Wat u moet weten over privacy en klachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat u moet weten over privacy en klachten"

Transcriptie

1 Wat u moet weten over privacy en klachten

2 Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid nodig is. We begeleiden kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen bij het verbeteren van hun situatie. Ook helpen we jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw strafbaar gedrag. 03

3 We kijken nadrukkelijk wat er goed gaat in uw gezin. Gezinsgerichte aanpak Jeugdbescherming west werkt volgens de Gezinsgerichte aanpak. U bent hierbij onmisbaar. Wij gaan er van uit dat u uw kind en uw eigen situatie het beste kent. Zonder u lukt het niet. Wij verwachten dat u meedenkt en samen met ons actief aan de slag gaat om de situatie voor uw kind te verbeteren. U mag van ons hetzelfde verwachten. In de samenwerking hanteren wij de volgende uitgangspunten: De veiligheid van uw kind staat voorop. Wij zien erop toe dat kinderen veilig kunnen opgroeien, nu en op de langere termijn. Deze taak hebben wij gekregen van de rechtbank. Wij helpen u en uw gezin bij het maken van een plan. In dit plan van aanpak staat wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren, welke afspraken we hierover maken en wie wat doet. Als er meerdere kinderen in uw gezin zijn, kijken we ook hoe het met hen gaat. We kijken nadrukkelijk wat er goed gaat in uw gezin. Daar zit uw kracht. Dit kan u helpen om de situatie verder te verbeteren. Als u eerder een plan heeft gemaakt met een begeleider van een jeugdteam, gaan we daarmee verder. Familie, vrienden of andere mensen die het belangrijk vinden dat het goed gaat met uw kind en gezin, kunnen hierbij helpen en zorgen dat het goed blijft gaan. Wij kijken samen met u wie dat zijn

4 Om u en uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, moeten we een aantal persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren

5 Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming west is aangemeld: een jeugdige, zijn ouder(s), zijn stiefouder(s) of anderen die een jeugdige in hun gezin verzorgen en opvoeden. Bent u de wettelijk vertegenwoordiger? In de privacyfolder wordt een aantal keren de term wettelijk vertegenwoordiger gebruikt. Dit is degene die het gezag uitoefent over een jeugdige (ouder(s) of voogd(en). Uw privacy is heilig Jeugdbescherming west heeft een privacyreglement. In het reglement staat hoe wij met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van u en uw kind(eren) om gaan. In deze folder worden de belangrijkste onderwerpen uit het privacyreglement toegelicht. Aan de tekst van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. Daar is het officiële privacyreglement voor. Als u de volledige tekst daarvan wilt hebben, dan kunt u die opvragen bij het secretariaat van de vestiging van Jeugdbescherming west waarmee u contact heeft. Of vraag ernaar bij uw contactpersoon. Let op: (aspirant-)pleegouders of andere verzorgers van het kind of de jongere zijn geen wettelijk vertegenwoordigers. Wat registreren wij? Om u en uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, moeten we een aantal persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren. Dat zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum van u en uw kind, maar ook verslagen van gesprekken, rapporten met adviezen van deskundigen of rapporten voor de 08 09

6 rechtbank, het hulpverleningsplan en dergelijke. De gegevens kunnen komen van u en uw kind zelf, van zijn of haar school, van andere hulpverleningsinstellingen, van de Raad voor de Kinderbescherming en van de rechtbank. Wat gebeurt er met de gegevens? Wij leggen van iedereen aan wie wij hulp verlenen, een dossier aan. Hierin verzamelen en bewaren we de persoonlijke gegevens van de jeugdige en zijn of haar ouders/ verzorgers. Sommige gegevens die medewerkers van Jeugdbescherming west verzamelen en bewaren staan niet alleen in de papieren dossiers, maar ook in de computer. Wat zijn uw rechten? In principe heeft iedere cliënt het recht: om het dossier in te zien; om kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen; om onjuiste gegevens te (laten) corrigeren. Het inzien en kopiëren van dossiergegevens Een cliënt van twaalf jaar of ouder kan zelf aan Jeugdbescherming west vragen om zijn gegevens uit het dossier in te mogen zien. Daarnaast heeft de wettelijke vertegenwoordiger het recht om gegevens van zijn kind in te zien, als zijn kind nog geen zestien jaar is. Als u het dossier wilt inkijken, dan schrijft u een brief aan de vestiging van Jeugdbescherming west waarmee u contact heeft. Vermeld in uw brief de naam van het kind om wie het gaat, en schrijf dat u zijn dossier wilt inzien. U krijgt binnen vier weken een schriftelijk antwoord. Wanneer u het bericht heeft gekregen dat u uw gegevens uit het dossier mag inzien, dan maakt de medewerker van Jeugdbescherming west met u een afspraak om naar het kantoor te komen om de gegevens te bekijken. Na afloop van deze afspraak kunt u aangeven van welke stukken uit het dossier u een kopie wilt 10 11

7 Een cliënt van twaalf jaar of ouder kan zelf aan Jeugdbescherming west vragen om zijn gegevens uit het dossier in te mogen zien

8 Als u vindt dat de gegevens in het dossier niet juist zijn, kunt u schriftelijk vragen om een correctie. ontvangen. U kunt de kopieën dan op een later tijdstip ophalen. Voor het maken van kopieën brengen wij administratiekosten in rekening. Als u de kopieën komt halen, dient u deze kosten te betalen. Hoe kunt u een dossier (laten) corrigeren? Als u vindt dat de gegevens in het dossier niet juist zijn, kunt u schriftelijk vragen om een correctie. Schrijf hiervoor een brief aan de vestiging van Jeugdbescherming west waarmee u contact heeft. Vermeld in uw brief de officiële naam van het kind om wie het gaat. Geef verder aan welke gegevens volgens u niet kloppen en de redenen waarom de correcties moeten worden aangebracht. U krijgt binnen vier weken bericht van ons. Er zijn echter uitzonderingen. U kunt niet zonder meer alle gegevens uit het dossier inzien. Zo geven wij geen inzage als het inzien van het dossier in strijd is met de belangen van uw kind. Ook moeten wij inzage weigeren van privacygevoelige informatie in het dossier, als dat over andere personen gaat (bijvoorbeeld over een ex-partner). Deze gegevens kunt u alleen inzien met toestemming van die andere persoon. Let op: u kunt alleen gegevens (laten) corrigeren als het gaat om gegevens die feitelijk niet kloppen zoals een verkeerde geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening, enzovoort. Bent u het niet eens met de mening van een hulpverlener of een andere beroepskracht in het dossier, dan kunt u deze gegevens niet laten corrigeren. Wel kunt u in dat geval aan ons vragen of wij uw standpunt toe willen voegen aan het dossier

9 Het verstrekken van informatie aan anderen Wij mogen informatie die wij over uw kind vastleggen niet zomaar aan anderen doorgeven. In principe geven wij alleen informatie aan anderen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op deze regel geldt een uitzondering. De wet geeft ons het recht om, ook zonder uw toestemming, gegevens door te geven aan andere beroepskrachten die bij de hulp voor u en uw kind zijn betrokken, bijvoorbeeld als uw kind hulp krijgt van een medewerker van een andere organisatie. Wel zullen we dit zoveel mogelijk in overleg met u doen. Hoe lang worden gegevens bewaard? De wet verplicht ons om uw dossier, nadat wij onze hulp hebben afgesloten, nog vijftien jaar te bewaren. Een uitzondering hierop zijn de dossiers met betrekking tot een ondertoezichtstelling en een voogdij. Deze dossiers worden ook tot tien jaar na beëindiging van de hulpverlening bewaard, maar in ieder geval tot de jeugdige 18 jaar is geworden. Daarna worden de gegevens vernietigd, als de (inmiddels volwassen) jeugdige schriftelijk om vernietiging van zijn gegevens heeft gevraagd. Anders worden de dossiers bewaard tot de betrokkene 48 jaar is. Kunt u vragen om vernietiging van gegevens uit het dossier? Een cliënt (of indien hij jonger dan twaalf jaar is, zijn wettelijk vertegenwoordiger) kan Jeugdbescherming west vragen om vernietiging van gegevens uit het dossier. Schrijf hiervoor een brief aan de vestiging van Jeugdbescherming west waarmee u contact heeft (gehad). Als wij uw verzoek 16 17

10 Wij mogen informatie die wij over uw kind vastleggen niet zomaar aan anderen doorgeven. In principe geven wij alleen informatie aan anderen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven

11 om vernietiging toekennen, dan zullen wij uw dossiergegevens binnen drie maanden vernietigen. In bepaalde gevallen moeten wij weigeren om uw gegevens te vernietigen. Wij mogen uw gegevens niet vernietigen als de gegevens in het belang van iemand anders moeten worden bewaard of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Zo mogen wij uw gegevens bijvoorbeeld niet vernietigen zolang de wettelijke bewaartermijnen voor dossiers nog niet zijn verstreken (zie voor de bewaartermijnen de tekst onder Hoe lang worden gegevens bewaard? ). We nemen klachten serieus Wij doen ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u zich niet correct behandeld voelt. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een hulpverlener niet zorgvuldig is omgegaan met persoonlijke gegevens of omdat er in uw ogen onvoldoende met u is gecommuniceerd. Jeugdbescherming west moet volgens de wet een klachtenregeling voor cliënten hebben. In de klachtenregeling van Jeugdbescherming west staat hoe wij met de klachten omgaan. Wij leggen u uit hoe dat in de praktijk werkt. U voelt zich niet correct behandeld? Als u zich niet correct behandeld voelt door één van onze medewerkers, helpt het meestal al als u hierover met hem of haar praat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de teammanager, dit is de leidinggevende van de jeugdbeschermer. Wordt er dan volgens u niet voldoende naar u geluisterd, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie werken niet bij Jeugdbescherming west. Daarmee is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie gewaarborgd. We vinden het erg belangrijk dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld omdat we graag willen dat u tevreden bent over de hulp die we bieden. Door een klacht in te dienen, kunnen we samen 20 21

12 met u bekijken hoe we onze hulp kunnen verbeteren. Daar heeft u zelf voordeel van, en misschien ook andere mensen. Wie kan een klacht indienen? Iedere jeugdige heeft het recht om een klacht in te dienen namens zichzelf. Ook kan iedereen die direct betrokken is bij de opvoeding, de verzorging en de ontwikkeling van de jeugdige die door ons wordt begeleid, een klacht indienen. Dus naast de wettelijke vertegenwoordigers, ook de (aspirant) pleegouders, de stiefouders of andere verzorgers van de jeugdige. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling. Wie kan u helpen bij het indienen van een klacht? Wanneer u geholpen wilt worden bij het schrijven van een klacht, dan kunt u terecht bij het Adviesen Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ) via Het AKJ is een onafhankelijk bureau dat gratis zijn diensten aanbiedt. Hoe kunt u een klacht indienen? Om een klacht in te dienen, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie of kunt u een brief te schrijven aan de klachtencommissie: Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie of u kunt een brief schrijven aan deze commissie: Het postadres en het telefoonnummer van de klachtencommissie vindt u op Het is van belang dat u aangeeft waar de klacht over gaat, over wie u klaagt, wat er precies gebeurd is en wanneer en waar dit was. Daarbij is het nodig uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Alleen als een klacht volledig en duidelijk is, kan de commissie de klacht in behandeling nemen

13 Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het schrijven van uw brief. Deze moet in ieder geval binnen één jaar na de datum van de gebeurtenis waarover u klaagt in het bezit zijn van de klachtencommissie. De klachtencommissie stuurt u binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Wacht u te lang, dan loopt u de kans dat de klachtencommissie uw klacht niet in behandeling neemt. De klachtencommissie stuurt u binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangen degenen over wie u klaagt en zijn of haar leidinggevende een kopie van de klacht. De klachtencommissie kijkt eerst of er is geprobeerd het probleem op te lossen door bemiddeling van een leidinggevende van Jeugdbescherming west. Als dat niet zo is, kan de commissie voorstellen om dit alsnog te proberen. U mag eventueel zelf iemand uitkiezen die u bij de behandeling van uw klacht kan ondersteunen, bijvoorbeeld een medewerker van het Advies- en 24 25

14 Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ) of een advocaat. Wat doet de klachtencommissie? De klachtencommissie bekijkt of uw klacht terecht is en geeft hierover advies aan de directie van Jeugdbescherming west. De klachtencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. De leden zijn niet in dienst van en hebben geen banden met Jeugdbescherming west. U en degene over wie de klacht gaat, mogen een schriftelijke en mondelinge uitleg geven bij de klacht. Gewoonlijk vindt er een hoorzitting plaats waarvoor u, degene over wie de klacht gaat en zijn leidinggevende worden uitgenodigd. De klachtencommissie beslist binnen tien weken na het ontvangen van uw brief of de klacht terecht is. Als de commissie meer tijd nodig heeft, dan laat zij dit schriftelijk aan u weten. De klachtencommissie stuurt haar uitspraak naar verschillende mensen: naar u, naar de persoon door wie u zich niet correct behandeld voelt, naar zijn of haar leidinggevende en naar de directie van Jeugdbescherming west. Binnen een maand na ontvangst van het besluit schrijft de directie van Jeugdbescherming west u en degene over wie de klacht gaat een brief. Hierin staat of de directie het eens is met het besluit van de klachtencommissie en hier eventueel maatregelen aan kan/gaat verbinden. Wanneer er redenen zijn voor uitstel, krijgt u dat te horen. Er kan hoogstens twee weken uitstel worden verleend. Wat doet de Nationale ombudsman? Als u het niet eens bent met de behandeling en/of afdoening van uw klacht door Jeugdbescherming west, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Dit kan digitaal via de website of via de volgende adressen: 26 27

15 De Nationale ombudsman Postbus AC Den Haag (Gratis) postadres: Antwoordnummer WB Den Haag Op de website vind u meer informatie over de nationale ombudsman. Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht? De behandeling van de klacht door de klachtencommissie van Jeugdbescherming west is voor u gratis. De kosten voor de door u ingeschakelde deskundigen, reiskosten en kosten voor bijvoorbeeld postzegels zijn wel voor uw rekening. Procedure klacht indienen 1 U dient een klacht in bij de klachtencommissie 2 Behandeling door de klachtencommissie 3 Uitspraak door de klachtencommissie 4 Oordeel van de directie over de uitspraak 5 U kunt eventueel een klacht indienen bij de Nationale ombudsman 6 Uitspraak van de Nationale ombudsman 7 Eventueel reactie van de directie op aanbevelingen van de Nationale ombudsman Meer weten? Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, kunt u die stellen aan het secretariaat van de klachtencommissie: Het postadres en het telefoonnummer van de klachtencommissie vindt u op Hier vindt u ook de folder van de klachtencommissie. Deze kunt u ook opvragen bij de balie van Jeugdbescherming west

16 De cliëntenraad helpt ons om ons werk goed te doen

17 De cliëntenraad is er voor u De Cliëntenraad komt op voor de cliënten van Jeugdbescherming west, dus voor u en uw kind. De Cliëntenraad praat met de directie over allerlei zaken die voor kinderen, jongeren en hun ouders belangrijk zijn. De Cliëntenraad is een wettelijke verplichting voor Jeugdbescherming west en helpt ons om ons werk goed te doen. De directie van Jeugdbescherming west bespreekt allerlei zaken die alle cliënten aangaan met de Cliëntenraad. De Cliëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directie. Zo draagt de cliëntenraad een steentje bij aan een betere behandeling van cliënten. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met een klacht over het werk van een medewerker of met de begeleiding van een cliënt. Daar hebben we de klachtencommissie voor. De Cliëntenraad komt op voor de cliënten van Jeugdbescherming west, dus voor u en uw kind. Wilt u meer weten over de Cliëntenraad? Wilt u meepraten of wilt u ergens aandacht voor vragen? In de flyer van de Cliëntenraad staat meer informatie. U kunt deze flyer opvragen bij de balie van de vestiging waar u contact mee heeft. Op de website staat meer informatie over de Cliëntenraad. Er is ook een facebook pagina: Cliëntenraad Jeugdbescherming west. U kunt ook per contact opnemen met de Cliëntenraad: het postadres en telefoonnummer vindt u op

18 Meer informatie Alle folders van Jeugdbescherming west zijn te downloaden via onze website: Altijd bereikbaar Op werkdagen is Jeugdbescherming west bereikbaar van 8.30 tot uur. Buiten kantooruren is Jeugdbescherming west voor dringende gevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Door het telefoonnummer te kiezen van een locatie krijgt u buiten kantooruren informatie over de bereikbaarheid. De cliëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directie. Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

19

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Wilster Intensieve Jeugdzorg

Wilster Intensieve Jeugdzorg Wilster Intensieve Jeugdzorg Informatie over privacy voor ouders/verzorgers Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om? Hoe is uw privacy bij Wilster geregeld? Uw (pleeg/stief)kind wordt behandeld in

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Klachtenregeling Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Niet tevreden? Wat kunt u doen? Een klacht.? Blijf er niet mee rondlopen! Overal waar mensen met elkaar werken gaat wel eens iets fout.

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? In het Havenziekenhuis doen wij er alles aan om u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt In deze folder leest u welke rechten en plichten u als patiënt heeft en op welke manier u hiervan binnen het Kennemer Gasthuis (KG) gebruik kunt maken. De

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Een uitgave van afdeling Klachtenbemiddeling (Radboudumc, Nijmegen) Inhoud Wie kunnen onvrede of een klacht kenbaar maken? 5 Vier manieren om

Nadere informatie

De klachtencommissie Informatie voor patiënten

De klachtencommissie Informatie voor patiënten De klachtencommissie Informatie voor patiënten Als u bij ons in behandeling bent, doen wij er alles aan om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. Soms gaat daarbij helaas iets mis. Bent u het ergens

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Informatie over onze klachtenregeling

Informatie over onze klachtenregeling Informatie over onze klachtenregeling Cliënteninformatie Inleiding De medewerkers van de Haaglanden Kliniek streven ernaar om u tijdens het verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

UW KLACHT, ONZE ZORG. Aandacht!

UW KLACHT, ONZE ZORG. Aandacht! UW KLACHT, ONZE ZORG Aandacht! U bepaalt of wij het goed doen is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming)

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In het navolgende wordt verstaan onder: a) LJ&R:

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 KLACHTENREGELING Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 Puck van de Veer Hans Lomans Januari 2015 1.0 definitief 30-12-2014 RvB 01-01-2016 VOORWOORD Cliënten hebben recht een zorgvuldige behandeling

Nadere informatie

Suggestie of klacht? ALGEMEEN

Suggestie of klacht? ALGEMEEN ALGEMEEN Suggestie of klacht? Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden het belangrijk dat u, als patiënt of

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Privacy van jeugdigen en gezinnen

Privacy van jeugdigen en gezinnen Privacy van jeugdigen en gezinnen De Wet bescherming persoonsgegevens en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan het uitwisselen van gegevens. In deze folder leest u hoe Peel 6.1 met persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten

Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten Voor wie is deze folder? Deze folder is voor alle cliënten van GGD Hollands Noorden (GGD HN) en Veilig Thuis

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Bent u niet tevreden? Bij Zideris doen we ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten.

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Onderwerp: Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Onderwerp: Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Onderwerp: 1 Inhoudsopgave Klachtregeling 3 Wat is een klacht 4 De mogelijkheden om een klacht in te dienen 4 Bespreek uw klacht De klachtenfunctionaris Een klacht indienen Klachtbemiddeling Klachtencommissie

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers

Klachtenopvang. voor patiënten en bezoekers Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers Inhoudsopgave Klachtenopvang in het Erasmus MC 3 Klachtenopvang 4 Wat is een klacht 4 Wie kunnen klagen 5 Bespreken op de afdeling: praten lucht op 5 Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

AZG/22/0812 april Klachtenprocedure. Een oplossing voor uw klacht

AZG/22/0812 april Klachtenprocedure. Een oplossing voor uw klacht AZG/22/0812 april 2015 Klachtenprocedure Een oplossing voor uw klacht Klachtenprocedure Waar mensen met elkaar omgaan, gaat wel eens iets fout. Als cliënt of familielid kunt u dan achterblijven met vragen

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenregeling. een klacht of bezwaar indienen

Klachtenregeling. een klacht of bezwaar indienen een klacht of bezwaar indienen 1 Heeft u een klacht of bezwaar? Wij streven naar een hoge kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Er kunnen desalniettemin situaties ontstaan waar u niet tevreden over

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie