SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan?"

Transcriptie

1 Sint - Catharinacollege Geraardsbergen Vestigingen Moerbeke - Viane - Galmaarden SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? 1. Uitgangspunt van het zorgbeleid Het decreet Zorgbegeleiding en Gelijke Onderwijskansen heeft een geheel nieuwe dimensie gegeven aan de manier waarop kinderen op school dienen gevolgd en begeleid te worden. De zorg voor de kinderen en vooral voor hen die problemen hebben, is meer een taak van het ganse schoolteam geworden en niet enkel van de klastitularis. De leerkracht doet ertoe, hij of zij blijft de verantwoordelijke in het zorgproces en het voornaamste aanspreekpunt voor het kind en de ouders. In elke school zijn er kinderen die extra aandacht nodig hebben, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en de mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd. Elk kind dient reeds vanaf de peuterklas, zo goed mogelijk gevolgd en begeleid te worden. Het hoofddoel van het zorgbeleid is dat kinderen met een ontwikkelings- of leerprobleem zich in de eerste plaats goed voelen op school. Aangepaste zorg zal hun motivatie verhogen en het leren voor hen leuker maken.

2 2. Onze visie op zorg Een school die kwaliteitsvol onderwijs wil bieden, moet een school zijn die zorgzaam omspringt met leerlingen, leerkrachten en ouders. Elke leerling in een school heeft het recht op een emotioneel stabiele ontwikkeling en op maximale ontplooiingskansen. Vele kinderen krijgen deze kansen als vanzelfsprekend. Zij krijgen vanuit hun eigen mogelijkheden en inzichten en vanuit hun socio - emotionele achtergrond voldoende stimulansen aangereikt binnen het gewone schoolgebeuren. Bij een aantal leerlingen ontbreken echter één of meerdere elementen van deze gezonde voedingsbodem. Door kansarmoede, een beperking, een andere taal en/ of een leerstoornis worden de kaarten onder de kinderen reeds van bij de start vaak op een ongelijke manier verdeeld. Als school trachten wij, via een goed zorgbeleid, deze ongelijke beginsituatie zo goed mogelijk op te vangen. Op deze manier willen wij, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht, onderwijs realiseren dat maximaal aangepast is aan de noden van elk kind. Niet alleen cognitieve leerproblemen vormen een aandachtspunt, maar ook problemen van motorische, sociale, affectieve en emotionele aard moeten hun plaats krijgen in de school. De zorg is enerzijds gericht naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar anderzijds ook naar hen die extra prikkels kunnen gebruiken. Als school vinden we het belangrijk om te kijken naar elk talent in elk kind en hen daarin ook zo veel mogelijk te ondersteunen. De klastitularis zal in samenspraak met het zorgteam trachten deze uitdaging vorm te geven. 3. Samen zijn we partners 3.1. De rol van de ouders De ouders bekleden de belangrijkste plaats in de ontwikkeling en het kennen van hun kind. Het is immers hun kind dat tijdelijk overgedragen wordt aan de zorg van de school. Wij zien ouders als belangrijke informanten. Ze kunnen namelijk als geen ander nuttige informatie verschaffen over hun kind, over hun eigen draagkracht en dat van hun gezin en de verwachtingen tegenover de school. Ze kunnen ondersteunend werken en het slagen van de aanpak daarmee vergroten. Zowel de ouders als de school dragen hier verantwoordelijkheid. De school houdt de ouders op de hoogte van de manier waarop zij hun kind onderwijst en hulp biedt bij het onderwijzen en bij de opvoeding. Zij informeert hen op welke wijze de school omgaat met de specifieke zorgvraag. Van de ouders wordt verwacht dat zij actief meewerken indien hun bijdrage gewenst is om onderwijs- en opvoedingsproblemen van hun kind effectief aan te pakken. Alleen wanneer alle partners binnen dit proces hun volledige verantwoordelijkheid opnemen en ten volle achter de vooropgestelde zorg staan, kan een efficiënte aanpak van de zorgvraag gerealiseerd worden De taak van de school Taak Op onze school gaan we uit van de visie van Handelingsgericht samenwerken van Noëlle Pameijer. We gaan uit van gedeelde zorg waarbij alle betrokken partijen een actieve rol spelen. De onderwijsbehoeften en individuele noden van elk kind staan centraal. We proberen de sterktes van elk kind zo optimaal mogelijk te benutten.

3 Hierbij gaan we uit van de individuele verschillen tussen elk kind en proberen zoveel mogelijk te differentiëren. De klastitularis is en blijft de voornaamste zorgverstrekker. Pas als blijkt dat een kind nood heeft aan meer individuele zorg of zorg in kleine groepjes, komt de zorgleerkracht eraan te pas De zorg situeert zich op 3 niveaus Op de niveau van de leerkracht De leerkracht doet ertoe, waarmee we bedoelen dat de klastitularis de voornaamste taak binnen de zorg heeft. Hij of zij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de kinderen. De zorgleerkracht heeft als taak, daar waar nodig, de klastitularis te ondersteunen en te begeleiden. Zij helpt bij het opstellen van een gerichte zorgvraag en het coachen ervan. Op het niveau van de leerlingen We stemmen onze zorg af op de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsnoden van het kind. Daarbij starten we van een specifieke zorgvraag en bepalen we vooraf waar we naartoe willen en welke verwachtingen we kunnen hebben naar de kinderen. Naast de zorg op cognitief vlak is het even belangrijk dat we oog hebben voor de socio-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. We trachten de kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven in hun ontplooiing en leren hen zelfsturend en planmatig werken. Op het niveau van de school Naast de klastitularis en de zorgleerkracht, is ook de directie een belangrijk aanspreekpunt voor de ouders. Zij verzorgt voor een groot deel de communicatie met externen. Vanuit de directie, in samenspraak met de zorgleerkrachten, is coördinatie en communicatie een belangrijk gegeven. Zij hebben oog voor de noden van ouders, leerkrachten en leerlingen en onderhouden het contact met het CLB. De directie stimuleert het personeel om zich permanent bij te scholen. School, kind en ouders hand in hand. 4. Organisatie van het zorgbeleid in de praktijk Ieder kind is uniek. Met dit als uitgangspunt zullen wij respect en aanvaarding opbrengen voor ELK kind. Dit houdt meteen in dat wij ons onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van onze leerlingen; differentiatie zowel in leersituaties als bij het aanbrengen van attitudes is dus nodig. Wat houdt dit precies in? Dat we preventief en remediërend werken. We trachten problemen met kinderen te voorkomen door : - te beschikken over een degelijk kleuter - en leerlingvolgsysteem - te differentiëren in de klas = werken op het niveau van elk kind - hoekenwerk en contractwerk aan te bieden in de klas - het welbevinden en de betrokkenheid te verhogen = luisteren naar onze kinderen

4 - regelmatig te overleggen met de klastitularis, het zorgteam, het CLB en de ouders Als een kind leer- of ontwikkelingsnoden heeft, trachten remediëren en stimuleren door : - in de klas uitgesproken differentiatie aan te bieden - hulp van het zorgteam in te schakelen indien gewenst - een aangepast programma voor deze leerling te maken, in samenspraak met externe hulpverlening - leerlingen een overstap te laten maken naar een ander klasniveau Dat we contact met ouders bevorderen en hen nauw betrekken in het leerproces en de ontwikkeling van hun kind : - door methodegebonden toetsen en LVS - testen af te nemen op regelmatige tijdstippen, om zicht te krijgen op het actuele leerniveau van het kind om zo aangepast onderwijs aan te bieden - dat we ouders op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind, dit door tijdig met hen in gesprek te gaan De school stemt zijn manier van werken af op de onderwijsbehoeften van elk kind individueel. Het is daarom belangrijk dat de school de ontwikkeling van elke leerling afzonderlijk gaat opvolgen. Om zicht te krijgen op dit ontwikkelingsproces gebruiken we een kleuter- en leerlingvolgsysteem. Vanaf de kleuterklassen wordt er gestart met een kleutervolgsysteem. In de lagere school gaan we daar mee verder, al spreken we hier over een leerlingvolgsysteem. Dit is voor het team een hulpmiddel om het zorgbeleid vorm te geven. Op die manier kunnen we sneller kinderen opsporen die extra zorg of onderwijs op maat nodig hebben. 5. Sint - Catharinacollege Moerbeke - Viane - Galmaarden biedt zorg aan vanaf de peuterklas Het is een vaststaand feit dat de zorg voor het kind een prioriteit is voor onze school. De loopbaan van elk kind op school wordt heel minutieus opgevolgd. Eigenlijk begint dit reeds vanaf het prille begin, namelijk in de peuterklassen. Elke leerkracht volgt het kind heel nauwgezet op en bij het minste zorgwekkende signaal dat het kind uitzendt, wordt er gereageerd. Dit loopt over een heel brede waaier, namelijk de taalontwikkeling, de spraakontwikkeling, de ontwikkeling van de rekenvaardigheden, de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, enz. Elke kleuterleidster wordt ondersteund door de zorgleerkracht. Zij helpt in samenspraak met de klastitularis kleuters die extra ondersteuning nodig hebben. Ook dragen we zorg voor onze kleuters die extra prikkels nodig hebben. De zorgleerkracht maakt dat de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) hier heel nauw bij betrokken worden en dat steeds gezocht wordt naar de meest adequate manier van handelen in het voordeel van elk kind.

5 Ook op het kleuterniveau zijn er reeds momenten van klassenraden. Die overlegmomenten vinden tweemaal per schooljaar plaats. Eind november worden alle kleuters besproken op de klassenraad. In april komen de zorgkleuters aan bod. Vanuit die besprekingen wordt een aangepast handelingsplan opgesteld, en dit in nauwe samenspraak met de ouders. Waar nodig zal de hulp van externe hulpverleners zoals een logopedist, een kinesist, een revalidatiecentrum, e.d. aangeraden worden. De ouders worden hierbij zo doeltreffend mogelijk ondersteund. Aansluitend op deze klassenraden, worden ouders uitgenodigd op het oudercontact. Indien wenselijk, kan beroep gedaan worden op G.O.N. - ondersteuning (geïntegreerd onderwijs). Een dergelijke ondersteuning wordt aangeboden voor kinderen met een fysieke beperking, een gehoorstoornis of een autisme - spectrumstoornis. Bij kleuters uit de 2 de kleuterklas bij wie een vermoeden is van ontwikkelingsmoeilijkheden, worden op vastgestelde tijdstippen CITO - proeven afgenomen. Dit om tijdig problemen te detecteren. Indien nodig worden deze resultaten met de ouders en het CLB besproken. Alle kinderen van de 3 de kleuterklas worden tweemaal per jaar opgevolgd door middel van CITO - toetsen om de overstap naar het eerste leerjaar te ondersteunen. De toetsen zijn gericht om het taal- en rekenproces van onze kleuters op te volgen. Zo krijgen wij als school ruimer zicht op de ontwikkeling en de evolutie van elk kind. Hiernaast zijn de bevindingen van de klastitularis gedurende het schooljaar van essentieel belang, aangevuld met bevindingen van de ouders. Het is onze taak als school om samen met alle verantwoordelijken zorg te dragen voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. We zijn ervan overtuigd dat het vroeg onderkennen van een probleem uiterst belangrijk is in de ontwikkeling van elk kind. Hier maakt het Sint - Catharinacollege Moerbeke - Viane - Galmaarden dan ook werk van. Alles begint bij de peuters en kleuters. De leerkracht en het zorgteam staan hier dan ook constant paraat. 6. Opvolging van onze lagere schoolkinderen Elke klastitularis draagt gedurende het schooljaar zorg van zijn leerlingen. Er wordt gekeken naar de totale persoonlijkheid van het kind. Hoofd, hart en handen dragen we zowel in kleuter als lager hoog in het vaandel. We blijven aandacht hebben voor welbevinden, betrokkenheid, aandacht en motivatie. Dit screenen we tweemaal in de loop van een schooljaar. Dit gebeurt niet alleen door de klastitularis. De kinderen en de ouders worden ook bij deze evaluatie betrokken. Onze lagere schoolkinderen worden nauwgezet opgevolgd. Dit gebeurt via klasobservaties, dagelijks werk, klastoetsen. Daarnaast worden eveneens resultaten opgenomen van genormeerde en gestandaardiseerde toetsen van het leerlingvolgsysteem van het VCLB. We gaan na in welke mate leerlingen de aangeboden leerstof op gebied van spelling, wiskunde en lezen beheersen.

6 Concreet In onze school worden per schooljaar - op vaste meetmomenten - toetsen voor spelling, wiskunde en lezen afgenomen. Begin oktober Midden februari Begin juni LVS Wiskunde 1 ste leerjaar - 2 de leerjaar LVS Spelling 2 de leerjaar LVS Wiskunde 1 ste tot en met 6 de leerjaar LVS Spelling 1 ste tot en met 6 de leerjaar LVS Wiskunde 1 ste tot en met 5 de leerjaar LVS Spelling 1 ste tot en met 5 de leerjaar / LVS Lezen 1 ste tot en met 3 de leerjaar LVS Lezen 1 ste tot en met 3 de leerjaar Het schoolteam beschikt zo over objectieve en genormeerde schoolse meetinstrumenten die ons in staat stellen om alle leerlingen systematisch en periodiek te evalueren en om hen te volgen over een lange onderwijsperiode. Als de toetsen verbeterd zijn kunnen de resultaten omgezet worden in scores van A tot E en kunnen de resultaten worden geanalyseerd. Leerlingen die een D- of een E-score behalen, worden besproken op een multi - disciplinair overleg. Voor hen wordt nagegaan welke extra ondersteuning kan aangeboden worden, op maat van elk kind. De ondersteuning kan zowel op klas- en schoolniveau, als op het niveau van externe begeleiding (logopedisten, revalidatiecentrum Horizon, e.a.) plaatsvinden. 7. Toekomstperspectieven in het onderwijs De zorg voor het kind, is én blijft de grootste prioriteit van onze school. Binnen het schoolgebeuren wordt het accent gelegd op handelingsgericht samenwerken. Dit houdt in dat de zorg voor het kind heel sterk gedragen wordt door het ganse schoolteam. De onderwijsbehoeften van het kind staan hierbij centraal. We kijken waar dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan heeft. Vanuit de zorg voor elk kind wordt een handelingsplan opgesteld waarin concrete onderwijsdoelen vooropgesteld worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Onze school maakt ook gebruik van sticordi - maatregelen. Sticordi staat voor stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren. In het zorgteam wordt een inventaris gemaakt van algemene didactische tips die gelden voor alle leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden. Ook worden alle mogelijke maatregelen opgelijst ter ondersteuning van kinderen bij wie het leren bemoeilijkt wordt door o.a. dyslexie, dyscalculie. De overgang basisschool naar secundair onderwijs wordt ondersteund door het uitschrijven van een BASO - fiche. Op die manier worden de leerkrachten van het secundair onderwijs op de hoogte gebracht van de reeds genomen zorginitiatieven om zo de overstap naar het secundair onderwijs te bespoedigen.

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

zorgvisie Heilige familie Lagere school

zorgvisie Heilige familie Lagere school zorgvisie Heilige familie Lagere school 1) Inleiding Onze school- en zorgvisie staat gesymboliseerd in ons schoollogo en in onze slogan sterk onderwijs, warme sfeer! : Ieder kind is van harte welkom in

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

VISIE ZORG VRIJE BASISSCHOOL WAKKERZEEL

VISIE ZORG VRIJE BASISSCHOOL WAKKERZEEL VISIE ZORG VRIJE BASISSCHOOL WAKKERZEEL Schooljaar 2011-2012 De school bouwt een zorgaanbod uit voor kinderen met specifieke opvoedings- en leerbehoeften. We vertrekken hiervoor vanuit onze eerste pijler

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Jenaplanschool De Kleurdoos

Jenaplanschool De Kleurdoos Jenaplanschool De Kleurdoos Zorgbeleid op school Binnen de school speelt het leren zich op verschillende niveaus af. Niet alleen de kinderen in de stamgroep, maar ook de individuele leerkracht wordt gestimuleerd

Nadere informatie

Onze visie op zorg. Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Onze visie op zorg. Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Zorgvisie-Zorgbeleid

Zorgvisie-Zorgbeleid L.S. De Robbert Zorgvisie Zorgvisie-Zorgbeleid De basis van onze zorgvisie ligt in onze opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dit is één van de pijlers van het Opvoedingsconcept

Nadere informatie

1. Zorgvisie: elk kind telt op t Veld.

1. Zorgvisie: elk kind telt op t Veld. Zorgbeleid 1. Zorgvisie: elk kind telt op t Veld. Iedereen is uniek en mag een eigen aanpak vereisen voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Met ons zorgbeleid pogen we om elk kind datgene te geven

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING

Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING Situering CIPO-referentiekader Onderwijskundig beleid POI2 Begeleiding S/C/A POV2.2 LEERBEGELEIDING POV2.4 SOCIALE EN EMOTIONELE BEGELEIDING GO! De Wissel ZORGVISIE 1. Schematische voorstelling 2. Wat

Nadere informatie

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik?

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik? ..IEDERE LEERKRACHT zorgt.. de onderwijsdeskundige gedeelde verantwoordelijkheid en deskundigheid..ouders als partner.. de ervaringsdeskundige..kind als partner.. geeft waardevolle informatie..kleuterparticipatie

Nadere informatie

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS VRIJE BASISSCHOOL Etikhove Zorgboekje WAT ALS 1 ZORG? SES? Wablief? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school. Vanuit de overheid worden

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

Het ZORGBELEID bij ons op school

Het ZORGBELEID bij ons op school Het ZORGBELEID bij ons op school 1. Onze VISIE op ZORG Vanuit het besef dat er steeds kinderen zullen zijn die bijkomende aandacht vragen, engageren wij ons om een zorgbeleid te voeren dat aan de noden

Nadere informatie

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS VRIJE BASISSCHOOL Etikhove Zorgboekje WAT ALS 1 2 ZORG? SES? Wablief? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school. Vanuit de overheid worden

Nadere informatie

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap Zorgbeleid 1. Visie van de scholengemeenschap Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind

Nadere informatie

Stedelijke Basisschool De Katersberg Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik?

Stedelijke Basisschool De Katersberg Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik? ..IEDERE LEERKRACHT zorgt.. de onderwijsdeskundige gedeelde verantwoordelijkheid en deskundigheid..ouders als partner.. de ervaringsdeskundige..kind als partner.. geeft waardevolle informatie..kleuterpar&cipa&e

Nadere informatie

Onze zorgvisie. Wij geloven in

Onze zorgvisie. Wij geloven in Onze zorgvisie Wij geloven in Welbevinden en betrokkenheid We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich goed en betrokken voelen op onze school. Dit proberen we te bereiken door een veilig klasklimaat

Nadere informatie

Integrale Visie op Zorg

Integrale Visie op Zorg Basisschool De Luchtballon Freinetschool Holven Lebonstraat 45, 2440 Geel Velodroomstraat 33, 2440 Geel Directeur: Gert Van Herle Directeur: Gert Van Herle Tel: 014/586046 Tel: 014/588758 Fax: 014/583507

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

ZORGVISIE VK T KERSENPITJE

ZORGVISIE VK T KERSENPITJE ZORGVISIE VK T KERSENPITJE Als school hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van ieder kind. Dit is de basis van onze zorgvisie. Wij willen dat al onze kleuters gelukkig

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

Zorgvisie-Zorgbeleid

Zorgvisie-Zorgbeleid L.S. De Robbert Zorgvisie Zorgvisie-Zorgbeleid De basis van onze zorgvisie ligt in onze opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dit is één van de pijlers van het Opvoedingsconcept

Nadere informatie

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen:

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: ZORG IS ELK KIND MEENEMEN IN ONZE ARK De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: De leerkrachten Dit is de juf/meester van uw kind. De klastitularis is het eerste

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1 Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 4 Zorg Deel 4 p. 1 Zorg Onze school doet grote inspanningen om kinderen met problemen te helpen. We streven ernaar elk kind centraal

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

ZORGGIDS. Zorg in onze school

ZORGGIDS. Zorg in onze school ZORGGIDS 1. VISIE Welke ideeën zijn de basis voor ons zorgbeleid? Welbevinden en betrokkenheid Welbevinden gaat over zich goed voelen. Betrokkenheid gaat over meedoen en geïnteresseerd zijn. Het welbevinden

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zondag, 16 augustus :28 - Laatst aangepast vrijdag, 02 september :05

Geschreven door Administrator zondag, 16 augustus :28 - Laatst aangepast vrijdag, 02 september :05 zondag, 16 augustus 2009 10:28 Laatst aangepast vrijdag, 02 september 2016 14:05 ZORGBELEID OP SCHOOL Waar wij onze accenten leggen binnen ons zorgbeleid, wordt visueel gemaakt door bovenstaande wordle.

Nadere informatie

Met dit document willen wij op een heldere manier een beeld scheppen van de zorg die op onze school aangeboden wordt.

Met dit document willen wij op een heldere manier een beeld scheppen van de zorg die op onze school aangeboden wordt. Zorg op onze school Met dit document willen wij op een heldere manier een beeld scheppen van de zorg die op onze school aangeboden wordt. Zorgniveaus die de hulp voor elke leerling bepalen Fase 0: algemene

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

ZORGBELEID OP SCHOOL. 8.1 Zorgcoördinator. 8.2 Zorgbeleid

ZORGBELEID OP SCHOOL. 8.1 Zorgcoördinator. 8.2 Zorgbeleid ZORGBELEID OP SCHOOL 8.1 Zorgcoördinator De zorgcoördinator op onze school biedt zorg op leerling-, leerkrachten- en schoolniveau. Zorgcoördinator: Kelly Grammet U kan haar bereiken via mail: kelly.grammet@gbslubbeek.be

Nadere informatie

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag 2 3 Een gemotiveerd

Nadere informatie

website:

website: Vrije Basisoefenschool Turnhoutsebaan 430 2110 Wijnegem Tel/fax 0032.3.353.05.41 e-mail: basisoefenschool.wijnegem@telenet.be website: www.basisoefenschool-wijnegem.eu. Zorg 2017-2018 WAT ALS... ZORG?

Nadere informatie

Prodiaen het protocol Wiskundeproblemen en dyscalculie

Prodiaen het protocol Wiskundeproblemen en dyscalculie Prodiaen het protocol Wiskundeproblemen en dyscalculie Het Project 2 Prodia doelstellingen Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend - wetenschappelijk onderbouwd

Nadere informatie

Zorgboekje GBO. Informatiebrochure. Helpende handen

Zorgboekje GBO. Informatiebrochure. Helpende handen Zorgboekje GBO Informatiebrochure Helpende handen Schooljaar 2012-2013 Zorgboekje Gemeentelijke Basisschool Overijse We kunnen niet van elk kind een ster maken, we willen er wel voor zorgen dat elk kind

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg. VZW Grotstraat 5, Meeuwerbaan 113 3990 Peer Tel: 011/79 13 78 www.dedommelbrug.be email: info@dedommelbrug.be Onze zorgvisie Beste lezer. Graag stellen wij u onze zorgvisie voor. Een visie is iets waar

Nadere informatie

Zorgvisie Sint-Martinusschool - Sint-Jan - Don Bosco

Zorgvisie Sint-Martinusschool - Sint-Jan - Don Bosco Zorgvisie Sint-Martinusschool - Sint-Jan - Don Bosco Naam en adres school Sint-Martinusschool (lagere school) Leon Labytstraat 41 03/775 60 85 Werkgroep zorgbeleid Sint-Jan (kleuterschool) Kasteeldreef

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Beste ouders, De zorgwerking op onze school bestaat al heel wat jaren en is voortdurend in beweging. Enerzijds omdat de wetgeving i.v.m. zorg verandert, anderzijds omdat leerlingzorg

Nadere informatie

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam.

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam. ZORGBELEID Dit document is een samenvatting van alle zorginitiatieven die op schoolniveau genomen worden om kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook, met de beste zorgen te omringen. Het

Nadere informatie

Ons zorgbeleid is opgebouwd volgens de krachtlijnen van ons pedagogisch project.

Ons zorgbeleid is opgebouwd volgens de krachtlijnen van ons pedagogisch project. Zorgvisie Wat verstaan wij onder zorg? Ons zorgbeleid is opgebouwd volgens de krachtlijnen van ons pedagogisch project. We willen onze visie op zorg zo breed mogelijk houden zodanig dat elk kind zich kan

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

Pedagogisch project 1. Pedagogisch project. De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde

Pedagogisch project 1. Pedagogisch project. De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde Pedagogisch project vrije basisschool Deerlijk versie juni 2012 Pedagogisch project 1. Pedagogisch project. De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde

Nadere informatie

Welke ondersteuning bieden de Sint-Gerardusscholen?

Welke ondersteuning bieden de Sint-Gerardusscholen? GON Wat is GON? Geïntegreerd Onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking lessen en activiteiten te laten

Nadere informatie

Taken van de zorgcoördinator

Taken van de zorgcoördinator Taken van de zorgcoördinator Gesprekken met kinderen Het gaat hier meestal om kinderen die zich om een of andere reden niet goed in hun vel voelen: scheiding van ouders, niet voldoende assertief zijn,

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door :

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door : 1. Algemene zorg We willen de kinderen optimale groeikansen bieden. De klastitularis probeert zijn klas uit te bouwen tot een aangename leeromgeving waarin elk kind, met zijn eigen leervermogen, zijn eigen

Nadere informatie

Informatieavond september SBS Kermt

Informatieavond september SBS Kermt Informatieavond september 2011 SBS Kermt - 2011 1 Schoolorganisatie 2011-2012 Organisatie en ondersteuning: SBS Kermt 2011 2 Schoolorganisatie 2011-2012 Kleuterschool: SBS Kermt - 2011 3 Schoolorganisatie

Nadere informatie

6 Leerlingenbegeleiding 1

6 Leerlingenbegeleiding 1 6 Leerlingenbegeleiding 1 6.1 Beeldvorming V2, B1, B2, B3 en B4 Kent het schoolteam voldoende de beginsituatie van de leerlingen, hun mogelijkheden en behoeften? Worden de specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

SWP GBS De windwijzer zorgbeleid

SWP GBS De windwijzer zorgbeleid Geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid Visietekst Geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid Niveau van de school Onder ons 'geïntegreerd zorg- en gelijkekansenbeleid' verstaan we

Nadere informatie

8 %9, +*-.+ ; ":, #3% Willy De Herdt Erik Verdonckt

8 %9, +*-.+ ; :, #3% Willy De Herdt Erik Verdonckt !" " / /2 5*-) " "5 : " #$%% "&' ( )*!!+)'!, -, +*-+ $$%001$ $$30$01# 04 0 0" 0 67, 13$1 8 %9, +*-+ ; ":, #3% " 1%1 Willy De Herdt Erik Verdonckt ", : 11 2 #$%% )+,?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$

Nadere informatie

Het Project. Congres Netwerk Leerproblemen Vlaanderen - 7 feb work. Prodia doelstellingen. Algemeen Diagnostisch Protocol = Rode Draad

Het Project. Congres Netwerk Leerproblemen Vlaanderen - 7 feb work. Prodia doelstellingen. Algemeen Diagnostisch Protocol = Rode Draad Prodia @ work Het Project 2 Prodia doelstellingen Ontwikkeling van diagnostische protocollen - meer gestandaardiseerd en gelijklopend - wetenschappelijk onderbouwd - gedragen door onderwijs, CLB, overheid

Nadere informatie

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in.

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. Zorg op school Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. In de eerste plaats wil onze school er voor zorgen dat er op een preventieve manier met zorg wordt omgegaan. Het

Nadere informatie

2) Wat doen we om deze visie te realiseren?

2) Wat doen we om deze visie te realiseren? Sint Lutgardisbasisschool Bovenkassei 12A 9506 Zandbergen Tel: 054/32.18.62 e-mail: st-lutgardisschool@telenet.be http://www.slz.be Zorgvisie Versie 10.10.16 1) Waarom een zorgbeleid? Wanneer men aanneemt

Nadere informatie

Tijdens dit proces wordt ook overlegd met de leerling en ouders in kwestie.

Tijdens dit proces wordt ook overlegd met de leerling en ouders in kwestie. Zorgcontinuüm Het zorgcontinuüm omvat de stappen die een school zet om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de verschillende actoren (leerling, ouders, leerkrachten,

Nadere informatie

ZORG in de SINT-NIKLAASSCHOOL

ZORG in de SINT-NIKLAASSCHOOL ZORG in de SINT-NIKLAASSCHOOL ZORGVISIE Ons pedagogisch project geeft richting aan ons onderwijs hier op school. Dit pedagogisch project is zuurstof voor onze zorgvisie. We vinden het belangrijk om een

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

ZORGBELEID. GBS De Kouter Tel Wortegem-Petegem

ZORGBELEID. GBS De Kouter Tel Wortegem-Petegem ZORGBELEID INHOUD Waarom een zorgbeleid? Hoe werkt zorg op onze school? - Brede basiszorg (fase 0) - Verhoogde zorg (fase 1) - Uitbreiding van zorg (fase 2) - Overstap naar school op maat (fase 3) Wie

Nadere informatie

ZORGBELEID. GVBS De Negensprong Dorp 2 en Poppel. Basisschool De Negensprong

ZORGBELEID. GVBS De Negensprong Dorp 2 en Poppel. Basisschool De Negensprong ZORGBELEID GVBS De Negensprong Dorp 2 en 60 2382 Poppel Zorgbeleid op onze school 1.Onze visie op zorg In het opvoedingsproject van onze school kan men lezen dat we streven naar kwaliteitsonderwijs. We

Nadere informatie

Om de school te helpen bij het voeren van een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Om de school te helpen bij het voeren van een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid Een geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid Leidraad bij het stappenplan Sinds 1 september 2012 is elke school verplicht een geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid te voeren. Dit

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEIDSPLAN

ZORGBELEIDSPLAN GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEIDSPLAN ZORGBELEIDSPLAN GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEIDSPLAN WAT VERSTAAN WIJ ONDER ZORG? ( zie pedagogisch project) Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij ons zorgbeleid uit omdat ieder kind recht heeft op een

Nadere informatie

ZORGVISIE EN ZORGBELEID

ZORGVISIE EN ZORGBELEID ZORGVISIE EN ZORGBELEID Onze zorgvisie, zorgbeleid, concretisering van onze zorgvisie en maatregelen binnen het zorgcontinuüm zijn ook terug te vinden op de website van de school 1.1 HOE BIEDEN WIJ ZORG

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

JE BENT ZO MOOI ANDERS. mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar. zo mooi anders, ik zou je nooit. anders dan anders willen.

JE BENT ZO MOOI ANDERS. mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar. zo mooi anders, ik zou je nooit. anders dan anders willen. Bevrijdingslaan 255 tel.: 0491/61.66.42 Baleman 14 tel.: 0491/61.66.41 Gestelsesteenweg 104 tel.: 0491/61.66.44 Sint-Barbarastraat 6 tel.: 0491/61.66.43 2450 Meerhout Bureel: tel.: 0472/21.39.78 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project

Gemeenteschool Deerlijk. Sint-Amandusstraat Deerlijk. Pedagogisch project Gemeenteschool Deerlijk Sint-Amandusstraat 16 8540 Deerlijk Pedagogisch project 2013 1. Het pedagogisch project De school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zich tot doel stelt de haar toevertrouwde

Nadere informatie

SES en ZORG op De Vlieger

SES en ZORG op De Vlieger SES en ZORG op De Vlieger In onze school zijn er zowel SES-lestijden als uren zorgcoördinatie. Wat is het verschil en hoe wenden we ze aan? 1. SES (sociaaleconomische status) Dit zijn lestijden, toegekend

Nadere informatie

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn.

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn. Visie Zorg Zes miljard mensen hier op aarde Hand in hand, niet te evenaren Elk van ons van onschatbare waarde Iedereen is anders De ene houdt van lief en naïef De andere is een hartendief Wie luistert

Nadere informatie

Doorstroming en oriëntering

Doorstroming en oriëntering Doorstroming en oriëntering Wat? De school wil aan alle leerlingen de kans bieden op een succesvolle loopbaan. Succesvol zijn in het onderwijs betekent dat de leerling, bij voorkeur op de leeftijd van

Nadere informatie

Visie op goed onderwijs een zorgzame school

Visie op goed onderwijs een zorgzame school Visie op goed onderwijs een zorgzame school 1 Een brede ontwikkeling nastreven. Kinderen houden ervan om grenzen te verleggen. Hun persoonlijkheid ontwikkelt zich pas ten volle wanneer men hen daartoe

Nadere informatie

Visie op zorgverbreding en GOK

Visie op zorgverbreding en GOK Visie op zorgverbreding en GOK 1 Algemeen... 1 2 Zorgcontinuüm... 3 3 Goede preventieve basiszorg Fase 0 BGT... 3 3.1 Organisatie goede preventieve basiszorg... 4 3.2 De klastitularis... 5 3.2.1 Groeps-

Nadere informatie

HOE BIEDEN WIJ ZORG IN ONZE SCHOOL?

HOE BIEDEN WIJ ZORG IN ONZE SCHOOL? ZORGVISIE HOE BIEDEN WIJ ZORG IN ONZE SCHOOL? In onze school proberen wij een zo goed mogelijke zorg te bieden aan alle leerlingen, in het bijzonder aan hen die specifieke onderwijsbehoeften vertonen.

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

Het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid binnen het stedelijk basisonderwijs Geel

Het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid binnen het stedelijk basisonderwijs Geel Het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid binnen het stedelijk basisonderwijs Geel Vanuit het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Geel wordt gesteld dat het stedelijk onderwijs een maximale

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Module 1 GOK 1 GOK. Visietekst geïntegreerd ondersteuningsaanbod GOK.

Module 1 GOK 1 GOK. Visietekst geïntegreerd ondersteuningsaanbod GOK. Module 1 GOK 1 GOK Visietekst geïntegreerd ondersteuningsaanbod GOK. Hoe wij op onze school willen werken aan gelijke kansen voor elk kind vinden we terug in ons schooleigen christelijk opvoedingsproject.

Nadere informatie

Iedereen telt vinden we belangrijk in onze school. Al onze leerlingen krijgen de nodige kansen om te groeien.

Iedereen telt vinden we belangrijk in onze school. Al onze leerlingen krijgen de nodige kansen om te groeien. Onze visie op zorg Iedereen telt vinden we belangrijk in onze school. Al onze leerlingen krijgen de nodige kansen om te groeien. We willen samen zorgen voor een aangenaam klimaat waarin leerlingen zich

Nadere informatie

Je kind met de beste ZORG omringen

Je kind met de beste ZORG omringen Je kind met de beste ZORG omringen is ONZE grootste zorg! KLASLEERKRACHT als eerste aanspreekpunt! ZORGTEAM, bestaande uit:! Zorgcoördinatoren - Kleuterschool: juf Ingrid - Lagere school: juf Karina! Ondersteuningsleerkrachten

Nadere informatie

STEDELIJKE HUMANIORA DILSEN

STEDELIJKE HUMANIORA DILSEN STEDELIJKE HUMANIORA DILSEN SHD Onderwijsnet: OVSG; leerplannen KOV Type school: ASO school met TSO component vanaf de tweede graad; B-stroom Andere nuttige info: 1205 leerlingen; 10 klassen in 1A (7 moderne,

Nadere informatie

Zorgbeleid. Het zorgteam. De zorgvisie. Ons zorgteam bestaat uit:

Zorgbeleid. Het zorgteam. De zorgvisie. Ons zorgteam bestaat uit: Zorgbeleid Het zorgteam Ons zorgteam bestaat uit: de leerling klastitularis zorgcoördinator: juf Ann zorgleerkracht kleuter: juf Lutgarde zorgleerkracht lager: juf Renate, juf Charlotte CLB directie De

Nadere informatie

4 ZORGBREDE BASISSCHOOL

4 ZORGBREDE BASISSCHOOL ..7.1 Skippywerking..7.1.1. doelstelling De meer-en hoogbegaafdenwerking op onze school wordt skippywerking genoemd. De bedoeling is tegemoet te komen aan de leernoden en aan te sluiten bij het niveau

Nadere informatie

2) Wat doen we om deze visie te realiseren?

2) Wat doen we om deze visie te realiseren? Sint Lutgardisbasisschool Bovenkassei 12A 9506 Zandbergen Tel: 054/32.18.62 e-mail: st-lutgardisschool@telenet.be http://www.slz.be Zorgvisie Versie 10.10.15 1) Waarom een zorgbeleid? Wanneer men aanneemt

Nadere informatie

Visie rond zorg - Het Molenschip

Visie rond zorg - Het Molenschip Visie rond zorg - Het Molenschip Met het oog op het ontwikkelen van een krachtige visie rond zorg gingen we ons als zorgteam de vraag stellen wat het woord zorg eigenlijk betekent. Zorg is een werkwoord

Nadere informatie

Vrije Kleuterschool De Link Patronaatstraat 28 Jan Verbertlei Edegem

Vrije Kleuterschool De Link Patronaatstraat 28 Jan Verbertlei Edegem Draaiboek van het zorgbeleid Opgesteld door Thaïsa Kets zorgcoördinator kleuterschool De Link Het zorgbeleid van een school bestaat uit drie grote pijlers: schoolniveau, klas/leerkrachtniveau en kindniveau.

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen

Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen Visietekst BuO Type 8 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met leerstoornissen Schooljaar 2009-2010 WIE HET WONDER VAN HET KIND NIET ZIET, DIE VERSTAAT HET HELE PLAATJE NIET Heb je al eens naar een kind

Nadere informatie

zorgvisie Hand in hand, samen school maken

zorgvisie Hand in hand, samen school maken Hand in hand, samen school maken zorgvisie Basisschool Impuls Kloosterstraat 7 2243 Pulle 03 / 484 41 68 www.basisschoolimpuls.be secretariaat@basisschoolimpuls.be Elkaar verzorgen Je mag zijn zoals je

Nadere informatie

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING VANUIT GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD Vrij Buitengewoon Katholiek Lager Onderwijs Blijdhove Menen - Guido gezellelaan 106 8930 Menen - 056/51.31.91 - administratie@buloblijdhove.be

Nadere informatie

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K D E K LE U TE T E R K OPVOEDINGSPROJECT Werken met een visie. O UT T E R OMDAT JE MET POËZIE ZOVEEL MEER ZEGT... Werken met visie Is als kijken in een spiegel. Als je in een spiegel kijkt, kijk je meestal

Nadere informatie

Werken met leerlingvolgsystemen

Werken met leerlingvolgsystemen Handelingsgericht omgaan met Leerzorg in Oost-Vlaanderen Werken met leerlingvolgsystemen 22 maart 2005 Lieven Coppens Pvoc Oost-Vlaanderen De drie noodzakelijke componenten Signaleren Wat? Hoe? Hoe lang?

Nadere informatie

Dag beste ouders, dag lieve kinderen, Lieve kinderen, Beste ouders, Het schoolteam van de Dorpsschool.

Dag beste ouders, dag lieve kinderen, Lieve kinderen, Beste ouders, Het schoolteam van de Dorpsschool. 1 Dag beste ouders, dag lieve kinderen, Lieve kinderen, wat leuk om jullie te mogen begroeten in de geweldige Dorpsschool gebruik op onze school al je talenten en probeer vooral ook nieuwe jullie zijn

Nadere informatie