Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren"

Transcriptie

1 Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact: Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Letteren Oude Kijk in t Jatstraat EK Groningen Duur: 1 september 2008 tot 30 juni 2010 Website: projecten/taalvaardig Datum: 2 februari 2008 Versie: 3 (final) Auteur: Sake Jager Bijlage(n): 1 11 Bestand: projectplan Taal Vaardig 3 - final.doc

2 Inhoudsopgave Algemene informatie over het project... 3 Situatieschets en probleemstelling project... 3 INLEIDING... 3 GEREALISEERDE DOELEN EN PROBLEMEN FASE 1 EN Projectopdracht... 5 Producten... 5 Uitgangspunten... 6 Informatievoorziening en documentatie... 6 Plan van aanpak...7 Werkpakket 1. Scholing en begeleiding... 7 Werkpakket 2. Herprogrammering Hongaars... 8 Werkpakket 3. Coördinatie taalvaardigheidsmodules... 8 Werkpakket 4. Verbetering Infrastructuur... 9 Werkpakket 5. Projectmanagement en evaluatie... 9 Uren en begroting...10 Planning... Error! Bookmark not defined. Begroting... Error! Bookmark not defined. 2 11

3 Algemene informatie over het project Situatieschets en probleemstelling project Inleiding In de periode september 2006-augustus 2008 is het project Taal Vaardig in 2 fasen uitgevoerd. Als onderdeel van dit project heeft professionalisering van taalvaardigheidsdocenten van de talenopleidingen en het Talencentrum plaatsgevonden en is al het taalvaardigheidsonderwijs (TVO) in de moderne vreemde talen binnen de Faculteit Letteren herontwikkeld en aangepast met het oog op het gebruik binnen Nestor en de speciaal voor het TVO ingerichte voorzieningen binnen de UB. Het ontwikkelde onderwijsmateriaal (meer dan 60 modules) is inmiddels in gebruik genomen. Door middel van college-evaluaties en terugkomdagen van de docenten is een inventarisatie gemaakt van de positieve en minder positieve punten van het project. Hieruit blijkt de noodzaak van een derde fase van het project, waarin de inbedding in de afdelingen verder moet worden gewaarborgd. Dit kan plaatsvinden door aanvullende scholing van docenten, verbetering van de ondersteuning, aanpassing van de modules aan de hand van de evaluaties en een goede coördinatie van het TVO binnen de afdelingen en het op beperkte schaal voortzetten van overkoepelende projectcoördinatie. Ook zal in de derde fase ruimte moeten zijn voor het afronden van enkele losse eindjes, zoals de scholing en moduleontwikkeling voor Hongaars en aanpassing van de multimediazalen in de UB. Gerealiseerde doelen en problemen fase 1 en 2 Binnen het project is voor alle deelnemende talen (behalve Hongaars) een herprogrammering en herontwerp gerealiseerd van een basisprogramma TVO MVT van 3 x 10 ECTS binnen de verzorgingsgebieden van de talenopleidingen en TC op grond van de volgende uitgangspunten: Competentiegericht onderwijs, gebaseerd op de eindtermen en uitgangspuntenvan het Common European Framework of Reference (CEFR); alle ontwikkelde modules zijn voor elk van de vaardigheden gedefinieerd op het CEFR-niveau; Een flexibel en transparant aanbod aan taalvaardigheid dat voor verschillende opleidingen vergelijkbaar is; Vertrouwdheid bij de deelnemende docenten met moderne inzichten op het gebied van TVO; 3 11

4 Inzet van ICT als een belangrijk ondersteunend element binnen het TVO; voor alle ontwikkelde modules zijn Nestor sites gecreëerd, waarin gebruik wordt gemaakt van verscheidene multimediatoepassingen op het gebied van TVO. Voor de talen die in fase 1 deelnamen aan het project (Frans, Spaans, Italiaans, Duits en Engels) zijn de meeste modules daadwerkelijk in het onderwijs ingezet in het collegejaar 2007/2008. Voor de overige talen (Fins, Russisch, Hebreeuws, Arabisch, Deens, Noors, Zweeds) zijn de modules in het huidige collegejaar in gebruik genomen. Dit betekent dat de belangrijkste doelstellingen van het project zijn gerealiseerd. De uitvoering van de modules stuit echter op een aantal problemen, die deels inhoudelijk en deels logistiek van aard zijn. Het belangrijkste struikelblok bleek de overdracht binnen de afdelingen. Door personeelswisselingen e.d. is het onderwijs niet altijd uitgevoerd door de docenten die in 2006/2007 de training hebben doorlopen en de modules hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld, bij Engels zijn de (10) modules ontwikkeld door Sible Andringa, Estelle Meima en Wander Lowie. Van deze docenten is alleen Estelle Meima bij de uitvoering van de colleges betrokken geweest. Sible Andringa is vertrokken naar de UvA. Wander Lowie heeft een deel van de coördinatie van het TVO binnen de afdeling verzorgd. Aangezien het bij Engels gaat om grote aantallen studenten (voor elke module zijn gemiddeld 5 parallelgroepen) zijn er veel docenten bij betrokken, die geen van allen de training hebben doorgemaakt voor competentiegericht en ICTondersteund TVO. Dit leidde ondanks de coördinatie regelmatig tot frustratie bij docenten en studenten. Bij zowel Engels als Spaans zijn de docenten laat aangesteld (vaak pas begin september), waardoor er geen mogelijkheid was tot voorbereiding. Aangezien de modules nog niet in alle details waren uitgewerkt en niet eerder waren getest, leidde dit tot een zeer diverse aanpak van de docenten. Sommige docenten hadden geen ervaring met ICT en hebben daardoor een andere invulling gegeven aan de cursus. Hierdoor zijn parallelgroepen van hetzelfde college soms geconfronteerd verschillende werkvormen en inhoud. De uitvoering van het onderwijs met de nieuwe modules verliep over het algemeen goed bij jonge, nieuwe taalvaardigheidsdocenten. Verschillende oudere docenten hebben de modules niet (volledig) gebruikt en zijn teruggevallen op meer traditioneel grammatica-onderwijs waarmee zij bekend waren (Spaans, Duits). De Talenpracticum zaal in de UB kent een aantal problemen. Door de opstelling is de zaal niet geschikt om tijdens een college van werkvorm te wisselen tussen computergebruik en opdrachten of oefeningen zonder computergebruik. 4 11

5 Door het uitblijven van reserveringssoftware was de zelfstudiezaal vaak in gebruik door andere studenten dan TVO-studenten. Ook bij de op de tweede verdieping ingerichte samenwerkplekken kan geen voorrangsbeleid voor TVO studenten worden toegepast. De TVO studenten hebben hierdoor niet optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Voor de talen die in fase 2 aan het project deelnamen zijn deze problemen niet of in mindere mate aan de orde. Omdat het hier gaat om kleinere talen, wordt het onderwijs doorgaans uitgevoerd door de docenten die de training hebben doorlopen. Toch speelt ook hier de overdracht een rol. Bij Arabisch is bijvoorbeeld per 1 september een nieuwe docent aangesteld. Projectopdracht Doel: Borging en verbreding van de projectresultaten van Taal Vaardig 1 en 2; Afronding van uitgestelde projectactiviteiten; Aanpassing en verbetering van de voorzieningen en ondersteuning voor ICTondersteund TVO; Verdere ontwikkeling van flankerend beleid (flexibilisering aanbod; aanstellingen, e.d.). Opdrachtgevers: Opdrachtnemer: Onderwijs-directeur, PH Onderwijs Letteren Producten Na afloop van het project (juni 2010) zijn de volgende producten opgeleverd: 1. Bijscholing en begeleiding TVO-docenten a. Intensief scholingsprogramma, 2 x per jaar aangeboden b. Doorlopende inhoudelijke en technische ondersteuning 2. Herprogrammering/herontwikkeling Hongaars a. Aanpassing curriculum b. Verhoging ICT-gebruik 3. Coördinatie TVO-modules a. Instellen teamleider per cluster met meerdere groepen/meerdere docenten b. Regelmatige evaluatie en bijstelling inhoud met accent op gebruik CEF en ICTcomponenten 5 11

6 c. Regelmatig teamoverleg, verslagen en (evaluatie)rapporten 4. Aanpassing TVO-voorzieningen a. Ingebruikname alle zalen in UB b. Oplossen uitstaande problemen met inrichting c. Vernieuwingen TVO-software (initiatie, overleg, regelen installatie) d. Ingebruikname werkplekreserveringssysteem 5. Beleid a. Evaluatie ontwikkelde onderwijsmodules b. Voorlichting aan en communicatie met afdelingen en facultaire gemeenschap c. Flexibilisering aanbod TVO-modules d. Personeelsbeleid TVO e. Vastlegging taakverdeling ondersteuning Letteren / UB / CIT Uitgangspunten De inhoudelijke en didactische uitgangspunten van de eerdere Taal Vaardig projecten blijven onverkort van kracht. Het accent ligt echter sterk op het bestendigen van de eerdere projectresultaten en de vraag naar scholing, ondersteuning en coördinatie kan per afdeling verschillen. De afdelingen bepalen welke medewerkers in aanmerking komen voor aanvullende scholing. In de ondersteuning zal prioriteit worden gegeven aan de medewerkers die aan trainingen hebben deelgenomen. Verder zijn de mogelijkheden voor coördinatie in eerste instantie bestemd voor opleidingen met meerdere parallelgroepen en meerdere docenten. Deze docenten dienen aan de scholing te hebben deelgenomen voordat ze het vernieuwde onderwijs gaan verzorgen. Informatievoorziening en documentatie Informatie over het project voor geïnteresseerden wordt aangeboden op de website van :

7 Plan van aanpak In dit hoofdstuk worden de verschillende deelactiviteiten beschreven. De activiteiten zijn in vijf werkpakketten onderverdeeld. In Tabel 1 worden de deelactiviteiten samengevat en wordt vermeld: de uitvoerders de eindverantwoordelijke het resultaat de omvang in uren Werkpakket 1. Scholing en begeleiding Alle taalvaardigheidsdocenten die niet aan Taal Vaardig 1 of Taal Vaardig 2 hebben deelgenomen (nieuw aangestelde docenten en zittende stafleden) krijgen scholing aangeboden op het gebied van competentiegericht, communicatief TVO, zelfbeoordeling (Dialang) en de uitgangspunten en normering van het CEFR en op het gebied van ICT voorzieningen voor TVO (Nestor, Wimba, Sanako, Content Collection, enzovoort). De scholing heeft een intensief karakter (meerdere dagdelen in een week) en wordt tweemaal per jaar gegeven, in augustus en in januari, van januari 2009 tot augustus Bij nieuwe aanstellingen worden afspraken over scholing vastgelegd en wordt bij aanstelling rekening gehouden met deelname aan de trainingen. Bij zittende staf vormt de scholing onderdeel van het jaargesprekken tussen medewerker en leidinggevende (zie ook WP 5). Opleidingen waarvan meerdere docenten deelnemen aan trainingen (dwz meerdere docenten voor wie de opzet van het onderwijs en het gebruik van ICT hierbij nieuw is) kunnen een beroep doen op extra middelen t.b.v. coördinatie (zie WP 3 hieronder). Naast de intensieve scholing voor (nieuwe) docenten aan het begin van het semester zal de begeleiding en ondersteuning vóór en tijdens de semesters worden verbeterd. Docenten lopen dikwijls tegen ICT-gerelateerde problemen aan die snel en accuraat verholpen moeten kunnen worden. De docenten of afdelingen dienen zelf een beroep te doen op de aangeboden ondersteuning. Vóór aanvang van ieder semester stelt assistentie beschikbaar voor het uitvoeren van routinematige en/of technische klussen die voorafgaand aan de onderwijsperiode moeten worden uitgevoerd. Drie tot twee maanden voor aanvang van het semester kunnen docenten/afdelingen zich aanmelden voor ondersteuning op dit gebied. Het betreft nadrukkelijk geen assistentie voor taken die worden gerekend tot de verantwoordelijkheid van de docent zelf (zoals het beschikbaar stellen of aanpassen van inhoud op Nestor). Daarnaast wordt tijdens de collegeperiodes op afroepbasis flexibele 7 11

8 ondersteuning geboden door een of meer terzakekundige medewerkers (student-assistenten en staf). De ondersteuning moet zowel op de werkplek als in de TVO-zalen kunnen worden gegeven. De betreffende ondersteuners dragen eveneens zorg voor informatievoorziening via het web (handleidingen, voorbeeldfilmpjes, etc.) Over ondersteuning bij het oplossen van acute problemen tijdens het gebruik van de TVOvoorzieningen zullen nadere afspraken met de UB worden gemaakt. Werkpakket 2. Herprogrammering Hongaars Door omstandigheden is het onderwijsvernieuwingsproject binnen Hongaars nog niet uitgevoerd. Inhoudelijke programmavernieuwing, ontwikkeling van de bijbehorende onderwijsmodulen in Nestor en ondersteuning en bijscholing van de docent zullen in 2009 moeten worden uitgevoerd, met ondersteuning van het en de projectleiding. Werkpakket 3. Coördinatie taalvaardigheidsmodules Essentieel voor een goede uitvoering van het TVO met meerdere parallelgroepen is het samenstellen van docententeams per module en het aanstellen van een coördinator of teamleider per module. De teamleider is verantwoordelijk voor het in samenwerking met de collega s bijhouden en aanpassen van de Nestorsite, het maken en bijstellen van lesson plans en het houden van geregeld overleg met het docententeam om de uitvoering van het betreffende, met ICT-ondersteunde onderwijs goed te kunnen monitoren en, waar nodig bij te stellen. De teamleider is eveneens verantwoordelijk voor de evaluaties van de betreffende modules (specifieke vragen voor studenten, naast eventuele standaardevaluaties door het OWI; eindevaluatie met docenten) en de rapportages hierover naar de projectleiding en andere belanghebbenden. De verleende compensatie wordt in 2 jaar afgebouwd vanuit het idee dat het aantal docenten dat zal moeten worden ingewerkt en begeleid geleidelijk zal afnemen en de cursusinhouden na verloop van tijd een meer permanent karakter zullen hebben bereikt. Verdere aanpassing en coördinatie dient daarna binnen de standaard voorbereidingstijd plaats te vinden. Deze opzet veronderstelt dat een flankerend aanstellingenbeleid van kracht wordt waarin meer continuïteit is gewaarborgd dan in de huidige situatie (zie WP5). Bij Engels is vanaf januari 2008 een pilot uitgevoerd met een teamleider voor de Minor I (totaal 10 parallelgroepen en 5 docenten), waarbij de teamleider bovendien fungeerde als aanspreekpunt voor studenten en docenten (problemen met tentamineren, vrijstellingen), contactpersoon voor de afnemende afdelingen (w.0. IBIO) en als coördinator voor de mondelinge en schriftelijke tentamens. De tijd voor specifieke taken in verband met de onderwijsvernieuwing bedroeg ca. 0,1 fte. Aangezien deze pilot succesvol is verlopen is inmiddels, als onderdeel van het hier beschreven project, het teamleiderschap voor de 8 11

9 Minor gecontinueerd (met nieuwe docenten) en uitgebreid met een tweede teamleiderschap voor de Major. Met ingang van zal deze coördinatie ook worden toegepast bij Spaans waar eveneens sprake is van verschillende parallelgroepen met meerdere, wisselende docenten. Als voorwaarde voor financiering van de coördinatie is gesteld dat de betreffende docenten moeten hebben deelgenomen aan het scholingsprogramma zoals beschreven in WP1. Werkpakket 4. Verbetering Infrastructuur Hoewel de infrastructuur over het geheel genomen op orde is zijn enkele zaken blijven liggen die voor verbetering van het gebruik van de voorzieningen van groot belang zijn. Het betreft hier vooral het realiseren van een werkplekreserveringssysteem, waardoor taalvaardigheidsstudenten beter gebruik kunnen maken van de TVO-voorzieningen in de UB voor zelfstudie. Verder dient het gebruik van de TVO zalen te worden geoptimaliseerd (o.a. ingebruikname zaal 120 en samenwerkplekken 2 e verdieping). Tenslotte is blijvende aandacht nodig voor het oplossen van problemen en het inspelen op nieuwe mogelijkheden (nieuwe hard- en software) m.b.t. de infrastructuur. O.a. is aandacht nodig voor het oplossen van klachten en wensen van docenten t.a.v. de inrichting. De verbeteringen en wijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd in overleg met de docenten / opleidingen. Afspraken over gebruik en onderhoud zullen moeten worden vastgelegd met de UB en CIT. Werkpakket 5. Projectmanagement en evaluatie Naast de coördinatie van bovengenoemde activiteiten is continuering van het formeel projectleiderschap van belang. De projectleider treedt op als aanspreekpunt voor de opleidingen m.b.t. de vernieuwingen in het TVO en houdt een vinger aan de pols bij de verschillende afdelingen. Ook houdt hij overzicht over de voortgang en de implementatie van het project door middel van bijeenkomsten en evaluaties en zorgt voor informatie over het project aan de afdelingen, opleidingscoördinatoren en faculteitsbestuur. De projectleider is tevens voorzitter van de facultaire commissie taalvaardigheidsvernieuwing. Vanuit die functie adviseert hij over nader te ontwikkelen beleid. In dit verband gaat het o.a. om het personeelsbeleid TVO, flexibilisering aanbod TVO-modules en afstemming van de afspraken met de UB over ondersteuning en financiering. De projectleider wordt in deze taken geassisteerd door de projectcoördinator, tevens secretaris van de TVO commissie. Daarnaast wordt enige tijd gereserveerd voor een projectassistent in verband met evaluatie en voorlichting. 9 11

10 Uren en begroting In onderstaande tabel wordt de inzet van de projectmedewerkers per deelactiviteit (werkpakket) aangeven. Waar duidelijk is dat inzet plaats zal vinden op basis van een bepaalde functieomvang is de functieomvang aangeduid in fte gedurende een aantal maanden. In de overige gevallen is de aanduiding in uren. Onder matching wordt verstaan: inzet van personeel waarvoor vanuit het project geen vergoeding wordt verstrekt. Voor de financiering van WP2 wordt gebruik gemaakt van de resterende middelen uit Taal Vaardig 1 en 2. De namen van de uitvoerders, voorzover nu bekend, zijn ingevuld. Begroting Taal Vaardig 3 Duur/fte Uren Tarief Totaal Subsidie Matching Werkpakket 1. Scholing en begeleiding Deelname 20 docenten (40 uur p.docent) Cursusontwikkeling Ondersteuning 12 mnd / 0,15 fte Werkpakket 2. Herprogrammering Hongaars Uitvoering docent(en) Hongaars (12 mnd) 12 mnd / 0,15 fte Ondersteuning Werkpakket 3. Coördinatie Taalvaardigheidsmodules Coördinatie Engels Estelle Meima, minor programma jr 1 12 mnd / 0,1 fte jr 2 12 mnd / 0,05 fte Petra Jansma, major programma jr 1 12 mnd / 0,1 fte jr 2 12 mnd / 0,05 fte Coördinatie Spaans (12 mnd) Pilar García Jiménez jr 2 12 mnd / 0,15 fte Werkpakket 4. Verbetering Infrastructuur Coördinatie, André Rosendaal, Werkpakket 5. Projectmanagement en evaluatie Projectleiding, Wander Lowie Projectcoördinatie, Sake Jager Projectassistentie

11 Planning Taal Vaardig 3 Activiteit Periode(s) Werkpakket 1. Scholing en begeleiding Deelname 20 docenten (40 uur p.docent) jan 2009, aug 2009, jan 2010, aug 2010 Cursusontwikkeling jan 2009, aug 2009, jan 2010, aug 2010 Ondersteuning Aanvang semester jul-aug 2009, dec-jan , jul-aug 2010 Gedurende semester sept 2009-aug 2010 Werkpakket 2. Herprogrammering Hongaars Uitvoering docent(en) Hongaars feb-aug 2009 Ondersteuning feb-aug 2009 Werkpakket 3. Coördinatie Taalvaardigheidsmodules Coördinatie Engels sep 2008-aug 2010 Coördinatie Spaans sep 2009-aug 2010 Werkpakket 4. Verbetering Infrastructuur Coördinatie, André Rosendaal jan 2009-aug 2010 Werkpakket 5. Projectmanagement en evaluatie Projectleiding, Wander Lowie sep 2008-aug 2010 Projectcoördinatie, Sake Jager sep 2008-aug 2010 Projectassistentie mrt 2009-aug

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture

INTERN. 119209 (deelproject) Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture INTERN 119209 (deelproject) Projectplan Partners: Projectleider: - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Stagebureau Letteren (SBL) - NOHA - Journalistiek - Euroculture Sake Jager ICTOL Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Naar een nieuwe stagiaireopleiding. Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012

Naar een nieuwe stagiaireopleiding. Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012 Naar een nieuwe stagiaireopleiding Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over stand van zaken ontwikkeling NSO Informeren over uw rol komende tijd en in NSO

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO Het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL is een algemeen vormend vak dat zich richt op de beroepspraktijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Faculteitsraad Faculteit Bètawetenschappen ingekomen 9 juni 2005 FRBF 05-033 Eindrapportage projectteam Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Concept: 11 mei 2005 1 Algemeen In deze eindrapportage

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder Het Talencentrum helpt u verder 1 Het Talencentrum Succesvol communiceren begint met taal. Of u nu naar een congres in Atlanta gaat, een vergadering hebt in Beijing, op stage gaat in Rio de Janeiro of

Nadere informatie

ICT & Onderwijs Letteren

ICT & Onderwijs Letteren Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICT & Onderwijs Letteren Jaarverslag 2009 juni 2010 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder jaar

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06

Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06 Taalbarrières Opleidingscommisie IO/IB 05 06 Inleiding Naar aanleiding van vaakgehoorde opmerkingen over de kwaliteit en het aanbod van de moderne vreemde taal binnen IO/IB, voelde de studentengeleding

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT 1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-aanvraag SURF 2005 Controlling Document 12 januari 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 Goedkeuring onderwijsdirecteur: Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf Format Grassrootsprogramma 2013 Grassroots zijn laagdrempelige kleine projecten bedoeld om docenten te motiveren op een voor hen nieuwe en creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Herontwerp TVO Leiden

Herontwerp TVO Leiden Digitalenklas Herontwerp TVO Leiden A. Toepassingsgebied Zoals bekend, richt het project zich in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op onderdelen waarbij het gebruik van audio- en videofragmenten een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Persoonlijk Inburgeringsplan (concept)

Persoonlijk Inburgeringsplan (concept) Trajectplan PIB in een werkgeversbenadering Bron: gemeente Tilburg PERSOONSGEGEVENS Persoonlijk Inburgeringsplan (concept) Geboortedatum Adres E-mail GEGEVENS RE-INTEGRATIEBEDRIJF Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/of het vlot toepassen (automatiseren) van het lezen

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal O-team taken en planning I:\OPLEIDING EN NASCHOLING\OPLEIDING\HAO-ONDERWIJS\O-team\O team taken en planning.doc Inleiding Het Opleidersteam (O team) stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van

Nadere informatie

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht Pascal Ravesteyn, Hogeschool van Utrecht Met de komst van de Bachelor/Master structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder

Jaarverslag 2007. Het Talencentrum helpt u verder Jaarverslag 2007 Het Talencentrum helpt u verder 1 Voorwoord Het Talencentrum heeft er zo langzamerhand een traditie van gemaakt het jaarverslag pas in de loop van september te presenteren. Dit jaarverslag

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan www.soon.nl Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is hét doel van SOON. Alle activiteiten van SOON zijn hier in meer of mindere mate op gericht. SOON maakt

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Europese Studies. C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator. Europese Studies. Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011

Europese Studies. C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator. Europese Studies. Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011 Europese Studies C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator Europese Studies Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011 Post-propedeuse Europese Studies 884 semesterindeling / nieuwe ES programma Post-propedeuse

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Jl.{.Dlo. Nota Universiteitsraad. Aan 14.30033. universiteitsraad. College van Bestuur. de Bakker. Project vernieuwing masterfase.

Jl.{.Dlo. Nota Universiteitsraad. Aan 14.30033. universiteitsraad. College van Bestuur. de Bakker. Project vernieuwing masterfase. Nota Universiteitsraad UR nummer Jl.{.Dlo Corsanummer 14.30033 Aan Van Universiteitsraad College van Bestuur Opsteller MA de Bakker Onderwerp Status Project vernieuwing masterfase ter bespreking Behandeling

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie