Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbescherming Informatie voor jongeren"

Transcriptie

1 Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

2 Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol bij een OTS? Wat gaat er gebeuren? Wat zijn jouw rechten? Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg? Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden? Welke regelingen kunnen voor jou belangrijk zijn? Wanneer kun je ons bereiken? Meer weten? Waar kun je ons vinden? Jeugdbescherming De medewerkers van de Jeugdbescherming houden zich bezig met het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn: De ondertoezichtstelling (OTS). Dit wordt ook wel de gezinsvoogdij genoemd De voogdijmaatregel In deze folder geven we aan wat de ondertoezichtstelling en de voogdijmaatregel zijn en leggen we je uit hoe het verder gaat als je onder toezicht bent gesteld. Onze contactgegevens staan verderop in deze folder onder het hoofdstuk Waar kun je ons vinden? 3

3 Bureau Jeugdzorg Limburg Onze maatschappelijke opdracht Wij komen op voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders en/of opvoeders. Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders kunnen bij ons terecht met (ernstige) problemen bij opgroeien en opvoeden. Ook andere mensen uit de omgeving van de jeugdige kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij Bureau Jeugdzorg. De jeugdige, jij dus, bent onze opdrachtgever. Wij onderzoeken samen met jouw en je ouders/verzorgers welke vraag jullie hebben en betrekken jullie nadrukkelijk in een zoektocht naar oplossingen. Zo nodig betrekken we daar anderen bij; mensen uit je omgeving of andere hulpverleners. Door samen met jou en je ouders te onderzoeken wat het beste past bij jullie vragen en mogelijkheden wordt de kans op succes van de aangeboden hulp vergroot. Wij bieden ook hulp en ondersteuning in die gevallen waar de (kinder)rechter een uitspraak heeft gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. Dit geeft ons de mogelijkheden om snel te schakelen van vrijwillige hulp naar gedwongen hulp als dat nodig is. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) maakt ook deel uit van Bureau Jeugdzorg. Bij het AMK kan iedereen vermoedens van kindermishandeling melden. Wij bespreken dan met de melder wat hij of zij kan doen. Als dat nodig lijkt te zijn doen we onderzoek of er inderdaad sprake is van kindermishandeling en proberen hulp op gang te brengen. Wij werken samen met Centra voor Jeugd en Gezin, politie, justitie, veiligheidshuizen, jeugdzorginstellingen, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), ziekenhuizen, Zorg- en Adviesteams op scholen, de jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en vele andere organisaties. 4 5

4 Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Het gaat niet goed met jou omdat er sprake is van ernstige problemen die te maken hebben met je opvoeding, verzorging en ontwikkeling. Jij hebt recht op bescherming en dat is een taak van Bureau Jeugdzorg Limburg. Daarnaast is het ook de taak van Bureau Jeugdzorg om te zorgen dat ouders hun plichten nakomen en om ervoor te zorgen dat jouw situatie verbeterd wordt. Om dat te bereiken is er de mogelijkheid om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. Niet alleen Bureau Jeugdzorg kan de Raad inschakelen, ook anderen hebben deze mogelijkheid. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt je situatie en geeft advies aan de kinderrechter. Is de situatie ernstig, dan kan de Raad adviseren om jou onder toezicht te plaatsen van Bureau Jeugdzorg. Hiervoor moet de kinderrechter het natuurlijk wel eens zijn met de zorgen die er bestaan over jouw opvoeding, verzorging en ontwikkeling. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, praat hij met jouw ouders en heb je, als je 12 jaar of ouder bent, het recht om je mening te vertellen of op te schrijven. Als je onder toezicht wordt geplaatst, wijst Bureau Jeugdzorg een gezinsvoogd aan. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. Een gezinsvoogd is een medewerker van Bureau Jeugdzorg die jou en je ouders/ opvoeders voor een bepaalde tijd zal ondersteunen en begeleiden. Een ondertoezichtstelling betekent dus dat de gezinsvoogd samen met jou en je ouders/opvoeders gaat bekijken hoe jouw opvoedingssituatie verbeterd kan worden. De gezinsvoogd mag zich hiervoor tijdelijk bemoeien met jouw opvoeding en verzorging, maar je ouders/opvoeders behouden wel de verantwoordelijkheid. (V)OTS Dan is er ook nog de voorlopige ondertoezichtstelling. Een voorlopige ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken als de nood hoog is en de Raad voor de Kinderbescherming geen tijd heeft gehad om een onderzoek te doen. 6 7

5 Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol bij een OTS? Er is sprake van voogdij als andere volwassenen dan je ouders het wettelijk gezag hebben over jou als kind. Kinderen tot 18 jaar staan in principe onder het wettelijk gezag van een of beide ouders. Als uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat je ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling niet meer helemaal zelf kunnen dragen, dan kan de kinderrechter een voogdijmaatregel opleggen. De kinderrechter zal dan iemand anders aanwijzen om het gezag te kunnen uitoefenen. Deze persoon wordt de voogd genoemd. Een minderjarige krijgt een voogd wanneer: beide ouders zijn overleden; of de ouders onvindbaar zijn of onbereikbaar; of de ouders zijn ontheven van of ontzet uit het ouderlijk gezag. In sommige gevallen kunnen familieleden of andere naasten de voogdij over het kind vragen aan de rechtbank. In andere gevallen wordt de voogdij opgedragen aan Bureau Jeugdzorg. De voogd van Bureau Jeugdzorg voert de opvoeding en verzorging niet zelf uit, maar zoekt andere mensen of instellingen die het kind zullen opvoeden en verzorgen. Denk dan bijvoorbeeld aan pleegouders, familieleden van het kind of een leefgroep. In de praktijk komt de voogdijmaatregel echter niet zo vaak voor en wordt meestal gekozen voor een ondertoezichtstelling. In deze folder gaan we dan ook verder in op de ondertoezichtstelling. Een kind wordt nooit zomaar onder toezicht gesteld. Problemen die ontstaan zijn, moeten worden opgelost. Maar we kijken niet alleen naar problemen. We willen ook aandacht besteden aan jouw sterke eigenschappen, die we kunnen inzetten om de problemen op te lossen. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden van de mensen om je heen. Want ook je familie, je vrienden, je leraar en je buren kunnen ondersteunen bij of helpen met het oplossen van de problemen. Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Bepalend hierbij zijn de Universele Rechten van het Kind. De gezinsvoogd zal erop toezien dat jouw belangen worden behartigd. Wij verwachten van je dat je actief meedenkt over de problemen in je gezin die te maken hebben met de OTS. Het is belangrijk dat je zelf ook met oplossingen komt. De gezinsvoogd zal ook aangeven wat er van jou en je ouder(s) verwacht wordt om de zorgen (die er over jou zijn) weg te nemen. Zo kun je samen met je gezinsvoogd en je ouders een plan van aanpak maken dat passend is voor je gezinssituatie en je eigen ontwikkeling. 8 9

6 Wat gaat er gebeuren? Stap 1: Kennis maken Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter neemt de gezinsvoogd contact op met jou en je ouders/opvoeders om kennis te maken. Vaak gebeurt dat al op zitting bij de kinderrechter. De gezinsvoogd zal, als dat nodig is, deze folder met jullie doorspreken en vragen hierover beantwoorden. Stap 2: Nagaan wat de problemen zijn Om er samen met jou en je ouders/ opvoeders voor te zorgen dat jouw opvoedingssituatie verbetert, is het nodig dat de gezinsvoogd onderzoekt hoe het er bij jullie thuis aan toe gaat. De gezinsvoogd zal aan jou en je ouders/ opvoeders vragen: hoe het thuis gaat; hoe het met je ouders gaat; als je ergens anders woont, hoe het daar gaat; hoe je gedrag en je gezondheid zijn; hoe het op school gaat; wat je doet in je vrije tijd; wat er aan jouw opvoedingssituatie verbeterd moet worden om de ontwikkelingsbedreiging (en daarmee de OTS) op te heffen; welke veranderingen jij wilt; andere belangrijke informatie; ook wil de gezinsvoogd altijd je kamer zien. De gezinsvoogd maakt ook gebruik van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en de informatie van mogelijke vroegere hulpverleners. Verder mag de gezinsvoogd ook informatie vragen aan anderen. Bijvoorbeeld aan je familie, op school of aan andere instanties

7 Stap 3: Plan van Aanpak De gezinsvoogd maakt samen met jou en je ouders/opvoeders een plan van aanpak. In dit plan wordt beschreven wat de reden is voor de ondertoezichtstelling (OTS). Daarnaast is een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak de actieagenda. In deze actieagenda staat beschreven hoe jullie samen aan de verbetering van jouw situatie gaan werken zodat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is. Er worden afspraken gemaakt met jou en je ouders/opvoeders. Het plan van aanpak ligt bij elk werkbezoek van de gezinsvoogd aan het gezin op tafel. Er wordt dan telkens besproken welke doelen al behaald zijn en welke (nog) niet en wat de afspraken zijn voor de volgende keer. Hoe het plan van aanpak er voor jou en je ouders/opvoeders uitziet, kunnen we in deze folder natuurlijk niet zeggen. Dat hangt van jouw eigen situatie af. Stap 4: Uitvoering van het plan Hulp van buitenaf Het kan voorkomen dat jouw gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg anderen vraagt om jou en je ouders/opvoeders te helpen bij de opvoeding. Dit kan iemand zijn die bij jou thuis komt. Bijvoorbeeld een medewerker van de gezinsverzorging of opvoedingsondersteuning. Het kan ook zijn dat er meer informatie over jou nodig is om de problemen goed aan te kunnen pakken. Dit kan door onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. Schriftelijke aanwijzing De gezinsvoogd kan een schriftelijke aanwijzing opstellen. Dit is een verplichte opdracht voor jou en je ouders die gaat over de opvoeding en verzorging van jou. Uithuisplaatsing Een ondertoezichtstelling betekent niet automatisch dat je niet meer thuis kunt wonen. Jouw gezinsvoogd streeft ernaar dat je gewoon thuis kunt blijven wonen. Maar soms kan dat even niet. Het kan voor langere of kortere tijd beter zijn voor jou dat iemand anders de dagelijkse opvoeding overneemt. Dan kun je bijvoorbeeld terecht komen in een pleeggezin of een leefgroep. Dit kan niet zonder toestemming van de rechter. Deze moet daar eerst een machtiging voor verlenen. Langdurige of intensieve zorg Wanneer langdurige of intensieve zorg nodig is door een andere organisatie dan Bureau Jeugdzorg (in de thuissituatie of ergens anders), zal de gezinsvoogd in een document vastleggen welke hulp nodig is. Dat document heet een indicatiebesluit. In dit besluit staat beschreven wat er aan de hand is, op welke zorg je recht hebt, hoe lang je recht hebt op deze zorg en hoe snel de zorg geboden moet worden. Dit indicatiebesluit wordt naar jou, je ouders/opvoeders en je huisarts gestuurd en naar de organisatie die de hulp zal verlenen. De rechter heeft dit besluit ook nodig voor het verlenen van een machtiging. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een machting uithuisplaatsing of een machtiging voor een gesloten plaatsing. Gezinsvoogd blijft jou begeleiden Of je nu thuis woont of ergens anders, en wie er ook helpt, je kunt altijd bij je gezinsvoogd terecht met vragen of andere zaken. Dit omdat jullie samen het plan van aanpak hebben opgesteld. Stap 5: Verlengen of beëindigen van de ondertoezichtstelling Een ondertoezichtstelling duurt gemiddeld een jaar. Aan het eind van dat jaar bekijkt Bureau Jeugdzorg hoe het met je gaat. Als Bureau Jeugdzorg vindt dat het goed met je gaat en dat je situatie blijvend verbeterd is, kan de ondertoezichtstelling beëindigd worden. Hiervoor overlegt de gezinsvoogd eerst met jou en je ouders/opvoeders

8 Maar het kan ook zo zijn dat er nog steeds zorgen bestaan over jouw ontwikkeling. In dat geval zal de gezinsvoogd aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling met een jaar te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een beslissing neemt, zal hij eerst naar de mening van jou en je ouders/ opvoeders vragen. Als de ondertoezichtstelling niet verlengd wordt of al stopt voordat het jaar voorbij is, moet Bureau Jeugdzorg dit doorgeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad het hier niet mee eens is, kan deze de kinderrechter alsnog vragen om jouw ondertoezichtstelling wel te verlengen. De ondertoezichtstelling eindigt altijd als je 18 jaar wordt. Wat zijn jouw rechten? Je wordt betrokken bij: - het onderzoek van de gezinsvoogd - het maken en uitvoeren van het plan van aanpak - het veranderen van de actieagenda - de rapporten die de gezinsvoogd maakt. Jouw mening wordt apart in de rapporten vermeld. Ben je twaalf jaar of ouder, dan heb je recht op een kopie van alle stukken die over jou gaan. Ben je twaalf jaar of ouder en ben je het oneens met de verzoeken (verzoekschriften) die de gezinsvoogd doet aan de kinderrechter, dan kun je dit laten opnemen in het verzoekschrift van de gezinsvoogd. Je wordt dan altijd uitgenodigd voor de zitting waar de verzoekschriften van de gezinsvoogd behandeld worden. En je kunt dan je mening bij de kinderrechter kenbaar maken. De verzoekschriften van de gezinsvoogd kunnen gaan over: - het aanvragen van toestemming om jou uit huis te plaatsen of om een uithuisplaatsing te beëindigen; - het aanvragen van een verlenging van de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing; - het aanvragen van een beëindiging van de ondertoe zichtstelling voordat het jaar voorbij is; - het aanvragen van een wijzi ging in de omgang regeling; - het aanvragen van vervangen de toestemming voor een medische behandeling

9 Als je het niet eens bent met de beslissingen die je gezinsvoogd heeft genomen, kun je, als je ouder bent dan 12 jaar, bezwaar maken tegen deze beslissingen. Dit kun je doen door een brief te schrijven aan de leidinggevende van je gezinsvoogd, waarin je uitlegt met welke beslissing je het niet eens bent en waarom. Bureau Jeugdzorg moet jou vervolgens binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Als je het daarna niet eens bent met de beslissing van het bureau, dan kun je de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. In de wet is geregeld dat je met het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg ook wettelijk recht hebt op de in dat besluit genoemde vorm(en) van jeugdzorg. Het kan echter gebeuren dat je moet wachten tot de hulpverlening ook daadwerkelijk van start gaat of tot er een plekje voor jou is. Je kunt dan, met het indicatiebesluit in de hand, naar de rechter stappen om de hulp af te dwingen. Dit kan alleen als je langer dan drie maanden hebt moeten wachten op de hulp waar je recht op hebt. Meer informatie hierover kun je opvragen bij je gezinsvoogd. In een jaar tijd kan er voor jou en je ouders/opvoeders veel veranderen. Als je vindt dat een beslissing van de gezinsvoogd niet meer goed aansluit op jouw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat het nu veel beter met je gaat, dan kun je Bureau Jeugdzorg vragen om de beslissing die eerder is genomen helemaal of gedeeltelijk terug te draaien. Het gaat hierbij om beslissingen zoals een schriftelijke aanwijzing of (het plan voor) een uithuisplaatsing. Om Bureau Jeugdzorg te vragen een beslissing terug te draaien, kun je een brief schrijven aan het Bureau Jeugdzorg in jouw regio, ter attentie van de regiomanager. Hiervoor moet je ouder zijn dan 12 jaar. Bureau Jeugdzorg moet jou binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Ben je het met dit antwoord niet eens, dan kun je de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. Dit verzoek aan de kinderrechter moet je binnen twee weken na het antwoord van Bureau Jeugdzorg opsturen naar de kinderrechter. Een schriftelijke aanwijzing is een verplichte opdracht, voor jou en/of je ouders/opvoeders, die gaat over jouw opvoeding en verzorging. Als je ouder dan 12 jaar bent, mag je bij de kinderrechter protesteren tegen een schriftelijke aanwijzing. Dit moet je doen binnen twee weken nadat je de schriftelijke aanwijzing hebt gekregen. Totdat de kinderrechter een beslissing neemt over jouw verzoek blijft de schriftelijke aanwijzing gelden

10 Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg? De gezinsvoogd mag zich bemoeien met jouw opvoeding en verzorging. De gezinsvoogd heeft het recht om het plan van aanpak te maken en mag aan anderen vragen om jou en je ouders/opvoeders te helpen. Als je 12 jaar of ouder bent, mag Bureau Jeugdzorg jou en je ouders/ opvoeders een schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over jouw opvoeding en verzorging. Dat kan bijvoorbeeld een opdracht zijn om ervoor te zorgen dat jij naar school gaat. Je ouders/opvoeders zijn verplicht om deze schriftelijke aanwijzing op te volgen. Als dat voor jou beter is, mag Bureau Jeugdzorg de kinderrechter om toestemming (een machtiging) vragen om jou uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin of leefgroep. Deze toestemming is geldig voor een jaar, maar Bureau Jeugdzorg kan vragen om die periode te verlengen. Als dat voor jou beter is, mag Bureau Jeugdzorg de kinderrechter vragen om een bestaande omgangsregeling tussen jou en je ouders/opvoeders te veranderen, zodat jullie elkaar meer of juist minder zien. Als je uit huis bent geplaatst, mag Bureau Jeugdzorg, als dat voor jou beter is, het contact tussen jou en je ouders/opvoeders verminderen. Als ouders/opvoeders geen toestemming willen geven voor een belangrijke medische behandeling voor kinderen jonger dan 12 jaar, dan mag Bureau Jeugdzorg om vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Wanneer Bureau Jeugdzorg die toestemming krijgt, betekent dit dat de medische behandeling toch kan doorgaan. De gezinsvoogd mag, als dit voor de verbetering van jouw opvoedingssituatie belangrijk is, een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, betrekken bij (de uitvoering van) de actieagenda

11 Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden? De gezinsvoogd moet aan jou uitleggen hoe hij/zij werkt en welke rechten en plichten jij hebt. Verder moet hij/zij, als jullie dat willen, deze folder met jou en je ouders/opvoeders bespreken. De gezinsvoogd moet een onderzoek doen, een plan van aanpak maken en het plan van aanpak onder zijn verantwoordelijkheid (laten) uitvoeren. Eén keer per jaar moet Bureau Jeugdzorg beslissen of de ondertoezichtstelling en de eventuele uithuisplaatsing verlengd moeten worden. Hiervoor schrijft de gezinsvoogd een rapport. Als de gezinsvoogd de actieagenda verandert, moet hij dit met jou bespreken. Voor het nemen van een aantal belangrijke beslissingen moet de gezinsvoogd overleg plegen met zijn teamleider en gedragswetenschapper. Ook moet hij of zij overleggen met zijn collega s. Deze beslissingen zijn: - het vaststellen van het plan van aanpak; - Het vaststellen van een indicatiebesluit; - Het geven van een schriftelijke aanwijzing; - Het aanvragen van een wijziging in de omgangsregeling; - Het aanvragen van vervangende toestemming voor een medische behandeling. - Als de gezinsvoogd vermoedt dat je (seksueel) mishandeld wordt, moet hij of zij dit melden bij zijn leidinggevende. Wie zijn belanghebbenden? In bepaalde situaties kunnen - naast jijzelf en je ouders/opvoeders - ook anderen mensen belangen hebben bij de beslissingen die over jouw opvoeding en verzorging genomen worden. Deze mensen worden belanghebbenden genoemd. Voorbeelden van belanghebbenden zijn: een ouder die niet het gezag heeft, grootouders of pleegouders. De kinderrechter nodigt belanghebbenden uit bij de behandeling van verzoekschriften van Bureau Jeugdzorg en zal naar de mening van belanghebbenden vragen voordat hij een beslissing neemt

12 Welke regelingen kunnen voor jou belangrijk zijn? In de folder Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg vind je meer informatie over regelingen en opties die voor jou belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over het privacyreglement, klachtenregeling en de cliëntenraad

13 Wanneer kun je ons bereiken? Meer weten? Bureau Jeugdzorg Limburg is altijd te bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. De hulpverleners zijn in principe ook rechtstreeks bereikbaar. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je een boodschap doorgeven aan de telefoniste. Deze zal er dan zorg voor dragen dat de hulpverlener zo snel mogelijk contact met jou opneemt. Heb je toch dringend iemand nodig dan kun je vragen naar de bureaudienst. Je krijgt dan een collega van de hulpverlener aan de telefoon die je verder kan helpen. de buurt. Buiten kantoortijden bel je naar Sensoor Telehulpverlening. Voor de Bureaus Jeugdzorg Regio Noord- Limburg en Regio Midden-Limburg: Telefoonnummer Voor de Bureaus Jeugdzorg Regio Parkstad Limburg, Regio Westelijke Mijnstreek en de regio Maastricht-Heuvelland: Telefoonnummer In de folder Algemene Informatie Bureau Jeugdzorg Limburg vind je uitgebreide informatie over een aantal regelingen die voor jou van belang zijn of interessant kunnen zijn. Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vind je op onze website Op deze website vind je ook links naar andere organisaties die met jeugdzorg te maken hebben. Spoedgevallen Bureau Jeugdzorg heeft ook een Team Spoedeisende Hulp (SEH). In zeer dringende gevallen kun je hier 24 uur per dag naar toe bellen. Tijdens kantooruren kun je de SEH bereiken via Bureau Jeugdzorg bij jou in 24 25

14 Waar kun je ons vinden? Regio Parkstad Limburg Locatie Heerlen Kloosterweg CN Heerlen T: F: E: Regio Maastricht Heuvelland Meerssenerweg 166, 6222 AK Maastricht Postbus 1800, 6201 BV Maastricht T: F: E: Regio Westelijke Mijnstreek Bergerweg 100, 6135 KD Sittard Postbus 5118, 6130 PC Sittard T: F: E: Locatie Kerkrade Kosterbeemden 45, 6461 EA Postbus 105, 6460 AC Kerkrade T: F: E: Regio Midden-Limburg Locatie Roermond Mariagardestraat HM Roermond T: F: E: Regio Noord-Limburg Locatie Venlo Prinsenstraat 4, 5913 ST Postbus 219, 5900 AE Venlo T: F: E: AMK Limburg Noord en Midden Limburg Prinsenstraat 4, 5913 ST Postbus 219, 5900 AE Venlo T: F: E: Locatie Weert Roermondseweg AS Weert T: F: E: Locatie Venray Noorderhof BV Venray T: F: E: Zuid-Limburg Meerssenerweg 166, 6222 AK Postbus 1800, 6201 BV Maastricht T: F: E: 26 27

15 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg Slachthuisstraat CB Roermond Tel: Fax:

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Voogdij Als je ouders overleden zijn

Voogdij Als je ouders overleden zijn Voogdij Als je ouders overleden zijn Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent dat? U

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. herdruk april 2007 / Voogdij

BureauJeugdzorgDrenthe. herdruk april 2007 / Voogdij BureauJeugdzorgDrenthe herdruk april 2007 / 07 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Voogdij In deze brochure staat vaak het woord ouders. We weten dat er ook veel kinderen zijn die geen ouders hebben, of één ouder,

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

Sociale kaart Limburg

Sociale kaart Limburg Sociale kaart Limburg Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op JB Noord & Rechten. januari 2016 /

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op  JB Noord & Rechten. januari 2016 / JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op www.jbnoord.nl JB Noord & Rechten januari 2016 / 15 012 Inhoud Inleiding Inleiding De cliëntenraad Klachtrecht Persoonsgegevens Omgangsregeling

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Onze maatschappelijke opdracht 4 Verbinding 6 colofon Familienetwerkberaad 8 Crisis? Team Spoedeisende Hulp 10 Eindredactie Communicatie

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland info voor kinderen en jongeren, ouders en opvoeders, verwijzers Bureau Jeugdzorg Friesland Omdat je belangrijk bent Bureau Jeugdzorg Friesland gaat

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Gedwongen hulpverlening Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Ondertoezichtstelling Zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid ernstig bedreigd en andere middelen hebben gefaald of,

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Tbv Stoomcursus voor wethouders en gemeenteambtenaren, transitie Jeugdzorg Oktober/november 2012 TvY / RvV, NJi 1 Introductie Jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR OUDERS 1 SPOEDEISENDE ZORG

SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR OUDERS 1 SPOEDEISENDE ZORG SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR OUDERS 1 SPOEDEISENDE ZORG 2 SPOEDEISENDE ZORG Crisis? Er zijn grote problemen thuis met uw kind. Bijvoorbeeld omdat er veel ruzie is. Misschien wordt er zelfs geschopt

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Inhoudsopgave Team rondom de Jeugdige 4 Het jaar 2009 voor Bureau Jeugdzorg Limburg 5 colofon TOEGANG (Jeugdhulpverlening) 6 Jeugdbescherming

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien Opvoeden en opgroeien Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers 2 Hulp bij opvoeden Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie