INTERN (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture"

Transcriptie

1 INTERN (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Letteren Oude Kijk in t Jatstraat EK Groningen Duur: 1 april 2010 tot 31 maart 2011 Website: projecten/intern Datum: 8 april 2010 Versie: 1 Auteur: Sake Jager Bijlage(n): Bestand: INTERN Projectplan-1.doc

2 2

3 Dit sjabloon is een bewerking van het model voor een projectplan, zoals gepubliceerd in het Handboek projectmanagement, gepubliceerd door DANS. DANS (Data Archiving and Network Services) is een gezamenlijk initiatief van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ter verbetering van de wetenschappelijke data-infrastructuur in Nederland. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike 2.5 License. To view a copy of this license, visit: 3

4 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING Inleiding Doelstelling Plan van aanpak Budget ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PROJECT Situatieschets en probleemstelling project Projectopdracht Producten Uitgangspunten en randvoorwaarden Risicoanalyse Informatievoorziening en documentatie PLAN VAN AANPAK WP1 Basisstructuur Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP2 Online communicatie Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP3 Persoonlijke pagina s studenten Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten

5 3.4 WP4 Workflow en voortgang Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP5 Projectmanagement Teamoverleg Disseminatie Overzicht activiteiten Planning Begroting

6 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Dit projectplan beschrijft de activiteiten die zullen worden uitgevoerd in het kader van de verbetering van de online ondersteuning van stages binnen de Faculteit Letteren van de RUG. Het project is INTERN genoemd met het oog op het toepassingsgebied, maar ook om onderscheid te maken met het Europese project EU-VIP, waarin ICTOL en SBL eveneens participeren en waarbinnen de activiteiten van dit interne project deels kunnen worden ingepast. Dit projectplan geeft de onderscheiden gebieden, activiteiten, tijdpad en budget op hoofdlijnen aan. Nadere uitwerking en specificatie is onderdeel van de gedefinieerde werkpakketten. 1.2 Doelstelling INTERN heeft tot doel om de online ondersteuning van (internationale) stages door het stagebureau en de opleidingen Euroculture, NOHA en Journalistiek te verbeteren door de Nestoromgevingen van het stagebureau en de opleidingen zodanig aan te passen dat: Betere communicatie op afstand tussen stagiairs, stagebegeleiders, stagebureau en stageverleners worden gerealiseerd; op dit punt is het project nauw verweven met het Europese project EU-VIP; Beter inzicht wordt geboden in status en fase van stages en het invullen en verwerken van de bijbehorende documenten; Een beheersysteem wordt opgezet voor centrale (stagebureau) en decentrale (opleidingen) ontsluiting van documenten; Persoonlijke informatie en actuele verblijfs- en bereikbaarheidsinformatie van studenten direct toegankelijk is voor begeleiders en andere betrokkenen; De informele uitwisseling van ervaringen en indrukken via social software tussen studenten en, eventueel begeleiders, wordt gefaciliteerd; Studenten, docenten en andere begeleiders worden getraind in het gebruik van de tools voor online stageondersteuning en de procedures die voor het gebruik zullen worden ontwikkeld. 1.3 Plan van aanpak Bij de betrokken opleidingen en het stagebureau zijn al Nestoromgevingen in gebruik en procedures ontwikkeld m.b.t. de ondersteuning van stagiairs. Deze zullen als uitgangspunt worden genomen voor het ontwikkelen en afstemmen van de gewenste functionaliteit. Er wordt gekozen voor een gefaseerde invoering waarbij onderdelen eerst binnen één van de opleidingen zullen worden uitgeprobeerd, voordat eventueel verbreding naar de andere participerende opleidingen plaatsvindt. De opzet dient zodanig te zijn dat in een later stadium verbreding naar alle opleidingen binnen de faculteit mogelijk is. Verbreding naar alle opleidingen binnen de faculteit is echter geen doel van dit project. 1.4 Budget Vanuit het ICT strategiefonds was aanvankelijk subsidie gereserveerd voor dit project. Dit was onvoldoende om het project op de beoogde manier uit te voeren. Op basis van de voorliggende opzet worden de projectkosten geraamd op Hierop zal een subsidie worden verleend van

7 2 Algemene informatie over het project 2.1 Situatieschets en probleemstelling project Doel van het project is om de digitale ondersteuning van stages met behulp van Nestor te vergemakkelijken (communicatie, begeleiding, informatieverstrekking, stroomlijning proces). Dit door het beschikbaar maken van één primaire toegang van docent tot diens stagiairs en het SBL en van de stagiair tot diens docent en het SBL (in Nestor). Studenten die op stage gaan, verdwijnen na hun vertrek een tijd heel letterlijk uit het zicht. Ook als het een tijdje niet goed met ze gaat. In de meeste gevallen redden studenten zich, maar soms lopen ze door die grote afstand onnodig risico s of maken ze zich ongerust. De begeleidingstijd van studenten op stage is kort, dus de te begeleiden stagiairs per docent wisselen snel. Om gemakkelijker het overzicht over en contact met de (groep) te begeleiden stagiair(s) te (onder)houden zou het prettig kunnen zijn het overzicht aan studenten dat op het actuele moment van kijken stage loopt, online zichtbaar te maken. Studenten geven op evaluatieformulieren van het Stagebureau regelmatig aan dat ze graag sneller een reactie op hun mails of contactpogingen hadden willen hebben. Ze missen dan niet zozeer de begeleiding, maar vooral belangstelling of een antwoord op hun vragen. Het Stagebureau is vrijwel iedere middag bereikbaar voor praktische vragen van studenten, maar er is behoefte aan meer flexibele vormen van ondersteuning op afstand. Voor inhoudelijke stagevragen is direct contact van de stagiair met de docent nodig. Voor stagiairs die door persoonlijke of politieke oorzaken in de problemen komen, is een snelle reactie op hun probleem van belang. Adequate communicatievoorzieningen met de betreffende studenten zijn daarom onmisbaar. 2.2 Projectopdracht Opdrachtgever van het project is Drs. Robert Wagenaar, Onderwijsdirecteur van de Faculteit Letteren. Het project wordt uitgevoerd door het Stagebureau Letteren (SBL) en de opleidingen Euroculture, NOHA en Journalistiek in samenwerking met ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL). De voor het project benodigde middelen zijn afkomstig uit het ICT Strategiefonds , projectcode Het project is gebaseerd op een aanvraag van SBL uit 2008 om middelen uit dit fonds te mogen inzetten voor het verbeteren van de digitale ondersteuning van stages. Het project sluit deels aan bij EU-VIP, een Europees project in het kader van het Life Long Learning Programma onder leiding van de Katholieke Universiteit van Leuven. 2.3 Producten Het project zal resulteren in gemakkelijk toegankelijke stagesites in Nestor van SBL, Euroculture, Journalistiek en NOHA het heldere procedures en methoden voor communicatie/begeleiding, informatievoorziening en het bijhouden van de voortgang van de stages. 2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard 9.0 (Nestor) en de mogelijkheden die dit programma biedt om de beoogde stagesites te realiseren. Gebruik van andere, voor specifieke functionaliteit beschikbare softwaretools wordt hierbij gezocht. Randvoorwaarden Voor uitvoering van het project is een budget van begroot. Het project gaat daarbij uit van het principe van matching. De betrokken uitvoerders kunnen 2/3 deel van het budget inzetten voor tijdelijke uitbreiding van de formatie, maar moeten bereid zijn 1/3 deel van het project binnen de formatie uit te voeren. Deze verhouding vloeit voort uit de projectvoorwaarden. Het project voorziet niet in uitgebreide programmeerwerkzaamheden door UOCG, CIT of andere partijen. 7

8 Afbakening Het project beperkt zich tot SBL en de opleidingen Euroculture, Journalistiek en NOHA, maar beoogt door gekozen tools en werkwijze een raamwerk te ontwikkelen dat ook bruikbaar is voor andere opleidingen die stages op afstand begeleiden. 2.5 Risicoanalyse De risico s binnen het project zijn beperkt. Bij de betrokken opleidingen en SBL bestaat de behoefte om de digitale ondersteuning van stages te versterken en er is al ervaring opgedaan met verschillende onderdelen. Door de gekozen projectaanpak wordt het risico beperkt dat het mislukken of niet tijdig uitvoeren van bepaalde onderdelen leidt tot vertraging of mislukking van het project als geheel. Relatief veel zal echter afhangen van het succesvol afronden van het eerste werkpakket van het project. 2.6 Informatievoorziening en documentatie Informatie over het project voor geïnteresseerden wordt aangeboden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. De URL voor het project is: Voor het beheer van projectdocumentatie wordt gebruikt gemaakt van SURFgroepen. SURFgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor alle medewerkers en studenten van bij SURFnet aangesloten instellingen. Alleen projectmedewerkers hebben toegang tot deze site. De URL voor deze site is: https://www.surfgroepen.nl/sites/intern. 8

9 3 Plan van aanpak Het project wordt onderverdeeld in 5 werkpakketten. In WP1: Basisstructuur wordt de basis gelegd voor de informatie- en communicatiestructuur voor het hele project. In dit werkpakket wordt samengewerkt door alle betrokkenen. Dit werkpakket gaat in april 2010 van start. Daarnaast wordt bij elk van de betrokken opleidingen een specifiek onderdeel nader uitgewerkt. Deze onderdelen betreffen een samenhangend geheel van taken op een onderscheiden gebied. De betreffende gebieden zijn: WP2: Online communicatie; uitvoerders Euroculture, SBL, ICTOL WP3: Persoonlijke pagina s studenten; uitvoerders Journalistiek, SBL, ICTOL WP4: Workflow en voortgang; uitvoerders NOHA, SBL, ICTOL Door deze aanpak worden afhankelijkheden en risico s beperkt. Bovendien kan in betrekkelijk korte tijd op meerdere terreinen voortgang worden geboekt. Bij de verdeling over de opleidingen is rekening gehouden met activiteiten die de opleidingen op genoemde gebieden al hebben ontwikkeld en/of expertise die aanwezig is om het specifieke onderdeel verder te ontwikkelen. Volgens plan gaan WP2 en WP3 nog vóór de zomer van start en wordt WP4 na de zomer opgestart. Dit is noodzakelijk i.v.m. de spreiding van de werkzaamheden binnen SBL en ICTOL die bij alle WP s zijn betrokken. De verwachting is bovendien dat WP4 het meest afhankelijk is van de resultaten van WP1. Naast bovenstaande WPs is nog een werkpakket gedefinieerd. Dit betreft WP5: Projectmanagement. Hierin worden de teamvergaderingen en de activiteiten m.b.t. disseminatie vastgelegd. Voor alle WPs, m.u.v. WP5, wordt uitgegaan van de volgende fasen: inventarisatie, ontwerp, implementatie, pilot en evaluatie/bijstelling. Een nadere beschrijving per WP wordt hieronder gegeven. Hierin is aangegeven waaruit het WP en de verschillende fasen bestaan, wat de beoogde resultaten zijn en wie verantwoordelijk zijn voor het opleveren van deze resultaten. Ook wordt een overzicht gegeven van begrote uren per deeltaak. 3.1 WP1 Basisstructuur Dit WP legt de onderlinge basisstructuur voor de verschillende onderdelen binnen Nestor vast. Het betreft voornamelijk de structuur die nodig is voor de koppelingen en informatie- en documentuitwisseling tussen enerzijds de Nestorsite van het stagebureau en anderzijds de stagesites van de opleidingen. Daarnaast wordt binnen de sites een groepsstructuur ingericht die kan dienen als basis voor andere functionaliteiten. Blackboard Content System (BBCS) zal worden gebruikt voor bepaalde aspecten van het documentbeheer, zoals het beschikbaar stellen van één en hetzelfde document op verschillende plaatsen (ook binnen verschillende sites) in de Nestoromgeving en mogelijk ook voor versiebeheer, toegang en ontsluiting, archivering en workflow Inventarisatie Uitgangspunt is dat voor iedere opleiding een stagesite beschikbaar is gekoppeld aan de Progresscode voor de stage. Binnen de stagesite moet de begeleider in één oogopslag een actueel overzicht hebben van de studenten die hij/zij begeleidt en de documenten die behoren bij de betreffende stage. Voor de studenten fungeert deze site als primaire toegang voor de (digitale) ondersteuning van de stage vanuit de opleidingen. Het stagebureau heeft een eigen organisation (community) voor stagiairs. Hierin vinden studenten algemene informatie over de stage, die vanuit SBL wordt verstrekt. Communicatiemiddelen voor contact tussen stagiair en begeleiders zijn zowel op opleidingssites als op de SBL-site aanwezig. De stagesites van de opleidingen en het stagebureau moeten zodanig gekoppeld zijn dat zicht is op alle stages per opleiding, en de bijbehorende documenten. Vanuit de stagesites moet eenvoudig toegang mogelijk zijn tot de site van het stagebureau. Documenten van het stagebureau en de opleidingen moeten wederzijds beschikbaar kunnen worden gesteld via links zodat steeds de actuele versies van documenten worden getoond. 9

10 De inventarisatie beschrijft de bestaande en de gewenste situatie en beantwoordt o.a. de volgende vragen: Welke documenten vormen een standaardonderdeel van de stage? Welke documenten worden door stagebureau en opleidingen aan studenten beschikbaar gesteld? Waar plaatsen de studenten documenten zoals stageverslagen e.d.? Moeten externe stagebegeleiders toegang hebben tot documenten of delen van de informatie op Nestor? Zo ja, welke? Moeten de documenten ook buiten Nestor kunnen worden geraadpleegd? Kunnen de stagesites van de opleidingen inderdaad op basis van vakcode en studiejaar (evt. semester) worden aangemaakt, met bijbehorende inschrijvingen? Is het haalbaar om voor iedere stagebegeleider (docent) en zijn/haar stagiairs een groep in te richten die als basis kan dienen voor onderlinge communicatie, uitwisseling van documenten, regelen van rechten binnen het Content System en, eventueel het opzetten van persoonlijke pagina s (portfolio, blogs, etc.) voor studenten? 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp Op basis van het inventarisatierapport maakt ICTOL een ontwerp voor de opzet van de sites. Dit ontwerp wordt voorgelegd aan alle betrokkenen en dient als blauwdruk voor de implementatie. 3. Functioneel ontwerp van de verschillende onderdelen van het systeem Implementatie De opleidingen en het stagebureau richten hun sites in volgens het overeengekomen ontwerp. ICTOL assisteert bij de inrichting van specifieke onderdelen, zoals de implementatie van de mappenstructuur in het BBCS. 4. Instructie en begeleiding in opzetten structuur 5. Aangepaste stagesites opleidingen en SBL in Blackboard 9.0 (Nestor) 6. Gemeenschappelijke mappenstructuur 7. Groepstructuur Pilot Met de heringerichte sites wordt proefgedraaid in de live omgeving van Nestor. Bij de opleidingen en stagebureau wordt een logboek bijgehouden waarin de ervaringen met de nieuwe opzet worden gedocumenteerd. Tijdens de projectbijeenkomsten wordt hierover gerapporteerd. 8. Gebruik in echte stagecontext 9. Logboeken SBL, Euroculture, NOHA, Journalistiek, ICTOL Evaluatie en bijstelling Op basis van de ervaringen binnen de pilot wordt de opzet van de basisstructuur bijgesteld. De nieuwe opzet is m.i.v. het studiejaar gereed voor gebruik. 10. Evaluatierapport 11. Aanpassingen sites en korte handleiding. 10

11 3.1.6 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: ICTOL WP1: Basisstructuur 268 hrs Inventarisatie 12 hrs ICTOL 4 hrs SBL 2 hrs EURO 2 hrs NOHA 2 hrs JOUR 2 hrs Functioneel ontwerp 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 2 hrs EURO 2 hrs NOHA 2 hrs JOUR 2 hrs Implementatie 176 hrs ICTOL 16 hrs SBL 40 hrs EURO 40 hrs NOHA 40 hrs JOUR 40 hrs Pilot 40 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs NOHA 8 hrs JOUR 8 hrs Evaluatie en bijstelling 24 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs EURO 4 hrs NOHA 4 hrs WP2 Online communicatie Communicatie tussen stagiair, SBL, docentbegeleider en begeleiders stageplek kan plaatsvinden op ieder moment van de stage. Hierbij worden al verschillende media toegepast ( , chat, Blackboard, Skype, Facebook), maar de selectie van media en de procedures van gebruik zijn binnen de Faculteit niet afgestemd. Studenten geven aan communicatie met de stagebegeleiders van groot belang te vinden. Bovendien kan communicatie op afstand belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de stage (minder reizen, sollicitatie/presentatie op afstand, nieuwe vormen van overleg). Binnen dit werkpakket worden de verschillende mogelijkheden voor online communicatie binnen de stage op een rijtje gezet en er worden tools geselecteerd en procedures ontwikkeld zodat online communicatie optimaal binnen de (internationale) stage kunnen worden ingezet. Dit werkpakket wordt uitgevoerd door Euroculture, maar de resultaten zullen ook binnen de andere deelnemende opleidingen kunnen worden toegepast. De uitkomsten van dit werkpakket vormen tevens de inhoudelijke bijdrage van de RUG aan het Europese project EU-VIP Inventarisatie Er wordt een inventarisatie uitgevoerd waarin wordt nagegaan welke tools bij de opleidingen in gebruik zijn en op welke manieren ze worden toegepast. Ook wordt gekeken naar hoe verschillende tools in vergelijkbare contexten worden toegepast. EU-VIP biedt hiervoor de nodige documentatie. In de inventarisatie wordt o.a. aandacht besteed aan: synchrone en asynchrone communicatievormen; communicatie via tekst, audio en video; publiek/vrij toegankelijke tools en instellingstools; doel, wijze en fase van toepassing binnen de stage; 11

12 De inventarisatie wordt afgesloten met een rapport waarin een selectie wordt gemaakt van tools die bruikbaar zijn in onze setting en een beschrijving wordt gegeven van de wijze waarop zij kunnen worden toegepast. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp Het ICTOL maakt een ontwerp voor inpassing van de tools binnen de Nestoromgevingen van SBL en de opleidingen. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam en dient tevens als input voor de EU-VIP vergadering op 21 en 22 juni Functioneel ontwerp waarin wordt beschreven hoe de geselecteerde tools worden geïntegreerd in Nestor 4. Protocollen voor gebruik Implementatie SBL en Euroculture voegen de tools toe aan de betreffende Nestorsites. ICTOL verleent assistentie bij technische vraagstukken en specifieke problemen. Betrokken docentbegeleiders worden door Euroculture vertrouwd gemaakt met gebruik van de tools. SBL biedt studenten informatie over gebruik tools. 5. SBL en Euroculture stagesites voorzien van verschillende communicatietools, geïmplementeerd volgens gebruiksprotocollen 6. Tutorials/instructie voor gebruik Pilot SBL en Euroculture draaien gedurende het eerste semester een pilot met de betreffende tools en methoden van gebruik. Dit vormt tevens de bijdrage aan het EU-VIP project. 7. Gebruik in echte stagecontext 8. Logboeken SBL, Euroculture, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er wordt een evaluatie uitgevoerd onder stagiairs, stagedocenten en eventueel stageverleners. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen tijdens de pilot worden aanpassingen doorgevoerd in de selectie van tools en de wijze waarop ze worden toegepast. Het gebruik van de tools binnen Euroculture en SBL wordt gecontinueerd en, indien mogelijk, ook bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 9. Enquêtes studenten, docenten, evt. stageverleners 10. Evaluatierapport 11. Aanpassingen in selectie en/of wijze van gebruik Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: SBL 12

13 Online communicatie 184 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs EURO 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs Implementatie 72 hrs ICTOL 8 hrs SBL 24 hrs EURO 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs WP3 Persoonlijke pagina s studenten Ervaringen delen met medestudenten, jezelf presenteren aan toekomstige werkgevers, op een informele manier rapporteren over stagebelevenissen. Dit zijn zo maar enkele doelen die je met persoonlijke pagina s (weblogs, portfolio s, etc.) zou kunnen realiseren. Hierbij is een zeker spanningsveld tussen het gebruik van instellingstools (zoals blogs in Nestor) en generieke web 2.0 tools (Blogger, Facebook). Stagiairs hebben aangegeven belang te hechten aan het gebruik van dergelijke tools tijdens de stage. De instelling heeft behoefte aan te allen tijde bereikbare actuele contact- en verblijfsgegevens van studenten. O.a. bij calamiteiten is een goede bereikbaarheid van en voor stagiairs van het grootste belang. Momenteel ontwikkelt de centrale Afdeling Studentzaken i.s.m. BIS en het SBL een RUG-breed crisisprotocol. Ook zijn experimentele toepassingen in gebruik (bijv. bij BDK/Ec) waarbij o.a. communicatie via SMS vanuit Nestor wordt gefaciliteerd. Internationalisering gebruikt Facebook al vrij actief. Binnen dit werkpakket zijn de twee aspecten (instellingstools en generieke web 2.0 toepassingen) samengebracht. Bedoeling is om ervaringen met verschillende typen social software in kaart te brengen en scenario s te ontwikkelen voor gebruik. Hierbij zou een goede afstemming moeten worden bereikt tussen facilitering van een deel van de functies en structurele inbedding van een ander deel (m.n. dus bereikbaarheidsinformatie). Dit werkpakket wordt uitgevoerd bij de opleiding Journalistiek, maar de resultaten moeten ook toepasbaar zijn binnen de andere opleidingen van de faculteit Inventarisatie Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn voor het inrichten van persoonlijke gebieden binnen of vanuit Nestor. Er wordt een afweging gemaakt tussen het gebruik van Nestoronderdelen zoals blogs, journals, portfolio s en externe tools voor persoonlijke presentatie op het web. Ook wordt geïnventariseerd wat de beste manier is om de persoonlijke gegevens, verblijfsinformatie en bereikbaarheidsgegevens actueel te houden (misschien is het interessant om hierbij gebruik te maken van online map tools, zoals Verder wordt aangegeven welke onderdelen verplicht moeten worden bijgehouden en welke optioneel zijn. De inventarisatie wordt afgesloten met een rapport waarin een selectie wordt gemaakt van tools die bruikbaar zijn in onze setting en een beschrijving wordt gegeven van de wijze waarop zij kunnen worden toegepast. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport 13

14 3.3.2 Functioneel ontwerp Het ICTOL maakt een ontwerp voor integratie van de persoonlijke informatiepagina s binnen de Nestoromgeving van de opleidingen en het ontsluiten van (een deel van) de informatie via de Nestorsite van SBL. Ook wordt beschreven op welke manier de studenten de informatie zullen bijhouden. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam. 3. Functioneel ontwerp waarin wordt beschreven hoe de informatiepagina s worden geïntegreerd en hoe ze zullen worden gebruikt in Nestor Implementatie De opleiding Journalistiek zet de persoonlijke webpagina s voor studenten op. ICTOL verleent assistentie bij de technische integratie, specifieke vraagstukken en zorgt ervoor dat relevante gegevens toegankelijk zijn vanaf de Nestorsite van SBL. Journalistiek voorziet studenten en docenten van informatie m.b.t. beoogd gebruik. 4. Stagesite Journalistiek voorzien van verschillende persoonlijke informatiepagina s 5. Informatiepagina/instructie m.b.t. bedoeld gebruik Pilot Journalistiek draait in semester 1 van het academisch jaar een pilot met de persoonlijke pagina s voor studenten. 6. Gebruik in echte stagecontext 7. Logboek Journalistiek, SBL, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er wordt een evaluatie uitgevoerd onder stagiairs en stagedocenten. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen worden de keuze en gebruik van bepaalde soorten tools aangepast. Het gebruik binnen Journalistiek wordt gecontinueerd en, indien mogelijk, bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 8. Enquêtes studenten, docenten 9. Evaluatierapport 10. Aanpassingen tools en/of wijze van gebruik Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: Journalistiek Persoonlijke pagina's studenten 184 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs JOUR 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs JOUR 8 hrs Implementatie 72 hrs ICTOL 24 hrs SBL 8 hrs JOUR 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs JOUR 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs

15 SBL 8 hrs JOUR 8 hrs WP4 Workflow en voortgang Aan alle stages ligt een stappenplan ten grondslag. Informatie over verplichte en optionele stappen met bijbehorende documenten, procedures en contactpersonen is opgenomen in de verschillende stagesites van de opleidingen en SBL. Globaal bestaat iedere stage uit de volgende fasen: 1 Orientatiefase: (a) Inschrijven bij het Stagebureau (b) Adviesgesprek bij de stagecoördinator van je opleiding 2 Selectiefase: (a) Voorbeelden raadplegen (verslagenuitleen Stagebureau) (b) Tips voor het zoeken (c) Netwerken (adviesgesprek Stagebureau of via workshop Talent & Career Center) 3 Sollicitatiefase: (a) Mogelijkheid tot training (Talent & Career Center of Stagebureau) (b) Zoeken en vinden (c) Opstellen stageplan: opdrachtformulering (in samenspraak met opdrachtgever en begeleidend docent) 4 Contractfase: (a) Goedkeuring stageplan door docent (b) Vaststelling met duur, begeleiding, vergoeding, veiligheid en studiepunten (c) Aanvragen van een beurs 5 Stagefase: (a) Het onderzoek of project zelf; student is projectleider van zijn of haar eigen stage (b) Begeleiding: tussenevaluatie, bijhouden logboek, evt. telefonisch of contact 6 Verslagfase: (a) Opstellen stageverslag (b) Eindgesprek (telefonisch of bij de stagegever, met beide begeleiders en de student) 7 Evaluatiefase: (a) Eindbeoordeling (docent geeft een cijfer) (b) Evaluatieformulier en verslag inleveren bij het Stagebureau 8 Terugkomfase : Onderwijs bouwt verder op de meegebrachte, verworven extra competenties. In dit werkpakket wordt de digitale ondersteuning van het stageproces, afgestemd op de fasering van de stages binnen NOHA in samenhang met de procedures bij SBL nader uitgewerkt. Gedacht wordt aan een indeling van de stagiairs in groepen op basis van de begeleidend docent, overzichten van de fase waarin de stagiair zich bevindt (met het aanbieden van relevante documentatie per fase), notificatie bij afronden of niet afronden van verplichte onderdelen/fasen van de stage en / of oplevering documenten, etc. De inschatting is dat dit werkpakket technisch ingewikkelder is dan de overige WPs (meer advies en assistentie van ICTOL en Nestorsupport vraagt) en meer afhankelijk van WP1. De uitvoering gaat daarom van start na de zomer Het werkpakket wordt uitgevoerd bij NOHA, waar al een goede voortgangsadministratie beschikbaar is, maar de resultaten moeten ook toepasbaar zijn binnen de andere opleidingen van de faculteit Inventarisatie Er wordt een inventarisatie uitgevoerd waarbij de verschillende stappen van de stage, de voor iedere fase benodigde documenten en de betrokkenheid van de verschillende partijen nader in kaart worden gebracht. Kritische factoren (stappen die moeten zijn afgerond voordat de volgende 15

16 fase in kan gaan) worden gedocumenteerd. Aangegeven zal worden wanneer een bepaalde fase is voltooid en wanneer niet, en wat de vervolgstappen zijn in beide gevallen. Het accent ligt op de onderdelen van het werkproces die digitaal zouden moeten worden ondersteund. De inventarisatie wordt uitgevoerd binnen NOHA en is afgestemd op de standaardprocedures van SBL, maar houdt waar mogelijk rekening met afwijkende situaties bij andere afdelingen. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp In het FO, uitgewerkt door ICTOL in nauwe samenspraak met UOCG, wordt aangegeven welke onderdelen uit het stappenplan digitaal zullen worden ondersteund en op welke manier. Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam. 3. Functioneel ontwerp waarin de beoogde functionaliteiten worden vastgelegd Implementatie Geassisteerd door ICTOL en UOCG, implementeren NOHA en SBL de verschillende workflow- en voortgangsinstrumenten in de Nestorsites voor de stage. Deze partners dragen ook zorg voor instructie in gebruik aan docenten en studenten. 4. Stagesites NOHA en SBL waarin de methoden om de stagevoortgang te ondersteunen g zijn geïntegreerd 5. Informatiepagina s/instructie m.b.t. bedoeld gebruik Pilot NOHA en SBL voeren in de tweede helft van semester 1 een pilot uit met de vernieuwde stagesites waarin de hulpmiddelen voor voortgangsbewaking en workflow zijn geïntegreerd. 6. Gebruik in echte stagecontext 7. Logboek NOHA, SBL, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er worden enquêtes gehouden onder stagiairs en stagedocenten. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen worden de gekozen methoden verbeterd. Het gebruik binnen NOHA wordt verder geoptimaliseerd en, indien mogelijk, bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 8. Enquêtes studenten, docenten 9. Evaluatierapport 10. Aanpassingen tools en/of wijze van gebruik 16

17 3.4.6 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: NOHA Workflow en voortgang 200 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs NOHA 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs NOHA 8 hrs Implementatie 88 hrs ICTOL 24 hrs SBL 24 hrs NOHA 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs NOHA 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs NOHA 8 hrs WP5 Projectmanagement De projectleider en uitvoerders dienen te zorgen voor een optimale communicatie binnen het project. Hiertoe vindt geregeld teamoverleg plaats (iedere 3 weken). Daarnaast wordt voor het project een SURFGroep ingericht. De informatie (rapporten, logboeken, etc.) uit ieder werkpakket wordt binnen deze SURFGroep gedeeld zodat alle teamleden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het hele project, ook als ze niet direct bij de uitvoering van een bepaald onderdeel betrokken zijn. Onder projectmanagement valt ook het verzorgen van disseminatie van de bereikte resultaten. Dit kan o.a. zijn in de vorm van voorlichting en instructie aan collega s betrokken bij andere delen van het project en presentaties tijdens interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten Teamoverleg Er vindt regelmatig teamoverleg plaats. In de eerste fase van het project betreft dit overleg van alle betrokken projectleden. Vanaf de implementatiefase binnen WP2, WP3 en WP4 vindt differentiatie naar opleiding plaats, met minder frequent overleg van het team als geheel. Er wordt een vast moment in de week voor overleg vastgesteld Disseminatie Ieder teamlid neemt deel aan disseminatieactiviteiten, in eerste instantie om het gebruik van tools en good practices binnen het project te vergroten, maar ook om overname hiervan door geïnteresseerde opleidingen te bevorderen. Voor de disseminatieactiviteiten is een kleine stelpost opgenomen. 17

18 3.5.3 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: ICTOL Projectmanagement 110 hrs Teamoverleg 70 hrs ICTOL 14 hrs SBL 14 hrs EURO 14 hrs NOHA 14 hrs JOUR 14 hrs Disseminatie 40 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs NOHA 8 hrs JOUR 8 hrs

19 4 Planning Onderstaande tabel bevat een planning van de verschillende deelactiviteiten. 19

20 5 Begroting Gehanteerde tarieven ICTOL SBL EURO NOHA JOUR 42,00/hr 34,00/hr 34,00/hr 34,00/hr 34,00/hr Budget per werkpakket Project INTERN ,00 Basisstructuur 9.464,00 Inventarisatie 440,00 Functioneel ontwerp 608,00 Implementatie 6.112,00 Pilot 1.424,00 Evaluatie en bijstelling 880,00 Online communicatie 6.704,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 2.512,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Persoonlijke pagina's studenten 6.832,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 2.640,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Workflow en voortgang 7.376,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 3.184,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Projectmanagement 3.916,00 Teamoverleg 2.492,00 Disseminatie 1.424,00 Budget en subsidie per uitvoerder Begrote uren Begrote kosten Subsidie ICTOL 266 hrs , ,00 SBL 218 hrs 7.412, ,20 EURO 154 hrs 5.236, ,80 NOHA 154 hrs 5.236, ,80 JOUR 154 hrs 5.236, ,80 Totaal 946 hrs , ,60 Toelichting Op het project is een matchingsverplichting van kracht. Van het budget wordt 2/3 deel als subsidie beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om: Voor de uitvoering, waar mogelijk, gebruik te maken van student-assistenten of secretariaatsmedewerkers. ICTOL en SBL geen subsidie te verlenen op de taken uitgevoerd in het kader van WP2, omdat dit taken betreft die behoren tot EU-VIP, waarop afzonderlijke subsidie wordt verstrekt. De inzet van ICTOL medewerkers, na aftrek van de correctie voor WP2, voor 50% ten laste te laten komen van het project. 20

21 De inzet van de overige medewerkers voor 80% te subsidiëren. Bij aanstellingen is de omvang van de taken leidend. Dit houdt in dat aanstellingen voor maximaal 80% van de omvang zullen worden vergoed. Aanstelling kan alleen plaatsvinden in overleg tussen projectleider en opleidingscoördinator/afdelingshoofd. 21

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 2.0 / Gedetailleerd Activiteitenplan Opschalingsfase 31 januari 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m.

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m. X@m! Implementatieproject digitale toetsing RUG Implementatieplan Detailplanning Uitvoerder: Educational Support and Innovation i.s.m. Faculteiten 25 januari 2013 Versiebeheer Datum Titel en documentnaam

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten

Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten Digitaliseringproces Audio en Video Letteren en Rechten Eindrapportage Projectgroep Fast Forward S. Jager, projectleider December 2006 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Opzet Document...3 3 Achtergrond...4

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Advies strategische ontwikkeling digitale leeromgeving VU

Verkenning Next DLO VU. Advies strategische ontwikkeling digitale leeromgeving VU Verkenning Next DLO VU Advies strategische ontwikkeling digitale leeromgeving VU Onderwijscentrum VU Amsterdam 26 november 2009 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie 2.1 Definitief Gerdien Jansen Jos Beishuizen

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Eindrapportage vervolgtrajecten LCMS (OP 5.4)

Eindrapportage vervolgtrajecten LCMS (OP 5.4) Eindrapportage vervolgtrajecten LCMS (OP 5.4) Jenny Brakels (Technische Universiteit Delft) André Koehorst (Universiteit Maastricht) Tijmen Koet (Hogeschool Leiden) Marleen van der Laan (Hogeschool Zuyd)

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 1: december 2005-maart 2006 30 april 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING Handleiding voor studenten januari 2015 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Omschrijving van de stage 2. De doelstelling van de stage 3. De duur van de stage 4. Niveau 5.

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: SharePoint Community, de stand van zaken

Quickscan SharePoint: SharePoint Community, de stand van zaken Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Deelrapport A Quickscan SharePoint Van Wytze Koopal, Stanley Portier S&OB - Onderwijskundige Dienst Voor Sir Bakx (opdrachtgever) Versie 1.0 (final) Datum 29

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten

Stagehandleiding voor studenten Stagehandleiding voor studenten Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Stageomvang 3 3. Onderzoeksstage 4 3.1 Doelen van de onderzoeksstage 4 3.2 Criteria voor de onderzoeksstage; opdracht(en)

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen

Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen Netwerk Digitaal Erfgoed Programmaplan WP3 Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen 2 [Programmaplan Digitaal erfgoed houdbaar 1 september 2015] Verantwoording Het

Nadere informatie

1. Managementsamenvatting... 2

1. Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 2 2. Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid?... 3 2.1 Interne crisisorganisatie... 3 2.1.1 Melding en alarmering... 4 2.1.2 Op- en afschaling... 5 2.1.3

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke

Nadere informatie

Evaluatie van het SURF project E-Xchange mei 2003 van hooff projects, Utrecht

Evaluatie van het SURF project E-Xchange mei 2003 van hooff projects, Utrecht Evaluatie van het SURF project E-Xchange mei 2003 van hooff projects, Utrecht Hanneke Andringa Carien van Hooff INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvatting...4 3. Algemene conclusies en aanbevelingen...5

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie