgeleverd waarmee digitaliseringsopdrachten kunnen worden ingediend bij de AV-dienst en doorgespeeld aan andere betrokken afdelingen. Verder is een taakafbakening vastgesteld voor alle bij de digitalisering betrokken afdelingen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering is belegd bij de AV-dienst. Volgens plan zal de AV-dienst in de loop van 2007 de ontwikkelde procedures gaan toepassen en het webformulier in gebruik nemen. 2.9 VideoAktiv Glasgow Caledonian University Vrije Universiteit, ATiT, Université Nancy 2, Glasgow Caledonian University, University of the Basque Country Periode Oktober 2004 December 2006 Budget Subsidie t.b.v. Letteren Eind december is het in oktober 2004 gestarte Europese project VideoAktiv geëindigd. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Socrates/Minerva. Penvoerder is de Glasgow Caledonian University. Overige partners zijn de Vrije Universiteit, ATiT (België), de Universiteit van Nancy en de Baskische Universiteit (Bilbao). Binnen de RuG werkt ICTOL samen met het UOCG. André Rosendaal verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden van de RuG en was verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de meertalige VideoAktiv website. Doel van VideoAktiv was het gezamenlijk opzetten van workshops op het gebied van streaming media, zowel face-to-face als virtueel, het opzetten van een Europese community op het gebied van streaming media en het produceren van een handboek voor het gebruik van digitale video in het hoger onderwijs. Binnen Nederlands zijn samen met de VU workshops ontwikkeld, waarvan er in 2006 twee aan de RuG zijn 8

10 gehouden. Deze workshops werden o.a. door Letterenmedewerkers bezocht, en behoren nu tot het vaste cursuspakket van het UOCG Virtuele Snijmachine SURFnet RuG Letteren Periode 2006 Budget -- Subsidie t.b.v. Letteren -- video.surfnet.nl/virtualcutter In 2006 zijn er geen activiteiten op contractbasis voor de Virtuele Snijmachine verricht. Wel heeft André Rosendaal een nieuwe versie op de site Uitwisselplatform.nl geplaatst met enkele kleinere verbeteringen, en in een aantal gevallen op verzoek van SURFnet tweedelijnsondersteuning geboden. Met SURFnet zijn verkennende gesprekken gevoerd over een nieuwe versie, die waarschijnlijk in 2007 zullen leiden tot een nieuw contract I-See TV Extern RUG (IEB, Letteren), I-See.TV Periode 2006 Budget ca Subsidie t.b.v. Letteren -- groningen.i-see.tv ICTOL heeft i.s.m. de afdeling IEB van de RUG ondersteuning verleend aan I-See.TV, een op webvideo s gebaseerde community voor en door studenten in Groningen. De ondersteuning bestond uit de aanstelling van een student-assistent, gefinancierd door IEB. Na afloop van het contract is de ondersteuning door IEB op andere wijze voortgezet ICT Strategieprojecten Letteren Nader aan te wijzen per deelproject RUG: FdL diverse opleidingen, UOCG, IBGroep Periode Budget ca Subsidie t.b.v. Letteren URL binnenkort beschikbaar 9

11 De Faculteit Letteren kan in de periode gebruik maken van trekkingsrechten uit het ICT Strategiefonds, ter waarde van in totaal , waarbij eenzelfde bedrag aan facultaire matching moet worden ingezet. In juli 2006 is bij het CvB de eerste aanvraag ingediend voor besteding van de trekkingsrechten voor jaar 1 van dit fonds ( subsidie), maar door vertraging in de besluitvorming (in april 2007 is bericht ontvangen dat de aanvraag was goedgekeurd) zijn de voorgenomen deelprojecten nog niet van start gegaan. Het betreft deelprojecten op de volgende gebieden: Strategische projecten Taal Vaardig, uitvoering van een deel van de werkzaamheden van bovengenoemd project met subsidie uit dit fonds Optimalisering Nestorgebruik NOHA ICT voor heterogene groepen GLTC NIOT Plus projecten Digitalisering Noorse TV-programma s Vernieuwing modules Luisteren en Spreken Fins Nader te bepalen Overig Leergang Nestorcoördinator De uitvoering van genoemde projecten (m.u.v. Taal Vaardig dat in 2006 van start is gegaan) wordt momenteel voorbereid. Daarnaast is een nieuw project op het gebied van flexibele digitale toetsing door de afdeling KCM i.s.m. IBGroep en UOCG in voorbereiding. De subsidie voor jaar 2 zal voor een belangrijk deel worden ingezet t.b.v. vernieuwingen in het TVO. Er zal een interne aanvraagronde worden uitgeschreven voor besteding van het resterende subsidiebedrag Onderwijs op Maat Dr. H.J.A. Beldhuis, UOCG Coördinatoren Drs. P.M. de Groot, Drs. S. Jager, ICTOL Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren PM Onderwijs op Maat (OOM) is een door UOCG gecoördineerd project, dat wordt uitgevoerd in het kader van het ICT-Strategiefonds van de universiteit. Letteren participeert in een deelproject op het gebied van taalportfolio s. Doel is om te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheden van het Blackboard Content System (een uitbreiding op Blackboard/Nestor) zich lenen voor het opzetten van dossiers of portfolio s voor het TVO. 10

12 2.14 Centrale Virtuele Onderwijsruimte Dr. H.J.A. Beldhuis, UOCG Werkgroeplid Drs. S. Jager, ICTOL Periode Budget (fase 1) Subsidie t.b.v. Letteren PM Dit project heeft tot doel een geïntegreerde, transparante omgeving te ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijs en de onderwijsorganisatie binnen de RUG. Letteren is betrokken bij werkpakket 2 Enterprise en Cross Organization Single Sign On, dat tot doel heeft om te onderzoeken hoe een instellingbrede infrastructuur voor eenmalig inloggen op meerdere applicaties kan worden gerealiseerd. De betrokkenheid van Letteren hangt samen met de ervaringen die ICTOL heeft opgedaan met de A-Select technologie in het kader van het Ellipsconsortium. 3 Diensten ICTOL heeft een beperkt dienstverleningspakket. Uitgangspunt is dat reguliere werkzaamheden voortgekomen uit projecten op een gegeven moment indalen in de staande organisatie. De overige reguliere taken worden vooral uitgevoerd ter ondersteuning van projecten. 3.1 Nestorcoördinatie Bij de werkzaamheden m.b.t Nestor dient onderscheid gemaakt te worden tussen het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het uitvoeren van reguliere diensten. Beide soorten werkzaamheden zijn bij ICTOL ondergebracht. Innovatieve toepassingen met een verkennend karakter worden zoveel mogelijk via projecten uitgevoerd en zijn daarom opgenomen in het bovenstaand overzicht van projecten. Administratieve taken, zoals het aanmaken en archiveren van cursussen, inschrijven van docenten, etc. worden uitgevoerd door P.M. de Groot, Nestorcoördinator, i.s.m. S. van der War, Nestorassistent en eventuele student-assistenten. 3.2 Plagiaatdetectie Sinds drie jaren beschikt de faculteit over een plagiaatdetectieprogramma waarmee werkstukken van studenten op mogelijk plagiaat kunnen worden gecontroleerd. Het systeem, waarvoor Letteren en Rechten een gezamenlijke licentie hebben afgesloten, wordt op beperkte schaal gebruikt. O.a. vanwege de integratie in Nestor is het verstrekken van accounts voor dit systeem belegd bij ICTOL. Binnen de universiteit worden momenteel verschillende systemen voor testdoeleinden beschikbaar gesteld (Safe Assignment, Urkund, nieuwe versies Ephorus). Dit leidt mogelijk tot een universiteitsbrede licentie op termijn. 11

13 3.3 Softwareaanvragen en bemiddeling Een kerntaak van ICTOL betreft het beoordelen van softwareaanvragen t.b.v. onderwijs. Als loket voor het aannemen van dergelijke verzoeken fungeert sinds 2000 de facultaire servicedesk van de FCA/CIT. Zoals eerder aangegeven liet deze procedure veel te wensen over (o.a. doordat aanvragen niet ter beoordeling werden voorgelegd). Door het instellen van een facultaire Demand Manager zijn de verantwoordelijkheden t.a.v. het beoordelen van softwareaanvragen gewijzigd. Met de Demand Manager zijn afspraken gemaakt over het afstemmen van de aanvragen voor software t.b.v. onderwijsdoeleinden. Over de verdere taakafbakening tussen ICTOL en Demand Manager zullen waar nodig nog nadere afspraken worden gemaakt. 3.4 Advisering ICTOL verstrekt gevraagd of ongevraagd adviezen m.b.t. ICT-gebruik in het onderwijs. In genoemde periode heeft Jager docenten van CIW geadviseerd m.b.t. de ingebruikname van Transana (een annotatietool voor audio- en videomateriaal). André Rosendaal is als technisch adviseur betrokken bij het project VARA Geschiedenis van Huub Wijfjes; het advieswerk richt zich op het ontsluiten van digitale audiovisuele bronnen via het internet. Peter de Groot is betrokken bij het ontwikkelen van specifieke keyboard-layouts en andere functionaliteiten op het gebied van de niet-westerse talen. 4 Bestuur en beleid 4.1 Expertisegroep ICT Jager is voorzitter van de in 2003 ingestelde Expertisegroep ICT, die tot doel heeft het FB te adviseren over het gebruik van ICT binnen de faculteit. 4.2 Cie TVO Jager is secretaris van de Commissie Taalvaardigheidsonderwijs (Cie De Bot), die is ingesteld om het FB te adviseren over beleid en ontwikkelingen m.b.t. ICT in het taalvaardigheidsonderwijs. 4.3 Nestorcoördinatorenoverleg De Groot en Jager nemen deel aan het Nestorcoördinatorenoverleg. Dit overleg, waarin de Nestorcoördinatoren van de verschillende faculteiten zijn vertegenwoordigd, heeft tot doel het gebruik van Nestor binnen de RUG te verbeteren. 4.4 ICT-NL ICTOL neemt deel aan nationaal overleg (ICT-NL) over de toepassing van het ICT in het Letterenonderwijs. Door dit platform is op 8 juni 2006 een landelijke Studiedag Letteren Onderwijs en Computers (SLOC) georganiseerd. Verder vervult dit platform een belangrijke rol bij het uitwisselen van informatie over de verschillende ICT&O ontwikkelingen binnen de Letterenfaculteiten. 12

14 4.5 Webstroom Rosendaal maakt deel uit van dit project dat zich bezighoudt met de toepassing van streaming audio- en videotoepassingen in het onderwijs. Het webadres van dit project is: Eurocall Jager is national representative voor Eurocall (= the European Association for Computer Assisted Language Learning) en belast met het onderhouden van een nationale subsite van de Eurocall site: 13

15 5 Financieel verslag 5.1 Projecten Projectnaam Beginsaldo Uitgaven Inkomsten Opmerkingen Taal Vaardig Budgetbeheer bij Europese Talen Apollo Project wordt afgesloten Sprekenderwijs Project is nog niet afgesloten INTUIT Project loopt door In- en doorstroom WOmaster Geen boekingen in 2006 Voorzieningen UB Van exploitatiekrediet Ellipsconsortium Project loopt door Fast Forward VideoAktiv Project wordt afgesloten Virtuele Snijmachine Geen boekingen in 2006 I-See TV Gefinancierd door CvB ICT-Strategieprojecten Geen boekingen in 2006 Onderwijs op Maat Geen boekingen in 2006 Centrale Virtuele Onderwijsruimte Geen boekingen in Exploitatie Kosten Exploitatiekosten Reis-en congreskosten Software tbv onderwijs Exploitatie digitaal talenpracticum UB Totaal kosten Inkomsten Toewijzing 2006 exploitatiekosten Toewijzing 2006 reizen en congressen Toewijzing software onderwijs Toewijzing 2006 exploitatie digitaal talenpracticum UB Incidentele inkomsten Totaal inkomsten Saldo

16 5.3 Personeel Kosten Facultaire toewijzing Bijdrage CvB (I-seeTV) Personeel ICTOL De vaste formatie van ICTOL in 2006 bedroeg 2,6 fte. Vanaf oktober 2006 is een tijdelijke uitbreiding van 0,1 fte. t.b.v. projectadministratie verleend. Daarnaast zijn enkele student-assistentschappen via de personeelsrekening van ICTOL gefinancierd. De kosten van één van deze assistentschappen (t.b.v. I-See TV) zijn volledig door het CvB vergoed. De project-assistent t.b.v. het TVO (0,4 fte) wordt rechtstreeks uit het project Taal Vaardig gefinancieerd. 15

17 6 Uitvoering komende periode 6.1 Evaluatie huidige uitvoering Werfkracht ICTOL participeert in diverse eerste en derde geldstroomprojecten en heeft bij verschillende van deze projecten een leidende rol. Door acquisitie worden aanvullende middelen verworven die voornamelijk ten goede komen aan andere afdelingen binnen de faculteit (inclusief het Talencentrum). Vrijwel alle subsidies voor onderwijsinnovatie met ICT binnen de faculteit zijn verworven door ICTOL. Beschikbare subsidiebronnen voor de komende periode zijn o.a. het ICT Strategiefonds van de RUG en landelijke fondsen in het kader van het Nationaal Actieplatform E-Learning (NAP), waarvoor de aanvraagprocedures lopen via de Stichting SURF. ICTOL is daarnaast leider van het Ellipsconsortium, dat wordt gefinancierd met contributies van de partners. De administratieve overhead bij het uitvoeren van sommige projecten is hoog. Voor SURF-projecten dient per kwartaal een inhoudelijke en financiële rapportage te worden overlegd, aangevuld met minimaal tweemaal per jaar een mondelinge rapportage voor de reviewcommissie. De evaluaties in de rapportageperiode waren overigens zonder uitzondering positief. Voor interne projecten zijn de eisen t.a.v. rapportage en verantwoording veel beperkter. Voor het project Taal Vaardig zijn, op initiatief van de projectleider en projectcoördinator, twee tussenrapportages opgesteld (beschikbaar op de webpagina s van het project). Technologische innovatie ICTOL levert een actieve bijdrage aan het introduceren van nieuwe technologiën voor gebruik binnen het onderwijs. De betreffende programma s en voorzieningen zijn beschikbaar voor alle studenten binnen de RUG. In de rapportageperiode betrof dit o.a.: Wimba, een set tools voor gesproken communicatie binnen Blackboard (Nestor) ( Sanako Media Assistant, een digitale recorder voor het taalvaardigheidsonderwijs ( Sanako Study 1200, een digitaal talenlab ( Ook de MM-voorzieningen voor het TVO bij de UB zijn door ICTOL geïnitieerd en gerealiseerd. Tevens werd een nieuwe versie opgeleverd van de Virtuele Snijmachine, een tool om uitsnedes te maken uit via het web aangeboden audio- en video-opnames. Deze tool is wereldwijd een doorslaand succes. Ook buiten het feitelijke onderwijsdomein draagt ICTOL bij aan de introductie van nieuwe technologieën. Sinds 2005 betreft het o.a.: A-Select: een systeem voor gefedereerd authenticatie- en identificatiebeheer, dat door ICTOL is geïmplementeerd om studenten van verschillende instellingen toegang te geven tot de webapplicatie Ellips op basis van de inloggegevens die studenten binnen de eigen instellingen gebruiken. Binnen de RUG worden de mogelijkheden van het systeem voor single sign on 16

18 inmiddels breder onderzocht. Het zou verder relevant kunnen zijn voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen (Studielink) en tussen instellingen en uitgevers (licenties t.b.v. bibliotheken). Typo3: een content-managementsysteem dat door ICTOL wordt gebruikt voor instellingsoverstijgende projecten ( maar dat binnen de RUG inmiddels breder wordt ingezet, o.a. voor de site voor alumni. Mantis: een systeem voor het melden en afhandelen van softwarefouten (bugs), dat inmiddels ook breder wordt gebruikt. Project Web Access: een systeem om op eenvoudige wijze web-gebaseerde urenregistraties van in MS Project gedefinieerde projecten mogelijk te maken. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de inrichting van een versiebeheersysteem voor softwareontwikkeling (CVS). Hiervan wordt gebruik gemaakt door de verschillende programmeurs betrokken bij de verdere ontwikkeling van Ellips. Momenteel wordt nauw samengewerkt met CIT om een systeem voor individuele PC-werkplekreservering te introduceren voor gebruik binnen de taalvaardigheidsvoorzieningen in de UB. De beoogde programmatuur is waarschijnlijk ook interessant voor andere partners binnen de RUG. Invloed op onderwijs en organisatie In het laatste jaarverslag is de borging van de bereikte resultaten genoemd als belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Vernieuwing met ICT zou meer vanuit de kern van het onderwijs tot stand moeten komen en gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de faculteit. Het project Taal Vaardig is het sterkst vanuit genoemd perspectief opgezet. Doordat het project raakt aan de kern van het onderwijs en de inbedding in het onderwijs minder vrijblijvend is dan tot dusver gebruikelijk leidt de uitvoering af en toe tot discussie en roept hier en daar weerstand op. Dit gaat niet zo zeer over het gebruik van ICT, maar over de inhoud en didactiek van het onderwijs als zodanig. Voor de uiteindelijke bepaling van de plaats van ICT binnen het betreffende onderwijs is discussie van het grootste belang. Verder draagt de samenwerking tussen docenten van verschillende talen en afdelingen bij aan het creëren van een gemeenschappelijk klimaat voor het talenonderwijs. Het inpassen van de vernieuwde taalvaardigheidsmodules in het reguliere onderwijs stelt de faculteit overigens nog wel voor verschillende organisatorische uitdagingen (afstemming met universitair minorenbeleid, flexibel aanbieden en bemensing, verrekening via onderwijsdienstverlening, etc.). Bovendien moet een duidelijk personeelsbeleid m.b.t. het verzorgen van TVO nog ontwikkeld worden. De invloed van de overige projecten uitgevoerd door het ICTOL is minder vergaand, maar o.a. bij het talencentrum is sprake van blijvende veranderingen in het onderwijs (structureel gebruik van Blackboard, Dialang, etc.), waaraan ICTOL een bijdrage heeft geleverd. Door de sterke nadruk op TVO, zijn de overige disciplines enigszins buiten het blikveld van het ICTOL geraakt. Minder grip heeft ICTOL kunnen krijgen op de uitvoering van wijzigingen binnen de studentwerkplek (SWP) en universitaire werkplek (UWP). De ingebruikname van bovengenoemde onderwijsprogramma s (met name t.b.v. de voorzieningen in de UB) verliep af en toe zeer moeizaam, o.a. door de gelijktijdige reorganisatie van het ICT-beheer. Tot uitbreiding van de structurele taken van het ICTOL op dit terrein, 17

19 waarmee in de vorige rapportage nog rekening werd gehouden, is het niet gekomen. Door de recente aanstelling van een facultaire Demand Manager kan ICTOL zich sterker richten op zijn kerntaak, het stimuleren van onderwijsinnovatie met ICT vanuit vakinhoudelijk en didactisch perspectief. Door intensieve samenwerking met de Demand Manager verwacht ICTOL beter in staat te zijn de noodzakelijke infrastructurele wijzigingen door te voeren. 6.2 Uitvoering komende periode Onderwijs De onderwijsvernieuwing op taalvaardigheidsgebied zal worden gecontinueerd. In fase 2 van het project Taal Vaardig komen de kleine talen binnen de faculteit aan bod. Verder vereist de succesvolle invoering in het onderwijs van de resultaten van fase 1 verdere intensieve begeleiding en het oplossen van een aantal organisatorische problemen. In het verlengde hiervan zal het gebruik van de voorzieningen bij de UB vanaf september 2007 intensiever worden. Dit vereist extra ondersteuning, waarvoor extra middelen moeten worden vrijgemaakt uit de projectbudgetten. De twee SURF-projecten op het gebied van vernieuwing binnen het TVO Engels lopen door tot eind 2007 en april Daarnaast vindt uitvoering plaats van de eerder gehonoreerde projecten in het kader van het ICT-Strategiefonds. In het kader van dit fonds worden nieuwe projecten geformuleerd. Binnen de aanvragen wordt het bereik, na het sterke accent op TVO in de afgelopen jaren, weer verder verbreed naar de overige disciplines. I.v.m. de omvang van de werkzaamheden zal ICTOL in 2007 niet als hoofduitvoerder inschrijven op nieuwe tenders door de Stichting SURF. Eventueel wordt wel geparticipeerd in SURF-projecten of andere projecten geleid door UOCG of andere partners. Doorslaggevend hierbij is de mate waarin de resultaten inzetbaar zullen zijn binnen het onderwijs in de faculteit. In het administratief beheer van Nestor zullen geleidelijk verdere wijzigingen worden doorgevoerd. Voor iedere onderwijsmodule in het facultaire programma zal standaard een Nestorcursus worden aangemaakt. Bij het archiveren van bestaande Nestorcursussen en het opzetten van nieuwe zal een groter beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid van de docent. Voornaamste overweging bij deze gewijzigde opzet is dat het aanmaken van nieuwe Nestorcursussen op basis van informatie aan te leveren door individuele medewerkers door het grote aantal Nestorcursussen steeds moeilijker uitvoerbaar wordt in de beperkte periode die hiervoor beschikbaar is. Overwogen wordt verder om door het realiseren van een facultaire Nestorportal de rol van Nestor voor het verstrekken van cursusoverstijgende informatie te versterken. Tenslotte wil ICTOL de administratieve taken m.b.t. Nestor op termijn zoveel mogelijk onderbrengen bij andere eenheden binnen de onderwijsorganisatie. Naast het feit dat ICTOL reguliere taken zoveel mogelijk wil overdragen aan de staande organisatie, speelt hierbij de steeds verdergaande integratie met systemen als Progress en Ocasys een rol. De administratieve afhandeling van processen m.b.t. genoemde programma s kan het best op één plaats worden belegd. Dit is o.a. relevant in de discussie m.b.t. het inrichten van één front office t.b.v. het facultaire onderwijs. Projectmatiger werken Tegelijkertijd zal het accent in de bedrijfsvoering nog sterker op projectmatig werken worden gelegd. Hiertoe is verdere afstemming met de financiële administratie van de faculteit noodzakelijk. Er is al 18

20 jarenlang sprake van grotendeels gescheiden administraties die slecht op elkaar aansluiten. Ook de inwinverplichting van k dient hierbij weer ter discussie te worden gesteld. Veel beter is het om de prestaties van ICTOL af te meten aan de mate waarin wordt bijgedragen aan facultaire onderwijsinnovatie. Hiervoor zijn voldoende prestatieindicatoren beschikbaar. In het kader van een sterkere projectmatige aanpak wordt bovendien overwogen om een integrale tijdregistratie in te voeren voor alle ICTOLmedewerkers (twee medewerkers hebben hier de afgelopen jaren mee proefgedraaid) zodat de managementinformatie verder wordt uitgebreid. ICT-beheer De afstemming met de nieuwe ICT-beheersorganisatie, met name met de werkzaamheden van de Demand Manager, zal verder worden uitgewerkt. Volgens plan blijft ICTOL directe contacten met CIT onderhouden, vooral waar het werkzaamheden in het kader van projecten betreft. Voor overige verzoeken wordt de route via de facultaire servicedesks gevolgd. Bij escalatie (uitblijven van resultaten, gebrekkige uitvoering) wordt de Demand Manager ingeschakeld. Softwareverzoeken, ook voor onderwijs, verlopen via de Demand Manager volgens nader te bepalen procedures. De Demand Manager legt verzoeken voor onderwijssoftware voor aan ICTOL voor advies. Over overige taken, zoals het opstellen van SLA s (Service Level Agreements), worden nadere afspraken gemaakt met de Demand Manager. SJ 26/6/

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

ICT & Onderwijs Letteren

ICT & Onderwijs Letteren Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICT & Onderwijs Letteren Jaarverslag 2009 juni 2010 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder jaar

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 11 mei 2005 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 2.0 / Gedetailleerd Activiteitenplan Opschalingsfase 31 januari 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015 TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN Utrecht, december 1. Vooraf Per 1 mei heeft het Regieorgaan zijn eindevaluatie met betrekking tot het proces Duurzame Geesteswetenschappen

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 (aangepaste aanvraag) september 2005 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 12 januari 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit

Nadere informatie

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor CSCW: introductie 1 CSCW staat voor Computer-Supported Cooperative/Collaborative Work het gaat om groupware, d.w.z., software, die samenwerkingsprocessen in groepen ondersteunt de samenwerking kan op (ruimtelijke

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW.0405 Tussenrapportage 2: april 20-juni 20 20 juli 20 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen:

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten

Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten Eindrapportage Projectgroep Fast Forward S. Jager, projectleider December 2006 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Opzet Document...3 3 Achtergrond...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Commissie Geesteswetenschappen Het computergebruik door onderzoekers werkzaam bij de faculteiten Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte Samenvattend

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 6: juli 2007-september 2007 26 oktober 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture INTERN 119209 (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2017 Vragen? www.surf.nl/livestream STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 Online onderwijs Open leermaterialen

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

ICTOL: Centrum voor ICT en Onderwijs Letteren

ICTOL: Centrum voor ICT en Onderwijs Letteren ICTOL: Centrum voor ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 1999- Sake Jager, projectleider November 1 Inleiding Conform de afspraken gemaakt bij de oprichting van het Centrum overlegt het ICTOL in het najaar

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar)

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 NOTA van aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap het Onderwijscomité 11704/05 EDUC 123 STATIS 75 - COM(2005)

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2007 DIGI-ZORG Domein Zorg Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Verpleegkunde en Verloskunde:

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO Dit gaan we bespreken Wat is succesvol? Succescriteria Praktische Voorbeelden Vegard Sivertsen it s learning 2 Wat is succes? Transformatie Substitutie Transitie Succes

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

versie: januari 2017 HANDLEIDING

versie: januari 2017 HANDLEIDING versie: januari 2017 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie Taaltestcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw Taaltestcentrum 4 BEHEER > ORGANISATIE INRICHTEN EN

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Contentbeheerder Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een web-gebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009 Lessons learned van de Michiel van Geloven januari 2009 Agenda DU in vogelvlucht Werkwijze van de DU Lessons learned Aanleiding voor de DU Problematische situatie rond de innovatietaak van de Open Universiteit

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie