ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN"

Transcriptie

1 ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze naam moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting VZW. Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2920 Kalmthout, Em. De Bomlaan 14. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Artikel 3 De vereniging heeft tot doel de zwemsport te beoefenen en te bevorderen. Zonder dat deze opsomming beperkend is, organiseert zij de volgende activiteiten: 1. de organisatie van alle activiteiten i.v.m. deze zwemsport; 2. het scheppen van mogelijkheden voor aanverwante sporten; 3. de organisatie van nevenactiviteiten. De vereniging mag evenwel alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeksmet de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. 2. LEDEN, BIJDRAGE Artikel 4 De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Enkel de leden maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn beperkt tot deze toegewezen door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

2 Artikel 5 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan drie. Om als lid te worden aangenomen, dient het kandidaat lid dit via een schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vereniging kenbaar te maken. Hij/zij wordt door de algemene vergadering als lid aangenomen bij gewone meerderheid der stemmen. De beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden. Om als toegetreden lid te worden aangenomen, dient het kandidaat lid enige band te vertonen of te willen vertonen met de vereniging en alsdusdanig door de raad van bestuur worden aangenomen. Artikel 6 Elk lid of toegetreden lid kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen uit de vereniging mits een schrijven gericht aan de raad van bestuur. Een lid wordt door de algemene vergadering ambtshalve ontslagen indien hij/zij gedurende minstens drie opeenvolgende jaren zonder volmacht of schriftelijke verwittigingafwezig was op de algemene vergadering. Een lid kan slechts uitgesloten of geschorst worden door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Tot uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid wordt beslist door de raad van bestuur, welke hierover soeverein beslist, zonder zijn beslissing te moeten motiveren aan de algemene vergadering. Vrijwillig ontslag van een toegetreden lid wordt geacht gegeven te zijn bij niet betaling van het jaarlijkse lidgeld binnen de twee maanden nadat dit schriftelijk aan het lid werd gevraagd. Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit een teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Artikel 7 Aan de leden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd, zoals bedoeld in de wet van 27 juni De toegetreden leden betalen een jaarlijks lidgeld dat het maximum bedrag van 150,00 EUR niet mag overschrijden. De raad van bestuur bepaalt jaarlijks, en binnen de voormelde grens, het bedrag van het lidgeld. 3. DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 8 De algemene vergadering is samengesteld uit de leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan echter slechts één lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem, en in voorkomend geval één stem van het door hem vertegenwoordigd lid.

3 Artikel 9 De wijze van beraadslagen en de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn bepaald in de wet van 27 juni De algemene vergadering wordt jaarlijks in de maand maart bijeengeroepen. Een bijzondere algemene vergadering wordt gehouden in de gevallen door de wet bepaald, en als de raad van bestuur dit nuttig oordeelt. Alle leden worden schriftelijk uitgenodigd bij gewone brief en dit ten minste acht dagen voor de algemene vergadering. De dagorde wordt op de uitnodiging vermeld. Na de bekendmaking van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd, mits akkoordverklaring van 2/3 der aanwezigen en voor zover die punten niet behoren tot bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Om geldig te kunnen beslissen, dient steeds een meerderheid van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd te zijn. Een bijzondere meerderheid is evenwel vereist in de gevallen voorzien door de wet en de statuten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van artikel 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni Artikel 10 De beslissingen van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Alle leden ontvangen een afschrift hiervan, bij gewone brief van de voorzitter van de raad van bestuur of van de secretaris. Derden die blijk van rechtmatig belang daartoe kunnen geven, hebben recht om inzage en/of afschrift te vragen van de beslissingen van de algemene vergadering. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren aan de raad van bestuur. Artikel 11 Iedere wijziging in de statuten wordt binnen de maand ter publicatie in het Belgisch Staatsblad doorgestuurd naar de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag, de herroeping en de herverkiezing van de bestuurders als van de commissaris. Minimaal eenmaal per jaar zal de raad van bestuur het bewijs leveren van het voldoen van de publicaties en de fiscale aangiften. 4. DE RAAD VAN BESTUUR Artikel 12 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf personen, al dan niet lid van de vereniging en aangeduid door de algemene vergadering. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een hoofdtrainer. De eerste vier zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven e.d. gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. De leden van de raad van bestuur zijn tenminste 18 jaar oud.

4 Artikel 13 De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per maand. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Zoniet wordt binnen de dertig kalenderdagen een nieuwe vergadering samengeroepen met dezelfde agenda. Deze nieuwe vergadering is beslissend, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel, dan worden de stemmen van voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden, zonodig enkel deze van de voorzitter. Artikel 14 De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij zijn door deze ten allen tijde afzetbaar. De voltallige raad van bestuur is elke vijf jaar ontslagnemend. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder eindigt ook door overlijden, ontslag en ontzetting. Artikel 15 Indien tussentijds een einde komt aan een bestuurdersmandaat, kunnen de overige bestuurders in de vervanging voorzien. Bij vrijwillig ontslag van een bestuurder kan de raad van bestuur een redelijke ontslagtermijn voorzien totdat in de vervanging is voorzien of totdat de lopende bezigheden van de bestuurder worden afgesloten. Indien tussentijds een nieuw kandidaat bestuurslid zich aanbiedt, kan de algemene vergadering beslissen om over te gaan tot vroegtijdige verkiezingen of tot aanvaarding van het kandidaatbestuurslid als effectief bestuurslid. Artikel 16 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Artikel 17 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Zij heeft als taak de vereniging te leiden en deze te vertegenwoordigen bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. Zij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van haar keuze, al dan niet leden van de vereniging. Artikel 18 Elke bestuurder kan individueel de vereniging vertegenwoordigen enakten onderschrijven. Bij niet courante transacties met een financiële weerslag van meer dan 2.500,00 euro moeten echter twee bestuurders samen de akten onderschrijven, tenzij het bestuurslid voor de bedoelde aangelegenheid handelt in uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur.

5 5. BEGROTING, REKENINGEN, CONTROLE Artikel 19 Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 20 Een commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vijf jaar. De commissaris is elke vijf jaar ontslagnemend en herverkiesbaar. De commissaris is belast met de controle van de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit op de algemene vergadering. Artikel 21 De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar zullen ten laatste in de maand maart onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuursleden en de commissaris. 6. DIVERSE BEPALINGEN Artikel 22 Alle leden hebben recht om inzage te vragen van het register van de leden, de beslissingen van de algemene vergadering, de beslissingen van de raad van bestuur, alsook van de boekhoudkundige stukken van de vereniging. Hiertoe dienen zij schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de raad van bestuur teneinde datum en uur af te spreken. Artikel 23 Een huishoudelijk reglement zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Artikel 24 Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van de statuten en van het huishoudelijk reglement in. Artikel 25 Bijontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto vermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. De bestemming zal plaats vinden ten voordele van een vereniging waarvan het sociaal doel het best overeenkomt met het doel van de vereniging. Deze beslissingen zullen gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Artikel 26 Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: STATUTEN TITEL I. STICHTERS De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november 1945; De

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd.

SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd. SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd. 27 april 2004 NAAM: SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING RECHTSVORM:

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge. Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN. Benaming. Doelstelling

Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge. Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN. Benaming. Doelstelling Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten, afgekort: Zeegra Lanceloot Blondeellaan 1 8280 Zeebrugge Ondernemingsnummer: 430906167 NIEUWE STATUTEN Deze statuten vervangen alle voorgaande

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie