VZW in een notedop. Rudi Vansnick.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be"

Transcriptie

1 VZW in een notedop Rudi Vansnick

2 Agenda AGENDA Verschil feitelijke vereniging en vzw Overgangsmaatregelen FV -> vzw Rechtspersoonlijkheid Leden in een vzw Raad van Bestuur Algemene Vergadering Rechten en plichten van leden van een vzw Aansprakelijkheid van bestuursleden & leden Statuten nieuwe wetgeving 2002 Verplichte formaliteiten publicaties BS Vormen van vzw s en hun boekhouding Vrijwilligersstatuten

3 Verschil feitelijke vereniging en vzw Begrip Feitelijke Vereniging het initiatief van een groep individuele personen niet gebonden aan wettelijke bepaling elk afzonderlijk aansprakelijk, dus geen rechtspersoonlijkheid Vereniging Zonder Winstoogmerk oorspronkelijke wet sprak van "vereniging zonder winstgevend doel geen nijverheids- of handelszaken drijvend niet trachten een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen rechtspersoonlijkheid

4 Verschil feitelijke vereniging en vzw FEITELIJKE VERENIGING VZW aard Rechts persoonlijkheid organisatie Meerdere personen die overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. Heeft geen rechtspersoonlijkheid. Leden kunnen afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden. Geen wettelijke regeling Ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen subsidiair zijn aan het ideële doel. Geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 Rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag van neerlegging van de statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Formele regeling die vastgelegd is in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, werking, ledenregister,...)

5 Verschil feitelijke vereniging en vzw Bezittingen aansprakelijkheid FEITELIJKE VERENIGING Geen bezittingen. De bezittingen zijn als het ware de mede-eigendom van alle leden. Leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld worden bij het niet-nakomen van de aangegane verbintenissen en afspraken. De leden kunnen slechts individueel en in eigen naam optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. VZW De vzw heeft een eigen vermogen dat duidelijk is afgebakend van het vermogen van de leden. De leden zijn individueel niet gebonden in hun privé-vermogen. Enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en dat de vereniging beheerd wordt als "een goede huisvader". De vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden.

6 Verschil feitelijke vereniging en vzw plichten structuur FEITELIJKE VERENIGING Er zijn geen verplichtingen, behoudens de afspraken die tussen de leden onderling of met derden gemaakt werden. Op fiscaal vlak gelden de gewone regels inzake de personenbelasting (directe belastingen) of deze inherent aan de BTWwetgeving. Vrij te bepalen. VZW Stichtingsvergadering neerleggen van : - statuten en wijzigingen, - akten benoeming of ontslag van bestuurders, dagelijks bestuurder(s), van de commissarissen, - het ledenregister, - de jaarrekening publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Vrij te bepalen. Zowel ondergeschikte of nevengeschikte relaties zijn mogelijk Bron: VSDC

7 Definitie vzw een vzw is een vereniging die een belangeloos doel nastreeft en niet beoogt zichzelf of haar leden een vermogensvoordeel te verschaffen. Zij kan de winstgevende activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat het gaat om nevenactiviteiten verricht naast een niet-winstgevende hoofdactiviteit die met deze laatste activiteit verband houden en dat de winst die eruit voortvloeit, volledig bestemd is voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de vereniging Volgens het advies van de Raad van State

8 Overgangsmaatregelen FV -> vzw Afsluiten Feitelijke Vereniging Herschikken ledenstructuur Opmaken Statuten VZW Oprichting VZW

9 Rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheid In het burgerlijk recht worden twee soorten personen onderscheiden, nl. de natuurlijke of fysieke personen enerzijds en de rechtspersonen anderzijds. Alleen mensen behoren tot de categorie van de natuurlijke of fysieke personen. Daarnaast zijn er instellingen, stichtingen en groeperingen van individuen of kapitalen die, net als de natuurlijke personen, doch mits inachtneming van zekere beperkingen, titularis zijn van bepaalde rechten en bekwaamheden. Zij nemen deel aan het dagelijks rechtsverkeer doordat zij, net als de fysieke personen, een patrimonium bezitten, overeenkomsten sluiten, rechtsbetrekkingen onderhouden met derden zowel als met hun eigen leden. Dergelijke rechtspersonen kunnen een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk karakter hebben.

10 Rechtspersoonlijkheid Soorten rechtspersonen Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen, die voor het algemeen belang deelnemen aan het overheidsbeleid en daarom doorgaans met een gedeelte van het overheidsgezag zijn bekleed. Het zijn ofwel de onmisbare organen voor de uitoefening van het openbaar gezag (waarvan het bestaan zich natuurlijkerwijze opdringt), ofwel zijn het de organen die door de overheid noodzakelijk of nuttig werden geacht voor de administratie en door hem met dit doel werden geschapen. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het privaat initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand gekomen en gehandhaafd, die niet deelnemen aan het overheidsbeleid en dan ook niet bekleed zijn met een gedeelte van het openbaar gezag. Ze ontsnappen, in principe althans, aan ieder rechtstreeks toezicht van de regering. Hun bestaan als rechtspersoon wordt afhankelijk gesteld van de door de wetgever voorgeschreven voorwaarden.

11 Rechtspersoonlijkheid Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid Het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid betekent dat er een afzonderlijke entiteit, een "fictieve" persoon wordt gecreëerd, die zelf een bepaald statuut en bepaalde rechten en verplichtingen heeft. De rechtspersoon heeft een zekere bekwaamheid, waardoor hij bevoegd is om rechten te genieten en uit te oefenen. De genotsbekwaamheid van de rechtspersoon is beperkter dan deze van een natuurlijke persoon. Er zijn soms ook wettelijk gestelde beperkingen. De wet van 27 juni 1921(gewijzigd door de wet van 2 mei 2002) bepaalt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat een vzw enkel de onroerende goederen mag bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doeleinden. De handelingsbekwaamheid wordt door de rechtspersoon uitgeoefend door middel van zijn organen : het zijn bepaalde fysieke personen die binnen de grenzen van hun functies zich met de rechtspersoon identificeren. Een rechtspersoon verwerft principieel de mogelijkheid om in eigen naam in rechte op te treden. Anderzijds kan de rechtspersoon zelf ook in rechte worden aangesproken.

12 Rechtspersoonlijkheid Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid De mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen wordt evenwel beperkt door de bepalingen van het Gerechtelijk wetboek terzake, die voor de rechtspersoon een aantal specifieke problemen met zich mee kunnen brengen. "De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen". "Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen". Onder hoedanigheid wordt verstaan dat de eiser de juridische en feitelijke geschiktheid bezit om zich als titularis van een recht aan te dienen en om aldus te handelen. Dit betekent dat de eiser genotsbekwaam en handelingsbekwaam moet zijn. Onder belang wordt verstaan dat de eiser baat heeft of kan hebben bij de vordering, al was het een toekomstig recht dat ernstig bedreigd is en waarvan de schending moet worden voorkomen (actio ad futurum). Het vereiste belang kan een moreel belang zijn.

13 Leden in een vzw Leden van een vzw Effectieve leden Zijn de leden die effectief deel uitmaken van de Algemene vergadering Zijn de leden die vermeld staan in het ledenregister Ledenregister dat bij de oprichting en jaarlijks moet neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel Leden die stemrecht hebben op de Algemene vergadering Toegetreden leden Zijn de leden die niet effectief deel uitmaken van de Algemene vergadering maar wel kunnen uitgenodigd worden Zijn de leden die niet dienen opgenomen te worden in het ledenregister Hoewel zij kunnen uitgenodigd worden op de Algemene vergadering hebben zij geen stemrecht Het zijn meestal de verenigingen die bij wijze van sympathie hun medewerking verlenen aan de vereniging

14 Algemene Vergadering Algemene Vergadering Alle effectieve leden van de vereniging Hoogste gezagsorgaan van de vereniging Bepaald het beleid van de vzw Raad van Bestuur Alle effectieve leden verkozen door de Algemene Vergadering met als doel de vereniging te besturen. Voert het beleid uit dat door de AV wordt bepaald. (RvB = raad van bestuur) (AV = algemene vergadering) Dagelijks bestuur Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester

15 Algemene Vergadering Bevoegdheden Volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de AV : Wijziging van de statuten; Benoeming en afzetting van de bestuurders; Benoeming en afzetting van de commissarissen en bepaling van de bezoldiging (indien toegekend); Kwijting van de bestuurders en de commissarissen; Goedkeuring van de begroting en van de rekening; Ontbinding van de vereniging; Uitsluiting van een effectief lid; Omzetting vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; Alle gevallen bepaald door de statuten; Alle niet in de wet of niet in de statuten opgenomen aspecten vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

16 Algemene Vergadering Bijeenroeping De AV wordt bijeengeroepen door de RvB of door één vijfde van de effectieve leden. Minstens één maal per jaar. Speciale gevallen: - Wijziging van de statuten; - Uitsluiten van een lid; - Ontbinden van de vzw; Hoe bijeenroepen? In principe schriftelijk, bepaald in de statuten, meestal schriftelijk. Ondertekend door de gemachtigde personen (kan bepaald zijn in de statuten). Termijn: Minstens 8 dagen voor de vergadering zelf. Is ook in de statuten bepaald. Inhoud oproepingsbrief: Datum, uur en plaats Agenda Gegevens van de vzw

17 Algemene Vergadering Verloop van de AV Ieder lid van de AV tekent de aanwezigheidslijst. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen (bepaling in statuten). Effectieve leden kunnen vragen stellen aan de RvB. Aanwezigheidsquorum: Normale AV vergt geen aanwezigheidsquorum. Aanwezigheidsquorum Meerderheid Wijziging statuten 2/3 2/3 Uitsluiting lid Geen 2/3 Wijziging doel vzw 2/3 4/5 Ontbinding vzw 2/3 4/5 Wat indien quorum niet gehaald? 2de vergadering bijeenroepen, met een minimumtermijn van 15 dagen. Geen homologatie vereist (was vroeger wel het geval )

18 Algemene Vergadering Stemmingen. Gewone meerderheden versus bijzondere meerderheden. Gewone meerderheid is minstens 50% van de stemmen. Aantal stemmen = aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bekendmakingen publicaties. Gewone beslissingen dienen niet gepubliceerd te worden. Speciale beslissingen zijn : - statutenwijziging - benoeming/afzetting bestuurders/commissarissen - toetreding/uitsluiting effectief lid - ontbinding/vereffening vzw

19 Raad van Bestuur Samenstelling De leden van de RvB worden benoemd door de AV. Zowel natuurlijke als rechtspersonen. Zowel effectieve als toegetreden leden of buitenstaanders 2 uitzonderingen: 1. Wettelijke beperkingen (veroordeeld wegens misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Belgische Staat zie wettekst); 2. Beperkingen opgelegd door de statuten; Taakverdeling Taakverdeling is niet verplicht doch een goede basis voor een goed bestuur. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn meest voorkomend. Aantal bestuurders Minimum : 3 (mag in statuten worden opgetrokken) steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden (-1). Maximum : geen wettelijk maximum Benoeming Bij gewone meerderheid.

20 Raad van Bestuur Duur mandaat Bepaalde of onbepaalde duur. Indien bepaalde duur : bepaald in de statuten. Tevens herkiesbaarheid aanduiden in de statuten. Bezoldigd? AV kan beslissen om mandaat van bestuurder te bezoldigen, te vermelden in de statuten. Bevoegdheden Besturen van de vzw. Bevoegdheden kunnen beperkt worden door vermelding in de statuten. Beperking is niet tegenstelbaar aan buitenstaanders. Gezamenlijk alleen college Gezamenlijk Alleen College Beslissingen Samen met één of meerdere bestuurders Aanwezigheidsquorum Akkoord van andere bestuurders nodig Geen overleg met andere bestuurders Geen toestemming van ander persoon vereist Samen met alle andere bestuurders Minstens de helft v/d bestuurders moet aanwezig zijn.

21 Raad van Bestuur Publicaties Geen publicatie tenzij benoeming/ontslag dagelijks bestuurder. Aansprakelijkheid Risico s beperken door opname exoneratieclausule in de statuten. Einde mandaat - Statutair bepaald. - Vrijwillig ontslag. - Afzetting (speciale procedure). - Overlijden. Moet steeds bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad

22 Dagelijks Bestuur BELANGRIJK : dagelijks bestuur is NIET verplicht. Samenstelling Zelfde regels als bij RvB. Benoeming Wordt door de RvB benoemd volgens bepalingen vastgelegd in de statuten. Kan eventueel ook door AV. Bevoegdheden Dagdagelijks beheer van de vzw in goede banen leiden - Dagelijkse handelingen - Handelingen van minder belang - Dringende handelingen Gelijkt op de manier waarop men in vennootschappen omgaat met de bevoegdheden.

23 Dagelijks Bestuur Werking dagelijks bestuur Gezamenlijk Alleen College Beslissingen Samen met één of meerdere dagelijkse bestuurders Geen overleg met andere dagelijkse bestuurders Samen met alle andere dagelijkse bestuurders Einde mandaat - Vrijwillig ontslag. - Afzetting (door RvB). - Overlijden. Moet steeds bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad

24 Verplichtingen - publicaties Administratieve verplichtingen. 1. Organiseren van Algemene Vergadering 2. Organiseren bijeenkomsten van de Raad van Bestuur 3. Opmaken en opvolgen van het vzw-dossier 4. Inzagerecht van de leden 5. Neerleggen van ledenregister 6. Statutenwijziging 7. Benoemen en ontslaan bestuurders en commissarissen 8. Benoemen en ontslaan dagelijkse bestuurders en leden orgaan van vertegenwoordiging 9. Aannemen en uitsluiten van leden 10. Vermelden van vzw-gegevens op alle vzw-documenten 11. Bekendmakingen : formulier I en II, bijlagen en kosten

25 Verplichtingen - publicaties 1. Organiseren van Algemene Vergadering. - Oproeping algemene vergadering - Verloop van de algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 2. Organiseren van samenkomst Raad van Bestuur - Gewone beslissingen in notulenboek - Benoemingen/ontslagen neerleggen griffie Formulier I 3. Opmaken en opvolgen vzw-dossier - Ledenregister - Verslagen en beslissingen - Boekhoudkundige stukken 4. Inzagerecht leden - Effectieve leden hebben recht tot inzage vzw-dossier

26 Verplichtingen - publicaties 5. Neerlegging ledenregister. - Neerlegging ter griffie van bevoegde rechtbank van koophandel 6. Statutenwijziging - Oproeping algemene vergadering door RvB - Verloop van algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 7. Benoemen en ontslaan bestuurders & commissarissen - Oproeping algemene vergadering door RvB - Verloop van algemene vergadering - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II 8. Benoemen en ontslaan dagelijkse bestuurders - Bevoegdheid van RvB of AV - Bekendmakingen : neerlegging & publicatie Formulier I en/of II

27 Verplichtingen - publicaties 9. Aannemen of uitsluiten leden. - Bevoegdheid van RvB of AV, volgens statuten - Binnen de 8 dagen in ledenregister inschrijven 10. Vermelden vzw-gegevens Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van een vereniging zonder winstoogmerk moeten het volgende vermelden: de naam van de vereniging; de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw ; het adres van de zetel. 11. Bekendmakingen : formulier I en II

28 Vormen van vzw s en hun boekhouding Kleine, grote en zeer grote vzw. Kleine vzw 3 criteria: - 5 voltijdse werknemers (voltijds-equivalenten) - Balanstotaal van euro euro ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw Eén van de criteria overschrijden = Grote vzw Grote vzw 3 voorgaande criteria overschreden hebben Zeer grote vzw: OFWEL minimum 100 voltijdse werknemers OFWEL 2 van de volgende 3 criteria overschrijden: - vijftig voltijdse - balanstotaal van euro euro ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw

29 Vormen van vzw s en hun boekhouding Boekhoudkundige verplichtingen. Kleine vzw Grote vzw Zeer grote vzw Vereenvoudigde boekhouding tenzij vrijwillige onderwerping aan w. 14 juli 1975 Boekhouding overeenkomstig w. 14 juli 1975 Boekhouding overeenkomstig w. 14 juli 1975 Aanstelling commissaris

30 Vrijwilligersstatuten Statuut van de vrijwilliger. Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005 Pas van kracht vanaf 1 augustus Het nieuwe statuut voorziet o.a : 1. de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade die hij veroorzaakt, wordt doorgeschoven naar de vrijwilligersorganisatie. 2. de forfaitaire vergoedingen die vrijwilligers mogen ontvangen worden wettelijk vastgelegd 3. voor uitkeringstrekkers wordt het eenvoudiger om vrijwilligerswerk uit te voeren.

31 Vrijwilligersstatuten Wanneer word ik als vrijwilliger beschouwd? Je hebt rechten, je hebt verantwoordelijkheden en soms loop je ook risico's. Je wordt als vrijwilliger beschouwd als je het werk onbezoldigd doet. Je mag alleen vergoed worden voor werkelijk gemaakte kosten (bv. verplaatsingen), binnen bepaalde grenzen. Je bent geen vrijwilliger als volleybalspeler in een club, maar wel als je wekelijks de jeugdploeg gaat begeleiden of penningmeester wordt in het bestuur van de club. Je bent geen vrijwilliger als je je broer helpt bij de renovatie van zijn huis, maar wel als je regelmatig gaat helpen bij het opknappen van de lokalen van de jeugdvereniging. Je bent geen vrijwilliger als je regelmatig een lifter meeneemt maar wel als je wekelijks chauffeur voor de voetbalploeg bent.

32 Vrijwilligersstatuten Wie mag vrijwilligerswerk doen? Mag ik als werkloze of als bruggepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, in principe mag je vrijwilligerswerk doen. Je bent wel gebonden aan enkele voorwaarden: je mag niet werkloos zijn door eigen fout of beslissing je moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en werk blijven zoeken je mag geen loon of voordelen in natura ontvangen je moet toelating vragen bij de RVA Vooral dit laatste is van groot belang: zolang de RVA-directeur van jouw regio niet op de hoogte is van jouw vrijwilligerswerk, kan hij jou of de vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet, zwaar straffen. Breng dus steeds de RVA op de hoogte van je plannen! Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Wel melden bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

33 Vrijwilligersstatuten Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Wel melden bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Mag ik als arbeidsongeschikte vrijwilligerswerk doen? Vraag voor alle zekerheid toestemming aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Dit is dus niet je huisarts. Mag ik als uitkeringsgerechtigde van een arbeidsongeval of beroepsziekte vrijwilligerswerk doen? Ja, dat mag. Je kan dit wel best aanvragen. De kans is klein, maar je werkgever kan een geneesheer sturen om te laten vaststellen dat je niet langer arbeidsongeschikt bent. Mag ik als uitkeringsgerechtigde gehandicapte vrijwilligerswerk doen? Ja, je mag vrijwilligerswerk doen.

34 Vrijwilligersstatuten Ben ik als vrijwilliger vrij of zijn er beperkingen? Net zoals in het gewone arbeidsrecht zijn er beperkingen: - je mag niet werken vanaf de week voor de bevalling tot 8 weken erna. - je mag niet werken als je jonger bent dan 15 (tenzij tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten). - je mag niet s nachts werken, tenzij dat in de betaalde job ook mag. Mag ik mijn kosten aanrekenen? Ja, je mag je onkosten aanrekenen tot een bepaald plafond. Kost en inwoning of zakgeld kan niet voor een vrijwilliger. Cadeautjes kunnen alleen als ze niet te groot zijn of te regelmatig uitgedeeld worden.

35 Vrijwilligersstatuten Ben ik verzekerd als vrijwilliger? Je familiale verzekeringspolis zal in heel wat gevallen bijdragen, tenzij in je polis vrijwilligerswerk expliciet is uitgesloten. Je kan altijd met de organisatie waarvoor je je inzet afspreken dat ze een verzekering afsluit voor ongevallen, schade aan bezittingen of schade aan derden. In je contract kan je met de vereniging afspreken dat, in geval van schade aan derden, de vereniging de verantwoordelijkheid op zich neemt en niet jijzelf als vrijwilliger. Dit pleit je uiteraard niet vrij bij zware fouten of onzorgvuldigheden.

36 Vrijwilligersstatuten Forfaitaire kostenvergoeding De bedragen (die zowel fiscaal als m.b.t. de SZ vrijgesteld zijn) van de forfaitaire kostenvergoedingen zijn aangepast; de exacte maximale bedragen zijn: 30,22/dag & 1208,72/jaar (periode 2010). Het is daarentegen wel mogelijk om de forfaitaire vergoeding te combineren met de terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten voor maximaal kilometer per jaar en per vrijwilliger. De werkelijke verplaatsingskosten zijn als volgt bepaald: o 0,3169 per kilometer bij gebruik van een eigen wagen; o 0,15 (niet geïndexeerd) per kilometer bij gebruik van een fiets. Het maximumbedrag dat jaarlijks per vrijwilliger kan worden toegekend voor het gebruik van het openbaar vervoer en/of de eigen wagen en/of de fiets mag niet hoger zijn dan x 0,3169, d.i. 633,80.

37 Info Enkele nuttige adressen : website Justitie opzoeken vzw s (statuten etc)

38 Enkele begrippen uit de vzw Algemene Vergadering Hoogste gezagsorgaan in de vereniging. Leden Lid van de Algemene Vergadering. Heeft stemrecht op de Algemene Vergadering. Indien een lid bij de oprichting betrokken was, dan kan deze ook als stichter of oprichter beschouwd worden. Het kan ook iemand zijn die na de oprichting van de vzw, door het in de statuten bepaald orgaan, is benoemd als lid van de Algemene Vergadering. De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Raad van Bestuur Uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid. Bestuurder Iemand die lid is van de Raad van Bestuur en die benoemd is door de Algemene Vergadering. Stichter of Oprichter Iemand die bij de oprichting de statuten heeft ondertekend en die dus ook als "lid" kan beschouwd worden. Deze persoon kan ook genoemd worden als "lid van de Algemene Vergadering". De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet neergelegd worden op de grifie van de Rechtbank van Koophandel.

39 Enkele begrippen uit de vzw Effectieve leden Is een persoon die voorkomt in het ledenregister dat moet worden ingediend bij de Rechtbank van Koophandel. Zij hebben ook stemrecht op de Algemene Vergadering. Toegetreden leden Zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement. Begroting Jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de Raad van Bestuur en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Rekeningen Zijn de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Rechtspersoonlijkheid Houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Vormt een scherm tussen het privé-vermogen van de leden en het vermogen van de vzw.

40 Alvast dank voor uw aandacht Rudi Vansnick Tel Gsm Consultancy & Management Services

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling?

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen twee weken na mijn bevalling? Zijn er bijzondere voorwaarden? n a t o l e i d e r s u u r

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie