A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T"

Transcriptie

1 A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T TUSSEN 1. De naamloze vennootschap L&D Projects, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr , met zetel te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 27 bus 302, hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder de heer Hans DESTOOP, met registratienummer als aannemer [BE][ ][ ] Hierna genoemd "de aannemer" EN 2. Telefoonnummer tijdens kantooruren: Hierna genoemd "de opdrachtgevers", die zich bij meervoud van personen hoofdelijk en ondeelbaar verbinden WORDT UITEENGEZET ALS VOLGT: De opdrachtgever is eigenaar geworden, of heeft het voornemen om eigenaar te worden van een casco onderdeel van het hieronder beschreven onroerend goed: Indien de opdrachtgever buiten zijn wil om niet via authentieke akte eigenaar kan worden van het hierna vermelde onroerend goed, komt deze overeenkomst te vervallen zonder dat partijen aan elkaar een schadevergoeding verschuldigd zijn in hoofde van deze overeenkomst. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED: Antwerpen, district Deurne In een appartementsgebouw, in oprichting op een perceel gelegen te Antwerpen, district Deurne, aan de Herentalsebaan 27, 41, 43, 41/43, 45, 47, 49 ten kadaster bekend sectie B, onder de nummers 184/E/6, 184/G/6, 184/G/8, 183/K/4, 184/H/6, 184/B/9, voor een totale oppervlakte van 4941 m2: 1. Het appartement, gemerkt, gelegen op de verdieping in het gebouw, zoals beschreven in de basisakte 2. Kelder nummer, zoals beschreven in de basisakte. IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1 1. Voorwerp De aannemer verbindt zich ertoe de casco-ruimte in te richten en af te werken overeenkomstig de plannen en het bestek, zoals hierbij gevoegd, voor zover er in onderhavige overeenkomst niet rechtsgeldig van werd afgeweken. Deze bescheiden vermelden uitdrukkelijk de wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen worden uitgevoerd. Zij werden opgemaakt door het architectenbureau Driesen-Meersman-Thomaes, Minderbroedersrui 51 te 2000 Antwerpen

2 Meer in het algemeen omvatten de werken de niet-dragende binnenwanden, technieken, natte en droge afwerking en vast meubilair. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van dit bestek die de totstandkoming van ruwbouwwerken en de afwerking van gemene delen als voorwerp hebben, geen voorwerp uitmaken van deze overeenkomst De coördinatie van veiligheid en gezondheid bij de verwezenlijking van het gebouw wordt hierbij eveneens toevertrouwd: aan de aannemer, die hiervoor een veiligheidscoördinator zal aanstellen. 2. Stedenbouwkundige vergunning Voor de bijgaande plannen werd een stedenbouwkundige vergunning verleend. Artikel 2 - Financiering Deze overeenkomst is niet onderworpen aan enige opschortende voorwaarde inzake hypothecair krediet. Artikel 3 - Prijs a.) De casco loft zal worden ingericht Voor de globale prijs (excl. BTW) van... EUR. Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor een normale bewoonbaarheid, die in het onderhavige geval door de partijen gedefinieerd wordt als de voltooiing van enkel die werken die uitdrukkelijk beschreven werden in artikel 1 en in de bescheiden die in dat artikel worden bedoeld. Deze prijs wordt geacht te zijn bedongen op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst. In de aannemingsprijs zijn niet inbegrepen de aankoppelings-, aansluitings- of indienststellingskosten van alle nutsleidingen welke aan de nutsmaatschappijen of overheden moeten betaald worden (o.a. water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering en kabel). Omdat de werken uitgevoerd worden in een gebouw ouder dan 15 jaar, bestemd voor bewoning, bedraagt het huidig BTW-tarief 6%. Elke aanpassing van het BTW-tarief gebeurt ten voordele of ten nadele van de opdrachtgever. b.) De prijs wordt betaald op de volgende wijze: Schijf 1: 30% bij aanvang van het plaatsen van de leidingen centrale verwarming, elektriciteit en sanitair; Schijf 2: 15% bij aanvang van het plaatsen van het pleisterwerk; Schijf 3: 15% bij aanvang van het plaatsen van de vloerbedekking (chape); Schijf 4 30% bij aanvang van het plaatsen van het binnenschrijnwerk, keuken of sanitaire meubels; Schijf 5 10% bij de voorlopige oplevering. Meerwerken te betalen nà uitvoering van het betrokken werk De kopers zijn verplicht deze schijven te betalen binnen de tien dagen na de schriftelijke uitnodiging tot betalen. In geval van vertraging bij de betaling van de prijs zal hierop door de kopers van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de verschuldigde bedragen van 8 procent per jaar. De aannemer behoudt zich daarenboven het recht voor om de werken stil te leggen tot de volledige betaling van de achterstallige sommen. De uitvoeringstermijnen, inclusief de berekening van de laattijdigheidsboetes, worden in ieder geval van rechtswege geschorst gedurende elke periode van laattijdige betaling. Voormelde schijven zijn telkens te verhogen met de erop verschuldigde B.T.W. Als het werk de ongedeelde eigendom is van meerdere personen, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze overeenkomst verplicht. 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 2 of 7

3 c.) De in dit artikel vastgestelde prijs is niet voor herziening vatbaar. Artikel 4 - Aanvang van de werken en uitvoeringstermijn De voorlopige oplevering van de werken, kan gebeuren zodra de normale bewoonbaarheid of bruikbaarheid van de loft is verzekerd. Deze voorlopige oplevering dient te gebeuren uiterlijk binnen 250 werkdagen voor het bouwbedrijf, te rekenen vanaf de ter beschikking stelling van de casco opgeleverde ruimte aan de aannemer, rekening houdend met de terzake gebruikelijke aftrek ingevolge bouwverlof, weerverlet, overmacht, dat wil zeggen: elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen der aannemer of waardoor hij wordt gedwongen het werk tijdelijk of definitief stop te zetten en de dagen bij eventuele vertraging in betaling. Indien de kopers tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken eist, behoudt de verkoper zich het recht voor een verlenging van de voormelde termijn te vorderen; deze verlenging zal worden vastgelegd in een afzonderlijk geschrift, door de verkoper en de kopers getekend. Bij vertraging in de uitvoering of levering, te wijten aan de schuld van de verkoper, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn aan de kopers gelijk aan een normale huur, in gemeen overleg bepaald op 20,00 euro per dag. Voor wat betreft de berekening van het aantal werkdagen komen partijen uitdrukkelijk overeen zich neer te leggen bij het deskundigenverslag van de Confederatie Bouw te 2000 Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7 bus 2. Artikel 5 - Oplevering a. De oplevering van het gebouw behelst een voorlopige en een definitieve oplevering; iedere oplevering maakt het voorwerp uit van een proces-verbaal getekend door de partijen, behoudens afwijkingen voorzien onder de hiernavolgende f. en g. De eindoplevering van het gebouw mag niet geschieden dan na verloop van één jaar sedert de voorlopige oplevering. b. De voorlopige oplevering heeft niet alleen tot doel het einde van de werken vast te stellen; maar zij dekt tevens de gebreken die zichtbaar zijn op het ogenblik van de voorlopige oplevering. c. De waarborgtermijn, hierin begrepen deze voorzien door artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering. De waarborg voor lichte verborgen gebreken die mochten blijken, loopt tot aan de definitieve oplevering; enige vordering betreffende zulke lichte verborgen gebreken dient te zijn ingeleid binnen de twee maanden na ontdekking ervan, opdat zij ontvankelijk zou zijn. d. De aannemer zal de opdrachtgevers minstens acht dagen vooraf bij aangetekend schrijven uitnodigen tot de voorlopige of definitieve oplevering naargelang het geval. e. De weigering, om tot de oplevering over te gaan, wordt binnen de vijf dagen na het verstrijken van voormelde termijn van acht dagen en voor iedere bezitname, samen met de reden waarop zij steunt, ter kennis gebracht van de aannemer bij aangetekend schrijven. f. De bewoning of het in gebruik nemen van de eigendom geldt als bewijs dat de opdrachtgevers de voorlopige oplevering aanvaarden. Bewoning of ingebruikneming is echter onder geen beding toegelaten voor de volledige betaling van de totale aannemingsprijs en toebehoren. g. De opdrachtgevers worden vermoed de werken voorlopig of definitief, naargelang het geval, te aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van de aannemer op oplevering op een gestelde datum te doen, zonder gevolg heeft gelaten en indien hij binnen de vijftien dagen nadat hij door de aannemer daartoe bij deurwaardersexploot werd aangemaand, op de daarin gestelde datum, voor de oplevering niet verschenen is. De kosten van aanmaning, van de vaststelling en van de betekening zijn ten laste van de kopers. h. Kunnen geen beletselen vormen voor de voorlopige oplevering: 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 3 of 7

4 - de eventuele bijwerkingen aan schildering, plafonnage, wandafwerking, bevloering, e.d. en diverse kleine werken welke nog dienen uitgevoerd te worden, en die werden opgenomen in het proces-verbaal van voorlopige oplevering. - de proeven die moeten gedaan worden met de verwarmingsinstallatie. Artikel 6 - Tienjarige aansprakelijkheid De waarborg waarvoor de aannemer instaat krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, komt ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars van het gebouw en begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering. Artikel 7 - Overdracht van eigendom en risico's De opdrachtgever wordt eigenaar van de inrichting de materialen worden verwerkt en in het in aanbouw zijnde gebouw worden opgenomen. De overdracht der risico's bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek zal evenwel slechts gebeuren bij de voorlopige oplevering van de werken. Artikel 8 - Uitvoering en wijziging van de werken Als de opdrachtgever een werkwijze of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken welke te wijten zijn aan de keuze van deze werkwijze of materialen, op voorwaarde dat men hem geen enkele fout in de verwerking van de materialen kan aanwrijven. Om geldig te zijn, moeten de mededelingen over de uitvoering van de werken tussen de opdrachtgever, de aannemer en de architect schriftelijk worden gedaan. De aannemer kan evenwel met alle andere rechtsmiddelen het bewijs leveren van de wijzigingen bevolen door de opdrachtgever. De door de opdrachtgever opgedragen werken worden door de aannemer uitgevoerd of voor diens rekening en onder diens aansprakelijkheid. Als de opdrachtgever zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken, of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van die werken, verbindt hij zich ertoe de aannemer te vergoeden voor al zijn uitgaven, werken en gederfde winst, dewelke forfaitair wordt bepaald op 50%, doch bij bewezen grotere schade dienovereenkomstig kan worden gevorderd. Minderwerken dienen dus ten alle tijde het voorwerp te zijn van een geschreven offerte bij verbreking, welke de aannemer zal opstellen op vraag van de opdrachtgever. De aannemer is echter geenszins verplicht om zulke offerte op te stellen en heeft het recht de volledige uitvoering van de overeenkomst af te dwingen, inclusief de volledige betaling van de aannemingssom. Artikel 9 Voltooiingswaarborg Voltooiingswaarborg De aannemer zal binnen een termijn van dertig dagen na de ondertekening van deze overeenkomst aan de opdrachtgever het bewijs voorleggen waaruit blijkt dat een kredietinstelling in de zin van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of een hypotheekonderneming in de zin van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, zich als hoofdelijke borg van de aannemer ten opzichte van de opdrachtgever ertoe verbindt de sommen te betalen nodig voor de voltooiing van het werk. Ingeval de overeenkomst werd gesloten onder één of meerdere opschortende voorwaarden, loopt deze termijn van dertig dagen vanaf het ogenblik dat de aannemer kennis krijgt van de vervulling van de opschortende voorwaarden waar de overeenkomsten afhankelijk van was gemaakt. Bijgevolg wordt hierbij overeengekomen dat onderhavige overeenkomst gesloten wordt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever via authentieke akte eigenaar wordt van de casco ruimte waar de werken dienen uitgevoerd te worden. 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 4 of 7

5 De verbintenis van de borg eindigt bij de voorlopige oplevering van de werken. Artikel 10 Nietigheid inzake de Woningbouwwet De kopers verklaren reeds sinds meer dan 15 dagen in bezit te zijn van de stukken, bescheiden en gegevens voorgeschreven in artikel 7 van de wet, houdende regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen. DE KOPERS VERKLAREN TE WETEN DAT ZIJ HET RECHT HEBBEN OM DE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST OF DE NIETIGHEID VAN EEN MET DE WET STRIJDIG BEDIN IN TE ROEPEN BIJ NIET-NAKOMING VAN DE BEPALINGEN VAN OF KRACHTENSDE ARTIKELEN 7 EN 12 VAN DE WONINGBOUWWET? WAARVAN DE TEKST HIERONDER INTEGRAAL WORDT OVERGENOMEN. artikel 7 van de Woningbouwwet: De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten: a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden; b) de datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning; in dit laatste geval dient de aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor eensluiden verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag. b bis) vermelden of de koper of de opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst. c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst; d) als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmede werken zullen worden uitgevoerd moeten uitdrukkelijk vermeld worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte statuten van het gebouw en van het reglement van mede-eigendom toegevoegd te worden. e) de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding, alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden herzien; deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid. e bis) het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende voorwaarden meedelen. f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft, overeenstemmen; g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt; h) de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken. De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden. De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk beding in andere vette lettertekens, dat de koper of de opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij nietnakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen. artikel 12 van de woningbouwwet: Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van het wet van 20 maart 1991, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de koning het bedrag bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd. Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van het wet van 20 maart 1991, zoals bepaald in voorafgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing van het huis of van het appartement of in het desbetreffende 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 5 of 7

6 geval van de verbouwing of uitbreiding, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen. De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27,5 van de hypotheekwet. In geval van nietigheid van een bepaling van onderhavige overeenkomst zullen partijen er voor zorgen dat dergelijke bepaling wordt vervangen door een bepaling die, zonder zelf nietig te zijn, de wil van partijen op de meeste getrouwe wijze weergeeft. De nietigheid van deze overeenkomst zal tegelijk de nietigheid met zich brengen van elke andere overeenkomst die met betrekking tot hetzelfde onroerend goed tussen de partijen is gesloten. Artikel 11 - Gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting Er bestaan gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting. De basisvoorwaarden daarvan worden als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd. Artikel 12 Kennisname van stukken. De partijen bevestigen dat zij reeds vijftien dagen kennis hebben van de bescheiden en gegevens vermeld in deze overeenkomst. Artikel 13 - Geschillen Voor de geschillen inzake de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Vóór elk beroep op de rechtbank kan elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel (tel. 02/ fax 02/ ). Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de Commissie. De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwparticipanten bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken bouwparticipanten. In origineel opgemaakt te Antwerpen op Elke partij erkent één exemplaar, met alle voormelde geparafeerde en getekende bijlagen, ontvangen te hebben. De Aannemer L&D Projects n.v. De Opdrachtgever(s) 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 6 of 7

7 Hans DESTOOP Afgevaardigd Bestuurder 3 Pottenfabriek - AANNEMINGSOVEREENKOMST Page 7 of 7

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE Dit model van overeenkomst werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vervat in de wet van 9 juli 1971 en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1971 tot regeling van de woningbouw en de

Nadere informatie

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING Tussen 1.. optredend als opdrachtgever, en 2.. ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer..., optredend als aannemer,

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING?

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? De Wet Breyne DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? DE DOOR DE WET BEOOGDE OVEREENKOMSTEN» Vallen dus niet onder de wet» Verbouwingswerken?» Studieovereenkomsten UITGESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING Tussen (1).......optredend als opdrachtgever, en (2)... ingeschreven in het handelsregister van..... onder het nummer... en geregistreerd als

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VERZOENINGSCOMMISSIE BOUW PROCEDUREREGLEMENT VAN DE VERZOENINGSCOMMISSIE "BOUW".

VERZOENINGSCOMMISSIE BOUW PROCEDUREREGLEMENT VAN DE VERZOENINGSCOMMISSIE BOUW. VERZOENINGSCOMMISSIE BOUW BOUWUNIE CONFEDERATIE BOUW FAB NAV TEST-AANKOOP PROCEDUREREGLEMENT VAN DE VERZOENINGSCOMMISSIE "BOUW". 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 De verzoeningscommissie Bouw, hierna genoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN

VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend; Verlangend gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz. Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz. Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn 1.1. De juiste leveringsdatum of leveringstermijn vermeld in de bestelbon is van strikte toepassing behoudens in

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Residentie "#" te #, #

Residentie # te #, # VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT IN OPBOUW (WET BREYNE) Residentie "#" te #, # TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1. Hierna "de grondeigenaar" genoemd. 2. Hierna "de promotor" genoemd. 1. en 2. samen "de verkoper"

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

OVEREENKOMST voor een creatieopdracht beeldende kunst

OVEREENKOMST voor een creatieopdracht beeldende kunst De ondergetekenden: OVEREENKOMST voor een creatieopdracht beeldende kunst 1 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ten deze

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N A L G E M E N E R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N Vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr. 93M005925 VERKORTE BENAMING: ARIV 1993

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie.

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie. CAREN BEMIDDELING en ARBITRAGE (hierna genoemd CAREN) BEMIDDELINGSREGLEMENT Inleidende bepaling Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij twee of meer partijen, bijgestaan door een bemiddelaar,

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B4+ te Diepenbeek BVBA NOTARIS IVO VRANCKEN Grotestraat 124, 3600 GENK Tel. 089 51.83.51 notariaat@notarisvrancken.be www.notarisvrancken.be

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING Tussen De NV AQUAFIN (hierna "Aquafin" genoemd), gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingeschreven in het register van ondernemingen te Antwerpen onder het

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Renovatie en verbouwingbedrijf: Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

De opdracht wordt aangevat op de overeengekomen plaats nadat de prijs bij ontvangst van de factuur integraal is betaald.

De opdracht wordt aangevat op de overeengekomen plaats nadat de prijs bij ontvangst van de factuur integraal is betaald. Algemene voorwaarden TinC bvba Esperantolaan 4 3001 Heverlee Leuven KBO: 501.500.292 1. Overeenkomst Elke overeenkomst tussen partijen, onafhankelijk de wijze waarop ze tot stand is gekomen, houdt de uitsluitende

Nadere informatie