INTERN (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture"

Transcriptie

1 INTERN (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Letteren Oude Kijk in t Jatstraat EK Groningen Duur: 1 april 2010 tot 31 maart 2011 Website: projecten/intern Datum: 8 april 2010 Versie: 1 Auteur: Sake Jager Bijlage(n): Bestand: INTERN Projectplan-1.doc

2 2

3 Dit sjabloon is een bewerking van het model voor een projectplan, zoals gepubliceerd in het Handboek projectmanagement, gepubliceerd door DANS. DANS (Data Archiving and Network Services) is een gezamenlijk initiatief van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ter verbetering van de wetenschappelijke data-infrastructuur in Nederland. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike 2.5 License. To view a copy of this license, visit: 3

4 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING Inleiding Doelstelling Plan van aanpak Budget ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PROJECT Situatieschets en probleemstelling project Projectopdracht Producten Uitgangspunten en randvoorwaarden Risicoanalyse Informatievoorziening en documentatie PLAN VAN AANPAK WP1 Basisstructuur Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP2 Online communicatie Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP3 Persoonlijke pagina s studenten Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten

5 3.4 WP4 Workflow en voortgang Inventarisatie Functioneel ontwerp Implementatie Pilot Evaluatie en bijstelling Overzicht activiteiten WP5 Projectmanagement Teamoverleg Disseminatie Overzicht activiteiten Planning Begroting

6 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Dit projectplan beschrijft de activiteiten die zullen worden uitgevoerd in het kader van de verbetering van de online ondersteuning van stages binnen de Faculteit Letteren van de RUG. Het project is INTERN genoemd met het oog op het toepassingsgebied, maar ook om onderscheid te maken met het Europese project EU-VIP, waarin ICTOL en SBL eveneens participeren en waarbinnen de activiteiten van dit interne project deels kunnen worden ingepast. Dit projectplan geeft de onderscheiden gebieden, activiteiten, tijdpad en budget op hoofdlijnen aan. Nadere uitwerking en specificatie is onderdeel van de gedefinieerde werkpakketten. 1.2 Doelstelling INTERN heeft tot doel om de online ondersteuning van (internationale) stages door het stagebureau en de opleidingen Euroculture, NOHA en Journalistiek te verbeteren door de Nestoromgevingen van het stagebureau en de opleidingen zodanig aan te passen dat: Betere communicatie op afstand tussen stagiairs, stagebegeleiders, stagebureau en stageverleners worden gerealiseerd; op dit punt is het project nauw verweven met het Europese project EU-VIP; Beter inzicht wordt geboden in status en fase van stages en het invullen en verwerken van de bijbehorende documenten; Een beheersysteem wordt opgezet voor centrale (stagebureau) en decentrale (opleidingen) ontsluiting van documenten; Persoonlijke informatie en actuele verblijfs- en bereikbaarheidsinformatie van studenten direct toegankelijk is voor begeleiders en andere betrokkenen; De informele uitwisseling van ervaringen en indrukken via social software tussen studenten en, eventueel begeleiders, wordt gefaciliteerd; Studenten, docenten en andere begeleiders worden getraind in het gebruik van de tools voor online stageondersteuning en de procedures die voor het gebruik zullen worden ontwikkeld. 1.3 Plan van aanpak Bij de betrokken opleidingen en het stagebureau zijn al Nestoromgevingen in gebruik en procedures ontwikkeld m.b.t. de ondersteuning van stagiairs. Deze zullen als uitgangspunt worden genomen voor het ontwikkelen en afstemmen van de gewenste functionaliteit. Er wordt gekozen voor een gefaseerde invoering waarbij onderdelen eerst binnen één van de opleidingen zullen worden uitgeprobeerd, voordat eventueel verbreding naar de andere participerende opleidingen plaatsvindt. De opzet dient zodanig te zijn dat in een later stadium verbreding naar alle opleidingen binnen de faculteit mogelijk is. Verbreding naar alle opleidingen binnen de faculteit is echter geen doel van dit project. 1.4 Budget Vanuit het ICT strategiefonds was aanvankelijk subsidie gereserveerd voor dit project. Dit was onvoldoende om het project op de beoogde manier uit te voeren. Op basis van de voorliggende opzet worden de projectkosten geraamd op Hierop zal een subsidie worden verleend van

7 2 Algemene informatie over het project 2.1 Situatieschets en probleemstelling project Doel van het project is om de digitale ondersteuning van stages met behulp van Nestor te vergemakkelijken (communicatie, begeleiding, informatieverstrekking, stroomlijning proces). Dit door het beschikbaar maken van één primaire toegang van docent tot diens stagiairs en het SBL en van de stagiair tot diens docent en het SBL (in Nestor). Studenten die op stage gaan, verdwijnen na hun vertrek een tijd heel letterlijk uit het zicht. Ook als het een tijdje niet goed met ze gaat. In de meeste gevallen redden studenten zich, maar soms lopen ze door die grote afstand onnodig risico s of maken ze zich ongerust. De begeleidingstijd van studenten op stage is kort, dus de te begeleiden stagiairs per docent wisselen snel. Om gemakkelijker het overzicht over en contact met de (groep) te begeleiden stagiair(s) te (onder)houden zou het prettig kunnen zijn het overzicht aan studenten dat op het actuele moment van kijken stage loopt, online zichtbaar te maken. Studenten geven op evaluatieformulieren van het Stagebureau regelmatig aan dat ze graag sneller een reactie op hun mails of contactpogingen hadden willen hebben. Ze missen dan niet zozeer de begeleiding, maar vooral belangstelling of een antwoord op hun vragen. Het Stagebureau is vrijwel iedere middag bereikbaar voor praktische vragen van studenten, maar er is behoefte aan meer flexibele vormen van ondersteuning op afstand. Voor inhoudelijke stagevragen is direct contact van de stagiair met de docent nodig. Voor stagiairs die door persoonlijke of politieke oorzaken in de problemen komen, is een snelle reactie op hun probleem van belang. Adequate communicatievoorzieningen met de betreffende studenten zijn daarom onmisbaar. 2.2 Projectopdracht Opdrachtgever van het project is Drs. Robert Wagenaar, Onderwijsdirecteur van de Faculteit Letteren. Het project wordt uitgevoerd door het Stagebureau Letteren (SBL) en de opleidingen Euroculture, NOHA en Journalistiek in samenwerking met ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL). De voor het project benodigde middelen zijn afkomstig uit het ICT Strategiefonds , projectcode Het project is gebaseerd op een aanvraag van SBL uit 2008 om middelen uit dit fonds te mogen inzetten voor het verbeteren van de digitale ondersteuning van stages. Het project sluit deels aan bij EU-VIP, een Europees project in het kader van het Life Long Learning Programma onder leiding van de Katholieke Universiteit van Leuven. 2.3 Producten Het project zal resulteren in gemakkelijk toegankelijke stagesites in Nestor van SBL, Euroculture, Journalistiek en NOHA het heldere procedures en methoden voor communicatie/begeleiding, informatievoorziening en het bijhouden van de voortgang van de stages. 2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard 9.0 (Nestor) en de mogelijkheden die dit programma biedt om de beoogde stagesites te realiseren. Gebruik van andere, voor specifieke functionaliteit beschikbare softwaretools wordt hierbij gezocht. Randvoorwaarden Voor uitvoering van het project is een budget van begroot. Het project gaat daarbij uit van het principe van matching. De betrokken uitvoerders kunnen 2/3 deel van het budget inzetten voor tijdelijke uitbreiding van de formatie, maar moeten bereid zijn 1/3 deel van het project binnen de formatie uit te voeren. Deze verhouding vloeit voort uit de projectvoorwaarden. Het project voorziet niet in uitgebreide programmeerwerkzaamheden door UOCG, CIT of andere partijen. 7

8 Afbakening Het project beperkt zich tot SBL en de opleidingen Euroculture, Journalistiek en NOHA, maar beoogt door gekozen tools en werkwijze een raamwerk te ontwikkelen dat ook bruikbaar is voor andere opleidingen die stages op afstand begeleiden. 2.5 Risicoanalyse De risico s binnen het project zijn beperkt. Bij de betrokken opleidingen en SBL bestaat de behoefte om de digitale ondersteuning van stages te versterken en er is al ervaring opgedaan met verschillende onderdelen. Door de gekozen projectaanpak wordt het risico beperkt dat het mislukken of niet tijdig uitvoeren van bepaalde onderdelen leidt tot vertraging of mislukking van het project als geheel. Relatief veel zal echter afhangen van het succesvol afronden van het eerste werkpakket van het project. 2.6 Informatievoorziening en documentatie Informatie over het project voor geïnteresseerden wordt aangeboden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. De URL voor het project is: Voor het beheer van projectdocumentatie wordt gebruikt gemaakt van SURFgroepen. SURFgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor alle medewerkers en studenten van bij SURFnet aangesloten instellingen. Alleen projectmedewerkers hebben toegang tot deze site. De URL voor deze site is: 8

9 3 Plan van aanpak Het project wordt onderverdeeld in 5 werkpakketten. In WP1: Basisstructuur wordt de basis gelegd voor de informatie- en communicatiestructuur voor het hele project. In dit werkpakket wordt samengewerkt door alle betrokkenen. Dit werkpakket gaat in april 2010 van start. Daarnaast wordt bij elk van de betrokken opleidingen een specifiek onderdeel nader uitgewerkt. Deze onderdelen betreffen een samenhangend geheel van taken op een onderscheiden gebied. De betreffende gebieden zijn: WP2: Online communicatie; uitvoerders Euroculture, SBL, ICTOL WP3: Persoonlijke pagina s studenten; uitvoerders Journalistiek, SBL, ICTOL WP4: Workflow en voortgang; uitvoerders NOHA, SBL, ICTOL Door deze aanpak worden afhankelijkheden en risico s beperkt. Bovendien kan in betrekkelijk korte tijd op meerdere terreinen voortgang worden geboekt. Bij de verdeling over de opleidingen is rekening gehouden met activiteiten die de opleidingen op genoemde gebieden al hebben ontwikkeld en/of expertise die aanwezig is om het specifieke onderdeel verder te ontwikkelen. Volgens plan gaan WP2 en WP3 nog vóór de zomer van start en wordt WP4 na de zomer opgestart. Dit is noodzakelijk i.v.m. de spreiding van de werkzaamheden binnen SBL en ICTOL die bij alle WP s zijn betrokken. De verwachting is bovendien dat WP4 het meest afhankelijk is van de resultaten van WP1. Naast bovenstaande WPs is nog een werkpakket gedefinieerd. Dit betreft WP5: Projectmanagement. Hierin worden de teamvergaderingen en de activiteiten m.b.t. disseminatie vastgelegd. Voor alle WPs, m.u.v. WP5, wordt uitgegaan van de volgende fasen: inventarisatie, ontwerp, implementatie, pilot en evaluatie/bijstelling. Een nadere beschrijving per WP wordt hieronder gegeven. Hierin is aangegeven waaruit het WP en de verschillende fasen bestaan, wat de beoogde resultaten zijn en wie verantwoordelijk zijn voor het opleveren van deze resultaten. Ook wordt een overzicht gegeven van begrote uren per deeltaak. 3.1 WP1 Basisstructuur Dit WP legt de onderlinge basisstructuur voor de verschillende onderdelen binnen Nestor vast. Het betreft voornamelijk de structuur die nodig is voor de koppelingen en informatie- en documentuitwisseling tussen enerzijds de Nestorsite van het stagebureau en anderzijds de stagesites van de opleidingen. Daarnaast wordt binnen de sites een groepsstructuur ingericht die kan dienen als basis voor andere functionaliteiten. Blackboard Content System (BBCS) zal worden gebruikt voor bepaalde aspecten van het documentbeheer, zoals het beschikbaar stellen van één en hetzelfde document op verschillende plaatsen (ook binnen verschillende sites) in de Nestoromgeving en mogelijk ook voor versiebeheer, toegang en ontsluiting, archivering en workflow Inventarisatie Uitgangspunt is dat voor iedere opleiding een stagesite beschikbaar is gekoppeld aan de Progresscode voor de stage. Binnen de stagesite moet de begeleider in één oogopslag een actueel overzicht hebben van de studenten die hij/zij begeleidt en de documenten die behoren bij de betreffende stage. Voor de studenten fungeert deze site als primaire toegang voor de (digitale) ondersteuning van de stage vanuit de opleidingen. Het stagebureau heeft een eigen organisation (community) voor stagiairs. Hierin vinden studenten algemene informatie over de stage, die vanuit SBL wordt verstrekt. Communicatiemiddelen voor contact tussen stagiair en begeleiders zijn zowel op opleidingssites als op de SBL-site aanwezig. De stagesites van de opleidingen en het stagebureau moeten zodanig gekoppeld zijn dat zicht is op alle stages per opleiding, en de bijbehorende documenten. Vanuit de stagesites moet eenvoudig toegang mogelijk zijn tot de site van het stagebureau. Documenten van het stagebureau en de opleidingen moeten wederzijds beschikbaar kunnen worden gesteld via links zodat steeds de actuele versies van documenten worden getoond. 9

10 De inventarisatie beschrijft de bestaande en de gewenste situatie en beantwoordt o.a. de volgende vragen: Welke documenten vormen een standaardonderdeel van de stage? Welke documenten worden door stagebureau en opleidingen aan studenten beschikbaar gesteld? Waar plaatsen de studenten documenten zoals stageverslagen e.d.? Moeten externe stagebegeleiders toegang hebben tot documenten of delen van de informatie op Nestor? Zo ja, welke? Moeten de documenten ook buiten Nestor kunnen worden geraadpleegd? Kunnen de stagesites van de opleidingen inderdaad op basis van vakcode en studiejaar (evt. semester) worden aangemaakt, met bijbehorende inschrijvingen? Is het haalbaar om voor iedere stagebegeleider (docent) en zijn/haar stagiairs een groep in te richten die als basis kan dienen voor onderlinge communicatie, uitwisseling van documenten, regelen van rechten binnen het Content System en, eventueel het opzetten van persoonlijke pagina s (portfolio, blogs, etc.) voor studenten? 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp Op basis van het inventarisatierapport maakt ICTOL een ontwerp voor de opzet van de sites. Dit ontwerp wordt voorgelegd aan alle betrokkenen en dient als blauwdruk voor de implementatie. 3. Functioneel ontwerp van de verschillende onderdelen van het systeem Implementatie De opleidingen en het stagebureau richten hun sites in volgens het overeengekomen ontwerp. ICTOL assisteert bij de inrichting van specifieke onderdelen, zoals de implementatie van de mappenstructuur in het BBCS. 4. Instructie en begeleiding in opzetten structuur 5. Aangepaste stagesites opleidingen en SBL in Blackboard 9.0 (Nestor) 6. Gemeenschappelijke mappenstructuur 7. Groepstructuur Pilot Met de heringerichte sites wordt proefgedraaid in de live omgeving van Nestor. Bij de opleidingen en stagebureau wordt een logboek bijgehouden waarin de ervaringen met de nieuwe opzet worden gedocumenteerd. Tijdens de projectbijeenkomsten wordt hierover gerapporteerd. 8. Gebruik in echte stagecontext 9. Logboeken SBL, Euroculture, NOHA, Journalistiek, ICTOL Evaluatie en bijstelling Op basis van de ervaringen binnen de pilot wordt de opzet van de basisstructuur bijgesteld. De nieuwe opzet is m.i.v. het studiejaar gereed voor gebruik. 10. Evaluatierapport 11. Aanpassingen sites en korte handleiding. 10

11 3.1.6 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: ICTOL WP1: Basisstructuur 268 hrs Inventarisatie 12 hrs ICTOL 4 hrs SBL 2 hrs EURO 2 hrs NOHA 2 hrs JOUR 2 hrs Functioneel ontwerp 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 2 hrs EURO 2 hrs NOHA 2 hrs JOUR 2 hrs Implementatie 176 hrs ICTOL 16 hrs SBL 40 hrs EURO 40 hrs NOHA 40 hrs JOUR 40 hrs Pilot 40 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs NOHA 8 hrs JOUR 8 hrs Evaluatie en bijstelling 24 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs EURO 4 hrs NOHA 4 hrs WP2 Online communicatie Communicatie tussen stagiair, SBL, docentbegeleider en begeleiders stageplek kan plaatsvinden op ieder moment van de stage. Hierbij worden al verschillende media toegepast ( , chat, Blackboard, Skype, Facebook), maar de selectie van media en de procedures van gebruik zijn binnen de Faculteit niet afgestemd. Studenten geven aan communicatie met de stagebegeleiders van groot belang te vinden. Bovendien kan communicatie op afstand belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de stage (minder reizen, sollicitatie/presentatie op afstand, nieuwe vormen van overleg). Binnen dit werkpakket worden de verschillende mogelijkheden voor online communicatie binnen de stage op een rijtje gezet en er worden tools geselecteerd en procedures ontwikkeld zodat online communicatie optimaal binnen de (internationale) stage kunnen worden ingezet. Dit werkpakket wordt uitgevoerd door Euroculture, maar de resultaten zullen ook binnen de andere deelnemende opleidingen kunnen worden toegepast. De uitkomsten van dit werkpakket vormen tevens de inhoudelijke bijdrage van de RUG aan het Europese project EU-VIP Inventarisatie Er wordt een inventarisatie uitgevoerd waarin wordt nagegaan welke tools bij de opleidingen in gebruik zijn en op welke manieren ze worden toegepast. Ook wordt gekeken naar hoe verschillende tools in vergelijkbare contexten worden toegepast. EU-VIP biedt hiervoor de nodige documentatie. In de inventarisatie wordt o.a. aandacht besteed aan: synchrone en asynchrone communicatievormen; communicatie via tekst, audio en video; publiek/vrij toegankelijke tools en instellingstools; doel, wijze en fase van toepassing binnen de stage; 11

12 De inventarisatie wordt afgesloten met een rapport waarin een selectie wordt gemaakt van tools die bruikbaar zijn in onze setting en een beschrijving wordt gegeven van de wijze waarop zij kunnen worden toegepast. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp Het ICTOL maakt een ontwerp voor inpassing van de tools binnen de Nestoromgevingen van SBL en de opleidingen. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam en dient tevens als input voor de EU-VIP vergadering op 21 en 22 juni Functioneel ontwerp waarin wordt beschreven hoe de geselecteerde tools worden geïntegreerd in Nestor 4. Protocollen voor gebruik Implementatie SBL en Euroculture voegen de tools toe aan de betreffende Nestorsites. ICTOL verleent assistentie bij technische vraagstukken en specifieke problemen. Betrokken docentbegeleiders worden door Euroculture vertrouwd gemaakt met gebruik van de tools. SBL biedt studenten informatie over gebruik tools. 5. SBL en Euroculture stagesites voorzien van verschillende communicatietools, geïmplementeerd volgens gebruiksprotocollen 6. Tutorials/instructie voor gebruik Pilot SBL en Euroculture draaien gedurende het eerste semester een pilot met de betreffende tools en methoden van gebruik. Dit vormt tevens de bijdrage aan het EU-VIP project. 7. Gebruik in echte stagecontext 8. Logboeken SBL, Euroculture, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er wordt een evaluatie uitgevoerd onder stagiairs, stagedocenten en eventueel stageverleners. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen tijdens de pilot worden aanpassingen doorgevoerd in de selectie van tools en de wijze waarop ze worden toegepast. Het gebruik van de tools binnen Euroculture en SBL wordt gecontinueerd en, indien mogelijk, ook bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 9. Enquêtes studenten, docenten, evt. stageverleners 10. Evaluatierapport 11. Aanpassingen in selectie en/of wijze van gebruik Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: SBL 12

13 Online communicatie 184 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs EURO 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs Implementatie 72 hrs ICTOL 8 hrs SBL 24 hrs EURO 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs WP3 Persoonlijke pagina s studenten Ervaringen delen met medestudenten, jezelf presenteren aan toekomstige werkgevers, op een informele manier rapporteren over stagebelevenissen. Dit zijn zo maar enkele doelen die je met persoonlijke pagina s (weblogs, portfolio s, etc.) zou kunnen realiseren. Hierbij is een zeker spanningsveld tussen het gebruik van instellingstools (zoals blogs in Nestor) en generieke web 2.0 tools (Blogger, Facebook). Stagiairs hebben aangegeven belang te hechten aan het gebruik van dergelijke tools tijdens de stage. De instelling heeft behoefte aan te allen tijde bereikbare actuele contact- en verblijfsgegevens van studenten. O.a. bij calamiteiten is een goede bereikbaarheid van en voor stagiairs van het grootste belang. Momenteel ontwikkelt de centrale Afdeling Studentzaken i.s.m. BIS en het SBL een RUG-breed crisisprotocol. Ook zijn experimentele toepassingen in gebruik (bijv. bij BDK/Ec) waarbij o.a. communicatie via SMS vanuit Nestor wordt gefaciliteerd. Internationalisering gebruikt Facebook al vrij actief. Binnen dit werkpakket zijn de twee aspecten (instellingstools en generieke web 2.0 toepassingen) samengebracht. Bedoeling is om ervaringen met verschillende typen social software in kaart te brengen en scenario s te ontwikkelen voor gebruik. Hierbij zou een goede afstemming moeten worden bereikt tussen facilitering van een deel van de functies en structurele inbedding van een ander deel (m.n. dus bereikbaarheidsinformatie). Dit werkpakket wordt uitgevoerd bij de opleiding Journalistiek, maar de resultaten moeten ook toepasbaar zijn binnen de andere opleidingen van de faculteit Inventarisatie Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn voor het inrichten van persoonlijke gebieden binnen of vanuit Nestor. Er wordt een afweging gemaakt tussen het gebruik van Nestoronderdelen zoals blogs, journals, portfolio s en externe tools voor persoonlijke presentatie op het web. Ook wordt geïnventariseerd wat de beste manier is om de persoonlijke gegevens, verblijfsinformatie en bereikbaarheidsgegevens actueel te houden (misschien is het interessant om hierbij gebruik te maken van online map tools, zoals Verder wordt aangegeven welke onderdelen verplicht moeten worden bijgehouden en welke optioneel zijn. De inventarisatie wordt afgesloten met een rapport waarin een selectie wordt gemaakt van tools die bruikbaar zijn in onze setting en een beschrijving wordt gegeven van de wijze waarop zij kunnen worden toegepast. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport 13

14 3.3.2 Functioneel ontwerp Het ICTOL maakt een ontwerp voor integratie van de persoonlijke informatiepagina s binnen de Nestoromgeving van de opleidingen en het ontsluiten van (een deel van) de informatie via de Nestorsite van SBL. Ook wordt beschreven op welke manier de studenten de informatie zullen bijhouden. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam. 3. Functioneel ontwerp waarin wordt beschreven hoe de informatiepagina s worden geïntegreerd en hoe ze zullen worden gebruikt in Nestor Implementatie De opleiding Journalistiek zet de persoonlijke webpagina s voor studenten op. ICTOL verleent assistentie bij de technische integratie, specifieke vraagstukken en zorgt ervoor dat relevante gegevens toegankelijk zijn vanaf de Nestorsite van SBL. Journalistiek voorziet studenten en docenten van informatie m.b.t. beoogd gebruik. 4. Stagesite Journalistiek voorzien van verschillende persoonlijke informatiepagina s 5. Informatiepagina/instructie m.b.t. bedoeld gebruik Pilot Journalistiek draait in semester 1 van het academisch jaar een pilot met de persoonlijke pagina s voor studenten. 6. Gebruik in echte stagecontext 7. Logboek Journalistiek, SBL, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er wordt een evaluatie uitgevoerd onder stagiairs en stagedocenten. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen worden de keuze en gebruik van bepaalde soorten tools aangepast. Het gebruik binnen Journalistiek wordt gecontinueerd en, indien mogelijk, bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 8. Enquêtes studenten, docenten 9. Evaluatierapport 10. Aanpassingen tools en/of wijze van gebruik Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: Journalistiek Persoonlijke pagina's studenten 184 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs JOUR 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs JOUR 8 hrs Implementatie 72 hrs ICTOL 24 hrs SBL 8 hrs JOUR 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs JOUR 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs

15 SBL 8 hrs JOUR 8 hrs WP4 Workflow en voortgang Aan alle stages ligt een stappenplan ten grondslag. Informatie over verplichte en optionele stappen met bijbehorende documenten, procedures en contactpersonen is opgenomen in de verschillende stagesites van de opleidingen en SBL. Globaal bestaat iedere stage uit de volgende fasen: 1 Orientatiefase: (a) Inschrijven bij het Stagebureau (b) Adviesgesprek bij de stagecoördinator van je opleiding 2 Selectiefase: (a) Voorbeelden raadplegen (verslagenuitleen Stagebureau) (b) Tips voor het zoeken (c) Netwerken (adviesgesprek Stagebureau of via workshop Talent & Career Center) 3 Sollicitatiefase: (a) Mogelijkheid tot training (Talent & Career Center of Stagebureau) (b) Zoeken en vinden (c) Opstellen stageplan: opdrachtformulering (in samenspraak met opdrachtgever en begeleidend docent) 4 Contractfase: (a) Goedkeuring stageplan door docent (b) Vaststelling met duur, begeleiding, vergoeding, veiligheid en studiepunten (c) Aanvragen van een beurs 5 Stagefase: (a) Het onderzoek of project zelf; student is projectleider van zijn of haar eigen stage (b) Begeleiding: tussenevaluatie, bijhouden logboek, evt. telefonisch of contact 6 Verslagfase: (a) Opstellen stageverslag (b) Eindgesprek (telefonisch of bij de stagegever, met beide begeleiders en de student) 7 Evaluatiefase: (a) Eindbeoordeling (docent geeft een cijfer) (b) Evaluatieformulier en verslag inleveren bij het Stagebureau 8 Terugkomfase : Onderwijs bouwt verder op de meegebrachte, verworven extra competenties. In dit werkpakket wordt de digitale ondersteuning van het stageproces, afgestemd op de fasering van de stages binnen NOHA in samenhang met de procedures bij SBL nader uitgewerkt. Gedacht wordt aan een indeling van de stagiairs in groepen op basis van de begeleidend docent, overzichten van de fase waarin de stagiair zich bevindt (met het aanbieden van relevante documentatie per fase), notificatie bij afronden of niet afronden van verplichte onderdelen/fasen van de stage en / of oplevering documenten, etc. De inschatting is dat dit werkpakket technisch ingewikkelder is dan de overige WPs (meer advies en assistentie van ICTOL en Nestorsupport vraagt) en meer afhankelijk van WP1. De uitvoering gaat daarom van start na de zomer Het werkpakket wordt uitgevoerd bij NOHA, waar al een goede voortgangsadministratie beschikbaar is, maar de resultaten moeten ook toepasbaar zijn binnen de andere opleidingen van de faculteit Inventarisatie Er wordt een inventarisatie uitgevoerd waarbij de verschillende stappen van de stage, de voor iedere fase benodigde documenten en de betrokkenheid van de verschillende partijen nader in kaart worden gebracht. Kritische factoren (stappen die moeten zijn afgerond voordat de volgende 15

16 fase in kan gaan) worden gedocumenteerd. Aangegeven zal worden wanneer een bepaalde fase is voltooid en wanneer niet, en wat de vervolgstappen zijn in beide gevallen. Het accent ligt op de onderdelen van het werkproces die digitaal zouden moeten worden ondersteund. De inventarisatie wordt uitgevoerd binnen NOHA en is afgestemd op de standaardprocedures van SBL, maar houdt waar mogelijk rekening met afwijkende situaties bij andere afdelingen. 1. Verslagen van besprekingen 2. Inventarisatierapport Functioneel ontwerp In het FO, uitgewerkt door ICTOL in nauwe samenspraak met UOCG, wordt aangegeven welke onderdelen uit het stappenplan digitaal zullen worden ondersteund en op welke manier. Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam. 3. Functioneel ontwerp waarin de beoogde functionaliteiten worden vastgelegd Implementatie Geassisteerd door ICTOL en UOCG, implementeren NOHA en SBL de verschillende workflow- en voortgangsinstrumenten in de Nestorsites voor de stage. Deze partners dragen ook zorg voor instructie in gebruik aan docenten en studenten. 4. Stagesites NOHA en SBL waarin de methoden om de stagevoortgang te ondersteunen g zijn geïntegreerd 5. Informatiepagina s/instructie m.b.t. bedoeld gebruik Pilot NOHA en SBL voeren in de tweede helft van semester 1 een pilot uit met de vernieuwde stagesites waarin de hulpmiddelen voor voortgangsbewaking en workflow zijn geïntegreerd. 6. Gebruik in echte stagecontext 7. Logboek NOHA, SBL, ICTOL Evaluatie en bijstelling Er worden enquêtes gehouden onder stagiairs en stagedocenten. Afhankelijk van de uitkomsten en ervaringen worden de gekozen methoden verbeterd. Het gebruik binnen NOHA wordt verder geoptimaliseerd en, indien mogelijk, bij de andere opleidingen op dezelfde wijze geïmplementeerd. 8. Enquêtes studenten, docenten 9. Evaluatierapport 10. Aanpassingen tools en/of wijze van gebruik 16

17 3.4.6 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: NOHA Workflow en voortgang 200 hrs Inventarisatie 16 hrs ICTOL 8 hrs SBL 4 hrs NOHA 4 hrs Functioneel ontwerp 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs NOHA 8 hrs Implementatie 88 hrs ICTOL 24 hrs SBL 24 hrs NOHA 40 hrs Pilot 32 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs NOHA 16 hrs Evaluatie en bijstelling 32 hrs ICTOL 16 hrs SBL 8 hrs NOHA 8 hrs WP5 Projectmanagement De projectleider en uitvoerders dienen te zorgen voor een optimale communicatie binnen het project. Hiertoe vindt geregeld teamoverleg plaats (iedere 3 weken). Daarnaast wordt voor het project een SURFGroep ingericht. De informatie (rapporten, logboeken, etc.) uit ieder werkpakket wordt binnen deze SURFGroep gedeeld zodat alle teamleden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het hele project, ook als ze niet direct bij de uitvoering van een bepaald onderdeel betrokken zijn. Onder projectmanagement valt ook het verzorgen van disseminatie van de bereikte resultaten. Dit kan o.a. zijn in de vorm van voorlichting en instructie aan collega s betrokken bij andere delen van het project en presentaties tijdens interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten Teamoverleg Er vindt regelmatig teamoverleg plaats. In de eerste fase van het project betreft dit overleg van alle betrokken projectleden. Vanaf de implementatiefase binnen WP2, WP3 en WP4 vindt differentiatie naar opleiding plaats, met minder frequent overleg van het team als geheel. Er wordt een vast moment in de week voor overleg vastgesteld Disseminatie Ieder teamlid neemt deel aan disseminatieactiviteiten, in eerste instantie om het gebruik van tools en good practices binnen het project te vergroten, maar ook om overname hiervan door geïnteresseerde opleidingen te bevorderen. Voor de disseminatieactiviteiten is een kleine stelpost opgenomen. 17

18 3.5.3 Overzicht activiteiten Verantwoordelijk uitvoerder: ICTOL Projectmanagement 110 hrs Teamoverleg 70 hrs ICTOL 14 hrs SBL 14 hrs EURO 14 hrs NOHA 14 hrs JOUR 14 hrs Disseminatie 40 hrs ICTOL 8 hrs SBL 8 hrs EURO 8 hrs NOHA 8 hrs JOUR 8 hrs

19 4 Planning Onderstaande tabel bevat een planning van de verschillende deelactiviteiten. 19

20 5 Begroting Gehanteerde tarieven ICTOL SBL EURO NOHA JOUR 42,00/hr 34,00/hr 34,00/hr 34,00/hr 34,00/hr Budget per werkpakket Project INTERN ,00 Basisstructuur 9.464,00 Inventarisatie 440,00 Functioneel ontwerp 608,00 Implementatie 6.112,00 Pilot 1.424,00 Evaluatie en bijstelling 880,00 Online communicatie 6.704,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 2.512,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Persoonlijke pagina's studenten 6.832,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 2.640,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Workflow en voortgang 7.376,00 Inventarisatie 608,00 Functioneel ontwerp 1.216,00 Implementatie 3.184,00 Pilot 1.152,00 Evaluatie en bijstelling 1.216,00 Projectmanagement 3.916,00 Teamoverleg 2.492,00 Disseminatie 1.424,00 Budget en subsidie per uitvoerder Begrote uren Begrote kosten Subsidie ICTOL 266 hrs , ,00 SBL 218 hrs 7.412, ,20 EURO 154 hrs 5.236, ,80 NOHA 154 hrs 5.236, ,80 JOUR 154 hrs 5.236, ,80 Totaal 946 hrs , ,60 Toelichting Op het project is een matchingsverplichting van kracht. Van het budget wordt 2/3 deel als subsidie beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om: Voor de uitvoering, waar mogelijk, gebruik te maken van student-assistenten of secretariaatsmedewerkers. ICTOL en SBL geen subsidie te verlenen op de taken uitgevoerd in het kader van WP2, omdat dit taken betreft die behoren tot EU-VIP, waarop afzonderlijke subsidie wordt verstrekt. De inzet van ICTOL medewerkers, na aftrek van de correctie voor WP2, voor 50% ten laste te laten komen van het project. 20

21 De inzet van de overige medewerkers voor 80% te subsidiëren. Bij aanstellingen is de omvang van de taken leidend. Dit houdt in dat aanstellingen voor maximaal 80% van de omvang zullen worden vergoed. Aanstelling kan alleen plaatsvinden in overleg tussen projectleider en opleidingscoördinator/afdelingshoofd. 21

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS. Auteur:Harriet Damen SURFnet BV

DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS. Auteur:Harriet Damen SURFnet BV DRAAIBOEK STARTEN MET 21EDINGEN IN WORDPRESS Auteur:Harriet Damen SURFnet BV Versie 1.0 27 januari 2010 1 DRAAIBOEK CURSUS 21EDINGEN OP DE EIGEN INSTELLING Benodigde kennis om te starten met 21eDingen:

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Hoofdstuk 1. Opzet structuur COE-organisatie 1.1. Richt een projectorganisatie in Neem een besluit over een centrale of decentrale

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator Jaarplan Cityleague 2013 Ron van Kesteren Cityleague coördinator 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Introductie... 3 2.1 Doel van dit document... 3 2.2 Betrokkenen... 3 3 Context... 3 4 Doorlopende activiteiten...

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV)

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) $DQOHLGLQJ +$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) SURMHFWSODQLPSOHPHQWDWLHSODJLDDWEHVWULMGLQJ In november 2005 is het Advies Antiplagiaat (SCO & Imedia) overgenomen door de Stuurgroep Informatie

Nadere informatie

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016 Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie Fase 3 Augustus /augustus 2016 Sjoerd Sol/Adrie Bolijn 30-10- 1. Inleiding Het communicatieplan beschrijft op hoofdlijnen de communicatiestrategie

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AUTHOR(S) : Edwin Koolman DOCUMENT NUMMER : VERSIE : 1.0 BRON : STATUS : DOCUMENT DATUM : 23 Nov 2007 AANTAL PAGINA S : VRIJGEGEVEN DOOR : Ivo Dongen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in Examinering.

Project Focus op standaarden in Examinering. Project Focus op standaarden in Examinering. Deelprojectplan 3 Opdrachtgever Projectleider Focus op standaarden in examinering Projectaannemer deelproject 3 Projectleider deelproject 3 Kostenmodel examinering

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie