Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven Ronald, Penders Caroline, Imbornone Tanja, Lambrichts Joseph - Schepenen Ver Berne Erik - Voorzitter OCMW Bemelmans Corrie, Colson Gerard, De Cuyper Christel, Deckers Alice, Delille Jan, Dexters Nancy, Dexters Bert, Donders Jean, Hamers Nathalie, Hamers Romain, Ince Bektas, Janssen Veerle, Karali Serdar, Kitir Meryame, Kolkiran Zehra, Kortleven Marleen, Laffineur Johan, Linkens Rik, Maes Diane, Merlo Anniek, Palmers Patrick, Thorez Stefan, Uzun Mustafa, Vanderhallen Eddy, Wolk Johan - raadsleden Bervaes Sabine - Gemeentesecretaris Bekendmaking fractieleiders. De verschillende fracties maken de namen van de fractieleiders bekend: CD&V: Merlo Anniek VLD: Maes Diane NVA: Colson Gerard Sp.a Groen!: Kitir Meryame Vlaams Belang: Deckers Alice Vorig verslag. De verslagen van de vorige zittingen ( en ) liggen ter inzage en worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Gemeenteraad. 001 Cipal - aanduiding afgevaardigde voor de bijzondere algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013 en eventuele aanduiding van een kandidaat-bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur en een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 22 maart 2013 om 10u30 op de zetel van CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel; Gelet op de oproepingsbrief van 14 januari 2013 met de agenda van de bijzondere algemene vergadering van CIPAL van 22 maart 2013 die volgende agendapunten bevat:

2 1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 3. Benoeming van de leden van het adviescomité 4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Overwegende dat de gemeente een kandidaat-bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur wenst voor te dragen; Overwegende dat de gemeente een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem wenst aan te duiden. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 14 januari 2013, goedgekeurd. Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 wordt aangewezen: Mevrouw Bemelmans Corrie, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Neerveldstraat 17 Artikel 3. Als kandidaat-bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur van CIPAL wordt aangewezen: Mevrouw Bemelmans Corrie, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Neerveldstraat 17 artikel 4. Als lid van de raad van bestuur van CIPAL met raadgevende stem wordt aangewezen: Mevrouw Kolkiran Zehra, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, O.-L.-Vrouwestraat 5 bus 4 Artikel 5. De in artikel 1 genoemde vertegenwoordiger (of bij belet genoemde plaatsvervanger(s)) wordt (worden) gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 002 Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone vergadering van de algemene vergadering op vrijdag 22 februari Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;

3 Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere wijzigingen; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg; Gelet op de oproepingsbrief van 18 december 2012 voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 22 februari 2013 om uur die de volgende agendapunten bevat: 1. De algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur: Verkiezing van 20 bestuurders A (deelnemers-gemeenten) Verkiezing van 5 bestuurders B (andere deelnemers) 2. Kennismaking met IGL en haar drie instellingen (informatief) Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota s betreffende de punten vermeld op de agenda van de buitengewone vergadering d.d. 22 februari 2013 van de Algemene Vergadering; Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één (1) vertegenwoordiger mag aanduiden; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervanger: - Afgevaardigde: - Aantal deelnemers aan de stemming: 32 - Blanco en onthoudingen: 0 - Ongeldige stemmen : 0 De heer Gerard Colson 32 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt - Plaatsvervanger : - Aantal deelnemers aan de stemming: 32 - Blanco en onthoudingen: 0 - Ongeldige stemmen : 0 De heer Dexters Bert 32 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota s worden de agendapunten van de buitengewone vergadering d.d. 22 februari 2013 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. Na de stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: de heer Colson Gerard, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Boudewijnlaan 146 bus 5 met als plaatsvervanger: de heer Dexters Bert, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Kievitstraat 24 Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

4 Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. 003 Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL): voordracht van een kandidaat-bestuurder met stemrecht. Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 op het gebied van de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA/2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, afgekort IGL, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Klotstraat 125; Gelet op artikel 16 van de gecoördineerde statuten van IGL; Overwegende dat de Raad van Bestuur van IGL wordt samengesteld via overleg tussen de Limburgse politieke partijen om tot een evenwichtige samenstelling te komen; Overwegende dat er in totaal 25 bestuursmandaten zijn, waarvan 20 voorbehouden voor de deelnemers-gemeentebesturen en 5 mandaten voor de andere deelnemers; Overwegende dat er bij de verdeling van de beschikbare gemeentelijke mandaten tussen de diverse Limburgse politieke partijen een mandaat toegekend werd aan onze gemeente; Gelet op volgende kandidatu(u)r(en) - Mevrouw Janssen Veerle, gemeenteraadslid Wonende te 3630 Maasmechelen, Heirstraat 146 Gelet op het resultaat van de stemming als volgt: - Aantal deelnemers aan de stemming: 32 - Aantal neergelegde stembiljetten: 32 - Aantal onthoudingen of blanco s: 0 Mevrouw Janssen Veerle bekomt 32 stemmen Mevrouw Janssen Veerle wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van IGL. Deze voordracht blijft geldig tot een andersluidende gemeenteraadsbeslissing. Artikel 3. Dit besluit wordt in overeenstemming met artikel 252 van het Gemeentedecreet ter kennis gebracht van de provinciegouverneur. Artikel 4. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan IGL.

5 004 Limburg.net - Aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering op woensdag 27 maart 2013 om 19u00. Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, 2,3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; Gelet op de statuten van Limburg.net; Gelet op de uitnodigingsbrief van 24 januari 2013 (referte FA_AM_130124_030) tot de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 27 maart 2013 om 19u00 in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. Gelet op de agenda van deze vergadering: 1. Welkom door de voorzitter 2. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 3. Aanduiding secretaris en stemopnemers 4. Ambtshalve ontslagname huidige bestuurders en benoeming leden va de raad van bestuur. 5. Ambtshalve ontslagname huidige bestuurders met raadgevende stem en benoeming nieuwe bestuurders met raadgevende stem. 6. Varia a) Toelichting grote lijnen ondernemingsplan (wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering van juni 2013) 7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren. Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2013 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net wordt aangewezen : Dhr. Palmers Patrick, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Kasteelstraat 21 De aangeduide vertegenwoordiger beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt in Limburg.net (art. 7, 9 en 37 statuten). Ingeval er meerdere vertegenwoordigers zijn aangeduid, worden de stemmen evenredig verdeeld. Ingeval bij evenredige verdeling over de vertegenwoordigers er één (of meerdere) overblijvende stem(men) is/zijn, wordt/worden deze toegewezen aan de oudste vertegenwoordiger. Artikel 2 Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net van 27 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform het besluit van de gemeenteraad over de agenda van die vergadering. Artikel 3. De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2013 van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

6 Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 005 Limburg.net : Voordracht van een bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur. Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, 2,3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; Gelet op de statuten van Limburg.net, verder de Statuten genoemd; Gelet op de omzendbrief zoals verstuurd door Limburg.net d.d. 23/11/2012 betreffende de vernieuwing van de mandaten in Limburg.net; Gelet op de uitnodigingsbrief van 24 januari 2013 met referte FA_AM_130124_030 tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Limburg.net op woensdag 27 maart 2013 om 19 u. in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; Gelet op artikel 57 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een Bijzondere algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op artikel 46 van het Decreet en artikel 20 van de Statuten die bepalen dat iedere gemeentedeelnemer recht heeft op één mandaat met stemrecht in de raad van bestuur. Iedere deelnemer heeft dus het recht om één kandidaat-bestuurder met stemrecht voor te dragen. Iedere bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem in de raad van bestuur van Limburg.net; Gelet op de onverenigbaarheden van artikel 20 van de Statuten en artikel 48 van het Decreet; Overwegende dat op 4 januari 2013 een vernieuwing van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden; Overwegende dat de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart 2013; Overwegende dat de gemeente gebruik wenst te maken van het recht één kandidaat bestuurder met stemrecht voor te dragen; Overwegende dat de heer Thorez Stefan ter kennis heeft gegeven kandidaat te zijn om als bestuurder met stemrecht binnen LIMBURG.NET. benoemd te worden. De heer Thorez Stefan, gemeenteraadslid Wonende te 3630 Maasmechelen, J. Smeetslaan 6 bus 4 wordt voorgedragen als bestuurder met stemrecht van Limburg.net. Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan LIMBURG.NET.

7 006 Limburg.net - Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, 2,3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; Gelet op de statuten van Limburg.net, verder de Statuten genoemd; Gelet op de omzendbrief zoals verstuurd door Limburg.net d.d. 23/11/12 betreffende de vernieuwing van de mandaten in Limburg.net; Gelet op de uitnodigingsbrief van 24 januari 2013 met referte FA_AM_130124_030 tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Limburg.net op woensdag 27 maart 2013 om 19 u. in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt; Gelet op artikel 57 van het Decreet dat bepaalt dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een Bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet dat uit het samenlezen van artikel 21 van de Statuten en artikel 52, tweede alinea van het Decreet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste drie rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Gelet dat door de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net de kandidaat-afgevaardigde(n) op grond van de volgende criteria word(t)en aangeduid (artikel 22 van de Statuten): Van de aldus aangeduide gemeenteraadsleden zal een ranglijst worden opgemaakt aan de hand van volgende criteria, die gerangschikt zijn in dalende volgorde van toepassing: a) De ononderbroken anciënniteit van het aangeduide gemeenteraadslid, waarbij het gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit het eerst wordt gerangschikt. b) Het geslacht van het aangeduide gemeenteraadslid waarbij het gemeenteraadslid met het andere geslacht dan de meerderheid van de leden van de raad van bestuur het eerst wordt gerangschikt. c) De leeftijd van het aangeduide gemeenteraadslid, waarbij het jongste gemeenteraadslid het eerst wordt gerangschikt. Overwegende dat op 4 januari 2013 een vernieuwing van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden; Overwegende dat de Bijzondere algemene vergadering van Limburg.net ter installatie van de raad van bestuur plaatsvindt op woensdag 27 maart Overwegende dat de gemeente gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een kandidaat bestuurder met raadgevende stem voor te dragen; Overwegende dat mevrouw Deckers Alice en mevrouw De Cuyper Christel ter kennis hebben gegeven kandidaat te zijn om als raadgevend bestuurder binnen Limburg.net benoemd te worden. Gaat de gemeenteraad over tot de stemming aantal deelnemers aan de stemming: 32

8 blanco en onthoudingen: 3 ongeldige stemmen: 0 Mevrouw De Cuyper Christel bekomt 20 stemmen Mevrouw Deckers Alice bekomt 9 stemmen BESLUIT: met 20 stemmen voor De Cuyper C., 9 stemmen voor Deckers A. en 3 blanco stemmen Mevrouw De Cuyper Christel, gemeenteraadslid, wonende te 3630 Maasmechelen, Proosterbosstraat 140, wordt voorgedragen als raadgevend bestuurder van Limburg.net; De ononderbroken anciënniteit van de betrokkene bedraagt 0 jaar; De geboortedatum van de betrokkene is Een afschrift van dit besluit wordt in tweevoud verzonden aan Limburg.net. 007 Infrax Limburg - Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op donderdag 28 maart Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 28 maart 2013 dat volgende agendapunten bevat : 1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders 2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Donders Jean 32 stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - dhr. Donders Jean draagt 100 % van de stemmen De aangeduide vertegenwoordiger(s) word(t)en gemandateerd om de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van de raad van bestuur van Infrax Limburg goed te keuren en om het presentiegeld vast te stellen.

9 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Donders Jean, gemeenteraadslid Wonende te 3630 Maasmechelen, Sneppenlaan 3 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - dhr. Donders Jean draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger(s) [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax Limburg. 008 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: Voordracht van een kandidaat-bestuurder met stemrecht. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg ; Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren; Gelet op de statuten van Infrax Limburg en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder, maar dat er in totaliteit slechts 15 mandaten te begeven zijn voor alle gemeentelijke deelnemers gezamenlijk; Gelet op de kandidatuur van mevrouw Maes Diane voor dit mandaat; Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet;

10 Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder bij Infrax- Limburg: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Mevrouw Maes Diane 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Mevrouw Maes Diane, gemeenteraadslid, wonende te 3630 Maasmechelen, Loobronstraat 40, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Infrax Limburg, waar zijn voordracht aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 zal worden voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax Limburg. 009 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg ; Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren; Gelet op de statuten van Infrax Limburg en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt: Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid dan worden deze afgevaardigden allen door de algemene vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. Bij gelijke anciënniteit wordt

11 voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft. Gelet op de kandidatuur mevrouw Deckers Alice voor dit mandaat; Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Infrax-Limburg: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Mevrouw Deckers Alice 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Mevrouw Deckers Alice, gemeenteraadslid, wonende te 3630 Maasmechelen, Eisdenweg 66, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Infrax Limburg, waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst en met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie zal worden gesteld. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax Limburg. 010 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: Voorstel tot statutenwijziging. Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op artikel 39; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg; Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende brief d.d. 29 januari 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te weigeren.

12 Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Infrax Limburg die aan de algemene vergadering van 29 april 2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd. De nog aan te duiden vertegenwoordiger [of bij belet zijn/haar plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijziging. Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax Limburg. 011 Inter-media - aanduiding afgevaardigde(n) voor de buitengewone algemene µ vergadering op dinsdag 26 maart Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media; Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 26 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders 2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Mevrouw Hamers Nathalie 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Met als plaatsvervanger: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Dexters Bert 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - Mevrouw Hamers Nathalie draagt 100 % van de stemmen

13 De aangeduide vertegenwoordiger(s) word(t)en gemandateerd om de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van de raad van bestuur van Inter-media goed te keuren en om het presentiegeld vast te stellen. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mevrouw Hamers Nathalie, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Boudewijnlaan 144 Met als plaatsvervanger: Dhr. Dexters Bert, gemeenteraadslid, Wonende te 3630 Maasmechelen, Kievitstraat 24 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - Mevrouw Hamers Nathalie draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staand artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. 012 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: Voordracht van een kandidaatbestuurder met stemrecht. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media ; Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 26 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Inter-media zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren;

14 Gelet op de statuten van Inter-media en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder; Gelet op de kandidatuur van de heer Pieters Andy voor dit mandaat ; Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder bij Intermedia: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Pieters Andy 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt De heer Pieters Andy wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-media, waar zijn voordracht aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013 zal worden voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. 013 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: Voordracht van een kandidaatbestuurder met raadgevende stem. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media; Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 26 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Inter-media zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren; Gelet op de statuten van Inter-media en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van

15 burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid dan worden deze afgevaardigden allen door de algemene vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft. Gelet op de kandidatuur van mevrouw Deckers Alice, gemeenteraadslid en de heer Karali Serdar, gemeenteraadslid voor dit mandaat ; Overwegende dat de kandidaten zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevinden zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Inter-media : aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 3 ongeldige stemmen: 0 Dhr.. Karali Serdar 19 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt Mevrouw Deckers Alice 10 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt BESLUIT: met 19 stemmen voor Karali S., 10 stemmen voor Deckers A. en 3 blanco stemmen De heer Karali Serdar wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Intermedia, waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst en met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie zal worden gesteld. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. 014 Inter-energa - Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering op donderdag 28 maart Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa ;

16 Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 28 maart 2013 dat volgende agendapunten bevat : 1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders 2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Vanderhallen Eddy 32 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - Dhr. Vanderhallen Eddy draagt 100 % van de stemmen De aangeduide vertegenwoordiger(s) word(t)en gemandateerd om de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van de raad van bestuur van Inter-energa goed te keuren en om het presentiegeld vast te stellen. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Vanderhallen Eddy,gemeenteraadslid Wonende te 3630 Maasmechelen, Rootstraat 16 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - Dhr. Eddy Vanderhallen draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger(s) [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa. 015 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: Voordracht van een kandidaat-bestuurder met stemrecht. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

17 Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa ; Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Interenerga zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren; Gelet op de statuten van Inter-energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat de gemeenteraden elk het recht hebben om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder; Gelet op de kandidatuur van de heer Hamers Romain voor dit mandaat; Overwegende dat de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder bij Interenerga: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Hamers Romain 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt. De heer Hamers Romain wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-energa, waar zijn voordracht aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 zal worden voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa. 016 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa;

18 Overwegende dat artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers; Gelet op artikel 57 van het decreet bepaalt dat alle mandatarissen van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; Gelet op het gegeven dat op 28 maart 2013 een buitengewone algemene vergadering van Interenerga zal plaatsvinden met het oogmerk om de algehele vervanging van de raad van bestuur door te voeren; Gelet op de statuten van Inter-energa en in het bijzonder op artikel 17 dat o.m. bepaalt dat elke gemeente het recht heeft een afgevaardigde aan te duiden die raadslid is in de betrokken gemeente en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de statutaire benoemingscriteria bepaald zijn als volgt : Zijn er ten hoogste vijf gemeenten die een afgevaardigde hebben aangeduid dan worden deze afgevaardigden allen door de algemene vergadering aangeduid om vanaf de volgende raad van bestuur deel te nemen aan de vergaderingen. Zijn er meer dan vijf gemeenten die een aanduiding hebben gedaan, dan worden diegenen benoemd die de grootste ononderbroken anciënniteit hebben als gemeenteraadslid in hun respectievelijke gemeenteraad. Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang verleend aan die voorgedragen kandidaten waarvan het geslacht verschilt van het geslacht van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, en indien er dan nog meer dan vijf kandidaten overblijven zal de ouderdom in jaren de doorslag geven waarbij de oudste kandidaten eerst worden benoemd. De mandaten van de leden met raadgevende stem hebben dezelfde duurtijd als de mandaten van de effectieve leden. Vanaf de installatie van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal er nog slechts één mandaat met raadgevende stem zijn waarvoor de benoemingsprocedure zoals boven vermeld mutatis mutandis van toepassing blijft. Gelet op de kandidaturen van mevrouw Deckers Alice, gemeenteraadslid en de heer Bektas Ince, gemeenteraadslid voor dit mandaat; Overwegende dat de kandidaten zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevinden zoals voorzien in artikel 48 van het decreet; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Inter-energa : aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 4 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Bektas Ince 16 ja-stemmen en 0 nee-stemmen bekomt Mevr. Deckers Alice 12 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt. BESLUIT: met 16 stemmen voor Bektas I., 12 stemmen voor Deckers A. en 4 blanco stemmen De heer Bektas Ince wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem bij Interenerga, waar zijn voordracht aan de statutaire benoemingscriteria zal worden afgetoetst en met eventuele kandidaten van andere gemeenten-aandeelhouders in concurrentie zal worden gesteld. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa.

19 017 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa: statutenwijziging. Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op artikel 39; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa; Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij aangetekende brief d.d. 29 januari 2013 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te weigeren. Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota wordt de statutenwijziging van Interenerga die aan de algemene vergadering van 14 mei 2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd goedgekeurd. De nog aan te duiden vertegenwoordiger [of bij belet zijn/haar plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijziging. Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa. 018 Inter-aqua - aanduiding afgevaardigde voor de Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 26 maart Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua ; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua ; Gelet op de oproepingsbrief van 29 januari 2013 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 26 maart 2013 die volgende agendapunten bevat :

20 1. Statutaire benoeming van de nieuwe bestuurders 2. Vaststelling presentiegeld raad van bestuur Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 2 vertegenwoordigers mag aanduiden in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband inter-aqua; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s) waaruit blijkt dat: aantal deelnemers aan de stemming: 32 blanco en onthoudingen: 0 ongeldige stemmen: 0 Dhr. Hamers Romain 32 ja-stemmen en 0 nee- stemmen bekomt Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - dhr. Hamers Romain draagt 100 % van de stemmen. De aangeduide vertegenwoordiger wordt gemandateerd om de voorgestelde statutaire benoemingen van de leden van de raad van bestuur van Inter-aqua goed te keuren en om het presentiegeld vast te stellen. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Hamers Romain, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Zavelweg 44 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - Dhr. Hamers Romain draagt 100 % van de stemmen Artikel 3. Bovengenoemde vertegenwoordiger(s) [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-aqua. 019 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: Voordracht van een kandidaatbestuurder met stemrecht. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua ;

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 januari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : Penders Caroline, voorzitter Lenssen Georges, burgemeester Bemelmans

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 22 november 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 9 november 2010 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges Burgemeester Penders Caroline voorzitter Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 7 mei 2013 ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 18/11/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Openbare notulen Zitting van 25 oktober 2016

Openbare notulen Zitting van 25 oktober 2016 Gemeenteraad Openbare notulen Zitting van 25 oktober 2016 Samenstelling: Aanwezig: de heer Erik Kortleven; mevrouw Mieke Ramaekers; mevrouw Tanja Imbornone; de heer Johan Wolk; mevrouw Marleen Kortleven;

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013

VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013 VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013 Aanwezig : Afwezig : Vanbel Felix - voorzitter Gielis Kristin - burgemeester Smets Benny, Sels Frank, Janssens Octaaf, Broeckx Gerda, Van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16 RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Dirck Haest, Geert Heeres, Matthias

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Openbare zitting 01 PV kasverslag en financieel rapport 4de kwartaal 2012 Op 31 december 2012 bedraagt het te verantwoorden vermogen van de gemeente 3.290.233,02

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 7 mei 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven Ronald,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en

- Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Voorgedragen worden respectievelijk schepen Bert De Wit en Zitting van 31 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel en Jan Van Herck; schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 maart 2017 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric (afwezig bij punt 3) - voorzitter Dedrij Ludo, Deneuker Danny (burgemeester),

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 31 maart 2009 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 06/06/2006

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 06/06/2006 BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 06/06/2006 001. VASTSTELLING RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, STORTEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN Met eenparig akkoord beslist

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde.

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde. GEMEENTE BEGIJNENDIJK Kerkplein 5 3130 Begijnendijk Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad In zitting van: 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: Spiessens Peter; Burgemeester: Michiels Willy; Schepenen:

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 12.02.2013 Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter, F. Havet, G. Hardiquest, Schepenen T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2012

GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2012 GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2012 Proces-verbaal De gemeenteraad van Lummen vergadert heden onder voorzitterschap van Luc Wouters, naar aanleiding van een eerste bijeenroeping gedaan door de voorzitter

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie