Gemeentebestuur AARTSELAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur AARTSELAAR"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, René Lauwers, Willem Hameau, schepenen - Anouk Beels, Walter De Bie, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Jan Guns, Blondina Joosten, Annick Luyten, Liliane Mariën, Joseph Mertens, Mia Moortgat, Marijke Vandebroeck, Rudolf Van Onckelen, Annie Van Ruyssevelt, Kris Wils, raadsleden - Luc Van Limbergen, secretaris Verontschuldigd : Glenn Anné, raadslid Openbare zitting NOTULEN GEM - GOEDKEURING. 1 Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van 28 januari hecht, met eenparigheid van stemmen, zijn goedkeuring aan de notulen van zijn vergadering van 28 januari 2013, mits volgende aanpassingen: *m.b.t. agendapunt 4, Raden voor cultuurbeleid, art.5: binnen de vier weken i.p.v. binnen de 10 dagen *m.b.t. agendapunt 5, Gemeentelijke wijkraden, art.11: Mia Moortgat vervangen door Lea den Abt GEMEENTERAAD 2 Mededelingen. Neemt kennis van het besluit van de deputatie van 24 januari 2013 waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad werd geldig verklaard. ADVIESRADEN 3 Hernieuwde erkenning van een gemeentelijke milieuadviesraad. De gemeenteraad, Gelet op zijn beslissing van 14 september 1989 houdende de oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur en de goedkeuring van de statuten van deze raad; Gelet op zijn beslissingen van 21 mei 1992, 25 september 1997, 25 april 2001 en 25 januari 2007, waarbij telkens de statuten van de MINA-raad werden aangepast ; 67

2 Overwegende dat bij de vernieuwing van de legislatuur de gemeentelijke MINA-raad opnieuw moet samengesteld worden; Overwegende dat het aangewezen is om voor de periode die samenvalt met de nieuwe legislatuur de statuten van de gemeentelijke MINA -raad aan te passen ; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gehoord de schepen van leefmilieu; Besluit met 12 stemmen VOOR ( N-VA, sp.a, Groen,) en 10 ONTHOUDINGEN ( Open Vld, NAP, CD&V en Vlaams Belang): Enig artikel Zijn goedkeuring te hechten aan de hernieuwde oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur en aan de hierna volgende statuten: Artikel 1. Bevoegdheden De milieuraad verleent advies bij: - de gemeentelijke milieubeleidsdocumenten; - de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente. De termijn waarbinnen advies wordt uitgebracht, bedraagt maximum twee maanden. De milieuraad vervult een informatieve en opvoedende taak naar de bevolking toe inzake leefmilieuaangelegenheden. De milieuraad is bevoegd om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, voorstellen te doen en advies te verlenen aangaande alle kwesties die het leefmilieu aanbelangen. Artikel 2. Samenstelling Enkel personen woonachtig of werkzaam in de gemeente Aartselaar kunnen van de raad deel uitmaken. In de raad kunnen volgende stemgerechtigde leden zitting hebben: - afgevaardigden van de lokale milieu- en natuurverenigingen (twee per vereniging) - één afgevaardigde van de compostmeesters - één afgevaardigde van de gemeenschapsschool, één afgevaardigde van de gemeentelijke basisschool, één afgevaardigde van de parochiale kleuterschool - één afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties of vakbonden - één afgevaardigde per beroepsorganisatie: handel- en industrie, middenstand, land- en tuinbouw - maximum 4 burgers ten persoonlijke titel, op basis van een bijzondere interesse voor het leefmilieu in de brede zin. 68

3 De leden afgevaardigd door de lokale milieu- en natuurverenigingen moeten minstens 1/3de van de stemgerechtigde leden uitmaken. De schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar kunnen in de raad als niet-stemgerechtigd lid zitting hebben. Zetelende mandatarissen van gemeenteraad en OCMW alsook gemeentepersoneel ( exclusief onderwijzend personeel ) kunnen geen lid zijn van de milieuraad. Maximum twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. De vergaderingen van de milieuraad zijn openbaar. Enkel leden en eventuele gastsprekers hebben spreekrecht. Artikel 3. Duurtijd van de raad Het mandaat der leden gaat in binnen de eerste zes maanden van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen.. De duurtijd van de raad valt samen met de legislatuur. De raad blijft echter in functie tijdens de eerste maanden van de daaropvolgende legislatuur, tot een nieuwe milieuraad werd samengesteld, om de continuïteit van de werking te verzekeren. Artikel 4. Toetreding. De procedure voor de samenstelling van de raad verloopt als volgt: De in art. 2 beschreven organisaties worden verzocht hun mandataris(sen) en hun/haar vervanger voor de volgende mandaatperiode schriftelijk op te geven. Met de voorgestelde mandatarissen wordt een eerste vergadering belegd, waarin de kandidaturen van de onder art. 2 vernoemde burgers worden onderzocht en al dan niet worden weerhouden in geheime stemming. De nieuwe raad wordt voor de eerste maal samengeroepen door het college van burgemeester en schepenen. Op deze eerste vergadering wordt een nieuw bestuur verkozen, waarna de verkozen voorzitter de leiding van de vergadering op zich neemt. Artikel 5. Ontslag Het mandaat van lid van de milieuraad vervalt vanaf het ogenblik dat het lid uit de bevolkingsregisters van de gemeente is uitgeschreven en/of niet meer te werk is gesteld in de gemeente. Artikel 6. Werkingsjaar. Het werkingsjaar start op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december. Aan het eind van het werkjaar in december wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de werking van de adviesraad wordt geëvalueerd. Dit jaarverslag wordt na goedkeuring op de website gepubliceerd en overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 7. Zetel. Vergaderzaal. De zetel van de milieuraad bevindt zich in het gemeentehuis. De vergaderingen van de raad vinden plaats in een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld vergaderlokaal. 69

4 Artikel 8. Bestuur. De raad kiest onder zijn leden: - een voorzitter, die de agenda van de vergaderingen samenstelt, de vergaderingen voorbereidt en voorzit, toeziet op de uitvoering van de beslissingen van de raad. - een ondervoorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter in diens plaats en met diens bevoegdheden optreedt. Bij afwezigheid van beiden wordt door de aanwezige leden een dienstdoende voorzitter aangeduid voor de duur van de vergadering. - een penningmeester. De secretariaatstaken, met inbegrip van de verslaggeving, zijn een taak van de milieuambtenaar. Artikel 9. Vergaderingen. De raad komt minstens om de twee maanden samen, uitgezonderd de maanden juli en augustus, en telkens wanneer de helft van de leden erom vraagt. De te bespreken agendapunten worden minstens vijf dagen voor de raadszitting plaats heeft aan de leden van de raad meegedeeld. Ieder lid van de raad kan een punt op de dagorde plaatsen, op voorwaarde dat hij een verklarende nota toevoegt. De interne werking wordt verder geregeld in een door de raad vast te stellen huishoudelijk reglement. Om geldig te beraadslagen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering met dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beraadslagen. De adviezen en voorstellen worden bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen aangenomen. Artikel 10. Verslagen van adviezen en voorstellen. De verslaggever stelt een verslag op van elke vergadering. Hierin worden minstens de goedgekeurde adviezen en voorstellen vermeld. Eventueel wordt een minderheidsstandpunt als dusdanig vermeld. Het ontwerpverslag wordt ter goedkeuring naar de leden van de milieuraad gestuurd. De leden kunnen m.b.t. het verslag opmerkingen formuleren aan de voorzitter binnen een termijn van één week. Indien geen opmerkingen worden gemaakt binnen deze termijn, is het verslag automatisch goedgekeurd. De voorzitter maakt hiervan melding aan de secretaris, die het definitieve verslag dan doorstuurt naar de leden en naar het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de adviesraad binnen de twee maanden schriftelijk op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd of zal worden gegeven. Bij het niet-volgen van een advies geeft het college aan de raad binnen dezelfde termijn een schriftelijke motivering. Artikel 11. Financiën. Jaarlijks wordt een werkingskrediet ter beschikking gesteld van de milieuraad, dat wordt opgenomen in het gemeentelijk budget. 70

5 De penningmeester verzorgt het dagelijks beheer van de financiële middelen en kan daartoe, na goedkeuring door de raad, op naam van de raad een rekening openen bij een Belgische financiële instelling. Voor elke uitgave zijn er twee handtekeningen vereist. Bij definitieve ontbinding van de raad gaan de resterende gelden terug naar de gemeente (reservefonds voor milieudoeleinden). Op het einde van elk dienstjaar dient een financieel overzicht overhandigd te worden aan de gemeentelijke dienst financiën. FINANCIEN - SUBSIDIERING - LOC 4 Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg van een installatie voor de opvang en het gebruik van regenwater. Aanpassing. Goedkeuring. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van de gemeentelijke verordening voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van het regenwater, met inbegrip van de subsidieregeling voor de aanleg en het hergebruik van regenwater, met wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad op ; Overwegende dat de keuringskosten, die door Pidpa rechtstreeks aan de aanvragers worden aangerekend wanneer bij nieuwbouw of bij grondige verbouwing een regenwaterput wordt geplaatst, in de loop der jaren systematisch werden verhoogd ingevolge beslissingen van de raad van bestuur; Overwegende dat deze systematische verhogingen ertoe hebben geleid dat de keuringskosten zijn toegenomen van 68,90 euro tot thans 121,90 euro, terwijl daarentegen de gemeentelijke subsidie, die 250 euro bedraagt, onveranderd is gebleven; Overwegende dat er dan ook aanleiding toe bestaat om de gemeentelijke subsidie te verhogen van 250 euro naar 300 euro, zodoende de bouwers of verbouwers aansporend om het opgevangen regenwater ook effectief te hergebruiken; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na bespreking; Besluit met algemene stemmen: Artikel 1 Goedkeuring te hechten aan de wijziging van de gemeentelijke verordening voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van het regenwater, met inbegrip van de subsidieregeling voor de aanleg en het hergebruik van regenwater, laatst gewijzigd op , in de zin dat het subsidiebedrag wordt verhoogd van 250 euro naar 300 euro. Artikel 2 Een afschrift van onderhavige beslissing over te maken aan de financieel beheerder en aan de communicatieambtenaar. 71

6 INTERCOMMUNALES 5 Opdrachthoudende vereniging Iveg buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2013 Agenda en in te nemen standpunten. Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Iveg; Gelet op de statuten van Iveg; Gelet op de oproepingsbrief van 31 januari 2013 tot de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 21 maart 2013 met de volgende agendapunten: 1. Samenstelling bureau. 1. Benoeming bestuurders. 2. Aanduiding bestuurder met raadgevende stem. 3. Benoeming leden Adviescomité Riolering. 4. Rondvraag. Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; Besluit met algemene stemmen: Artikel 1 De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2013 van de opdrachthoudende vereniging Iveg goed te keuren. Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Iveg. 6 Opdrachthoudende vereniging Iveg. Buitengewone algemene vergadering van 21 maart Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers. Voordracht bestuurder, bestuurder met raadgevende stem en lid van het adviescomité riolering. Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; 72

7 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente Aartselaar deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Iveg; Gelet op de oproepingsbrief van 31 januari 2013 tot de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 21 maart 2013; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Overwegende dat in toepassing van artikel 35 van de statuten van Iveg de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de algemene vergaderingen van Iveg; Overwegende dat de gemeente op de algemene vergaderingen van Iveg beschikt over stemmen; Overwegende dat de gemeente een kandidaat-bestuurder, een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en een lid voor het adviescomité riolering kan voordragen; Na geheime stemming: Besluit: Artikel 1 Na geheime stemming in openbare zitting: - de heer Eddy Vermoesen, schepen, wonende Kardinaal Cardijnlaan 16 te 2630 Aartselaar, voor het mandaat van bestuurder van IVEG voor te dragen. ( Eddy Vermoesen behaalde 16 stemmen VOOR, 4 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN) - de heer Rudy Van Onckelen, gemeenteraadslid, wonende Helststraat 39 te 2630 Aartselaar, voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem van IVEG voor te dragen. ( Rudy Van Onckelen werd met algemene stemmen voorgedragen) - de heer Rene Lauwers, schepen, wonende Filip de Pillecijnlaan 7 te 2630 Aartselaar, voor het mandaat van lid van het adviescomité riolering voor te dragen ( onder voorbehoud van instap met rioleringsactiviteiten bij Infrax door de gemeente Aartselaar) ( Rene Lauwers behaalde 12 stemmen, Rudy Van Onckelen 10) Artikel 2 Als gemeentelijke vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2013 van de opdrachthoudende vereniging Iveg na geheime stemming in openbare zitting aan te wijzen: Anne Van Ruyssevelt, gemeenteraadslid, Jan Blockxlaan 74, 2630 Aartselaar met 700 stemmen en Blondje Joosten, gemeenteraadslid, Ysselaarlaan 67, 2630 Aartselaar.. met 700 stemmen stemmen 73

8 Bij afwezigheid van een afgevaardigde worden de stemmen automatisch overgedragen naar de aanwezige afgevaardigde. ( Anne Van Ruyssevelt en Blondje Joosten behaalden beide 14 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN). Artikel 2 De gemeentelijke vertegenwoordigers te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform het besluit van de gemeenteraad over de agenda van die vergadering. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Iveg. 7 Intercommunale Vereniging voor het Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (I.V.C.A.) - aanduiding afvaardiging gemeente buitengewone algemene vergadering en voordracht bestuursorganen. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, 2, 5 en 195; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder op de artikelen 44, 46, 47 en 48; Gelet op zijn beslissing betreffende de toetreding tot de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A.; Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van de I.V.C.A. op donderdag 21 maart 2013; Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; Overwegende dat de na de algehele vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden tevens de bestuursorganen van de intergemeentelijke verenigingen opnieuw moeten worden samengesteld; Overwegende dat voor de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A. door de algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur moet aangeduid worden, die op zijn beurt een directiecomité zal aanduiden; Overwegende dat overeenkomstig de statuten van de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A. een raad van bestuur, bestaande uit 28 effectieve leden en maximaal 5 leden met raadgevende stem, en een directiecomité, bestaande uit 8 leden, moeten worden samengesteld; Overwegende dat naast de voordracht van mandatarissen voor de raad van bestuur en/of het directiecomité van de intergemeentelijke vereniging tevens een afgevaardigde moet aangeduid worden om de gemeente Aartselaar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 21 maart 2013 en dat tevens het mandaat van deze afgevaardigde moet vastgesteld worden; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 74

9 Na beraadslaging; Besluit: Artikel 1 Akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de I.V.C.A. van 21 maart 2013, die bestaat uit de volgende agendapunten: 1.Algemene vergadering: verslag zitting 13 december 2012 goedkeuring; 2.Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) goedkeuring; 3.Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) aktename; 4.Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode goedkeuring. Artikel 2 De voorstellen van beslissingen goed te keuren en de afgevaardigde van de gemeente op te dragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. Artikel 3 Mevrouw Anouk Beels, gemeenteraadslid, wonende Neerhof 3 te 2630 Aartselaar, en de heer Jan van der Heyden, gemeenteraadslid, wonende Beukenhoflaan 16 te 2630 Aartselaar, aan te stellen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente Aartselaar voor de buitengewone algemene vergadering van de I.V.C.A. op 21 maart ( Anouk Beels en Jan Van der Heyden behaalden 12 stemmen, Marijke Vandebroeck en Jan Guns 10 stemmen) Artikel 4 Als kandidaat voor de raad van bestuur mevrouw Paula De Leeuw, gemeenteraadslid, wonende Swaeneleike 15 te 2630 Aartselaar, voor te dragen. ( Paula De Leeuw behaalde 12 stemmen, Nadine Francus en Liliane Mariën elk 5). Artikel 5 Als kandidaat met raadgevende stem voor de raad van bestuur mevrouw Mia Moortgat, gemeenteraadslid, wonende Adriaan Sanderslei 11 te 2630 Aartselaar, voor te dragen. ( Mia Moortgat behaalde 20 stemmen, Walter De Bie 2) Artikel 6 Mevrouw Paula De Leeuw, gemeenteraadslid, eveneens voor te dragen als kandidaat voor het directiecomité. (Paula De Leeuw behaalde 13 stemmlen, Annick Luyten 9) Artikel 7 Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de intergemeentelijke vereniging I.V.C.A., gevestigd te 2610 Wilrijk Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 8 Voordracht van een bestuurder, van een bestuurder met raadgevende stem, van een lid 75

10 van het adviescomité milieu en van een lid van het adviescomité veiligheid van IGEAN milieu & veiligheid. Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 16 van de statuten dat stelt dat de vereniging bestuurd wordt door een raad van bestuur waarin iedere gemeente -deelnemer vertegenwoordigd wordt door één bestuurder; Overwegende dat deze bestuurders ambtshalve ontslag nemen na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden; Gelet op artikel 57 van het decreet op basis waarvan deze algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Overwegende dat op deze algemene vergadering wordt overgegaan tot een algehele vervanging van de raad van bestuur voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op artikel 46 van het decreet en artikel 17 van de statuten waarin wordt bepaald dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer bijgevolg een kandidaat-bestuurder dient voor te dragen; Gelet eveneens op artikel 16 van de statuten op grond waarvan iedere deelnemende gemeente het recht heeft een bestuurder met raadgevende stem aan te duiden; Overwegende dat dit gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of is aangesteld als voorzitter van 76

11 het OCMW; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer die dit wenst een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; Gelet op artikel 55 van het decreet en artikel 29 van de statuten op grond waarvan er een adviescomité milieu en een adviescomité veiligheid opgericht wordt; Overwegende dat het adviescomité milieu bijeenkomsten met de schepenen van leefmilieu zijn; Overwegende dat het adviescomité milieu bijgevolg bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers; Overwegende dat het adviescomité veiligheid het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst PBW is; Overwegende dat het adviescomité veiligheid bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum 7 vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité; Overwegende dat ook de leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer bijgevolg de schepen van leefmilieu voordraagt als kandidaat voor het adviescomité milieu; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer een kandidaat voor het adviescomité veiligheid dient voor te dragen; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Gelet op het voorstel; Besluit; Artikel 1: Volgende personen na geheime stemming in openbare zitting voor te dragen als: - Bestuurder : de heer Eddy Vermoesen, schepen, wonende Kardinaal Cardijnlaan 16 te 2630 Aartselaar ( Eddy Vermoesen behaalde 12 stemmen, Glenn Anné 10) - Bestuurder met raadgevende stem: de heer Glenn Anné, gemeenteraadslid, wonende Kontichsesteenweg 18 te 2630 Aartselaar ( Glenn Anné behaalde 19 stemmen VOOR, 1 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN) - Lid van het adviescomité milieu: de schepen van leefmilieu, de heer René Lauwers, wonende Filip de Pillecijnlaan 7 te 2630 Aartselaar ( René Lauwers behaalde 12 stemmen VOOR, 8 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN) 77

12 Artikel 2: - Lid van het adviescomité veiligheid: de heer Mark Vanhecke, schepen, wonende Adriaan Sanderslei 29 te 2630 Aartselaar (Mark Vanhecke behaalde 12 stemmen, Jan Guns 10) Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan IGEAN milieu & veiligheid te bezorgen. 9 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur en de adviescomités te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: benoemen van bestuurders benoemen van bestuurders met raadgevende stem benoemen van een lid voor het adviescomité milieu benoemen van een lid voor het adviescomité veiligheid Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de 78

13 benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Besluit met algemene stemmen: Artikel 1 Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: benoemen van bestuurders benoemen van bestuurders met raadgevende stem benoemen van een lid voor het adviescomité milieu benoemen van een lid voor het adviescomité veiligheid Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart 2013 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 3 Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan IGEAN milieu & veiligheid te bezorgen. 10 Benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de 79

14 statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur en de adviescomités te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Gelet op artikel 37 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 te uur; Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Besluit: Artikel 1: De heer Jos Mertens, gemeenteraadslid, wonende Azealealaan 25 te 2630 Aartselaar, als effectieve afgevaardigde en de heer Jan Van der Heyden, gemeenteraadslid. wonende Beukenhoflaan 16 te Aartselaar als plaatsvervangend afgevaardigde aan te stellen om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid 80

15 van woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem. ( Jos Mertens behaalde 12 stemmen, Jan Guns 10) ( Jan Van der Heyden behaalde 14 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN ) Artikel 2: De in artikel 1 vermelde persoon te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart 2013 om uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid te bezorgen. 11 Voordracht van een bestuurder en van een bestuurder met raadgevende stem voor IGEAN dienstverlening. Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 15 van de statuten dat stelt dat de vereniging bestuurd wordt door een raad van bestuur waarin iedere gemeente -deelnemer vertegenwoordigd wordt door één bestuurder; Overwegende dat deze bestuurders ambtshalve ontslag nemen na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden; Gelet op artikel 57 van het decreet op basis waarvan deze algemene vergadering moet plaatsvinden 81

16 binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Overwegende dat op deze algemene vergadering wordt overgegaan tot een algehele vervanging van de raad van bestuur voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op artikel 46 van het decreet en artikel 16 van de statuten waarin wordt bepaald dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer bijgevolg een kandidaat-bestuurder dient voor te dragen; Gelet eveneens op artikel 15 van de statuten op grond waarvan iedere deelnemende gemeente het recht heeft een bestuurder met raadgevende stem aan te duiden; Overwegende dat dit gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of is aangesteld als voorzitter van het OCMW; Overwegende dat elke gemeente -deelnemer die dit wenst een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Gelet op het voorstel; Besluit: Artikel 1: Na geheime stemming in openbare zitting volgende personen voor te dragen:: Als bestuurder: de heer Eddy Vermoesen, schepen, wonende Kardinaal Cardijnlaan 16 te 2630 Aartselaar ( Eddy Vermoesen behaalde 12 stemmen, Walter De Bie 10) Artikel 2: Als bestuurder met raadgevende stem: de heer Glenn Anné, gemeenteraadslid, wonende Kontichsesteenweg 18 te 2630 Aartselaar. ( Glenn Anné behaalde 22 stemmen VOOR. Er waren geen tegenstemmen of onthoudingen.) Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan IGEAN dienstverlening te bezorgen. 12 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de 82

17 agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: 1. benoemen van bestuurders 2. benoemen van bestuurders met raadgevende stem Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de 83

18 gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Besluit met algemene stemmen: Artikel 1: Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan IGEAN dienstverlening te bezorgen. 13 Benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, 84

19 Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem; Gelet op artikel 35 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 te uur; Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; Gelet op de toelichting; Gelet op de bespreking; Besluit: Artikel 1 De heer Jan Van der Heyden, gemeenteraadslid, wonende Beukenhoflaan 16 te Aartselaar aan te stellen als effectieve afgevaardigde en de heer Jos Mertens, gemeenteraadslid, wonende Azealealaan 25 te 2630 Aartselaar, als plaatsvervangend afgevaardigde om de gemeente te 85

20 vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem. ( Jan Van der Heyden behaalde 12 stemmen, Marijke Vandebroeck 10) ( Jos Mertens behaalde 15 stemmen VOOR, 5 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN ) Artikel 2 De in artikel 1 vermelde persoon te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 te uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 3 Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing aan IGEAN dienstverlening te bezorgen. 14 Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur, voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem en voordracht van een kandidaat-lid voor het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL. Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de nieuwe gemeentewet ; Besluit: Artikel 1: Voor de legislatuur als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voor te dragen: Bart Lambrecht, schepen, wonende swaeneleike 11 te 2630 Aartselaar ( Bart Lambrecht behaalde 12 stemmen, Nadine Francus 10) Artikel 2: Voor de legislatuur als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voor te dragen: Jan Guns, gemeenteraadslid, wonende Reetsesteenweg 20 te 2630 Aartselaar 86

21 ( Jan Guns behaalde 21 stemmen VOOR en 1 TEGEN) Artikel 3: Voor de legislatuur als kandidaat-lid voor het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL voor te dragen: Willy Hameau, schepen, wonende Frits van den Berghelaan 70 te 2630 Aartselaar (Willy Hameau behaalde 12 stemmen, Marijke Vandebroeck 10) Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onverwijld een afschrift te bezorgen van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 15 Aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 22 maart 2013 om uur op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; Gelet op de oproepingsbrief van 14 januari 2013 met de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 1. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 2. Benoeming van de leden van het adviescomité 3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de agendapunten van 87

22 de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Na beraadslaging en stemming; Besluit: Artikel 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 14 januari 2013, goed te keuren. Artikel 2 Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 na geheime stemming in openbare zitting mevrouw Blondje Joosten, gemeenteraadslid, wonende Ysselaarlaan 67 te 2630 Aartselaar, gsm 0479/829620, aan te wijzen, met als plaatsvervanger de heer Jos Mertens, gemeenteraadslid, wonende Azalealaan 25 te 2630 Aartselaar, gsm 0476/ ( Blondje Joosten en Jos Mertens behaalden 12 stemmen, Marijke Vandebroeck en Jan Guns 10) Artikel 3 Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger] wordt (worden) gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 16 Voordracht voor een mandaat van bestuurder en voor een afgevaardigde met raadgevende stem bij de intercommunale Hooge Maey. Gelet op de statuten van de intercommunale Hooge Maey, verschenen in de bijlagen van het 88

23 Belgisch Staatsblad van 25 december 1998 ; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de deelnemers en zij voor de gemeenten rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden; Overwegende dat de gemeenteraad op grond hiervan één vertegenwoordiger moet aanstellen voor de raad van bestuur van de cvba Intercommunale Hooge Maey ; Overwegende dat de gemeenteraad tevens één kandidaat-afgevaardigde met raadgevende stem kan voorstellen voor de raad van bestuur van de cvba Intercommunale Hooge Maey ; Besluit na geheime stemming in openbare zitting: Artikel 1 Mevrouw Anouk Beels, gemeenteraadslid, wonende Neerhof 3 te 2630 Aartselaar,als kandidaat voor te dragen om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de cvba Intercommunale Hooge Maey. ( Anouk Beels behaalde 12 stemmen, Rudy Van Onckelen 10). Artikel 2 Mevrouw Annick Luyten, gemeenteraadslid, wonende Nieuwstraat 21 te 2630 Aartselaar, als kandidaat-afgevaardigde met raadgevende stem voor te dragen voor de raad van bestuur van de cvba Intercommunale Hooge Maey. ( Annick Luyten behaalde 21 stemmen VOOR en 1 TEGEN). Artikel 3 Twee uittreksels van de bijhorende gemeenteraadsbeslissing aan de cvba Intercommunale Hooge Maey te bezorgen. 17 Buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 27 maart Agenda. Goedkeuring. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 27 maart 2013 waar volgende agendapunten zullen worden besproken: Ontslag en benoeming bestuurders Ontslag en benoeming van afgevaardigden met raadgevende steml Overwegende dat de raad de agenda van de hierboven vermelde vergadering moet goedkeuren en 89

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad;

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het grondgebied van de stad; Statuten van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaR) Artikel 1 De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur, verder stedelijke MINA-raad genoemd, opgericht bij gemeenteraadsbesluit van

Nadere informatie

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 REGLEMENT: ADVIESRADEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 Algemene bepalingen Artikel 1 Er worden volgende adviesraden

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Nieuwe statuten (neergelegd 14/07/2006) VIBE vzw

Nieuwe statuten (neergelegd 14/07/2006) VIBE vzw Nieuwe statuten (neergelegd 14/07/2006) VIBE vzw De oorspronkelijke Statuten van VIBE (oprichting Genootschap Gezond Bouwen en Wonen vzw) verschenen in het Belgisch Staatsblad 29/10/1981 onder Identificatienummer

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie