Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving"

Transcriptie

1 Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan Gent T F

2

3 Mijn sportclub: een vzw? Vlaamse Hockey Liga - Brussel - 19/09/2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie Overzicht Feitelijke vereniging of vzw? Oprichting vzw Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw in een vzw Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart vermogen Geen juridische entiteit op zich Geen contracten in naam van FV Geen schenkingen of legaten

4 Feitelijke vereniging of vzw? Voordelen? Geen papieren! Nadelen? Aansprakelijkheidsrisico Sommige wetgeving blijft van toepassing Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken vzw Vereniging zonder winstoogmerk Apart vermogen op zich Rechtspersoonlijkheid Contracten in naam vzw Schenkingen en legaten mogelijk Feitelijke vereniging of vzw? Nadelen? Formaliteiten Voordelen? Bescherming tegen aansprakelijkheid

5 Feitelijke vereniging of vzw? Wanneer vzw worden? Schenkingen of legaten aanvaarden Aanzienlijke risico s Grote geldsommen Onroerende goederen Opgelegd door overheid (subsidies) Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging Vzw Rechtspersoonlijkheid Nee Ja Bezittingen Geen eigen vermogen Eigen vermogen ( vermogen leden) Aansprakelijkheid Persoonlijk aansprakelijk Enkel ingebrachte kapitaal Fiscaliteit Personenbelasting Rechtspersonenbelasting Verzekering B.A. Niet verplicht Verplicht Oprichting vzw Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

6 Oprichting vzw Oprichten van een vzw Statuten Dossier neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel Statuten publiceren in het Belgisch Staatsblad Oprichting vzw Opstellen van de statuten handleiding van de vereniging Aanvullend: huishoudelijk reglement Wat staat er allemaal in? Minstens drie leden-oprichters Informatie over de leden van de vzw Benaming vermelden + vermelding vzw Maatschappelijke zetel vermelden Maatschappelijk doel vermelden Oprichting vzw Verplichte vermeldingen Algemene Vergadering (AV) Verplichte vermeldingen Raad van Bestuur (RvB) Jaarlijkse bijdrage van de leden (maximum) Bestemming vermogen bij ontbinding Duur» Bepaalde duur» Onbepaalde duur

7 Oprichting vzw Twee manieren Klassieke manier Digitale manier Oprichting vzw Klassieke manier Download de formulieren op Formulier 1: voor oprichting nieuwe rechtspersoon Formulier 1 + 2: voor aanpassing akten (benoeming, ontslag bestuurders, ) Oprichting vzw Formulier 1

8 Oprichting vzw Formulier 2 Oprichting vzw Neerleggen verenigingsdossier Indienen op de griffie van de rechtbank van koophandel Oprichting: neerleggen van Statuten Akte benoeming bestuurders! Ledenregister: niet langer wel op de zetel => Model: Oprichting vzw Rechtspersoonlijkheid Vanaf de neerlegging op de griffie Let op dat je op voorhand betaalt en betalingsbewijs meeneemt naar griffie! Ofwel per cheque Ofwel via overschrijving op de rekening van het Belgisch Staatsblad ( )

9 Oprichting vzw Publicatie in het Belgisch Staatsblad Als de documenten neergelegd zijn, zorgt de griffie voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad Verwerving rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging Tegenstelbaar aan derden vanaf de publicatie Oprichting vzw Digitale manier Online oprichting van vzw via e-griffie Momenteel enkel voor de oprichting, later ook voor wijzigingen mogelijk Nodig? E-id kaartlezer, ingescande versie oprichtingsakte, bankkaart, adres Onderwerp Datum - plaats Oprichting vzw Publicatie in het Belgisch Staatsblad Publicatiekosten (vanaf 1 aug 2013) Publicatiekosten bij oprichting 180 euro (klassieke manier) Of 130 euro (via egriffie.be) Publicatiekosten bij wijziging van akten 121,97 euro (nog niet digitaal mogelijk)

10 Oprichting vzw Schematisch overzicht formaliteiten Formaliteit Verantwoordelijken Gevolgen Opstellen statuten Stichtende leden - Neerleggen verenigingsdossier Publicatie in Belgisch Staatsblad Raad van Bestuur Griffie rechtbank Rechtspersoonlijkheid Tegenstelbaarheid aan derden Organen vzw Organen Verplichte Algemene Vergadering Raad van Bestuur Optionele Dagelijks bestuur Organen vzw Algemene vergadering Bestaat uit alle leden van de vereniging Begrip leden Stichtende leden = oprichtende leden» Met naam en adres in statuten! Effectieve/Werkende/Vaste leden» Ledenregister bijhouden op zetel Toegetreden leden

11 Organen vzw Schematisch overzicht soorten leden Categorie Lid van de Kenmerken AV? Stichtende leden Ja Met naam en adres in statuten Effectieve leden Ja Bijhouden in ledenregister Toegetreden leden Nee Geen verplichte formaliteiten Organen vzw Wanneer wordt de AV samengeroepen? Gevallen uitdrukkelijk voorzien in wet Gevallen uitdrukkelijk voorzien in statuten Wanneer 1/5 leden erom vraagt Taak van RvB om AV samen te roepen Schriftelijke oproep van de leden Minstens acht dagen voor de AV Agendapunten toevoegen tijdens AV? Organen vzw Principe: gewone meerderheid van de aanwezigen volstaat Bijzondere meerderheden? Statutenwijzigingen Doelverandering Uitsluiting van een lid Ontbinding of omzetting vzw

12 Organen vzw Bevoegdheden Wijziging statuten Benoeming en afzetting bestuurders Benoeming en afzetting commissaris Kwijting van bestuurders Goedkeuring begroting en jaarrekening Ontbinding van de vereniging Uitsluiting van een lid Vaststelling jaarlijkse bijdrage Omzetting van de vereniging in een VSO Alle gevallen waarin de wet of de statuten het vereisen Organen vzw Raad van bestuur Bestaat uit minstens 3 personen Bevoegdheden? Residuaire bevoegdheid Bijvoorbeeld:» Opmaak jaarrekening en begroting» Vertegenwoordiging bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen» Bijeenroeping AV Organen vzw RvB wordt benoemd en afgezet door AV Functieverdeling? Aan te raden Niet tegenstelbaar aan derden Notulen in register der beraadslagingen

13 Organen vzw Dagelijks bestuur Optioneel orgaan (via statuten) Een afvaardiging uit de RvB Eén of meerdere personen Nuttig voor dagdagelijks beheer Boekhouding vzw Onderscheid kleine vzw s grote vzw s heel grote vzw s Meeste sportclubs: kleine vzw s Boekhouding vzw Boekhouding kleine vzw Jaarlijks indienen op de griffie Staat van inkomsten en uitgaven Vereenvoudigde boekhouding Dubbele boekhouding dus niet vereist

14 Boekhouding vzw Wettelijke basis: KB 26 juni 2003 Bijlage A: dagboek bijhouden Bijlage B: minimaal schema ontvangsten en uitgaven Bijlage C: toelichting Boekhouding vzw Bijlage A: dagboek bijhouden Dagboek van ontvangsten Dagboek van uitgaven Verantwoordingsstuk Boekhouding vzw Bijlage B: minimaal schema staat van ontvangsten en uitgaven Uitgaven Bedrag Ontvangsten Bedrag Goederen en diensten Bezoldigingen Diensten en diverse goederen Andere uitgaven Totaal uitgaven Lidgeld Schenkingen en legaten Subsidies Andere ontvangsten Totaal ontvangsten

15 Boekhouding vzw Bijlage C: Toelichting Waarderingsregels Investeringen Boekhouding vzw Jaarrekening Bijlage B Bijlage C Jaarlijks neerleggen op de griffie Boekhouding vzw Boekhoudpakket? Boekhoudprogramma Small of Online Boekhoudprogramma Conform de wettelijke bepalingen Meer info op

16 Jaarlijkse verplichtingen vzw Boekhouding neerleggen op de griffie Minstens één AV houden (+ verslagen) Minstens één RvB houden (+ verslagen) Ledenregister bijhouden op de zetel Tip: gratis ledenregister Belastingsaangifte invullen Rechtspersonenbelasting: voordelig! Wet 3 juli 2005: Toepassingsgebied Informatieplicht van de organisatie Aansprakelijkheid en verzekering Vergoedingen Uitkeringsgerechtigden Wat is vrijwilligerswerk volgens de wet? Vrijwilligerswerk Onbezoldigd en onverplicht Verricht ten behoeve van een organisatie of de samenleving als geheel Niet in familie- of privéverband Geen arbeidsovereenkomst voor hetzelfde werk in dezelfde organisatie

17 Vrijwilliger Natuurlijk persoon Nooit een rechtspersoon Organisatie Feitelijke vereniging of vzw Onbaatzuchtige doelstelling/geen winstoogmerk» Dus geen vennootschappen! Op Belgisch grondgebied Of georganiseerd vanuit België Hoofdverblijfplaats in België Wat moet organisatie meedelen aan vrijwilliger? Onbaatzuchtige doelstelling, juridisch statuut FV? => verantwoordelijke Verzekering BA Andere dekkingen verzekering? Vergoeding Geheimhoudingsplicht

18 Tip: bestel via dynamoproject.be een model vrijwilligersovereenkomst! Verzekering BA vrijwilligers verplicht Voor? Schade veroorzaakt aan DERDEN Voorwaarden: fout, schade, causaal verband Beschermd tenzij bedrog, zware of herhaaldelijk lichte fout van vrijwilliger Niet-verplichte verzekeringen Lichamelijke ongevallen Schade aan eigen lichaam! Rechtsbijstand Verzekering komt tussen als gerechtskosten gemaakt moeten worden

19 Wat met bestuurders? In uitvoering mandaat bestuurder schade veroorzaken => bestuurdersaansprakelijkheid vzw geldt! Bestuurder veroorzaakt schade buiten zijn mandaat, maar als vrijwilliger => vrijwilligerswetgeving geldt! Wat met familiale verzekering? Soms zal BA vrijwilligers niet tussenkomen Familiale moet vrijwilligerswerk onder dekking laten vallen Criterium: privé-sfeer Niet dé oplossing voor alles Bedrog Zware fout Vergoedingen Principe Geen loon Geen prestatievergoeding Wél een onkostenvergoeding mogelijk

20 Onkostenvergoeding Forfaitair Reëel Forfaitaire onkostenvergoeding Maximumbedragen 32,71 euro per dag 1308,38 euro per jaar Formaliteit voor de organisatie Vrijwilligersregister bijhouden Naam & adres vrijwilligers/intredingsdatum Bedragen + datum uitkering Reële onkostenvergoeding Onkosten bewijzen Kasticketjes, treintickets, Verplaatsingen met de wagen» Maximumbedrag: 0,3461 euro per km Fietsvergoeding» 0,20 euro per km

21 Combinatie? Beperkt mogelijk! Forfaitair + Reële 2000 km per jaar Per vrijwilliger of per organisatie? Laat verklaring op eer tekenen Fiscale en sociale lasten? Vrijwilligersregister Hou bij welke vrijwilliger wanneer werkte Hou bij welke vergoeding een vrijwilliger ontvangen heeft => Model gratis te bestellen via dynamoproject.be! Uitkeringsgerechtigden Werklozen Werkloosheidsbureau RVA vooraf en schriftelijk op de hoogte brengen (formulier C45B) Directeur werkloosheidsbureau beslist Termijn: twaalf werkdagen na ontvangst

22 Bruggepensioneerden Idem als werklozen Arbeidsongeschikten Toegestaan als adviserend geneesheer akkoord is Gepensioneerden Toegestaan Conclusie Hou de vzw up to date! Aanpassingen in het bestuur Statutenwijziging doorgeven Ledenregister consequent bijhouden Vrijwilligers Vrijwilligersovereenkomst Vrijwilligersregister Vragen?

23 Contact

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

business before pleasure... ook in de amateurkunstensector

business before pleasure... ook in de amateurkunstensector DOSSIER business before pleasure... ook in de amateurkunstensector WOORD VOORAF Soms zie je door de bomen het bos niet meer en raak je als kunstenaar of vereniging niet wijs uit bepaalde regelgevingen,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie