Decretale minimale schoolwerkplan. Gemeente Jette school Vande Borne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decretale minimale schoolwerkplan. Gemeente Jette school Vande Borne"

Transcriptie

1 Decretale minimale schoolwerkplan Gemeente Jette school Vande Borne Laatste bijwerking april 2013

2 Inhoud Het decretale minimale schoolwerkplan Contouren van het pedagogisch project Situering van school Vande Borne en haar pedagogisch project De situering van de school De totstandkoming en de bijwerking van het pedagogisch project Fundamentele uitgangspunten of waarden van de school en het schoolbestuur Onze visie op het Jets gemeentelijk basisonderwijs De organisatie van school Vande Borne en de indeling in leerlinggroepen De aanwending van het lestijdenpakket Herverdelen lestijdenpakket in functie van het pedagogisch project en de schoolvisie Indeling in leerlinggroepen De basisstructuur van de school Interne klasdifferentatie en klasdoorbrekend werken Evaluatie en rapportering Doelen van evalueren en rapporteren Wijze van evalueren De kleuters De leerlingen Evaluatoren Kleuters en leerlingen als evaluatoren Individuele evaluaties Klasevaluaties Evaluaties door de ouders Rapportering van de evaluaties De opvang van leerlingen met een handicap en/of chronische aandoening Zorg -en gelijke onderwijskansbeleid voor optimale leer- en ontwikkelingskansen De schoolpupulatie en de leerlingkenmerken Omgaan met meertaligheid Bestrijding van kansarmoede Het pedagogisch project Het zorgcontinuüm Handelingsgericht werken (HGW) Organisatie School Vande Borne 2

3 Het decretale minimale schoolwerkplan 1 Contouren van het pedagogisch project 1.1 Situering van school Vande Borne en haar pedagogisch project De situering van de school De gemeentelijke basisschool Vande Borne behoort samen met haar wijkafdelingen Florair, Dageraad en Dielegem tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Zoals haar naam reeds aangeeft treedt het gemeentebestuur van Jette op als inrichtende macht. School Vande Borne biedt onderwijs aan alle kinderen, ongeacht de levensopvatting of de filosofische overtuiging van hun ouders De totstandkoming en de bijwerking van het pedagogisch project Om de twee à drie weken neemt school Vande Borne, door vertegenwoordiging van het schoolhoofd, deel aan het directieoverleg met de inrichtende macht. Dit laat zowel het schoolbestuur als de school toe om, dankzij een sterk participatief proces en de inzet van materiële en personele middelen, onderwijs aan te bieden dat aansluit bij haar erkend pedagogisch project. Ondanks zijn verregaande autonomie zal het schoolbestuur voor de goedkeuring van haar pedagogisch project en de beslissingen voor haar onderwijs meer algemeen, rekening houden met de onderwijsregelgeving en in het bijzonder met de input van de school, de schoolraad en derden, zoals het CLB, de pedagogische raad, het IBO, De schoolraad is als laatste advies- en overlegorgaan een belangrijk middel om het democratisch en participatief gehalte van alles wat het pedagogisch project betreft te versterken. De schoolraad van school Vande Borne is gecentraliseerd met de raden van de 2 andere gemeentelijke basisscholen wat een kruisbestuiving aan ideeën en belangen teweegbrengt. Juist omdat alles in het werk wordt gesteld om een gedragen pedagogische aanbod te creëren dat voortdurend wordt afgetoetst en bijgestuurd, door een niet-aflatende intense wisselwerking tussen school, (school)bestuur en derden, verwachten we van de leerkrachten en alle andere participatieve krachten dat ze de richtlijnen van dit pedagogisch project onderschrijven en toepassen. School Vande Borne 3

4 1.2 Fundamentele uitgangspunten of waarden van de school en het schoolbestuur Bovenstaande tekst helpt de lezer de totstandkoming van het pedagogisch project van school Vande Borne te situeren. Het zegt in geen geval iets over de waarden die als toetssteen kunnen worden weerhouden voor de uitwerking en de bijsturing van het pedagogisch project. Deze waarden geven aan waar we als organisatie voor staan en omvatten een geheel van houdingen en gedragingen waaraan bij de leerlingen gewerkt wordt. In overleg werden voor school Vande Borne volgende drie kernwaarden gekozen als belangrijkste kapstok voor de uitwerking van het pedagogische project : Verscheidenheid en socialisatie : Iedereen is anders, iedereen is gelijk Wij bereiden onze kinderen voor op een intercultureel samenleven. Wij leren onze kinderen elkaars waarden en overtuigingen te respecteren. De verscheidenheid tussen onze kinderen zien we als een meerwaarde. Wij wijzen indoctrinatie en discriminatie van de hand. We streven ernaar dat alle kinderen zich goed voelen op onze school. Totale persoonlijkheid van onze kinderen : Onze leerkrachten bieden onze kleuters/leerlingen activiteiten/lessen aan die alle aspecten van de persoonlijkheid op een evenwichtige wijze ontwikkelen. We werken rond de talenten van onze kinderen. Wij hechten belang aan zelfstandigheid, assertiviteit, positief zelfbeeld, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid van onze leerlingen. Gelijke onderwijskansen : De school spoort actief kansarmoede binnen de schoolpopulatie op en trachten in samenwerking met verschillende onderwijspartners zoals het CLB Jette, het Onderwijscentrum Brussel, het Centrum voor Volwassen Onderwijs Meise-Jette, de gevolgen van deze ongelijke sociale positie om te buigen. School Vande Borne 4

5 1.3 Onze visie op het Jets gemeentelijk basisonderwijs School Vande Borne en het schoolbestuur creëren een krachtige leeromgeving zodat de leerprestaties van de leerlingen verbeteren door in het heden en in de toekomst maximaal gebruik te maken van: personele middelen pedagogische en materiële middelen Om tot een krachtige leeromgeving te komen zetten school Vande Borne en de gemeente Jette hun middelen in om te werken aan de vijf onderstaande kenmerken die geënt zijn op de (kern)waarden van onze school: verticale en horizontale samenhang: horizontale samenhang door de verschillende leergebieden geïntegreerd aan te bieden, verticale samenhang door het nastreven van de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en het bereiken van de eindtermen voor het lager onderwijs op elkaar af stemmen totale persoonlijkheidsontwikkeling: door een educatief aanbod dat bijdraagt tot een totale persoonlijkheidsontwikkeling zorgverbreding: door middel van een gelijk onderwijskansenbeleid dat elke psycho-sociale achterstand bestrijdt en ombuigt tot een positieve evolutie actief leren: waarbij de leerling zelf zijn leerproces beïnvloedt om te komen tot het streven naar de ontwikkelingsdoelen en het bereiken van de eindtermen continue ontwikkelingslijn: dankzij een pedagogisch aanbod dat rekening houdt met de beginsituatie en voldoende uitdaging biedt voor elke leerling School Vande Borne 5

6 2. De organisatie van school Vande Borne en de indeling in leerlinggroepen 2.1 De aanwending van het lestijdenpakket De aanwending van het lestijdenpakket zal vermoedelijk bij verschillende scholen en hun schoolbesturen stof tot discussie geven. De Vlaamse Overheid geeft de het schoolbestuur en de school immers een grote autonomie in de manier waarop het lestijdenpakket mag worden aangewend. Omdat deleerlingkenmerken sterker doorwegen in het toekennen van het lestijdenpakket per school werd de verdeling van personele middelen door de toezichthoudende overheid meer geobjectiveerd en meer bepaald voor wat betreft de nood aan extra ondersteuning voor kansarme leerlingen. Met dit initiatief onderschrijft de Vlaamse overheid met haar subsidiebeleid voor het personeel inherent en rechtstreeks twee van de kernwaarden van school Vande Borne, met name gelijke onderwijskansen en verscheidenheid en socialisatie. Deze kernwaarden staan beschreven in het pedagogisch project Herverdelen lestijdenpakket in functie van het pedagogisch project en de schoolvisie Om het pedagogisch project als concretisering van onze visie op onderwijs tot in de fijnste vezels van de school te realiseren, wordt het personeelsbeleid gecentraliseerd door het schoolbestuur. In overleg met de drie schooldirecties wordt voor de start van elk schooljaar nagegaan welke middelen waar het best kunnen worden ingezet. School Vande Borne zal daarbij niet alleen schoolintern punten overdragen en ontvangen, maar ook tussen de verschillende Jetse scholen en op het niveau van de scholengemeenschap Spectrum worden personele middelen meer dan eens herverdeeld in functie van de noden en dit met als hogerliggend doel om een krachtige leeromgeving te creëren. Opmerkelijk is dat school Vande Borne samen met de 2 andere gemeentescholen deze krachtige leeromgeving creëert door een accentuering van personele middelen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ontwikkeling van ons ICT-beleid, dat de lezer kan terugvinden in het ICT-beleidsplan op de website van de school, is geïnspireerd op onze schoolvisie en onze kernwaarden zoals beschreven in het pedagogisch project. School Vande Borne 6

7 2.2 Indeling in leerlinggroepen De basisstructuur van de school School Vande Borne staat net als de gemeente Jette onder druk om een antwoord te bieden op de sterk toegenomen vraag van ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Zodoende werd de capaciteit van de school enkele keren verhoogd. Het spreekt voor zich dat niet het pedagogisch comfort, maar wel de veiligheid van de leerlingen het doorslaggevend criterium is voor het vastleggen van de maximumaantallen voor het lager- en voor het kleuteronderwijs. De basisstructuur van de school is eenvoudig. Voor het lager onderwijs wordt de capaciteit vastgelegd per klas. We opteren ervoor om 6 homogene leeftijdsgroepen te organiseren en kiezen voor het leerstofjaarklassensysteem. Elke klas beschikt over een klastitularis. Afhankelijk van de noden wordt de klastitularis bijgestaan door de zorgondersteuner. Dit laatste geldt ook voor de kleuterafdeling. Daarenboven krijgen de leerkrachten van de onthaalklas en de eerste kleuterklas ondersteuning van een kinderverzorgster. De maximumcapaciteit wordt bepaald per leeftijdsgroep en per vestigingsplaats, inclusief de wijkafdelingen. Omdat er in deze wijkafdelingen echter onvoldoende ruimte is om de kleuters per leeftijd op te splitsen, organiseren we hier graadklassen met maximum twee leeftijdsgroepen per klas. In school Florair en in school Dielegem kunnen twee klassen gevormd worden. (klas 1 = 0kk-1kk en klas 2= 2kk-3kk) In school Dageraad kunnen drie klassen georganiseerd worden. In het eerste trimester van het schooljaar wijken we in de hoofdschool af van onze basisstructuur voor de onthaalklas en de eerste kleuterklas. Omdat de onthaalklas meestal opstart met een beperkt aantal kleuters kiezen we ervoor om in deze groep tijdelijk ook een aantal kleuters van de eerste kleuterklas op te nemen. Het zijn de kleuters van de eerste kleuterklas die het laatst gestart zijn die hiervoor in aanmerking komen Interne klasdifferentatie en klasdoorbrekend werken Onze school plant klasdoorbrekende activiteiten. Elke leerkracht krijgt dan een leeftijdsgemengde groep. Het aanbod van activiteiten is gevarieerd zodat de kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Op het einde van het schooljaar plant de school een leerkrachtenwissel zodat de kinderen de leerkracht van het komend schooljaar leren kennen. Klasintern hanteren de leerkrachten verschillende werkvormen. De leerlingen werken klassikaal, in heterogene en homogene groepen, per twee en individueel. De leerkrachten differentiëren in hun aanbod van activiteiten en ondersteuning. School Vande Borne 7

8 3. Evaluatie en rapportering 3.1 Doelen van evalueren en rapporteren School Vande Borne streeft ernaar ononderbroken kwalitatief onderwijs aan te bieden. Om dit te realiseren heeft de rapportering van de evaluatie een 4 delige functie: 1) het in vraag stellen van het onderwijsaanbod en zo nodig het didactisch handelen aanpassen. 2) het leerproces van de kleuters/leerlingen opvolgen 3) de ouders informeren bij oudercontacten (totaalbeeld van het kind) 4) goed oordelen tijdens een klassenraad Uit bovenstaande doelen blijkt dat de rapportering van de evaluatie gebeurt op klasniveau en/of individueel niveau. 3.2 Wijze van evalueren De evaluaties zijn gebaseerd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. We achten daarom het evalueren van kennis, vaardigheden, attitudes, welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Dankzij een portfolio kunnen we rekening houden met de talenten. We evalueren zowel product -als procesgericht De kleuters De kleuters worden voornamelijk geëvalueerd op basis van observaties. In de tweede en derde kleuterklas hanteren we ook de resultaten van de genormeerde testen voor Nederlands. De kleuterleidsters evalueren de resultaten van de opdrachten en toetsen. Ze observeren ook het proces dat de kleuters doorlopen om tot het product te komen. Per trimester worden de kleuters systematisch geëvalueerd op welbevinden en betrokkenheid De leerlingen De leerlingen worden door hun leerkrachten productgericht geëvalueerd via genormeerde testen voor taal en wiskunde naast de methodegebonden toetsen. Voor alle andere vakken baseren we ons op de methodegebonden toetsen waarvan de frequentie vastgelegd in de methode. Het zesde leerjaar wordt ook geëvalueerd via de eindtoets van OVSG. Tijdens de testen, toetsen en de dagdagelijkse taken in de klas worden leerlingen geobserveerd om het leerproces dat ze hanteren te evalueren. 3.3 Evaluatoren Kleuters en leerlingen als evaluatoren De kleuters en leerlingen krijgen geregeld de kans om zichzelf, de werkgroep en de klasgroep te evalueren. De leerlingen van de lagere school worden ertoe aangezet om hun rapport te evalueren Individuele evaluaties In eerste instantie evalueren de leerkrachten de kleuters en leerlingen. Ze worden bijgestaan door het zorgteam. Genormeerde testen worden afgenomen door de leerkrachten, zorgondersteuners of School Vande Borne 8

9 zorgcoördinator en besproken met de klasleerkrachten tijdens regelmatige overlegmomenten. Tijdens het zorgoverleg en het MDO met CLB worden de individuele evaluaties van zorgkinderen besproken. Gerichte observaties kunnen op aanvraag door de zorgondersteuner en/of de zorgcoördinator uitgevoerd worden. Als de draagkracht van de school wordt overschreden dan wordt een externe partner (o.a. CLB) ingeroepen. De klassenraad evalueert de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen. Zo kan voor elk kind een gedragen beslissing genomen worden Klasevaluaties Het zorgteam staat de leerkrachten bij om de klasbeelden 1 te evalueren. De zorgcoördinator, de zorgondersteuner en de directeur bespreken samen met de leerkracht de klasbeelden tijdens vastgelegde interne MDO s. Op die manier kan de didactische aanpak aangepast worden aan de noden van de klas Evaluaties met de ouders Tijdens de oudercontacten evalueert de leerkracht samen met de ouders de resultaten en het functioneren van hun kind. Extra oudercontacten worden georganiseerd voor zorgkinderen. 3.4 Rapportering van de evaluaties De rapportering van de evaluaties wordt voornamelijk digitaal geregistreerd. De school bewaart zowel individuele als klasevaluaties. Elke leerling heeft een rapport. De digitale versie wordt bewaard door de school. Het schriftelijk exemplaar wordt vier keer per schooljaar meegegeven met de ouders. Het rapport van de school heeft een uniforme weergave. De evaluaties worden gebaseerd op de doelen van OVSG. In het tweede leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar worden de evaluaties weergegeven met punten en omschreven met woorden. In het eerste leerjaar worden de evaluaties in woorden en symbolen omschreven. Het eindrapport van het eerste leerjaar wordt weergegeven met punten en omschreven met woorden. Het rapport omvat een evaluatie omtrent de kennis, de vaardigheden en de attitudes. De totale persoonlijkheidsontwikkeling wordt in kaart gebracht. De leerlingen krijgen de kans om een zelfevaluatie uit te voeren. De school houdt rekening met de mogelijkheden van de leerlingen. Indien de manier van evalueren van een leerling t.o.v. zijn/haar klasgenoten zal afwijken dan zal dit duidelijk te lezen staan op het rapport. Het is vanzelfsprekend dat dit gebeurt na overleg met de ouders. 1 Onder een klasbeeld dient een exceldocument te worden verstaan dat alle namen van leerlingen weergeeft alsook de resultaten die ze hebben behaald. School Vande Borne 9

10 4. De opvang van leerlingen met een handicap en/of chronische aandoening School Vande Borne staat open voor alle kinderen en dus ook voor kinderen met een handicap en/of een chronische aandoening. Dit betekent niet dat elk kind met een beperking zal worden ingeschreven. Elke aanvraag wordt wel overwogen aan de hand van 3 onderstaande stappen : 1)Bij de inschrijving baseert de directie zich op de informatie over het kind die door de ouders wordt versterkt. Indien de ouders een handicap en/of een chronische aandoening aangeven die bijzondere maatregelen vereist, zal de directie het zorgteam raadplegen om na te gaan of de school kan voldoen aan de onderwijsnoden van het kind met een beperking(en). Naast de infrastructuur en de draagkracht van de school wordt ook de veiligheid en het welbevinden van het kind in rekening gebracht. 2)Het zorgteam betrekt op zijn beurt de klasleerkracht. Ze zullen de ouders en het kind uitnodigen om verdere nuttige informatie in te winnen. Het zorgteam met klasleerkracht geven advies aan de ouders. 3) Naast het advies van het zorgteam zal de directeur ook raad vragen en informatie inwinnen bij het CLB en eventueel andere externe hulpverleners. De directeur kan ook advies vragen aan de directeur van Kasterlinden, een school die buitengewoon onderwijs organiseert binnen onze scholengemeenschap. Uiteindelijk zal de directeur op basis van het ingewonnen advies een weloverwogen beslissing nemen en vervolgens de ouders inlichten. Indien het kind met beperking(en) wordt opgenomen in school Vande Borne zal een engagement tussen de ouders en de school worden aangegaan. Dit engagement wordt vastgelegd in een handelingsplan waarbij alle partijen betrokken worden. Het handelingsplan omvat de onderwijsbehoeften van het kind en de te nemen maatregelen (STICOR(DI)). De taken van iedere partner binnen en/of buiten de lestijden worden hierin vastgelegd. Ook de wijze van evalueren en rapporteren wordt in dit document omschreven. Om de ontwikkelingskansen van het kind met beperking(en) te maximaliseren staat de school ook na de inschrijving van de leerling open voor de inbreng van externe partners. Regelmatige communicatie en het samenbrengen van expertise moeten de slaagkansen van de leerling optimaliseren. Het handelingsplan zal regelmatig worden geëvalueerd en, indien nodig, worden aangepast. Als op termijn zou blijken dat de draagkracht van de school wordt overschreden, zal in samenwerking met de ouders en het CLB (en desgevallend externen) een andere oplossing worden gezocht teneinde een meer aangepaste omkadering voor het kind met een handicap en/of chronische aandoening uit te werken. School Vande Borne 10

11 5. Zorg -en gelijke onderwijskansbeleid voor optimale leer- en ontwikkelingskansen Ons zorg- en gelijke kansenbeleid is gebaseerd op enerzijds de leerlingkenmerken en anderzijds het pedagogisch project De schoolpopulatie en de leerlingkenmerken Basisschool Vande Borne met zijn drie (kleuter)wijkscholen is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer specifiek in de gemeente Jette. De hoofdschool en vestiging Florair bevinden zich in een kansarme buurt, hoofdzakelijk bevolkt met mensen van allochtone afkomst en met een Islamitische levensbeschouwing. De schoolpopulatie van vestiging Dielegem heeft een sterkere socio-economisch achtergrond. Wijkafdeling Dageraad bevindt zich in een gemengde buurt. In zijn totaliteit trekt Vande Borne heel wat kansarme leerlingen uit de buurgemeenten aan. Wanneer we de leerlingkenmerken per onderwijsniveau analyseren, merken we binnen elk niveau dat : - een hoog percentage van de moeders geen diploma secundair onderwijs heeft en dat voor vele leerlingen de thuistaal niet het Nederlands is. Naast hun eigen moedertaal en het Frans is het Nederlands vaak de derde taal waarin ze vaardig moeten worden. - een hoog percentage van onze leerlingen recht heeft op een schooltoelage. Uit dit beeld concluderen de school en haar schoolbestuur dat het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid zich moet richten op het omgaan met meertaligheid en de bestrijding van kansarmoede van de leerlingen Omgaan met meertaligheid Om ervoor te zorgen dat onze kinderen zich in de toekomst kunnen handhaven in onze maatschappij is het noodzakelijk de focus te leggen op de (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen. Er wordt op onze school voortdurend gewerkt aan het talenbeleid. De meertaligheid en de grote diversiteit van de kinderen aanzien we als een meerwaarde Bestrijding van kansarmoede Als school heb je weinig of geen vat op de aspecten van kansarmoede: de thuissituatie, de opleiding van de ouders, de onderwijsgerichtheid van de ouders, het cultureel kapitaal, Het is dan ook de taak van onze school om al de kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. Om te voldoen aan de onderwijsleerbehoeften van de kinderen en om een impact te krijgen op de ondersteuningsbehoeften van de ouders leveren de school en het schoolbestuur extra inspanningen. De sensibilisering en professionalisering van de leerkrachten wordt gestimuleerd o.a. via vorming, begeleiding en ondersteuning alsook via het aangaan van strategische partnerships (Onderwijscentrum Brussel, CLB, ). Op deze manier kan het schoolteam de verschillende aspecten van kansarmoede (her)kennen en hiermee rekening houden bij de onderwijspraktijk. Verder werken het schoolbestuur en de school aan de bestrijding van kansarmoede door het creëren van een krachtige leeromgeving die nauw aansluit bij de persoonlijke leefwereld van alle leerlingen. School Vande Borne 11

12 Dankzij een verregaande digitalisering van het onderwijsaanbod worden de voorwaarden gecreëerd om alle decretaal vastgelegde ICT-competenties te verwerven. We bouwen voor ons leerlingenpubliek als het ware een brug, ongeacht hun socio-economische achtergrond, naar een moderne, performante arbeidsmarktomgeving die eveneens gekenmerkt wordt door een nietaflatende digitalisering. Doordat we de kinderen op dit terrein de kans geven om te excelleren, kunnen ze de fundamenten leggen voor een succesvolle toekomst. 5.2 Het pedagogisch project In ons pedagogisch project leggen wij de nadruk op het welbevinden, de diversiteit en de taalvaardigheid van onze kinderen. De diversiteit situeert zich enerzijds op vlak van de thuissituatie, de taal, de cultuur, de religie, het voorkomen en anderzijds op het vlak van de eigenheid en talenten van de leerlingen. Het schoolteam houdt rekening met al deze verschillen en creëert een veilige leeromgeving die ervoor zorgt dat de kinderen zich aanvaard voelen en hun talenten kunnen benutten. Om de totale ontwikkeling van de leerlingen optimaal te laten verlopen, worden ze door het schoolteam op een preventieve en remediërende wijze begeleid en opgevolgd. De leerkrachten hanteren de leerplandoelen van OVSG om ervoor te zorgen dat de leerlingen de eindtermen behalen, zodat ze een doelbewuste keuze kunnen maken voor hun verdere schoolloopbaan. Het gemeentebestuur biedt extra middelen zoals educatieve uitstappen, ICTmaterialen, om het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid te ondersteunen. 5.3 Het zorgcontinuüm Als school bieden we kwaliteitsvol onderwijs. Om dit te realiseren hanteren we het zorgcontinuüm van OVSG en werken we handelingsgericht, waarbij we alle uitgangspunten van het handelingsgericht werken implementeren. Deze uitgangspunten zijn: de onderwijsbehoeften van het kind staan centraal, de leerkracht doet ertoe, aandacht voor positieve kenmerken, constructief samenwerken, systematisch en transparant werken, doelgerichtheid en aandacht voor wisselwerking en afstemming. Op deze manier zijn er duidelijke afspraken en structuren binnen de school ontwikkeld. Gestructureerde overlegmomenten met het zorgteam en de leerkrachten zorgen ervoor dat enerzijds het beleidsniveau van de school bewaakt wordt en anderzijds aan de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders voldaan wordt. Externe partners zoals OVSG, CLB, het Onderwijscentrum Brussel spelen een ondersteunende en begeleidende rol bij de opbouw, reflectie en bijsturing van het zorgbeleid. Dit gebeurt vraaggestuurd. School Vande Borne 12

13 De school wordt op niveau van zorgbeleid ook gesteund door de scholengemeenschap. Zij neemt gemeenschappelijke initiatieven zoals intervisies voor zorgondersteuners en zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator, aangesteld door de scholengemeenschap, is het aanspreekpunt voor de overheid met betrekking tot de kleuterparticipatie. 5.4 Handelingsgericht werken (HGW) Het coachen en ondersteunen van het didactisch handelen, het klasmanagement, het welbevinden en de betrokkenheid van het onderwijzend personeel gebeurt door het zorgteam. De leerkrachten nemen een innovatieve, reflectieve en zelfevaluerende houding aan. De onderlinge professionele en persoonlijke ondersteuning bij de leerkrachten zorgt voor een warm en samenhangend team. Elke leerkracht staat in voor de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De leerkracht komt tegemoet aan de preventieve basiszorg van de leerlingen en de kleuters. De dagelijkse klaswerking staat hierbij centraal. De leerkracht doet ertoe en zijn aanpak maakt in vele gevallen het verschil. Het werken met een duidelijk en transparant leerlingendossier is een belangrijke preventieve factor. Zo kunnen talenten en tekorten op verschillende ontwikkelingsgebieden tijdig vastgesteld worden en kan er aangepaste zorg geboden worden. Dit volstaat echter niet voor alle kinderen. De onderwijsbehoeften van zorgkinderen wordt in kaart gebracht en een doelgerichte aanpak wordt beschreven in een handelingsplan. De inbreng van het kind zelf is van cruciaal belang omdat kinderen met specifieke noden vaak zelf duidelijk kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Het CLB wordt ingeschakeld indien de genomen interventies geen of onvoldoende effect hebben en er een grote bezorgdheid bestaat over het kind. Regelmatig contact met externe partners zoals een logopedist is van essentieel belang zodat de begeleiding door de verschillende actoren op elkaar kan worden afgestemd. De ouders, leerkrachten en leerlingen worden als gelijkwaardige partners aanzien die, bij het maken van duidelijke en op elkaar afgestemde afspraken, komen tot een constructieve samenwerking. De betrokkenheid van de ouders heeft een grote invloed op het welbevinden en de prestaties van de leerlingen en de kleuters. In uitzonderlijke gevallen, als de draagkracht van de school overschreden is, wordt de overstap gezet naar een school op maat. 5.5 Organisatie De directeur bewaakt samen met het hele zorgteam de visie en de gestructureerde aanpak van het geïntegreerde zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid en zorgt ervoor dat dit gedragen wordt door het team. De directie koppelt de grote lijnen terug naar het schoolbestuur. Het zorgteam coördineert en bewaakt op systematische wijze de zorg op school. De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van het zorg en gelijke onderwijskansenbeleid. Zo streven we samen naar kwaliteitsvol onderwijs. School Vande Borne 13

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout Pedagogisch Project Gemeentelijke basisschool Buggenhout Tel.: 052/33.95.67 fax: 052/33.95.66 1 1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling Onze school is een basisschool die

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam.

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam. ZORGBELEID Dit document is een samenvatting van alle zorginitiatieven die op schoolniveau genomen worden om kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook, met de beste zorgen te omringen. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het pedagogisch project

Hoofdstuk 1: Het pedagogisch project Hoofdstuk 1: Het pedagogisch project 1. Situering van de onderwijsinstelling - Levensbeschouwelijke uitgangspunten Onderwijsnet: Officieel gesubsidieerd onderwijsnet Schoolbestuur: Stadsbestuur Beringen

Nadere informatie

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap Zorgbeleid 1. Visie van de scholengemeenschap Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE PRINSES PAOLA SCHOOLWERKPLAN DEEL 1 Prinses Paolaschool Heilige-Familieplein 1 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Tel: 02/761 75 31 Wijkscholen: Prins Boudewijnschool

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van. Prinsstraat Antwerpen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van. Prinsstraat Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Onze school onderschrijft in zijn zorgvisie de principes van het handelingsgericht werken als uitgangspunt

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Pedagogisch project. Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam.

Pedagogisch project. Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam. Pedagogisch project 1. Inleiding Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam. Het is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN. Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van schoolontwikkeling van de school ondersteunen.

SCHOOLWERKPLAN. Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van schoolontwikkeling van de school ondersteunen. SCHOOLWERKPLAN INLEIDING Een schoolwerkplan is een document van een school waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot organisatorische

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN. f. De school erkent en eerbiedigt de rechten en de vrijheden van de mens en van het kind.

SCHOOLWERKPLAN. f. De school erkent en eerbiedigt de rechten en de vrijheden van de mens en van het kind. SCHOOLWERKPLAN A. Pedagogisch project a. De gemeentelijke basisschool Ak Cent ingericht door de gemeente Bever behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Om de minimum doelstellingen te verwezenlijken

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project Gemeenteschool Deerlijk Sint-Amandusstraat 16 8540 Deerlijk Pedagogisch project 2013 1. Het pedagogisch project De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde

Nadere informatie

Schipper mag ik overvaren. Zeg. Zeg dat ik fantastisch ben, briljant, gevat, sociaal, gevoelig, handig, grappig en bijzonder geniaal.

Schipper mag ik overvaren. Zeg. Zeg dat ik fantastisch ben, briljant, gevat, sociaal, gevoelig, handig, grappig en bijzonder geniaal. Zeg Zeg dat ik fantastisch ben, briljant, gevat, sociaal, gevoelig, handig, grappig en bijzonder geniaal. Zeg dat je zo n wonderkind als ik maar zelden ziet, zeg dat je me super vindt, maar liegen mag

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN. Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van schoolontwikkeling van de school ondersteunen.

SCHOOLWERKPLAN. Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van schoolontwikkeling van de school ondersteunen. SCHOOLWERKPLAN INLEIDING Een schoolwerkplan is een document van een school waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot organisatorische

Nadere informatie

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan?

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? Sint - Catharinacollege Geraardsbergen Vestigingen Moerbeke - Viane - Galmaarden SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? 1.

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq SCHOOLWERKPLAN

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq SCHOOLWERKPLAN qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq SCHOOLWERKPLAN wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui DEEL 1 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

SES en ZORG op De Vlieger

SES en ZORG op De Vlieger SES en ZORG op De Vlieger In onze school zijn er zowel SES-lestijden als uren zorgcoördinatie. Wat is het verschil en hoe wenden we ze aan? 1. SES (sociaaleconomische status) Dit zijn lestijden, toegekend

Nadere informatie

DE ZORGVISIE 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL. Een blik op de school

DE ZORGVISIE 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL. Een blik op de school 1 KLEUTERSCHOOL & LAGERE SCHOOL Een blik op de school DE ZORGVISIE Stedelijke basisschool t Prinske met vestigingsplaatsen Dries en Prinsstraat biedt basisonderwijs aan kinderen uit de wijk en verdere

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Schoolwerkplan

Schoolwerkplan SCHOOLWERKPLAN Het schoolwerkplan bevat allerhande gegevens, afspraken en maatregelen met betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. Vanuit dit centrale document

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg?

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg? VADEMECUM ZORG 2012 Greet Vanhove VVKBaO Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO Waarom een nieuw vademecum zorg? Verander(en)de leerlingenpopulatie Gewijzigde maatschappelijke context Onderwijsvernieuwingen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk VBS DUINEN OPEN SCHOOL aan zee Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen. We hebben respect voor en gaan de verrijking

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag 2 3 Een gemotiveerd

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Deel 1: PEDAGOGISCH PROJECT 1. DE SCHOOL ALS INSTELLING

Deel 1: PEDAGOGISCH PROJECT 1. DE SCHOOL ALS INSTELLING Deel 1: PEDAGOGISCH PROJECT 1. DE SCHOOL ALS INSTELLING Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Rotselaar. De administratieve adressen

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Het stappenplan van ons zorgbeleid

Het stappenplan van ons zorgbeleid Het stappenplan van ons zorgbeleid Begeleidingstraject op onze school Fase 0 : Fase van goede preventieve basiszorg De klastitularis staat in voor de EERSTELIJNSZORG ALGEMENE ZORG. Hij/zij zorgt voor een

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

ZORGBELEID. GBS De Kouter Tel Wortegem-Petegem

ZORGBELEID. GBS De Kouter Tel Wortegem-Petegem ZORGBELEID INHOUD Waarom een zorgbeleid? Hoe werkt zorg op onze school? - Brede basiszorg (fase 0) - Verhoogde zorg (fase 1) - Uitbreiding van zorg (fase 2) - Overstap naar school op maat (fase 3) Wie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE PROEFDOORLICHTING INSPECTIE 2.0 VBS Sint-Jansschool te Menen (19059)

VERSLAG VAN DE PROEFDOORLICHTING INSPECTIE 2.0 VBS Sint-Jansschool te Menen (19059) VERSLAG VAN DE PROEFDOORLICHTING INSPECTIE 2.0 VBS Sint-Jansschool te Menen (19059) 1 IN WELKE MATE ONTWIKKELT DE SCHOOL HAAR EIGEN KWALITEIT? K1. Visie De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Sportpleinstraat Hoeselt tel./fax : 012 /

Sportpleinstraat Hoeselt tel./fax : 012 / Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be www.hoeselt.be/onderwijs Pagina 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1: Gegevens m.b.t. situering van

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Rinkrank te Kalmthout

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Rinkrank te Kalmthout Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Pedagogisch project Gemeentelijke lagere school De Oester met extra sportaanbod blz. 2 Pedagogisch project : Element 1: Gegevens

Nadere informatie

Het ZORGBELEID bij ons op school

Het ZORGBELEID bij ons op school Het ZORGBELEID bij ons op school 1. Onze VISIE op ZORG Vanuit het besef dat er steeds kinderen zullen zijn die bijkomende aandacht vragen, engageren wij ons om een zorgbeleid te voeren dat aan de noden

Nadere informatie

Visie rond zorg - Het Molenschip

Visie rond zorg - Het Molenschip Visie rond zorg - Het Molenschip Met het oog op het ontwikkelen van een krachtige visie rond zorg gingen we ons als zorgteam de vraag stellen wat het woord zorg eigenlijk betekent. Zorg is een werkwoord

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen De manier om succes te bereiken is op de eerste plaats een definitief, duidelijk, praktisch ideaal te hebben een doel, een doelstelling. Ten tweede moet men over de noodzakelijke middelen beschikken om

Nadere informatie

Sint-Vincentius Sint-Bernadette

Sint-Vincentius Sint-Bernadette Sint-Vincentius Sint-Bernadette SV: Sint-Rafaëlstraat 14 9041 Oostakker Tel (09) 259 21 01 e-mail info.vincentius@edugo.be ONS ZORGBELEID De zorgwerking op onze school, is gebaseerd op het zorgcontinuüm.

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Zorgvisie van het Toverpotlood

Zorgvisie van het Toverpotlood Zorgvisie van het Toverpotlood Kinderen houden ervan om grenzen te verleggen. Hun persoonlijkheid ontwikkelt zich pas ten volle wanneer men hen daartoe uitnodigt en er veel van hen verwacht wordt. Door

Nadere informatie

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen?

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Mechelen 25 september 2015 Angelsaksische landen Evaluation Assessment Nederlands Assessment als deel van evaluatie Alternatieve evaluatie

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Vlaams Parlement, 37-A (2017-2018) Nr. 1 Uiteenzetting in de Commissie voor Onderwijs 12 oktober 2017 1 Situering van GOK-beleid Decreet van 28 juni

Nadere informatie

1.1 Het opvoedingsproject van de Stedelijke Basisschool Larum

1.1 Het opvoedingsproject van de Stedelijke Basisschool Larum 1. Visie op zorg 1.1 Het opvoedingsproject van de Stedelijke Basisschool Larum Vertrekkende vanuit de visietekst van het schoolbestuur : het zorgbeleid binnen het stedelijk basisonderwijs Geel Vanuit het

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

2/09/15 DOEL INHOUD. Hoe kunnen we met HGW concreet aan de slag in het secundair onderwijs?

2/09/15 DOEL INHOUD. Hoe kunnen we met HGW concreet aan de slag in het secundair onderwijs? Hoe kunnen we met HGW concreet aan de slag in het secundair onderwijs? Mieke Meire Kris Loobuyck DOEL Je ontwikkelt een handelingsgerichte attitude. Je gaat op een concrete manier aan de slag met de uitgangspunten

Nadere informatie

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik?

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik? ..IEDERE LEERKRACHT zorgt.. de onderwijsdeskundige gedeelde verantwoordelijkheid en deskundigheid..ouders als partner.. de ervaringsdeskundige..kind als partner.. geeft waardevolle informatie..kleuterparticipatie

Nadere informatie

VISIETEKST ONDERWIJSTIJD BASISONDERWIJS VAN LESTIJD NAAR LEERTIJD. 1. De regelgeving. 2. Ontwikkelingsdoelen, eindtermen, leerplannen, studielast

VISIETEKST ONDERWIJSTIJD BASISONDERWIJS VAN LESTIJD NAAR LEERTIJD. 1. De regelgeving. 2. Ontwikkelingsdoelen, eindtermen, leerplannen, studielast BASISONDERWIJS VISIETEKST Het doel van deze tekst is scholen een achtergrond en leidraad te bieden bij het maken van keuzes i.v.m. de concrete organisatie en invulling van de onderwijstijd. 1. De regelgeving

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

4/5/2012. Continuüm in zorg

4/5/2012. Continuüm in zorg Continuüm in zorg Studiedag Leerrijk Saar Callens 20 april 2012 De visie en methodiek van handelingsgericht werken (HGW) kan de school helpen om haar interne werking te optimaliseren. De school structureert

Nadere informatie

De schooleigen visie op zorgbeleid

De schooleigen visie op zorgbeleid De schooleigen visie op zorgbeleid 1. Het christelijk opvoedingsproject is het uitgangspunt voor onze visie op zorg. We willen alle kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau optillen, hen klaar maken

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K D E K LE U TE T E R K OPVOEDINGSPROJECT Werken met een visie. O UT T E R OMDAT JE MET POËZIE ZOVEEL MEER ZEGT... Werken met visie Is als kijken in een spiegel. Als je in een spiegel kijkt, kijk je meestal

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ASSE Gemeenteplein ASSE

SCHOLENGEMEENSCHAP ASSE Gemeenteplein ASSE SCHOLENGEMEENSCHAP ASSE Gemeenteplein 1 1730 - ASSE GBS CENTRUM / KROKEGEM GBS MOLLEM GBS RELEGEM GBS WALFERGEM GLS ZELLIK 1 Hoofdstuk 1 Pedagogisch project ELEMENT 1 : GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zondag, 16 augustus :28 - Laatst aangepast vrijdag, 02 september :05

Geschreven door Administrator zondag, 16 augustus :28 - Laatst aangepast vrijdag, 02 september :05 zondag, 16 augustus 2009 10:28 Laatst aangepast vrijdag, 02 september 2016 14:05 ZORGBELEID OP SCHOOL Waar wij onze accenten leggen binnen ons zorgbeleid, wordt visueel gemaakt door bovenstaande wordle.

Nadere informatie

Onze school geeft aandacht aan het mondiale gebeuren en multiculturele gemeenschapsleven.

Onze school geeft aandacht aan het mondiale gebeuren en multiculturele gemeenschapsleven. Fundamentele uitgangspunten - Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. - De vrije keuze van de cursussen godsdienst of niet-confessionele

Nadere informatie

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier waarop wij de behaalde resultaten bij onze leerlingen

Nadere informatie

1 Pedagogisch project

1 Pedagogisch project 1 Pedagogisch project Pagina 1 Inhoud Pedagogisch project 1. Algemeen 2. Elementen van ons pedagogisch project 2.1 Gegevens m.b.t. de situering van onze onderwijsinstelling 2.1.1. Profilering van de school

Nadere informatie

22-11- 2013. ! verwelkoming. ! voorstellen zorgteam: specifieke functie. ! schoolprioriteiten 2013-2014

22-11- 2013. ! verwelkoming. ! voorstellen zorgteam: specifieke functie. ! schoolprioriteiten 2013-2014 ! verwelkoming! voorstellen zorgteam: specifieke functie! schoolprioriteiten 2013-2014! theoretische fundering: overheidsvisie/ opdracht voor Vlaamse scholen! vernieuwde schoolvisie, afspraken + stimuli!

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1 Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht 2013-02-20 Ann Osselaer pedagogisch directeur basisschool OLV Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO ZORG: ELKE LEERKRACHT DOET ER TOE Een school onderweg

Nadere informatie

Zorgvisie-Zorgbeleid

Zorgvisie-Zorgbeleid L.S. De Robbert Zorgvisie Zorgvisie-Zorgbeleid De basis van onze zorgvisie ligt in onze opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dit is één van de pijlers van het Opvoedingsconcept

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Van barrière naar redelijke aanpassing

Van barrière naar redelijke aanpassing Van naar redelijke aanpassing Inspiratiedag Vrijdag 25 november 2016 Jan Coppieters Pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling 1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 2. Je kan

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VAN DE DERDE GOK-CYCLUS NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM...5 3. DE DERDE GOK-CYCLUS...6 3.1 DE 5 GOK-INDICATOREN...6

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Lagere School - De Sleutel te Ranst

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Lagere School - De Sleutel te Ranst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie