Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening"

Transcriptie

1 26/10/2011 (LES 4) Woningbouw 1.Toepassingsgebied (art. 1) Het moet gaan om: - Een wederkerige overeenkomst - Tot eigendomsovergang/ verbintenis te bouwen - Te bouwen of in aanbouw zijnde (verkoper) Voltooiingsverplichting verkoper/ aannemer - Huis of appartement - Huisvesting of huisvesting en beroepsdoeleinden - Één of meer stortingen - Verbouwingswerken/ uitbreidingswerken 80% euro Moeten deel uitmaken van de overeenkomst tot eigendomsovergang - Onroerend goed in België 2. Verplichte vermeldingen inzake woningbouw (art. 7) Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening Men gaat een overeenkomst sluiten onder opschortende voorwaarde met het oog op financiering. Wanneer men uiteindelijk geen financiering bekomt dan is men niet gebonden. + precisiering omtrent de financiering, som van de financiering. Bouwonderneming verleent advies omtrent de opschortende voorwaarde MAAR ze moeten wel vragen dat ze minstens bij 2 kredietgevers een aanvraag omtrent financiering zal indienen. Het betreft een verbintenis in hoofde van de bouwheer à zo niet begaat men een contractuele wanprestatie en is men eventueel schadevergoeding verschuldigd. Beschrijving privatieven en gemeenschappelijke gedeelten Prijs? Vast : wordt overeengekomen in de overeenkomst. Wanneer men later bv. Een duurdere keuken wil zal de consument een meerprijs moeten betalen. De vast overeengekomen prijs geldt echter voor een bepaalde termijn. Variabel : hier bestaat het gevaar dat er een prijsstijging zal zijn door materialen die duurder zijn of lonen van arbeiders. De maximale prijsstijging bedraagt 80%. Gewestelijke overheidstegemoetkoming à deze moet ook in de overeenkomst worden vermeld met het oog op informeren van de consument over eventuele tegemoetkomingen.

2 Wet Breyne Bepaalt de datum van de start van de werken & de uitvoeringstermijn. Stel: men bouwt in samenwerking met een sleutel op de deur firma. Er kunnen zich problemen voordoen mbt de start van de werken. Men kan bv. nog geen bouwvergunning hebben bekomen of nog geen financiering hebben verkregen. De bouwheer moet hiervan het bewijs leveren en na verloop van 2 a 3 weken starten de werken. De uitvoeringstermijn wordt bepaald & vermeld in werkdagen: De aannemer probeert deze aan de lange kant te verkrijgen omdat hij vergoeding moet betalen bij overschrijding van de termijn. Hoe groot? Zodanig hoog zodat ze toelaat een gelijkwaardig onroerend goed te huren. Het is van belang dat men op het ogenblik van het sluiten van het contract goed is ingedekt!!! Wijze van oplevering? Dit moet nauwkeurig in het contract beschreven zijn! Men moet eerst een overeenkomst sluiten, dan een wachttijd doorlopen. Men zal moeten verklaren dat men reeds 15 dagen kennis heeft van de gegevens (erkenning kennisname gegevens) Vermelding sanctie De consument moet erop gewezen worden dat hij bij miskenning de nietigheid kan vorderen. à miskenning van artikel 7/12 + formele voorwaarden Aanhechten van stukken Lastenboek en plannen 2.De oplevering (art. 9) = de aanvaarding door de opdrachtgever dat de werken door de aannemer uitgevoerd werden conform de plannen en het bestek van de architect of het studiebureau. Er is een voorlopige en een definitieve oplevering. De voorlopige oplevering is van belang voor de zichtbare gebreken, na de werkzaamheden worden de zichtbare gebreken genoteerd met de verplichting tot herstelling ervan binnen een bepaalde termijn door de aannemer. De architect speelt een belangrijke rol in de opvolging van de werken en de voorlopige oplevering à Het is belangrijk een onafhankelijke architect aan te werven. Hij spoort de problemen op en is streng bij het opstellen van de voorlopige oplevering. Bv. Men bouwt een woning en men wil een deur tussen de hal en de keuken maar deze deur draait open in de richting van de keuken ipv in richting van de hal. à men kan de goede uitvoering vorderen. Een zichtbaar gebrek moet men vooraf of bij de voorlopige oplevering melden.

3 De wet voorziet dat men aangetekend zijn bezwaren moet melden. In praktijk: er is een voorwaardelijke oplevering en van zodra de werken worden uitgevoerd spreekt men van een definitieve oplevering. Deze mag ten vroegste 1 jaar na de voorlopige oplevering geschieden! Waarom 1 jaar? Een huis moet zich kunnen zetten (= 4 seizoenen meemaken). Gedurende deze kunnen zich bijkomende gebreken manifesteren maar deze moet men dan ook melden! Zowel de voorlopige als de definitieve oplevering MOET schriftelijk (op papier) en tegensprekelijk (in aanwezigheid van de bouwheer ) gebeuren. We zien in de praktijk dat dit gebeurt bij de voorlopige maar niet bij de definitieve oplevering. Men haalt er voordeel uit om voordat de termijn verstreken is, de gebreken aangetekend te melden. Er bestaan ook vermoedens: voorlopige oplevering à men vermoedt aanvaarding wanneer men het huis gaat bewonen. Het bewonen geldt als een ONWEERLEGBAAR vermoeden. Ook bestaat er een ONWEERLEGBAAR vermoeden dat wanneer men 2 x niet verschijnt, wanneer men hiervoor werd opgeroepen, men vermoedt dat men aanvaardt. 3. Aansprakelijkheid / risico Overdracht van eigendom en risico (art. 4-5) Wet Breyne: eigendom gaat over naarmate materialen verwerkt worden in de grond. Een huis in opbouw. Er heerst een storm en de schouw valt. Wie draagt het risico? Men wil de bouwheer beschermen dus eigendom en risico uit elkaar. à risico gaat pas over bij voorlopige oplevering. Waarborgen: erkende en niet- erkende aannemers (art. 12) De erkende aannemers moeten een waarborg storten van 5% van de overeengekomen prijs bij de deposito- en consignatiekas. De niet- erkende aannemer moet zich verbinden tot een voltooiings- of terugbetalingswaarborg en hij moet zich wenden tot een kredietinstelling zodat de werken zullen worden voltooid of worden terugbetaald. De partijen komen vrij overeen welke waarborg men zal toepassen.

4 In de praktijk: een kleine bouwonderneming is wel erkend voor metselwerken maar niet voor pleisterwerken, voor deze moet hij dus gezien worden als een niet- erkende aannemer. Aansprakelijkheid: (art. 6) hierin wordt de 10 jarige aansprakelijkheid voor de architect en de aannemer zoals vermeld in het BW, uitgebreid tot de verkoper. + de aansprakelijkheid kan ook worden ingeroepen tegen opeenvolgende eigenaars. Betaling (art. 10) Men wil vermijden dat bouwheer betaalt voor werken die nog niet zijn uitgevoerd. 2 regels: 1) Niet betalen voor het opmaken van de overeenkomst 2) Bij ondertekenen mag men voorschot betalen beperkt tot 5% = MAXIMUM Bijzonder: aankoop van een in aanbouw zijnde woning Grond + werken à bij het verlijden van de authentieke akte ENKEL betalen voor grond en de uitgevoerde werken! En de onafhankelijke architect zal moeten attesteren dat werken zullen worden uitgevoerd. Opgelet! Nooit betalen voor nog niet uitgevoerde werken. Sancties: (art )Bij wanprestatie kan men ENAC inroepen maar mag men de betaling niet weigeren. Een nietigheidsbeding stelt evenwel de ENAC buiten werking! Elk beding waar men de rechten van de consument wil inperken is nietig. Wat is het gevolg van de nietigheid? ü Herstel van de oorspronkelijke situatie MR in praktijk zal men gebouw niet afbreken. ü Vergoeding voor aannemer voorzien voor gemaakte kosten ü Nietigheid inroepen vóór oplevering

5 (Deel bijzonder consumentenrecht is hiermee afgesloten.) Wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument Bv. onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke concurrentie Bv. verkoop met verlies, soldenreglementering Bescherming van consument en concurrent Bv. reclame, aankondiging prijsverminderingen 1. Materieel toepassingsgebied (definities en alg. principes) Diensten = elke prestatie verricht door onderneming in kader van professionele activiteit (art. 2,6 ) o o o o Ruimer dan vroeger in WHPC, hier alle prestaties die tbv derde worden verricht in kader van prof. activiteit Geen daad van koophandel is vereist ß à in WHPC werd dienst gelinkt aan een handelsdaad Geen winstoogmerk meer vereist. Financiële diensten versus financiële instrumenten effecten en waarden Financiële diensten: als een bank verrichtingen doet m.b.t. financiële instrumenten. Bv. Ik wil aandelen kopen. Art : WMPC van toepassing Financiële instrumenten: instrumenten die rechten incorporeren (obligaties, aandelen ), alle rechten en plichten daaraan verbonden Art. 3, 1: andere financiële elementen vallen niet onder de WMPC, BEHOUDENS uitzonderingen bepaald bij KB. Er is zo een KB van 2005, maar geldt dit dan nog onder de nieuwe WMPC? à art. 139, 2: het KB blijft dus van toepassing, maar dat KB spreekt nog over de artikelen uit de WHPC, dus men moet de overeenstemmende artikelen in de nieuwe WMPC zoeken = praktische moeilijkheid. Homogene diensten Belangrijk m.b.t. prijsaanduiding Art. 2.7 Bv. restaurant/ café bezoek, diensten verstrekt door reisorganisatoren (iedereen krijgt hetzelfde) NIET bv. verzekeringen ( een autoverzekering bvb. kan voor iedereen verschillend zijn, naargelang van de leeftijd, type auto ), prestaties verricht door een schilder ( muren kunnen verschillend zijn, verschillende oppervlakte )

6 Producten = goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen (art. 2, 4 ) Goederen = alle lichamelijke roerende zaken (art. 2, 5 ) Vermogensbeheer: bv. 1 miljoen à bankier beheert en laat renderen maar je geeft hem de opdracht niet teveel risico te nemen. Valt dit onder de WMPC? Is het financiële dienstverlening of financieel instrument? Het is een dienst door de bank verleent dus onder de WMPC! Het verschil is niet altijd eenvoudig. In de WMPC worden financiële diensten omschreven à belegging is een soort vermogensbeheer. Homogene diensten: enkel belangrijk inzake prijsaanduiding. Goederen? Lichamelijke roerende zaken Bv. boom wordt onroerend bij het planten maar blijft roerend onder WMPC. Wat met gas en elektriciteit? Deze vinden toepassing onder WMPC wanneer de desbetreffende regel valt onder goederen. Onroerende goederen? Vallen NIET onder toepassing WMPC. Maar er is een verschil tussen onroerende goederen zelf EN diensten verricht mbt onroerende goederen. Deze laatste vallen wel onder de WMPC. Bv. prestaties mbt het zoeken van een koper van een huis. Vastgoedmakelaars vallen onder WMPC + BIJZONDER KB à bedingen hanteren in bemiddelingsovereenkomst. Rechten en verplichtingen vallen enkel onder regelen mbt producten bv. software, licentie om software te gebruiken = gebruiksrecht Valt NIET onder begrip goed wel onder product! Consument = iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend vr niet- beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt (art. 2, 3 ) Enkel natuurlijke personen, niet de overheid, geen vzw Toepassen van het bestemmingscriterium: uitsluitend privé à consument Indien ook professioneel à geen consument Niet toepassen van specialisatiecriterium! Bv. overeenkomst tussen garagist en ik die goederen naar klanten breng mbt onderhoud van mijn bestelwagen à ik ben geen consument Wat in Europa?

7 Richtlijnen: gemengd gebruik In België: uitsluitend privé gebruik Rechtspraak EHVJ: Gruber (oost) Persoon sloot contract tot herstel van dak van zijn huis + herstel van het dak van zijn professionele ruimte. HvJ: consument wanneer professioneel gebruik te verwaarlozen is, maw betekenisloos. 2 vragen werden gesteld. (1) Quasi irrelevant? = uitsluitend? Europese begrip is ruimer dan het Belgische. (2) had het betrekking op het consumentenbegrip uit Brussel I- VO mbt de bevoegde rechter? Kan dit worden gehanteerd in andere regelingen mbt bescherming van de consument? Ja want beschrijving komt nagenoeg overeen. ü Definitie kan worden toegepast ü Te verwaarlozen is niet hetzelfde als uitsluitend à onze definitie is te eng ( uitsluitend ) Geen enkele Europese regel gebruikt het woord uitsluitend dus waarom heeft men het niet weggelaten? Bijkomend probleem met borg: kan hij onder WMPC consument zijn? HvJ: borg kan consument zijn wanneer hij schuldwaarborg voor privé doeleinden aangaat. Een natuurlijke persoon kan in het kader van dezelfde activiteit NIET én een onderneming én een consument zijn! Onderneming = elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen (art. 2, 1 ) Verenigingen streven op duurzame wijze ook een economisch doel na voor hun leden à vooral inzake reclame. Overheid kan een onderneming zijn: financiële activiteit? JA, want eigenaar van Dexia. WHPC à NMBS: men koopt ticket voor een rit, zo niet doet men aan zwartrijden en zal men toeslag moeten betalen. De conducteur noteert gegevens wanneer men niks van geld bijheeft. Hierna volgt een eerste ingebrekestelling + 2 de om 200 euro te betalen. Wanneer men niet betaalt begaat men een contractuele wanprestatie en hieraan koppelt men een schadebeding. De consument stapt naar de rechtbank van eerste aanleg en krijgt gelijk. Er wordt beroep aangetekend in Namen: het schadebeding mag men niet vernietigen want de NMBS is geen onderneming. Er werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof: WHPC à NMBS geen verkoper? Is dat niet in strijd met de WHPC? JA, maar men moet WHPC zo interpreteren dat NMBS wel verkoper en dus een onderneming is. Sedert dit arrest vallen overheidsbedrijven onder de WMPC! Taak van openbaar belang is irrelevant. - - Vzw kan een onderneming zijn: ze verstrekken diensten(strijkatelier). Duurzaamheid controleren! Wat met de Unief? Onderneming? NEEN, wel wanneer ze maaltijden verschaft of huisvestiging verzorgt.

8 - Ziekenfondsen? Onderneming wanneer ze reizen organiseert+ hospitalisatieverzekering verstrekt. Van zodra er sprake is van een duurzame activiteit, is er sprake van een onderneming! Vrije beroepen worden uitgesloten + tandartsen en kinesisten worden uitdrukkelijk uitgesloten. Wrm? Geen koopman, een bij wet opgericht tuchtorgaan, Apotheker? Kan een koopman zijn wanneer hij naast medicijnen ook andere zaken verkoopt, waardoor hij onder de WMPC valt! Arrest GWH: uitsluiting van bv. tandarts in strijd met gelijkheidsbeginsel? JA!!!!! Maar het gaat hier niet om een vernietigingsarrest. - Rechter in een andere zaak kan betrokken regel buiten toepassing laten! Artikel 3 WMPC buiten toep laten? Men kan niet stellen dat alle regelen van deze wet op hen van toepassing zouden zijn. Er is sprake van een leemte in de wet à CASSATIE - Rechter kan leemte opvullen en toepassen op vrije beroepen ENKEL wanneer dit geen nieuwe belangenafweging vereist!!! Regelen mbt oneerlijke marktpraktijken + verkoop buiten onderneming VAN TOEPASSING OP VRIJE BEROEPERS (mening prof. Steenot). 2. Territoriaal toepassingsgebied Sommige regelen uit WMPC zijn van contractuele aard (ROME I- VO) Oneerlijke marktpraktijken à kijken naar regels die gelden bij een onrechtmatige daad à recht van land waar collectieve belangen van de consument worden geschaad.

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie