Digitaal Doorschakelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Doorschakelen"

Transcriptie

1 Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Auteur(s) : ALHC van der Staak Versienummer : 1.0 (7 juni 2006) 2005 Kennisnet.nl

2 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Managementsamenvatting Het Pleincollege Bisschop Bekkers (PBB) werkt in de praktijk in meerdere of mindere mate met alle stappen van de educatieve contentketen. Bij iedere stap zijn er wel problemen bekend, of bij de leerlingen of bij de docenten of bij beiden. Dit IECK-project biedt de ultieme mogelijkheid om aan oplossingen te werken in een samenwerkingsverband van de school met Three Ships Enterprises (leverancier van de ELO Iddink Voortgezet Onderwijs BV (distributeur van leermiddelen, zowel digitaal als folio) en Malmberg en Ratio (beide uitgeverijen van digitale content). De oplossingen moeten er toe leiden dat de gehele contentketen soepel doorlopen kan worden. Het PBB bevindt zich daarbij in het gebied van Scenario 2, maar zal zich zeker excursies naar Scenario 3 niet ontzeggen, indien zich de gelegenheid daartoe aandient. De volgende uitgangspunten worden in dit project gehanteerd. Leerlingen en docenten moeten via internet alle relevante informatie kunnen benaderen. De administratieve taken van een docent moeten in het onderwijsleerproces tot een minimum worden beperkt. Dat betekent dat alle noodzakelijke leerlinggegevens (NAW, lesgroepen, resultaten, etc.) in de ELO liefst geautomatiseerd permanent actueel gehouden worden vanuit de leerlingadministratie. Zowel leerlingen als docenten moeten, na eenmaal ingelogd te zijn, zich niet meer druk hoeven te maken over toegangscodes, wachtwoorden e.d.: alle informatie en content waar zij toe gerechtigd zijn, is na deze eerste inlog direct toegankelijk (Single SignOn). Dit vereist een nauwkeurige onderlinge afstemming tussen ELO-leverancier, distributeur en uitgeverijen. Om zijn taak als coach goed te kunnen uitvoeren, moet de docent/begeleider via de ELO direct kunnen beschikken over de vorderingen en resultaten van zijn leerlingen, ook wanneer die met content buiten de ELO gewerkt hebben. Dit betekent dat de content, ook al wordt het van de contentserver van een uitgeverij opgehaald, gegevens zal moeten uitwisselen met ELO. Dat kan alleen wanneer de content ADL/SCORM ondersteunt. De docent krijgt na zijn eerste inlog direct een overzicht van relevante informatie, zoals recent ingeleverde werkstukken, te beoordelen toetsen, vorderingen en resultaten. Hiervoor zal Microsoft Sharepoint ingezet gaan worden. Samenwerking van docenten in bovenschoolse netwerken zal de uitwisseling van digitale content en daarbij het efficiente gebruik daarvan sterk bevorderen. Dit kan alleen maar succesvol zijn wanneer de juiste standaarden gehanteerd worden. Docenten zullen geschoold worden in het gebruik van metadata en het importeren van SCORM packages. Arrangeren van lesstof in leerroutes is een vaardigheid die onmisbaar is bij het aanbieden van onderwijs op maat. Snelle toegang tot het daarvoor geschikte materiaal door de docent en het eenvoudig kunnen opvragen en verwerken door de leerling is daarbij een must. Het weghalen van de knelpunten in de ECK, zal naar verwachting leiden tot een versnelde en efficiëntere inzet van ICT ter ondersteuning van de zo gewenste onderwijsontwikkelingen.

3 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 sopgave 1 Projectinhoud stellingen Producten en activiteiten Planning Begroting 16 2 Organisatie Projectorganisatie Communicatie en kennisdeling 21 Bijlage 1: expertise samenwerkingsverband 23 Bijlage 2: gegevens samenwerkingspartners 25 Bijlage 3: Toelichting Iddink Voortgezet Onderwijs BV 30

4 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 1 Projectinhoud 1.1 stellingen Visie op inzet content Het Pleincollege Bisschop Bekkers (PBB) zet zich in voor meer individualiserend en flexibel onderwijs, gericht op de wereld van morgen, een wereld die gekenmerkt wordt door een hoog technologisch niveau en een internationale maatschappelijke oriëntatie. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot uitgebreide bouwkundige en technologische voorzieningen binnen de school, tot deelname aan of organisatie van projecten op het gebied van ICT-toepassingen, tot omvangrijke, extra scholing van het personeel en tot een voorloperpositie op ICTgebied binnen het VO. Met veel eigen investeringen, creativiteit en vasthoudendheid met diverse subsidies van het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, van de overheid en met medewerking van het bedrijfsleven is het PBB er in geslaagd deze voorloperpositie te bereiken. Ook in het nieuwe schoolbeleidsplan, op dit moment nog in concept, wordt het belang van de brede inzet van ICT voor de gewenste onderwijsontwikkeling wederom sterk benadrukt. Het PBB heeft inmiddels het initiatief genomen om binnen de Vereniging OMO een project op te zetten waarin OMO-scholen intensief gaan samenwerken bij de inzet van de ELO Huidige situatie Het PBB werkt nu voor het derde jaar met de ELO Dit jaar hebben voor het eerst alle 928 leerlingen en een groot aantal medewerkers toegang tot de elektronische leeromgeving. Vanuit het schooladministratiesysteem (binnenkort Peoplesoft) worden leerlinggegevens incl. rooster- en pakketinformatie in ingevoerd. Docenten van een tiental vakken maakt in toenemende mate gebruik van Het gebruik is sterk verbonden aan de beleidsrijke invoering van de Tweede Fase, die enige jaren geleden op het PBB heeft plaatsgevonden. Onze ICT-toepassingen bestrijken een breed onderwijskundig spectrum. Dat omvat o.a. ondersteuning en verdieping d.m.v. extra lesmaterialen, zelfdiagnose en communicatie tussen leerlingen en docenten en de volledige vervanging van kleinere of grotere leerstofgehelen Hierbij is het onze intentie om leerlingen meer keuzemogelijkheden en een individueler leertraject aan te bieden. Huidige situatie t.a.v. de elementen in de contentketen. 1. Authenticatie Waar nodig worden leerling- en docentgegevens afzonderlijk uit de leerling- en personeelsadministratie opgehaald en al dan niet via omwegen in de systemen ingevoerd waar ze nodig zijn (ELO, websites met beveiligde toegang, programma s met persoonlijke pagina s, leerlingdatabases van leveranciers leermiddelen, etc.). 2. Portal / educatief intranet / elektronische leeromgeving (ELO) De leerling moet op diverse plaatsen (intranet, ELO, websites) apart inloggen, of van cd-roms gebruik maken, om het in een studieroute gearrangeerd materiaal te kunnen benaderen. Binnen de ELO moeten docent en leerling op verschillende plaatsen controleren of er iets nieuws is of waar hun aandacht gevraagd of informatie verzameld wordt. 3. Zoeken en vinden Docenten en leerlingen zoeken nu vaak nog in vrij open en algemene zoeksystemen en databanken, waar niet of nauwelijks met metadata gewerkt wordt. 4. Arrangeren Nu kiezen vaksecties methoden van uitgevers en vullen vakdocenten het leermiddelenpakket aan met (digitale) content (via ELO) met verdiepende of verbredende functie of met een functie bij zelfcontrole. Dit eigen arrangement maakt de docent in Boeken en ELO worden naast elkaar gebruikt. Resultaten van on-line activiteiten van de leerlingen zijn niet, niet altijd of niet eenvoudig voor de docent beschikbaar (bijv. wanneer er gewerkt wordt op een webserver van een contentleverancier).

5 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / Aansluiting op de gemeenschappelijke databank met verwijzingen Gevonden en zelf ontwikkelde materialen zijn in de huidige situatie niet altijd (eenvoudig) in de ELO op te nemen, bijvoorbeeld doordat niet de juiste standaarden zijn gebruikt. 6. Autorisatie ten behoeve van toegang tot content Alle huidige betaalde content is afkomstig van educatieve uitgeverijen. Die leermiddelen worden voor het grootste deel ingekocht en op leerling-niveau geleverd via Iddink. Digitale content wordt voor een deel via andere procedures besteld en geleverd. 7. Beheer van het leermateriaal In de huidige situatie wordt niet of nauwelijks met metadata gewerkt, door onbekendheid ermee en/of door gebrek aan (bruikbare) metadatering. 8. Gebruik van standaarden Zie antwoord onder en Uit en blijkt duidelijk dat het PBB zich met zijn onderwijsontwikkelingen bevindt in gebruiksscenario 2. Hier en daar worden op bescheiden schaal activiteiten ondernomen in scenario 3. Het welslagen van het project IECK zal daar zeker een stimulerende invloed op hebben. Te behalen resultaten: 1. Authenticatie In de toekomst moet er een koppeling naar de diverse systemen zijn waarbij de noodzakelijke persoonsgegevens vanuit de schooladministratie via een update aan de desbetreffende systemen toegevoegd worden. Voor zal de IMS Enterprise import module de gegevens in batch en automatisch importeren. 2. Portal / educatief intranet / elektronische leeromgeving (ELO) Voor foliomateriaal geldt: Wat ik in mijn tas en in mijn kast heb, kan ik gebruiken, zonder me druk te maken over toegangsrechten, leverancier, etc. Dit moet ook gaan gelden voor digitaal materiaal: na (beveiligde) inlog op een persoonlijke startpagina, moet de leerling of de docent toegang tot de ELO krijgen en Single SignOn (zonder nieuwe gebruikersnamen en wachtwoorden) toegang tot alle andere interne en externe bronnen, betaald of vrij. Via Microsoft Sharepoint is het mogelijk om m.b.v. webparts een overzicht van veranderingen binnen de ELO te krijgen en via één klik te benaderen. Voor commerciële content moet er een koppeling zijn tussen de contentserver van uitgeverijen enerzijds en anderzijds. De authenticatie t.b.v. inloggen in externe systemen, en verificatie komt daarbij te liggen bij de leverancier (Iddink) die content (pas) toegankelijk zal maken, als daarvoor is betaald aan de rechtenhebbende. In de gewenste situatie zijn (alle soorten) leermiddelen vindbaar en bestelbaar op leerlingniveau bij de leverancier, die de totale administratieve, logistieke en financiële afhandeling doet. 3. Zoeken en vinden In de toekomst moet er gebruik gemaakt kunnen worden van een goed zoeksysteem (zoals bijv. Davindi), dat werkt met metadata die zijn toegekend op basis van VO-standaarden (nu nog in ontwikkeling). Docenten moeten in staat zijn om op zelf ontwikkeld en/of verzameld materiaal adequate metadatering toe te passen, zodat opname in bestaande of nieuw op te zetten databanken (bijv. binnen de ELO) zinvol is. In de interne zoekmachine van versie 9 zal ondersteuning voor het Kennisnet/Edustandaard content-zoekprofiel PO-VO-BVE v1.1 ingepland worden zodra deze beschikbaar is (eind 2005 verwacht). 4. Arrangeren In de gewenste situatie kunnen boeken en de ELO naast elkaar worden gebruikt, maar moet de leerroute of delen daarvan ook 100% digitaal kunnen worden afgelegd. De docent maakt in die situatie een eigen arrangement waarbij de te raadplegen (digitale) bronnen, opdrachten en toetsen door de docent in de gewenste constellatie en fasering worden geplaatst binnen de ELO. De docent heeft hiervoor (eventueel via de distributeur) toegang tot databanken van contentleveranciers.

6 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 De resultaten van on-line activiteiten van de leerlingen zijn door de docent eenvoudig benaderbaar. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. 5. Aansluiting op de gemeenschappelijke databank met verwijzingen Als resultaat van het project kan het bestaande of op dit moment in ontwikkeling zijnde materiaal voor Biologie en Wiskunde (voor zover in dit project aan de orde) van de betrokken contentleveranciers zonder problemen in geïmporteerd (IMS content packages, ADL/SCORM, catalogi) en/of gebruikt worden, aangezien het volledig zal voldoen aan de vereiste standaarden en voorzien zal zijn van de juiste metadatering. 6. Autorisatie ten behoeve van toegang tot content In de gewenste situatie blijft Iddink leverancier van de verschillende soorten betaalde content, zowel boeken, als digitale leerobjecten. Digitale componenten worden dus ook via Iddink binnen de ELO op leerling-niveau ontsloten. Autorisatie vindt plaats door inloggegevens van de gebruiker te matchen met het recht op gebruik volgens de klantdatabase van de distributeur. In het project zal de wenselijkheid en de mogelijkheid onderzocht worden van afname van afzonderlijke studie-eenheden (hoofdstukken, paragrafen), modules of leerobjecten naast afname van een volledige methode. Dit kan leiden tot meer mogelijkheden bij het arrangeren door docenten en/of tot keuzemogelijkheden voor leerlingen/ouders. Bij de ontwikkelingen richting scenario 3 zal hier zeker behoefte aan zijn. 7. Beheer van het leermateriaal In de toekomstige situatie is het gebruik van metadata gemeengoed. Educatieve uitgeverijen hebben zich reeds geconformeerd aan het hanteren van de metadata uit het content zoekprofiel. De in dit project te gebruiken content zal door Malmberg en Ratio in ieder geval volgens de standaarden gemetadateerd worden. Binnen zal het content-zoekprofiel ondersteund worden. Ook docenten zullen, gefaciliteerd binnen in staat zijn om op zelf ontwikkelde en/of verzamelde content metadatering toe te passen. 8. Gebruik van standaarden Het gebruik van standaarden is binnen dit project geen punt van discussie. 1.2 Producten en activiteiten Partner Pleincollege Bisschop Bekkers 1. csv- of XML-uitvoerbestand van adequate leerlinggegevens 2. kennis van en ervaring met contentketen 3. webbased onderwijstoepassingen 4. metadata biologie en wiskunde 5. rapport Beschikbaarstelling losse digitale leerobjecten 6. rapport Onderwijsrendement 7. interne studiemiddag/workshop educatieve contentketen 8. project IECK op website PBB Partner ThreeShips 1. Ondersteuning content-zoekprofiel 2. Koppeling LEA 3. Koppeling contentserver 4. dashboarding via Microsoft Sharepoint 5. Rapport Mogelijkheden Single-SignOn (SSO) voor gehoste sites

7 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Partner Iddink 1. Iddink Keuzegids Leermiddelen 2. Leermiddelenlijst per school 3. Tool voor zoeken, vinden, selecteren 4. Bestelmodule voor leerlingen 5. Klantdatabase met leerling, docent (persoon) en school als entiteit 6. Functionaliteit & procedure afhandelen contentrequest 7. Functionaliteit & procedure t.b.v. administratie & rapportage Partner Ratio 1. Metadata Veelhoeken en Vergelijkingen 2. ADL SCORM packages Veelhoeken en Vergelijkingen 3. Voortgang- en resultatenregistratie 4. Autorisatieprocedure Partner Malmberg 1. Metadata Bi: Transport (onderbouw), DNA (bovenbouw), Wi (en Ak): Plaatsbepalen 2. ADL SCORM packages Transport, DNA en Plaatsbepalen 3. Voortgang- en resultatenregistratie 4. Autorisatieprocedure Gezamenlijke partners 1. Privacyverklaring betreffende leerlinggegevens 2. Gezamenlijke informatieve website 3. praktijktoetsen 4. evaluatierapport Producten en activiteiten Het project zorgt voor de realisatie van de volgende producten: Definitief projectplan In kaart brengen van de te realiseren producten en de processen die daartoe zullen plaatsvinden. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. organisatie overleg partners 2. verzamelen bijdragen partners aan het projectplan 3. bijdragen op elkaar afstemmen in overleg met de partners 4. opstellen definitief projectplan 5. uiterlijk 9 dec indienen definitief projectplan

8 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Kennis van en ervaring met contentketen De aan het project deelnemende docenten kunnen alle stappen in de contentketen zetten Op het einde van het project hebben deelnemende docenten kennis van en ervaring met alle relevante stappen in de contentketen (zoeken, vinden, arrangeren, metadatering, content packaging) Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers Er worden meerdere scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende docenten (tenminste 3 doc. Wi, 3 doc. Bi en 2 doc. Ak) met als onderwerpen: zoeken, vinden, arrangeren, metadatering, contentpackaging Webbased onderwijstoepassingen Bevordering inzet webbased toepassingen bij wiskunde, biologie en aardrijkskunde aantoonbare gebruikstoename van webbased onderwijstoepassingen wiskunde, biologie en aardrijkskunde door docenten en leerlingen van het PBB Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. vaststellen omvang webbased toepassingen Bi, Wi en Ak bij aanvang project 2. idem bij afronding project Metadata wiskunde, biologie en aardrijkskunde D.m.v. metadatering het eigen materiaal van Bi, Wi en Ak zoek- en vindbaar maken Verzameling volgens Zoekprofiel PO-VO-BVE gemetadateerde materialen Bi, Wi en Ak in de materialenbank van Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. inventariseren welke materialen voor metadatering in aanmerking komen 2. volgens Zoekprofiel PO-VO-BVE metadateren van het desbetreffende materiaal Rapport Beschikbaarstelling losse digitale leerobjecten Nagaan welke ruimte er (gewenst) is om digitale leerobjecten en/of afzonderlijke contentheden beschikbaar te stellen binnen de contentketen. Resultaat van onderzoek naar (gewenste) ruimte om digitale leerobjecten en/of afzonderlijke contentheden beschikbaar te stellen binnen de contentketen. Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers/Iddink/Malmberg 1. bij docenten behoefte peilen aan gebruik van losse leerobjecten of contenteenheden uit andere dan de gangbare methode 2. met Malmberg overleggen in hoeverre daar mogelijkheden voor zijn en met welke financiële consequenties 3. met Iddink overleggen in hoeverre dit mogelijk is via de Iddink Keuzegids 4. opstellen van onderzoeksrapport

9 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Rapport Onderwijsrendement Alle activiteiten in dit project hebben uiteindelijk tot doel om op enigerlei wijze het onderwijsrendement te verhogen. Dit rapport zal de beoogde effecten trachten zichtbaar te maken. Inventarisatie van effecten op het onderwijsrendement van een vlotte werking van de contentketen Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. vaststellen van criteria om onderwijsrendement te meten 2. uitvoeren begin- en eindmeting 3. trekken van conclusies 4. opstellen rapport interne studiemiddag/workshop contentketen Aan de hand van de verwachte verworvenheden van het project collega s stimuleren tot meer inzet van webbased onderwijstoepassingen Studiemiddag/workshop waarin een demo van de verworvenheden van het project en oefening in het gebruik van één of meerdere schakels van de contentketen Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. voorbereiding demo en oefensessie 2. uitvoering Ondersteuning content-zoekprofiel Ondersteuning voor het Kennisnet/Edustandaard content-zoekprofiel PO-VO-BVE In versie 9 is er ondersteuning voor het Kennisnet/Edustandaard contentzoekprofiel BVE. De implementatie hiervan zal ingepland worden zodra versie 1.1 beschikbaar is (eind 2005 verwacht). Verantwoordelijke Three Ships Enterprises 1. Release van de aanvulling ter ondersteuning van het content-zoekprofiel v Installeren en testen van het content-zoekprofiel v Ingebruikname van het content-zoekprofiel v1.1 in Koppeling LEA Het importeren van gebruikers- en groepsgegevens van het school administratiesysteem (LEA, gebaseerd op PeopleSoft)in zal op basis van de IMS Enterprise open standaard de persoons- en groepsgegevens in batch en automatisch op een veilige manier importeren met behulp van de module. Verantwoordelijke Three Ships Enterprises / Pleincollege Bisschop Bekkers 1. De administratiesysteembeheerder ontwikkelt een script dat XML (of eventueel CSV) op basis van IMS enterprise genereert. 2. installatie module bij hosting provider. 3. De hosting provider installeert secure FTP server 4. De administratiesysteembeheerder installeert de secure FTP client 5. op geroosterde tijden verzenden, inlezen en verwerken geëxporteerde bestanden

10 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Koppeling contentserver Informatie over de activiteiten van een leerling op de contentserver van een uitgeverij beschikbaar stellen aan de docent/begeleider via de ELO. Content kan via ADL SCORM Runtime informatie (resultaten, duur, etc) terugkoppelen naar de ELO. De content zelf kan op de contentserver van de uitgever blijven staan. Per content wordt een rapportage gebouwd om resultaten te presenteren. Verantwoordelijke Three Ships Enterprises 1. Gebruik makend van SCORM moeten ADL SCORM packages worden aangeleverd waarin alle interactieve elementen als SCO zijn opgenomen. De bedoelde informatie wordt via de SCORM API doorgegeven vanuit de SCO aan 2. Het interpreteren van de resultaten is specifiek voor de aangeleverde content. Dit zal door ThreeShips worden uitgevoerd door het ontwikkelen van rapporten. 3. In overleg met de leveranciers zullen de SCO s inclusief URL s en metadata moeten worden aangeleverd conform de specificaties. dashboarding via Microsoft Sharepoint Creëren van een gepersonaliseerde en beveiligde voor de docent via Microsoft Sharepoint Via Microsoft Sharepoint en m.b.v. webparts met één klik een overzicht van veranderingen binnen de ELO tonen. Vier webparts voor gepersonaliseerde en beveiligde dashboard voor de docent: 1. portfolio documenten, opgeleverd voor beoordeling en/of commentaar 2. gewijzigde documenten uit projecten (groepsopdrachten) 3. nog na te kijken toetsen 4. resultaten van het werken met de content Verantwoordelijke Three Ships Enterprises / Pleincollege Bisschop Bekkers 1. Definitie en Ontwikkeling van de Sharepoint webparts 2. Installatie en Inrichting van Microsoft Sharepoint Rapport Mogelijkheden Single-SignOn (SSO) voor gehoste sites De toegang tot Microsoft Sharepoint, en contentsites van Ratio en Malmberg moet beveiligd zijn maar niet telkens vragen om username/password. Inlog alleen wenselijk op het werkstation van het netwerk, via Microsoft Active Directory Services bij het PBB. Op basis van deze inlog moeten de SharePoint en de site herkennen wie binnen komt en op Microsoft Active Directory Server verifiëren of deze gebruiker geautoriseerd is om verder te gaan. Verantwoordelijke Three Ships Enterprises / Pleincollege Bisschop Bekkers 1. Implementatie Single-SignOn voor SharePoint en 2. Onderzoek communicatie mogelijkheden met de Microsoft Active Directory server 3. Onderzoek replicatie mogelijkheden met de Microsoft Active Directory server 4. Onderzoek andere oplossingen 5. Rapportage onderzoeksresultaten

11 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Iddink Keuzegids Leermiddelen (=database) Één webbased omgeving bieden met alle tegen betaling beschikbare leermiddelen voor het VO (folio en digitaal) Database met daarin de structuur en de metadatabeschrijving van de leerobjecten. Ook doorlinken naar andere databases mogelijk. Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. Geschikt maken bestaande databasestructuur om (structuur en beschrijving van ook) digitale leerobjecten te kunnen vastleggen; 2. Ontwikkelen van functionaliteit om metadata-informatie te importeren, weer te geven en als zoekcriterium te gebruiken. 3. Opnemen van links naar digitale catalogi met rechtenvrije/gratis content Leermiddelenlijst School Per school webbased overzicht van alle voorgeschreven leermiddelen (folio en digitaal) Map waarin docenten geselecteerde (digitale) leerobjecten bij elkaar zetten. Bron van de bestelmodule voor de leerling Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV De huidige webbased boekenlijstapplicatie veranderen in een leermiddelenlijst Tool voor zoeken, vinden en selecteren in Iddink Keuzegids Leermiddelen Docenten kunnen door contentdatabase te doorzoeken op metadata criteria boeken en digitale leerobjecten/methoden vinden en selecteren (voorschrijven). Contentdatabase, doorzoekbaar op de verplichte metadatavelden. De gegenereerde informatie geeft per object (methode of onderdeel daarvan) de structuur, de beschrijving en de link naar plaats van de eigenlijke content. Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. Maken van een nauwkeurige procedurebeschrijving 2. Aanpassen van de structuur van de database met de metadatavelden; 3. Aanpassen van de functionaliteit om de database te doorzoeken; 4. Aanpassen van de inhoud en vorm waarin zoekresultaten worden weergegeven; 5. Aanbrengen van koppelingen met databases van contenteigenaren; 6. Aanbrengen van koppelingen met de Leermiddelenlijst van de school. Bestelmodule voor leerlingen Leerlingen bestellen via internet m.b.v. hun Leermiddelenlijst gewenste digitaal en folio materiaal. Database herkent profiel van leerling en geeft direct een overzicht van producttitels (folio en digitaal) die verplicht zijn of aanbevolen. Leerling kan vervolgens bestellen. Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. Maken van een nauwkeurige procedurebeschrijving 2. geschikt maken database voor bestellen en afrekenen digitaal materiaal 3. geschikt maken database voor authenticatie en verificatie

12 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Klantdatabase met leerling, docent (persoon) & school als entiteit Zowel de leerling, als de docent moeten als unieke persoon herkend worden door klantdatabase en kunnen als persoon verschillende rechten toebedeeld krijgen. De klantdatabase kent diverse identiteiten (rollen) en unieke accountnamen School maakt on-line accounts aan en kent rechten toe. Systeem authenticeert en verifieert. Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. aanpassen klantdatabase op herkennen meerdere rollen 2. Aanleggen kenmerken authenticatie/verificatie voor toegang tot contentservers Functionaliteit & procedure afhandelen contentrequest Gecontroleerd, beveiligd, snel toegang verlenen tot rechtenhoudende content aan alleen diegenen die daarvoor gerechtigd zijn (c.q. vooraf betaald hebben). Leerling krijgt vanuit toegang tot digitaal leerobject indien hij toegangsrecht voor heeft Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. Inrichten ict-infrastructuur voor afhandelen van contentrequests 2. Maken van dynamische interface die de klantdatabase van Iddink kan synchroniseren met leerlinggegevens van de school. 3. Maken van een dynamische koppeling tussen de klantdatabase en de omgeving van om handling van contentrequests te organiseren. 4. Maken van applicatie die goedgekeurd contentrequest informatie (tags) meegeeft aan contentserver van de uitgeverij. Functionaliteit & procedure t.b.v. administratie & rapportage Naar contenteigenaren aantonen hoeveel personen voor het gebruiksrecht van een individueel leerobject (methode of kleinere eenheid) hebben betaald. Aparte administratie met geanonimiseerd resultaat van betaling digitale content Verantwoordelijke Iddink Voortgezet Onderwijs BV 1. Maken van afspraken over vast te leggen informatiesoorten 2. Maken van administratiemodule voor bestelgegevens op leerlingniveau. 3. Maken van een interface tussen bestelmodule en een administratiemodule 4. Maken van een rapportagemodule t.b.v. accountantscontrole uitgeverijen. Metadata Veelhoeken en Vergelijkingen D.m.v. metadatering het materiaal van de hoofdstukken Veelhoeken en Vergelijkingen zoek- en vindbaar maken Metadata van Veelhoeken en Vergelijkingen volgens Zoekprofiel PO-VO-BVE Verantwoordelijke Ratio Metadateren Veelhoeken en Vergelijkingen

13 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 ADL SCORM packages Veelhoeken en Vergelijkingen Beschikbaar stellen van metadataprofiel en bijbehorende links aan en de catalogi van Iddink ADL SCORM contentpackages van Veelhoeken en Vergelijkingen Verantwoordelijke Ratio/Three Ships*/Iddink (* ter ondersteuning) Content packages samenstellen volgens ADL SCORM Voortgang- en resultatenregistratie Docent/begeleider mogelijkheid geven om via ELO de voortgang en de resultaten van zijn leerlingen te volgen, wanneer zij werken met content op externe contentserver Content packages met ADL SCORM Runtime informatie Verantwoordelijke Ratio/Three Ships* (* ter ondersteuning) Ondersteuning resultatenregistratie leerlingen via ADL SCORM Runtime Autorisatieprocedure Opleveren autorisatieprocedure via (klantdatabase) server Iddink. Autorisatieprocedure Verantwoordelijke Ratio/Iddink Opleveren autorisatieprocedure t.b.v. (klantdatabase) server Iddink. Metadata Transport, DNA en Plaatsbepalen D.m.v. metadatering het materiaal van Transport, DNA en Plaatsbepalen zoek- en vindbaar maken Metadata van Transport (bi-onderbouw), DNA (bi-bovenbouw) en Plaatsbepalen (wionderbouw)volgens Zoekprofiel PO-VO-BVE Verantwoordelijke Malmberg-Biologie-Wiskunde Metadateren Transport, DNA en Plaatsbepalen ADL SCORM packages Transport, DNA en Plaatsbepalen Beschikbaar stellen van metadataprofiel en bijbehorende links aan en de catalogi van Iddink ADL SCORM contentpackages van Transport, DNA en Plaatsbepalen Verantwoordelijke Malmberg-Biologie-Wiskunde/Three Ships*/Iddink (* ter ondersteuning) Content packages samenstellen volgens ADL SCORM Zoekprofiel PO-VO-BVE

14 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Voortgang- en resultatenregistratie Docent/begeleider de mogelijkheid geven om via de ELO voortgang en resultaten van zijn leerlingen te volgen, wanneer zij werken met content op een externe contentserver Content packages met ADL SCORM Runtime informatie Verantwoordelijke Malmberg-Bi-Wi/Three Ships* (* ter ondersteuning) Ondersteuning resultatenregistratie leerlingen via ADL SCORM Runtime Verantwoordelijke Autorisatieprocedure Opleveren autorisatieprocedure via (klantdatabase) server Iddink. Autorisatieprocedure Malmberg-Bi-Wi/Iddink Opleveren autorisatieprocedure t.b.v. (klantdatabase) server Iddink. Verantwoordelijke Privacyverklaring Aantonen dat aan alle voorwaarden is voldaan om, ondanks intensieve gegevensuitwisseling, de privacy van leerlingen voldoende te waarborgen Rapport met verklaringen van juridische specialisten van partners PBB, Three Ships Enterprises, Iddink Juridische specialisten van partners beoordelen procedures Praktijktoets(en) Het toepassen van de educatieve contentketen in de praktijk met leerlingen en docenten. Alle stappen in de contentketen worden in de praktijk gezet. Leerlingen en docenten zoeken, arrangeren en gebruiken webbased leermateriaal afkomstig uit verschillende bronnen. Verantwoordelijke Alle partners 1. import LEA-informatie in 2. Single-SignOn door docenten 3. Single-SignOn door leerlingen 4. gebruik van Iddink Keuzegids Leermiddelen door docent 5. gebruik van Iddink bestelmodule door leerling/ouder 6. import relevante data van digitale leerobjecten in door docent 7. arrangeren van een leerroute door docent 8. authenticatie- en verificatieprocedure voor leerling 9. raadpleging verkoopresultaat door contenteigenaar 10. voortgang- en resultatenregstratie

15 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Evaluatierapport Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan delen met andere (onderwijs)instellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. Verantwoordelijke Pleincollege Bisschop Bekkers 1. opstellen lijst van evaluatiepunten (zowel proces als resultaten) 2. vaststellen evaluatiemomenten en wijze van evalueren 3. uitvoeren evaluatie 4. opstellen evaluatierapport 1.3 Planning Product start gereed Definitief projectplan Wk 49 PBB csv- of XML-uitvoerbestand Wk 05 Wk 22 kennis van en ervaring met contentketen Wk 19 Wk 51 webbased onderwijstoepassingen Wk 25 Wk 51 metadata biologie en wiskunde (scholing en toepassing) Wk 10 Wk 51 rapport Beschikbaarstelling losse digitale leerobjecten Wk 48 Wk 51 rapport Onderwijsrendement Wk 04 Wk 51 interne studiemiddag/ workshop IECK Wk 48 Wk 51 Three Ships Ondersteuning content-zoekprofiel Wk 05 Wk 10 Koppeling LEA Wk 22 Wk 47 Koppeling contentserver Wk 05 Wk 32 dashboarding via Microsoft Sharepoint Wk 09 Wk 26 Rapport Mogelijkheden Single-SignOn (SSO) voor gehoste sites Wk 01 Wk 10 Iddink Iddink Keuzegids Leermiddelen Wk 26 Wk 43 Leermiddelenlijst Wk 26 Wk 43 Tool voor zoeken, vinden, selecteren Wk 09 Wk 12 Bestelmodule voor leerlingen Wk 18 Wk 23 Klantdatabase met leerling, docent (persoon) en school als entiteit Wk 26 Wk 43 Functionaliteit & procedure afhandelen contentrequest Wk 25 Wk 43 Functionaliteit & procedure t.b.v. administratie & rapportage Wk 24 Wk 46

16 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Ratio Metadata Veelhoeken en Vergelijkingen Wk 02 Wk 36 ADL SCORM packages Veelh./ Vergelijkingen Wk 10 Wk 32 Voortgang- en resultatenregistratie Wk 19 Wk 37 Autorisatieprocedure Wk 32 Wk 36 Malmberg Metadata Biologie: Transport en DNA, Wiskunde: Plaatsbepalen Wk 02 Wk 18 ADL SCORM packages Transport, DNA en Plaatsbepalen Wk 10 Wk 26 Voortgang- en resultatenregistratie Wk 19 Wk 37 Autorisatieprocedure Wk 13 Wk 16 Alle partners Privacyverklaring Wk 43 Wk 47 Praktijktoetsen Wk 14 Wk 51 Website Wk 02 Wk 51 EduExchange 2006 Evaluatierapport Wk 02 Wk 51 Overige communicatie Wk 02 Wk 51 Voor een gedetailleerd planningsschema: zie bijlage Planning Digitaal Doorschakelen 1.4 Begroting Product Begrote uren Overige kosten Penvoerder PBB Algemene projectleiding 300 Definitief projectplan 30 Website 20 Evaluatierapport 40 PBB Interne projectleiding 60 csv- of XML-uitvoerbestand 4 kennis van en ervaring met contentketen (8 pers.) 320 webbased onderwijstoepassingen PM metadata biologie en wiskunde (8 pers. scholing en toepassing) 160 rapport Beschikbaarstelling losse digitale leerobjecten 10 rapport Onderwijsrendement 10 interne studiemiddag/ workshop IECK 10 Communicatie diversen 10

17 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Systeembeheer 20 Totaal uren PBB + Penvoerder ( 36,50/uur intern OMO-tarief) Overhead 30% van personeelskosten Aanschaf Secure FTP-server?? Totaal PBB Three Ships uren Overige kosten Ondersteuning content-zoekprofiel 32 Koppeling LEA 64 Koppeling contentserver 96 dashboarding via Microsoft Sharepoint 160 Rapport Mogelijkheden Single-SignOn (SSO) voor gehoste sites 32 Opleiding docenten 32 Projectleiding 80 Totaal uren Three Ships ( 85/uur excl. btw) Totaal Three Ships Iddink uren Overige kosten ICT Hardware authenticatie & contentrequest Projectbegeleiding contactpersoon Iddink 200 Iddink Keuzegids Leermiddelen 56 Leermiddelenlijst 24 Tool voor zoeken, vinden, selecteren 24 Bestelmodule leerlingen 48 Klantdatabase met leerling, docent (persoon) en school als entiteit 24 Functionaliteit & procedure afhandelen contentrequest 56 Functionaliteit & procedure t.b.v. administratie & rapportage 32 Totaal uren (gem. ex btw 85/u) Totaal Iddink Ratio uren Overige kosten elijke aanpassingen 160 Metadata Veelhoeken en Vergelijkingen 80 ADL SCORM packages Veelh./ Vergelijkingen 200 Voortgang- en resultatenregistratie 160 Autorisatieprocedure 80 Projectleiding/communicatie 80 Totaal uren ( 36.50/uur) Overhead 30% personeelskosten Totaal uren

18 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Totaal Ratio Malmberg uren Overige kosten elijke aanpassingen 82 Metadata Biologie Transport en DNA; wiskunde Plaatsbepalen 96 ADL SCORM packages Transport, DNA, Plaatsbepalen 122 Voortgang- en resultatenregistratie 146 Autorisatieprocedure 72 Projectleiding/communicatie 80 Totaal uren (ex btw 85/u) 598 Totaal Malmberg Alle partners uren Overige kosten Privacyverklaring Praktijktoetsen EduExchange 2006 / Overige communicatie PM PM PM Totaal project Gevraagde subsidie Eigen bijdrage PBB Eigen bijdrage ThreeShips Eigen bijdrage Iddink Eigen bijdrage Ratio Eigen bijdrage Malmberg Totaal:

19 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 Betalingsschema De uitkering van de stimuleringsbijdrage via Stichting Kennisnet zal in 5 termijnen van elk plaatsvinden. De bij de termijn behorende resultaten moeten vooraf door de stuurgroep en door Stichting Kennisnet worden goedgekeurd. Resultatenoverzicht t.b.v. uitbetalingstermijnen. Website openbaar Termijn Datum PBB ThreeShips Iddink Malmberg Ratio Ondertekening overeenkomst, definitieve projectplan Voorbereidingen, architectuurschets, communicatie Medio sept Rapport onderwijsrendement deel 1 SSO Koppeling contentserver Contentserver bij OMO geïnstalleerd Alle produkten 75% materiaal gemetadateerd 75% SCORMpackages klaar 75% materiaal gemetadateerd 75% SCORMpackages klaar Overzicht webbased onderwijstoepassingen deel 1 Webparts klaar in eerste testversie beschikbaar Evaluatierapport deel 1 4 Medio nov Diverse praktijktoetsen Website actueel Evaluatierapport deel 2 Alle produkten in de praktijk getest Koppeling LEA- Ondersteuning C.Z.P. Metadata complete SCORMpackages complete Autorisatieprocedure Metadata complete SCORMpackages complete Autorisatieprocedure Voortgang/ resultatenregistratie Voortgang/ resultatenregistratie 5 Jan 2007 Project afgerond, eindrapportage

20 Definitief projectplan Digitaal Doorschakelen 7 juni / 30 2 Organisatie 2.1 Projectorganisatie Naam Rol in project Taken Pleincollege Bisschop Bekkers Penvoerder, 1. opstellen projectplan initiatiefnemer en 2. organisatie overleg met partners eindverantwoordelijke 3. coördinatie projectactiviteiten in het algemeen voor project 4. verslaglegging 5. (tussen-)rapportages 6. financiën 7. communicatie namens het project als geheel Pleincollege Bisschop Bekkers Gebruiker educatieve 1. opstellen praktijkwensen t.a.v. ECK contentketen 2. scholing personeel t.a.v. gebruik ECK, metadatering, packaging 3. uitvoeren en evalueren praktijktoetsen Three Ships Enterprises Leverancier ELO 1. Ontwerpen en bouwen applicaties 2. Ontwerpen en maken van interfaces 3. onderzoek Single SignOn Iddink Voortgezet Onderwijs Distributeur folio en 1. Ontwerpen en bouwen applicaties digitale content via 2. Ontwerpen en maken van interfaces internet 3. Ontwikkelen betaal/leverprocedure Ratio Uitgever digitale content 1. metadatering wiskunde 2. levering SCORM packages 3. voortgang- en resultatenregistratie via ELO Malmberg Uitgever digitale content 1. metadatering wiskunde en biologie 2. levering SCORM packages 3. voortgang- en resultatenregistratie via ELO Organogram STUURGROEP Projectmanager kennisnet projectleider PROJECTGROEP Bovenschools systeembeheer OMO Werkgroep 1 Werkgroep 2

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Kennisnetproject in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Gebruikersdag N@Tschool 2007 Antonie van der Staak IT-manager Pleincollege Bisschop Bekkers Partners

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

Identity management Wat moet ik managen?

Identity management Wat moet ik managen? Identity management Wat moet ik managen? 22 oktober 2015 H-P Köhler, Domeinmanager Toegang & Distributie Wie ik ben? Domeinmanager Toegang & Distributie Diensten Kennisnet Federatie Entree accounts Nummervoorziening

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag 1 / 7 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Eindhoven 1.0 07-02-2007 dag 2 / 7 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Basispoort. Basisinformatie voor de ICT- coördinator. Basispoort helpdocumenten: Basisinformatie voor de ICT-coördinator v1.

Basispoort. Basisinformatie voor de ICT- coördinator. Basispoort helpdocumenten: Basisinformatie voor de ICT-coördinator v1. Basispoort Basisinformatie voor de ICT- coördinator 1 Inhoudsopgave 1. Basispoort. Eén inlog voor digitaal lesmateriaal in het basisonderwijs... 3 2. Wat u als ICT-coördinator op dit moment moet weten...

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692.

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692. Privacy Code. Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. 1. Definities (in alfabetische volgorde). Biologische gegevens: de gegevens, verzameld uit het door jou aangeleverde biologisch

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Bijlage A bij de Bewerkersovereenkomst Instruct B.V. Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Instruct B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Definitief projectplan IECK PO Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Auteur(s) : AB ZHW (Koos Eichhorn) Versienummer : 3.11 (april 2007) 2007 AB ZHW 2 / 31 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Pilot. WE School Webshop. Datum: 21-10-2013 Versie: Definitief

Evaluatie Pilot. WE School Webshop. Datum: 21-10-2013 Versie: Definitief 1 Evaluatie Pilot WE School Webshop Datum: 21-10-2013 Versie: Definitief 2 Opdrachtgevers: Three Ships Scholen aan Zee Betrokken partijen: WE School Distributeur: van Dijk Educatie Uitgeverijen: Noordhoff

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route

Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route Projectplan Auteur(s) : Titia Buising Versienummer : 1.6 (18 mei 2006) 2005 Kennisnet.nl Projectplan IECK vmbo ICT-route versie 1.6 18 mei 2006 2 / 25 Managementsamenvatting

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen

Mw. Drs. M.J.P.C. Schoonen 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Zeeland Postadres Postbus 2102 Bezoekadres Bessestraat 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 522198 Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017 Memo Aan Van Leden van het Edu-K Platform Programma Implementatie nummervoorziening Datum 27 maart 2017 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 1 Inleiding Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Snel start handleiding Basispoort voor scholen

Snel start handleiding Basispoort voor scholen Snel start handleiding Basispoort voor scholen 1 / 7 Inhoud Snel start handleiding Basispoort voor scholen... 3 Raadpleeg ook de uitgebreide handleiding en FAQ op http://help.basispoort.nl).... 3 1. Voorbereiding...

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

VGN e-learnshop. Voor inkopers van instellingen

VGN e-learnshop. Voor inkopers van instellingen VGN e-learnshop Voor inkopers van instellingen Agenda - algemeen Uitgangspunten VGN e-learnshop Content Inloggen en SSO Licenties Support Agenda instellingen / inkopers Inkopers Product kopen Product gebruiken

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Het ieck programma, Distributie en Toegang

Het ieck programma, Distributie en Toegang Het ieck programma, Distributie en Toegang Een publiek private samenwerking tussen scholen, leveranciers en Kennisnet H-P Köhler Kennisnet René Visser, Da Vinci Jannes Hessels, GEU en EduActief Inhoud

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht Werkgroep digitaal portfolio Auteur: Steven Boot in samenwerking met werkgroep portfoliosysteem In opdracht van: Directie VO, stuurgroep

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs EEN VERTROUWD BEGRIP IN BEHEERGEMAK Deklas.nu kwam al rond het begin van de 21e eeuw op de markt. Het was destijds het eerste netwerkconcept

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Handen uit de mouwen met Action Learning. Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships

Handen uit de mouwen met Action Learning. Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Handen uit de mouwen met Action Learning Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Agenda Wat is Action Learning? Inrichting en opzet bij de Hogeschool Rotterdam Extra: Leerstijlen bepalen m.b.v.

Nadere informatie

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl Single Sign On voor Residentie.net en Denhaag.nl Omschrijving : -- Opgesteld door : Leon Kuunders Referentie : -- Datum : 30 augustus 2003 Versie : 0.31 (draft) Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink

Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink Bijlage 1 Privacy Bijsluiter (digitale) leermiddelen en educatieve diensten voor het primair onderwijs van Blink Blink is een educatieve uitgeverij die verschillende (digitale) producten en diensten (

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Alles weten over. APS IT-diensten Utrecht

Alles weten over. APS IT-diensten Utrecht Alles weten over. APS IT-diensten Utrecht Microsoft Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt onderwijsinstellingen de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen tussen samen werken en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers

Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016

Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016 Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016 Van: H-P Köhler, projectmanager ieck Distributie & Toegang Aan: Programmagroep & Stuurgroep leden van het ieck programma Datum: 4 februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen?

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Want door het stellen van goede vragen aan een leverancier, krijg je de juiste antwoorden, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Laat ict werken

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Alles weten over Office 365 in het onderwijs

Alles weten over Office 365 in het onderwijs Alles weten over Office 365 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht TAC:TIX Pagina 1 Microsoft Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt

Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt Datum: 27 december 2010. Mark van de Haar mark@edia.nl Edia Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt...

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015

OMNIBUSONDERZOEK. Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 OMNIBUSONDERZOEK Omnibusonderzoek ICT-coördinatoren Voortgezet Onderwijs 2015 DUO Onderwijsonderzoek verricht april 2015 een omnibusonderzoek onder ICT-coördinatoren werkzaam in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou.

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. Privacy Code. Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. 1. Definities (in alfabetische volgorde). Biologische gegevens: de gegevens, verzameld uit het door jou aangeleverde biologisch

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie