AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad"

Transcriptie

1 AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari Het verslag van de zitting van 29 januari 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 2001 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de gemeenteraad ontvangt elk gemeenteraadslid overeenkomstig artikel 12 van dit reglement een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering. Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet. Gelet op artikel 12, 2 de lid, van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van 3 mei Gelet op het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 29 januari Overwegende dat geen opmerkingen worden geformuleerd omtrent de notulen van de gemeenteraadszitting van 29 januari Enig artikel - Het verslag van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2007 wordt goedgekeurd Gemeenteraad - Data van de zittingen voor het dienstjaar Mededeling. Naar analogie met voorgaande jaren waarbij het schepencollege de data meedeelt van de gemeenteraadszittingen voor het lopende of eerstvolgende dienstjaar, meldt de voorzitter van de gemeenteraad thans de data mee van de volgende gemeenteraadszittingen voor het dienstjaar Daarnaast kan de gemeenteraad zo dikwijls vergaderen als de zaken, die tot haar bevoegdheid behoren, het vereisen. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 26 juni 1995 houdende goedkeuring van het Reglement van Orde van de gemeenteraad, meerbepaald artikel 1. Gelet op de collegebeslissing d.d. 22 januari Op voorstel van de voorzitter op advies van het schepencollege. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 1 van 31

2 Gelet op de toelichting verstrekt door... Artikel 1. - Kennis te nemen van de mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad inzake de data van de gemeenteraadszittingen voor het jaar Volgens deze mededeling vergadert de gemeenteraad in 2007 op navermelde data te uur en zo dikwijls als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen: Datum GR-zitting Verschil in weken Opmerkingen met vorige zitting maandag 26 maart 4 maandag 30 april 5 niettegenstaande maandag 30 april een brugdag vormt tussen zondag 29 april en dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid) maandag 21 mei 4 maandag 28 mei is Pinkstermaandag maandag 25 juni 5 maandag 27 augustus 9 maandag 24 september 4 maandag 22 oktober 4 maandag 29 oktober valt in Allerheiligenverlof maandag 19 november 4 normaal kan GR-zitting op maandag 26 november weliswaar slechts 3 weken tot volgende GR-zitting. Maandag 19 november geeft betere spreiding vermits 4 weken na GR-zitting van 22 oktober en 4 weken tot volgende GR-zitting. maandag 17 december 4 maandag 24 december is kerstavond Artikel 2. - De in artikel 1 voornoemde data worden ter informatie opgenomen in de gemeentelijke website en in het gemeentelijk informatieblad. Daarnaast zal elke gemeenteraadszitting aangekondigd worden op de elektronische lichtkranten Gemeenteraad - Installatie - Besluit d.d. 23 januari 2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Antwerpen houdende goedkeuring van de OCMW-raadsverkiezingen - Kennisgeving. Gelet op het proces-verbaal d.d. 2 januari 2007 van de kiesverrichtingen voor de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn te Malle en de erbij behorende bescheiden. Gelet op ons schrijven d.d. 9 januari 2007 houdende toezending van het dossier van de kiesverrichtingen aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Antwerpen. Gelet op het schrijven d.d. 26 januari 2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Antwerpen houdende toezending van haar besluit d.d. 23 januari 2007 houdende geldigverklaring van de uitslag van de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn te Malle. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting door Enig artikel - Kennis te nemen van het besluit d.d. 23 januari 2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Antwerpen houdende geldigverklaring van de uitslag van de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn te Malle zoals vastgesteld in het proces-verbaal d.d. 2 januari 2007 van de desbetreffende kiesverrichtingen Gemeenteraad - Installatie - Besluit d.d. 25 januari 2007 van de Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen houdende goedkeuring van de verkiezing van de leden van de politieraad - Kennisneming. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 2 van 31

3 Gelet op het proces-verbaal d.d. 2 januari 2007 van de kiesverrichtingen voor de verkiezing van de leden van de politieraad en de erbij behorende bescheiden. Gelet op ons schrijven d.d. 9 januari 2007 houdende toezending van het dossier van de kiesverrichtingen aan de Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen. Gelet op het schrijven d.d. 30 januari 2007 van de provinciegouverneur houdende toezending van het besluit d.d. 25 januari 2007 van de Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen houdende geldigverklaring van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de politieraad. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting door Enig artikel - Kennis te nemen van het besluit d.d. 25 januari 2007 van de Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen houdende geldigverklaring van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de politieraad te Malle zoals vastgesteld in het proces-verbaal d.d. 2 januari 2007 van de desbetreffende kiesverrichtingen Overheidsopdrachten - Leveringen - Jeugddienst - Speelpleinen in Hoenderveld en Kwaad Einde - Leveren en plaatsen van speeltuigen - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de inventaris en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Dit jaar staat de (her)inrichting van onderstaande speelpleintjes op het programma van de jeugddienst. - Hoenderveld - Kwaad Einde - Grootakker - Prins Albertlei Op post 761/ van de begroting van 2007 werd hiervoor een budget voorzien van In de collegezitting van 31 oktober 2006 werd het plan van aanpak voor deze opdracht goedgekeurd. Er werd beslist om te werken in 3 fasen, met name - fase 1: (her)inrichting van speelpleintjes in Hoenderveld en Kwaad Einde - fase 2: (her)inrichting van speelpleintjes in Grootakker en Prins Albertlei - fase 3: aankoop van kleinere toestellen Dit dossier gaat over de eerste fase. Door Martine Eelen, jeugdconsulent, werd eind 2006 zoals afgesproken een inspraakvergadering georganiseerd voor de bewoners van Hoenderveld en Kwaad Einde. Op basis van deze vergadering werd een inventaris opgemaakt van speeltuigen die aangekocht moeten worden. Deze inventaris ziet er uit als volgt: Te Hoederveld: - vogelnetschommel met 2 ophangpunten - brede aanbouwglijbaan - slingerzitcombinatie / hangwip - zeshoekschommel - speelcombinatie Te Kwaad Einde: - smalle aanbouwglijbaan - duikelrek - evenwichtscircuit - speelcombinatie Door Kris Hermans werd in overleg met Martine Eelen, Danny Van Oeckel en Chris Bogaerts een lastenboek opgemaakt met ref. 07/ De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totaalkost voor deze aankopen wordt geraamd op incl. BTW. In deze prijs werd de installatie van de speeltuigen nog niet mee verrekend. Deze installatiekosten zijn zeer moeilijk in te schatten. De speeltuigen worden namelijk door verschillende leveranciers geleverd en geplaatst. De totaalkost, inclusief installatie, wordt geraamd op incl. BTW. Aan het schepencollege wordt verzocht de raming en lastvoorwaarden principieel goed te keuren. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 3 van 31

4 Door Martine Eelen werd onderstaande lijst van aan te schrijven leveranciers opgesteld. - Marny NV, Sprietestraat 210 te 8792 Desselgem - Waregem - Speelnet, Distelvinklei 12 te 2900 Schoten - Playgrounds NV, Louis Schmidtlaan 119 / B2 te 1040 Brussel - Eibe Benelux, Louizalaan 109 te 1050 Brussel - VelopA-Omniplay, Ambachtenlaan 54 te 3001 Leuven - Spereco B.V.B.A., Weertersteenweg 383 te 3640 Kinrooi - Dica s BVBA, Veldenstraat 14 te 2470 Retie Aan het schepencollege wordt verzocht deze lijst goed te keuren. Kris Hermans Financieel overzicht: Begroting 2007 /Artikelnr 761/ Gewone dienst : Buitengewone dienst : Eigen middelen Leningnummer Beschikbaar krediet: Raming : Opmerkingen : Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a. Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120. Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2. Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Gelet op de toelichting verstrekt door Kris Hermans, aankoper, houdende de geplande aankoop van verschillende speeltuigen voor de (her)inrichting van de speelpleintjes in Hoenderveld en Kwaad Einde. Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp leveren en plaatsen van speeltuigen een bestek met nr. 07/02-02 werd opgemaakt door de aankoper, Kris Hermans. Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp leveren en plaatsen van speeltuigen in het bestek met nr. 07/02-02 wordt geraamd op ,00 incl. 21 % BTW. Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op de principiële goedkeuring van de raming en lastvoorwaarden in het schepencollege van 12 februari Overwegende dat door Martine Eelen, jeugdconsulent, een lijst van aan te schrijven leveranciers werd opgemaakt. Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn op post 761/ van de begroting van 2007 om de geplande aankopen te financieren. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 4 van 31

5 Na beraadslaging. Gelet op de toelichting verstrekt door Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de raming en lastvoorwaarden voor de overheidsopdracht leveren en plaatsen van speeltuigen voor de speelpleintjes in Hoenderveld en Kwaad Einde. Artikel 2. De voorziene kredieten in de begroting van 2007 aan te wenden voor de financiering van deze opdracht Overheidsopdrachten - Leveringen - Aankoop van computers met bijhorende TFT-schermen voor diverse gemeentelijke diensten - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de inventaris en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. In het kader van de bestendige vernieuwing en het actueel houden van het gemeentelijk computerpark dienen er ook dit jaar een aantal computers vervangen te worden. Door Bert Oris werd in overleg met Peter Van Beek onderstaande inventaris opgemaakt. - algemeen bestuur: 10 computers met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software - brandweer: 1 computer met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software 1 computer die dienst moet doen als server - jeugddienst: 1 computer met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software - dienst cultuur: 3 computers met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software - sportdienst: 1 computer met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software - dienst IBO: 1 computer met bijhorend TFT-scherm en Office 2003 software - bibliotheek: 4 TFT-schermen Door Kris Hermans werd voor deze aankopen een lastenboek opgemaakt met ref. 07/ Bovendien werd de totaalprijs voor deze opdracht geraamd op incl. BTW. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze raming en lastvoorwaarden goed te keuren. De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In de begroting van 2007 werden voldoende kredieten voorzien op de verschillende posten om deze aankoop te financieren. Volgende kredietposten worden hiervoor aangewend: - algemeen bestuur: 104/ voor aankoop hardware 104/ voor aankoop software - brandweer: 351/ voor aankoop hardware 351/ voor aankoop software - jeugddienst: 761/ voor aankoop hardware 761/ voor aankoop software - dienst cultuur: 762/ voor aankoop hardware 762/ voor aankoop software - sportdienst: 764/ voor aankoop hardware 764/ voor aankoop software - bibliotheek: 767/ voor aankoop hardware - dienst IBO: 844/ voor aankoop hardware 844/ voor aankoop software Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 5 van 31

6 Kris Hermans Financieel overzicht: Begroting 2007 /Artikelnr Gewone dienst : Buitengewone dienst : Eigen middelen Leningnummer Beschikbaar krediet: Raming : Opmerkingen : Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a. Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120. Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2. Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Gelet op de toelichting verstrekt door Kris Hermans, houdende de geplande aankoop van de nodige hardware en software voor verscheidende gemeentelijke diensten. Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp leveren van hardware en software een bestek met nr. 07/02-01 werd opgemaakt door de aankoper, Kris Hermans. Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp leveren van hardware en software in het bestek met nr. 07/02-01 wordt geraamd op ,00 incl. 21 % btw. Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op de principiële goedkeuring van de raming en lastvoorwaarden door het schepencollege op 5 februari Overwegende dat door Kris Hermans een lijst van aan te schrijven leveranciers werd opgemaakt. Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in de begroting van 2007 om de geplande aankopen te financieren. Na beraadslaging. Gelet op de toelichting verstrekt door Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de raming en lastvoorwaarden voor de opdracht leveren van hardware en software. Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 2. De voorziende kredieten in de begroting van 2007 aan te wenden voor de financiering van deze opdracht. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 6 van 31

7 Overheidsopdrachten - Leveringen - Leveren en plaatsen bij hoogdringendheid van twee bijkomende elementen aan weerszijde van de schepentafel in de raadszaal - Kennisneming. Financieel overzicht: Begroting 2007 /Artikelnr Gewone dienst : Buitengewone dienst : Beschikbaar krediet: Raming : Opmerkingen : Eigen middelen Leningnummer geen 2.668,05 EUR In te schrijven bij begrotingswijzigiging Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten. Gelet op artikel 157 van het Gemeentedecreet. Gelet op de collegebeslissing d.d. 15 januari 2007 betreffende Gemeentehuis - Raadszaal - Offerte voor leveren en plaatsen van twee bijkomende elementen aan weerszijde van de schepentafel Goedkeuring. Gelet op de collegebeslissing d.d. 5 februari 2007 betreffende Gemeentehuis - Raadszaal - Leveren en plaatsen van twee bijkomende elementen aan weerszijde van de schepentafel - Bespreking in navolging van collegebeslissing d.d. 15 januari Gelet op de prijsofferte d.d. 13 januari 2007 van BVBA Schrijnwerkerij Guy Wens, Ambachtsstraat 21, 2390 Malle, voor het leveren en plaatsen van twee bijkomende elementen aan de bestaande schepentafel voor een bedrag van EUR excl. BTW of 2.668,05 EUR incl. 21 % BTW. Overwegende dat het schepencollege oordeelt dat elk verder uitstel met betrekking tot voornoemde levering en plaatsing onbetwistbaar schade veroorzaakt aan de goede werking van de gemeenteraad. Overwegende dat in de begroting dienstjaar 2007 geen kredieten zijn voorzien voor de financiering van deze opdracht en dat deze kredieten dienen voorzien te worden bij eerstvolgende budgetwijziging. Gelet op de hoogdringendheid. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Enig artikel Kennis te nemen van de collegebeslissingen d.d. 15 januari 2007 en 5 februari 2007 houdende goedkeuring voor leveren en plaatsen bij hoogdringendheid door de firma BVBA Schrijnwerkerij Guy Wens van twee bijkomende elementen aan de bestaande schepentafel in de raadszaal voor een bedrag van 2.668,05 EUR incl. 21 % BTW Cultuur Leidinggevende en adviserende organen - Oprichting van één gezamenlijk beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum Goedkeuring. Voor het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum bestaan er momenteel twee afzonderlijke beheersorganen. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 7 van 31

8 Van overheidswege wordt aangemoedigd om over te stappen naar één gezamenlijk beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum. Voor Malle is dit zeker aangewezen. Hiervoor zijn er de volgende argumenten: Momenteel bestaan beide organen uit telkens 24 leden, waarvan telkens 12 afgevaardigden van de politieke partijen. Dit leidt tot overbodige vergaderlast. Bibliotheek en gemeenschapscentrum delen dezelfde infrastructuur. Gezamenlijk overleg kan leiden tot een optimaler gebruik hiervan. Het cultuurplan wordt gezamenlijk opgemaakt. Er wordt dus gekozen voor een integraal beleid. De bestaande organen hebben gezamenlijke bevoegdheden (advies inzake beleid van een culturele instelling, advies inzake activiteiten, infrastructuur, budget, ). Beide instellingen hebben gezamenlijke doelen en activiteiten. Een betere financiële aansturing wordt mogelijk (gezamenlijk gebruik van middelen). De communicatie tussen bestuur en de instellingen kan meer gestroomlijnd verlopen. Inhoudelijke versterking en kruisbestuiving van ideeën. Zowel de cultuurbeleidscoördinator als de bibliothecaris staan positief tegenover de oprichting van één gezamenlijk beheersorgaan. Het voorstel werd uitvoerig besproken met de gemeentesecretaris, Glenn Weyers en Bert Oris. Deze drie laatsten gaven gunstig advies omtrent voornoemd voorstel. Overwegende dat er van overheidswege de mogelijkheid wordt geboden om één gezamenlijk beheersorgaan te creëren voor bibliotheek en gemeenschapscentrum. Gelet op de toelichting van de cultuurbeleidscoördinator en de bibliothecaris. Gelet op het gunstig advies van de gemeentesecretaris, de manager persoonszaken en de manager interne zaken. Gelet op de collegebeslissing van 29 januari Gelet op de toelichting verstrekt door Artikel 1. - Akkoord te gaan met de oprichting van één gezamenlijk beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum. Artikel 2. - Het aantal leden te beperken tot maximum 16, met de mogelijkheid om deskundigen, al dan niet tijdelijk, te coöpteren. Artikel 3 - Het aantal afgevaardigden uit de politieke partijen te beperken tot 6 personen, aan te duiden volgens 1 afgevaardigde uit elke politieke fractie die zitting heeft in de gemeenteraad Intercommunales - IGEAN dienstverlening - Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Voordracht kandidaat-bestuurder Elke gemeente, die deelneemt aan IGEAN dienstverlening, is verplicht een kandidaat-bestuurder voor te dragen (met stemrecht). Overeenkomstig artikel 46 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt de door elke deelnemende gemeente voorgedragen kandidaat-bestuurder benoemd door de Algemene Vergadering. IGEAN vraagt in de mate van het mogelijke dezelfde persoon als kandidaat-bestuurder voor te dragen voor IGEAN dienstverlening én voor IGEAN milieu & veiligheid. De vergaderingen van de Raden van Bestuur zijn op dezelfde dag en worden aansluitend op elkaar gehouden. Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem Elke deelnemende gemeente kan, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen onder de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Voor de gemeente Malle betekent dit met andere woorden: een gemeenteraadslid uit de oppositie. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 8 van 31

9 Deze kandidaat-bestuurder met raadgevende stem wordt niet automatisch benoemd door de Algemene Vergadering aangezien hier de benoeming afhangt van diverse criteria. In de eerste plaats worden alle gemeenten ingedeeld in drie regio's. Alle door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem, worden in hun regio gerangschikt. In de mate dat er in een regio slechts één voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem is, zal deze ook door de Algemene Vergadering benoemd worden. Zijn er daarentegen meerdere voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem, dan gelden navolgende criteria in dalende volgorde: 1. geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur; 2. de unanimiteit waarmee de beslissing werd genomen; 3. de leeftijd. De voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, die volgens deze criteria het best gerangschikt staat binnen de regio waartoe zijn gemeente behoort, wordt vervolgens benoemd door de Algemene Vergadering. De gemeente Malle behoort tot de regio noord waartoe ook de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel behoren. Stembiljet Op het stembiljet dat ter beschikking wordt gesteld, kan voor elk van de mandaten één stem worden uitgebracht. De onderste regel geeft de mogelijkheid om voor elk van de mandaten een NEEN -stem uit te brengen. Een NEEN -stem betekent dat men voor geen van de in aanmerking komende gemeenteraadsleden een stem uitbrengt. Indien men ONTHOUDING wenst te stemmen, geeft men een blanco stembiljet af. Er mag dus maximaal 1 stem uitgebracht worden per mandaat (= per kolom). Bij de telling van de stemmen wordt voor de berekening van de meerderheid enkel rekening gehouden met stemmen uitgebracht op een gemeenteraadslid én met de NEEN -stemmen. Een ONTHOUDING -stem wordt dus niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd. Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening. Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd. Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd. Gelet op artikel 15 van de statuten dat stelt dat de vereniging bestuurd wordt door een raad van bestuur waarin iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd wordt door één bestuurder. Overwegende dat deze bestuurders ambtshalve ontslag nemen na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. Gelet op artikel 57 van het decreet op basis waarvan deze algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 322 ste bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 20 december 2006 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN dienstverlening te Wommelgem. Overwegende dat op deze algemene vergadering wordt overgegaan tot een algehele vervanging van de raad van bestuur voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op artikel 46 van het decreet en artikel 16 van de statuten waarin wordt bepaald dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 9 van 31

10 Overwegende dat elke gemeente-deelnemer bijgevolg een kandidaat-bestuurder dient voor te dragen. Gelet eveneens op artikel 15 van de statuten op grond waarvan iedere deelnemende gemeente het recht heeft een bestuurder met raadgevende stem aan te duiden. Overwegende dat dit gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of is aangesteld als voorzitter van het OCMW. Overwegende dat elke gemeente-deelnemer die dit wenst een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen. Gelet op het voorstel. Gelet op de toelichting verstrekt door Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder voor IGEAN dienstverlening. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een bestuurder met raadgevende stem voor IGEAN dienstverlening. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als bestuurder met raadgevende stem; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als bestuurder met raadgevende stem; Enig artikel. - Voor IGEAN dienstverlening draagt de gemeenteraad navolgende personen voor: 1. als kandidaat-bestuurder: de heer / mevrouw (naam + adres) 2. als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: de heer / mevrouw (naam, adres en geboortedatum) Intercommunales - IGEAN dienstverlening Buitengewone Algemene Vergadering van 28 februari 2007 Kennisneming van de agenda en aanduiding van een volmachtdrager en van een plaatsvervangend volmachtdrager. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering De gemeenteraad zal in onderhavige beslissing kennis willen nemen van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten op basis waarvan volgende beslissingen zullen worden genomen: 1. goedkeuren van benoeming van de bestuurders 2. goedkeuren van benoeming van de bestuurders met raadgevende stem. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager Op woensdag 28 februari 2007 om uur wordt in de burelen van IGEAN te Wommelgem een Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd door IGEAN dienstverlening. In dit agendapunt dient een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager te worden aangeduid voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 28 februari OPGELET!!! Noch de in vorig agendapunt voorgedragen kandidaat-bestuurder noch de voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kunnen verkozen worden als volmachtdrager of als plaatsvervangend volmachtdrager. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 10 van 31

11 Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd. Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening. Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN dienstverlening. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd. Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd. Gelet op artikel 57 van het decreet, waarin wordt bepaald dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 322 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 20 december 2006 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN dienstverlening te Wommelgem. Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de nieuwe bestuurders worden benoemd zoals voorgedragen door de raden van de deelnemende besturen, voor zover deze reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 322 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 20 december 2006 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld : 1. benoemen van de bestuurders 2. benoemen van bestuurders met raadgevende stem. Overwegende dat alle documenten horende bij de dagorde samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen. Gelet op artikel 36 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering. Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening d.d. 12 januari 2007 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering evenals alle daarbij horende documenten. Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 28 februari 2007 te uur. Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld. Gelet op de bespreking. Gelet op de toelichting verstrekt door Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 11 van 31

12 - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem. Artikel 2. - De gemeenteraad stelt (naam en adres opgeven) aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem., gemeenteraadslid, wonende te 2390 Malle, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager. Artikel 3. - De in artikel 2 voormelde persoon wordt gemandateerd om op de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 28 februari 2007 te uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken Intercommunales - IGEAN milieu & veiligheid - Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en aanduiding van een lid van het adviescomité "milieu" en van een lid van het adviescomité "veiligheid". Voordracht kandidaat-bestuurder Elke gemeente, die deelneemt aan IGEAN milieu & veiligheid, is verplicht een kandidaat-bestuurder voor te dragen (met stemrecht). Overeenkomstig artikel 46 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt de door elke deelnemende gemeente voorgedragen kandidaat-bestuurder benoemd door de Algemene Vergadering. IGEAN vraagt in de mate van het mogelijke dezelfde persoon als kandidaat-bestuurder voor te dragen voor IGEAN milieu & veiligheid én voor IGEAN dienstverlening. De vergaderingen van de Raden van Bestuur zijn op dezelfde dag en worden aansluitend op elkaar gehouden. Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem Elke deelnemende gemeente kan, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen onder de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Voor de gemeente Malle betekent dit met andere woorden: een gemeenteraadslid uit de oppositie. Deze kandidaat-bestuurder met raadgevende stem wordt niet automatisch benoemd door de Algemene Vergadering aangezien hier de benoeming afhangt van diverse criteria. In de eerste plaats worden alle gemeenten ingedeeld in drie regio's. Alle door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem, worden in hun regio gerangschikt. In de mate dat er in een regio slechts één voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem is, zal deze ook door de Algemene Vergadering benoemd worden. Zijn er daarentegen meerdere voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem, dan gelden navolgende criteria in dalende volgorde: 4. geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur; 5. de unanimiteit waarmee de beslissing werd genomen; 6. de leeftijd. De voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, die volgens deze criteria het best gerangschikt staat binnen de regio waartoe zijn gemeente behoort, wordt vervolgens benoemd door de Algemene Vergadering. De gemeente Malle behoort tot de regio noord waartoe ook de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel behoren. Aanduiding lid van het adviescomité milieu Het adviescomité milieu zijn bijeenkomsten met de schepenen van leefmilieu zodat het adviescomité milieu bijgevolg bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Malle is Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 12 van 31

13 schepen Thierry van der Straten Waillet bevoegd voor de materie milieu en kan dus aangeduid worden als lid van het adviescomité milieu. Aanduiding lid van het adviescomité veiligheid Het adviescomité veiligheid is het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst Preventie en Bescherming van de Werkplaatsen (PBW). Voor het adviescomité veiligheid wordt door IGEAN geen specifieke uitvoerende mandataris (schepen) vooropgesteld. Elk gemeenteraadslid kan bijgevolg aangeduid worden om de vergaderingen van dit adviescomité bij te wonen. Stembiljet Op het stembiljet dat ter beschikking wordt gesteld, kan voor elk van de mandaten één stem worden uitgebracht. De onderste regel geeft de mogelijkheid om voor elk van de mandaten een NEEN -stem uit te brengen. Een NEEN -stem betekent dat men voor geen van de in aanmerking komende gemeenteraadsleden een stem uitbrengt. Indien men ONTHOUDING wenst te stemmen, geeft men een blanco stembiljet af. Er mag dus maximaal 1 stem uitgebracht worden per mandaat (= per kolom). Bij de telling van de stemmen wordt voor de berekening van de meerderheid enkel rekening gehouden met stemmen uitgebracht op een gemeenteraadslid én met de NEEN -stemmen. Een ONTHOUDING -stem wordt dus niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd. Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd. Gelet op artikel 16 van de statuten dat stelt dat de vereniging bestuurd wordt door een raad van bestuur waarin iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd wordt door één bestuurder. Overwegende dat deze bestuurders ambtshalve ontslag nemen na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. Gelet op artikel 57 van het decreet op basis waarvan deze algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 24 ste bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 20 december 2006 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN milieu & veiligheid te Wommelgem. Overwegende dat op deze algemene vergadering wordt overgegaan tot een algehele vervanging van de raad van bestuur voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op artikel 46 van het decreet en artikel 17 van de statuten waarin wordt bepaald dat de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur benoemt, op voordracht van de deelnemers. Overwegende dat elke gemeente-deelnemer bijgevolg een kandidaat-bestuurder dient voor te dragen. Gelet eveneens op artikel 16 van de statuten op grond waarvan iedere deelnemende gemeente het recht heeft een bestuurder met raadgevende stem aan te duiden. Overwegende dat dit gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of is aangesteld als voorzitter van het OCMW. Overwegende dat elke gemeente-deelnemer die dit wenst een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 13 van 31

14 Gelet op artikel 55 van het decreet en artikel 29 van de statuten op grond waarvan er een adviescomité milieu en een adviescomité veiligheid opgericht wordt. Overwegende dat het adviescomité milieu bijeenkomsten met de schepenen van leefmilieu zijn. Overwegende dat het adviescomité milieu bijgevolg bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. Overwegende dat het adviescomité veiligheid het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst PBW is. Overwegende dat het adviescomité veiligheid bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum 7 vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Overwegende dat ook de leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. Overwegende dat elke gemeente-deelnemer bijgevolg de schepen van leefmilieu voordraagt als kandidaat voor het adviescomité milieu. Overwegende dat elke gemeente-deelnemer een kandidaat voor het adviescomité veiligheid dient voor te dragen. Gelet op de bespreking. Gelet op de toelichting verstrekt door Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder voor IGEAN milieu & veiligheid. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor IGEAN milieu & veiligheid. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als bestuurder met raadgevende stem; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als bestuurder met raadgevende stem; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een lid van het adviescomité milieu. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als lid van het adviescomité milieu ; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een lid van het adviescomité veiligheid. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als lid van het adviescomité veiligheid ; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als lid van het adviescomité veiligheid ; Enig artikel. Voor IGEAN milieu & veiligheid draagt de gemeenteraad navolgende personen voor: 1. als kandidaat-bestuurder: de heer / mevrouw (naam + adres) 2. als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: de heer / mevrouw (naam, adres en geboortedatum) 3. als lid van het adviescomité milieu : de heer / mevrouw (naam + adres), (schepen van leefmilieu) 4. als lid van het adviescomité veiligheid : de heer / mevrouw (naam + adres) Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 14 van 31

15 12. Intercommunales - IGEAN milieu & veiligheid Buitengewone Algemene Vergadering van 28 februari 2007 Kennisneming van de agenda en aanduiding van een volmachtdrager en van een plaatsvervangend volmachtdrager. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering De gemeenteraad zal in onderhavige beslissing kennis willen nemen van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten op basis waarvan volgende beslissingen zullen worden genomen: 1. goedkeuring van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuring van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem 3. goedkeuring van de benoeming van de leden van het adviescomité milieu 4. goedkeuring van de benoeming van de leden van het adviescomité veiligheid. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager Op woensdag 28 februari 2007 om uur wordt in de burelen van IGEAN te Wommelgem een Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd door IGEAN milieu & veiligheid. In dit agendapunt dient een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager te worden aangeduid voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 februari OPGELET!!! Noch de in vorig agendapunt voorgedragen kandidaat-bestuurder noch de voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kunnen verkozen worden als volmachtdrager of als plaatsvervangend volmachtdrager. Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid. Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGEAN milieu & veiligheid. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd. Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd. Gelet op artikel 57 van het decreet, waarin wordt bepaald dat binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 24 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 20 december 2006 om een buitengewone algemene vergadering te organiseren op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN milieu & veiligheid te Wommelgem. Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de nieuwe bestuurders worden benoemd zoals voorgedragen door de raden van de deelnemende besturen, voor zover deze reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Gelet op de beslissing genomen tijdens de 24 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 20 december 2006 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld : 1. benoemen van de bestuurders 2. benoemen van de bestuurders met raadgevende stem 3. benoemen van de leden van het adviescomité milieu 4. benoemen van de leden van het adviescomité veiligheid. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 15 van 31

16 Overwegende dat alle bij de dagorde horende documenten samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld worden van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde bepalen. Gelet op artikel 37 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering. Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid d.d. 12 januari 2007 met de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering evenals alle daarbij horende documenten. Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 28 februari 2007 om uur. Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt vastgesteld. Gelet op de bespreking. Gelet op de toelichting verstrekt door Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. goedkeuring van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuring van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem 3. goedkeuring van de benoeming van de leden van het adviescomité milieu 4. goedkeuring van de benoeming van de leden van het adviescomité veiligheid. Artikel 2. - De gemeenteraad stelt (naam en adres opgeven) aan om de gemeente te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 28 februari 2007 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem. Artikel 3. - De in artikel 2 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de Buitengewone Algemene Vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 28 februari 2007 om uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van deze Buitengewone Algemene Vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken Intercommunales - PIDPA - Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem - Kennisneming van de agenda en aanduiding van de volmachtdrager en van de plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 maart Voordracht kandidaat-bestuurder Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 16 van 31

17 Elke gemeente, die deelneemt aan PIDPA, is verplicht een kandidaat-bestuurder voor te dragen (met stemrecht). Overeenkomstig artikel 46 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt de door elke deelnemende gemeente voorgedragen kandidaat-bestuurder benoemd door de Algemene Vergadering. Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem Elke deelnemende gemeente kan ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen onder de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Met andere woorden: een gemeenteraadslid uit de oppositie. Er zijn per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van drie jaar voorzien. Deze kandidaat-bestuurder met raadgevende stem wordt niet automatisch benoemd door de Algemene Vergadering aangezien hier de benoeming afhangt van diverse criteria. De Algemene Vergadering bepaald de rangorde van de aangeduide gemeenteraadsleden conform volgende criteria en dit in volgorde van afnemend belang: 1. één per arrondissement; 2. de afgevaardigde behoort tot een uitsluitend door de vereniging bedeelde gemeente; 3. het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeente; 4. de omvang van de bevolking van de aanduidende gemeente aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers. De Algemene Vergadering bepaalt, indien nodig (dit is indien meer dan drie kandidaten), en overeenkomstig deze criteria, de rangorde van de in aanmerking komende gemeenteraadsleden. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering De gemeenteraad zal in onderhavige beslissing eveneens kennis willen nemen van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van PIDPA die zal gehouden worden op maandag 5 maart 2007 om uur in het hoofdkantoor van PIDPA te Antwerpen evenals van alle daarbij horende documenten op basis waarvan volgende beslissingen zullen worden genomen: 1. nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 2. kennisneming van de voordracht en benoeming nieuwe bestuurders. 3. bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanduiding. 4. goedkeuring van het verslag staande de vergadering. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager Op maandag 5 maart 2007 om uur wordt in het hoofdkantoor van PIDPA te Antwerpen een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden. In onderhavig agendapunt dient dus tevens een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager te worden aangeduid voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 maart OPGELET!!! Noch de in onderhavig agendapunt voorgedragen kandidaat-bestuurder noch de voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kunnen verkozen worden als volmachtdrager of als plaatsvervangend volmachtdrager. Stembiljet Op het stembiljet dat ter beschikking wordt gesteld kan voor elk van de mandaten één stem worden uitgebracht. De onderste regel geeft de mogelijkheid om voor elk van de mandaten een NEEN -stem uit te brengen. Een NEEN -stem betekent dat men voor geen van de in aanmerking komende gemeenteraadsleden een stem uitbrengt. Indien men ONTHOUDING wenst te stemmen, geeft men een blanco stembiljet af. Er mag dus maximaal 1 stem uitgebracht worden per mandaat (= per kolom). Bij de telling van de stemmen wordt voor de berekening van de meerderheid enkel rekening gehouden met stemmen uitgebracht op een gemeenteraadslid én met de NEEN -stemmen. Een ONTHOUDING -stem wordt dus niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. Gelet op artikel 21 van de statuten van PIDPA. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 17 van 31

18 Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van PIDPA die zal plaats hebben op maandag 5 maart 2007 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. Gelet op de uitnodigingsbrief van 8 januari 2007 waarmee PIDPA tevens de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld. Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. Gelet op artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat in het geval van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algehele vervanging van de raad van bestuur dient te worden doorgevoerd. Gelet op artikel 12 van de statuten waarin bepaald wordt dat elke gemeentelijke deelnemer recht heeft op één bestuurder in de raad van bestuur van PIDPA en dat daartoe tijdig een voordracht van één kandidaat dient te gebeuren. Daarbij dient ondermeer rekening te worden gehouden met de bepalingen inzake onverenigbaarheden van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Gelet op artikel 13 3 van de statuten waarin bepaald wordt dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden deelgenomen door ten hoogste 3 leden met raadgevende stem. Overwegende dat artikel 52 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat deze afgevaardigden met raadgevende stem dienen te behoren tot de oppositie in de gemeente die hen aanduidt. Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria een nuttige aanduiding te kunnen doen. Gehoord de toelichting verstrekt door... Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder voor PIDPA. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem; Gaat vervolgens in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van PIDPA op 5 maart Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als plaatsvervangend volmachtdrager; Artikel 1. - Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 8 januari 2007, waarmee PIDPA de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 maart 2007 heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht. Artikel 2. - Kennis wordt genomen van het feit dat alle gemeentelijke vennoten recht hebben op één bestuurder in de raad van bestuur van PIDPA en dat daartoe een voordracht van één kandidaat dient te gebeuren. Artikel 3. - Als kandidaat-bestuurder wordt aangewezen: de heer / mevrouw Artikel 4. - Kennis wordt genomen van het feit dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden deelgenomen door ten hoogste 3 leden met raadgevende stem die dienen te behoren tot de oppositie. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 18 van 31

19 Artikel 5. - Als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, gemeentelijk oppositielid, wordt aangewezen: de heer / mevrouw Artikel 6. - Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 maart 2007 wordt aangewezen: de heer /mevrouw met als plaatsvervanger de heer / mevrouw... Artikel 7. - Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 maart 2007 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoeming van de voorgedragen bestuurders goed te keuren, alsmede alle nodige beslissingen tot afwerking van de agenda. Artikel 8. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan PIDPA, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen Intercommunales - IKA - Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Voordracht kandidaat-bestuurder Elke gemeente, die deelneemt aan IKA, is verplicht een kandidaat-bestuurder voor te dragen (met stemrecht). Overeenkomstig artikel 46 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt de door elke deelnemende gemeente voorgedragen kandidaat-bestuurder benoemd door de Algemene Vergadering. Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste twee afgevaardigden die als lid met raadgevende stem rechtstreeks aangeduid worden door de gemeenten. Hiertoe heeft iedere deelnemende gemeente het recht om een gemeenteraadslid aan te duiden als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem door haar gemeenteraad verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Met andere woorden: een gemeenteraadslid van de oppositie. De duur van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem bedraagt twee jaar. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de Algemene Vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de Raad van Bestuur bij. Indien het aantal gemeenten dat van het recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, bepaalt de Algemene Vergadering de rangorde van de aan te duiden leden met raadgevende stem in afdalende volgorde: unanimiteit van stemmen door hun gemeenteraad; ononderbroken dienstanciënniteit in de gemeenteraad; de oudste van de aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar niet hebben bereikt; de jongste van de aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt. Stembiljet Op het stembiljet dat ter beschikking wordt gesteld, kan voor elk van de mandaten één stem worden uitgebracht. De onderste regel geeft de mogelijkheid om voor elk van de mandaten een NEEN -stem uit te brengen. Een NEEN -stem betekent dat men voor geen van de in aanmerking komende gemeenteraadsleden een stem uitbrengt. Indien men ONTHOUDING wenst te stemmen, geeft men een blanco stembiljet af. Er mag dus maximaal 1 stem uitgebracht worden per mandaat (= per kolom). Bij de telling van de stemmen wordt voor de berekening van de meerderheid enkel rekening gehouden met stemmen uitgebracht op een gemeenteraadslid én met de NEEN -stemmen. Een ONTHOUDING -stem wordt dus niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Gelet op het decreet. Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 19 van 31

20 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 december 2006 werd opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA die op 12 maart 2007 plaats heeft. Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet terzake. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door de voorzitter. Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder voor IKA. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder; Gaat in openbare zitting en bij geheime stemming over tot de verkiezing van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van IKA. Aan de stemming nemen leden deel, na de stemming worden stembriefjes geteld en de uitslag van de stemming - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem; - geldige stemmen worden uitgebracht op naam van als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem; Artikel 1. - Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van IKA: de heer / mevrouw (naam, voornaam, mandaat in de gemeenteraad en adres). Artikel 2. - Wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van IKA: de heer / mevrouw (naam, voornaam, mandaat in de gemeenteraad, adres, aantal jaren ononderbroken dienstanciënniteit in de gemeenteraad en de geboortedatum). Artikel 3. - Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan IKA, p/a GeFIN Ravensteingalerij 3b 6, 1000 Brussel Intercommunales - IKA Buitengewone Algemene Vergadering van 12 maart 2007 Kennisneming van de agenda en aanduiding van een volmachtdrager en van een plaatsvervangend volmachtdrager. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering De gemeenteraad zal in onderhavige beslissing kennis willen nemen van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 12 maart 2007 om uur in Den Eyck te Kasterlee evenals van alle daarbij horende documenten op basis waarvan volgende beslissingen zullen worden genomen: 1. de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de Algemene Vergadering van de deelnemers; 2. installatievergadering statutaire benoemingen. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager Op maandag 12 maart 2007 om uur wordt in Den Eyck te Kasterlee een Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd door IKA. In dit agendapunt dient een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager te worden aangeduid voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 maart OPGELET!!! Noch de in vorig agendapunt voorgedragen kandidaat-bestuurder noch de voorgedragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kunnen verkozen worden als volmachtdrager of als plaatsvervangend volmachtdrager. Gelet op het raadsbesluit van 25 augustus 1982 inzake de toetreding tot de intercommunale vereniging IKA. Agenda met toelichting gemeenteraad 26 februari 2007 pagina 20 van 31

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16 RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Dirck Haest, Geert Heeres, Matthias

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 25 mei 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 27 mei 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie