Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht"

Transcriptie

1 Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal dezelfde lading dekken. Belangrijk voor deze groep is om een duidelijke keuze te maken over de manier waarop ze zich verenigen of organiseren. Dit kan gebeuren als Feitelijke vereniging of als VZW. Hieronder kan je een duidelijke definiëring vinden van deze begrippen en een vergelijkingsschema. Enkele belangrijke begrippen: Rechtspersoonlijkheid en natuurlijke of fysieke personen: Natuurlijke of fysieke personen : kunnen enkel mensen zijn voor wie er zowel rechtsbelangen als rechtsverplichtingen bestaan. Een zaak kan nooit titularis van rechten zijn. Rechtspersonen : instellingen, stichtingen en groeperingen van individuen die net als de natuurlijke personen mits inachtneming van zekere beperkingen, titularis zijn van bepaalde rechten en bekwaamheden. Zij nemen deel aan het dagelijks rechtsverkeer doordat zij, net als de fysieke personen een patrimonium bezitten, overeenkomsten sluiten, rechtsbetrekkingen onderhouden met derden zowel als met hun eigen leden. Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke rechtspersonen: Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het privaat initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand gekomen en worden gehandhaafd

2 WAT VZW Feitelijke vereniging Een VZW is een Vereniging Zonder Winstoogmerk. Een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. Een feitelijke vereniging ontstaat volgens het Belgische recht zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. AANTAL LEDEN Tenminste drie natuurlijke personen of rechtspersonen die Meerdere personen die eenzelfde doel nastreven een gemeenschappelijk doel nastreven. ( anders rechterlijke ontbinding ) De leden van de vzw mogen nooit persoonlijk voordeel halen uit de activiteiten die de vereniging organiseert. Er zijn vaste leden en toegetreden leden. Als vast lid verleent de wet u rechten en plichten. U beschikt over de ruimste rechten binnen de vzw, waaronder toegang tot de boekhoudkundige stukken en stemrecht. Ingeval u een toegetreden lid bent, moeten uw rechten en plichten worden omschreven in de statuten (en niet in een huishoudelijk reglement). De in de wet bepaalde rechten en plichten zijn op u niet van toepassing, behalve indien de statuten daarin voorzien ORGANISATIE Formele regeling die wordt vastgelegd Geen wettelijke regeling BEZITTINGEN RECHTSPERSOONLIJKHEID De VZW heeft een eigen vermogen, duidelijk afgebakend van het persoonlijke vermogen van de leden Ja, de rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf het moment dat de statuten en akten bij de griffie van de Rechtbank van De vereniging heeft geen bezittingen. Alle bezittingen zijn mede-eigendom van alle leden, of de persoonlijke eigendom van wie dat kan aantonen ( bv. door een aankoopfactuur ) Neen, zij heeft geen rechten en verplichtingen

3 AANSPRAKELIJKHEID Koophandel wordt neergelegd met melding van de vestiging van de zetel. - Leden hebben een beperkte aansprakelijkheid en investeren niet met hun eigen vermogen voor de verbintenissen van de vzw. - bescherming op vlak van financiën en aansprakelijkheid - de vzw zelf kan aansprakelijk gesteld worden en het vermogen van de vzw zal gebruikt zal worden om eventuele schulden te betalen. De vereniging in wording kan verbintenissen aangaan. In dat geval zijn de personen die de verbintenis aangaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve als de vzw - rechtspersoonlijkheid verwerft binnen de twee jaar volgend op deze verbintenis - én indien deze verbintenis bekrachtigd wordt binnen de zes maanden na het verwerven van de rechtspersoonlijkheid Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt geacht dat de vzw deze verbintenissen aangegaan is. Als rechtspersoon kan een vereniging zonder winstoogmerk in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, overeenkomsten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enzovoort. Enkel de VZW kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de vereniging beheerd wordt als goede huisvader en dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden. De leden zijn persoonlijk niet gebonden in hun privévermogen. De VZW kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. LET OP : bij een grove fout of nalatigheid blijf je De leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld worden als verbintenissen en afspraken niet nagekomen worden. De leden kunnen enkel individueel en in eigen naam optreden, dagvaarden en gedagvaard worden, behalve wanneer ze door het geheel van de leden gemandateerd zijn. CONCREET : persoonlijk aansprakelijk bij het ondertekenen

4 wel persoonlijk aansprakelijk!!! van een contract. Het eigen vermogen kan aangesproken worden. STARTKAPITAAL Neen Neen PLICHTEN STRUCTUUR Er moet een stichtingsvergadering plaatsvinden : het neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de statuten en statutenwijzigingen, van de akten van benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de vertegenwoordigers en van de commissarissen ( wanneer van toepassing ) ; het ledenregister, de jaarrekening en de publicatie in de bijlagen van het Staatsblad ( per uittreksel ) van de statuten, de Raad van Bestuur, de gemachtigden, het dagelijks bestuur en de commissarissen ; speciale procedures voor het ontvangen van schenkingen en legaten. Op fiscaal vlak wordt de VZW onderwerpen aan de rechtspersonen of vennootschapsbelasting ( directe belastingen ) naargelang de aard van de activiteiten. Ook kan de VZW een BTW nummer hebben. Er zijn dus verplichtingen op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak. In de statuten worden de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur opgenomen. Er zijn, buiten de afspraken die tussen de leden onderling of met derden gemaakt werden, geen verplichtingen. Op fiscaal vlak gelden de gewone regels over de personenbelasting ( directe belasting ) of die van de BTW wetgeving. De BTW erkent feitelijke verenigingen die een BTW nummer kunnen hebben Vrij te bepalen. Zowel ondergeschikte als nevengeschikte relaties zijn mogelijk. STATUTEN Algemene Vergadering van leden Raad van bestuur als uitvoerend orgaan - minstens 3 bestuurders - voorzitter - penningmeester - etc ( dit moet allemaal statutair worden bepaald!) Ja De statuten organiseren de vereniging en geven informatie over de vereniging aan derden. Niet vereist Het hebben van statuten / huishoudelijk reglement kan de werking vergemakkelijken en mogelijke misverstanden

5 In de statuten staan de principes waar de vzw op gebaseerd is. De leden maken zelf een keuze in de principes die ze zullen hanteren. vermijden. De statuten worden in twee exemplaren opgemaakt. De statuten moeten schriftelijk worden vastgesteld. Dat kan gebeuren bij een onderhandse akte, dus enkel in aanwezigheid van de stichters, of bij een authentieke akte opgemaakt bij een notaris. De statuten vermelden ten minste: (artikel 2 van de wet van 2 mei 2002) 1. De naam, voornaam, woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel 2. De naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert 3. Het minimum aantal leden (niet minder dan 3) 4. De precieze omschrijving van het doel waarvoor de VZW is opgericht 5. De voorwaarden en formaliteiten betreffende de toetreding en uittreding van de leden 6. De bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht 7. De wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college en de duur van hun

6 KOSTENPLAATJE ( 2010 ) mandaat. Hierbij vermeldt men ook de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de VZW vertegenwoordigen, van de personen binnen het dagelijks bestuur en van de commissarissen 8. Het maximumbedrag van de bijdragen of stortingen ten laste van de leden 9. De bestemming van het vermogen indien de vereniging wordt ontbonden 10. De duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand Volledig of verkort model Verbeterde neerlegging Via het internet in de vorm van een PDF bestand Volledig, verkort of ander model Verbeterde neerlegging Via de post of aan het loket op papier Volledig, verkort of ander model Verbeterde neerlegging Voor de rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen ( VZW, IVZW ) worden de volgende tarieven gehanteerd : Oprichting BTW inclusief Wijziging BTW inclusief Geen kosten Als het project waaraan gewerkt wordt leidt tot rechtshandelingen van een bepaald belang op het stuk van financiën en aansprakelijkheid, kan het passend zijn een VZW op te richten. Voor ouderraden is dit veeleer NIET het geval. Een VZW gaat gepaard met bepaalde kosten : neerlegging bij de rechtbank van koophandel = oprichtingsakte ( ongeveer 225 euro ), per bijkomende publicatie ook 140 euro. ( statutaire wijzigingen, adreswijzigingen van bestuursleden, publicatie van de ledenlijst ), inschrijving in

7 het KBO = registreren van iedereen die een BTWnummer heeft + bijhouden van eventuele wijzigingen. ( Kruispunt Bank Onderneming ) ongeveer 75 euro.

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: STATUTEN TITEL I. STICHTERS De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november 1945; De

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie