Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg"

Transcriptie

1 Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

2 Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken met medewerkers van Bureau Jeugdzorg en van een pleegzorgorganisatie (de Combinatie Jeugdzorg, Juzt, Kompaan en De Bocht of Oosterpoort). Alle organisaties hebben afspraken gemaakt om op een goede manier samen te werken. Wie doet wat: voor de start, tijdens en na afloop van de hulp?

3 Samenwerken Bureau Jeugdzorg en de pleegzorgorganisaties gaan in hun afspraken uit van de rechten en belangen van de kinderen. Verder houden zij altijd rekening met het recht van de ouders op ouderbegeleiding en met de positie van de pleegouders. Het is belangrijk dat alle partijen goed samenwerken, zeker voor het kind. In het geval van meningsverschillen lukt dat niet altijd. Het hangt af van de situatie wat de taken en verantwoordelijkheden van Bureau Jeugdzorg en van de pleegzorgorganisaties dan zijn: Er zijn ouders die er zelf voor kiezen om hun kinderen in een pleeggezin te laten wonen. In deze situatie ligt de verantwoordelijkheid voor het kind helemaal bij de ouders. Dat betekent dat de pleegzorgorganisatie met de ouders moet overleggen, en dat ouders toestemming moeten geven, bijvoorbeeld bij het kiezen van een pleeggezin. Soms bepaalt de kinderrechter dat een kind onder toezicht van een gezinsvoogd wordt geplaatst. In dit geval houden ouders wel het gezag over hun kind. Bij uithuisplaatsing in een pleeggezin heeft de pleegzorgorganisatie overleg met de ouders en de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. Bijvoorbeeld als het niet lukt met de ouders tot een verantwoorde bezoekregeling te komen. Bij een ontheffing of ontzetting door de kinderrechter hebben ouders geen gezag meer. Dan overlegt de pleegzorgorganisatie altijd met de voogd van Bureau Jeugdzorg als er besluiten moeten worden genomen over bijvoorbeeld de keuze van een pleeggezin. De voogd moet ook toestemming geven voor dit soort zaken. Aanmelding Voor de hulp start, hebben ouders met name te maken met Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg verstrekt informatie over de soorten pleegzorg die er zijn en maakt een indicatiebesluit. Verder verzorgt Bureau Jeugdzorg de aanmelding bij de pleegzorgorganisatie, in overleg met de ouders. Als ouders dat willen, gaat ook de pleegzorgorganisatie met hen in gesprek. Op deze manier kan er het beste naar een geschikt pleeggezin worden gezocht. Wanneer de hulp start, informeert de pleegzorgorganisatie alle betrokkenen. Plaatsing De pleegzorgorganisatie regelt het startgesprek met alle betrokkenen. Hierin worden afspraken gemaakt over de pleegzorgplaatsing en komt de uitwerking van het hulpverleningsplan aan bod. Bureau Jeugdzorg bereidt ouders en kind(eren) voor op dit gesprek, bespreekt het doel van de plaatsing en wijst op rechten en plichten. De pleegzorgorganisatie begeleidt kind en pleeggezin vervolgens bij de plaatsing.

4 Begeleiding pleeggezin De pleegzorgorganisatie begeleidt het pleegkind en de pleegouders en onderhoudt het contact met de ouders van het pleegkind. Hoe de begeleiding eruit ziet hangt af van de doelen van de hulp, vastgesteld door het zorgteam. Begeleiding ouders Bureau Jeugdzorg kijkt of ouders deel kunnen nemen aan het zorgteam. Wanneer dat niet lukt, zorgt een medewerker van Bureau Jeugdzorg voor de contacten met hen. Bureau Jeugdzorg buigt zich verder over de bezoekregeling en de indicatie voor ouderbegeleiding door een jeugdzorgorganisatie. Bureau Jeugdzorg heeft ook contact met het kind volgens de afspraken die in het zorgteam gemaakt zijn. De pleegzorgorganisatie informeert ouders en Bureau Jeugdzorg over de ontwikkeling van het pleegkind. Als de ouders meer begeleiding nodig hebben, kan de pleegzorgorganisatie die bieden. Indicatiebesluit en het hulpverleningsplan De pleegzorgorganisatie schrijft het hulpverleningsplan, dit sluit aan op het indicatiebesluit. Bureau Jeugdzorg controleert het, waarna de pleegzorgorganisatie het plan vaststelt. Indien mogelijk gebeurt dat met instemming van de ouders, pleegouders en het kind zelf (ouder dan 12 jaar). Regelmatig wordt gekeken hoe de situatie is en of de afspraken en de doelen uit het hulpverleningsplan gehaald worden. Dit doet de pleegzorgorganisatie, Bureau Jeugdzorg geeft aan wanneer dat moet gebeuren. Als het nodig is schrijft Bureau Jeugdzorg een nieuw indicatiebesluit en de pleegzorgorganisatie een nieuw hulpverleningsplan.

5 Bezoekregeling De pleegzorgorganisatie en Bureau Jeugdzorg kijken met de betrokkenen in het zorgteam hoe de bezoekregeling eruit moet zien. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of van voogdij dan stelt Bureau Jeugdzorg de bezoekregeling vast, als het kan met instemming van alle betrokkenen. Lukt dit niet, dan beslist Bureau Jeugdzorg. Als ouders het niet eens zijn met het besluit van Bureau Jeugdzorg, kunnen zij dat door de kinderrechter laten toetsen. Diagnostiek/onderzoek Soms is er voor een pleegkind onderzoek nodig. De pleegzorgorganisatie meldt dat in het zorgteam. Bureau Jeugdzorg maakt een indicatiebesluit en stelt de onderzoeksvragen op. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij, zorgt Bureau Jeugdzorg ook dat het onderzoek wordt uitgevoerd. Pleegouders moeten toestemming geven als het onderzoek in hun huis wordt uitgevoerd. Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor het bespreken van de resultaten van het onderzoek met alle betrokkenen, het liefst in het zorgteam. Toestemming voor medische handelingen Als een pleegkind behandeling van een dokter nodig heeft, informeert de pleegzorgorganisatie de pleegouders. Ouders en het kind (ouder dan 12 jaar) moeten toestemming geven voor de behandeling, behalve bij voogdij. Dan moet de voogd van Bureau Jeugdzorg (en het kind, ouder dan 12 jaar) toestemming geven. Als ouders niet akkoord gaan met de behandeling en er is sprake van een ondertoezichtstelling, dan kan Bureau Jeugdzorg bij de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Dat kan alleen als het kind jonger is dan 12 jaar en als de behandeling nodig is om ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen. De pleegzorgorganisatie brengt ouders die geen gezag meer hebben op de hoogte van het verloop en het resultaat van de medische handelingen. De ouders die wel gezag hebben, kinderen van 12 jaar en ouder en voogden krijgen die informatie van de arts. Regelzaken Bureau Jeugdzorg informeert ouders als de plaatsing van hun kind in een pleeggezin (extra) kosten met zich meebrengt. De pleegzorgorganisatie regelt de vergoeding van bijzondere kosten die pleegouders maken. Tenminste, als het gaat om kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Verder zijn er afspraken gemaakt over wie wat doet bij zaken als: inschrijven van het pleegkind in de gemeente van het pleeggezin, regelen van schoolkosten, paspoort, verzekeringen, noodzakelijke medische informatie, schoolgegevens etc.

6 Beëindiging van de plaatsing Als de plaatsing in een pleeggezin afloopt, roept de pleegzorgorganisatie het zorgteam bij elkaar. Dit team zorgt voor een eindgesprek. Daarin komt aan de orde of de doelen van de hulp gehaald zijn. Het team maakt ook afspraken over verdere zorg voor pleegouders en kind. De plaatsing kan eerder stoppen als dit in het belang is van het pleegkind of op verzoek van de pleegouders. De pleegzorgorganisatie zorgt dan voor een ander pleeggezin voor het kind. Of schakelt Bureau Jeugdzorg in om te zorgen voor een andere vorm van verblijf. In dat geval regelt Bureau Jeugdzorg dat er een nieuw indicatiebesluit komt. Meer informatie? U kunt de afspraken nalezen op de websites van Bureau Jeugdzorg en van de pleegzorgorganisaties. Bent u ouder en hebt u nog vragen over deze afspraken? Dan kunt terecht bij Bureau Jeugdzorg. Bent u pleegouder? Neem dan contact op met de pleegzorgorganisatie. Begrippen Indicatiebesluit - het besluit waarin staat wie welke hulp krijgt, om welke hulp het gaat en waarom er hulp nodig is. Ouders en/of het kind hebben dat besluit nodig om voor die hulp in aanmerking te komen. Betrokkenen - de ouders, het kind of de jongere, de pleegouders, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en een medewerker van de pleegzorgorganisatie. Soms is er ook een voogd die niet van Bureau Jeugdzorg is, bijvoorbeeld een familielid. Ook die is dan betrokkene. Hulpverleningsplan - het plan waarin staat wat er de komende tijd moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat met het kind. Zorgteam - het team dat minimaal bestaat uit ouders, pleegouders, pleegkind (afhankelijk van de leeftijd), pleegzorgwerker, (gezins)voogd en vertegenwoordigers uit de omgeving van het kind of de ouders en beroepskrachten die een rol spelen bij de hulp. Vaak sluiten ook de casemanager van Bureau Jeugdzorg en andere belangrijke vertrouwenspersonen aan. Deze folder is gemaakt door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en Pleegzorg.

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie