VZW in een notedop. Rudi Vansnick.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be"

Transcriptie

1 VZW in een notedop Rudi Vansnick

2 Agenda AGENDA Verschil feitelijke vereniging en vzw Overgangsmaatregelen FV -> vzw Rechtspersoonlijkheid Leden in een vzw Raad van Bestuur Algemene Vergadering Rechten en plichten van leden van een vzw Aansprakelijkheid van bestuursleden & leden Statuten nieuwe wetgeving 2002 Verplichte formaliteiten publicaties BS Vormen van vzw s en hun boekhouding Vrijwilligersstatuten

3 Verschil feitelijke vereniging en vzw Begrip Feitelijke Vereniging het initiatief van een groep individuele personen niet gebonden aan wettelijke bepaling elk afzonderlijk aansprakelijk, dus geen rechtspersoonlijkheid Vereniging Zonder Winstoogmerk oorspronkelijke wet sprak van "vereniging zonder winstgevend doel geen nijverheids- of handelszaken drijvend niet trachten een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen rechtspersoonlijkheid

4 Verschil feitelijke vereniging en vzw FEITELIJKE VERENIGING VZW aard Rechts persoonlijkheid organisatie Meerdere personen die overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. Heeft geen rechtspersoonlijkheid. Leden kunnen afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden. Geen wettelijke regeling Ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen subsidiair zijn aan het ideële doel. Geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 Rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag van neerlegging van de statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Formele regeling die vastgelegd is in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, werking, ledenregister,...)

5 Verschil feitelijke vereniging en vzw Bezittingen aansprakelijkheid FEITELIJKE VERENIGING Geen bezittingen. De bezittingen zijn als het ware de mede-eigendom van alle leden. Leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld worden bij het niet-nakomen van de aangegane verbintenissen en afspraken. De leden kunnen slechts individueel en in eigen naam optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. VZW De vzw heeft een eigen vermogen dat duidelijk is afgebakend van het vermogen van de leden. De leden zijn individueel niet gebonden in hun privé-vermogen. Enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en dat de vereniging beheerd wordt als "een goede huisvader". De vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden.

6 Verschil feitelijke vereniging en vzw plichten structuur FEITELIJKE VERENIGING Er zijn geen verplichtingen, behoudens de afspraken die tussen de leden onderling of met derden gemaakt werden. Op fiscaal vlak gelden de gewone regels inzake de personenbelasting (directe belastingen) of deze inherent aan de BTWwetgeving. Vrij te bepalen. VZW Stichtingsvergadering neerleggen van : - statuten en wijzigingen, - akten benoeming of ontslag van bestuurders, dagelijks bestuurder(s), van de commissarissen, - het ledenregister, - de jaarrekening publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Vrij te bepalen. Zowel ondergeschikte of nevengeschikte relaties zijn mogelijk Bron: VSDC

7 Definitie vzw een vzw is een vereniging die een belangeloos doel nastreeft en niet beoogt zichzelf of haar leden een vermogensvoordeel te verschaffen. Zij kan de winstgevende activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat het gaat om nevenactiviteiten verricht naast een niet-winstgevende hoofdactiviteit die met deze laatste activiteit verband houden en dat de winst die eruit voortvloeit, volledig bestemd is voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de vereniging Volgens het advies van de Raad van State

8 Overgangsmaatregelen FV -> vzw Afsluiten Feitelijke Vereniging Herschikken ledenstructuur Opmaken Statuten VZW Oprichting VZW

9 Rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheid In het burgerlijk recht worden twee soorten personen onderscheiden, nl. de natuurlijke of fysieke personen enerzijds en de rechtspersonen anderzijds. Alleen mensen behoren tot de categorie van de natuurlijke of fysieke personen. Daarnaast zijn er instellingen, stichtingen en groeperingen van individuen of kapitalen die, net als de natuurlijke personen, doch mits inachtneming van zekere beperkingen, titularis zijn van bepaalde rechten en bekwaamheden. Zij nemen deel aan het dagelijks rechtsverkeer doordat zij, net als de fysieke personen, een patrimonium bezitten, overeenkomsten sluiten, rechtsbetrekkingen onderhouden met derden zowel als met hun eigen leden. Dergelijke rechtspersonen kunnen een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk karakter hebben.

10 Rechtspersoonlijkheid Soorten rechtspersonen Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen, die voor het algemeen belang deelnemen aan het overheidsbeleid en daarom doorgaans met een gedeelte van het overheidsgezag zijn bekleed. Het zijn ofwel de onmisbare organen voor de uitoefening van het openbaar gezag (waarvan het bestaan zich natuurlijkerwijze opdringt), ofwel zijn het de organen die door de overheid noodzakelijk of nuttig werden geacht voor de administratie en door hem met dit doel werden geschapen. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het privaat initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand gekomen en gehandhaafd, die niet deelnemen aan het overheidsbeleid en dan ook niet bekleed zijn met een gedeelte van het openbaar gezag. Ze ontsnappen, in principe althans, aan ieder rechtstreeks toezicht van de regering. Hun bestaan als rechtspersoon wordt afhankelijk gesteld van de door de wetgever voorgeschreven voorwaarden.

11 Rechtspersoonlijkheid Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid Het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid betekent dat er een afzonderlijke entiteit, een "fictieve" persoon wordt gecreëerd, die zelf een bepaald statuut en bepaalde rechten en verplichtingen heeft. De rechtspersoon heeft een zekere bekwaamheid, waardoor hij bevoegd is om rechten te genieten en uit te oefenen. De genotsbekwaamheid van de rechtspersoon is beperkter dan deze van een natuurlijke persoon. Er zijn soms ook wettelijk gestelde beperkingen. De wet van 27 juni 1921(gewijzigd door de wet van 2 mei 2002) bepaalt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat een vzw enkel de onroerende goederen mag bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doeleinden. De handelingsbekwaamheid wordt door de rechtspersoon uitgeoefend door middel van zijn organen : het zijn bepaalde fysieke personen die binnen de grenzen van hun functies zich met de rechtspersoon identificeren. Een rechtspersoon verwerft principieel de mogelijkheid om in eigen naam in rechte op te treden. Anderzijds kan de rechtspersoon zelf ook in rechte worden aangesproken.

12 Rechtspersoonlijkheid Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid De mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen wordt evenwel beperkt door de bepalingen van het Gerechtelijk wetboek terzake, die voor de rechtspersoon een aantal specifieke problemen met zich mee kunnen brengen. "De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen". "Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen". Onder hoedanigheid wordt verstaan dat de eiser de juridische en feitelijke geschiktheid bezit om zich als titularis van een recht aan te dienen en om aldus te handelen. Dit betekent dat de eiser genotsbekwaam en handelingsbekwaam moet zijn. Onder belang wordt verstaan dat de eiser baat heeft of kan hebben bij de vordering, al was het een toekomstig recht dat ernstig bedreigd is en waarvan de schending moet worden voorkomen (actio ad futurum). Het vereiste belang kan een moreel belang zijn.

13 Leden in een vzw Leden van een vzw Effectieve leden Zijn de leden die effectief deel uitmaken van de Algemene vergadering Zijn de leden die vermeld staan in het ledenregister Ledenregister dat bij de oprichting en jaarlijks moet neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel Leden die stemrecht hebben op de Algemene vergadering Toegetreden leden Zijn de leden die niet effectief deel uitmaken van de Algemene vergadering maar wel kunnen uitgenodigd worden Zijn de leden die niet dienen opgenomen te worden in het ledenregister Hoewel zij kunnen uitgenodigd worden op de Algemene vergadering hebben zij geen stemrecht Het zijn meestal de verenigingen die bij wijze van sympathie hun medewerking verlenen aan de vereniging

14 Algemene Vergadering Algemene Vergadering Alle effectieve leden van de vereniging Hoogste gezagsorgaan van de vereniging Bepaald het beleid van de vzw Raad van Bestuur Alle effectieve leden verkozen door de Algemene Vergadering met als doel de vereniging te besturen. Voert het beleid uit dat door de AV wordt bepaald. (RvB = raad van bestuur) (AV = algemene vergadering) Dagelijks bestuur Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester

15 Algemene Vergadering Bevoegdheden Volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de AV : Wijziging van de statuten; Benoeming en afzetting van de bestuurders; Benoeming en afzetting van de commissarissen en bepaling van de bezoldiging (indien toegekend); Kwijting van de bestuurders en de commissarissen; Goedkeuring van de begroting en van de rekening; Ontbinding van de vereniging; Uitsluiting van een effectief lid; Omzetting vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; Alle gevallen bepaald door de statuten; Alle niet in de wet of niet in de statuten opgenomen aspecten vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

16 Algemene Vergadering Bijeenroeping De AV wordt bijeengeroepen door de RvB of door één vijfde van de effectieve leden. Minstens één maal per jaar. Speciale gevallen: - Wijziging van de statuten; - Uitsluiten van een lid; - Ontbinden van de vzw; Hoe bijeenroepen? In principe schriftelijk, bepaald in de statuten, meestal schriftelijk. Ondertekend door de gemachtigde personen (kan bepaald zijn in de statuten). Termijn: Minstens 8 dagen voor de vergadering zelf. Is ook in de statuten bepaald. Inhoud oproepingsbrief: Datum, uur en plaats Agenda Gegevens van de vzw

17 Algemene Vergadering Verloop van de AV Ieder lid van de AV tekent de aanwezigheidslijst. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen (bepaling in statuten). Effectieve leden kunnen vragen stellen aan de RvB. Aanwezigheidsquorum: Normale AV vergt geen aanwezigheidsquorum. Aanwezigheidsquorum Meerderheid Wijziging statuten 2/3 2/3 Uitsluiting lid Geen 2/3 Wijziging doel vzw 2/3 4/5 Ontbinding vzw 2/3 4/5 Wat indien quorum niet gehaald? 2de vergadering bijeenroepen, met een minimumtermijn van 15 dagen. Geen homologatie vereist (was vroeger wel het geval )

18 Algemene Vergadering Stemmingen. Gewone meerderheden versus bijzondere meerderheden. Gewone meerderheid is minstens 50% van de stemmen. Aantal stemmen = aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bekendmakingen publicaties. Gewone beslissingen dienen niet gepubliceerd te worden. Speciale beslissingen zijn : - statutenwijziging - benoeming/afzetting bestuurders/commissarissen - toetreding/uitsluiting effectief lid - ontbinding/vereffening vzw

19 Raad van Bestuur Samenstelling De leden van de RvB worden benoemd door de AV. Zowel natuurlijke als rechtspersonen. Zowel effectieve als toegetreden leden of buitenstaanders 2 uitzonderingen: 1. Wettelijke beperkingen (veroordeeld wegens misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Belgische Staat zie wettekst); 2. Beperkingen opgelegd door de statuten; Taakverdeling Taakverdeling is niet verplicht doch een goede basis voor een goed bestuur. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn meest voorkomend. Aantal bestuurders Minimum : 3 (mag in statuten worden opgetrokken) steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden (-1). Maximum : geen wettelijk maximum Benoeming Bij gewone meerderheid.

20 Raad van Bestuur Duur mandaat Bepaalde of onbepaalde duur. Indien bepaalde duur : bepaald in de statuten. Tevens herkiesbaarheid aanduiden in de statuten. Bezoldigd? AV kan beslissen om mandaat van bestuurder te bezoldigen, te vermelden in de statuten. Bevoegdheden Besturen van de vzw. Bevoegdheden kunnen beperkt worden door vermelding in de statuten. Beperking is niet tegenstelbaar aan buitenstaanders. Gezamenlijk alleen college Gezamenlijk Alleen College Beslissingen Samen met één of meerdere bestuurders Aanwezigheidsquorum Akkoord van andere bestuurders nodig Geen overleg met andere bestuurders Geen toestemming van ander persoon vereist Samen met alle andere bestuurders Minstens de helft v/d bestuurders moet aanwezig zijn.

21 Raad van Bestuur Publicaties Geen publicatie tenzij benoeming/ontslag dagelijks bestuurder. Aansprakelijkheid Risico s beperken door opname exoneratieclausule in de statuten. Einde mandaat - Statutair bepaald. - Vrijwillig ontslag. - Afzetting (speciale procedure). - Overlijden. Moet steeds bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad

22 Dagelijks Bestuur BELANGRIJK : dagelijks bestuur is NIET verplicht. Samenstelling Zelfde regels als bij RvB. Benoeming Wordt door de RvB benoemd volgens bepalingen vastgelegd in de statuten. Kan eventueel ook door AV. Bevoegdheden Dagdagelijks beheer van de vzw in goede banen leiden - Dagelijkse handelingen - Handelingen van minder belang - Dringende handelingen Gelijkt op de manier waarop men in vennootschappen omgaat met de bevoegdheden.

23 Dagelijks Bestuur Werking dagelijks bestuur Gezamenlijk Alleen College Beslissingen Samen met één of meerdere dagelijkse bestuurders Geen overleg met andere dagelijkse bestuurders Samen met alle andere dagelijkse bestuurders Einde mandaat - Vrijwillig ontslag. - Afzetting (door RvB). - Overlijden. Moet steeds bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad

24 Verplichtingen - publicaties Administratieve verplichtingen. 1. Organiseren van Algemene Vergadering 2. Organiseren bijeenkomsten van de Raad van Bestuur 3. Opmaken en opvolgen van het vzw-dossier 4. Inzagerecht van de leden 5. Neerleggen van ledenregister 6. Statutenwijziging 7. Benoemen en ontslaan bestuurders en commissarissen 8. Benoemen en ontslaan dagelijkse bestuurders en leden orgaan van vertegenwoordiging 9. Aannemen en uitsluiten van leden 10. Vermelden van vzw-gegevens op alle vzw-documenten 11. Bekendmakingen : formulier I en II, bijlagen en kosten

25 Verplichtingen - publicaties 1. Organiseren van Algemene Vergadering. - Oproeping algemene vergadering - Verloop van de algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 2. Organiseren van samenkomst Raad van Bestuur - Gewone beslissingen in notulenboek - Benoemingen/ontslagen neerleggen griffie Formulier I 3. Opmaken en opvolgen vzw-dossier - Ledenregister - Verslagen en beslissingen - Boekhoudkundige stukken 4. Inzagerecht leden - Effectieve leden hebben recht tot inzage vzw-dossier

26 Verplichtingen - publicaties 5. Neerlegging ledenregister. - Neerlegging ter griffie van bevoegde rechtbank van koophandel 6. Statutenwijziging - Oproeping algemene vergadering door RvB - Verloop van algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 7. Benoemen en ontslaan bestuurders & commissarissen - Oproeping algemene vergadering door RvB - Verloop van algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 8. Benoemen en ontslaan dagelijkse bestuurders - Bevoegdheid van RvB of AV - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II

27 Verplichtingen - publicaties 9. Aannemen of uitsluiten leden. - Bevoegdheid van RvB of AV, volgens statuten - Binnen de 8 dagen in ledenregister inschrijven 10. Vermelden vzw-gegevens Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van een vereniging zonder winstoogmerk moeten het volgende vermelden: de naam van de vereniging; de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw ; het adres van de zetel. 11. Bekendmakingen : formulier I en II

28 Vormen van vzw s en hun boekhouding Kleine, grote en zeer grote vzw. Kleine vzw 3 criteria: - 5 voltijdse werknemers (voltijds-equivalenten) - Balanstotaal van euro euro ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw Eén van de criteria overschrijden = Grote vzw Grote vzw 3 voorgaande criteria overschreden hebben Zeer grote vzw: OFWEL minimum 100 voltijdse werknemers OFWEL 2 van de volgende 3 criteria overschrijden: - vijftig voltijdse - balanstotaal van euro euro ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw

29 Vormen van vzw s en hun boekhouding Boekhoudkundige verplichtingen. Kleine vzw Grote vzw Zeer grote vzw Vereenvoudigde boekhouding tenzij vrijwillige onderwerping aan w. 14 juli 1975 Boekhouding overeenkomstig w. 14 juli 1975 Boekhouding overeenkomstig w. 14 juli 1975 Aanstelling commissaris

30 Vrijwilligersstatuten Statuut van de vrijwilliger. Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005 Pas van kracht vanaf 1 augustus Het nieuwe statuut voorziet o.a : 1. de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade die hij veroorzaakt, wordt doorgeschoven naar de vrijwilligersorganisatie. 2. de forfaitaire vergoedingen die vrijwilligers mogen ontvangen worden wettelijk vastgelegd 3. voor uitkeringstrekkers wordt het eenvoudiger om vrijwilligerswerk uit te voeren.

31 Vrijwilligersstatuten Wanneer word ik als vrijwilliger beschouwd? Je hebt rechten, je hebt verantwoordelijkheden en soms loop je ook risico's. Je wordt als vrijwilliger beschouwd als je het werk onbezoldigd doet. Je mag alleen vergoed worden voor werkelijk gemaakte kosten (bv. verplaatsingen), binnen bepaalde grenzen. Je bent geen vrijwilliger als volleybalspeler in een club, maar wel als je wekelijks de jeugdploeg gaat begeleiden of penningmeester wordt in het bestuur van de club. Je bent geen vrijwilliger als je je broer helpt bij de renovatie van zijn huis, maar wel als je regelmatig gaat helpen bij het opknappen van de lokalen van de jeugdvereniging. Je bent geen vrijwilliger als je regelmatig een lifter meeneemt maar wel als je wekelijks chauffeur voor de voetbalploeg bent.

32 Vrijwilligersstatuten Wie mag vrijwilligerswerk doen? Mag ik als werkloze of als bruggepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, in principe mag je vrijwilligerswerk doen. Je bent wel gebonden aan enkele voorwaarden: je mag niet werkloos zijn door eigen fout of beslissing je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en werk blijven zoeken je mag geen loon of voordelen in natura ontvangen je moet toelating vragen bij de RVA Vooral dit laatste is van groot belang: zolang de RVA-directeur van jouw regio niet op de hoogte is van jouw vrijwilligerswerk, kan hij jou of de vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet, zwaar straffen. Breng dus steeds de RVA op de hoogte van je plannen! Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Wel melden bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

33 Vrijwilligersstatuten Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Wel melden bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Mag ik als arbeidsongeschikte vrijwilligerswerk doen? Vraag voor alle zekerheid toestemming aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Dit is dus niet je huisarts. Mag ik als uitkeringsgerechtigde van een arbeidsongeval of beroepsziekte vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Je kan dit wel best aanvragen. De kans is klein, maar je werkgever kan een geneesheer sturen om te laten vaststellen dat je niet langer arbeidsongeschikt bent. Mag ik als uitkeringsgerechtigde gehandicapte vrijwilligerswerk doen? Ja, je mag vrijwilligerswerk doen.

34 Vrijwilligersstatuten Ben ik als vrijwilliger vrij of zijn er beperkingen? Net zoals in het gewone arbeidsrecht zijn er beperkingen: - je mag niet werken vanaf de week voor de bevalling tot 8 weken erna. - je mag niet werken als je jonger bent dan 15 (tenzij tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten). - je mag niet s nachts werken, tenzij dat in de betaalde job ook mag. Mag ik mijn kosten aanrekenen? Ja, je mag je onkosten aanrekenen tot een bepaald plafond. Kost en inwoning of zakgeld kan niet voor een vrijwilliger. Cadeautjes kunnen alleen als ze niet te groot zijn of te regelmatig uitgedeeld worden.

35 Vrijwilligersstatuten Ben ik verzekerd als vrijwilliger? Je familiale verzekeringspolis zal in heel wat gevallen bijdragen, tenzij in je polis vrijwilligerswerk expliciet is uitgesloten. Je kan altijd met de organisatie waarvoor je je inzet afspreken dat ze een verzekering afsluit voor ongevallen, schade aan bezittingen of schade aan derden. In je contract kan je met de vereniging afspreken dat, in geval van schade aan derden, de vereniging de verantwoordelijkheid op zich neemt en niet jijzelf als vrijwilliger. Dit pleit je uiteraard niet vrij bij zware fouten of onzorgvuldigheden.

36 Vrijwilligersstatuten Forfaitaire kostenvergoeding De bedragen (die zowel fiscaal als m.b.t. de SZ vrijgesteld zijn) van de forfaitaire kostenvergoedingen zijn aangepast; de exacte maximale bedragen zijn: 30,22/dag & 1208,72/jaar (periode 2010). Het is daarentegen wel mogelijk om de forfaitaire vergoeding te combineren met de terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten voor maximaal kilometer per jaar en per vrijwilliger. De werkelijke verplaatsingskosten zijn als volgt bepaald: o 0,3169 per kilometer bij gebruik van een eigen wagen; o 0,15 (niet geïndexeerd) per kilometer bij gebruik van een fiets. Het maximumbedrag dat jaarlijks per vrijwilliger kan worden toegekend voor het gebruik van het openbaar vervoer en/of de eigen wagen en/of de fiets mag niet hoger zijn dan x 0,3169, d.i. 633,80.

37 Info Enkele nuttige adressen : website Justitie opzoeken vzw s (statuten etc)

38 Enkele begrippen uit de vzw Algemene Vergadering Hoogste gezagsorgaan in de vereniging. Leden Lid van de Algemene Vergadering. Heeft stemrecht op de Algemene Vergadering. Indien een lid bij de oprichting betrokken was, dan kan deze ook als stichter of oprichter beschouwd worden. Het kan ook iemand zijn die na de oprichting van de vzw, door het in de statuten bepaald orgaan, is benoemd als lid van de Algemene Vergadering. De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Raad van Bestuur Uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid. Bestuurder Iemand die lid is van de Raad van Bestuur en die benoemd is door de Algemene Vergadering. Stichter of Oprichter Iemand die bij de oprichting de statuten heeft ondertekend en die dus ook als "lid" kan beschouwd worden. Deze persoon kan ook genoemd worden als "lid van de Algemene Vergadering". De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet neergelegd worden op de grifie van de Rechtbank van Koophandel.

39 Enkele begrippen uit de vzw Effectieve leden Is een persoon die voorkomt in het ledenregister dat moet worden ingediend bij de Rechtbank van Koophandel. Zij hebben ook stemrecht op de Algemene Vergadering. Toegetreden leden Zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement. Begroting Jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de Raad van Bestuur en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Rekeningen Zijn de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Rechtspersoonlijkheid Houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Vormt een scherm tussen het privé-vermogen van de leden en het vermogen van de vzw.

40 Alvast dank voor uw aandacht Rudi Vansnick Tel Gsm Consultancy & Management Services

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling?

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen twee weken na mijn bevalling? Zijn er bijzondere voorwaarden? n a t o l e i d e r s u u r

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe?

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe? 7 oktober 2009 1 Inleiding Waarom? 2 Schema 3 Wetteksten 4 5 Boekhouding Verzekeringen 6 Nuttige adressenkristof en publicaties Muylaert Een VZW, moet dat dan? Waarom? Faculteits/hogeschoolkringen in vele

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

VZW. Vereniging zonder winstoogmerk

VZW. Vereniging zonder winstoogmerk Vereniging zonder winstoogmerk Eigen rechtspersoonlijkheid Geen handels- of nijverheidsdoel Geen stoffelijk voordeel voor de leden Minstens 3 leden Statuten basisakte vermelden nauwkeurig het doel voorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein 12 9000 Gent Post en bezoekadres : Dokter Dhaenenslaan 28 9820 Merelbeke Statuten De Algemene Vergadering van 1 september 2011

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering De Algemene Vergadering Door François-Xavier Dubois en Koen Van Echelpoel, EXCELLENCE FOR NON PROFIT Het tweede trimester is een uitgelezen periode voor de organisatie van een algemene vergadering. Inderdaad,

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Statuten Tussen ondergetekenden, natuurlijke personen: Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg Melissa De Meyere,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

S T A T U T E N G E O S V Z W

S T A T U T E N G E O S V Z W S T A T U T E N G E O S V Z W TITEL I: NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1: NAAM De vereniging draagt de naam Geos Leuven vzw, afgekort Geos. Die naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Ouderraad De Biest De Jager vzw

Ouderraad De Biest De Jager vzw Op 18 juni 2004, waarbij tenminste twee derde van de leden aanwezig zijn, en met éénparigheid van de geldig uitgebrachte stemmen, beslist de algemene vergadering van de vzw Ouderraad De Biest De Jager,

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw De ondergetekende eerste en stichtende leden hebben op datum van 28 november 2007 unaniem besloten tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten als volgt luiden: I. Benaming,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. Oprichtingsakte VZW in oprichting Studentenraad KU Leuven, s Meiersstraat 5 B-3000 leuven I. VOORAF Tussen de ondergetekenden: Dhr. BRUYNOOGHE Ruben, woonachtig te Processiestraat 26, 1745 Opwijk; Dhr.

Nadere informatie