leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 VU LAW academy NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 VU LAW academy NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven"

Transcriptie

1 VU LAW academy leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven

2 Leergang Kinderbeschermingsrecht voorjaar 2015 U bent advocaat, of uw werkt als jurist bij de overheid, en u wilt zich specialiseren in het kinderbeschermingsrecht. Zodat u deskundig en adequaat advies kunt geven aan cliënten of aan anderen binnen uw organisatie. In het voorjaar van 2015 treedt de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet in werking, dit heeft veel consequenties voor de praktijk waarin u werkt. Alleen met voldoende achtergrond kennis kunt u deskundig en verantwoord procedures aangaan en advies geven. Met de leergang kinderbeschermingsrecht houdt u uw kennis scherp en actueel. Na het volgen bent u namelijk geheel op de hoogte van: de fundamentele rechtsbeginselen op dit terrein; getraind in de praktische toepassing van deze begrippen tijdens procedures; op de hoogte van de belangrijkste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over kinderbeschermingsrecht en van de relevantie ervan voor de juridische praktijk; op de hoogte van vernieuwend (juridisch en sociaal-wetenschappelijk) onderzoek op dit terrein en het belang hiervan voor uw rechtspraktijk; vertrouwd geraakt met de jongste Nederlandse rechtspraak en de wijze waarop die in de praktijk kan worden ingezet; volledig bijgepraat over de ingrijpende vernieuwingen die door de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen zullen worden ingevoerd. De leergang staat onder leiding van Prof. mr. Caroline Forder, hoogleraar rechten van het kind aan de VU Amsterdam en advocate bij Fischer advocaten te Haarlem. In deze brochure leest u eerst hoe de leergang is ingericht: wat kunt u verwachten? Vervolgens krijgt u een gedetailleerd overzicht van de thema s op de verschillende opleidingsdagen. Aan het eind van deze brochure vindt u praktische informatie. Didactische insteek: hoe is de leergang opgezet? Betrokken docenten uit wetenschap en praktijk delen tijdens zes colleges hun specifieke kennis en ervaring met de deelnemers. Ook deelnemers delen hun ervaringen en kennis uit praktijk, rechtspraak en literatuur. In de colleges worden casussen besproken. Door het intensieve karakter van de leergang zijn er maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, Power- Point-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van decentrale verordeningen. Ook kunt u via Blackboard contact leggen met medecursisten en de cursusleiding. Voor wie is de leergang bedoeld? De leergang is bedoeld voor: Advocaten die vertrouwd zijn met het kinderbeschermingsrecht, verdieping en actualisering van hun kennis wensen en hun juridische kennis en procesvaardigheden willen verbeteren; Advocaten met een andere achtergrond dan kinderbeschermingsrecht die uitgerust willen worden met de juridische kennis en procesvaardigheden die nodig zijn om op dit rechtsterrein actief te zijn. Voor hen is het instapcollege Wegwijs in het civiele kinder- en jeugdrecht: bestemd; Andere juristen, zoals beleidsmakers en wetenschappers, met voldoende juridische kennis en met werkervaring op dit gebied, die een verdieping of actualisering van hun kennis wensen of die meer kennis willen vergaren over de juridische mogelijkheden op dit gebied. Aan deze leergang kunnen ook andere academici deelnemen als zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het c.v. en eventueel een intakegesprek. U kunt uw c.v. sturen naar: Overzicht te behandelen onderwerpen In het uitgebreide overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.

3 Instapcollege: Wegwijs in het civiele kinder- en jeugdrecht: Het instapcollege is vooral bedoeld voor juristen die onvoldoende vertrouwd zijn met het civiele kinderbeschermingsrecht. Het college dient als basis om de verdere leergang voor deze cursisten toegankelijk te maken. Dit onderdeel van de leergang wordt gebruikt om de basiskennis van het civiele kinderrecht op te bouwen, deze kennis te actualiseren en een update te verschaffen van de jongste ontwikkelingen. Gelet op de inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen heeft dit college een hoge actualiseringswaarde. Deel 1: Wie zijn ouders en wat zijn de juridische gevolgen van ouderschap? wie is een juridische vader/verwekker/biologische vader en wat is de betekenis van deze verschillende aanduidingen en in welke situaties zijn de verschillen juridisch van belang? hoe wordt gezag verkregen, gedeeld en verloren? Welke rechten en plichten brengt het gezag met zich mee? Wie heeft voogdij en wanneer ontstaat deze en wanneer houdt ze op? Wie heeft recht op omgang? Onder welke omstandigheden kan omgang worden beperkt? Wat gebeurt er met het gezagsen omgangsrecht wanneer kinderbeschermingsmaatregelen worden getroffen? Deel 2: Wegwijs in de instellingen en begrippen van het kinderbeschermingsrecht Een introductie in het kinderbeschermingsrecht, de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen, de personen en instanties die om de maatregelen mogen verzoeken, de rol van de kinderrechter en de rechtsmiddelen die tegen een kinderbeschermingsmaatregel kunnen worden aangewend. College 1: Theoretische grondslagen van het kinderbeschermingsrecht of: hoe kan ik mijn betoog bij de rechter zo dwingend mogelijk neerzetten? In het kinderbeschermingsrecht is internationaal recht erg belangrijk. De wettelijke maatstaf (artikel 1:254 BW) is opvallend vaag en er is betrekkelijk weinig richtinggevende nationale rechtspraak over kinderbescherming. De hogere rechtspraak is nogal dun gezaaid. De (lagere)rechtspraak blinkt uit door de afwezigheid van duidelijke rechtsregels. Als advocaat hebt u de mogelijkheid om de rechter te helpen om haar/zijn gedachten over de zaak te structureren. Met een dwingende onderbouwing vergroot u de kans dat u de rechter kunt verleiden om in de gewenste richting te redeneren. Een van de belangrijkste bronnen voor rechtsregels over kinderbeschermingsrecht is de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is veelal niet bekend en nog minder weet men ook rechters hoe de Europese rechtsbegrippen effectief in de nationale rechtszaal ingezet kunnen worden. Een advocaat heeft een groot voordeel in de rechtszaal als hij/zij weet om te gaan met EVRM-rechtspraak. Hij/zij kan de rechter begeleiden en verleiden door relevante internationale rechtspraak voor te leggen. In deze bijeenkomst wordt een theoretisch kader geleerd maar er zal ook aan de hand van actuele voorbeelden na de pauze worden behandeld hoe de advocaat dit Europees recht in de praktijk kan inzetten. Na afloop bent u op de hoogte van de belangrijkste rechtsbegrippen en instellingen die een rol spelen in het civiele kinderen jeugdrecht: het ouderschapsrecht en de maatregelen die kunnen worden genomen om dat recht te beperken. U hebt een aantal actuele casusposities die zijn afgeleid uit de recente rechtspraak over ouderschap en kinderbeschermingsrecht bestudeerd en besproken. Deze zullen tijdens het college gezamenlijk behandeld worden. U weet tevens in grote lijnen in welke opzichten de wetgeving door de inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen per 1 januari 2015 gaat veranderen.

4 Deel 1: Theoretische grondslag Uiteenzetting van de rechtsbeginselen en concrete regels die uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortvloeien. Over de rechtsbronnen en hoe u het beste het EHRM op de voet kunt volgen. DEEL 2: Hoe kan ik effectief werken met de rechtsbeginselen? Toepassing van de rechtsbeginselen op een of meerdere casus uit de Nederlandse rechtspraktijk. Er wordt ingegaan op concrete situaties waar kinderbeschermingsmaatregelen regelmatig te pas en te onpas worden gebruikt. De cursisten krijgen de casus en mogen meedenken. De benadering zal zijn: hoe kan, met aanwending van de juiste argumenten, onderbouwd door geschikte rechtsregels en rechtspraak, een onnodige ingreep worden afgewend? Of hoe wordt, gelet op de fundamentele rechten van de betrokkenen, op de beste manier met de poging tot het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel worden omgegaan? Er is in de rechtspraktijk een aantal verkeerde gedachten in omloop over de juiste maatstaven voor deze ingrijpende beslissingen. Met de deelnemers zal worden besproken hoe zij als advocaat kunnen bevorderen dat de kinderbeschermingsmaatregelen worden beoordeeld tegen het uitgangspunt dat inmenging in het gezinsleven niet is toegestaan. U bent op de hoogte van de rechtsregels met betrekking tot kinderbeschermingsmaatregelen die uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortvloeien. U weet hoe u deze regels en de Europese rechtspraak in de nationale rechtspraktijk kunt inzetten en u hebt aan de hand van een gezamenlijk in het college behandelde casus hiermee geoefend. College 2: Civiel procesrecht, specifiek toegespitst op de situatie van kinderbeschermingsmaatregelen. Dit meer technische onderwerp is van zeer groot belang in de dagelijkse praktijk van de jeugdadvocaat. De procesrechtelijke regels van het kinderbeschermingsrecht wijken af van de regels van het algemene civiel-procesrecht. In dit onderdeel van de leergang wordt aandacht besteed aan de specifieke onderwerpen van het kinderbeschermingsprocesrecht. Er wordt dus gewerkt met topics, maar er zal tevens gezorgd worden voor literatuur om u in te lezen in de basisregels. De laatste jaren is sprake van baanbrekende rechtspraak van de Hoge Raad op dit terrein. In deze bijeenkomst kunnen er gelet op de actualiteit - meerdere onderwerpen aan de orde komen dan in deze aankondiging nu gesignaleerd kunnen worden. Er zullen in ieder geval belangrijke recente rechtsontwikkelingen worden behandeld. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan spoedprocedures. DEEL 1: Het begrip belanghebbende In de rechtszittingen door het land blijkt dat veel onduidelijk is over de praktische invulling van het begrip belanghebbende in de context van kinderbeschermingsmaatregelen. De Hoge Raad heeft een maatstaf aangelegd, maar hoe dient deze te worden uitgewerkt ten aanzien van de verschillende personages: de verwekker, de bekende zaaddonor, de ex-partner, de grootmoeder, de ontheven ouder? De rechtspraak zal uiteen worden gezet en er zal worden uitgelegd hoe u hiermee in de praktijk uw zaak effectief kunt bepleiten. DEEL 2: Verlopen machtiging/spoedprocedures Het kind van uw cliënt is uit huis geplaatst en u gaat in beroep. Tegen de dag waarop de zaak op zitting komt is de machtiging waartegen het beroep is gericht al verlopen. Tot 2011 oordeelde de Hoge Raad dat het beroep in deze situatie niet-ontvankelijk was. Na een veroordeling van het Europees Hof in 2011 is de Hoge Raad omgegaan. Sindsdien heeft zich een spannende reeks ontwikkelingen op dit terrein voorgedaan. Spoedprocedures in kinderbeschermingszaken betekenen een aanzienlijke verzwakking van de rechtspositie van de betrokkenen. Deze procedures worden gekenmerkt door de afwezigheid van rechtsmiddelen of door het praktisch gegeven in geval van spoeduithuisplaatsing dat alleen een voorlopige voorziening baat kan geven. In bijna alle gevallen wordt de spoeduithuisplaatsing eigenlijk als fait accompli pas beoordeeld bij de binnen twee weken na oplegging van de maatregel plaatsvindende zitting. Juist om die reden staat er in de procedure over de oplegging van de spoedmaatregel bijzonder veel op het spel. Ingegaan zal worden op de kansen voor de advocaat en de valkuilen. Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de praktijk van het civiele procesrecht: het begrip belanghebbende, de geen belang jurisprudentie en de spoedprocedures. U krijgt een uiteenzetting over de jongste rechtsontwikkelingen en advies over de praktische toepassingen daarvan.

5 College 3: Gesloten jeugdzorg Er is veel rechtspraak - van de HR echter bedroevend weinig - over de gesloten jeugdzorg. De toepassing van deze maatregel levert in de praktijk aanzienlijke problemen op. De globale taak van de advocaat is duidelijk. Door de intensiteit van de ingreep in de persoonlijke vrijheid en de privé sfeer van de jeugdige, die onderwerp wordt van een verzoek om een machtiging gesloten jeugdzorg, dienen de waarborgen te worden geoptimaliseerd. De rechter moet worden geprikkeld tot een strenge toetsing van de verzoeken. Daarnaast leeft het probleem dat er bijzonder weinig wordt bekendgemaakt ten aanzien van hetgeen de jeugdigen meemaken in de gesloten instellingen. De advocaat krijgt wel incidenteel informatie, indien een gesloten geplaatste cliënt om een andere reden met het kantoor contact maakt, maar weet lang niet alles. Bij dit college verkrijgt u een interdisciplinair boek geschreven door 27 auteurs over de (on)rechten van jeugdigen in gesloten inrichtingen: C.J. Forder, W. Duijst en A. Wolthuis (red.) Kindvriendelijke opsluiting, gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten, Leiden: Stichting NJCM-Boekerij, DEEL 1: De zitting Uw taak vóór de zitting, tijdens de zitting en na de zitting, alles met het oog op artikel 5 EVRM dat inmiddels behoorlijk is uitgewerkt in de Nederlandse rechtspraak. Er wordt specifiek aandacht besteed aan spoedmachtigingen, waarbij de rechten van de jeugdige bijzonder bekneld raken. DEEL 2: De beleving van jeugdigen in de gesloten jeugdinstellingen. Wat maken zij mee? Wat zijn hun problemen? Hoe kijken zij zelf tegen de geslotenheid en het regime in de instelling aan? Zijn de ervaringen van meisjes anders dan van jongens? Een gedreven wetenschapper, die reeds acht jaren onderzoek heeft gedaan naar de beleving van jeugdigen in gesloten instellingen (ook justitiële jeugdinstellingen), vertelt over zijn meest recente bevindingen. College 4: Over hechting en loyaliteit / rechtsmiddelen en omgangsrecht DEEL 1: Over gehechtheid en loyaliteit Van een gezaghebbende ontwikkelingspsycholoog krijgt u een lezing over het belang van gehechtheid en over valkuilen en misverstanden die er in de rechtspraktijk/jeugdzorg/jeugdbescherming over gehechtheid zijn. Daarnaast krijgt u ook het begrip loyaliteit nader uitgewerkt en de betekenis daarvan voor kinderen en ouders in situaties van uithuisplaatsing/ pleegzorg. Deze kennis verbetert uw mogelijkheden om mee te praten met hulpverleners met wie u in uw praktijk moet overleggen. Deze lezing zal u in staat stellen om nieuwe gedachten en argumenten te ontwikkelen om de stellingen en rapportages van Bureau Jeugdzorg zonodig op overtuigende wijze te weerspreken. De deskundige zal deze vertaalslag naar de rechtspraktijk niet voor u maken, maar de lezing biedt uitstekende stof voor overleg met mede-cursisten en de advocate-docenten van de leergang. Na de lezing zal er over de toepassing van de voorgelegde gedachten een discussie plaatsvinden. DEEL 2: Rechtsmiddelen en omgangsrecht: de valkuilen, de taken en de kansen van de advocaat Worden ouder en kind door een kinderbeschermingsmaatregel van elkaar gescheiden, dan is de staat in principe verplicht om ervoor te zorgen dat er omgang plaatsvindt. Eigenlijk moet er onmiddellijk nadat een maatregel tot uithuisplaatsing is uitgesproken een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling worden ingediend. De uitgangspositie van Bureau Jeugdzorg is echter dat omgang bij voorbaat beperkt zal worden, hetgeen nog eens wordt versterkt door de realiteit van de ingreep. De ouders worden veelal compleet overvallen door de actie en verkeren in shock en/of in ontkenning. Terwijl Bureau Jeugdzorg regelmatig in zijn taken tekortschiet wordt de rechtspositie van de ouders en het kind met de dag zienderogen verzwakt. Bijzondere aandacht ver- U bent op de hoogte van de belangrijkste rechtspraak over de gesloten jeugdzorg. Daarbij komt een aantal algemene rechtsbeginselen aan bod, zoals de artikelen 5, 6 en 8 EVRM, die in veel situaties inzetbaar zijn. U hebt deze beginselen leren toepassen in een aantal concrete en actuele situaties die tijdens het college gezamenlijk worden behandeld. U hebt met een wetenschapper mee kunnen kijken naar de ervaringen van jeugdigen in gesloten inrichtingen, waarbij er tevens is gesproken over de betekenis van deze informatie voor uw werk als advocaat.

6 leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOOrjaar 2015 VU LAW ACADeMY Hoeveel tijd kost het? In 3 maanden tijd volgt u 6 colleges. U bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer vier tot vijf uur per week. Daarnaast kost het u nog ongeveer 15 uur om uw examen te maken. Wanneer krijgt u uw diploma en opleidingspunten? U rondt de leergang Kinderbeschermingsrecht af met een schriftelijk examen, dat bestaat uit een aantal open vragen die thuis kunnen worden gemaakt en binnen een bepaalde tijdsperiode op een door de docenten vastgestelde dag. Om aan het examen te kunnen deelnemen moet u bij tenminste vijf colleges aanwezig zijn geweest. Als u dit examen haalt, ontvangt u een diploma waaruit blijkt dat u de leergang Kinderbeschermingsrecht met succes hebt gevolgd. Volgt u de leergang voor de punten van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)? Dan krijgt u met uw diploma 18 PO en voor het instapcollege 3 PO punten Welke vakliteratuur hebt u nodig? U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy. Instapcollege Wegwijs in het civiele kinder- en jeugdrecht: Het instapcollege is speciaal ontwikkeld om de basiskennis en een introductie in de begrippen van het civiele kinderbeschermingsrecht te geven, waardoor het voor de cursisten die niet al beroepsmatig actief zijn op het terrein van kinderbeschermingsrecht goed mogelijk is om zich tijdens de volgende zes colleges in dit specialisatiegebied te verdiepen. Juristen die reeds actief zijn op het terrein van het kinderbeschermingsrecht kunnen beslissen om het civielrechtelijke instapcollege niet te volgen. Voor juristen met een niet civielrechtelijke achtergrond wordt het instapcollege zeer aanbevolen. Voor andere academici is het instapcollege verplicht. Wat kost de leergang? U betaalt voor deze leergang ,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties, examengelden. Het instapcollege Wegwijs in het civiele kinder- en jeugdrecht: kost 2 275,-. Deze opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. * Wijzigingen voorbehouden InFOrMatIe en InscHrIjVen: t W e PWO 42

7 dient het moment waarop het kind bij perspectief-biedende pleegouder(s) wordt geplaatst. Dit geschiedt veelal door een beslissing waarbij de ouders en hun advocaat niet worden betrokken en die pas wordt opgemerkt nadat de omgang nog sterker wordt ingeperkt. Enkele praktische voorbeelden worden besproken onder leiding van een ervaren jeugdrechtadvocaat. Ook in deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rechtspositie van de pleegouder. Het gaat hier niet om een omgangsregeling in de zin van Boek 1 BW, maar om het treffen van een regeling voor een beperking van de contacten tussen ouder en kind. Die regeling dient te worden vastgelegd in een besluit (in de termen van Boek 1: een aanwijzing, waartegen de gebruikelijke, maar weinig toegepaste, rechtsgang openstaat). Ook de situatie waar omgang beperkt wordt tijdens of door middel van een ondertoezichtstelling die wel door Boek 1 BW is geregeld zal aan de orde komen. U bent op de hoogte van de betekenis van de gehechtheid en loyaliteit, de misverstanden en de valkuilen en u hebt overleg gehad met de ontwikkelings-psycholoog, mede-cursisten en de advocaat-docenten over hoe u deze kennis in uw dagelijkse praktijk in het voordeel van uw cliënten kunt toepassen. U leert welke rechtsmiddelen u ter beschikking staan, waarmee opgekomen kan worden tegen omgangsbeperkingen in geval van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, de argumenten die u kunt aanwenden in verschillende veel voorkomende casusposities en u wordt bijgepraat over nationale en internationale rechtspraak over het omgangsrecht. U leert welke vernieuwingen betreffende de rechtspositie van de pleegouder op 1 januari 2015 in werking zullen treden. Enkele praktische voorbeelden worden behandeld onder leiding van een ervaren jeugdadvocate. College 5: Kindermishandeling. Bij de juridische aspecten van kindermishandeling wordt zelden stilgestaan. Wat te doen indien tijdens een zitting naar voren komt dat uw cliënt wordt mishandeld in de instelling waaraan hij/zij is toevertrouwd of toevertrouwd zou worden? Welke rechtsmiddelen/rechtsgangen staan u ter beschikking in zo n situatie? Welke argumenten zijn van belang? In deze bijeenkomst wordt ingegaan op geheimhoudingsplichten, meldrechten en meldpunten. Mag of moet u zelf een melding doen? De Wet tijdelijk huisverbod en de nieuwe Wet meldrecht kindermishandeling komen aan de orde. Relevante nationale en internationale rechtspraak over kindermishandeling zal worden behandeld. DEEL 1: Kindermishandeling: feitelijk Het verschijnsel kindermishandeling, de prevalentie ervan in Nederland, de preventie en nog meer over vernieuwend onderzoek op dit terrein. Docent: mevr. prof. dr. L.R.A. Alink, hoogleraar voorkomen gevolgen en aanpak van kindermishandeling aan de VU Amsterdam, universitair docent aan de Universiteit Leiden en mede-oprichtster van het Leidse interdisciplinary network child abuse and negelect. DEEL 2: Kindermishandeling: juridisch Juridische definitie van kindermishandeling, de juridische middelen waardoor kindermishandeling kan worden tegengegaan. U bent ingelicht over het verschijnsel kindermishandeling, de vormen die deze aanneemt, de frequentie hiervan in Nederland en over de stand van kennis over kindermishandeling waarbij ook het probleem van de preventie wordt meegenomen. U bent op de hoogte van de wettelijke definitie van kindermishandeling. U weet welke rechtsmiddelen en rechtsgangen u ter beschikking staan. U bent op de hoogte van de wettelijke regelingen van meldrechten en de meldpunten en u weet hoe u deze kennis in het belang van uw cliënt kunt inzetten. College 6: De Jeugdwet: theorie en praktijk. Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet en de Wet verbetering kinderbeschermingsmaatregelen in werking. Vooral de Jeugdwet is heel spannend. Wat gaat er veranderen? Wat zijn de nieuwe kansen en mogelijke valkuilen voor advocaten? Wat gaat er veranderen in de rechtsgangen en rechtsmiddelen op het gebied van kinderbeschermingsrecht en hoe kunt u deze inzetten in het voordeel van uw cliënten? U weet welke wetsbepalingen zijn veranderd en welke praktische gevolgen dat voor uw werk als advocaat heeft. U bent op de hoogte van de beleidsachtergrond en de bronnen hiervan. U bent tevens op de hoogte van de overgangsbepalingen.

leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 VU LAW academy NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven

leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 VU LAW academy NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven VU LAW academy leergang KINDeRBeSCHeRMINGSReCHT VOORJAAR 2015 NIEUW alleen Met VOLDOenDe KennIs KUnt U DesKUnDIg procedures aangaan en advies geven Leergang Kinderbeschermingsrecht VOORJAAR 2015 U bent

Nadere informatie

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 VU LAW ACADEMY VU LAW ACADEMY LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN VOORJAAR 2016 Prof. mr. Chris Jansen (cursusleider): DE LEERGANG COMBINEERT EEN STERKE THEORETISCHE BASIS MET EEN GOED INZICHT IN DE PRAKTISCHE

Nadere informatie

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 VU LAW ACADEMY

LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 VU LAW ACADEMY VU LAW ACADEMY LEERGANG AANBESTEDINGSRECHT VOOR JURISTEN NAJAAR 2017 Prof. mr. Chris Jansen (cursusleider): DE LEERGANG COMBINEERT EEN STERKE THEORETISCHE BASIS MET EEN GOED INZICHT IN DE PRAKTISCHE TOEPASSING

Nadere informatie

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 VU LAW ACADEMY LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 NIEUW VERRIJK UW KENNIS VAN HET VERMOGENSRECHT OM UW WERK ALS FAMILIERECHT- ADVOCAAT OF MEDIATOR OPTIMAAL TE KUNNEN DOEN Leergang Vermogen bij

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2014 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR nu met twee praktische Werkgroepen

VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR nu met twee praktische Werkgroepen VU LAW ACADemY LEERGANG ARBEIDSRECHT VOORJAAR 2018 nu met twee praktische Werkgroepen leergang Arbeidsrecht VoorjAAr 2018 U staat als juridisch specialist of advocaat midden in het dynamische werkveld

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten versie 1.0 K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Jos Janssen, Mei 2014 1 Bezwaar en Beroep Jeugdwet Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht -

Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht - Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht - Prof.mr.drs. Mariëlle R. Bruning Najaarslezing Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2 november 2012 Thema Zorgverlening aan en het

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013 Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht voorjaar 2013 Het belang van Strafrechtelijk bewijsrecht Wanneer een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd, is de bewijsvraag vaak een belangrijke vraag die moet

Nadere informatie

VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017

VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017 VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017 Leergang grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht VOORJAAR 2017 De meeste advocaten en juristen weten het van

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers najaar 2014

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers najaar 2014 Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers najaar 2014 Inleiding Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat een overeenkomst wordt gesloten na een daaraan voorafgaande aanbesteding. Wat er in de kern

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf / 11

Inhoudsopgave. Woord vooraf / 11 Inhoudsopgave Woord vooraf / 11 1 De ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal? / 13 Mariëlle Bruning & Ton Liefaard 1.1 Inleidende opmerkingen / 13 1.2 De OTS na 1995 / 13 1.3 Aanleiding tot

Nadere informatie

Nieuwtjes augustus 2015

Nieuwtjes augustus 2015 Nieuwtjes augustus 2015 Gelet op de inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen per 1 januari jl. ligt de focus in deze nieuwsbrief op de gevolgen van de inwerkingtreding

Nadere informatie

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning Leuven, 28 mei 2015 Inhoud Juridisch kader jeugdbescherming in Nederland Historische evolutie jeugdbescherming Aandachtspunten

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart )

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) [De vrouw] te [woonplaats vrouw], hierna: de vrouw, advocaat: mr. L.J. Zietsman te

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016 Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen stavaza februari 2016 www.familiegroepsplan.nl FAMILIEGROEPSPLAN Basis van het Familiegroepsplan in wet -en

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 200.199.846/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van het recht op contact of omgang na partnerdoding

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van het recht op contact of omgang na partnerdoding Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van het recht op contact of omgang na partnerdoding Memorie van toelichting I. Algemeen deel Het recht op contact/omgang van

Nadere informatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie (Dit is een tussentijdse versie, deze wordt mogelijk nog op details gewijzigd en aangevuld met een model werkproces) Algemene opmerkingen Routes zijn

Nadere informatie

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2016

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2016 VU LAW ACADeMY LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2016 Prof. dr. erik lutjens (cursusleider): geeft ACTUeel KeNNISKADeR over PeNSIoeN WeT- en RegelgeVINg leergang Pensioenrecht NAJAAR 2016 U bent juridisch

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

OUDERS IN JEUGDBESCHERMINGSPROCEDURES RECHTSBIJSTAND IN HET LICHT VAN EHRM-JURISPRUDENTIE

OUDERS IN JEUGDBESCHERMINGSPROCEDURES RECHTSBIJSTAND IN HET LICHT VAN EHRM-JURISPRUDENTIE OUDERS IN JEUGDBESCHERMINGSPROCEDURES RECHTSBIJSTAND IN HET LICHT VAN EHRM-JURISPRUDENTIE Mw. Mr. K.E. (Kristien) Hepping (k.e.hepping@uu.nl) UCERF Symposium 11 april 2017 Rechtsbijstand ouders met gezag

Nadere informatie

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk Leerdoelen De leergang Strafrechtelijk

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. H.A. Gerritse Jurisprudentie Hoge Raad 4 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1402, met betrekking

Nadere informatie

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tot de verantwoordelijkheid van het college behoort onder andere de vrijwillige plaatsing

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet. position paper prof.mr.drs. Marielle Bruning, afdeling Jeugdrecht, universiteit Leiden. Inleidend

De nieuwe Jeugdwet. position paper prof.mr.drs. Marielle Bruning, afdeling Jeugdrecht, universiteit Leiden. Inleidend De nieuwe Jeugdwet position paper prof.mr.drs. Marielle Bruning, afdeling Jeugdrecht, universiteit Leiden Inleidend In het wetsvoorstel lijken niet zo zeer kinderen en hun rechten centraal te staan, maar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:935

ECLI:NL:GHDHA:2014:935 ECLI:NL:GHDHA:2014:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 19-03-2014 Datum publicatie 27-03-2014 Zaaknummer 200.138.697/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten algemeen 1. Rechters moeten in iedere uitspraak waarbij

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Met deze klacht beoogt verzoekster ertoe bij te dragen dat een andere ouder en kind niet hetzelfde overkomt als haar en haar dochter.

Met deze klacht beoogt verzoekster ertoe bij te dragen dat een andere ouder en kind niet hetzelfde overkomt als haar en haar dochter. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam het oordeel van de klachtencommissie van 1 december 2008 over haar klacht niet heeft gedeeld en naar aanleiding

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2017

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2017 VU LAW ACADeMY LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2017 Prof. dr. erik lutjens (cursusleider): geeft ACTUeel KeNNISKADeR over PeNSIoeN WeT- en RegelgeVINg Leergang Pensioenrecht NAJAAR 2017 U bent juridisch

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht MEMORIE VAN

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:3052

ECLI:NL:GHARL:2015:3052 ECLI:NL:GHARL:2015:3052 Instantie Datum uitspraak 23-04-2015 Datum publicatie 07-05-2015 Zaaknummer 200.164.815-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Personen-

Nadere informatie

Rapport (verkort) Naar aanleiding van de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen.

Rapport (verkort) Naar aanleiding van de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen. Rapport (verkort) Naar aanleiding van de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen. Oordeel De Kinderombudsman is van mening dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant vestiging Oss en de politie Oost-Brabant

Nadere informatie

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND?

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? Ius Commune Conference Amsterdam Workshop Family Law 29 november 2012 Geeske Ruitenberg Opbouw > Toepasselijk recht > Cijfers: wie

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Mr. dr. A. van Montfoort Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Presentatie Themadag jeugdrecht SSR,

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Pleegoudersupport Zeeland Voorbeeldbrieven Inleiding Dit document bevat een aantal voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken wanneer u gebruik wilt maken van uw blokkaderecht, wanneer u een bijzondere curator

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg

project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 12-11-2010 Zaaknummer 295127 / JE RK 10-2574 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Dr. mr. Antina de Jong Adviseur gezondheidsrecht en ethiek KNMG Disclosure belangen Antina de Jong (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Een tijdelijk thuis als kinderrecht. Mariëlle Bruning

Een tijdelijk thuis als kinderrecht. Mariëlle Bruning Mariëlle Bruning Geachte dames en heren, beste Leidse alumni, Kinderen horen in een gezin. Dat willen ouders graag en dat willen kinderen graag. Toch loopt het soms spaak tussen die twee. Dan kan het beter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:2572

ECLI:NL:RBHAA:2012:2572 ECLI:NL:RBHAA:2012:2572 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12062012 Datum publicatie 16072013 Zaaknummer 182928 FA RK 112236 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Samenvatting en advies

Samenvatting en advies Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 GC Den Haag Betreft : Contactpersoon

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2016

VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2016 VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2016 Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills VOORJAAR 2016 De begeleiding van fusies en overnames vergt meer

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN. locatie Leeuwarden. afdeling civiel recht

Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN. locatie Leeuwarden. afdeling civiel recht ECLI:NL:GHARL:2014:4151 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 27-05-2014 Zaaknummer 200.141.970-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600

ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600 ECLI:NL:RBZWO:2002:AE6600 Instantie Rechtbank Zwolle Datum uitspraak 16-08-2002 Datum publicatie 09-09-2002 Zaaknummer 02/859 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 04/04123

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 04/04123 ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-09-2005 Datum publicatie 05-10-2005 Zaaknummer 04/04123 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015

LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015 VU LAW ACADeMY LEERGANG PENSIOENRECHT NAJAAR 2015 Prof. dr. e. lutjens (cursusleider): geeft HelDeR KeNNISKADeR over PeNSIoeN WeT- en RegelgeVINg Leergang Pensioenrecht NAJAAR 2015 U bent juridisch specialist

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Profiel bijzondere curator in Jeugdzaken

Profiel bijzondere curator in Jeugdzaken Profiel bijzondere curator in Jeugdzaken Het Profiel bijzondere curator in jeugdzaken beschrijft de profielschets van de bijzondere curator in Jeugdzaken, verder te noemen; bijzondere curator. De bijzondere

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:172

ECLI:NL:OGEAA:2017:172 ECLI:NL:OGEAA:2017:172 Instantie Datum uitspraak 14-03-2017 Datum publicatie 17-03-2017 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer EJ nr. 1286 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Procesreglement Civiel jeugdrecht

Procesreglement Civiel jeugdrecht Procesreglement Civiel jeugdrecht 1 Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de in de bijlage A genoemde verzoeken. 1.2 Van alle berichten aan de rechtbank, niet zijnde verzoekschriften, dient door

Nadere informatie

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! (voorheen Van der Hoeven Stichting) Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek

Nadere informatie