Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni

2 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder jaar een jaarverslag op waarin over de belangrijkste activiteiten wordt gerapporteerd. Het accent in de rapportage ligt op de uitvoering van projecten, omdat de meeste werkzaamheden in projectvorm worden uitgevoerd. Daarnaast heeft ICTOL per 1 januari 2008 integraal tijdschrijven ingevoerd voor alle activiteiten. Hierdoor is een betere verantwoording mogelijk van bestede uren en kosten en ontstaat meer inzicht in werkzaamheden die door de medewerkers zijn verricht. De resultaten van de tijdregistratie zijn in deze rapportage verwerkt. Wij hopen dat deze rapportage een goed overzicht geeft van de activiteiten die ICTOL heeft uitgevoerd in 2008 en een beeld schetst van de voorgenomen werkzaamheden in 2009 en daarna. Wij vertrouwen erop dat we de facultaire gemeenschap met het opstellen van dit verslag een dienst bewijzen. We houden ons graag aanbevolen voor suggesties voor verbetering. Namens de medewerkers van ICTOL, Sake Jager, Hoofd ICTOL 1

3 Beleidskader Vernieuwing van het taalvaardigheidsonderwijs (TVO) heeft de laatste jaren centraal gestaan in het beleid. Verschillende projecten op dit gebied zijn in het rapportagejaar afgerond (Taal Vaardig, INTUIT, Succesvolle In- en Doorstroom HBO-WO). Consolidatie van de bereikte resultaten heeft nu vooral de aandacht. Het ICT Strategiefonds van de RUG vormt momenteel de voornaamste bron van subsidie. Het fonds wordt gebruikt voor verbreding van de innovatie op de terreinen van internationalisering en toetsing, bestendiging van de taalvaardigheidsvernieuwing en voor kleinschalige projecten met een meer verkennend karakter. In de volgende paragraaf worden de verschillende projecten kort beschreven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar aanvullende informatie op het web. Projecten Taal Vaardig Dr. W. Lowie, Engels/TTW Projectcoördinator Drs. S. Jager, ICTOL RUG: Faculteit Letteren, Talencentrum Periode Budget Subsidie t.b.v. ca Letteren In de tweede fase van het project stonden de kleinere talen (Fins, Russisch, Zweeds, Noors, Deens, Arabisch, Hebreeuws) centraal. De werkzaamheden voor Hongaars zijn i.v.m. personele problemen uitgesteld tot Net als bij de talen in de eerste fase (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans) zijn voor het taalvaardigheidsonderwijs (ca. 30 ECTS per taal) nieuwe onderwijsmodulen ontwikkeld. De wijzigingen komen tot uitdrukking in herziene uitgangspunten (o.a. gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK)), nieuwe taken en opdrachten voor studenten en een vergroot aandeel van ICT (Nestor voor iedere cursus, gebruik van andere ICT tools en websites). Het eerder ontwikkelde onderwijsmateriaal is geëvalueerd via standaardevaluaties en specifiek op het project toegesneden enquêtes. Hieruit komt o.a. naar voren dat de gemiddelde tijdsinvestering door studenten nog te gering is in verhouding tot het aantal ECTS per module. Verder is blijvende aandacht nodig voor coördinatie van het TVO en de technische ondersteuning van de TVO-voorzieningen bij de UB. Met het oog hierop is met subsidie van het ICT Strategiefonds een 3 e fase van het Taal Vaardig project opgezet (zie onder). 2

4 INTUIT Drs. S. Jager, ICTOL RUG (penvoerder), ULei, UM, UvT, RU Nijmegen, UU Periode Budget Verdeling subsidie Letteren bij afsluiting (excl tbv continuering) ICTOL UOCG Talencentrum Ellips Totaal Het INTUIT project, een SURF Onderwijsvernieuwingsproject waarin werd geparticipeerd door 6 talencentra verbonden aan Nederlandse universiteiten, is in 2008 succesvol afgesloten. In het kader van dit project is onderzocht welke ICT-instrumenten kunnen worden ingezet in het TVO Engels aan studenten en medewerkers van de betreffende instellingen. De ICT-tools hebben betrekking op digitale toetsing, oefening en portfolio s. Blackboard fungeert bij alle deelnemende instellingen als overkoepelende leeromgeving. De didactische kaders zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het ERK en principes van autonoom taalleren. Uit het project is o.a. het concept van de zgn. Language Tool Box voortgekomen, een set nuttige instrumenten (sites/programma s) beschikbaar gesteld binnen Blackboard, waar alle deelnemende instellingen gebruik van maken. Om de projectresultaten te behouden en, waar mogelijk, uit te breiden is samenwerking tot stand gekomen met Special Interest Group (SIG) Academic English van de NUT, de vereniging van taalinstituten binnen het Hoger Onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2009 zullen o.a. terugkombijeenkomsten voor de voormalige partners worden georganiseerd. Succesvolle in- en doorstroom naar de WO-master (NAP-project) Deelprojectleider Dr. H.J.A. Beldhuis, UOCG Drs. S. Jager, ICTOL O.a. RUG (penvoerder), UvT, TUD, Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool Periode Budget Verdeling subsidie ICTOL Talencentrum Totaal Letteren bij afsluiting De Faculteit Letteren heeft met ICTOL en Talencentrum geparticipeerd in een groot landelijk project dat werd gecoördineerd door UOCG. Het project is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Actieplatform E-Learning (NAP), een initiatief van het ministerie van OC&W en de Stichting SURF. Het deelproject had tot doel het Engels binnen de schakelprogramma s voor HBO-instromers in het WO met behulp van ICT te verbeteren. Dit project is in 2008 afgesloten met een voorlichtingsbijeenkomst voor alle be- 3

5 trokken instellingen. Met een aantal partners wordt nog actief samengewerkt bij het gebruik van ICT in het TVO Engels (zie ook INTUIT hierboven). Onderwijs op Maat Dr. H.J.A. Beldhuis, UOCG Coördinatoren Drs. P.M. de Groot, Drs. S. Jager, ICTOL Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren (ICTOL) Onderwijs op Maat (OOM) is een door UOCG gecoördineerd project. Letteren heeft met drie docenten geparticipeerd in een deelproject met het Blackboard Content System (BBCS). Doel was om de mogelijkheden van dit systeem voor digitale portfolio s te verkennen. Het systeem is o.a. gebruikt voor schrijf- en spreekopdrachten in het talenonderwijs. Op grond van de bevindingen is de licentie verlengd. Het gebruik van BBCS wordt inmiddels op ruimere schaal toegepast. OOM is in 2008 administratief afgerond. Pilot PC-Werkplek reservering J.P.W. van Gestel, CIT CIT, Letteren, UB Periode Budget Ca (materiële kosten), deels gebruikt. Subsidie t.b.v. Letteren Nvt Dit project is afgesloten. Dit project, dat was bedoeld om TVO-studenten zelf werkplekken te laten reserveren, is beëindigd zonder dat het project het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Technische problemen met de gekozen software waren hiervan de oorzaak. Samen met CIT wordt een nieuw project voorbereid, waarbij een hernieuwde evaluatie van bestaande pakketten zal worden uitgevoerd. Daarnaast is een tussenoplossing voorbereid waarbij studenten via een formulier in Nestor een boekingsverzoek kunnen indienen bij de balie van de UB. Het aandeel van ICTOL in deze nieuwe werkzaamheden is ondergebracht als deeltaak binnen het Taal Vaardig 3 project (zie onder). Ellipsconsortium Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren Ir. A.J.M. Rosendaal, ICTOL RUG (penvoerder), UL, UM, UvT, RU Nijmegen, UU , daarna gecontinueerd ca p.j. Nvt 4

6 Het Ellipsconsortium heeft als doel het exploiteren van het programma Ellips, dat ontwikkeld is in het kader van het SURF-project Digitalenklas. De werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd, deels door commerciële partijen. De partners zijn: Radboud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen (Consortiumleider) Stichting SURF Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg De universiteiten van Utrecht en Maastricht hebben zich teruggetrokken uit het consortium, omdat men er niet in slaagde voldoende cursussen in Ellips te ontwikkelen. In januari 2008 is een omvangrijke upgrade van de software doorgevoerd. Het accent lag daarbij op robuustere mechanismen voor hergebruik van materiaal en samenwerking tussen docenten. Ook zijn de zoekmechanismen voor het terugvinden van materiaal verbeterd, en wordt het overzicht van de inhoud van een cursus aan studenten aanzienlijk sneller opgebouwd. Naast de RUG maken nu ook de universiteiten van Tilburg en Leiden gebruik van authenticatie via de SURF-federatie. Dat betekent dat studenten inloggen met hun instellingsgegevens, en niet met een aparte Ellips-gebruikersnaam. De introductie van een verbeterd dossier is in 2008 uitgesteld, omdat de opgeleverde versie nog onvoldoende stabiel was. De introductie is nu voorzien in augustus VideoAktiv Glasgow Caledonian University Vrije Universiteit, ATiT, Université Nancy 2, Glasgow Caledonian University, University of the Basque Country Periode Oktober 2004 December 2006 Budget Verdeling subsidie ICTOL UOCG Totaal Letteren bij afsluiting In 2008 is het eindrapport van het VideoAktiv project goedgekeurd. Het ICTOL onderhoudt nog de website die voor het project is opgezet. In het kader van dit project is in samenwerking met het UOCG een cursus rond het didactisch gebruik van streaming media opgezet. Deze cursus is opgenomen in het cursuspakket dat het UOCG aanbiedt. 5

7 Virtuele Snijmachine SURFnet RuG Letteren Periode 2008 Budget -- Subsidie t.b.v. Letteren video.surfnet.nl/virtualcutter SURFnet heeft ontwerpen voor een nieuwe versie van de Virtuele Snijmachine gemaakt, die qua opmaak aansluit bij SURFmedia, de vernieuwde videoportal van SURFnet die in juni 2008 is gelanceerd. André Rosendaal heeft op basis van dit ontwerp een nieuwe versie van de Snijmachine gemaakt, die sinds juni 2008 beschikbaar is. Pilot collegeregistratie Gert-Jan Verheij (UOCG) Diverse faculteiten en diensten RUG Periode Budget Nvt Subsidie t.b.v. Letteren Nvt In oktober 2008 heeft de RUG deelgenomen aan een korte pilot, waarbij verschillende systemen voor het opnemen van (hoor)colleges en andere onderwijsgerelateerde presentaties zijn getest. Deze pilot was opgezet door SURFnet. N.a.v. deze pilot heeft de RUG een keuze gemaakt voor het pakket Presentations2Go, en een eigen pilot opgezet voor het uittesten van het systeem. Het ICTOL en de AV-dienst Letteren/Rechten werken samen bij de implementatie van deze pilot binnen letteren. Het opnemen van colleges gaat van start in februari 2009; in 2008 is een mobiele opnameset besteld, en zijn afspraken gemaakt met docenten voor het opnemen van drie vakken in het semester 2 van het studiejaar Bovendien is besloten de World Conference of Humanitarian Studies, georganiseerd door NO- HA, live uit te zenden. 6

8 ICT Strategieprojecten Letteren (OSF Onderwijs en ICT) Sake Jager, projectleiders voor ieder deelproject RUG: FdL diverse opleidingen, andere faculteiten RUG, UOCG, IBGroep Periode Budget ca Subsidie t.b.v. Letteren De projecten worden uitgevoerd in het kader van de trekkingsrechten OSF Onderwijs en ICT (k 74 subsidie p.j. van 2006 tot 2009). De eerste fase is in 2006 van start gegaan. In 2008 is een tweede ronde projecten van start gegaan, o.a. op basis van projectvoorstellen ingediend door facultaire medewerkers en opleidingen. De deelprojecten worden hieronder nader belicht. ICT Strategieproject: ICT voor heterogene groepen GLTC Peter de Groot Opleiding GLTC Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren In Blackboard zijn twee test-cursussen (voor Grieks en Latijn) aangemaakt. Grieks. Voor Grieks is door ICT-ondersteuner een Windows XP-toetsenbordlayout (dll-bestand) aangemaakt, waarmee de vele bijzondere tekens in iedere onder windows draaiende applicatie kunnen worden ingevoerd. De bestaande invoermethode (Greekkeys) is alleen geschikt voor Microsoft Word en kan dus niet in Nestor gebruikt worden. Verder is een eerste serie oefeningen in Blackboard ingevoerd. Blackboard en het toetsontwikkelprogramma Respondus blijken echter minder Unicode-compatibel dan de producenten ervan zelf opgeven. Ook na consultatie van de producent van Respondus kon geen eenvoudige of acceptabele invoermethode bereikt worden. Bovendien waren de wensen van de docenten niet verenigbaar met de mogelijkheden van Blackboard. Om die reden is afgezien van verdere ontwikkeling van eigen digitaal oefenmateriaal en is de nadruk komen te liggen op optimale integratie van bestaand digitaal oefen- en toetsmateriaal. Latijn. Voor Latijn was al in een eerder stadium gekozen voor deze optie. Het project zal in 2009 afgesloten worden. 7

9 ICT Strategieproject: Vernieuwing modules Luisteren en Spreken Fins Peter de Groot Opleiding Fins Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren In intensief overleg tussen uitvoerder en projectleider over de organisatorische, technische en didactische aspecten zijn de modules Luisteren en Spreken Fins I en Luisteren en Spreken Fins II geheel vernieuwd. Ze zijn inmiddels in gebruik genomen tot grote tevredenheid van docent en studenten. ICT Strategieproject: Taal Vaardig 3 Wander Lowie, Engels/TTW Projectcoördinator Sake Jager, ICTOL Talenopleidingen, Talencentrum, ICTOL, UB, CIT Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren en/taalvaardig Dit betreft een continuering van het Taal Vaardig project, dat eerder ook deels vanuit het ICT Strategiefonds werd gefinancierd (zie boven). Er worden tweemaal per jaar intensieve trainingen (3/4 dagen) voor taaldocenten verzorgd, de uitgestelde werkzaamheden bij Hongaars worden uitgevoerd, en er wordt een bijdrage geleverd aan de coördinatie (afstemming ICT-gebruik) bij het taalvaardigheidsonderwijs bij de grote talen Engels en Spaans. Verder wordt de subsidie gebruikt om verdere infrastructurele aanpassingen door te voeren (o.a. werkplekreserveringssysteem). ICT Strategieproject: EMBED Sake Jager, ICTOL Talencentrum, Opleiding Engels, ICTOL Periode Budget Ca Subsidie t.b.v. Letteren

10 Dit project, ingediend door het Talencentrum en de afdeling Engels, heeft tot doel om een Nestorcommunity te ontwikkelen waarmee docenten Engels toegang krijgen tot diverse hulpbronnen en instrumenten ter ondersteuning van het bepalen van de taalvaardigheidscompetenties volgens het ERK (schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid), in eerste instantie bij de opleiding IBIO (Engels). Het betreft o.a. voorbeelden, sets beoordelingscriteria en trainingsmateriaal. De transparantie en onderlinge afstemming van beoordelingen zal hierdoor worden verbeterd. ICT Strategieproject: Helint (Optimalisering Nestorgebruik NOHA ) André Rosendaal Opleiding NOHA Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren In 2008 is het project Helint uitgevoerd. Het project is in maart 2009 afgesloten. Tijdens het project zijn de cursussen die NOHA aanbiedt volgens een vast stramien opgezet. Dit stramien, waarvoor een Engelstalige handleiding is ontwikkeld, wordt bij alle NOHA-cursussen in Nestor gebruikt. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een NOHA-bijeenkomst in Warschau, waar positief werd gereageerd op een voorstel voor een internationaal vervolg op Helint. Gedurende het project is Jarno Hoving van het Organisatiecluster Geschiedenis voor 0,1 fte bij het ICTOL aangesteld geweest. ICT Strategieproject: HELINT II André Rosendaal, ICTOL NOHA; buitenlandse partners Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren In 2008 is een voorstel ingediend voor HELINT II. Dit is een vervolgproject op HELINT, en heeft als doel in overleg met buitenlandse NOHA-partners minimaal twee cursussen te uniformeren. Een NOHAcursus wordt veelal door verschillende partners voor studenten aan de eigen instelling verzorgd. Dat leidt tot verschillen in cursusinhoud, gebruikte bronnen en competenties. In HELINT II wordt een werkwijze ontwikkeld om deze cursussen in hoge mate aan elkaar gelijk te maken. 9

11 ICT Strategieproject: Flexibel toetsen André Rosendaal Opleiding KCM, UOCG, rmatie Beheer Groep Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren flexibeltoetsenalgemeen Dit project is gestart om de mogelijkheden van online toetsen te onderzoeken. Deze toets is in januari 2008 ook daadwerkelijk afgenomen: voor het vak Geschiedenis en Theorie van Kunsten en Media van de opleiding KCM. Voor dit vak zijn nieuwe toetsitems ontwikkeld, en oude herbruikt. Docenten, student-assistenten en medewerkers van de IB-Groep hebben een training van het UOCG gevolgd in het maken van gesloten toetsvragen. Ook heeft het UOCG toetsanalyses uitgevoerd. Samen met de IB-Groep is een draaiboek voor online toetsafname opgesteld. Het project is in 2008 afgesloten met een eindrapport. ICT Strategieproject: Flexibel Toetsen II André Rosendaal, ICTOL KCM Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren Flexibel Toetsen II is een vervolg op Flexibel Toetsen. Bij KCM worden in het kader van het project twee vakken digitaal getoetst: naast Geschiedenis en Theorie van Kunsten en Media (uitbreiding van het aantal toetsitems) betreft dat Kunsten en Nieuwe Media I. Tevens is het initiatief genomen om, samen met andere faculteiten en het UOCG, er bij het CvB op aan te dringen voorbereidende maatregelen te treffen om de nieuwe Tentamenhal geschikt te maken voor digitaal toetsen. ICT Strategieproject: Vernieuwing Erasmus Mundus Master programma Euroculture Nnb Euroculture Periode Budget Ca Subsidie t.b.v. Letteren Ca Dit deelproject is nog niet van start gegaan. Beoogd wordt om ICT in te zetten voor: 10

12 een gezamenlijke entreetoets, af te nemen aan de 6 participerende instellingen; ontwikkeling van de kernmodules Eurocompetence binnen Nestor; de implementatie van een gemeenschappelijk college-evaluatiesysteem. ICT Strategieproject: CIW André Rosendaal, ICTOL CIW Periode februari mei 2009 Budget 2824 Subsidie t.b.v. Letteren 1760 Wordt uitgevoerd in 2009; reservering voor vervolg gemaakt Voor het vak Methodologie voor CIW wordt bij wijze van pilot één module ontwikkeld in PowerPoint, waarmee studenten zelfstandig een deel van de leerstof kunnen doorwerken. Deze stof wordt ook in de hoorcolleges behandeld. Methodologie is voor veel studenten een struikelvak, en door het aanbieden van een aantal zelfstudiemodules wordt geprobeerd om het rendement van het vak te verhogen. Na afloop van de pilot wordt bekeken of er meer modules zullen worden ontwikkeld. ICT Strategieproject: ICT en stages Peter de Groot, ICTOL Stagebureau, Esther Haag Periode Budget Subsidie t.b.v. Letteren Doel is het vereenvoudigen van de docentbegeleiding van (internationale) stages en het bevorderen van het contact met onze stagiairs door het ontwikkelen van een Nestor-omgeving voor een stageportefeuille per docent-begeleider. De mogelijkheden om aan te sluiten bij een Europees project op dit gebied worden onderzocht. Diensten ICTOL heeft een beperkt dienstverleningspakket. Uitgangspunt is dat reguliere werkzaamheden voortgekomen uit projecten op een gegeven moment indalen in de staande organisatie. De overige reguliere taken worden vooral uitgevoerd ter ondersteuning van projecten. Nestorcoördinatie De vorig jaar aangekondigde nieuwe opzet voor de automatische aanmaak van Nestorcursussen is doorgevoerd. Voor het eerst is voor alle vakken een Nestorcursus aangemaakt. Een probleem hierbij is dat Letteren in de regel veel tijd nodig heeft voor het invoeren van de vakcodes in Progress en Ocasys. Hier- 11

13 door wordt de Nestor-workflow gehinderd. Ook is actuele informatie over welke docenten bij welk onderwijs betrokken zijn slecht beschikbaar. De cursussen worden in principe leeg opgeleverd. Wel bevatten alle nieuwe cursussen nu geautomatiseerde links naar de online studiegids Ocasys en naar het rooster van het betreffende vak. Docenten kunnen zelf eenvoudig de inhoud van oude cursussen kopiëren naar de nieuwe. Op de website van het ICTOL zijn handleidingen en een FAQ geplaatst om dit proces te ondersteunen. De nieuwe opzet is in principe tijdbesparend, maar door de genoemde problemen is de tijdwinst nog niet optimaal. Plagiaatdetectie De vorig jaar aangekondigde (duurdere) universiteitsbrede licentie is inderdaad realiteit geworden. Er bestaan nog twee invoermethoden: via Nestor (door studenten) of via de Ephorus-website (voor docenten en door middel van een inlevercode voor studenten). De database-pools van de RuG zijn inmiddels gekoppeld. Dat betekent dat nu in ieder geval alle werkstukken van de RuG met elkaar vergeleken kunnen worden, ongeacht de wijze van inleveren. Een koppeling van de RuG-database met die van andere (Nederlandse) WO/HO-instellingen ligt voor de hand. Op dit moment bestaat er echter nog onduidelijkheid over wie de beslissing daartoe zou moeten nemen. Softwareaanvragen en bemiddeling Het ICTOL houdt tweewekelijks overleg met de Demand Manager van de faculteit. Tijdens het overleg worden knelpunten betreffende bestaande hard- en software en overige ICT-faciliteiten besproken. Daarnaast vindt overleg over nieuwe initiatieven plaats. Het overleg is op deze punten effectief gebleken en zal in deze vorm worden gecontinueerd. Het ICTOL constateert verder dat de communicatie door de Servicedesk is verbeterd, met name dat een reactie wordt verstuurd op klachten die via worden gemeld. AV-ondersteuning Het gebruik van streaming media neemt nog steeds toe. Omdat de RUG wel een streaming server heeft, maar daar geen portal omheen heeft gebouwd, is het terugvinden van materiaal moeilijk. Voor studenten en medewerkers zijn er geen voorzieningen om materiaal te zoeken. Ook zijn statistische gegevens over het gebruik vrijwel niet voorhanden. In overleg met de Letterenbibliotheek zal indien van toepassing bij de al bestaande beschrijving van audiovisueel materiaal in de OPC worden vermeld dat het materiaal ook via streaming beschikbaar is. De afscherming van auteursrechtelijk beschermd materiaal via het verstrekken van wachtwoorden is in 2008 gecontinueerd. Voor het eerst is streaming materiaal in online toetsen opgenomen. Eind 2008 is besloten deel te nemen aan een RUG-brede pilot rond het opnemen en aanbieden van hoorcolleges, presentaties, congressen en andere onderwijsgerelateerde gebeurtenissen Hiervoor is een mobiele opnameset aangeschaft, inclusief licentie. 12

14 Applicatieontwikkeling In het kader van het Ellipsconsortium zijn programmeerwerkzaamheden uitgevoerd door het CIT en externe partijen, onder verantwoordelijkheid van het ICTOL. Voor SURFnet is een nieuwe versie van de Virtuele Snijmachine ontwikkeld. Advisering ICTOL verstrekt gevraagd of ongevraagd adviezen m.b.t. ICT-gebruik in het onderwijs. ICTOL heeft, naast de advisering in het kader van bovengenoemde projecten, o.a. geadviseerd bij: Indeling UWP-SWP: Op verzoek van de Expertisegroep rmatisering is ICTOL betrokken geweest bij het opstellen van een facultair advies aan het CIT om te komen tot een betere menuindeling van het RUG-menu. Het advies heeft nog niet tot concrete wijzigingen geleid. Respondus Lockdown Browser: Testen van deze browser voor online toetsen, op verzoek van het UOCG; contact met de fabrikant over enkele specifieke problemen. Continuering Wimba: ICTOL heeft geadviseerd het huidige contract voor dit programma (waarmee gesproken communicatie binnen Nestor wordt ondersteund) te continueren. De hoge licentiekosten zijn echter een punt van zorg. Digitaal toetsen: Advisering en implementatie bij het Talencentrum bij afname van de Language Centre Test English Transana: Advisering en ondersteuning (student-assistent) van Dr Mazeland (CIW) bij de invoering van dit programma in het onderwijs. Rich Media presentaties: Samen met het UOCG hebben ICTOL en de AV-dienst Letteren enkele pakketten getest voor het opnemen van hoorcolleges. Bestuur en beleid Expertisegroep rmatisering Jager is voorzitter van de in 2003 ingestelde Expertisegroep rmatisering, die tot doel heeft het FB te adviseren over het gebruik van ICT binnen de faculteit. In de periode april 2008 t/m december 2008 is deze taak tijdelijk overgedragen aan A.J. Gankema, Demand Manager FdL. Rosendaal was in deze periode tijdelijk secretaris en heeft inmiddels als waarnemer zitting in de expertisegroep. Cie TVO Jager is secretaris van de Commissie Taalvaardigheidsonderwijs (voorzitter W. Lowie, Engels/TTW), die is ingesteld om het FB te adviseren over beleid en ontwikkelingen m.b.t. ICT in het taalvaardigheidsonderwijs. 13

15 Nestorcoördinatorenoverleg De Groot neemt deel aan het Nestorcoördinatorenoverleg. Dit overleg, waarin de Nestorcoördinatoren van de verschillende faculteiten zijn vertegenwoordigd, heeft tot doel het gebruik van Nestor binnen de RUG te verbeteren. ICT-Hum ICTOL neemt deel aan nationaal overleg (ICT-HUM: ICT in de Humanities) over de toepassing van ICT in de Letteren/Geesteswetenschappen/Cultuurwetenschappen. Dit platform vervult een belangrijke rol bij het uitwisselen van informatie over de verschillende ICT&O ontwikkelingen binnen de Letterenfaculteiten en organiseert jaarlijks een studiedag. Webstroom Rosendaal maakt deel uit van dit project dat zich bezighoudt met de toepassing van streaming audio- en videotoepassingen in het onderwijs. Het webadres van dit project is: Rosendaal was tevens lid van de VP-klankbordgroep van SURFnet, die adviseerde over de nieuwe videoportal van SURFnet. Eurocall Jager heeft zijn taken als national representative voor Eurocall (= the European Association for Computer Assisted Language Learning) in de loop van 2008 beëindigd. 14

16 Financieel verslag Projecten Projectnaam Beginsaldo Uitgaven Inkomsten Resultaat Opmerkingen Taal Vaardig Budgetbeheer bij Europese Talen Sprekenderwijs Project wordt afgesloten INTUIT Project wordt afgesloten In- en doorstroom WOmaster (NAP-project) Project wordt afgesloten VideoAktiv Project wordt afgesloten Virtuele Snijmachine Geen boekingen in 2008 Ellipsconsortium Project loopt door Project loopt door, na ICT-Strategieprojecten verrekening bijdrage aan Taal Vaardig Voorzieningen UB Van exploitatiekrediet Onderwijs op Maat Naar exploitatiekrediet Centrale Virtuele Onderwijsruimte Geen boekingen in 2008 Het totaalresultaat van de afgesloten/af te sluiten projecten bedroeg ca ,- Dit saldo is tijdens de duur van de projecten opgebouwd ter dekking van de personeelskosten van ICTOL. Het betreft een deel van de totale projectopbrengsten aangezien ook tussentijdse onttrekkingen t.b.v. personeel in eerdere jaren hebben plaatsgevonden. Het saldo is overgeboekt naar de algemene middelen van de faculteit. Exploitatie Kosten Exploitatiekosten Reis-en congreskosten Software tbv onderwijs Exploitatie digitaal talenpracticum UB Totaal kosten Inkomsten 125 ex. Lingua 2 Zweeds 350 English Language Skills (Talencentrum) Incidentele inkomsten (J. Benjamins royalties) 395 OoM pilots (UOCG) Totaal inkomsten Saldo uitgaven inkomsten

17 Begroting Toewijzing 2008 exploitatiekosten Toewijzing 2008 reizen en congressen Toewijzing software onderwijs Toewijzing 2008 exploitatie digitaal talenpracticum UB Totaal begroting Saldo De relatief hoge kosten voor de softwarelicenties zijn nog steeds voor rekening ICTOL. Deze dienen te worden overgebracht naar de reguliere softwarebegroting van de faculteit. Het batig saldo t.b.v. exploitatie is ontstaan door een eenmalige bijdrage vanuit een extern project (Onderwijs op Maat). Personeelsrekening Kosten Vaste staf ICTOL Student-assistenten TOTAAL Van de totale formatie van ICTOL van 2,6 fte dient 1,0 fte binnen projecten te worden ingezet. Onder andere hiervoor is een integrale tijdregistratie ingevoerd. De resultaten hiervan worden hieronder kort toegelicht. Uren en subsidie De formatie van ICTOL in 2008 bestond uit 3,06 fte (waarvan 0,46 fte tijdelijk). De ICTOL medewerkers hebben in 2008 in totaal 5200 gewerkte uren geregistreerd. Dit is inclusief een deel van de uren die S. Jager heeft besteed aan promotieonderzoek (studieverlofdeel) en de werktijd van de tijdelijke projectmedewerker/vervanger. Van de gewerkte uren werden 1900 uren besteed aan projecten en 3300 uren aan reguliere taken. Hiermee is voldaan aan de eis van het faculteitsbestuur dat ca. 1 fte aan werkzaamheden binnen projecten moet worden ondergebracht. Het aantal subsidiabele projecturen voor de ICTOL medewerkers bedroeg Deze uren leverden een bedrag van ca ,- aan subsidies voor de ICTOL medewerkers op (ca. 33 per uur voor ieder subsidiabel uur). Het totaal aan subsidies op personele kosten over alle projecten in 2008 bedroeg ca Een aanzienlijk deel van de subsidies (ca ,-) is dus ten goede gekomen aan medewerkers van de facultaire opleidingen en het talencentrum. Met de PH Middelen is afgesproken dat geregistreerde uren voortaan zullen worden gebruikt voor periodieke overschrijving naar facultaire middelen (in principe ieder kwartaal). De eerder gehanteerde praktijk van tussentijdse afboekingen van projecten en boekingen achteraf (zie projectenoverzicht hierboven) komt hierdoor te vervallen. 16

18 Terugblik en vooruitblik Evaluatie huidige uitvoering Werfkracht In 2008 is bij het CvB het plan van aanpak ingediend voor besteding van de tweede tranche aan subsidie (trekkingsrechten) in het kader van het ICT Strategiefonds. Deze aanvraag is door het CvB goedgekeurd, waarna binnen de faculteit een aanvraagronde is georganiseerd om innovatieprojecten op het gebied van Internationalisering, Toetsing, Taalvaardigheid en (kleinschaliger) pionierprojecten in te dienen. In de periode september-november 2008 zijn de volgende projecten toegekend: Omschrijving Indiener Toepassing bij afdeling(en) Verbetering onderwijs onderzoeksmethoden Dr. J.C.J. Hoeks CIW CIW EMBED Dr. K.B.J. Haines Talencentrum en Engelse Taal en Cultuur HELINT II Ir. R.R. Bakker NOHA Flexibel Toetsen II Ir. A.J.M. Rosendaal, i.s.m. Dr. KCM B. van Heusden Ondersteuning onderwijs Euroculture Drs. R. Wagenaar Euroculture met ICT Ondersteuning stages met ICT Drs. E.E. Haag Stagebureau, facultaire opleidingen Taal Vaardig 3 Dr. W.M. Lowie Alle opleidingen Talen en Culturen en Talencentrum Alle projecten (m.u.v. Euroculture) zijn in 2008 of begin 2009 van start gegaan. Karakteristieken van deze projecten zijn in het voorgaande projectenoverzicht opgenomen. In het najaar 2008 is i.s.m. UOCG een pilotproject Collegeregistraties van start gegaan, waarvoor door de faculteit een mobiele opnameset is aangeschaft. Dit deelproject, waarvoor geen subsidie wordt verstrekt, wordt geleid door André Rosendaal. Verder is o.l.v. Peter de Groot een start gemaakt met het opzetten van een Letterenportal (entreepagina voor Letterenmedewerkers en studenten) in Nestor. Daarnaast zijn de contracten in het kader van het Ellipsconsortium, waarvan de Letterenfaculteit leider is, vernieuwd waardoor het samenwerkingsverband voor een periode van drie jaar is gecontinueerd. Dit project wordt geleid door André Rosendaal. Tenslotte is aansluiting gevonden bij een Europees project op het gebied van digitaal ondersteunde internationale en virtuele stages. Technologische innovatie In de rapportageperiode is de implementatie van eerder aangekondigde of voorbereide technische vernieuwingen voortgezet. Ook zijn enkele nieuwe programma s geïntroduceerd. 17

19 Reserveringssoftware: MyPC, het programma waarmee studenten zelf een computerwerkplek zouden kunnen reserveren binnen de TVO-ruimtes in de UB, voldeed niet aan de technische eisen, waarna het project is beëindigd. Een nieuw project is in voorbereiding. Respondus Lock Down Browser en Respondus: Deze browser waarmee toetsen in Blackboard kunnen worden afgenomen zonder dat studenten toegang hebben tot externe sites of communicatiehulpmiddelen en een bijbehorend programma waarmee toetsen kunnen worden ontwikkeld zijn inmiddels structureel in gebruik. Blackboard Content System: Verschillende talenafdelingen hebben deze uitbreiding op Blackboard in gebruik genomen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheid om studenten werkstukken en spreekopdrachten in persoonlijke folders te laten opslaan (voor beoordeling door docent/medestudent). Ephorus Building Block: Er is een universiteitsbrede licentie afgesloten voor het plagiaatdetectieprogramma Ephorus. Ephorus is nu geïntegreerd binnen Blackboard (maar toegang via de Ephoruswebsite blijft mogelijk). De eerder door de faculteit samen met Rechten afgesloten licentie is komen te vervallen. Presentations2Go: ICTOL draagt samen met de AV-dienst Letteren en Rechten en UOCG bij aan het uitvoeren van een pilot met dit pakket, waarmee hoor- en werkcolleges, of studentpresentaties, samen met bijbehorende PowerPoint presentatie, kunnen worden opgenomen en afgespeeld. Invloed op onderwijs en organisatie Het draagvlak voor taalvaardigheidsvernieuwing blijft kwetsbaar. ICTOL kan dit onderwijs niet blijvend subsidiëren met projectgeld. Er is een vrij groot verloop van docenten. Hierdoor blijft vooral bij onderwijs met veel studenten en meerdere parallelgroepen behoefte aan coördinatie. Hiervoor stellen opleidingen geen geld beschikbaar. Bij opleidingen waarbij het TVO-onderwijs wordt verzorgd door één docent, is continuïteit bij vertrek van de docent die betrokken is geweest bij de vernieuwingen evenmin gewaarborgd. Meer continuïteit t.a.v. de vernieuwingen is bereikt bij het taalvaardigheidsonderwijs van het Talencentrum, o.a. bij de secties Engels en Spaans. Deze investeringen komen door de taakverdeling tussen Talencentrum en Taal- en Cultuuropleidingen minder ten goede aan de Faculteit Letteren dan aan andere faculteiten. Met de UB vindt constructief overleg plaats over de voorzieningen die voor het TVO bij de UB zijn ondergebracht. Het overleg is erop gericht storingen tot een minimum te beperken en, waar ze optreden, deze z.s.m. op te lossen. Overleg en de controle zijn geïntensiveerd waardoor het aantal defecten en andere problemen (diefstal headsets) hopelijk verder kan worden beperkt. De samenwerking met de Demand Manager verloopt uitstekend. Hierdoor is de grip op de facultaire infrastructuur versterkt. Verdere afstemming is geboden bij de overdracht van licenties (o.a. voor taalvaardigheidsapplicaties) aan de Demand Manager. 18

20 Uitvoering komende periode Onderwijs Het ICT Strategiefonds vormt in 2009 en 2010 het belangrijkste kader voor uitvoering van projecten. Hierover is elders in deze rapportage bericht. De ICT Commissie van de RUG beraadt zich op speerpunten voor de periode daarna. ICTOL zal binnen de faculteit weer het voortouw nemen bij projecten die hier eventueel uit voortkomen. Daarnaast zal ICTOL betrokken blijven bij videoregistraties via Presentations2Go, vooral voor wat betreft advisering en inbedding in Blackboard. Uitvoerende taken op dit gebied zouden zoveel mogelijk moeten worden belegd bij de AV-dienst Letteren en Rechten. Waarschijnlijk zal binnenkort een nieuwe versie van Blackboard in gebruik worden genomen. ICTOL zal de ondersteuning van deze versie binnen de Faculteit verzorgen en docenten begeleiden bij het gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Ook zal een onderzoek worden opgestart naar het gebruik van Nestor binnen de Faculteit. Dit onderzoek is er vooral op gericht om in kaart te brengen waar Nestor nog niet wordt gebruikt en wat de mogelijkheden zijn om het gebruik verder te verbeteren. Verder zullen de mogelijkheden om te participeren in grotere landelijke of Europese projecten worden onderzocht. Voorwaarde hiervoor is dat de resultaten toepasbaar moeten zijn binnen de Faculteit. Voorlichting en scholing Met ingang van april 2009 zal ICTOL een tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief uitbrengen waarin ontwikkelingen en gebruik van ICT in het onderwijs aan de Faculteit zullen worden belicht en waarin tips en nieuwtjes voor gebruikers zijn opgenomen. Met ingang van 2009 worden tweemaal per jaar (januari en augustus) meerdaagse workshops en trainingen voor taalvaardigheidsdocenten georganiseerd. Administratie De ICTOL administratie is de afgelopen jaren op verschillende punten verbeterd (gedeelde directory op Y:, vaste opzet projecten, integrale tijdregistratie). In de komende periode zullen de verbeteringen verder worden doorgezet. De koppeling aan de facultaire administratie en de periodieke verrekening van projectresultaten kunnen verder worden verbeterd. Ook zal worden gekeken in hoeverre de administratie efficiënter kan worden opgezet en onderhouden. SJ 22/6/

ICT & Onderwijs Letteren

ICT & Onderwijs Letteren Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICT & Onderwijs Letteren Jaarverslag 2009 juni 2010 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder jaar

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2006

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2006 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2006 juni 2007 1 Voorwoord Vorig jaar heeft ICTOL door drukke werkzaamheden geen jaarverslag kunnen opstellen. De

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 11 mei 2005 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren

faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan 2010 2014 RUG ICT en Onderwijsproject Letteren December 2010 1 Inleiding In het kader van het eerder dit jaar door het College van Bestuur vastgestelde

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015 TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN Utrecht, december 1. Vooraf Per 1 mei heeft het Regieorgaan zijn eindevaluatie met betrekking tot het proces Duurzame Geesteswetenschappen

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture INTERN 119209 (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06

Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06 Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06 Inleiding Naar aanleiding van vaakgehoorde opmerkingen over de kwaliteit en het aanbod van de moderne vreemde taal binnen IO/IB, voelde de studentengeleding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV)

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) $DQOHLGLQJ +$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) SURMHFWSODQLPSOHPHQWDWLHSODJLDDWEHVWULMGLQJ In november 2005 is het Advies Antiplagiaat (SCO & Imedia) overgenomen door de Stuurgroep Informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Maak kennis met Social

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie

Functioneel ontwerp MediaMosa Snijmachine

Functioneel ontwerp MediaMosa Snijmachine faculteit der letteren ictol Functioneel ontwerp MediaMosa Snijmachine Concept 0.1 André Rosendaal 15 juli 2011 Functioneel ontwerp MediaMosa Snijmachine 2 1 Versiebeheer 1.1 Status document Dit is een

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2017 Vragen? www.surf.nl/livestream STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 Online onderwijs Open leermaterialen

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 2.0 / Gedetailleerd Activiteitenplan Opschalingsfase 31 januari 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid 26 sept 2017, O.P. Gobée, afd. Anatomie & embryologie, LUMC. Licentie: CC BY Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting... 1 Doelstellingen en projectrealisatie...

Nadere informatie

ALERT project; Cyber security en de menselijke factor

ALERT project; Cyber security en de menselijke factor SBIR cyber security Projecttitel: Bedrijf: In samenwerking met: ALERT project; Cyber security en de menselijke factor InfoSecure BeOne Development / TNO / BusinessGames Projectsamenvatting De doelstelling

Nadere informatie

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot en investeren ook al in als gevolg van het studievoorschot 1 juli en investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim 80 mln. Dit is conform de toezegging

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel.

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leergang Digitale Geletterdheid Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Educatiever

Algemene Voorwaarden Educatiever Algemene Voorwaarden Educatiever 1. Definities 1.1. Account is een verzameling gegevens, met als doel de gebruiker te kunnen identificeren en inloggen mogelijk te maken. 1.2. Gebruiker is een ieder die

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2007 DIGI-ZORG Domein Zorg Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Verpleegkunde en Verloskunde:

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

versie: januari 2017 HANDLEIDING

versie: januari 2017 HANDLEIDING versie: januari 2017 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie Taaltestcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw Taaltestcentrum 4 BEHEER > ORGANISATIE INRICHTEN EN

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie