- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en"

Transcriptie

1 Zitting van 31 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck; schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter Koen De Vadder, Paul Vandyck, Steven Volckaerts, Felix Strackx, Mark Wouters, Nick De Rijck, Bertrand Eraly, Danny Mattheus, Petra Vreys, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Luc Van Eesbeek, Karen Van Tendeloo, Kim Van Nuffelen en Tjorven Puype, raadsleden; Theo Ceulemans, gemeentesecretaris Dagorde 1. Akteneming ontslag van mevr. Monique Goris als gemeenteraadslid. - Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger. - Eedaflegging en installatie opvolgend gemeenteraadslid. - Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden. 2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d Secretariaat 3. Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet: - Adviesraad voor personen met een handicap - Beheersorgaan van de openbare bibliotheek - Gezondheidsraad - Lokale markt- en economieraad - Seniorenraad 4. Kennisgeving aan de gemeenteraad van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, d.d , inzake de functionele verdeling van de werkzaamheden binnen het college van burgemeester en schepenen. 5. CREMATORIUM HOFHEIDE: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de gewone algemene vergadering van en goedkeuring van de agenda. Voorgedragen wordt schepen Marie-Louise Maes. 6. DEMER EN DIJLE: - Aanduiding van 1 afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt Van Looy Ronny. 7. ECOWERF: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Theo Smets. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van en goedkeuring van de agenda. Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. 8. FINILEK: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Elynn Van Uffel en gemeenteraadslid Marc Verlinden. 9. IGO: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van en goedkeuring van de agenda. Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel. 10. INTERLEUVEN: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel. - Aanduiding van een afgevaardigde in het beheerscomité (GD-PBW). Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel. 11. IVERLEK: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder en lid van het regionaal bestuurscomité (RBC). Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Marc Verlinden. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van en goedkeuring van de agenda. Voorgedragen worden respectievelijk gemeenteraadslid Steven Volckaerts en schepen Elynn Van Uffel. 12. P.B.E.: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Bertrand Eraly.

2 14 - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en schepen Vital Van Dessel. - Aanduiding van een afgevaardigde in sectorcomité. Voorgedragen wordt Nicole Verelst. 13. PROJECTVERENIGING ERFGOEDREGIO HAGELAND: - Aanduiding van 1 afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Elynn Van Uffel. - Aanduiding van 1 afgevaardigde met raadgevende stem voor de algemene vergaderingen. 14. REGIONAAL LANDSCHAP NOORD-HAGELAND: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. 15. SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen en OCMW-voorzitter Jan Van Herck. 16. TOERISME HAGELAND vzw: - Aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur en voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit. 17. TOERISME VLAAMS-BRABANT vzw: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit. 18. V.M.W. (De Watergroep): - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt respectievelijk Diane Van Brussel en Frederik Laeremans. - Aanduiding van een afgevaardigde in het Provinciaal Comité en in het sectorcomité. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams. 19. VOLKSWONINGBOUW: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt De Meyer Johnny. 20. V.V.S.G. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk gemeenteraadslid Marc Verlinden en schepen Elynn Van Uffel. 21. WATERSCHAP GROTE NETE EN WIMP EN WATERSCHAP VROUWVLIET: - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in elke stuurgroep. Voorgedragen worden respectievelijk burgemeester Paul Dams en gemeenteraadslid Steven Volckaerts. 22. ERSV VLAAMS - BRABANT vzw: - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen en OCMW-voorzitter Jan Van Herck. 23. INTERLOKALE VERENIGING VOOR ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK: - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in het beheerscomité. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Maes Marie-Louise en schepen Van Uffel Elynn. Vrije tijd 24. Goedkeuring toelagereglement vzw Sport en Jeugd Tremelo Overheidsopdrachten 25. Allerlei werken met graafmachine in functie van algemene onderhoudswerken tijdens de dienstjaren 2013, 2014 en 2015: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (OHPZB). Raming: ,00 excl. btw. Openbare werken 26. Nutswerken Infrax: Goedkeuring aanpassen en vernieuwen openbare verlichting in de Nobelstraat - eerste fase tussen Langestraat en Bonte Osstraat t.b.v. in totaal ,46 excl. btw met financiering via het Renovatiefonds. 27. Nutswerken Infrax: Bouw middenspanningscabine met geïntegreerd tellerlokaal voor water, elektriciteit en aardgas in kader van het project 'Renovatie en uitbreiding oud schoolgebouw 'Bonte Os' te Nobelstraat 213' en in kader van de noodzakelijke vernieuwing van het middenspanningsnet in de Nobelstraat. Goedkeuring uitgave gemeentelijk deel geraamd op ,33 excl. btw met financiering via het Renovatiefonds. Financiën en fiscaliteiten 28. Goedkeuring van het budget 2013 en van de meerjarenplanning van het OCMW. 29. Goedkeuring van het gemeentebudget Beëindiging van de oude huurovereenkomst d.d tussen gemeente Tremelo en Benjo Interieur nv en goedkeuring van de verhuurovereenkomstvoorwaarden m.b.t. de verhuur van een gedeelte van het gemeentelijk magazijn, vanaf Kennisname van het toezicht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur afd. Vlaams-Brabant op de gemeenteraadsbesluiten inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2013 en de aanvullende belasting op de personenbelasting Kennisname van de beslissing, d.d , van de raad van bestuur van het AGB Tremelo inzake de goedkeuring van de tarieven voor het gebruik van de turnzalen en het zwembad Kennisname van de beslissing, d.d , van de raad van bestuur van het AGB Tremelo inzake de goedkeuring van het Exploitatiebudget 2013 en het Investeringsbudget 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Tremelo.

3 Finilek: Verzoek om de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven. 35. Finilek: Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d Personeelsdienst 36. Vaststelling van de presentiegelden van de gemeenteraadsleden. 37. Vaststelling van het contingent jobstudenten en monitoren speelpleinwerking voor PUNT 1: Akteneming ontslag van mevr. Monique Goris als gemeenteraadslid. - Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger. - Eedaflegging en installatie opvolgend gemeenteraadslid. - Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden. De Gemeenteraad Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid art. 16; Gelet op het proces-verbaal, d.d. 02 januari 2013, houdende installatie en eedaflegging van de gemeenteraadsleden; Gelet op de eedaflegging van mevr. Monique Goris als gemeenteraadslid; Gelet op het schrijven, d.d. 16 januari 2013, van mevrouw Monique Goris inzake haar ontslag als gemeenteraadslid vanaf 16 januari 2013; Overwegende dat mevrouw Drugmand Emilie, blijkens het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 als eerste opvolger voorkomt op de lijst van het ontslagnemend gemeenteraadslid; Gelet op het schrijven d.d vanwege mevrouw Drugmand Emilie waarin zij verzaakt als opvolgend gemeenteraadslid; Overwegende dat de heer Puype Tjorven, blijkens het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 als tweede opvolger voorkomt op de lijst van het ontslagnemend gemeenteraadslid; Gelet op ons schrijven d.d. 22 januari 2013, aan de heer Puype Tjorven, die als tweede opvolger voorkomt op de lijst van het ontslagnemend gemeenteraadslid met de vraag om de nodige documenten voor te leggen i.v.m. zijn geloofsbrieven met het oog op zijn installatie als gemeenteraadslid; Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van het te installeren gemeenteraadslid door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, 3 en artikel 10 van het Gemeentedecreet, waaruit blijkt dat het verkozen lid voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Het gaat om de volgende stukken: - een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en het rijksregister; - een recent bewijs van goed zedelijk gedrag; - een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Gemeentedecreet. Overwegende dat de heer Puype Tjorven van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd thans de eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen aflegt in handen van de voorzitter. Overwegende dat Tjorven Puype hierbij op de tabel van samenstelling van de gemeenteraad van Tremelo en de voorranglijst van de gemeenteraadsleden op rangordenummer 23 zal worden ingeschreven. Art.1. Kennis te nemen van het ontslag per 16 januari 2013 van Monique Goris als gemeenteraadslid. Art.2. Akte te nemen van de verzaking van haar mandaat door Emilie Drugmand. Art.3. Akte te nemen van de eedaflegging van Tjorven Puype en zijn installatie als gemeenteraadslid. Art.4. De voorranglijst van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: NR NAAM EN VOORNAMEN VAN DE RAADSLEDEN DATUM VAN EERSTE INDIENSTTREDING ALS GEMEENTERAADSLID Aantal bekomen stemmen bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen Geboortedatum 1 Van Dessel Alphons Vital Dams Paul De Vadder Koenraad Maes Marie-Louise Clementina Vandyck Paul Volckaerts Steven Willems Diane De Wit Bert Strackx Felix Wouters Mark Van Herck Jan Van Uffel Elynn

4 16 13 Verlinden Marc De Rijck Dominique Eraly Bertrand Mattheus Danny Vreys Petra Smets Theo Van Leemputten Diana Van Eesbeek Luc Van Tendeloo Karen Van Nuffelen Kim Puype Tjorven PUNT 2: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d De Voorzitter vraagt de Gemeenteraad of er opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d Deze notulen worden vervolgens met algemene ja-stemmen goedgekeurd. PUNT 3: Mededeling van verslagen van gemeentelijke adviesraden conform artikel van het Gemeentedecreet Overeenkomstig art van het gemeentedecreet neemt de gemeenteraad kennis van de volgende verslagen van de gemeentelijke adviesraden: - Adviesraad personen met een handicap: verslag vergadering d.d Beheersorgaan van de openbare bibliotheek: Verslag vergadering d.d Gezondheidsraad: verslag vergadering d.d Lokale markt- en economieraad: verslag vergadering d.d ; - Seniorenraad: verslag vergadering d.d PUNT 4: Kennisgeving aan de gemeenteraad van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d inzake de functionele verdeling van de werkzaamheden binnen het college van burgemeester en schepenen Neemt kennis van de schepencollegebeslissing, d.d , houdende verdeling van de werkzaamheden binnen het college van burgemeester en schepenen: De bijzondere werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur van de gemeente, namelijk de studies, onderzoeken en verslagen en dergelijke ter voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, het toezicht op de uitvoering van de overheidsvoorschriften en van de besluiten van de gemeenteraad en van het college, worden opgedragen aan de leden van het college, zoals aangeduid in onderstaande tabel Aan de heer Dams Paul, burgemeester Algemeen beleid & coördinatie Politie, brandweer en veiligheid Burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, rechtszaken Middenstand Onderhoud, rioleringen en grachten, waterlopen en wegen Investeringen openbare werken, waterzuivering, energie, nutsvoorzieningen, huisvesting Patrimonium en groenvoorzieningen Begraafplaatsen Informatie, PR, pers en communicatie Personeelsbeleid Aan de heer Van Dessel Vital, eerste schepen Senioren Financiën en begroting Ruimtelijke ordening Aan mevrouw Maes Marie-Louise, tweede schepen

5 17 Sport Welzijns- en gezondheidsbeleid Kind en gezin Aan mevrouw Diane Willems, derde schepen Verkeer en mobiliteit Leefmilieu Afvalophaling en - verwerking, containerpark Land- en tuinbouw Ontwikkelingssamenwerking Aan de heer De Wit Bert, vierde schepen Jeugd Buitenschoolse Kinderopvang Pimpernel Scholenoverleg en schoolsport Toerisme ICT Aan mevrouw Elynn Van Uffel, vijfde schepen Cultuur Feestelijkheden Vakantiewerking en speelpleinwerking Gelijke kansenbeleid Europese zaken Aan de heer Jan Van Herck, zesde schepen en Voorzitter van het OCMW-Sociaal Huis Mantelzorg en ouderenzorg Gehandicaptenbeleid Sociaal wonen Toegankelijkheid Tewerkstelling en sociale economie Samenlevingsopbouw: buurtwerk en vrijwilligerswerk, sociale zaken PUNT 5: CREMATORIUM HOFHEIDE: - Aanduiding van een bestuurslid. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de gewone algemene vergadering van Voorgedragen wordt schepen Marie-Louise Maes - Aanduiding van een bestuurslid. De Gemeenteraad Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d waarbij het gemeentebestuur besliste toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, in het kort Hofheide, overeenkomstig de statuten van Hofheide; Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de voordracht van een kandidaat - bestuurder zijnde: Paul Dams Gelet op de voordrachten van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem zijnde: - Koen De Vadder voor N-VA; - Karen Van Tendeloo voor sp.a- Groen; Art.1. De heer Dams Paul, burgemeester, na geheime stemming met 18 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 1 onthouding aan te duiden als gemeentelijke afgevaardigde in de Raad van Bestuur van Hofheide, zijnde de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven. Art.2. Na geheime stemming met volgend resultaat: Koen De Vadder bekomt 12 ja-stemmen Karen Van Tendeloo bekomt 11 ja-stemmen Bijgevolg wordt de heer De Vadder Koen, gemeenteraadslid, voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Art.3. De beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de gewone algemene vergadering van Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide; Gelet op de brief van de IGS Hofheide d.d. 02 januari 2013 met bijlagen, waarbij een gewone algemene vergadering wordt samengeroepen op 26 maart 2013 met de volgende agenda: 1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem 3. Stand van zaken bouwproject 4. Varia

6 18 Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeente haar vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging dient aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging "Hofheide", meer bepaald artikel 29 van de statuten, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om Maes Marie-Louise, schepen, aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 26 maart 2013; na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 1 onthouding Art.1. Maes Marie-Louise, schepen, aan te wijzen als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven "Hofheide" op 26 maart 2013 en haar te mandateren om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen. Art.2. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven "Hofheide", pa / Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. Art.3. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht. PUNT 6: DEMER EN DIJLE: - Aanduiding van 1 afgevaardigde voor de algemene vergaderingen Voorgedragen wordt Van Looy Ronny Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in de naamloze vennootschap Demer en Dijle; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de N.V. Demer en Dijle dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Gelet op het bericht van de N.V. Demer en Dijle van ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de N.V Demer en Dijle, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Overwegende dat er geen specifieke hoedanigheid vereist is voor deze vertegenwoordiger en dus ook niet de hoedanigheid van gemeenteraadslid; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer Van Looy Ronny, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen? voor te dragen als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Demer en Dijle N.V. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan de N.V. Demer en Dijle, Naamsesteenweg Heverlee. PUNT 7: ECOWERF: - Aanduiding van een lid in de raad van bestuur. Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Theo Smets. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de deelname van de gemeente Tremelo vereniging bij de opdracht-houdende vereniging EcoWerf; Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven dd. 15 december 2003; Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 april 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de uitnodiging van 17 januari 2013 voor de Bijzondere Algemene vergadering van EcoWerf op 20 maart 2013, met bijhorende agenda en bijlagen; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij

7 aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering; Overwegende dat het artikel 44 van het van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering van 20 maart 2013 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een Algemene Vergadering dient te worden samengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, waarbij tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende gemeenten die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd. Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf van 20 maart 2013 dan ook volgende punten bevat: Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21/11/2012 Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van EcoWerf voor een periode van 6 jaar Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar Gelet op de bespreking. Art.1. Mevrouw Willems Diane, schepen, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van EcoWerf, intergemeentelijke Milieubedrijf Oost-Brabant van 20 maart Art.2. Mandateert mevrouw Willems Diane, schepen, als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van EcoWerf om over te gaan tot de benoeming van de bestuurders en de bestuurders met raadgevende stem van EcoWerf, intergemeentelijke vereniging Milieubedrijf Oost-Brabant. Art.3. Na geheime stemming met volgend resultaat: Theo Smets bekomt 18 ja-stemmen en Karen Van Tendeloo bekomt 4 ja-stemmen. Er is 1 ongeldige stem. Bijgevolg wordt beslist om de heer Smets Theo, gemeenteraadslid, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de intergemeentelijke vereniging EcoWerf, intergemeentelijke vereniging Milieubedrijf Oost- Brabant. Art.4. Na geheime stemming met volgend resultaat: Felix Strackx bekomt 12 ja-stemmen en Petra Vreys bekomt 11 ja-stemmen Bijgevolg wordt beslist om de heer Strackx Felix, gemeenteraadslid, voor te dragen als kandidaat - bestuurder met raadgevende stem. PUNT 8: FINILEK: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Elynn Van Uffel en gemeenteraadslid Marc Verlinden. - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet worden overgegaan; Gelet op de bijeenroeping door Finilek van een buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2013 om de leden van de raad van bestuur te benoemen; Gelet op artikel 9 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente Tremelo het recht heeft één kandidaatbestuurder voor te dragen; Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek in overeenstemming met de artikelen 46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Enig artikel: De heer Paul Dams, burgemeester, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 5 neenstemmen en 1 onthouding, voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende vereniging Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan. - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder met raadgevende stem Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 19

8 20 Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet worden overgegaan; Gelet op de bijeenroeping door Finilek van een buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2013 om de leden van de raad van bestuur te benoemen; Gelet op artikel 9.5 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente Tremelo ook het recht heeft één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen; Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek in overeenstemming met de artikelen 46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; na geheime stemming met volgende stemming: Puype Tjorven bekomt 12 ja-stemmen Vandyck Paul bekomt 11 ja-stemmen Enig artikel: De heer Puype Tjorven, gemeenteraadslid voor te dragen als kandidaat - bestuurder met raadgevende stem van de dienstverlenende vereniging Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek; Art.1. Mevrouw Van Uffel Elynn, schepen, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Tremelo om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek; Art.2. De heer Verlinden Marc, gemeenteraadslid, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 4 neenstemmen en 3 onthoudingen, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Tremelo om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek; Art.3. De volmachtdrager van de gemeente Tremelo die zal deelnemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. PUNT 9: IGO: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de richtlijnen met betrekking tot de toepassing van de artikelen 44 en 52 van het decreet; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven Overwegende dat het artikel 59 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

9 Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar, als volgt samengesteld: 1 lid per aangesloten gemeente, voorgedragen door de gemeenteraad; 3 leden voorgedragen door de provincieraad; 4 leden voorgedragen door de OCMW-raden; Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere deelnemers wordt benoemd, mag nooit meer bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders. Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de 3 maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO, d.d , die de volgende punten omvat: 1. Welkom 2. Goedkeuring verslag algemene vergadering (verslag als bijlage) 3. Aanduiding van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten (verkiezing van 29 bestuurders) Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie (verkiezing van 3 bestuurders) Verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW s Verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten Aanvaarding van de voorgedragen deskundigen 4. Afsluitende receptie Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, Art.1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO, d.d , wordt goedgekeurd. Art.2. Beslist om de heer Van Dessel Vital, schepen, na geheime stemming met 19 ja-stemmen tegen 3 neenstemmen en 1 onthouding, voor te dragen als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2013, rekening houdende met artikel 59, 2 de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en artikel 22 statuten IGO: onverenigbaarheid tussen mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur). Art.3. Aan de afgevaardigde van de gemeente wordt een bijzonder mandaat toegekend om de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO te stemmen. Art.4. Na geheime stemming met volgend resultaat: Diane Willems bekomt 17 ja-stemmen tegen 1 neen-stem Petra Vreys bekomt 5 ja-stemmen Bijgevolg wordt mevrouw Willems Diane, schepen, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO. Art.5. Na geheime stemming met volgend resultaat: Kim Van Nuffelen bekomt 12 ja-stemmen Karen Van Tendeloo bekomt 11 ja-stemmen Bijgevolg wordt mevrouw Van Nuffelen Kim, gemeenteraadslid, voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem (oppositieraadslid) van de gemeente in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO. PUNT 10: INTERLEUVEN: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit. - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel. - Aanduiding van een afgevaardigde in het beheerscomité (GD-PBW). Voorgedragen wordt schepen Vital Van Dessel. Gelet op de nieuwe gemeenteraad; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en laatst gewijzigd op Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven; Overwegende dat Interleuven kan worden beschouwd als een dienstverlenende vereniging; Overwegende dat ingevolge art. 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient, binnen de drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, in een algemene vergadering wordt overgegaan tot de algehele vervanging van de raad van bestuur. 21

10 22 Overwegende dat bij toepassing van art. 52 van het decreet dd. 6/7/2001 in de statuten diende te worden ingeschreven dat iedere gemeentevennoot van Interleuven, het recht heeft om een gemeenteraadslid dat zetelt in de oppositie, aan te duiden als kandidaat-lid van de raad van bestuur van Interleuven, met raadgevende stem; Overwegende dat de kandidaturen van de betrokken gemeenteraadsleden, die deel uitmaken van de oppositie, moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering van Interleuven, die bevoegd is inzake de samenstelling van de raad van bestuur; Overwegende dat er maximaal vijf dergelijke mandaten te bezetten zijn; Overwegende dat de criteria waaraan deze kandidaten moeten voldoen en de wijze waarop zij worden aangeduid door de algemene vergadering is voorzien in de statuten van Interleuven onder art. 21; Gelet op de bespreking. Art.1. Na geheime stemming met volgend resultaat: Bert De Wit bekomt 19 ja-stemmen Mark Wouters bekomt 4 ja-stemmen. Bijgevolg werd beslist de heer De Wit Bert, Schepen, voor te dragen als kandidaat bestuurder voor de dienstverlenende vereniging Interleuven. Art.2. Na geheime stemming met volgend resultaat: Nick De Rijck bekomt 12 ja-stemmen Petra Vreys bekomt 11 ja-stemmen Bijgevolg werd beslist de heer De Rijck Nick, gemeenteraadslid, met 52,17 % (percentage van stemmen) voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de dienstverlenende vereniging Interleuven. Art.3. Beslist werd de heer Van Dessel Vital, schepen, na geheime stemming met 19 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen en 1 ongeldige stem, aan te duiden als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Art.4. Na geheime stemming met volgend resultaat: Vital Van Dessel bekomt 16 ja-stemmen Paul Vandyck bekomt 4 ja-stemmen en 1 onthouding Er zijn 2 ongeldige stemmen Bijgevolg werd beslist de heer Van Dessel Vital, schepen, aan te duiden als afgevaardigde in het beheerscomité (GD-PBW). PUNT 11: IVERLEK: - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder en lid van het regionaal bestuurscomité (RBC). Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Marc Verlinden - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Voorgedragen worden respectievelijk gemeenteraadslid Steven Volckaerts en schepen Elynn Van Uffel. - Aanduiding van een kandidaat - bestuurder en lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart 2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Tremelo overgemaakt werd; Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen; Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de Iverlek-statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2. elke gemeenteraad ook het recht heeft om één (1) kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC; Gelet op het feit dat het aantal door de algemene vergadering te benoemen gemeentelijke leden van de raad van bestuur beperkt is tot negen (9), waarvan 4 gezamenlijk voor te dragen door de gemeenten behorende tot het RBC Leuven, 3 door de gemeenten behorende tot het RBC Mechelen en 2 door de gemeenten behorende tot het RBC Zenne; Gelet op het feit dat het om onafhankelijke bestuurders moet gaan en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die dat aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; Gelet op de beraadslagingen, enz Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet; Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

11 Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 19 maart 2013 met als enig agendapunt Statutaire ontslagnemingen / benoemingen. Art.2. De heer Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter, Heidelaan Tremelo, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 2 onthoudingen, voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar Art.3. Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar Art.4. Na geheime stemming met volgend resultaat: Puype Tjorven bekomt 12 ja-stemmen en Wouters Mark bekomt 11 ja - stemmen Bijgevolg wordt de heer Puype Tjorven, gemeenteraadslid, Louisastraat Tremelo, voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Art.5. De vertegenwoordiger van de gemeente Tremelo die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19 maart 2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen; Art.6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; Gelet op het feit dat de gemeente Tremelo per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart 2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente Tremelo overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet; Op voorstel van het college van Burgemeester en schepenen, Art.1. De heer Volckaerts Steven, gemeenteraadslid, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 4 neenstemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Tremelo om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek te houden op 19 maart 2013; Art.2. Mevrouw Van Uffel Elynn, schepen, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 3 onthoudingen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Tremelo om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek te houden op 19 maart 2013; Art.3. het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. PUNT 12: P.B.E.: - Aanduiding van een bestuurslid. Voorgedragen wordt gemeenteraadslid Bertrand Eraly. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en schepen Vital Van Dessel. - Aanduiding van een afgevaardigde in sectorcomité. Voorgedragen wordt Nicole Verelst. Gemeenteraadslid Pol Vandyck merkt bij de behandeling van volgend punt op dat er ooit veel rumoer was over de kandidaatstelling van Hilde Michiels bij P.B.E. daar waar schepen Vital Van Dessel nu geen probleem blijkt te maken over de kandidatuur van Nicole Verelst. Overwegende dat de gemeente vennoot is van de PBE; Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 23

12 24 Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; Gelet op de brief van de PBE van 20 november 2012 gericht aan het college in de vorige legislatuur; Gelet op de brief van de PBE van 7 januari 2013 gericht aan het college waarin toelichting wordt verschaft omtrent het voorstel statutenwijziging betreffende de vernieuwde winstverdeling en de vernieuwde samenstelling van de bestuurs- en adviesorganen in de PBE alsook de in te vullen mandaten ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; Overwegende de raad van bestuur van de PBE op 19 november 2012 een voorstel van statutenwijziging heeft goedgekeurd dat aan de jaarvergadering van 24 mei 2013 zal voorgelegd worden en waarvan de twee belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op de winstverdeling en de mandaten in de diverse organen; Dat deze wijzigingen beschreven zijn in de memorie van toelichting bij het voorstel statutenwijziging (bijlage aan de brief van de PBE van 7 januari 2013); Inzake de winstverdeling Het uitgangspunt is om vanaf het boekjaar 2013 een aantal winstbewijzen ( winstbewijzen elektriciteitsdistributie en winstbewijzen kabeldistributie) te verdelen onder de gemeentelijke vennoten op basis van het gemiddelde dividend per gemeente uitgekeerd over de boekjaren 2004 tot en met Ook het dividend, uitgekeerd over het boekjaar 2011 werd daarop gebaseerd alsook het dividend over het boekjaar 2012 dat aan de jaarvergadering 2013 ter goedkeuring zal voorgelegd worden. De berekening van de verdeling van de winstbewijzen gebeurt door de raad van bestuur en wordt bekrachtigd door de algemene vergadering; Het aantal deelbewijzen dat toekomt aan de gemeente is opgegeven in de bijlage aan de hoger vermelde memorie van toelichting; Inzake de aanduiding van de mandaten Overwegende dat ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen de huidige mandaten in de PBE komen te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 24 mei 2013 waarop tot algehele vernieuwing van de raad van bestuur en de overige organen zal worden overgegaan; Overwegende dat de gemeente 1 kandidaat lid van de raad van bestuur ter benoeming kan voordragen aan de algemene vergadering van de PBE. Deze kandidaat moet de hoedanigheid hebben van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid; Overwegende de gemeente 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger kan aanduiden op de algemene vergaderingen van de PBE en dit voor de volledige legislatuur. Er moet bijgevolg voor iedere algemene vergadering van de PBE niet opnieuw overgegaan worden tot de aanduiding van deze vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van de PBE moeten de hoedanigheid van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid hebben maar kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben in de raad van bestuur; Dat het mandaat van de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van de PBE (in de vorige legislatuur) afliep op 31 december 2012 zodat de nieuwe aanduidingen ingaan vanaf de datum van deze gemeenteraadsbeslissing zodat de nieuw vertegenwoordiger (de effectieve en bij afwezigheid de plaatsvervanger) de gemeente zal vertegenwoordigen op de jaarvergadering van 24 mei 2013; Overwegende de gemeente 1 kandidaat lid van het sectorcomité ter benoeming kan voordragen aan de raad van bestuur van de PBE. Deze kandidaat moet niet de hoedanigheid van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid hebben. Art.1. De voorgestelde statutenwijziging van de PBE goed te keuren. Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van hoger vermelde mandaten: Art.2. Na geheime stemming met volgend resultaat: Eraly Bertrand bekomt 19 ja-stemmen en Vandyck Paul bekomt 4 ja-stemmen Bijgevolg wordt de heer Bertrand Eraly, gemeenteraadslid, voorgedragen als kandidaat lid van de raad van bestuur van de PBE. Art.3. Na geheime stemming met volgend resultaat: Verelst Nicole bekomt 16 ja-stemmen en Wouters Mark bekomt 5 ja-stemmen. Er zijn 2 ongeldige stemmen Bijgevolg wordt mevrouw Verelst Nicole, voorgedragen als kandidaat lid van sectorcomité van de PBE waartoe het ambtsgebied van de gemeente behoort. Art.4. Na geheime stemming met volgend resultaat: De Wit Bert bekomt 19 ja-stemmen en Vreys Petra bekomt 4 ja-stemmen Van Dessel Vital bekomt 19 ja-stemmen en Van Tendeloo Karen bekomt 4 ja-stemmen Bijgevolg worden de heer De Wit Bert, schepen en de heer Van Dessel Vital, schepen, aangeduid als respectievelijk effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de PBE, met ingang van deze beslissing en dit voor de volledige gemeentelijke legislatuur. Art.5. Afschrift van deze beslissing te verzenden aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek ter attentie van de heer Paul Bouwens, Stafmedewerker Juridisch beheer. PUNT 13: PROJECTVERENIGING ERFGOEDREGIO HAGELAND: - Aanduiding van 1 afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Elynn Van Uffel. - Aanduiding van 1 afgevaardigde met raadgevende stem voor de algemene vergaderingen.

13 Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in de Projectvereniging erfgoedregio Hageland; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Projectvereniging erfgoedregio Hageland dat toegekend was vanaf de vorige aanstelling; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen en een afgevaardigde met raadgevende stem voor de algemene vergaderingen van de Projectvereniging erfgoedregio Hageland, noodzakelijk is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. Mevrouw Van Uffel Elynn, schepen, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 1 onthouding, voor te dragen als afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Projectvereniging erfgoedregio Hageland. Art.2. Na geheime stemming met volgend resultaat: Van Eesbeek Luc bekomt 12 ja-stemmen en Vreys Petra bekomt 11 ja-stemmen Bijgevolg wordt de heer Van Eesbeek Luc, gemeenteraadslid, voorgedragen als afgevaardigde met raadgevende stem voor de algemene vergaderingen. Art.3. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.5. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan de Projectvereniging erfgoedregio Hageland, Ten Drossaarde Aarschot. PUNT 14: REGIONAAL LANDSCHAP NOORD-HAGELAND: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Diane Willems. Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in het Regionaal Landschap Noord-Hageland; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Noord-Hageland dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, noodzakelijk is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Na geheime stemming met volgend resultaat: Art.1. Mevrouw Willems Diane, schepen, na geheime stemming met 18 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 1 ongeldige stem, voor te dragen als afgevaardigde op de algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Noord-Hageland. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland, p.a. Villa Coremans, Gelrodeweg Aarschot. PUNT 15: SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Jan Van Herck. Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in de cvba Sociaal Wonen Arro Leuven; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba Sociaal Wonen Arro Leuven dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Gelet op het bericht van de cvba Sociaal Wonen Leuven van ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba Sociaal Wonen Arro Leuven, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. Na geheime stemming met volgend resultaat: Van Herck Jan bekomt 18 ja-stemmen Van Tendeloo Karen bekomt 4 ja-stemmen Er is 1 ongeldige stem 25

14 26 De heer Van Herck Jan, schepen en OCMW-voorzitter, voor te dragen als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van cvba Sociaal Wonen Arro Leuven. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan de cvba Sociaal Wonen Arro Leuven, Wijgmaalsesteenweg Herent. PUNT 16: TOERISME HAGELAND vzw: - Aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur en voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit. Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in de vzw Toerisme Hageland; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw toerisme Hageland dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Gelet op het bericht van de vzw toerisme Hageland van ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur en in de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme Hageland, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer Bert De Wit, schepen, na geheime stemming met 19 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen en 1 onthouding en 1 ongeldige stem, voor te dragen als afgevaardigde in de raad van bestuur en in de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme Hageland vzw. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan de vzw Toerisme Hageland, Aarschotsesteenweg Leuven. PUNT 17: TOERISME VLAAMS-BRABANT vzw: - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Bert De Wit Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in Toerisme Vlaams-Brabant vzw; Gelet op het afgelopen mandaat van de huidige effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Gelet op de brief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw van ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer Bert De Wit, schepen, na geheime stemming met 19 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen, 1 onthouding en 1 ongeldige stem, voor te dragen als afgevaardigde in de algemene vergaderingen van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein Leuven. PUNT 18: V.M.W. (De Watergroep): - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk Diane Van Brussel en Frederik Laeremans.

15 - Aanduiding van een afgevaardigde in het Provinciaal Comité en in het sectorcomité. Voorgedragen wordt burgemeester Paul Dams Gelet op de deelneming van de gemeente Tremelo in de VMW (De Watergroep); Gelet op het afgelopen mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de verschillende vergaderingen van de VMW dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Gelet op het bericht van de VMW (De Watergroep) van 12 november 2012; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van: - de vertegenwoordigers (één effectieve en één plaatsvervanger) in de algemene vergadering, - een vertegenwoordiger in het Provinciaal Comité en in het sectorcomité van de VMW, noodzakelijk is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet; Na beraadslaging, Art.1. Mevrouw Van Brussel Diane, na geheime stemming met 15 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de VMW (De Watergroep). Art.2. De heer Laeremans Frederik, na geheime stemming met 15 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de VMW (De Watergroep). Art.3. De heer Dams Paul, burgemeester, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen, aan te duiden als afgevaardigde in het Provinciale Comité en in het sectorcomité van de VMW (De Watergroep). Art.4. Deze aanduiding heeft gelding tot het einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.6. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan de VMW, Directie Vlaams-Brabant, Herbert Hooverplein Leuven. PUNT 19: VOLKSWONINGBOUW: - Aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur. Voorgedragen wordt De Meyer Johnny. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Tremelo bij Volkswoningbouw S.V.; Gelet op het afgelopen mandaat van de bestuurder in de raad van bestuur van Volkswoningbouw dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een bestuurder in de raad van bestuur van Volkswoningbouw S.V., noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer De Meyer Johnny, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen en 3 onthoudingen, voor te dragen als bestuurder in de raad van bestuur van Volkswoningbouw S.V. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan Volkswoningbouw S.V, Wilselsesteenweg Herent. PUNT 20: V.V.S.G. - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk gemeenteraadslid Marc Verlinden en schepen Elynn Van Uffel Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Tremelo bij VZW Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; Gelet op het afgelopen mandaat van de afgevaardigde in de algemene vergadering van de VVSG dat toegekend was voor de volledige legislatuur ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; 27

16 28 Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 2 onthoudigen, voor te dragen als gemeentelijk afgevaardigd in de algemene vergaderingen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Art.2. Mevrouw Van Uffel Elynn, schepen, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen, voor te dragen als plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Art.3. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.5. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan V.V.S.G., Paviljoenstraat Brussel. PUNT 21: WATERSCHAP GROTE NETE EN WIMP EN WATERSCHAP VROUWVLIET: - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in elke stuurgroep. Voorgedragen worden respectievelijk burgemeester Paul Dams en gemeenteraadslid Steven Volckaerts. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikelen 31 en 46; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels4, 21 en 22; Overwegende dat de gemeente Tremelo deelgenoot is van het Waterschap Grote Nete en Wimp en Waterschap Vrouwvliet in de provincie Antwerpen; Gelet op de overeenkomst van dit samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid; Overwegende dat ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad, een nieuwe vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de gemeente Tremelo in het Waterschap Grote Nete en Wimp en Waterschap Vrouwvliet in de provincie Antwerpen moet worden aangewezen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Art.1. De heer Dams Paul, burgemeester, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 1 onthouding, aan te duiden om de gemeente Tremelo te vertegenwoordiger in de stuurgroep van het waterschap Grote Nete en Wimp en Waterschap Vrouwvliet in de provincie Antwerpen. Art.2. De heer Volckaerts Steven, na geheime stemming met 17 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 1 onthouding, als plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente Tremelo te vertegenwoordigen in de stuurgroep van het waterschap Grote Nete en Wimp en Waterschap Vrouwvliet in de provincie Antwerpen. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. PUNT 22: ERSV VLAAMS - BRABANT vzw: - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen wordt schepen Jan Van Herck. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Tremelo bij ERSV Vlaams-Brabant vzw; Gelet op het afgelopen mandaat van de afgevaardigde in de algemene vergadering van de ERSV Vlaams- Brabant vzw dat toegekend was voor vanaf tot ; Overwegende dat derhalve een beslissing tot aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van de ERSV Vlaams-Brabant vzw, noodzakelijk is; Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking hier niet van toepassing is; Overwegende dat de nieuwe aanduiding gelding zal hebben tot het einde van de lopende legislatuur op , behoudens ontslag of intrekking van het mandaat; Gelet op het gemeentedecreet. Art.1. De heer Van Herck Jan, schepen en Ocmw-voorzitter, na geheime stemming met 18 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen en 1 ongeldige stem, voor te dragen als gemeentelijk afgevaardigde in de algemene vergaderingen van de ERSV Vlaams-Brabant vzw. Art.2. Deze aanduiding heeft gelding tot einde van de lopende legislatuur op behoudens ontslag of intrekking van het mandaat. Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormeld besluit. Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er kennis van te geven aan ERSV Vlaams-Brabant vzw; Provincieplein Leuven. PUNT 23: INTERLOKALE VERENIGING VOOR ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK:

17 - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in het beheerscomité. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Maes Marie-Louise en schepen Van Uffel Elynn Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op onze raadsbeslissing van 25 september 2008 houdende principebeslissing tot deelname aan een interlokale vereniging ter oprichting van een intergemeentelijke preventiedienst alcohol- en druggebruik BRT (PAD BRT), onder de juridische vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid conform het decreet van 6 juli 2001, gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, met de gemeentebesturen Rotselaar en Begijnendijk; Overwegende dat de deelnemende gemeenten recht hebben op elk één bestuursmandaat in het beheerscomité dat uitsluitend vertegenwoordigd kan worden door gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen; Overwegende dat de gemeenteraad een beheerder alsook een vervanger dient aan te duiden; Gelet op het voorstel van het schepencollege om schepen Maes Marie-Louise als effectieve vertegenwoordiger en schepen Van Uffel Elynn als plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden in bovenvermeld beheerscomité; Art.1. Mevr. Maes Marie-Louise, schepen, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als effectief beheerder in het beheerscomité van de interlokale vereniging preventiedienst alcohol- en druggebruik BRT (PAD BRT). Art.2. Mevr. Van Uffel Elynn, schepen, na geheime stemming met 16 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen, aan te duiden als plaatsvervangend beheerder in het beheerscomité van de interlokale vereniging preventiedienst alcohol- en druggebruik BRT (PAD BRT). Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de Intergemeentelijke preventiedienst drugs & alcohol t.a.v. Wim Augustijns, p.a. Provinciebaan Rotselaar. PUNT 24: Goedkeuring toelagereglement vzw Sport en Jeugd Tremelo Gelet op de wet van betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen; Gelet op de oprichting dd van de gemeentelijke VZW Sport en Jeugd Tremelo ten behoeve waarvan in het budget subsidies werden voorzien onder registratiesleutel (jeugdactiviteiten) en (sportactiviteiten) voorziene kredieten;; Overwegende dat een toelagereglement moet goedgekeurd worden; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de nieuwe gemeentewet en op de toepasselijke bepalingen uit het gemeentedecreet; Met algemene ja-stemmen Art.1. De gemeenteraad stelt jaarlijks het bedrag vast dat ingeschreven wordt in het budget onder registratiesleutel (jeugdactiviteiten) en (sportactiviteiten) ten voordele van VZW Sport en Jeugd. Dit bedrag bedraagt voor jeugd en voor sport, voor het jaar Art.2. Dit bedrag wordt bestemd als subsidie voor de dekking der uitgaven van voornoemde vereniging. Art.3. De aanwendingsvoorwaarden voor de administratieve en technische werkingskosten en mogelijke investeringen enerzijds en de activiteitenontwikkeling anderzijds worden als volgt vastgesteld: - Elk voorgesteld project wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College. Het project bevat eveneens een raming van de inkomsten en de uitgaven. - De toelage moet worden gebruikt voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en het gebruik ervan moet verantwoord worden door het voorleggen van rechtvaardigende facturen. - De toelage zal worden uitgekeerd in één schijf van bij het begin van het jaar.. - de VZW Sport en Jeugd Tremelo dient steeds een aanvraag in tot het bekomen van deze betoelaging. - Het College van Burgemeester en Schepenen heeft steeds inzage in de boekhouding van de VZW Sport en Jeugd Tremelo. - Een eventueel overschot zal worden teruggestort aan het Gemeentebestuur. - Volgende verantwoordingsstukken moeten worden voorgelegd: balans, rekeningen, verslag inzake werking en beheer en financiële toestand over het afgelopen werkingsjaar van de toelagetrekker. - De afrekening van het project dient na de geplande activiteit te worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. - De toelage dient elk jaar door de VZW Sport en Jeugd Tremelo aangevraagd te worden met voorlegging van balans, rekeningen en verslag inzake werking en beheer en financiële toestand van de toelagetrekker. Art.4. De toekenning van de toelage wordt opgeschort zolang de toelagetrekker de bij onderhavige beslissing vastgestelde verantwoordingsstukken niet verstrekt heeft. Art.5. Het College van Burgemeester en Schepenen en de door haar aangeduide ambtenaren hebben het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage te controleren. 29

18 30 Van elke vastgestelde overtreding wordt een verslag voorgelegd aan de Gemeenteraad. Art.6. De toelagetrekker bedoeld bij de artikelen is ertoe gehouden de toelage terug te betalen in de volgende gevallen: 1. Als de toelage niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij wordt toegekend. 2. Als de bij art.3 gevraagde verantwoordingsstukken niet worden verstrekt, eventueel beperkt tot het gedeelte waarvoor geen verantwoording wordt voorgelegd. 3. Als hij zich verzet tegen de in art.5 bedoelde controle. Art.7. Het financiële overschot op het einde van elk boekjaar zal worden teruggestort aan het Gemeentebestuur. PUNT 25: Allerlei werken met graafmachine in functie van algemene onderhoudswerken tijdens de dienstjaren 2013, 2014 en 2015: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (OHPZB). Raming: ,00 excl. btw. Gemeenteraadslid Nick De Rijck vraagt waarom het bestek geen openbare aanbesteding betreft en waarom de termijn niet over 6 jaar werd gespreid. Burgemeester Paul Dams antwoordt dat we met deze onderhandelingsprocedure nooit problemen hebben gehad en dat het gemeentebestuur de termijn van 3 jaar wil behouden zoals in het verleden. Gemeenteraadslid Nick De Rijck antwoordt dat het duidelijk is dat het gemeentebestuur gewoon in de continuïteit der dingen blijft en geen verandering wil die N-VA juist wil bewerkstellingen. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de vaststelling van de gunningwijze en -voorwaarden inzake meerjarige opdrachten - ook al behoren ze tot het begrip dagelijks bestuur - een aangelegenheid is van de gemeenteraad; Gelet op de regelgeving inzake ruimen en afvoeren van grachtenslib; Overwegende dat een groot aantal grachten machinaal kunnen worden geruimd en dat hiervoor naargelang de omstandigheden verschillende types van graafmachines dienen ingezet te worden; Overwegende dat voor onderhoud van bepaalde wegen eveneens een machine in huur dient te worden ingezet; Overwegende dat het nodig is en opdracht te gunnen voor de uitvoering van allerlei werken met graafmachine, grondkar en tractor, tijdens de dienstjaren 2013, 2014 en 2015; Overwegende dat in het kader van de opdracht Allerlei werken met graafmachine in functie van algemene onderhoudswerken tijdens de dienstjaren 2013, 2014 en 2015 een bijzonder bestek werd opgesteld door Overheidsopdrachten; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de exploitatiebudgetten van 2013, onder nummers en en dat deze de volgende dienstjaren eveneens zal voorzien worden; met algemene ja-stemmen Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Allerlei werken met graafmachine in functie van algemene onderhoudswerken tijdens de dienstjaren 2013, 2014 en 2015, opgesteld door Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw.

19 Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van 2013, onder nummers en en dat deze de volgende dienstjaren eveneens zal voorzien worden. Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. PUNT 26: Openbare Werken / Nutswerken Infrax: Goedkeuring aanpassen en vernieuwen openbare verlichting in de Nobelstraat - eerste fase tussen Langestraat en Bonte Osstraat t.b.v. in totaal ,46 excl. btw met financiering via het Renovatiefonds. Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art lid, art en 5 lid en art ; Gelet op de gemeentelijke vennootschap in de intercommunale PBE, thans opgenomen in de cvba Infrax; Gelet op het voorontwerp van de riolering- en wegeniswerken in de Nobelstraat; Gelet op de coördinatievergaderingen met de verschillende netwerkbeheerders zijnde: - Infrax voor middenspanning, laagspanning, openbare verlichting, TV-distributie met ook data en telefonie, - Eandis voor de uitbreiding van het aardgasnet met een ontsluiting van een groot deel van het grondgebied van Baal, - Belgacom voor data en telefonie, - Watergroep (voorheen VMW) voor de drinkwaterleidingen; Overwegende dat in het kader van deze geplande wegeniswerken een groot aantal nutsleidingen worden verplaatst, vernieuwd, uitgebreid of nieuw worden aangelegd; Overwegende dat deze nutswerken in synergie wordt uitgevoerd en ingepland in functie van het dossier 'riolerings- en wegeniswerken Nobelstraat' en ook in functie van het dossier 'verbindingriolering via Bonte Osstraat, Meiboomlaan, Bollobos en Grote Bollostraat'; Overwegende dat de cvba Infrax haar middenspanning zal vernieuwen over een groot deel van het tracé van de riolering- en wegeniswerken in de Nobelstraat; Overwegende dat het opportuun is om in synergie het volledige elektriciteitsnet ondergronds te brengen; Overwegende dat ook het openbare verlichtingsnet hierbij dient vernieuwd te worden; Overwegende dat het aangewezen is te kiezen voor een uniform type verlichtingsarmatuur met hoog rendement en een lage lichtpollutie voorzien van een spreidende spiegeloptiek en een energiezuinige lamp, gemonteerd op een rechte paal met uitbouw; Gelet op het ontwerp met kostenraming vanwege de netwerkbeheerder cvba Infrax voor de eerste fase, waarbij een identiek armatuur en paal wordt vooropgesteld zoals in recentste dossier in de Baalsebaan, Kruisstraat en Werchtersebaan te Tremelo; Overwegende dat in een eerste fase dit OV-net wordt vernieuwd tussen Langestraat en Bonte Osstraat gelijklopend met de vooropgestelde fasering van de wegenis- en rioleringswerken; Overwegende dat er structurele voorzieningen worden aangebracht op een 5-tal palen voor eventuele kerstverlichtingen op het OV-net in de omgeving Grootlosestraat - Bonte Osstraat; Overwegende dat de kosten voor de aanleg van het nieuwe ondergrondse OV-net in deze fase wordt berekend op ,10 excl. BTW en de nieuwe palen met uitbouw en armaturen op ,36 excl. BTW; Overwegende dat deze kosten voor een totaal van ,46 excl. BTW, kunnen worden gefinancierd door het renovatiefonds bij de PBE thans de cvba Infrax; Overwegende dat de beschikbare kredieten op dit moment ,38 bedragen; met algemene ja-stemmen Art.1. De offerte ten bedrage van ,46 excl. BTW voor het vernieuwen van het openbare verlichtingsnet in de Nobelstraat in een eerste fase tussen Langestraat en Bonte Osstraat, goed te keuren; Art.2. De uitgave te financieren via het renovatiefonds van de gemeente Tremelo bij de PBE, thans cvba Infrax; Art.3. Van deze beslissing, in kennis te stellen: - Cvba Infrax, PBE Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek Linden - De financiële dienst t.a.v. Paula Aelbrecht; - De dienst openbare werken; PUNT 27: Openbare werken / Nutswerken Infrax: Bouw middenspanningscabine met geïntegreerd tellerlokaal voor water, elektriciteit en aardgas in kader van het project 'Renovatie en uitbreiding oud schoolgebouw 'Bonte Os' te Nobelstraat 213' en in kader van de noodzakelijke vernieuwing van het middenspanningsnet in de Nobelstraat. Goedkeuring uitgave gemeentelijk deel geraamd op ,33 excl. btw met financiering via het Renovatiefonds Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art lid, art en 5 lid en art ; Gelet op de gemeentelijke vennootschap in de intercommunale PBE, thans opgenomen in de cvba Infrax; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,inzonderheid art.17, 1, 2; 1e lid, a; Gelet op de collegebeslissing d.d houdende gunning van de studieopdracht aan de tijdelijke handelsvereniging n.v. Libost-Groep (thans de n.v. Grontmij) / c.v.b.a. L- Groep, Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt als deze meest voordelige inschrijving een ereloon omvat met een kortingsparameter 1,0 x het door het bestek bepaalde K VIV barema B klasse 2 van toepassing vanaf ; 31

20 32 Gelet op het addendum van overeenkomst goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing d.d , waarbij de studieovereenkomst werd uitgebreid met veiligheidscoördinatie en de opmaak van het EPB; Gelet op de noodzaak voor het plaatsen van een middenspanningscabine in de Nobelstraat in de omgeving van de nieuwe locatie voor buitenschoolse kinderopvang Bonte Os; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van de inplanting van deze cabine op het perceel van de gemeente en de uitbreiding van de studieopdracht voor het bouwen van een middenspanningscabine aansluitend bij het voornoemd bouwdossier waarbij tevens een lokaal wordt voorzien als tellerlokaal voor de waterleiding-, elektriciteits- en aardgasaansluiting; Overwegende dat de bouwkosten voor de cabine worden gedragen door de cvba Infrax en dat de bijhorende gemeentelijke tellerlokalen worden verrekend met een verdeelsleutel volgens de oppervlakte; Overwegende dat de kosten van het gemeentelijk deel op ,33 excl. BTW worden geraamd (zijnde 31,4% als verdeelsleutel van de ,21 bouwkosten, gerekend aan de eenheidsprijzen van de aanneming Brebuild en de vermoedelijke hoeveelheden van de meetstaat van de ontwerper); Overwegende dat de cvba Infrax deze kosten kan afhouden van het Renovatiefonds waarover de gemeente Tremelo beschikt. met algemene ja-stemmen Art.1 De bouwkosten voor het gemeentelijk tellerlokaal geïntegreerd bij de middenspanningscabine Bonte Os, ten bedrage van ,33 excl. BTW goed te keuren; Art.2 De uitgave te financieren via het renovatiefonds van de gemeente Tremelo bij de PBE, thans cvba Infrax; Art.3 Van deze beslissing, in kennis te stellen: - Cvba Infrax, PBE Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek Linden - De financiële dienst t.a.v. Paula Aelbrecht; - De dienst openbare werken; PUNT 28: Goedkeuring van het budget 2013 en van de meerjarenplanning van het OCMW Gemeenteraadslid Koen De Vadder vindt dat er weinig terug te vinden is in het budget omtrent de politieke integratie tussen de gemeente en het OCMW die ook op de werkvloer moet gebeuren. Noch op korte termijn noch in de meerjarenplanning zijn er hierover synergieën waar te nemen, meent hij. Nochtans zijn deze synergieën op het vlak van dienstverleningen een zaak van efficiëntie. Schepen en OCMW-voorzitter Jan Van Herck vindt ook dat die schaalvergroting zal moeten teruggevonden worden in het beleidsplan en in het BBCverhaal tegen 30 juni van dit jaar. Hij merkt ook op dat thans wel reeds schaalvergroting werd gezocht door de samenwerking met een zestal gemeenten. In het woonzorgdecreet zullen alle pistes verder worden ontwikkeld. Alleszins stelt hij, houdt het MAT de vinger aan de pols wat dienstverlening betreft. Gemeenteraadslid Koen De Vadder repliceert met de vraag om toch het OCMW-budget van gelijkaardige gemeentes even te laten spiegelen en de verhoudingen versus het budget van Tremelo te bekijken. Schepen en OCMW-voorzitter Jan Van Herck antwoordt dat thans geen te hoog budget meer wordt aangehouden in vergelijking met andere gemeentes gezien de rekening 2011 werd afgesloten op ,00. Gemeenteraadslid Paul Vandyck vraagt naar het lot van de kamerbewoners van "De Sluis" aangezien de huur zou aflopen? Schepen en OCMW-voorzitter Jan Van Herck verwijst naar de 3 basisthema's terzake: kinderarmoede, vergrijzing en huisvesting. De opzeg is nog niet gebeurd volgens Jan Van Herck, we zullen kijken wat er kan gebeuren. Gelet op het, door de OCMW- raad op , vastgestelde budget van het dienstjaar 2013; Gelet op de OCMW decreet d.d. 9 december 2008 inzonderheid art Art.1. Keurt goed, met volgende stemming: Vital Van Dessel, ja; Diane Willems, ja; Bert De Wit, ja; Jan Van Herck, ja; Bertrand Eraly, ja; Theo Smets, ja; Koen De Vadder, neen; Nick De Rijck, neen; Luc Van Eesbeek, neen; Kim Van Nuffelen, neen; Tjorven Puype, neen, Felix Strackx, neen; Karen Van Tendeloo, ja; Vreys Petra, ja; Wouters Mark, ja; Vandyck Paul, ja; Diana Van Leemputten, ja; Danny Mattheus, ja; Steven Volckaerts, ja; Elynn Van Uffel, ja; Marie-Louise Maes, ja; Paul Dams, ja; Marc Verlinden, ja; het budget voor het dienstjaar Het budget geeft volgend resultaat: Exploitatiebudget: ,00 euro Investeringsbudget: ,00 euro De gemeentelijke toelage voor 2013 bedraagt ,00 euro overeenkomstig het meerjarenplan Art.2. Keurt eveneens goed, met volgende stemming: Vital Van Dessel, ja; Diane Willems, ja; Bert De Wit, ja; Jan Van Herck, ja; Bertrand Eraly, ja; Theo Smets, ja; Koen De Vadder, neen; Nick De Rijck, neen; Luc Van Eesbeek, neen; Kim Van Nuffelen, neen; Tjorven Puype, neen, Felix Strackx, neen; Karen Van Tendeloo, ja; Vreys Petra, ja; Wouters Mark, ja; Vandyck Paul, ja; Diana Van Leemputten, ja; Danny Mattheus, ja; Steven Volckaerts, ja; Elynn Van Uffel, ja; Marie-Louise Maes, ja; Paul Dams, ja; Marc Verlinden, ja; de meerjarenplanning van het OCMW. Art.3. Dit besluit over te maken aan de secretaris van het OCMW. PUNT 29: Goedkeuring van het gemeentebudget 2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde.

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde. GEMEENTE BEGIJNENDIJK Kerkplein 5 3130 Begijnendijk Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad In zitting van: 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: Spiessens Peter; Burgemeester: Michiels Willy; Schepenen:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Openbare werken Overheidsopdrachten Financiën en fiscaliteiten Extra punt

Openbare werken Overheidsopdrachten Financiën en fiscaliteiten Extra punt Zitting van 30 mei 2013 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck schepenen; Verlinden Marc,

Nadere informatie

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter Koen De

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 12.02.2013 Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter, F. Havet, G. Hardiquest, Schepenen T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem Lijst mandaten gemeenteraadsleden Stad ScherpenheuvelZichem Naar aanleiding van de berichten in de media van de laatste weken wordt een lijst op de stedelijke website gepubliceerd waarin de publieke mandaten

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 24 april 2014. De Gemeenteraad:

PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 24 april 2014. De Gemeenteraad: Zitting van 22 mei 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck schepenen; Verlinden Marc,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem

Functie Instelling Vergoeding. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem. Autonoom Gemeentebedrijf AGB Scherpenheuvel-Zichem Lijst mandaten gemeenteraadsleden Stad ScherpenheuvelZichem Robert Jacquemyn Stad ScherpenheuvelZichem Lid directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf AGB ScherpenheuvelZichem Autonoom Gemeentebedrijf AGB

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad van 26 maart 2015

Notulen van de gemeenteraad van 26 maart 2015 1 Notulen van de gemeenteraad van 26 maart 2015 Aanwezig: Marleen Ral, Raadslid Kurt Ryon, Burgemeester Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, Marc Verhaeghe, Schepenen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. Schepen Hugo Vandenberghe en raadslid Elke Valgaeren zijn verontschuldigd.

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. Schepen Hugo Vandenberghe en raadslid Elke Valgaeren zijn verontschuldigd. Aanwezig: Verontschuldigd: MM. Werner Mertens, voorzitter; Dirk Claes, burgemeester; Dirk Jacobs, Lucia Wouters, Jan Vanborren, Carine Goris, schepenen; Marcel Van Goolen, Frans De Cat, Hilde Van Laer,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen Aanwezig Verontschuldigd Vergadering van 14 maart 2013 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, S. Peremans, M. Van de Wiele, S.

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 mei 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: advies rekening 2014. Het college stelt

Nadere informatie