Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders"

Transcriptie

1 Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

2 Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is uw rol bij een OTS? Wat gaat er gebeuren? Wat zijn uw rechten? Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg? Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden? Welke regelingen kunnen voor u belangrijk zijn? Wanneer kunt u ons bereiken? Meer weten? Waar kunt u ons vinden? Jeugdbescherming De medewerkers van de Jeugdbescherming houden zich bezig met het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn: De ondertoezichtstelling (OTS). Dit wordt ook wel de gezinsvoogdij genoemd De voogdijmaatregel In deze folder geven we aan wat de ondertoezichtstelling en de voogdijmaatregel zijn en leggen we uit hoe het verder gaat als uw kind onder toezicht gesteld is. Onze contactgegevens staan verderop in deze folder onder het hoofdstuk Waar kunt u ons vinden? 3

3 Bureau Jeugdzorg Limburg Onze maatschappelijke opdracht Wij komen op voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders en/of opvoeders. Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders kunnen bij ons terecht met (ernstige) problemen bij opgroeien en opvoeden. Ook andere mensen uit de omgeving van de jeugdige kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij Bureau Jeugdzorg. De jeugdige is onze opdrachtgever. Wij onderzoeken samen met u en uw kind welke vraag u heeft en betrekken u allemaal nadrukkelijk in een zoektocht naar oplossingen. Zo nodig betrekken we daar anderen bij; mensen uit uw omgeving of andere hulpverleners. Door samen met u en uw kind te onderzoeken wat het beste past bij uw vraag en uw mogelijkheden wordt de kans op succes van de aangeboden hulp vergroot. Wij bieden ook hulp en ondersteuning in die gevallen waar de (kinder)rechter een uitspraak heeft gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. Dit geeft ons de mogelijkheden om snel te schakelen van vrijwillige hulp naar gedwongen hulp als dat nodig is. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) maakt ook deel uit van Bureau Jeugdzorg. Bij het AMK kan iedereen vermoedens van kindermishandeling melden. Wij bespreken dan met de melder wat hij of zij kan doen. Als dat nodig lijkt te zijn doen we onderzoek of er inderdaad sprake is van kindermishandeling en proberen hulp op gang te brengen. Wij werken samen met Centra voor Jeugd en Gezin, politie, justitie, veiligheidshuizen, jeugdzorginstellingen, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), ziekenhuizen, Zorg- en Adviesteams op scholen, de jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en vele andere organisaties. 4 5

4 Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Het gaat niet goed met uw kind omdat er sprake is van ernstige problematiek. Uw kind heeft recht op bescherming en dat is een taak van Bureau Jeugdzorg Limburg.. Daarnaast is het ook de taak van Bureau Jeugdzorg om te zorgen dat u als ouder uw plichten nakomt en om ervoor te zorgen dat de situatie van uw kind verbeterd wordt. Om dat te bereiken is er de mogelijkheid om de Raad voor Kinderbescherming in te schakelen. Niet alleen Bureau Jeugdzorg kan de Raad inschakelen, ook anderen hebben deze mogelijkheid. De Raad voor Kinderbescherming onderzoekt de situatie en geeft advies aan de kinderrechter. Is de situatie ernstig, dan kan de Raad adviseren om uw kind onder toezicht te plaatsen van Bureau Jeugdzorg. Hiervoor moet de kinderrechter het natuurlijk wel eens zijn met de zorgen die er bestaan over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van uw kind. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, praat hij met u. Uw kind heeft, als het 12 jaar of ouder is, het recht om zijn/haar mening te vertellen of op te schrijven. Als uw kind door de kinderrechter onder toezicht wordt geplaatst, wijst Bureau Jeugdzorg een gezinsvoogd aan. Een gezinsvoogd is een medewerker van Bureau Jeugdzorg die u en uw kind voor een bepaalde tijd zal ondersteunen en begeleiden. Een ondertoezichtstelling betekent dus dat de gezinsvoogd samen met u en uw kind ouders/opvoeders gaat bekijken hoe de opvoedingssituatie van uw kind verbeterd kan worden. De gezinsvoogd mag zich hiervoor tijdelijk bemoeien met de opvoeding en verzorging van uw kind, maar de ouders/opvoeders behouden wel de verantwoordelijkheid. (V)OTS En dan is er ook nog een voorlopige ondertoezichtstelling. Deze (v)ots wordt door de kinderrechter uitgesproken als er sprake is van een crisissituatie en het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming niet afgewacht kan worden. Deze maatregel is drie maanden geldig. In die periode moet het onderzoek door de Raad worden afgerond. 6 7

5 Wat is een voogdijmaatregel? Wat is uw rol bij een OTS? Er is sprake van voogdij als andere volwassenen dan de ouders het wettelijk gezag hebben over uw kind. Kinderen tot 18 jaar staan in principe onder het wettelijk gezag van een of beide ouders. Als uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling niet meer helemaal zelf kan dragen, dan kan de kinderrechter een voogdijmaatregel opleggen. De kinderrechter zal dan iemand anders aanwijzen om het gezag te kunnen uitoefenen. Deze persoon wordt de voogd genoemd. Een minderjarige krijgt een voogd wanneer: beide ouders zijn overleden; of de ouders onvindbaar zijn of onbereikbaar; of de ouders zijn ontheven van of ontzet uit het ouderlijk gezag. In sommige gevallen kunnen familieleden of andere naasten de voogdij over het kind vragen aan de rechtbank. In andere gevallen wordt de voogdij opgedragen aan Bureau Jeugdzorg. De voogd van Bureau Jeugdzorg voert de opvoeding en verzorging niet zelf uit, maar zoekt andere mensen of instellingen die het kind zullen opvoeden en verzorgen. Denk dan bijvoorbeeld aan pleegouders, familieleden van het kind of een leefgroep. In de praktijk komt de voogdijmaatregel echter niet zo vaak voor en wordt meestal gekozen voor een ondertoezichtstelling. In deze folder gaan we dan ook verder in op de ondertoezichtstelling. Een kind wordt nooit zomaar onder toezicht gesteld. Problemen die ontstaan zijn, moeten worden opgelost. Maar we kijken niet alleen naar problemen. We willen ook aandacht besteden aan de sterke eigenschappen van u en uw kind, die we kunnen inzetten om de problemen op te lossen. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden van de mensen om u heen. Want ook familie, vrienden, leraren en buren kunnen ondersteunen bij of helpen met het oplossen van de problemen. Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Bepalend hierbij zijn de Universele Rechten van het Kind. De gezinsvoogd zal erop toezien dat de belangen van uw kind worden behartigd. Wij verwachten van u en uw kind dat u actief meedenkt over de problemen in uw gezin die te maken hebben met de ondertoezichtstelling. Het is belangrijk dat je zelf ook met oplossingen komt. De gezinsvoogd zal ver aangeven wat er van u en uw kind verwacht wordt om de zorgen (die er over uw kind zijn) weg te nemen. Zo kunt u samen met de gezinsvoogd een plan van aanpak maken dat passend is voor uw gezinssituatie en voor de ontwikkeling van uw kind. In dit plan staat vermeld wat er gaat gebeuren om ervoor te zorgen dat uw kind zich weer goed kan ontwikkelen. 8 9

6 Wat gaat er gebeuren? Stap 1: Kennis maken Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter neemt de gezinsvoogd contact met u op om kennis te maken. Vaak gebeurt dat al op zitting bij de kinderrechter. De gezinsvoogd zal, als dat nodig is, deze folder met u en uw kind doorspreken en vragen hierover beantwoorden. Stap 2: Nagaan wat de problemen zijn Om er samen voor te zorgen dat de opvoedingssituatie van uw kind verbetert, is het nodig dat de gezinsvoogd onderzoekt hoe het er in uw gezin aan toe gaat. De gezinsvoogd zal bij u en uw kind vragen naar: hoe het thuis gaat; hoe het met de ouders gaat; als uw kind ergens anders woont, hoe het daar gaat; het gedrag en de gezondheid van het kind; hoe het op school gaat; hoe uw kind zijn of haar vrije tijd doorbrengt; wat er aan de situatie verbeterd moet worden om de ontwikkelingsbedreiging (en daarmee de OTS) op te heffen; welke veranderingen u zelf wilt; andere belangrijke informatie; ook wil de gezinsvoogd altijd de kamer van uw kind zien. De gezinsvoogd maakt ook gebruik van het rapport van de Raad voor Kinderbescherming en de informatie van mogelijke vroegere hulpverleners. Verder mag de gezinsvoogd ook informatie vragen aan anderen. Bijvoorbeeld aan familie, school of andere instanties

7 Stap 3: Plan van Aanpak De gezinsvoogd maakt samen met u en uw kind een plan van aanpak. In dit plan wordt beschreven wat de reden is voor de ondertoezichtstelling (OTS). Daarnaast is een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak de actieagenda. In deze actieagenda staat beschreven hoe u samen aan de verbetering van de situatie gaat werken zodat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is. Er worden afspraken gemaakt met u. Het plan van aanpak ligt bij elk werkbezoek van de gezinsvoogd aan het gezin op tafel. Er wordt dan telkens besproken welke doelen al behaald zijn en welke (nog) niet en wat de afspraken zijn voor de volgende keer. Hoe het plan van aanpak er voor u uitziet, kunnen we in deze folder natuurlijk niet zeggen. Elke situatie is weer anders. Stap 4: Uitvoering van het plan Hulp van buitenaf Het kan voorkomen dat de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg anderen vraagt om u te helpen bij de opvoeding. Dit kan iemand zijn die bij u thuis komt. Bijvoorbeeld een medewerker van de gezinsverzorging of opvoedingsondersteuning. Het kan ook zijn dat er meer informatie over uw kind nodig is om de problemen goed aan te kunnen pakken. Dit kan door onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. Schriftelijke aanwijzing De gezinsvoogd kan een schriftelijke aanwijzing opstellen. Dit is een verplichte opdracht voor u en uw kind die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Uithuisplaatsing Een ondertoezichtstelling betekent niet automatisch dat uw kind niet meer thuis kan wonen. De gezinsvoogd streeft ernaar dat uw kind gewoon thuis kan blijven wonen. Soms kan dat niet. Het kan voor langere of kortere tijd beter zijn voor uw kind dat iemand anders de dagelijkse opvoeding overneemt. Dan komt uw kind bijvoorbeeld terecht bij een pleeggezin of een leefgroep. Dit kan niet zonder toestemming van de rechter. Deze moet daar eerst een machtiging voor verlenen. Langdurige of intensieve zorg Wanneer langdurige of intensieve zorg nodig is door een andere organisatie dan Bureau Jeugdzorg (in de thuissituatie of ergens anders), zal de gezinsvoogd in een document vastleggen welke hulp nodig is. Dat document heet een indicatiebesluit. In dit besluit staat beschreven wat er aan de hand is, op welke zorg u en uw kind recht hebben, hoe lang u recht heeft op deze zorg en hoe snel de zorg geboden moet worden. Dit indicatiebesluit wordt naar u gestuurd, naar de huisarts en naar de organisatie die de hulp zal verlenen. De rechter heeft dit besluit ook nodig voor het verlenen van een machtiging. Dit kan bijvoorbeeld een machtiging zijn voor een uithuisplaatsing of een machtiging voor een gesloten plaatsing. Gezinsvoogd blijft uw kind begeleiden Of uw kind thuis woont of ergens anders, en wie er ook helpt, u kunt altijd bij de gezinsvoogd terecht met vragen of andere zaken. Dit omdat u samen het plan van aanpak heeft opgesteld.. Stap 5: Verlengen of beëindigen van de ondertoezichtstelling Een ondertoezichtstelling duurt gemiddeld een jaar. Aan het eind van dat jaar bekijkt Bureau Jeugdzorg hoe het met uw kind gaat. Als Bureau Jeugdzorg vindt dat het goed gaat en dat de situatie van uw kind blijvend verbeterd is, kan de ondertoezichtstelling beëindigd worden. Hiervoor overlegt de gezinsvoogd eerst met u

8 Maar het kan ook zo zijn dat er nog steeds zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind. In dat geval zal de gezinsvoogd aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling met een jaar te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een beslissing neemt, zal hij eerst naar de mening van u en uw gezin vragen. Als de ondertoezichtstelling niet verlengd wordt of al stopt voordat het jaar voorbij is, moet Bureau Jeugdzorg dit doorgeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad het hier niet mee eens is, kan deze de kinderrechter alsnog vragen om de ondertoezichtstelling van uw kind wel te verlengen. De ondertoezichtstelling eindigt altijd als uw kind 18 jaar wordt. Wat zijn uw rechten? U en uw kind worden betrokken bij: het onderzoek van de gezinsvoogd het maken en uitvoeren van het plan van aanpak het veranderen van de actieagenda de rapporten die de gezinsvoogd maakt. Uw mening wordt apart in de rapporten vermeld. U heeft recht op een kopie van alle stukken die over u en uw kind gaan. Als u het oneens bent met de verzoeken (verzoekschriften) die de gezinsvoogd doet aan de kinderrechter, dan kunt u dit laten opnemen in het verzoekschrift van de gezinsvoogd. U wordt dan altijd uitgenodigd voor de zitting waar de verzoekschriften van de gezinsvoogd behandeld worden. En u kunt dan uw mening bij de kinderrechter kenbaar maken. De verzoekschriften van de gezinsvoogd kunnen gaan over: het aanvragen van toestemming om uw kind uit huis te plaatsen of om een uithuisplaatsing te beëindigen; het aanvragen van een verlenging van de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing; het aanvragen van een beëindiging van de ondertoezichtstelling voordat het jaar voorbij is; het aanvragen van een wijziging in de omgangsregeling; het aanvragen van vervangende toestemming voor een medische behandeling. Als u het oneens bent met de beslissingen die de gezinsvoogd heeft genomen, dan kunt u, met behulp van een advocaat, bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen door een brief 14 15

9 te schrijven aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, waarin u uitlegt met welke beslissing u het niet eens bent en waarom. Bureau Jeugdzorg is verplicht om u vervolgens binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Blijft u het oneens met de beslissing van het bureau, dan kunt u de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. Dit geldt ook voor uw kind (12 jaar of ouder). U heeft recht op een op schrift gesteld besluit. In de wet is geregeld dat u met het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg ook wettelijk recht hebt op de in dat besluit genoemde vorm(en) van jeugdzorg. Het kan gebeuren dat u moet wachten tot de hulpverlening ook daadwerkelijk van start gaat of tot er een plekje is. U kunt dan, met het indicatiebesluit in de hand, naar de rechter stappen om de hulp af te dwingen. Dit kan alleen als u langer dan drie maanden hebt moeten wachten op de hulp waar u recht op hebt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gezinsvoogd. In een jaar tijd kan er voor u en uw kind veel veranderen. Als u vindt dat een beslissing van de gezinsvoogd niet meer goed aansluit op jouw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat het nu veel beter met uw kind gaat, dan kunt u Bureau Jeugdzorg vragen om de beslissing die eerder is genomen helemaal of gedeeltelijk terug te draaien. Het gaat hierbij om beslissingen zoals een schriftelijke aanwijzing of (het plan voor) een uithuisplaatsing. Om Bureau Jeugdzorg te vragen een beslissing terug te draaien, kunt u een brief schrijven aan het Bureau Jeugdzorg in uw regio, ter attentie van de regiomanager. Bureau Jeugdzorg moet u binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Bent u het met dit antwoord niet eens, dan kunt u de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. Dit verzoek aan de kinderrechter moet u binnen twee weken na het antwoord van Bureau Jeugdzorg opsturen naar de kinderrechter. U kunt ook tegen een schriftelijke aanwijzing, opgesteld door de gezinsvoogd, in beroep gaan bij de kinderrechter. Dit moet binnen twee weken nadat u de schriftelijke aanwijzing heeft ontvangen. Totdat de kinderrechter een beslissing neemt over uw verzoek blijft de schriftelijke aanwijzing gelden

10 Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg? De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de opvoeding en verzorging van uw kind. De gezinsvoogd heeft het recht om het plan van aanpak te maken en mag aan anderen vragen om u en uw kind hulp te verlenen. Bureau Jeugdzorg mag u en uw kind een schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Dat kan bijvoorbeeld een opdracht zijn om ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U en uw kind zijn verplicht om deze schriftelijke aanwijzing op te volgen. Bureau Jeugdzorg mag de kinderrechter om toestemming (een machtiging) vragen om uw kind uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin of leefgroep. Deze machtiging is maximaal een jaar geldig, maar Bureau Jeugdzorg kan vragen om die periode te verlengen als dit in het belang is van uw kind. Bureau Jeugdzorg mag de kinderrechter vragen om een bestaande omgangsregeling tussen u en uw kind te veranderen. Als uw kind uit huis is geplaatst, mag Bureau Jeugdzorg, als dat voor het kind beter is, het contact tussen u en uw kind verminderen, voor zolang als de uithuisplaatsing duurt. Dit geldt als een schriftelijke aanwijzing. Als ouders/opvoeders geen toestemming willen geven voor een belangrijke medische behandeling voor kinderen jonger dan 12 jaar, dan mag Bureau Jeugdzorg om vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Wanneer Bureau Jeugdzorg die toestemming krijgt, betekent dit dat de medische behandeling toch kan doorgaan. De gezinsvoogd mag, in het belang van het kind, een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, betrekken bij (de uitvoering van) de actieagenda

11 Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden? De gezinsvoogd moet aan jou uitleggen hoe hij/zij werkt en welke rechten en plichten jij hebt. Verder moet hij/zij, als jullie dat willen, deze folder met jou en je ouders/opvoeders bespreken. De gezinsvoogd moet een onderzoek doen, een plan van aanpak maken en het plan van aanpak onder zijn verantwoordelijkheid (laten) uitvoeren. Eén keer per jaar moet Bureau Jeugdzorg beslissen of de ondertoezichtstelling en de eventuele uithuisplaatsing verlengd moeten worden. Hiervoor schrijft de gezinsvoogd een rapport. Als de gezinsvoogd de actieagenda verandert, moet hij dit met jou bespreken. Voor het nemen van een aantal belangrijke beslissingen moet de gezinsvoogd overleg plegen met zijn teamleider en gedragswetenschapper. Ook moet hij of zij overleggen met zijn collega s. Deze beslissingen zijn: - het vaststellen van het plan van aanpak; - Het vaststellen van een indicatiebesluit; - Het geven van een schriftelijke aanwijzing; - Het aanvragen van een wijziging in de omgangsregeling; - Het aanvragen van vervangende toestemming voor een medische behandeling. - Als de gezinsvoogd vermoedt dat je (seksueel) mishandeld wordt, moet hij of zij dit melden bij zijn leidinggevende. Wie zijn belanghebbenden? In bepaalde situaties kunnen - naast ouders/opvoeders en het kind - ook anderen mensen belangen hebben bij de beslissingen die over de opvoeding en verzorging genomen worden. Deze mensen worden belanghebbenden genoemd. Voorbeelden van belanghebbenden zijn: een ouder die niet het gezag heeft, grootouders of pleegouders. De kinderrechter nodigt belanghebbenden uit bij de behandeling van verzoekschriften van Bureau Jeugdzorg en zal naar de mening van belanghebbenden vragen voordat hij een beslissing neemt

12 Welke regelingen kunnen voor u belangrijk zijn? In de folder Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg vindt u meer informatie over regelingen en opties die voor u belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over het privacyreglement, klachtenregeling en de cliëntenraad

13 Wanneer kun je ons bereiken? Meer weten? Bureau Jeugdzorg Limburg is altijd te bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. De hulpverleners zijn in principe ook rechtstreeks bereikbaar. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een boodschap doorgeven aan de telefoniste. Deze zal er dan zorg voor dragen dat de hulpverlener zo snel mogelijk contact met u opneemt. Heeft u toch dringend iemand nodig dan kunt u vragen naar de bureaudienst. U krijgt dan een collega van de hulpverlener aan de telefoon die u verder kan helpen. Spoedgevallen Bureau Jeugdzorg heeft ook een Team Spoedeisende Hulp (SEH). In zeer dringende gevallen kunt u hier 24 uur per dag naar toe bellen. Tijdens kantooruren kunt u de SEH bereiken via Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt. Buiten kantoortijden belt u naar Sensoor Telehulpverlening. Voor de Bureaus Jeugdzorg Regio Noord- Limburg en Regio Midden-Limburg: Telefoonnummer Voor de Bureaus Jeugdzorg Regio Parkstad Limburg, Regio Westelijke Mijnstreek en de regio Maastricht-Heuvelland: Telefoonnummer Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vindt u niet alleen in onze folders, maar ook op onze website Op onze website vindt u ook links naar andere organisaties die met jeugdzorg te maken hebben

14 Waar kunt u ons vinden? Regio Parkstad Limburg Locatie Heerlen Kloosterweg CN Heerlen T: F: E: Regio Maastricht Heuvelland Meerssenerweg 166, 6222 AK Maastricht Postbus 1800, 6201 BV Maastricht T: F: E: Regio Westelijke Mijnstreek Bergerweg 100, 6135 KD Sittard Postbus 5118, 6130 PC Sittard T: F: E: Locatie Kerkrade Kosterbeemden 45, 6461 EA Postbus 105, 6460 AC Kerkrade T: F: E: Regio Midden-Limburg Locatie Roermond Mariagardestraat HM Roermond T: F: E: Regio Noord-Limburg Locatie Venlo Prinsenstraat 4, 5913 ST Postbus 219, 5900 AE Venlo T: F: E: AMK Limburg Noord en Midden Limburg Prinsenstraat 4, 5913 ST Postbus 219, 5900 AE Venlo T: F: E: Locatie Weert Roermondseweg AS Weert T: F: E: Locatie Venray Noorderhof BV Venray T: F: E: Zuid-Limburg Meerssenerweg 166, 6222 AK Postbus 1800, 6201 BV Maastricht T: F: E: 26 27

15 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg Slachthuisstraat CB Roermond Tel: Fax:

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010

VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Onze maatschappelijke opdracht 4 Verbinding 6 colofon Familienetwerkberaad 8 Crisis? Team Spoedeisende Hulp 10 Eindredactie Communicatie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland info voor kinderen en jongeren, ouders en opvoeders, verwijzers Bureau Jeugdzorg Friesland Omdat je belangrijk bent Bureau Jeugdzorg Friesland gaat

Nadere informatie

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Inhoudsopgave Team rondom de Jeugdige 4 Het jaar 2009 voor Bureau Jeugdzorg Limburg 5 colofon TOEGANG (Jeugdhulpverlening) 6 Jeugdbescherming

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Over de Raad voor de Kinderbescherming Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als opvoeden een probleem is Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk)

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016 Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging Nijkerk, Opstandingskerk 25 mei 2016 Prof.mr. Paul Vlaardingerbroek Cijfers Jaarlijks worden ca. 119.000 kinderen

Nadere informatie

Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Reader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Tbv Stoomcursus voor wethouders en gemeenteambtenaren, transitie Jeugdzorg Oktober/november 2012 TvY / RvV, NJi 1 Introductie Jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013 Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Inleiding Na een (echt)scheiding is het essentieel dat ouders 1 en school

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt Aanmeldingsformulier voor Zorgprogramma Doen wat werkt Dit formulier na invulling indienen bij: Meldpunt Doen wat werkt Postbus 70013 9704 AA Groningen telefax: 050-5331667 NB: Alleen de (gezins)voogd

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie (Dit is een tussentijdse versie, deze wordt mogelijk nog op details gewijzigd en aangevuld met een model werkproces) Algemene opmerkingen Routes zijn

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie

Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie Samenstellers: Rindert Scheper Inge Sloots Ingrid de Vries Groningen - april 2007 Hanzehogeschool Groningen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 03 Vrijwillige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Stelselwijziging. Jeugd. Jeugdbescherming. Transitiebureau Jeugd Jeugdbescherming 1

Stelselwijziging. Jeugd. Jeugdbescherming. Transitiebureau Jeugd Jeugdbescherming 1 Jeugdbescherming Stelselwijziging Jeugd Transitiebureau Jeugd Jeugdbescherming 1 Jeugdbescherming Deze digitale brochure is bedoeld voor gemeenten en geeft informatie over jeugdbescherming. Jeugdbescherming

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Methode voogdij. Versie 3

Methode voogdij. Versie 3 Methode voogdij Versie 3 Colofon Methode Voogdij Uitgave Tekst Oplage Prijs Bestelwijze ISBN NUR Methode voogdij Inhoud Deel I: inleiding en grondslag 1 Inleiding 1.1 Een methode voor de voogdij 1

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 11 12 14 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie