Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene"

Transcriptie

1 Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene

2 Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in een civiele zaak worden onderzocht door een psychiater en/of een psycholoog. Wanneer kinderen worden onderzocht, is deze brochure (ook) voor hun ouder(s) of (gezins)voogd. In deze brochure staat: Wat het doel is van het onderzoek. Welke instanties er betrokken (kunnen) zijn bij het onderzoek en welke rol zij spelen. Wat een psychologisch en psychiatrisch onderzoek is. Wat de rechtspositie is van de onderzochte. Wat er gebeurt met de resultaten van het onderzoek. Terminologie: 1. Waar in deze brochure wordt gesproken over hij wordt daarmee ook zij bedoeld. 2. Met onderzoeker wordt in deze brochure bedoeld de psychiater of de psycholoog, die het onderzoek uitvoert. 3. Met opdrachtgever wordt in deze brochure bedoeld de (kinder)rechter, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of een andere gezinsvoogdij-instelling. 4. Met civiele zaak wordt in deze brochure bedoeld een traject in het personen- en familierecht, zoals scheiding en omgang of onder toezichtstelling.

3 Wanneer wordt een psychiatrisch / psychologisch onderzoek aangevraagd in civiele zaken? De opdrachtgever kan aan een psychiater of psycholoog opdracht geven om u en/of uw kind(eren) te onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in één van de volgende situaties: Wanneer u gaat scheiden en de rechter heeft vragen over bijvoorbeeld het gezag, de omgangsregeling of de verblijfplaats van uw kind(eren). Wanneer een maatregel van kinderbescherming voor uw kind(eren) is opgelegd of als de Raad voor de Kinderbescherming dat wenselijk vindt. De opdrachtgever wil dan meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de opvoeding van de kinderen en hoe ze zich ontwikkelen. Welke instanties kunnen bij een civiel onderzoek betrokken zijn? Wanneer een aanvraag voor een civiel onderzoek wordt gedaan, kunnen daar de volgende instanties bij betrokken zijn: Bureau Jeugdzorg of een andere gezinsvoogdij instelling. Dit bureau biedt vrijwillige ondersteuning en treedt soms op als gezinsvoogd. De Raad voor de Kinderbescherming kan een onderzoek doen om na te gaan of er (verplichte) hulp nodig is bij de opvoeding van de kinderen. Beide instanties kunnen opdracht geven voor het civiele onderzoek. Het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) zoekt een geschikte onafhankelijke onderzoeker en is vraagbaak voor de opdrachtgever en de onderzoeker (zie hiervoor ook p.4). Als laatste kan de rechter als opdrachtgever en als beslisser betrokken raken bij uw gezin. Welke vragen? Aan de onderzoeker kunnen door de opdrachtgever verschillende soorten vragen gesteld worden. Welke vragen worden gesteld hangt af van de beslissing die genomen moet worden. De onderzoeker schrijft een rapport en geeft daarin een advies aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist daarna wat hij met dat advies doet. Voorbeelden van onderzoeksvragen: Bij wie kan het kind het beste wonen? Hoe kan een kind contact hebben met (één van) zijn ouder(s)? Moet ondertoezichtstelling (als die er is) voortgezet of opgeheven worden? Is het nodig is om andere/ meer ingrijpende maatregelen te nemen, zoals een uithuisplaatsing?

4 Een of twee onderzoekers? In sommige gevallen krijgt u te maken met twee onderzoekers, een psychiater en een psycholoog. Dat heeft te maken met de aard van de problemen die mogelijk in het gezin spelen. De psychiater en de psycholoog hebben namelijk een verschillende deskundigheid en hun adviezen kunnen elkaar aanvullen. Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in hoe hij psychische ziektes (denk hierbij aan depressies, schizofrenie, borderline etc.) kan vaststellen. Een psycholoog houdt zich bezig met het verband tussen gedrag en psychisch functioneren (zoals gedachten en gevoelens) en kan dat onderzoeken met vragenlijsten en psychologische tests (bijvoorbeeld een intelligentietest). Hij kan vooral goed in kaart brengen hoe u zich van kinds af aan heeft ontwikkeld of hoe uw kind) zich ontwikkelt. Soms zijn beide onderzoekers nodig om vast te stellen wat er voor problemen zijn. In dat geval, worden er twee rapporten gemaakt. Het NIFP Het NIFP is een onafhankelijk instituut en zelf géén opdrachtgever, opdrachtnemer of onderzoeker in uw zaak. Het NIFP bemiddelt alleen maar. Dat betekent dat het NIFP door een opdrachtgever wordt benaderd met de vraag of een onderzoek kan worden uitgezet. Daarna wordt het dossier samen met de opdrachtgever bekeken. Wanneer dat nodig is, adviseert het NIFP aan de opdrachtgever hoe het onderzoek er uit zou kunnen zien. Vervolgens benadert het NIFP een onderzoeker(s) die het onderzoek gaat uitvoeren. Na afloop van het onderzoek leest het NIFP het conceptrapport. Dit wordt gedaan om te kijken of de rapportage aan de kwaliteitseisen voldoet. Dat gebeurt door een psycholoog, een psychiater of een jurist. De onderzoeker blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn rapport. Hij is niet verplicht de adviezen van het NIFP over te nemen. Aan het einde van het onderzoek stuurt de onderzoeker zijn definitieve rapport naar het NIFP, die het doorstuurt naar de opdrachtgever. U heeft soms de mogelijkheidhet rapport tegen te houden. Zie voor meer informatie hierover de paragraaf Rechten en plichten verderop in deze folder. Het onderzoek Onderzoeker is geen hulpverlener Het is belangrijk dat u weet dat de onderzoeker die u en/of uw kind(eren) onderzoekt dat niet doet als hulpverlener. Hij doet zijn onderzoek in opdracht van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of van de rechter. Het gaat er om dat de opdrachtgever een belangrijke beslissing moet nemen en daarvoor moet hij goed geïnformeerd zijn,over wat er nodig is om uw kind(eren) zo goed en gezond mogelijk te laten opgroeien in het gezin. Het is daarom in uw belang en in het belang van uw kind(eren) dat bekend is of er hulp nodig is en zo ja, op welk(e) gebied(en). De onderzoeker is hierin een adviseur.

5 Onderzoeker is onafhankelijk en eindverantwoordelijk De onderzoeker die u en/of uw kind(eren) onderzoekt is onafhankelijk van alle partijen.de opdrachtgever kan dus geen invloed uitoefenen op het onderzoek of op het advies van de onderzoeker. Maar ook u of uw advocaat heeft geen invloed op de inhoud of het advies van de onderzoeker. Dat betekent dat de onderzoeker een advies kan geven waar de opdrachtgever het niet mee eens is, maar ook waar u het niet mee eens bent. Het onderzoek zelf Het psychologisch of psychiatrisch onderzoek bestaat uit de volgende stappen/onderdelen: 1. U ontvangt een uitnodiging van de onderzoeker. Deze overlegt dan met u of hij u thuis bezoekt of dat de afspraak plaatsvindt op het kantoor van het NIFP of van de onderzoeker. 2. In het eerste gesprek neemt u met de onderzoeker de gestelde vragen en de aanwezige stukken door. Zo kan worden vastgesteld of u op de hoogte bent van de informatie waar de onderzoeker over beschikt. Ook wordt aan u uitgelegd hoe het onderzoek zal gaan. U krijgt te horen wat uw rechten en plichten zijn (die kunt u verderop in deze brochure nog nalezen) en met wie de onderzoeker nog meer wil spreken voor het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts of leerkracht van uw kind(eren). Voor het spreken van deze personen heeft de onderzoeker uw toestemming nodig. Ook kunt u zelf bij de onderzoeker aangeven dat u graag wilt dat met bepaalde personen wordt gesproken. Geef daarbij een duidelijke reden waarom u vindt dat deze persoon of personen gesproken moeten worden. De informatie die deze personen geven moet namelijk wel bijdragen aan het onderzoek. Of dat zo is, beoordeelt de onderzoeker. 3. De onderzoeker stelt vragen over uzelf, over uw achtergrond, uw thuissituatie, over opleiding of werk, vrienden en uw vrijetijdsbesteding. Bij een psychologisch onderzoek wordt u meestal ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen over uzelf en/of over uw kind(eren), zoals bijvoorbeeld een intelligentietest. 4. De onderzoeker zal uitgebreid met u praten over het gezin om een beeld te krijgen van de gezinssituatie. In dat verband kan het ook zo zijn dat de onderzoeker u en de andere gezinsleden in een alledaagse gezinssituatie wil observeren. 5. Wanneer uw kind wordt onderzocht, gebeurt dit in een 1-op-1 contact met de onderzoeker. U bent daar als ouder dan niet bij. Over het algemeen zal de onderzoeker uw kind twee of drie keer alleen zien. De onderzoeker zal met uw kind praten over verschillende onderwerpen, zoals de thuissituatie, school, vriendjes en hobby s of andere bezigheden. Ook zal de onderzoeker proberen een beeld te krijgen van het denkniveau waarop uw kind functioneert en hoe hij situaties beleeft. Naast gesprekken wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten en (intelligentie)tests, maar ook kan uw kind worden gevraagd iets te schrijven of te tekenen. Dit onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden of in een onderzoeksruimte van bijvoorbeeld het NIFP of Bureau Jeugdzorg. Bij jonge kinderen vindt er meestal ook onderzoek plaats in de speelkamer, waar de onderzoeker uw kind(eren) observeert en samen met hen speelt..

6 6. Tijdens het onderzoek stelt de onderzoeker vast of er bij u bij uw kinderen sprake is van psychische problemen die van invloed zijn op de opvoedingssituatie. De onderzoeker adviseert ook of er een behandeling nodig is voor u of uw kind. Ondersteuning bij de opvoeding is ook een mogelijkheid. Als de psychiater en psycholoog allebei onderzoek doen, overleggen zij na het onderzoek met elkaar. Ze doen dat om na te gaan of er verschillen zijn in de uitkomsten van de onderzoeken en waardoor die eventuele verschillen verklaard kunnen worden. Het kan gebeuren dat de onderzoekers verschillende adviezen geven. De opdrachtgever neemt uiteindelijke de beslissing over wat er gaat gebeuren. Het gesprek over de rapportage Als het onderzoek is afgerond, stelt de onderzoeker u op de hoogte van zijn conclusies en advies. Tijdens dit gesprek heeft u ook recht op inzage in de rapportage en kunt u aangeven of er verschrijvingen of feitelijke fouten in de rapportage staan. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld een datum niet goed is genoteerd of de naam van een werkgever niet klopt. Dit dient de onderzoeker dan aan te passen. Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de rapportage of het advies van de onderzoeker, kunt u dat mondeling of schriftelijk aangeven. De onderzoeker hoeft de rapportage op die punten niet aan te passen, maar is wel verplicht om uw opmerkingen als bijlage toe te voegen aan de rapportage. In deze fase van het onderzoek kunt u met de onderzoeker bespreken of u het rapport om privacy redenen niet aan de opdrachtgever wil laten toesturen ( blokkeren ). Meer uitleg over dit recht leest u verderop. De afhandeling van de rapportage Na de bespreking van de rapportage gebeurt het volgende: 1. De onderzoeker stuurt zijn rapportage naar het NIFP. 2. Het NIFP stuurt na registratie de rapportage door naar de opdrachtgever. 3. Tijdens de rechtszitting wordt het rapport met u besproken. De rechter kan de onderzoeker vragen ter zitting een toelichting te geven. 4. Hoewel het psychologisch of psychiatrisch advies belangrijk is, beslist de opdrachtgever of hij het advies opvolgt. Rechten en plichten Bent u verplicht om mee te werken? U bent niet verplicht om aan het onderzoek mee te werken. De opdrachtgever vraagt u daarom een verklaring te ondertekenen. Daarin staat dat u mee wilt werken aan het onderzoek en eventueel toestemming geeft dat uw kinderen onderzocht worden. Ook neemt de opdrachtgever de vragen en de stukken die zij aan de onderzoeker geven met u door. In het eerste gesprek neemt u met de onderzoeker de gestelde vragen en de aanwezige stukken nog een keer door. Zo wordt vastgesteld of u inderdaad op de hoogte bent van de informatie waar de onderzoeker over beschikt en of u het met deze vragen eens bent.

7 Toestemming nodig? De onderzoeker moet u om toestemming vragen als hij personen wil spreken die buiten de relatie tussen u en uw kind(eren) staan, ook wel derden genoemd. Dat kan familie zijn maar ook uw werkgever of docent van uw kind. In sommige gevallen, zoals wanneer de onderzoeker uw huisarts of behandelaar wil spreken, moet u daar e en toestemmingsverklaring voor ondertekenen. Wanneer u aangeeft dat de onderzoeker met bepaalde personen niet mag spreken, z al de onderzoeker u vragen waarom u dat niet wilt. Deze reden kan de onderzoeker opnemen in de rapportage om inzichtelijk te maken naar de opdrachtgever waarom de ene persoon wel is gesproken en een andere niet. Is uw kind jonger dan 12 jaar dan is uw toestemming vereist als ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om uw kind te mogen onderzoeken. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar dan moet ook uw kind toestemming geven voor het onderzoek. Dit geldt ook als de onderzoeker informatie over uw kind wil opvragen bij derden, zoals school en (huis)arts. Wanneer uw kind(eren) 16 jaar of ouder is, mag hij zelf bepalen of hij aan het onderzoek wil meewerken. Hij heeft daarvoor geen toestemming van u of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig. Ook mogen kinderen vanaf 16 jaar gebruik maken van hun blokkeringsrecht (zie p.12). Wanneer er een opdracht van de kinderrechter is, heeft de onderzoeker geen toestemming nodig om het onderzoek bij u of uw kind(eren) te mogen doen. Ook als u dan niet meewerkt kan de rechter op grond van het rapport beslissingen nemen. Dat kunt u dus niet tegenhouden. Wel heeft de onderzoeker uw schriftelijke toestemming of dat van uw kind(eren) nodig om te mogen spreken met een arts of behandelaar. Geheimhouding De onderzoeker moet zorgvuldig omgaan met de informatie die hij over u verzamelt. Hij mag alles wat van belang is om antwoord op de gestelde vragen te geven rapporteren aan de opdrachtgever. Ook mag hij overleggen met de mederapporteur of informatie vragen bij de gezinsvoogd als dat nodig is voor het onderzoek. Aan andere mensen, die niets met het onderzoek te maken hebben, mag de rapporteur geen informatie over u verstrekken. Dit geldt ook voor de opdrachtgever als er door u geen toestemming is gegeven. In deze gevallen geldt voor de onderzoeker een geheimhoudingsplicht. Wanneer de (instelling van de) gezinsvoogd de opdrachtgever is, mag de onderzoeker geen informatie geven aan de gezinsvoogd of met hem overleggen zonder uw toestemming.

8 Inzage en correctie, het adviesgesprek Als het onderzoek klaar is, bespreekt de onderzoeker met u wat de uitkomst is en welk advies aan de opdrachtgever wordt gegeven (zie ook p.7). U heeft het recht de rapportage in te zien. Dat kan betekenen dat de rapportage u wordt toegezonden, of dat u het in bijzijn van de onderzoeker kunt lezen. In dat geval kan de onderzoeker uw vragen meteen beantwoorden. Als er volgens u dingen in de rapportage staan die niet kloppen, kunt u de onderzoeker vragen deze te veranderen (corrigeren). Het kan bijvoorbeeld zijn dat er onjuiste informatie in de rapportage staat over uw opleiding of werk. Alleen feitelijke onjuistheden, zal de rapporteur wijzigen. Andere opmerkingen (bijvoorbeeld over het advies) zal de rapporteur op andere wijze meenemen in de rapportage (zie ook p.7). Afschrift van de rapportage U heeft recht op een exemplaar van de rapportage. Afhankelijk van lokale afspraken kunt u dit afschrift krijgen van de opdrachtgever dan wel van de onderzoeker. Blokkeringsrecht (tegenhouden van de rapportage) De onderzoeker mag alleen de rapportage insturen wanneer u de rapportage niet blokkeert. U kunt ervoor kiezen om de rapportage te blokkeren, wanneer u van mening bent dat u in uw privacy geschaad wordt wanneer de opdrachtgever de rapportage krijgt. Ook is denkbaar dat u het niet eens bent met het advies en u, om die reden niet wilt dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Als u het niet eens bent met de inhoud van de rapportage, maar de opdrachtgever mag de rapportage van u wel krijgen dan kunt u een brief opstellen waarin u schrijft met welke passages u het niet eens bent en waarom u het er niet mee eens bent. Deze wordt dan als bijlage bij de rapportage verstuurd aan de opdrachtgever. Blokkeren is niet altijd mogelijk. Als u aangeeft te willen blokkeren maakt de onderzoeker wel de volgende afweging. Wanneer het in het belang van andere onderzochten is, bijvoorbeeld uw kind(eren), om de rapportage toch in te sturen dan zal de onderzoeker dat doen. Ook als u heeft aangegeven de rapportage te willen blokkeren. De onderzoeker zal dit dan tegen u zeggen. Blokkeren van de rapportage kan pas na het adviesgesprek. De onderzoeker zal dit melden aan de opdrachtgever, omdat de rapportage dan vertraging oploopt. De melding gebeurt per brief waarin staat dat u de rapportage blokkeert en waarom u het blokkeert. Recht op inzage en afschrift van het dossier Als onderzochte heeft u recht op inzage van het dossier waar de civiele rapportage deel van uitmaakt. Dit is in het bezit is van de onderzoeker. Eventueel kunt u een afschrift van de gegevens krijgen. Omdat de onderzoeker verplicht is de privacy van andere onderzochten te beschermen kunt u niet altijd het hele dossier inzien. Wanneer de onderzoeker vindt dat u gedeeltes van het dossier niet mag inzien, zal deze dit gemotiveerd aan u laten weten.

9 Klachten Bent u niet tevreden over de onderzoeker of over de manier waarop het onderzoek is gedaan? Dan kunt u dat het beste eerst met de onderzoeker bespreken. Wanneer u in gesprek met de onderzoeker niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kunt u het NIFP vragen om als onafhankelijke partij te bemiddelen tussen de onderzoeker en u. Daarnaast kunt u het niet eens zijn met de inhoud of de conclusie en het advies van de rapportage. Ook dat kunt u bespreken met de onderzoeker. U kunt het ook schriftelijk laten toevoegen aan de rapportage of bij de opdrachtgever of ter zitting aangeven waar u het niet mee eens bent. Wanneer u in gesprek met de onderzoeker niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kunt u het NIFP verzoeken om als onafhankelijke derde te bemiddelen tussen de onderzoeker en u. Naast bovenstaande mogelijkheden tot een gesprek tussen u, de onderzoeker en eventueel het NIFP als bemiddelaar, kunt u contact opnemen met uw advocaat. Deze kan u advies geven over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Nog vragen? Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoeker, met uw advocaat of met het NIFP. Aan de informatie die is opgenomen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulp aan kinderen (tot 16 jaar) Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat uw

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar)

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Bedrijfsbezoek van ACM

Bedrijfsbezoek van ACM ACM op bezoek Bedrijfsbezoek van ACM De Autoriteit Consument & Markt is actief op veel verschillende terreinen: van het bestrijden van het niet naleven van de garantieregels door bedrijven tot het tegengaan

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Patiënteninformatie Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.indd 1 06-12-16 10:02 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Tegen een aantal officiële besluiten van het Bureau Jeugdzorg, waaronder het Indicatiebesluit, kunt u officieel bezwaar maken. De manier waarop

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Algemene informatie 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Algemene informatie. Tergooi geeft u met deze folder graag algemene informatie over de afdeling Medische

Nadere informatie

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten

Over de registratie van uw gegevens. Informatie voor cliënten Over de registratie van uw gegevens Informatie voor cliënten Uw Dossier Om u goed te kunnen behandelen, houden wij een dossier over u bij. In uw dossier staat informatie over u en uw behandeling zoals

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Toelichting bij de gezondheidsverklaring voor een:

Toelichting bij de gezondheidsverklaring voor een: Toelichting bij de gezondheidsverklaring voor een: arbeidsongeschiktheidsverzekering levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Algemeen Als u een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

(Neuro) psychologisch onderzoek

(Neuro) psychologisch onderzoek PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE (Neuro) psychologisch onderzoek ONDERZOEK (Neuro) psychologisch onderzoek Uw behandelend arts of psychotherapeut/psycholoog heeft u verwezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor ouders Uw kind is geplaatst op afdeling De Ven van Teylingereind of komt hier binnenkort naartoe. Wij kunnen ons indenken dat u hier veel vragen over heeft.

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis? Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort of is onder behandeling

Nadere informatie

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Medische psychologie Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Inleiding Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. In deze brochure kunt

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSV003 / Medische psychologie / 16-10-2015 2 Medische

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medisch psycholoog. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medisch psycholoog. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medisch psycholoog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling Medische

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Medische psychologie en Maatschappelijk werk Psychologisch onderzoek i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De psycholoog heeft met u afgesproken dat u een psychologisch onderzoek krijgt.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie