Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route"

Transcriptie

1 Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route Projectplan Auteur(s) : Titia Buising Versienummer : 1.6 (18 mei 2006) 2005 Kennisnet.nl

2 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Managementsamenvatting De vmbo ICT-route is een innovatieve onderwijsaanpak. Door de 40 aangesloten scholen is er een ruim aanbod aan lesmateriaal ontwikkeld dat in diverse ELO s gebruikt wordt. Inmiddels wordt het ontwikkelde lesmateriaal door zo n leerlingen gebruikt. De verwachting is dat, na het regulier worden van de opleiding (in schooljaar 2007/2008), het aantal leerlingen dat met het materiaal zal werken gestegen zal zijn tot circa Er is al veel content beschikbaar, maar die is niet op een eenduidige wijze ontsloten en het wordt niet altijd centraal beheerd. In dit project willen we zorgen voor een centrale opslag en ontsluiting van de content, aangevuld met relevante content van derden, waarbij deze content moeten passen binnen de ICT-oplossingen die de scholen individueel hebben gekozen. Hierbij moeten technische drempels worden geslecht. Doelstelling is om aan het eind van het project, in december 2006, een structurele oplossing gerealiseerd te hebben, waarbij: Het uitwisselen van content tussen de scholen wordt ondersteund. De gebruikers getraind/begeleid zijn. De koppeling van de content aan een digitaal portfolio onderzocht is. We maken hierbij nadrukkelijk gebruik van de ervaring die door het Ontwikkelcentrum opgedaan is binnen het project educatieve contentketen. In hoofdstuk 1 van het projectplan wordt ingegaan op de doelstellingen, het draagvlak, de op te leveren producten, de afbakening, de planning en de begroting. Het project start 1 januari 2006 en kent een doorlooptijd van 1 jaar. De totale projectkosten zijn De eigen bijdrage van de betrokken partijen is De gevraagde subsidie is Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de projectorganisatie en de bijbehorende taken en bevoegdheden. Tevens wordt hier aandacht besteed aan communicatie en kennisdeling. Hoofdstuk 3 gaat in op de risico s en de hierbij te nemen maatregelen. In de bijlagen tenslotte treft u informatie aan betreffende de expertise van het samenwerkingsverband en een intentieverklaring van de samenwerkingspartners.

3 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Inhoudsopgave 1 Projectinhoud Doelstellingen Doelgroep Visie op inzet content Huidige situatie Doelen (gewenste situatie) Producten en activiteiten Afbakening project Randvoorwaarden Planning Begroting Betalingswijze 15 2 Organisatie Projectorganisatie Projectstructuur Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overlegstructuur Communicatie en kennisdeling 19 3 Risico s en maatregelen 21 4 Bijlage 1: expertise samenwerkingsverband 22 5 Bijlage 2: gegevens samenwerkingspartners 23 6 Bijlage 3: Betrokkenen 25

4 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 1 Projectinhoud 1.1 Doelstellingen Doelstelling van het project is om, in december 2006, een structurele oplossing gerealiseerd te hebben in de vorm van een gemeenschappelijke webbased databank, waarbij: Het uitwisselen van content tussen de scholen wordt ondersteund. De gebruikers getraind/begeleid zijn. De koppeling van de content aan een digitaal portfolio onderzocht is. Doelstelling van het projectplan is het beschrijven van de activiteiten, (tussen) producten en de hierbij behorende planning en taakverdeling die leiden tot het realiseren van de hierboven genoemde doelstelling. 1.2 Doelgroep Het projectplan is bedoeld voor alle betrokkenen bij de totstandkoming van en uitvoering van het plan van aanpak. Zoals hierboven aangegeven is het plan van aanpak de leidraad voor de uitvoering van het project, qua inhoud en qua planning. De doelgroep omvat: Management van de betrokken scholen Docenten van de betrokken scholen Vertegenwoordigers van ELO s Vertegenwoordigers van uitgevers Overige betrokkenen. 1.3 Visie op inzet content Rol webbased leermateriaal voor de onderwijspraktijk De ICT-route staat model voor vernieuwend onderwijs. Leerlingen kunnen de opleiding volgen in alle leerwegen. De ICT-route is een brede intersectorale VMBO-opleiding. Het is nadrukkelijk geen vijfde VMBO-sector, leerlingen stromen in alle MBO-richtingen door. De ICT-route is ingericht met een nieuwe didactiek en vanuit de gedachte rond competenties. Leerlingen leren veel van ICT, maar ook elementen van Zorg&Welzijn, Economie, Techniek en Groen. Zo kunnen leerlingen gefundeerd hun keuze bepalen voor een vervolgopleiding. Het onderwijsmodel getuigt van een nieuwe beroepspedagogiek en didactiek: competenties kunnen het best geleerd worden via complexe beroepsgerichte opdrachten (projectonderwijs). Vaardigheden en concepten verdiepen de leerlingen in trainingen en cursussen. Het gehele programma is modulair van opzet. Eigen keuzes en invullingen zijn mogelijk. Het concept van de ICT-route wordt inmiddels ook toegepast binnen de vervolgprojecten Competentiegerichte onderbouw en Ontschotte bovenbouw. ICT heeft binnen deze opleiding verschillende functies: ICT is inhoud: leerlingen leren basisvaardigheden ICT en aspecten uit ICT-beroepen. ICT is didactisch hulpmiddel: opdrachten in de vorm van simulaties (in samenwerking met OTIB). ICT is communicatiemiddel: leerlingen werken samen met experts uit het bedrijfsleven. ICT is leeromgeving: de opdrachten zijn digitaal toegankelijk, leerlingen maken een portfolio. Bijzonder is nog dat opdrachten in de onderbouw adaptief worden aangeboden via Ontdeknet. Integratie van ELO, volgsysteem en portfolio In de ICT-route staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Aan de ene kant vergt dit een flexibel onderwijsaanbod, aan de ander kant een instrument om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen - voor hemzelf en voor anderen -. Instrumenten die wij gebruiken zijn

5 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 intensieve begeleiding, een schooladministratiesysteem en niet te vergeten een portfoliosysteem. Een aparte werkgroep van negen scholen (het Netwerk Digitaal Portfolio) heeft een eigen visie ontwikkeld op het gebruik van het portfolio. Labeling van het onderwijsaanbod speelt hierin een belangrijke rol. De ontwikkelde aanpak wordt nagevolgd door de andere scholen. Elke school maakt hierbij gebruik van zijn eigen technologieën. De betrokken scholen werken met een ELO en een leerlingvolgsysteem en onderzoeken hoe de leerlinggegevens tussen beide systemen optimaal uitgewisseld kunnen worden. Iedere leerling heeft al wel een unieke username. Onze visie op onderwijs is kortweg onderwijs als opdracht ; opdracht is zowel de metafoor voor de betrekking tussen leerling en docent ( opdracht-relatie ) als het format voor de leeractiviteit ( een leerling leert door opdrachten uit te voeren ). Opdrachten vormen dus de belangrijkste bouwstenen van deze leeromgeving, zij sturen de leerprocessen van leerlingen aan. De andere bouwstenen van deze leeromgeving zijn: Hulp- en begeleidingsstrategieën. Toets- en beoordelingsvormen. Hulpmiddelen (ondersteunende instrumenten, bijvoorbeeld digitale formats voor planning en reflectie). Vanwege de gewenste vakkenintegratie is een groep leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdrachten die leerlingen doen en waarbij ze ook zelf keuzes kunnen maken. Belangrijk hierbij is dat het docententeam via het digitale portfolio van de leerling een goed inzicht krijgt in de door de leerling gemaakte keuzes om zo een optimale begeleiding mogelijk te kunnen maken. Het gehele programma is modulair van opzet. De leereenheden worden digitaal aangeboden en vervangen alle boeken. De leereenheden kunnen de volgende vormen hebben: Projecten: Projecten zijn beroepsrelevante opdrachten. Het maken van een beroepsproduct staat centraal. Deze producten worden gevraagd door een echte opdrachtgever in een zeer specifieke context met een zeer specifiek probleem. De projectopdrachten staan centraal in het onderwijskundige concept dat gehanteerd wordt. Cursussen: Cursussen hebben een conceptuele functie. Ze stimuleren het denken als beroepsbeoefenaar. In de cursus staan opdrachten centraal die concepten, bijvoorbeeld rond de indeling van een harde schijf, verbinden met beroepsproblemen, bijvoorbeeld een crash op een harde schijf. Dit zijn echte problemen, maar wel vaak gesimuleerd. In de cursus staan werkmodellen centraal. De werkmodellen ondersteunen het werken, maar er zit theorie in verwerkt. Trainingen: Trainingen hebben altijd een doe karakter. Doen met verstand. Het gebruiken van software, het inrichten van een computer, het aanleggen van een netwerk, een bekabeling. Door het doen wordt geleerd. Concepten hebben een ondersteunende functie. De geleerde vaardigheden worden gedemonstreerd en niet met behulp van een theorietoets beoordeeld. Er zijn zo n 50 projecten en een veelvoud aan cursussen ontwikkeld. Eigen keuzes en invullingen door leerlingen en docenten zijn mogelijk. Scholen zijn het eens over de wijze waarop het materiaal gebruikt kan worden. In de praktijk is de aanpak nog divers, zowel om inhoudelijke, als organisatorische als technologische redenen. 1.4 Huidige situatie In deze paragraaf beschrijven we de huidige situatie zoals die geldt voor de scholen die lid zijn van het Platform VMBO ICT-route. Omdat het hier om 40 scholen gaat, spreken we noodgedwongen van een gemiddelde situatie. 1. Authenticatie

6 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 In de huidige situatie wordt er niet aan authenticatie gedaan. Het centraal ontwikkelde lesmateriaal is middels een website vrij benaderbaar en kan daar gedownload worden. Scholen stellen wel materiaal beschikbaar in hun eigen leeromgevingen. In sommige gevallen al met authenticatie, maar hier gaat het om unieke oplossingen per school. Naast het gezamenlijke materiaal gebruiken scholen ook schooleigen materiaal. Dat laatste is niet geïnventariseerd en nog niet voor iedereen toegankelijk. Het samenstellen van persoonlijke programma s en de begeleiding daarbij, gebeurt op enkele scholen met behulp van labels die aan de leereenheden hangen. Deze labeling is nog niet gestandaardiseerd. De scholen werken al wel met een unieke username per leerling binnen zowel leerlingvolgsysteem als ELO. 2. Portal / educatief intranet / elektronische leeromgeving (ELO) Elke school werkt met een ELO. Via die ELO s wordt onderwijsmateriaal aangeboden, kunnen leerlingen (en docenten) met elkaar communiceren, zijn er werkplekken, ruimtes om producten te tonen, enz. Dit is verder niet gestandaardiseerd, er zijn verschillende ELO s die door de scholen gebruikt worden. In dit project richten we ons op de 3 ELO s die door de huidige 40 scholen het meest gebruikt worden: Studieweb en Moodle. We willen ons echter niet binden aan een ELO. De keuze voor een ELO blijft het primaat van de school. Belangrijk is dus dat het lesmateriaal zo gestandaardiseerd mogelijk is opdat het zo breed mogelijk gebruikt kan worden. Ontwikkelde materialen (projecten en cursussen) zijn nu voor de leden beschikbaar via een website. Docenten halen hier materiaal vanaf, passen dit soms aan en plaatsen het op hun eigen intranet of in hun eigen ELO. Het materiaal vervangt de boeken. Wel staan er soms nog enkele boeken in de kast in het lokaal. Een aantal scholen heeft de boeken inmiddels vervangen door een laptop. Dat betekent dat alle leerlingen van de vmbo ICT-route van die scholen een laptop hebben. Andere scholen geven alle leerlingen een USB-stick. Zowel de docent als de leerlingen hebben via de website toegang tot de leereenheden. Afhankelijk van de opdracht zoeken leerlingen verdere informatie. In boeken of op Internet of gewoon door dingen te vragen. Streven is informatie niet al vooraf in kleine behapbare stukjes te hakken, maar om de leerlingen te leren omgaan met de echte wereld. 3. Zoeken en vinden Ontwikkelde materialen (projecten en cursussen) zijn nu voor de leden beschikbaar via een website. Het materiaal is niet gemetadateerd, wat nu de collectie groeit het doorzoeken lastig maakt (zie ook punt 8). Daarnaast heeft elke school ondertussen ook zijn eigen (regionaal gekleurde) materialen ontwikkeld. Die zijn niet bij iedereen bekend en ook niet centraal downloadbaar. Er zijn groepen scholen die met dezelfde ELO werken, bijvoorbeeld Studieweb of Moodle. Die scholen wisselen incidenteel hun aanpak uit. Kortom: er is veel materiaal beschikbaar, maar het is verspreid over diverse locaties en het is niet mogelijk om eenvoudig inzicht te verkrijgen. Ook versiebeheer (er zijn vaak diverse varianten van het materiaal beschikbaar) is een probleem. 4. Arrangeren De ontwikkelde en nog te ontwikkelen content vervangt alle bestaande boeken. Het biedt een flexibel bovensectoraal programma voor de leerlingen in de bovenbouw van het vmbo: jaar 3 en 4, in alle leerwegen. Zowel de docent als de leerling kan arrangeur zijn. Het arrangeren geschiedt in het algemeen in de ELO van de school en is nu vaak nog handwerk. In principe kunnen leerlingen binnen de ELO zelf hun leermateriaal selecteren. Bij de ordening kunnen kenmerken van leereenheden als hulpmiddel dienen. Met behulp van die kenmerken kan

7 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 een leerling ontdekken in welke richtingen zijn belangstelling gaat en waar hij al goed of minder goed in is. In het overleg met de coach bepaalt de leerling welke activiteiten hij in een volgende periode gaat doen. Ook de coach heeft hierbij gegevens achter de hand. Afhankelijk van de capaciteiten van de leerling ligt de sturing meer of minder bij de docent. Doel is dat de leerling steeds meer zijn eigen leerproces stuurt. Als finale bereidt de leerling een visuele presentatie voor waarin hij aan het MBO laat zien waarom hij zijn vervolgopleiding kiest en wat hij allemaal al kan. De kenmerken van leereenheden (labeling) zijn nog niet systematisch in kaart gebracht en kunnen per school verschillen. 5. Aansluiting op de gemeenschappelijke databank met verwijzingen Op dit moment is er geen aansluiting op een gemeenschappelijk databank. Centraal in het huidige gebruik staat een website waarvan het materiaal door leden downloadbaar is. Er zijn hierbij geen directe verwijzingen naar materiaal van derden, maar alleen naar zelf ontwikkeld materiaal. Er is geen overzicht beschikbaar van al het ontwikkelde materiaal (zie ook bij punt 3). 6. Autorisatie ten behoeve van toegang tot content Tot op heden hebben scholen alleen een contributie van circa 2.000,00 betaald aan het Platform vmbo ICT-route. Dat bedrag werd vastgesteld door de leden zelf op grond van een begroting voor uit te voeren activiteiten. Voor leden van het Platform was onderwijsmateriaal gratis downloadbaar van een site. Belangstellenden konden in de etalage kijken en zich, op verzoek, met behulp van een gastcode verder verdiepen in het concept en de ontwikkelde materialen. Er is nog geen autorisatiestructuur opgezet en ingevuld. 7. Beheer van het leermateriaal In de huidige situatie is de content online benaderbaar voor de leden van het netwerk. Daarnaast is er decentraal, op de scholen, veel content aanwezig. Een beheersstructuur inclusief afspraken over kwaliteitsborging ontbreekt nog. 8. Gebruik van standaarden Er wordt nog geen gebruik gemaakt van standaarden. De ene school heeft zijn leereenheden wel gelabeld, de ander nog niet. Er is ook nog geen eenheid in de labeling. 1.5 Doelen (gewenste situatie) We willen, afhankelijk van de keuze van de school, zowel gebruiksscenario 2 (docent als arrangeur) als gebruiksscenario 3 (leerling als arrangeur) mogelijk maken. Dit betekent in ons geval dat de leden van het Platform het recht krijgen om te zoeken in de kant-en-klare digitale leereenheden van het Platform ICT-route. Daarnaast zal het Platform afspraken maken met andere aanbieders van content voor het vullen van specifieke stukken. Materiaal dat past binnen het didactisch concept wordt direct opgenomen in de databank of er wordt direct naar verwezen als de aanbieder het zelf in een toegankelijke databank opgeslagen heeft. Om dit zoeken en vinden te vereenvoudigen zoekt de docent niet apart bij alle aanbieders maar in een Educatieve Content Catalogus (ECC) met verwijzingen naar leermaterialen. De Educatieve Content Catalogus bevat alleen verwijzingen naar materiaal waarvan het Platform aangegeven heeft dat het past binnen het concept. De leerling krijgt via de elektronische leeromgeving toegang tot deze door de docent gekozen leereenheden en kan daar zelf een keuze uit maken. In bepaalde gevallen, bij heel zelfstandige leerlingen, kunnen ook leerlingen zelf direct in de Educatieve Content Catalogus van de ICT-route zoeken.

8 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Daarnaast zullen zowel docent als leerling de mogelijkheid krijgen om via standaard zoekmogelijkheden zoals DaVindi, maar ook Google, te zoeken naar realia. 1. Authenticatie Er wordt een (bijna) geheel nieuw systeem opgezet waarin we ons conformeren aan de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. In december 2006, na afloop van dit project, zijn de rollen en rechten zodanig gedefinieerd dat individuele leerarrangementen mogelijk worden. Docenten en leerlingen van scholen die de ICT-route aanbieden maken gebruik van dit systeem. Doelstelling is dat zowel docenten als leerlingen middels een single-log-on toegang krijgen. 2. Portal / educatief intranet / elektronische leeromgeving (ELO) Er wordt een centrale on-line portal ingericht voor dit project, met als belangrijkste componenten de Educatieve Content Catalogus en de XML-databank met het eigen materiaal. Deze XMLdatabank bevat het zelf ontwikkeld lesmateriaal en bewerkt materiaal van derden. De Catalogus bevat daarnaast ook verwijzingen naar content van derden waarmee afspraken gemaakt zijn. Het materiaal wordt gemetadateerd conform de Nederlandse metadatastandaard (het educatieve content zoekprofiel PO-VO-BVE) De content zal scorm-compatabile zijn en daardoor bruikbaar binnen ieder ELO die dit ondersteunt. In het project willen we dit met een drietal veel gebruikte ELO s testen Studieweb, Moodle). Doelstelling van het project is om het materiaal dusdanig beschikbaar te stellen dat een school er binnen zijn eigen ICT-(leer) omgeving mee uit de voeten kan. Hierbij willen we ons ook oriënteren op de ervaringen die binnen LOREnet opgedaan zijn met zgn ELO connectoren. Het Ontwikkelcentrum is betrokken bij een deelproject van LOREnet. 3. Zoeken en vinden Het webbased leermateriaal is uitwisselbaar en bruikbaar binnen meerdere ELO s. De huidige situatie is dat de vaardigheden voor het zoeken en vinden van leermaterialen sterk per docent verschillen, o.a. omdat er geen goede centrale vindplaats is. In de nieuwe situatie worden de leermaterialen vindbaar gemaakt binnen een Educatieve Content Catalogus, die naast het eigen materiaal ook materiaal van derden en verwijzingen naar andere databanken zal bevatten. Het Ontwikkelcentrum zal zorg dragen voor deze ontsluiting en zal in de rol van Contentmakelaar materiaal van derden verwerven/ontsluiten. Al het materiaal in de databank wordt gemetadateerd voor educatief gebruik, waarbij we het zo willen metadateren dat het ook gekoppeld kan worden aan specifieke BVE-eindtermen en aan het door de scholen gehanteerde begeleidingsmodel (zie ook punt 8). Het project wil aansluiten op de zoek- en vind functionaliteiten die momenteel binnen de diverse contentketenprojecten ontwikkeld worden/zijn. Belangrijk is verder dat het materiaal vindbaar is voor de Harvester die momenteel bij Kennisnet in ontwikkeling is en we willen ons dan ook conformeren aan de bijbehorende standaarden voor Open Archives. Verder willen we kijken naar de ervaringen binnen LOREnet en EDUrep op dit gebied. 4. Arrangeren Na afloop van het project kan elke coach op basis van metadata lesmaterialen selecteren, arrangeren en klaarzetten voor de leerlingen binnen de eigen ELO van de school. Leerlingen kunnen dit ook zelf doen. Doel van het project is het vereenvoudigen van het maken van leerarrangementen door het aanbrengen van slimme metadata. Ook zullen we docenten van de participerende Platformscholen middels een korte training hierin ondersteunen. 5. Aansluiting op de gemeenschappelijke databank met verwijzingen Doel van het project is de content op de diverse afzonderlijke scholen te koppelen en om de gebruikers van deze content te koppelen met aanbieders van andere educatieve content en

9 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 contentuitwisseling mogelijk te maken. Hiertoe wordt er een Educatieve Content Catalogus ontwikkeld (en gevuld) en wordt er aangesloten op de Kennisnet-Harvester. 6. Autorisatie ten behoeve van toegang tot content Nu distributie en exploitatie van het materiaal in samenwerking met een uitgever zal gaan geschieden, zal dit gebeuren op basis van het nog te ontwikkelen businessmodel. Aansluitend bij de huidige situatie is het streven om alles zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen. We streven naar een community-model en co-makership. Scholen worden lid van de community en krijgen voor een bedrag per leerling per jaar toegang tot al het materiaal dat eigendom is van de community. Voor de community wordt een passende rechtsvorm gezocht. M.b.t. materiaal van derden proberen we de rechten ten behoeve van de gehele community in één keer af te kopen, maar het zal ook mogelijk moeten zijn om op leerling-niveau af te rekenen. Het Ontwikkelcentrum doet reeds onderzoek naar nieuwe businessmodellen en brengt de opgedane ervaringen in dit project in. Voor het einde van het project zal er een businessmodel ontwikkeld zijn door het Platform, BDF en het Ontwikkelcentrum dat voorziet in een dusdanige exploitatie dat het beheer, onderhoud en ontwikkeling van nieuw materiaal mogelijk zijn. Het materiaal zal ook vermarkt worden naar andere scholen dan de leden van het Platform. 7. Beheer van het leermateriaal Het beheer van het materiaal zal structureel geregeld worden. Het Ontwikkelcentrum zal zorgdragen voor het technisch beheer van de database, de ECC en de gebruikte metadatastandaard. In samenwerking met het Platform zal er ook een inhoudelijke kwaliteitsborging opgezet worden. Rondom de database zal een beheersorganisatie opgezet worden met een eigen juridische rechtsvorm. Hierin participeren zowel het Ontwikkelcentrum als de leden van het Platform. Jaarlijks zal er een Ontwikkelplan opgesteld worden waarin beschreven staat welke behoefte er is aan nieuw te ontwikkelen (of te verwerven) content en er zal een systeem opgezet worden dat de gebruikers (zowel docenten als leerlingen) in staat stelt om het materiaal van een beoordeling te voorzien. Het realiseren van de beheersorganisatie en het businessmodel (zie ook punt 6) valt buiten de kader van deze projectaanvraag, maar de partners zeggen toe dit voor het einde van het projectjaar geregeld te hebben. 8. Gebruik van standaarden Gewenst resultaat is een eenduidige labeling die op alle scholen eenvoudig te hanteren is in het onderwijsproces. Zowel bij het zoeken en vinden als bij het arrangeren en bij het beheren. We conformeren ons hierbij geheel aan de standaarden die gelden binnen Edustandaard (het Ontwikkelcentrum, dat hiervan lid is, verzorgt de borging). Met name willen we de laatste versie van het Content-zoekprofiel PO-VO-BVE gebruiken voor de metadatering (ervan uitgaand dat die in voorjaar 2006 definitief wordt, zo niet dan gebruiken we het Content-zoekprofiel VO). Om te kunnen aansluiten op de digitale portfolio s die door de scholen gebruikt wordt, willen we in het project onderzoeken of daar extra metadata voor nodig zijn en indien nodig deze metadata toevoegen. Gedacht wordt aan competentie, sector, de exameneenheden of eindtermen, waardering door leerling, waardering door docent. Op dit gebied willen we ook de ontwikkelingen binnen EduStandaard m.b.t. portfolio nauwlettend volgen. Ook conformeren we ons aan de Contentpackaging zoals die bij EduStandaard in ontwikkeling is (IMS content packaging 1.1.2, uitgebreid met ADL-SCORM 1.2). In dit project brengt het Ontwikkelcentrum verder de uitgebreide ervaring in die opgedaan is met het op grote schaal metadateren en on-line beschikbaar stellen van leerobjecten in het project de groene contentketen. Ook zullen we aansluiten op de Kennisnet-Harvester en de bijbehorende Open Archives standaard. 1.6 Producten en activiteiten Lijst producten De volgende resultaten worden in dit project gerealiseerd:

10 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Definitief projectplan. Inventarisatie technische eisen Moodle, Studieweb en aansluiting op digitaal portfolio en volgsysteem. Formeel vastgelegde afspraken met betrekking tot metadata en uitwisselbaarheid. 25 gemetadateerde en ontsloten projecten en 25 gemetadateerde en ontsloten cursussen (zowel eigen materiaal als materiaal van derden). Functionerende XML-database en Educatieve Content Catalogus, on-line toegankelijk. Training docenten van de participerende scholen in gebruik database, ECC en arrangeren binnen ELO. Praktijktoets. Opstellen en uitvoeren communicatieplan. Evaluatierapport Producten en activiteiten Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Definitief projectplan In kaart brengen van de te realiseren producten en de processen die daartoe zullen plaatsvinden. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. Blariacum College Document is vastgesteld door stuurgroep. Document is geaccordeerd door Kennisnet. Activiteiten Vaststellen definitief projectplan door stuurgroep. Benoemen projectleider, inrichten projectorganisatie. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Overzicht technische eisen ELO s en digitaal portfolio en volgsysteem Dit product beschrijft op welke manier de scholen de beoogde content op school willen ontsluiten. Onderzoek naar aansluiting van de te ontwikkelen database en ECC bij de 3 elektronische leeromgevingen Moodle en Studieweb) en digitaal portfolio, faciliteiten in het eigen netwerk van betrokken scholen, benodigde computervaardigheden van docenten. Voorstel voor technische realisatie. Platform vmbo ICT-route Betrokkenheid van 3 scholen (met 3 verschillende elo s). Betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) 3 elo s. Overzicht van functionele eisen (1x), vertaald in Overzicht van technische eisen (3x). Overzicht van benodigde computervaardigheden van docenten. Accordering en commitment functionele en technische eisen door stuurgroep. Commitment van (vertegenwoordigers van) 3 elo s op aanpassing

11 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 conform functionele en technische eisen, middels ondertekening functionele en technische overzicht. Daadwerkelijke aanpassing van elo s. Activiteiten Inventarisatie met ict-coördinatoren van de scholen, inventarisatie beleidsplannen en gesprekken met de leveranciers van de 3 leeromgevingen Moodle en Studieweb) en het digitale portfolio, volgsysteem. Resultaten gezamenlijk analyseren en vertalen naar een pakket van eisen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Activiteiten Lijst van afspraken over metadata Vaststellen met welke criteria docenten en leerlingen content willen vinden. Vaststellen gewenste aansluiting met het begeleidingsmodel en het digitale portfolio. Analyse mogelijkheden Educatieve Content Zoekprofiel PO-VO-BVE en eventueel gewenste aanvullingen hierop. Ontwikkelcentrum Gebruik ervaring Ontwikkelcentrum. Aansluiting bij Content-zoekprofiel PO-VO-BVE; Contentpackaging zoals die bij EduStandaard in ontwikkeling is (IMS content packaging 1.1.2, uitgebreid met ADL-SCORM 1.2). Betrokkenheid van minimaal 3 scholen. Vaststellen metadata (+ handleiding) door stuurgroep. Accordering metadata (+ handleiding) door Kennisnet. Gebruik door de docenten en leerlingen. Inventarisatie en kennisdeling middels workshop met scholen. Onderzoeken mogelijkheden gebruik metadata in digitaal portfolio. Onderzoek koppeling aan BVE-eindtermen naast VO-metadata. Opstellen handleiding Gebruik Metadata. Productnaam: Doel Inhoud Gemetadateerde projecten en cursussen Het beschikbaar maken van de content Hierbij wordt de volgende content gemetadateerd en geschikt gemaakt voor de database: 25 projecten 25 cursussen Het gaat hierbij zowel om eigen materiaal van het Platform als om (bewerkt) materiaal van derden (educatieve uitgevers en andere contentontwikkelaars). Er wordt in principe geen nieuwe content ontwikkeld. Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Ontwikkelcentrum Gebruik van ervaring Ontwikkelcentrum. Betrokkenheid van minimaal 5 scholen. Betrokkenheid van minimaal 2 uitgevers. Activiteiten Inventariseren projecten en cursussen. Contentmakelaar: verwerven bij derden.

12 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Bewerken content van derden. Veredelen (redactie, illustrering, coderen). Metadateren projecten en cursussen. Opnemen content in XML-database. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Database en Educatieve Content Catalogus Het on-line toegankelijk maken van de ECC en de XML-database, gevuld met de beschikbare content. Realiseren XML-database en ECC conform de eisen van de toekomstige gebruikers en passend binnen de landelijke standaarden. Ontwikkelcentrum Functioneel ontwerp is geaccordeerd door docenten. Functioneel ontwerp is vastgesteld door stuurgroep. Functioneel ontwerp sluit aantoonbaar aan op de landelijke standaarden. Activiteiten Opstellen plan van eisen en gebruikerseisen. Opstellen functioneel ontwerp. Valideren ontwerp door gebruikers en stuurgroep. Realiseren databasefunctionaliteiten. Realiseren ECC. Aansluiting op Harvester realiseren. Online gaan, live testen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Uitgevoerde training voor docenten Docenten en ICT-coördinatoren leren de contentketen gebruiken: vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermateriaal. Doelstelling is dat docenten deze kennis en vaardigheden vervolgens binnen hun school kunnen delen. Docenten leren hoe zij nieuwe materiaal dienen aan te leveren. Docenten trainen in optimaal gebruik database, zowel technisch als onderwijskundig. BDF en OC Betrokkenheid van minimaal 5 scholen. Na afloop van de training zijn de docenten in staat in de ECC materiaal te zoeken en dit te arrangeren in de eigen ELO. Training-draaiboek opstellen en accorderen door stuurgroep. Activiteiten Ontwikkelen leermateriaal Uitvoeren twee dagdelen training: Gebruik van database. Zoeken en vinden in ECC. Arrangeren binnen ELO. Gebruik van opdrachten/projecten door docenten en leerlingen.

13 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Praktijktoets(en) Het toepassen van de educatieve contentketen in de praktijk met leerlingen en docenten. Alle stappen in de contentketen worden in de praktijk gezet. Leerlingen en docenten zoeken, arrangeren en gebruiken webbased leermateriaal afkomstig uit verschillende bronnen. Ontwikkelcentrum Uitvoering door minimaal 5 scholen. Het aantal betrokken docenten en leerlingen zal nader worden bepaald. Pilot-draaiboek opstellen en accorderen door stuurgroep. Gebruik door docenten en leerlingen. Activiteiten Keuze content op basis van ontwikkelplan. Het herstructureren en metadateren van beschikbare content. Inrichten infrastructuur & database. Beschikbaar stellen van de content. Testen door docenten en leerlingen (minimaal 5 scholen). Rapportage aan stuurgroep. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Communicatieplan Het beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring en de gerealiseerde producten aan het onderwijsveld. Het product omschrijft de wijze waarop de nieuwe databank in de markt gezet zal worden, zowel voor de initiële doelgroep als voor nieuwe doelgroepen. Ook wordt in het plan opgenomen op welke wijze de ervaringen uit dit project gedeeld worden. Ontwikkelcentrum Document is vastgesteld door stuurgroep. Document bevat een beschrijving per opgeleverd product / resultaat. Document bevat een beschrijving per doelgroep en benadering van de doelgroep. Activiteiten Definiëren nieuwe doelgroepen. Definiëren strategie. Opstellen marketing en communicatie plan. Deelname aan bijeenkomsten Kennisnet. Productnaam: Doel Inhoud Evaluatierapport Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan delen met andere (onderwijs)instellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt.

14 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria BDF Document is vastgesteld door stuurgroep. Document is geaccordeerd door Kennisnet. Document bevat een beschrijving per opgeleverd product / resultaat. Activiteiten Opstellen rapportage, valideren rapportage door stuurgroep 1.7 Afbakening project Wat wordt wel gedaan? Zoals gezegd omvat het project wel: De ontwikkeling van de gezamenlijke databank (inclusief autorisatie, metadata, zoeken&vinden, beheersstructuur); Het realiseren van de aansluiting van de databank op de elektronische leeromgevingen van Studieweb en Moodle; Het inventariseren en labelen van een beperkte hoeveelheid content; Training van docenten; Het uitvoeren van een pilot. Wat wordt niet gedaan? Het project omvat niet: De uitvoering van het communicatieplan voor wat betreft de uitrol van het product naar de ICT-route en de uitrol van het product naar andere scholen (dan de 40 betrokken ICT route scholen); Het inventariseren en labelen van alle (relevante) beschikbare content van alle uitgevers; Het ontwikkelen van nieuwe content; Het ontwikkelen van een businessmodel. 1.8 Randvoorwaarden Voor een succesvolle uitvoering van het project gelden de volgende randvoorwaarden: Draagvlak bij het management van de betrokken scholen. Beschikbaarheid en betrokkenheid van de benodigde capaciteit en expertise op de betrokken scholen. Inzet en betrokkenheid van vertegenwoordigers van elektronische leeromgevingen. Inzet en betrokkenheid van vertegenwoordigers van uitgevers. Tijdige beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen. Tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in andere projecten die hier een link mee hebben. 1.9 Planning In onderstaand schema wordt een globaal overzicht gegeven van de planning, gebaseerd op de hierboven genoemde producten. Voor de start van het project (na toezegging subsidie) zal de planning worden geconcretiseerd naar activiteit en partner. Product Stuurgroep Projectplan Inventarisatie technische eisen ELO's Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

15 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Formele afspraken m.b.t. Metadata Beschikbaar maken van content Database Training Praktijktoets Communicatieplan Evaluatierapport 1.10 Begroting In onderstaande tabel wordt de begroting weergegeven zie aparte bijlage ---- De genoemde cofinanciering van het Ontwikkelcentrum en BDF komt tot stand doordat deze organisaties participeren tegen lager tarief ( 300 per dag onder het reguliere tarief). De scholen cofinancieren door extra docenturen ter beschikking te stellen van het project. Naar aanleiding van het oordeel van de beoordelingscommissie is de begroting aangepast ten opzicht van de oorspronkelijk ingediende begroting. De commissie gaf in haar besluit d.d. 5 januari 2006, het volgende aan: Het Ontwikkelcentrum is betrokken bij dit project en bij een van de andere toegekende projecten (Baken Stad). Dit heeft volgens de commissie tot gevolg dat een deel van de kosten voor de ontwikkeling van de infrastructuur bij het Ontwikkelcentrum vrijkomen. Dit bedrag moet besteed worden aan het ontsluiten van bestaand leermateriaal van een (commerciële) educatieve uitgever. Deze verschuiving in de kosten moet in de begroting van het definitieve projectplan zichtbaar worden gemaakt. Gezien de overlap met het andere project wordt gerekend op optimaal gebruik van de mogelijkheden tot synergie. Bij de uitvoering van het project geeft de commissie deze aandachtspunten mee. Kennisnet zal tijdens de uitvoering van het project beoordelen of deze punten op afdoende wijze worden ingevuld door de penvoerder. De opmerkingen van de commissie zijn in de aangepaste begroting verwerkt. Synergie is verkregen door: een gezamenlijke werkgroep te formeren voor de inventarisatie van technische eisen van elo s; per projectbegroting 2 elo s te faciliteren. In beide projecten gaat het tezamen om 4 elo s; het aantal dagen van het Ontwikkelcentrum voor het realiseren van de beide databanken is bij elk project verminderd. Contacten leggen met de uitgevers is bij beide projecten een taak van de werkgroep Content. Deze taak was in het oorspronkelijke projectplan al als zodanig omschreven. Met name het Ontwikkelcentrum en BDF voeren deze taak uit. Het aantal dagen dat daar voor deze partijen stond opgenomen is in de aangepaste begroting iets verhoogd Betalingswijze In onderstaande tabel wordt de betalingswijze weergegeven. Voor de data waarop de betreffende producten worden opgeleverd verwijzen wij naar de planning in paragraaf 1.9. Als precieze data nemen wij steeds de 1 e van de navolgende maand. Nr. Hoeveel Bij oplevering van

16 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / % Definitief projectplan en ondertekening contract (15 april 2006) 2 20% Inventarisatie technische eisen (1 juni 2006) 3 20% Afspraken metadata, 10 gemetadateerde projecten, 5 gemetadateerde cursussen, Database en Educatieve Content Catalogus, Pilot draaiboek (1 september 2006) 4 20% Uitvoering Training + praktijktoets + 15 gemetadateerde projecten + 20 gemetadateerde cursussen (1 december 2006) 5 20% Communicatieplan + Eindrapportage (1 februari 2007)

17 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 2 Organisatie 2.1 Projectorganisatie De volgende partijen zijn bij het project betrokken, weergegeven op willekeurige volgorde. Het betreft toeleveranciers, ondersteunende partijen en de betrokken scholen. Naam en rol en primaire taken zijn weergegeven. Naam Rol in Taken project Blariacum College Aanvrager Lid stuurgroep, inzet docenten (technische eisen, metadata, training docenten, uitvoering pilot) Platform vmbo ICTroute (40 scholen) Aanvrager Lid stuurgroep, via Platform inzet van docenten (technische eisen, metadata, training docenten, uitvoering pilot) Openbare Scholengemeenschap Lid Stuurgroep Lid stuurgroep, inzet docenten (technische eisen, metadata, training docenten, uitvoering pilot) Bijlmer 3-ships Facilitator Inzet expertise, inventarisatie technische eisen. Alias (studieweb) Ontwikkelcentrum Ontwikkelaar Adviseur stuurgroep, technische eisen, metadata, database en ECC, beschikbaar maken content, opzet pilot, training, communicatieplan. BDFadvies Extern adviseur Projectleider (projectmanagement, projectplan, evaluatierapportage, training) Kennisnet Extern adviseur Kennisnet beoordeelt de opgeleverde producten en levert een financiële bijdrage aan dit project. De projectbegeleider is aanspreekpunt voor kennisdeling met Kennisnet en andere IECK projecten en is beschikbaar voor advies over inhoud en proces. De projectbegeleider is adviseur van de projectleider en de penvoerder. 2.2 Projectstructuur De structuur van het project ziet er als volgt uit: Stuurgroep Projectleider: Projectplan Training Evaluatierapport Projectbureau Projectgroep Content: Verwerven en bewerken content Techniek: Inventarisatie technische eisen Metadata Realiseren databank ontwerp Organisatie: Opzet exploitatie organisatie M&C plan Praktijktoets

18 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De projectorganisatie wordt aangestuurd door de stuurgroep, die tevens de eindverantwoordelijkheid draagt voor het project. Deze stuurgroep bestaat uit de voorzitter van het platform VMBO-ICT route en vertegenwoordigers op managementniveau van de betrokken scholen. In de stuurgroep wordt het plan van aanpak vastgesteld inclusief het bijbehorende budget. De stuurgroep monitort het totale project, neemt besluiten die de bevoegdheden van de projectleider overstijgen en keurt indien nodig opgeleverde producten goed. Het project is opgedeeld in drie deelprojecten (zie organogram). Ieder deelproject wordt geleid door een coördinator. De coördinatoren maken deel uit van de projectgroep die onder leiding staat van de projectleider. De rol van projectleider wordt ingevuld door BDF. In de projectgroep wordt de voortgang van de afzonderlijke deelprojecten besproken en vindt de operationele afstemming plaats tussen de deelprojecten. De projectleider fungeert als de linking pin tussen de stuurgroep en de projectgroep. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokken in de projectorganisatie zijn: Stuurgroep Eindverantwoordelijk voor het totale project; Besluitvorming op strategisch niveau; Beschikbaar stellen budget en resources; Accordering van opgeleverde producten /(tussen)resultaten van het project waaronder het plan van aanpak. Projectleider Liaison tussen de stuurgroep en de projectorganisatie; Aansturing van de coördinatoren; Bewaking van resultaat, budget, inzet resources en planning; Besluitvorming binnen de kaders van het project; Voorbereiden van door de stuurgroep te nemen besluiten; Uitvoering besluiten van de stuurgroep; Optreden als escalatieniveau voor de projectleiders; Verantwoorden en rapporteren van voortgang van het project aan de stuurgroep; Communicatie met de subsidieverstrekker. Coördinatoren Leiding geven aan de projectmedewerkers; Verantwoordelijk voor het behalen van de eigen projectdoelstellingen; Planning van deelactiviteiten binnen het vastgestelde detailplan; Oplevering van (tussen)resultaten aan de projectleider; Verantwoordelijk voor het eigen (deel)budget; Verantwoordelijk voor de inzet en taakverdeling van en tussen projectmedewerkers; Periodieke rapportage van voortgang van het project aan de projectleider. Projectmedewerkers Uitvoeren van operationele werkzaamheden, onder aansturing van de coördinatoren.

19 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Projectbureau Bijhouden van de planning; Bijhouden van overzicht in voortgang in het project en de deelprojecten; Opstellen van notulen, besluitenlijsten, actielijsten op alle niveaus inclusief stuurgroep Assistentie verlenen aan de stuurgroep, projectleider en coördinatoren; Beheren van het centrale projectarchief; Verrichten van algemene werkzaamheden. 2.4 Overlegstructuur Wie Wanneer Doel, niveau Rapportage Verspreiding Stuurgroep (SG) 4 x per jaar Voortgang en Notulen SG, PL, DPL met de knelpunten projectleider (PL) bespreken, strategisch Projectteam 1x per Voortgang en Maandrapportage SG, PL, DPL, (projectleider met maand knelpunten MDW, deelprojectleiders bespreken, (DPL) strategisch /tactisch Deelprojectleiders Periodiek, Voortgang en Notulen plus PL, DPL, MDW met projectleden frequentie knelpunten actielijsten (mdw) n.t.b. bespreken, tactisch/operationeel Overleg met Tijdens Voortgang en Notulen SG, PL, DPL Kennisnet stuurgroep knelpunten vergadering bespreken, strategisch 2.5 Communicatie en kennisdeling Bij de overdracht van de opgedane ervaringen zal gebruik gemaakt worden van de bestaande communicatiemiddelen van de betrokken partijen. Zo zal communicatie plaatsvinden via de website en Kennisnet. Het Ontwikkelcentrum stelt ook haar website beschikbaar en plaatst een artikel in haar magazine Oculair (waar reeds eerder een artikel in geplaatst is over de educatieve contentketen). Ook wordt door de betrokken partijen ter afronding van het project een openbaar seminar georganiseerd. Uiteraard zijn wij bereid deel te nemen aan EduExchange. Voor de communicatie naar de 40 betrokken scholen wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van het platform VMBO-ICT-Route. Dat betekent dat de betrokken scholen geïnformeerd worden via: de website van het platform: de algemene ledenvergadering van het platform. Drie maal per jaar komen de directies bij elkaar op de ALV (algemene ledenvergadering). In 2006 vindt deze plaats op: donderdag 26 januari en 20 april. De ALV s in worden in april gepland. de speciale studie en ontwikkelbijeenkomsten die 3 keer per jaar worden gehouden. In vinden er nog twee plaats: op 8 maart en 31 mei. Doelstelling is tijdens de bijeenkomst van 31 mei de eerste resultaten (database) te kunnen laten zien aan de betrokken directies en docenten. De bijeenkomsten in worden in april gepland. de regiobijeenkomsten. Het docentennetwerk is georganiseerd in vijf regio s. Deze regio s komen regelmatig bij elkaar. De 5 regiovoorzitters zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het project en zullen hier tijdens de regiobijeenkomsten aandacht aan besteden. via een nieuwsbrief.

20 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 Onderdeel van het project is het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan voor de langere termijn. Dit plan is gericht op het delen van de ervaringen (inclusief Eduexchange en de uitwisselingsbijeenkomsten), het optimaliseren van de communicatie binnen het Platform en het interesseren van nieuwe scholen in de resultaten van het project. In de afgelopen jaren hebben nieuwe scholen steeds een scholingstraject gevolgd. Dit bestond uit een korte cursus, maar daarnaast vooral uit doen in de praktijk, onder begeleiding van een coach en met behulp van intervisie in de regiogroep. In samenwerking met een lerarenopleiding zal het scholingstraject verder ontwikkeld worden. Omgaan met het digitaal beschikbaar gestelde materiaal en de bijbehorende technologie zal hier onderdeel van gaan uitmaken. Relevant in dit verband is dat de eerder genoemde NDP-scholen op 9 maart 2004 aan de andere scholen hebben laten zien met welke technologieën zij werken. Diverse scholen hebben vervolgens contact met deze aanbiedende scholen opgenomen en werken nu ook op deze manier. Zoals onder Criterium A aangegeven verzorgt Het Consortium VMBO Bèta/Techniek het aanstaande verbredingstraject van de vmbo ICT-route. Daartoe heeft zij in november 2005 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Scholen die vervolgens ook de ICT-route willen gaan aanbieden, nemen deel aan genoemd scholingstraject en gaan het digitaal beschikbare materiaal gebruiken.

21 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 3 Risico s en maatregelen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te verwachten risico s en te nemen maatregelen. Nr. Risico Eigenaar Maatregel 1 Ontbreken draagvlak management Penvoerder Goede communicatie scholen Voordelen van databank in kaart brengen en laten zien Kwalitatieve en toegankelijke databank maken 2 Ontbreken draagvlak docenten Projectleider Goede communicatie Voordelen van databank in kaart brengen en laten zien Kwalitatieve en toegankelijke databank maken 3 Geringe betrokkenheid ELO - OC Goede communicatie organisaties Voordelen van databank in kaart brengen en laten zien Kwalitatieve en toegankelijke databank maken 4 Ontbreken betrokkenheid uitgevers OC Goede communicatie Voordelen van databank in kaart brengen en laten zien Kwalitatieve en toegankelijke databank maken 5 Ontwikkeltraject verzandt Projectleider Uitvoering conform plan van aanpak Structuur en organisatie goed regelen Begeleiding beleggen bij terzake kundige(n) 6 Wegvallen sleutelfiguren Projectleider Back-up lijst met namen per onderdeel 7 Afhankelijkheid van landelijke nog in ontwikkeling zijnde standaarden OC Communicatie met ontwikkelaars standaarden Beslismoment voor aansluiting bij bepaalde versie door stuurgroep

22 Projectplan IECK vmbo ICT-route versie mei / 25 4 Bijlage 1: expertise samenwerkingsverband Het Platform VMBO ICT-route is een netwerk van scholen. De leden van het Platform vmbo ICT-route zijn contentontwikkelaar. Op dit moment zijn meer dan veertig scholen lid. Docenten ontwikkelen en gebruiken projecten en cursussen. Elke school werkt samen met ROC s, een enkele school zelfs met HBO-instellingen. Daarnaast heeft het Platform contacten met diverse expertisecentra en kenniscentra. Het netwerk is georganiseerd in vijf regio s. In 2002 begon het met 7 scholen. In 2003 deden de eerste leerlingen examen. Per 1/8/2006 wordt de route regulier en kan elke school in Nederland de opleiding aanbieden. Het Consortium VMBO Beta/Techniek (Platform Bèta/techniek, Schoolmanagers_VO en o.a. het Platform VMBO ICT-route) verzorgen het verbredingstraject. Ondertussen gaat de onderwijsontwikkeling verder dan alleen de ontwikkeling van een beroepsgericht vak. Er wordt nu een geïntegreerde totaalopleiding ontwikkeld waarbij er bijvoorbeeld ook een werkgroep is gericht op digitale portfolio s. Dit betekent dat de scholen van het Platform vmbo ICT-route: veel ervaring hebben met schoolontwikkeling veel ervaring hebben in het werken met ELO s gewend zijn te werken in innovatieve projecten gewend zijn samen te werken in schooloverstijgende projecten Het Ontwikkelcentrum is als externe partij betrokken. Het Ontwikkelcentrum heeft reeds 12,5 jaar ervaring met het aansturen van ontwikkelprojecten en vraagarticulatie, heeft veel ervaring binnen het vmbo (is succesvol de huisuitgever van vmbo-groen), werkt reeds 5 jaar met Databasepublishing, voert in opdracht van Onderbouw-VO experimentele projecten uit voor de nieuwe onderbouw waarbij het uitserveren van lesmateriaal-op-maat vanuit een database centraal staat. Verder is het Ontwikkelcentrum lid van EduStandaard en heeft het binnen het project Groene Contentketen veel ervaring opgedaan met het op grote schaal metadateren en uitserveren van leerobjecten. Het Ontwikkelcentrum is betrokken bij diverse experimenten op dit gebied (o.a. Lorenet, Het Groene Lab, Maatwerk-on-line, Contentstimuleringsregeling), heeft als Contentmakelaar in opdracht van scholen ervaring in het verwerven en ontsluiten van content van derden (educatieve uitgevers, bedrijfsleven) en hanteert als businessmodel het communityprincipe. De leden van het Platform werken (samen) met (aanbieders van) diverse leeromgevingen: 3ships Alias (Studieweb), Moodle e.a. Met deze ELO s hebben de scholen al ervaring in de praktijk opgedaan met het werken met het materiaal van het Platform. De aanbieders van deze ELO s hebben reeds aangegeven geïnteresseerd te zijn in de resultaten van dit project en er actief aan mee te willen werken. Ook is er gewerkt aan een digitaal portfolio, specifiek toegesneden op de eisen van het Platform. BDFadviesgroep biedt ondersteuning en projectleiding. De ondersteuning betrof en betreft het didactische competentiegerichte concept, de concrete onderwijsontwikkeling en implementatie van het onderwijsmodel.

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen Wat verstaan we onder businessmodellen? TNO heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek uitgevoerd naar bruikbare businessmodellen voor onderwijsinstellingen (Businessmodellen en digitale

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag 1 / 7 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Eindhoven 1.0 07-02-2007 dag 2 / 7 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

1501.52.299 (kenmerk: 110 H&M)

1501.52.299 (kenmerk: 110 H&M) 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Naam Postadres Sterrenlaan 6 Bezoekadres Sterrenlaan 6 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam betrokken opleidingsmanager

Nadere informatie

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Educatieve Contentcatalogus (ECC)

Educatieve Contentcatalogus (ECC) Educatieve Contentcatalogus (ECC) Handleiding vmbo Versie: 3.0 Handleiding ECC VMBO - update 4 oktober 2010 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 ECC en inloggen 4 3 Zoeken in de ECC 5 4 Functionaliteiten

Nadere informatie

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO Het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL is een algemeen vormend vak dat zich richt op de beroepspraktijk

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Dalton Voorburg De Digitale School Auteur(s) : Programma Educatieve contentketen Erik Verhulp Willem Korevaar Versienummer : 6.0 (2 5-2006) 2005

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Definitief projectplan IECK PO Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Auteur(s) : AB ZHW (Koos Eichhorn) Versienummer : 3.11 (april 2007) 2007 AB ZHW 2 / 31 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 Steenbergen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1. Projectopdracht... 3 2. Projectverloop en behaalde resultaten... 4 2.1 Projectorganisatie

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

De do s en don ts. van implementatie

De do s en don ts. van implementatie GEMIVA-SVG GROEP De do s en don ts van implementatie 27-11-2012 Door Judith Zadoks, projectleider vanuit Zadoks advies Kerngegevens Gemiva-SVG Groep Werkgebied Zuid-Holland VG, LG, NAH 4.500 cliënten 1.235

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Projectplan v. 3.4 mei 2011

Projectplan v. 3.4 mei 2011 Projectplan v. 3.4 mei 2011 Inhoud INLEIDING... 4 Klasseglas... 4 Initiatiefase... 5 klasseglas- INFRA... 6 Fasering... 6 Definitie- en ontwerpfase Klasseglas- infra... 6 Bouw en uitvoering Klasseglas-

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in Examinering.

Project Focus op standaarden in Examinering. Project Focus op standaarden in Examinering. Deelprojectplan 3 Opdrachtgever Projectleider Focus op standaarden in examinering Projectaannemer deelproject 3 Projectleider deelproject 3 Kostenmodel examinering

Nadere informatie

Projectplan Maatschappelijke stage Graag gedaan, in de regio!

Projectplan Maatschappelijke stage Graag gedaan, in de regio! Projectplan Maatschappelijke stage Graag gedaan, in de regio! Achtergrond Wat is de aanleiding om dit project te starten? Welke ontwikkelingen zijn er en welke vraag leeft er? De scholen in de Stichting

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo

examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo en mma s examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo 0. Inhoud 1. Preambule 2 2. Examenprogramma per vak. 4 2.0 Leeswijzer. 4 2.1 Techniek-breed *) 2.2 ICT-route *)

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0. Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 6 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel Auteur(s) Status Versienummer Datum

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie