Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens S., van Nimwegen D., Beirinckx M., De Belder R., Verbert A., Caers Y. vanaf punt 0004, Van Dessel L. vanaf punt 0006, Van Eccelpoel R. vanaf punt 0004, Dils B., Goris H., Van Rompaey T., De Pooter E., Verboven L., Redig L., Helsen K. - raadsleden Van der Schoot W. - Secretaris Verontschuldigd : Engelen C., Durieux J., Bouvin L. - raadsleden De zitting wordt te uur geopend. Openbare zitting 0001 Verslag vorige zitting Het verslag van de vorige zitting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd AWW: agenda jaarvergadering op 14 juni 2012 Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging AWW; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat art. 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Ranst de beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de intergemeentelijke samenwerking, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking tot de toepassing van art. 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de oproepingsbrief van 28 maart 2012 voor de statutaire jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband AWW, die plaatsvindt op 14 juni 2012 om uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de commissaris-revisor. 3.1 Goedkeuring jaarrekening AWW. 3.2 Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening AWW

2 4. Winstverdeling (Art. 45 van statuten). 5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de werking van de gemeenteraad en Art. 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Kennis te nemen van de agenda van de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken van 14 juni 2012 en er goedkeuring aan te verlenen alsook als aan zijn inhoud. Art. 2: De jaarrekening 2011 van AWW goed te keuren. Art. 3: Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor. Art. 4: Goedkeuring te hechten aan de volledige agenda en zijn inhoud. Art. 5: De afgevaardigde op de algemene vergadering van AWW van 14 juni 2012 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, te mandateren om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Antwerpse Waterwerken ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen AWW: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger jaarvergadering op 14 juni 2012 Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging AWW; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat art. 44 van voormeld decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Ranst de beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de intergemeentelijke samenwerking, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking tot de toepassing van art. 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de oproepingsbrief van 28 maart 2012 voor de statutaire jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband AWW, die plaatsvindt op 14 juni

3 2012 om uur in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen met als agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de commissaris-revisor. 3.1 Goedkeuring jaarrekening AWW. 3.2 Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening AWW 4. Winstverdeling (Art. 45 van statuten). 5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de werking van de gemeenteraad en art. 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; Overwegende dat art. 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria een nuttige aanduiding te kunnen doen; Overwegende de geheime stemming waarbij 19 raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij na de stemming 19 stembrieven in de stembus gevonden werden; Overwegende de uitslag van de geheime stemming; - 15 stemmen voor mw. Muyshondt Tine, schepen, 2 tegen en 2 onthoudingen als effectief lid - 15 stemmen voor mw. M. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid, 2 tegen en 2 onthoudingen als plaatsvervangend lid Besluit: Art. 1: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de hierboven vermelde vergaderingen aan te wijzen: - Mw. Muyshondt Tine, schepen als effectief lid, - Mw. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid als plaatsvervangend lid Art. 2: Voormelde afgevaardigde op de algemene vergadering van AWW van 14 juni 2012 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, te mandateren om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Antwerpse Waterwerken ov, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. Vervoegt de zitting: Caers Y., Van Eccelpoel R. - raadsleden

4 0004 Cipal: agenda algemene vergadering op 15 juni 2012 Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op de statuten van CIPAL; Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2012 tot de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2012 om uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten: 1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 26 april 2012, waaronder de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda van de algemene vergadering; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten en de daaronder door de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te weigeren; Overwegende dat artikel 44 DIS bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2012 en de in dat verband door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 26 april 2012, goedgekeurd. Art. 2:

5 De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten en de daaronder te nemen beslissingen van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 juni 2012 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel Cipal: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering op 15 juni 2012 Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van de gemeenteraad; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg DIS ); Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg CIPAL ); Gelet op de statuten van CIPAL; Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2012 tot de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2012 om uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de volgende agendapunten: 1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 26 april 2012, waaronder de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda van de algemene vergadering; Overwegende dat artikel 44 DIS bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering;

6 Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Overwegende de geheime stemming waarbij 21 raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij na de stemming 21 stembrieven in de stembus gevonden werden; Overwegende de uitslag van de geheime stemming; - 17 stemmen voor mw. Dils Brit, gemeenteraadslid, 1 tegen en 3 onthoudingen als effectief lid - 17 stemmen voor mw. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid, 1 tegen en 3 onthoudingen als plaatsvervangend lid Besluit: Art. 1: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de hierboven vermelde vergaderingen aan te wijzen: - Mw. Dils Brit, gemeenteraadslid, als effectief lid, - Mw. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid als plaatsvervangend lid Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. Vervoegt de zitting: Van Dessel L. - Raadslid 0006 IKA: agenda algemene vergadering op 26 juni 2012 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort tot IKA; Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die bijeengeroepen wordt op 26 juni 2012 per aangetekend schrijven van 23 april 2012; Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt; Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de activiteiten die IKA in 2011 heeft ontwikkeld en deze activiteiten in overeenstemming zijn met het ondernemingsplan van IKA dat door de algemene vergadering van 25 juni 2007 is goedgekeurd; Overwegende dat de jaarrekening 2011 en de balans per 31 december 2011 een getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2011 en de commissaris een verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud; Overwegende dat de winstverdeling een getrouwe uitvoering is van de statutaire bepalingen; Gelet op de documenten gevoegd bij de aangetekende zending van 23 april 2012 ;

7 Gelet op het gemeentedecreet; Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping van 23 april 2012, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 26 juni 2012, 1. Afsluiting boekjaar 2011 a. Verslag van de Raad van Bestuur b. Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2011 en winstverdeling c. Verslag van de commissaris d. Kwijting van de bestuurders e. Kwijting van de commissaris 2. Verslaggeving VID 3. Statutaire benoemingen en mededeling Art. 2: Keurt het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekening 2011, de balans per 31 december 2011 en de winstverdeling goed. Beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Lieven Ex IKA: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering op 26 juni 2012 Gelet op de raadsbesluiten inzake de toetreding en de verleningen van de toetreding tot de intercommunale vereniging IKA; Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 23 april 2012 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 26 juni 2012; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de IKA-statuten; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het Decreet intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 44 van het Ddcreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert; Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; Gelet op het rondschrijven van dhr. Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 11 maart 2002 aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven;

8 Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij IKA recht heeft op één volmachtdrager; Overwegende de geheime stemming waarbij raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij 22 raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij na de stemming 22 stembrieven in de stembus gevonden werden; Overwegende de uitslag van de geheime stemming; - 18 stemmen voor mw. Dils Brit, gemeenteraadslid, en 4 onthoudingen als effectief lid - 18 stemmen voor mw. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid, en 4 onthoudingen als plaatsvervangend lid Besluit: Art. 1: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de hierboven vermelde vergaderingen aan te wijzen: - Mw. Dils Brit, gemeenteraadslid, als effectief lid, - Mw. Beirinckx Monique, gemeenteraadslid als plaatsvervangend lid Art.2: De volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager te mandateren om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de Algemene Vergadering van IKA op 26 juni Art.3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan IKA IGEAN dienstverlening: agenda algemene jaarvergadering op 22 juni 2012 Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de

9 wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op art. 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen, Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering van vrijdag 22 juni 2012 te uur te organiseren met volgende dagorde: 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar jaarrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar benoemen van een bedrijfsrevisor 6. benoemen van leden van de raad van bestuur. Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering, evenals volgende documenten: 1. de jaarrekening 2011, met een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden 2. het jaarverslag een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 1 en 3 4. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal. Overwegende dat art. 44 van het decreet en art van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1:

10 De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar kennisname van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar vaststellen van de jaarrekening kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar goedkeuren van het benoemen van een bedrijfrevisor 6. goedkeuren van het benoemen van leden van de raad van bestuur. Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 te uur deel te nemen aan de bespreking over de in Art. 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd IGEAN dienstverlening: agenda buitengewone algemene vergadering op 22 juni 2012 Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op art. 39 van het decreet dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering;

11 Overwegende dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor deze algemene vergadering een door de raad van bestuur goedgekeurd ontwerp aan alle deelnemers moet worden voorgelegd; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 tot goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging zoals voorgelegd door de raad van bestuur; Overwegende dat na deze statutenwijziging de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening; Gelet op artikel 32 van het decreet dat alle toetredingen aanvaard worden door de algemene vergadering; Gelet op artikel 11 van de statuten dat de bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers dan de gemeenten of de provincie bepaald worden door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om twee buitengewone algemene vergaderingen te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel als volgt: - Eerste buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening met als enig agendapunt: de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening - Tweede buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening met volgende dagorde: a. aanvaarden van de toetreding van IGEAN milieu & veiligheid bij IGEAN dienstverlening b. bepalen van het bedrag dat door IGEAN milieu & veiligheid in het vast kapitaal moet worden gestort Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergaderingen, evenals volgende documenten: 1. De statutenwijziging van IGEAN dienstverlening met uitgebreide motiveringsnota 2. een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 2 3. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal. Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de twee buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening die zullen gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990

12 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: - Eerste buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening met als enig agendapunt: de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening - Tweede buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening met volgende dagorde: a. aanvaarden van de toetreding van IGEAN milieu & veiligheid bij IGEAN dienstverlening b. bepalen van het bedrag dat door IGEAN milieu & veiligheid in het vast kapitaal moet worden gestort Art.2 : De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur deel te nemen aan de bespreking over de in art. 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art.3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd IGEAN dienstverlening: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering op 22 juni 2012 Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd; Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969; Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening; Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd,

13 Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 366 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 5 oktober 2011 en de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Gelet op artikel 39 van het decreet dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering; Overwegende dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor deze algemene vergadering een door de raad van bestuur goedgekeurd ontwerp aan alle deelnemers moet worden voorgelegd; Overwegende dat na deze statutenwijziging de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening; Gelet op artikel 32 van het decreet dat alle toetredingen aanvaard worden door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 370 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om twee buitengewone algemene vergaderingen te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 20 maart 2012 met de uitnodiging voor de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergaderingen; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering en de twee buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur; Overwegende de geheime stemming waarbij 22 raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij na de stemming 22 stembrieven in de stembus gevonden werden; Overwegende de uitslag van de geheime stemming; - 18 stemmen voor mw. Muyshondt, Tine schepen, 1 tegen en 3 onthoudingen als effectief lid - 15 stemmen voor mw. Damen Nicole, schepen 3 tegen en 4 onthoudingen als plaatsvervangend lid Besluit: Art. 1: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de hierboven vermelde vergaderingen aan te wijzen: - Mw. Muyshondt Tine, schepen, als effectief lid, - Mw. Damen Nicole, schepen, als plaatsvervangend lid Art. 2:

14 De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze jaarvergadering en buitengewone algemene vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd IGEAN milieu en veiligheid: agenda algemene jaarvergadering op 22 juni 2012 Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr , Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Overwegende dat op deze vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor; Overwegende dat de documenten hiertoe samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen; Overwegende dat deze jaarvergadering eveneens kwijting verleent aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 te uur met volgende dagorde: 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar jaarrekening kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar benoemen van een bedrijfsrevisor 6. benoemen van leden van de raad van bestuur 7. benoemen van leden van de adviescomités,

15 Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering, evenals volgende documenten: 1. de jaarrekening 2011, met een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden 2. het jaarverslag een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 1 en 3 4. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal. Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid op vrijdag 22 juni 2012; Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld; Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 1. kennisname van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar kennisname van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar vaststellen van de jaarrekening kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar goedkeuren van het benoemen van een bedrijfrevisor 6. goedkeuren van het benoemen van bestuurders 7. goedkeuren van het benoemen van leden van de adviescomités Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 te uur deel te nemen aan de bespreking over de in art. 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd IGEAN milieu en veiligheid: agenda buitengewone algemene vergadering op 22 juni 2012

16 Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003, Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd, Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, Overwegende dat na een statutenwijziging van IGEAN dienstverlening de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening, Gelet op artikel 32 van het decreet dat een toetredingsbeslissing wordt genomen door de algemene vergadering, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel met als enig agendapunt de toetreding van IGEAN milieu & veiligheid tot IGEAN dienstverlening. Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering, evenals volgende documenten: 1. een uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur van 7 maart 2011, onder punt 2 2. de cijfergegevens van de inwoners en het kapitaal. Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering, Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op vrijdag 22 juni 2012, Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld, Gelet op de toelichting, Gelet op de bespreking, Besluit met eenparigheid van stemmen Art.1: De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op

17 vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : goedkeuren van de toetreding van IGEAN milieu & veiligheid tot IGEAN dienstverlening. Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art.3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd 0013 IGEAN milieu en veiligheid: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering op 22 juni 2012 Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr ; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 68 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 5 oktober 2011 en de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om de jaarvergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 te uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Overwegende dat na een statutenwijziging van IGEAN dienstverlening de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening;

18 Gelet op artikel 32 van het decreet dat een toetredingsbeslissing wordt genomen door de algemene vergadering; Gelet op de beslissing genomen tijdens de 72 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 maart 2012 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur in het Cultureel Centrum Kadans te 2990 Wuustwezel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20 maart 2012 met de uitnodiging voor deze buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur, Overwegende de geheime stemming waarbij 22 raadsleden deelnamen waarbij een stembriefje met de naam van de voorgedragen kandidaat en plaatsvervanger overhandigd werd aan ieder raadslid; Overwegende de geheime stemming waarbij na de stemming 22 stembrieven in de stembus gevonden werden waarvan 2 ongeldig; Overwegende de uitslag van de geheime stemming; - 17 stemmen voor mw. Muyshondt, Tine schepen, 1 tegen en 2 onthoudingen als effectief lid - 15 stemmen voor mw. Damen Nicole, schepen 3 tegen en 2 onthoudingen als plaatsvervangend lid Besluit: Art. 1: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de hierboven vermelde vergaderingen aan te wijzen: - Mw. Muyshondt Tine, schepen, als effectief lid, - Mw. Damen Nicole, schepen, als plaatsvervangend lid Art. 2: De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 22 juni 2012 vanaf uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze jaarvergadering buitengewone algemene vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Art. 3: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd IVEKA: agenda algemene vergadering op 26 juni 2012 Overwegende dat de gemeente Ranst voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka,

19 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; Overwegende dat de gemeente Ranst per aangetekend schrijven van 22 maart 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 26 juni 2012 plaatsheeft in De Residentie, Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt werd; Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Overwegende dat het eerste agendapunt een statutenwijziging omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 20 maart 2012; Overwegende dat voortbouwend op de resultaten van de uitgevoerde denkoefening rond het efficiënter maken van het distributienetbeheer binnen Eandis een aantal voorstellen ontwikkeld werden tot hertekening van de bestuurlijke organisatie van de distributienetbeheerders; Overwegende dat het vanaf de legislatuurwissel in maart 2013 de bedoeling is te komen tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting, een verhoogde transparantie en een blijvende en directere betrokkenheid van de openbare besturen alsook een fundamentele vermindering van het aantal mandaten. Overwegende dat in het kader van het evoluerend energielandschap vastgesteld wordt dat een belangrijk gedeelte van de bestuurlijke werking zich situeert op lokaal vlak, een ander gedeelte op het bovengemeentelijke niveau (het niveau van de distributienetbeheerder) en nog een ander gedeelte op het niveau van de werkmaatschappij Eandis, die optreedt voor de 234 gemeenten van de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders; Gelet op het voorstel om de bestaande beleidsniveaus te herschalen naar deze drie hogervermelde niveaus: ten eerste het niveau van de nieuw op te richten Regionale BestuursComités (RBC s) die bevoegd zijn voor de zaken met direct lokaal belang en binding, zoals de lokale werken, openbare verlichting, REG, samenwerking met OCMW, ten tweede het niveau van een beperkte raad van bestuur van elke distributienetbeheerder voor de behartiging van de wettelijke opdrachten en zaken van strategische, beleidsmatige en patrimoniale aard die het direct lokaal belang overstijgen (zoals jaarrekening, budgetten, dividendenbeleid), en ten derde het niveau van de raad van bestuur van Eandis voor overkoepelende thema s die het hele Eandis-werkingsgebied bestrijken, en waarbij advies verstrekt wordt aan de raden van bestuur van de distributienetbeheerders; Gelet op de vertegenwoordiging van alle 46 deelnemende gemeenten in één van de twee RBC s die door Iveka worden opgericht, nl. het RBC Oost en het RBC West, samengesteld uit respectievelijk 20 en 26 gemeentelijke mandatarissen; Overwegende dat de raad van bestuur van Iveka samengesteld zal zijn uit zes openbare bestuurders alsook één lid met raadgevende stem, en dat daarnaast Electrabel nv aangeduid wordt als bestuurder, optredend via een vaste vertegenwoordiger of een gevolmachtigde plaatsvervanger; Overwegende dat het directiecomité, de deskundigen en de regionale adviescomités niet verder weerhouden worden; Overwegende dat bij Iveka het totaal aantal openbare mandaten gereduceerd wordt van 120 naar 61; Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen opgemaakt werden onder de opschortende voorwaarden vermeld in artikel 2 van dit raadsbesluit;

20 Overwegende dat rekening houdende met deze opschortende voorwaarden de nieuwe bepalingen in werking zullen treden op de BAV van Iveka in maart 2013 waarop alle bestaande mandaten vervallen en in de nieuwe wordt voorzien; Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het gemeentedecreet; Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 26 juni 2012: 1 Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlagen 2 Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 4 Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar Statutaire benoemingen 6 Statutaire mededelingen. Art. 2: zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka, dit onder volgende opschortende voorwaarden: - de opheffing/opschorting van de in artikel 42 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking voorziene sperperiode in 2012; - de tijdige aanpassing van de betrokken wetgeving (zijnde het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking); - de goedkeuring van het voorstel door de respectieve toezichthoudende overheden, met name. het niet-uitoefenen van het gewoon en bijzonder administratief toezicht (schorsings- en vernietigingsbevoegdheid). Art. 3: de heren José Verbiese en/of Nick Vandevelde als gevolmachtigden aan te stellen ter vaststelling van de vervulling van de in artikel 2 vermelde opschortende voorwaarden ten aanzien van voorgestelde statutenwijzigingen. Art. 4: de vertegenwoordigers van de stad/gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 26 juni 2012, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen; Art. 5: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare

Zitting van 23 april Kennisname jaarverslag 2011 projectvereniging woondienst regio Roeselare Zitting van 23 april 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 27 mei 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 18/11/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012 AANVANG: te 20.00 uur in de vergaderzaal rusthuis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: M. Sanders, S. Smeulders, I. Vorsselmans, K. Roovers, M. Van Dyck, H. Hoeymans, raadsleden

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 Aanwezig: Guido Sel, voorzitter; Koen Volckaerts, burgemeester; Dave Van den Bergh, Arnold Herrebout, Guy Wollants, Bart Van Couwenberghe, Goedele Breyne, Schepenen;

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9 RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 MEI 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de kastoestand op 31 maart 2009. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST 1) Vaststelling jaarrekening gemeente 2015 OPENBARE ZITTING De rekening 2014 wordt ter vaststelling voorgesteld, welke kan worden samengevat als volgt: INITIEEL

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16 RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Dirck Haest, Geert Heeres, Matthias

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015

Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015 Volmacht 1 voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2015 Ondergetekende: (Naam en voornaam van de aandeelhouder) Volledige adres van de aandeelhouder: Houder van gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015

Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015 Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015 Aanwezig: De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde, De Schutter

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13 RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Pieter Goedemé, Geert Heeres, Annemie Van Orshaegen,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 3 april 2017 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 3 april 2017 goed. Verslag aan provincie gemeenteraad van 8 mei 2017 OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 3 april 2017 goed. 02. Kennisname verslagen

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013 TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 26 mei 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie