ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT"

Transcriptie

1 ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen Partnerinstellingen: Universiteit Leiden Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Utrecht

2 2 Inhoudsopgave I INLEIDING... 3 II PROJECTVOORTGANG... 4 A. ALGEMEEN... 4 B. PER WERKPAKKET... 5 Voortgang en resultaten WP1: Voorbereiding... 5 Voortgang en resultaten WP2: Invoering in onderwijs... 6 Voortgang en resultaten WP3: Disseminatie... 6 Voortgang en resultaten WP4: Techniek... 7 C. PROJECTMANAGEMENT... 8 III KOSTENOVERZICHT... 9 STANDAARDOVERZICHT... 9 GEVRAAGDE SUBSIDIE IV STANDLIJNENOVERZICHT... 11

3 3 I Inleiding Deze rapportage, over de periode april t/m juni 2007, heeft betrekking op de opstartfase van de Opschaling van het SURF OVP INTUIT. Zoals aangegeven in het Controlling Document 2.0 (januari 2007), is een herziening van de oorspronkelijke werkpakketten doorgevoerd, waardoor het beheer van het project is vereenvoudigd. Door de gewijzigde opzet kan ook de rapportage van het project iets compacter worden gehouden. Dit komt hopelijk de leesbaarheid van de tussenrapportages ten goede. Zoals gebruikelijk, zijn alle documenten waarnaar wordt verwezen in de tekst zijn op de interne website van het project (SURFGroep INTUIT, https://www.surfgroepen.nl/sites/intuit). Toegang tot deze site is eveneens verleend aan de reviewers van het project. De rapportageperiode stond in het teken van de voorbereiding van een nieuwe serie pilots binnen het reguliere onderwijs. Hoewel de voorbereiding nog in volle gang is, hebben we er alle vertrouwen in dat de pilots vanaf september volgens plan van start kunnen gaan. Sake Jager Projectleider INTUIT Alessandra Corda Co-projectleider INTUIT 6 juli 2007

4 4 II A. Algemeen Projectvoortgang De periode waarover wordt gerapporteerd betreft de voorbereidingsfase van een nieuwe serie pilots binnen het reguliere onderwijs van de vijf overgebleven talencentra. Per talencentrum zijn cursussen en cursusgroepen geselecteerd voor de pilots, er is een keuze gemaakt t.a.v. de specifieke programmatuur/websites die voor de betreffende groep(en) zullen worden gebruikt en er zijn Blackboardmodules voor de betreffende groepen opgezet. Hierbij wordt het concept van de zgn. Language Tool Boxes per instelling nader uitgewerkt. Er is getracht om een goede balans te vinden tussen optimale uitwisseling van informatie en onderwijsmateriaal enerzijds en optimale inzetbaarheid binnen de specifieke lokale onderwijscontexten anderzijds. De relevante gegevens m.b.t. de pilots zijn door iedere instelling vastgelegd in pilotinformatieformulieren. Tijdens het overleg van het projectteam en een docentworkshop zijn de plannen verder toegelicht. T.b.v. de interne disseminatie werd op 4 juli een docentworkshop georganiseerd, waaraan niet alleen is deelgenomen door de direct bij INTUIT betrokken docenten, maar ook door verschillende andere collega s die het betreffende onderwijs zullen verzorgen (in overeenstemming met de uitgangspunten voor opschaling binnen het project). Ook hebben enkele collega s van het NAPproject Succesvolle Doorstroming HBO-WO (onderdeel Engelse taalvaardigheid) deelgenomen aan de workshop. De workshop, waarbij de opzet van de pilots werd toegelicht aan de hand van de Blackboardcursussen die voor het betreffende onderwijs zijn ontwikkeld, werd door de deelnemers als nuttig ervaren. De interne disseminatie wordt ondersteund door Blackboard Exchange, een gebied op de SURFGroep voor de uitwisseling van Blackboardinhouden tussen de betreffende instellingen (de export en import blijkt, ondanks verschillende versie van Blackboard, goed te werken). Verder wordt wederzijdse gasttoegang verleend tot de Blackboardcursussen die zijn opgezet voor de pilots. De publieke website is verder aangepast en de informatie zal vóór eind augustus ook in het Engels worden gepubliceerd (m.u.v. bepaalde projectdocumenten). Verder is besloten om ook de collega s van het bovengenoemde NAP Project bij de uitwisseling van materialen te betrekken (o.a. van de Language Tool Box). In verband met het grote belang van Dialang voor het project (het programma moet in ieder geval beschikbaar zijn tijdens de uitvoering van de pilots) heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Lancaster University, waar het programma momenteel wordt gehost. Zij hebben toegezegd hun uiterste best te doen om het programma in de lucht te houden en ons beter te infomeren over onderhoudswerkzaamheden e.d. Zij wezen er echter op dat de onderhandelingen met een commerciële partner in een vergevorderd stadium zijn, maar wilden de naam van de commerciële partner niet onthullen. Het bleek te gaan om Pearson Education, waarmee vervolgens contact is gezocht. John de Jong, Director Test Development voor Pearson, heeft aangegeven dat een commerciële versie zal worden ontwikkeld, voorzien van nieuwe functionaliteit en verbeterde inhouden voor een aantal talen. Deze versie zal in licentie aan instellingen worden aangeboden. Deze versie is niet binnen een jaar te verwachten. Pearson is daarnaast van plan om een gratis versie in de lucht te houden. Deze heeft echter een minder uitgebreide functionaliteit (vergelijkbaar met de huidige versie) en is bedoeld voor particulier gebruik. De Jong heeft aangegeven graag met de IN- TUIT-partners te willen samenwerken bij de verdere ontwikkeling van Dialang en het opstellen van een toekomstig licentiemodel. Op het gebied van de techniek zijn de werkzaamheden m.b.t. Ellips gecontinueerd. Momenteel wordt o.a. het dossier voor studenten verbeterd. Verder wordt de wijze van toegang en bewerking van materiaal behorend bij bepaalde cursussen herzien (o.a. om ongewenste of onbedoelde wijziging van materiaal dat ook binnen andere cursussen wordt gebruikt te voorkomen). Op grond van de uitvoering van het werkpakket Voorbereiding tot nu toe lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het project aanstuurt op de vorm van opschaling zoals beoogd. De introductie van Blackboard hierbij lijkt vrij soepel te verlopen, ook bij instellingen die nu voor het eerst met Blackboard werken. De workshop heeft verder bijgedragen aan ideeënvorming en concretisering van hoe je Blackboard als overkoepelend instrument kunt inzetten. Voor wat betreft de specifieke taalleerprogramma s, zien we dat sommige programma s breed worden gebruikt (Dialang, AWL) en dat enkele pakketten alleen terugkomen bij instellingen die er vorig jaar mee hebben geëxperimen-

5 5 teerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat alle ICT-toepassingen plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma (soms met honderden studenten), waar de ruimte voor onderdelen met een al te experimenteel karakter beperkt is. De keuze voor onderdelen die eerder beproefd zijn past echter goed bij deze opschalingsfase en biedt een goede aanzet tot structureel gebruik na afloop van het project. Overzicht centrale projectactiviteiten (exclusief lokale of bilaterale activiteiten) Datum Activiteit 24 april 2007 Projectoverleg Utrecht 1 mei 2007 Bezoek aan University Lancaster door Kevin Haines ivm gebruik Dialang 4 juni 2007 Projectoverleg Utrecht 2 juli 2007 Telefonische conferentie met John de Jong (Pearson Education) over toekomst Dialang 4 juli 2007 Docentworkshop Utrecht B. Per werkpakket Voortgang en resultaten WP1: Voorbereiding WP1: Voorbereiding Lokaal overleg (besturen, opleidingen, docenten, applicatiebeheerders) Aanpassing en integratie Language Toolbox Blackboard Ondersteuning en advies specifieke applicaties Beoogde deliverables Verslagen van overleggen Afspraken Uitvoeringsplan per instelling Gelokaliseerde versies van de Language Toolbox (specifieke keuze tools, instructies aangepast aan lokale situatie, etc.) Inpassing van de toolbox in één of meerdere cursussen aan de betreffende instelling Centrale repository (master cursus in Blackboard) van verschillende versies FAQ s en andere vormen van documentatie Wederzijdse ondersteuning op grond van lokaal aanwezige expertise Workshops Status Afspraken gemaakt Pilotgroepen bepaald Periode van uitvoering bekend Uitvoeringsplan per instelling goeddeels vastgelegd Instructies voor gebruik Blackboard en ontwikkeling Tool Box opgesteld en verspreid Uitwisselingssysteem toolboxes operationeel Ontwikkeling BB-cursussen in volle gang Interne disseminatie viia gasttoegang nog niet overal gerealiseerd Centrale BB-cursus aan RUG als Master course en basis voor showcase Uitwisseling van documenten Wederzijds gebruik van BB materiaal (tool boxes) Bilaterale contacten voor inforrmatie Interne workshops/voorlichting voor collega s op enkele plaatsen Opgeleverde documenten WP1: Pilotinformatieformulieren alle deelnemende instellingen Instructies gebruik Blackboard en ontwikkeling Language Tool Boxes Blackboardcursussen voorzien van inhoud voor specifieke cursussen (in ontwikkeling)

6 6 Gerealiseerde personele kosten WP1: WP1: Voorbereiding , ,50 Lokaal overleg (besturen, opleidingen, docenten, applicatiebeheerders) 8.752, ,00 Aanpassing en integratie Language Toolbox Blackboard , ,50 Ondersteuning en advies specifieke applicaties 9.504, ,00 Voortgang en resultaten WP2: Invoering in onderwijs WP2: Invoering in onderwijs Coaching studenten Bijhouden docentlogboek Problemen oplossen Evaluatie Thu Thu Thu Beoogde deliverables Verschillende vormen van online support (via , discussion board, portfolio) Persoonlijke en groepsgewijze adviezen en feedback binnen electronische leeromgeving Journal met docentervaringen, problemen, etc. Wellicht als weblog. Oplossing problemen die zich tijdens uitvoering zullen voordoen Documentatie problemen en disseminatie oplossingen Vragenlijsten voor docenten en studenten Evaluatierapport per instelling Status Aan UvT is 1 pilot in voorjaar uitgevoerd. Uitvoering pilots voor grootste deel in najaar Opgeleverde documenten WP2: Evaluaties pilot UvT Gerealiseerde personele kosten WP2: WP2: Invoering in onderwijs , ,00 Coaching studenten , ,00 Bijhouden docentlogboek ,00 0,00 Problemen oplossen ,00 0,00 Evaluatie 9.504,00 0,00 Voortgang en resultaten WP3: Disseminatie WP3: Disseminatie Projectwebsite Beoogde deliverables Verbeterde, tweetalige publieke website (www.intuitproject.nl) Maandelijkse aanpassing inhoud Status Website is aangepast Taalswitch aangebracht, maar nog aangezet Nieuwe redactionele bijdragen (tweetalig) voorbereid Vertalen van deel van bestaand materiaal in voorbereiding Release Engelstalige

7 7 Workshops Didactiek Projectconferentie Overdracht collega's Projectoverleg en rapportage Presentaties en discussies over didactische aspecten uitvoering PP-slides en verslagen workshops Lessons learnt ; ideeën voor didactische scenario s Landelijke conferentie voor iedereen die in de thematiek is geïnteresseerd Publicaties Informatiebijeenkomsten en begeleiding van niet direct bij project betrokken collega s Projectbijeenkomsten Verslagen en besluiten Tussenrapportages SURF site vóór Eurocall 2007 (sept 2007) Workshop georganiseerd op 4 juli 2007, o.a. voor collegadocenten in instellingen Presentaties en verslag binnenkort op site(s) Voorbereiding vanaf augustus 2007 Wsch in februari 2008 in Groningen Bij instellingen met grote cursussen gehouden (soms opgevoerd onder WP1 workshops_ 24 april juni 2007 Verslagen op SURF- Groep Deze rapportage Opgeleverde documenten WP3: Instructies gebruik Blackboard en ontwikkeling Languag Tool Box (tweetalig) Verslagen projectoverleg Redactionele bijdragen website Gerealiseerde personele kosten WP3: WP3: Disseminatie , ,00 Projectwebsite 4.120,00 447,00 Workshops Didactiek ,00 0,00 Projectconferentie ,00 65,00 Overdracht collega's 3.972,00 715,00 Projectoverleg en rapportage , ,00 Voortgang en resultaten WP4: Techniek WP4: Techniek Ontwerp en advise Realisatie Implementatie Beoogde deliverables Technische adviezen Conceptuele en functionele ontwerpen Aangepaste programmatuur (in ieder geval Ellips, ) Beschikbaarstelling op netwerk van de betrokken instellingen i.s.m. applicatiebeheer, coördinatoren, docenten. Status Functioneel ontwerp aanpassingen Ellips gereed Continuering ontwikkeling Ellips; europees taalportfolio momenteel geen aanpassingen op verzoek INTUIT Ellips: Aansluiting bij SURF Federaties technisch en formeel in gang gezet Dialang: Contacten met John de Jong (Pearson Education) over toekomstige commerciële versie Dialang Toezeggingen over behoud kosteloze versie (zonder uitbreidingen, zonder garanties)

8 8 Documentatie Tue Technische documentatie Gebruikersdocumentatie Betrokkenheid van INTUIT-partners bij doorontwikkeing Dialang en opstellen toekomstig licentiemodel Procedures voor gemeenschappelijke ontwikkeling Ellips m.b.v. CVS (versiebeheer) opgesteld Opgeleverde documenten WP4: Functionele ontwerpen Ellips Instructies gebruik CVS Overzicht ontwikkelde inhouden Gerealiseerde personele kosten WP4: WP4: Techniek , ,75 Uitvoering intern (subtotaal) 5.899,00 Ontwerp en advise 2.178,00 679,00 Realisatie , ,00 Implementatie 9.664,00 186,00 Documentatie 6.730,00 0,00 Uitvoering door derden (subtotaal) 7.764,75 DogIT: werkzaamheden t.b.v. Ellips applicatie - april ,50 DogIT: werkzaamheden t.b.v. Ellips applicatie - mei ,25 C. Projectmanagement Gerealiseerde kosten projectmanagement: Projectmanagement , ,10 Projectleiderschap (100%) , ,50 Co-projectleiderschap (100%) 5.980, ,00 Projectadministratie (40%) 3.552,00 481,00 Overige kosten ,00 625,80 Accountant 9.715,00 0,00 Vergaderkosten, reiskosten, secr 3.500,00 625,80 Materieel ,00 280,00 Onvoorzien 3.078,86 0,00 In de overzichten zijn enkele posten verwerkt waarvan de factuur is ontvangen of kosten zijn gemaakt tussen de twee projectfasen in. Het betreft kosten i.v.m. de review en de domeinregistratie voor Hoewel deze formeel niet voor vergoeding in aanmerking komen lijkt het ons redelijk dat deze kosten toch voor subsidie in aanmerking komen. We vragen SURF daarom om met de opname van deze kosten in te stemmen. Hieronder zijn de kosten waarom het gaat gespecificeerd: Vergadering Cie Projectbewaking SURF tbv INTUIT, d.d. 26 maart 2007 in Amsterdam - treinreis Jager 66,70 Catering bijeenkomst Review commissie 21 februari 71,90 21 februari 2007 review commissie Intuit treinreis Amsterdam-Groningen 51,10 Domeinregistratie Intuitproject.nl 280,00 Totaal 469,70

9 9 III Kostenoverzicht Standaardoverzicht Begroting Gerealiseerde projectkosten Restant begroting Voorgaande periode(s) in rapportage periode t/m rapportageperiode (B) (A) (A)-(B) Proof-of-conceptdeel (gerealiseerd) , , , ,15 0,00 Opschalingsdeel Materiële kosten ,00 280,00 280, ,00 Personele kosten -WP , , , ,50 -WP , , , ,00 -WP , , , ,00 -WP , , , ,24 Totaal personele kosten , , , ,74 Overige kosten -projectmanagement , , , ,50 -projectadministratie 3.552,00 481,00 481, ,00 -accountant 9.715,00 0,00 0, ,00 -vergaderkosten, reiskosten, secretariaatskosten 3.500,00 625,80 625, ,20 Totaal overige kosten , , , ,70 Onvoorziene kosten 3.078,86 0,00 0, ,86 Totaal Opschalingsdeel , , , ,30 TOTAAL PROJECT , , , , ,30

10 10 Gevraagde subsidie Toegekende subsidie INTUIT ,00 Toegekende subsidie P-o-C-fase ,89 _ Gevraagde subsidie Opschaling Opgevraagd vorige periode(s) Opschaling 0,00 _ Opgevraagd deze periode: - materiële kosten 112,00 - personele kosten ,50 - overige kosten -projectmanagement 6.602,50 -projectadministratie 192,40 -accountant 0,00 -vergaderkosten, reiskosten, secretariaatskos- 250,32 Totaal , ,72 _ ten Nog resterende subsidie ,39 De opgevraagde subsidie kan overgemaakt worden op: Bankrekeningnummer T.n.v. Rijksuniversiteit Groningen Inzake Fac. Letteren o.v.v. INTUIT

11 11 IV Standlijnenoverzicht ID Task Name 1 WP1 Voorbereiding 2 Lokaal overleg (besturen, opleidingen, docenten, applicatiebeheerders) 3 Aanpassing en integratie Language Toolbox Blackboard 4 Ondersteuning en advies specifieke applicaties 5 6 WP2 Invoering in onderwijs 7 Coaching studenten 8 Bijhouden docentlogboek 9 Problemen oplossen 10 Evaluatie WP3: Disseminatie 13 Projectwebsite 16 Workshops Didactiek 17 Projectconferentie 20 Overdracht collega's 21 Projectoverleg en rapportage WP4: Techniek 26 Ontwerp en advies 27 Realisatie 29 Implementatie 30 Documentatie 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 1: december 2005-maart 2006 30 april 2006 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten

Voortgangsrapportage Januari-maart 2007. PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Voortgangsrapportage Januari-maart 2007 PASTEL Professionele Accreditatie en Schaalvergroting van Toepassing van Elektronische Leerobjecten Penvoerende instelling: Participerende instellingen: Universiteit

Nadere informatie

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m.

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m. X@m! Implementatieproject digitale toetsing RUG Implementatieplan Detailplanning Uitvoerder: Educational Support and Innovation i.s.m. Faculteiten 25 januari 2013 Versiebeheer Datum Titel en documentnaam

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

SURF tender SURF Educatie GIPSY rapport 2004-5. Geo-informatie in o-ver-draagbaar multidisciplinair onderwijs gebaseerd op innovatieve ICT

SURF tender SURF Educatie <F> GIPSY rapport 2004-5. Geo-informatie in o-ver-draagbaar multidisciplinair onderwijs gebaseerd op innovatieve ICT GIPSY Geo-informatie in o-ver-draagbaar multidisciplinair onderwijs gebaseerd op innovatieve ICT Geo-information for Integrating Personal learning environments by web and mobile ICT SYstems End review

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project 2007-2008: idem

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie