Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen"

Transcriptie

1 Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden bedingen op te nemen en nietig verklaard wegens die ingaan tegen regels van de WMPC strijdigheid met de WMPC Zwarte lijst van bedingen in de WMPC: o.a. schadebedingen ( Vaak op examen > Als je niet kan antwoorden op een vraag hierover zal je niet slagen!!!! ) Toepassingsgebied Consument Onderneming Tussen hen een contractuele band Producten Quid verhouding tot nietconsumenten? Consumenten worden enkel beschermd in verhouding tot ondernemingen! NIET: > Verhouding consument en consument > Verhouding onderneming en onderneming Ondernemingen kunnen zich enkel beroepen op het gemeenrecht. > In vergelijking met de WMPC zijn er weinig mogelijkheden m.b.t. onrechtmatige bedingen. Voorvraag 2 vragen Maken de algemene voorwaarden deel uit van het contract? ( = voorvraag ) Zo ja, is het beding oneerlijk? > Voor consumenten: WMPC > Voor ondernemingen: Gemeen recht 53

2 3 voorwaarden zodat algemene voorwaarden deel uitmaken van het contract: 1) De wederpartij moet voorafgaand aan de totstandkoming van het contract bv: Algemene voorwaarden die voor het eerst voorkomen op de factuur. Is dit een deel van het contract? Neen, want het komt voor het eerst voor op de factuur van na het sluiten van het contract. Ja, indien de voorwaarden herhaling zijn van de voorwaarden in het contract. bv: Auto parkeren op parking. Op een bordje staat wij zijn niet aansprakelijk voor schade opgelopen aan uw auto. Is dit een deel van het contract? Ja, indien het bordje staat aan de ingang voor je in de parking gaat rijden. Neen, indien het bord binnen op de parking staat aan de kassa. 2) de redelijke mogelijkheid hebben gehad kennis te nemen van de voorwaarden Het is irrelevant of de tegenpartij effectief kennis heeft genomen van de voorwaarden. Men kan immers de tegenpartij niet verplichten van de voorwaarden kennis te nemen. De consument moet gewoon de redelijke mogelijkheid tot kennisname gehad hebben. Is de overhandiging vereist van de algemene voorwaarden? Neen, dat is gewoon niet werkbaar. bv: Je gaat naar het station en je koopt een ticket. Het is niet werkbaar dat de NMBS de volledige bundel algemene voorwaarden aan elke reiziger die een ticket koopt beschikbaar stelt Het is wel vereist dat de algemene voorwaarden gemakkelijk te raadplegen zijn. > Dit kan ten eerste op de website van de onderneming. Is dit wel voldoende? Ja, indien je een contract sluit op het internet. RS: Er moet wel een pagina op de website aanwezig zijn waar de algemene voorwaarden in hun geheel raadpleegbaar zijn en de link om die pagina te raadplegen moet duidelijk zijn. > Indien het contract niet via het internet gesloten wordt moet de onderneming een bundel algemene voorwaarden ter beschikking stellen indien de klant hiernaar vraagt. > Wat met telecomcontracten? = Contracten gesloten via de telefoon Je kan niet verwachten dat de klant tijdens het gesprek op de website de algemene voorwaarden bekijkt. Daarom mogen de ondernemingen zich niet beroepen op de algemene voorwaarden van na het sluiten van het contract. > Wat met algemene voorwaarden op de achterzijde van de bestelbon? Deze zijn slechts verbindend indien er duidelijk werd naar verwezen op de voorzijde van de bestelbon. > Wat met voorwaarden die zijn afgedrukt in een onduidelijk en bijna onleesbaar klein lettertype? Dan gaat men ervan uit dat er geen redelijke mogelijkheid van kennisname is geweest. 54

3 3) en daarna is overgegaan tot de aanvaarding van deze voorwaarden Indien de consument niet protesteert tegen de algemene voorwaarden gaat men ervan uit dat de consument deze voorwaarden aanvaard. Problematiek van de stijlclausule!! bv: Bij het openen van een zichtrekening verklaar je bij de ondertekening van je contract dat je da algemene voorwaarden aanvaard en er kennis hebt van genomen. Vaak heb je ze gewoon niet gekregen of heb je ze niet gelezen. Hiertegen kan je niks ondernemen want je hebt het contract getekend. > De rechtspraak aanvaard dergelijke stijlclausules. Gemeen recht ( Zeer beperkt ) Het gaat hier over de toetsingsvoorwaarden in het gemeen recht. Het gemeen recht pakt maar 2 soorten categorieën aan: 1) Schadebedingen ( zie verder ) 2) Exoneratiebedingen > Het is verboden voor de onderneming zicht te exonereren voor eigen opzet en voor essentiële verbintenissen. Dus de onderneming mag zich wel exonereren voor zijn zware fout!!! Gevolg: In de praktijk zijn de bedingen niet vaak onrechtmatig. bv: Cheques De begunstigde gaat hiermee naar de bank. Meestal is dat niet dezelfde bank als die van de trekker ( de persoon die de cheque gegeven heeft ). De begunstigde met het bedrag krijgen van de bank van de trekker. Vroeger werd de cheque zelf overgezonden naar de bank van de trekker zodat die de handtekening kon controleren. Nu wordt niet meer de cheque overgezonden maar enkel de info die op de cheque staat zoals het bedrag. Gevolg hiervan is dat de bank van de trekker de handtekening niet meer kan controleren. Daarom gingen de banken algemene voorwaarden opstellen waarin ze stelden dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het nietcontroleren van de handtekening. Cassatie heeft beslist dat dit niet mag omdat het controleren van de handtekening een essentiële verbintenis is. bv: Contract sluiten m.b.t. leveren van meubelen. Onderneming kan niet zeggen dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor het nietleveren want dit is een essentiële verbintenis. De onderneming kan wel zeggen dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor een laattijdige levering. 55

4 Daarnaast is het wel toegelaten dat de onderneming zich zelf de mogelijkheid voorbehoud de contractvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Vraag: Kan men zeggen dat een beding nietig is omdat het in strijd is met de goede trouw? Neen, België kent niet de derogerende werking van de goede trouw. België kent wel de beperkende werking van de goede trouw. Hierbij pakt men niet het beding zelf aan maar de wijze waarop men het beding gaat aanpakken. Indien het aanpakken van het beding in strijd is met de goede trouw gaat men het reduceren tot de normale uitoefeningwijze. Wet marktpraktijken ( Enkele in de verhouding consument en onderneming ) Drie belangrijke artikelen voor consumenten: Art. 2,28 WMPC en 73 WMPC : Algemene toetsingsnorm Bevat definitie van een onrechtmatig beding. Bevat criteria om te bepalen of een beding onrechtmatig is. Onlogisch Art. 74 : Zwarte lijst met verboden bedingen die in alle omstandigheden onrechtmatig zijn. Art 75 : Sanctie Daarnaast heb je art.75 m.b.t. de rechtskeuzebedingen, art.76 m.b.t. de bevoegdheid van de koning en art m.b.t. de commissie voor onrechtmatige beding. Dit is een commissie waar advies kan worden ingewonnen omtrent de rechtmatigheid van bepaalde bedingen. Zwarte lijst Telkens wanneer de rechter vaststelt dat een beding in een contract beantwoordt met een beding uit de zwarte lijst MOET hij die nietigverklaren. De rechter heeft dus geen beoordelingsvrijheid!!! 56

5 Categorie 1: Artikel 74, 2, 3, 4 en 5 WMPC 5 : Wanneer beding gaat over leveringstermijn/uitvoeringstermijn moet je hiernaar kijken ( Enge bepaling ) 4 : Gaat over de wezenlijke kenmerken/eigenschappen bv: Kleur, groote, 2 en 3 : Gaat over prijs en contractvoorwaarden ( =algemene voorwaarden ) Heeft betrekking op de rechten en plichten bv: Beding m.b.t. de aansprakelijkheid of een beding m.b.t. de mogelijkheid verweermiddelen op te werpen Artikel 74, 2 en 3 WMPC > Eenzijdige wijziging ten nadele van de consument: Prijs Contractvoorwaarden Op basis van elementen die afhangen van de onderneming > Onderscheid OK van bepaalde en OK van onbepaalde duur: Bepaalde duur: Prijswijziging onmogelijk Onbepaalde duur: Prijswijziging mogelijk mits Voorafgaande kennisgeving Mogelijkheid OK te beëindigen (zonder kosten) > Uitzonderingen: 1) Mogelijkheid rente eenzijdig te wijzigen. De consument moet dan wel de mogelijkheid krijgen het contract te beëindigen. Voorafgaande kennisgeving is niet vereist. Pas op: Wet consumentenkrediet is strenger. Welke moet je dan toepassen? De wet consumentenkrediet want dit is een lex specialis en heeft voorrang op de WMPC. 2) Mogelijkheid indexeringsclausules aan te brengen in het contract. Het contract moet duidelijk omschrijven over welke indexering het gaat en hoe die indexering zal geschieden. Hoe kan de onderneming dit allemaal omzeilen? Door het creëren van een stilzwijgende instemming door de consument een termijn te geven om te protesteren en als de termijn verstreken is zonder protest heeft de consument stilzwijgend ingestemd. 57

6 Artikel 74, 4 WMPC > A contrario kan je uit deze bepaling afleiden dat de onderneming zich wel het recht mag voorbehouden de wezenlijke kenmerken niet eenzijdig te wijzigen. Wanneer is een kenmerk wezenlijk? Je moet uitgaan van het normale gebruik van het product of van het bijzonder gebruik dat de consument aan de onderneming ter kennis heeft gebracht. bv: Clausule Garagist behoudt zich het recht voor de wagen te leveren in een andere kleur dan deze die de consument gevraagd heeft. Dit is een onrechtmatig beding want de kleur is immers een wezenlijk kenmerk voor de consument. Artikel 74, 5 WMPC > 2 vragen: 1) Houdt deze regel een verplichting in om in een contract met een consument een leveringstermijn/uitvoeringstermijn te bedingen? Neen, is er geen termijn bedongen dan geldt een redelijke termijn. 2) Wat indien de levering laattijdig geschiedt terwijl in de algemene voorwaarden staat dat de leveringstermijn enkel geldt ten indicatieve titel? Stelling 1: Dit impliceert dat de partijen niet de bedoelingen hebben gehad bindende afspraken te maken over de leveringstermijn. Stelling 2: Dit impliceert dat het beding eigenlijk een eenzijdig wijzigingsrecht geeft aan de onderneming en dit is onrechtmatig. Categorie 2: Artikel 74, 10 en 11 WMPC Opzegging = Beëindiging contract die los staat van de wanprestatie van de tegenpartij Ontbinding = Beëindiging contract omdat de wederpartij zich schuldig heeft gemaakt aan een wanprestatie 10 en 11 gaan over opzeggingsbedingen en niet over uitdrukkelijk ontbindende bedingen!!!!!! = Beding waarin men omschrijft welke wanprestatie ernstig genoeg is om de Op ex! overeenkomst te ontbinden > Deze bedingen kunnen enkel aangepakt worden o.g.v. de algemene toetsingsnorm! 58

7 Artikel 74, 10 WMPC > Overeenkomst van bepaalde duur kan enkel opgezegd worden i.g.v. overmacht en mits toekenning van een schadevergoeding. ( Dit is het enige dat de onderneming kan bedingen. ) Wat indien die schadevergoeding te laag is? Je kan je niet beroepen op art. 74 maar wel op de algemene toetsingsnorm. Reden: Van de zwarte bedingen gaat een reflexwerking uit. Als een beding dicht aanleunt tegen een beding uit de zwarte lijst kan je je beroepen op de algemene toetsingsnorm. Artikel 74, 11 WMPC > Opzeg mogelijk mits opzegtermijn. Categorie 3: Artikel 74, 9 WMPC Je mag de consument de mogelijkheid niet ontnemen zich te beroepen op de Exceptio non adimpleti contractus. ( Zie vorige les i.v.m. de woningbouw ) Categorie 4: Artikel 74, 17 en 24 WMPC Deze bepalingen gaan over schadebedingen!!!!!!! Artikel 74, 17 WMPC ( ook betrekking op nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling, wettelijk: 3,25 %) Schadebeding = Voorzien in een forfaitaire vergoeding voor het geval de consument zijn contractuele verplichtingen niet nakomt en dus een contractuele wanprestatie begaat. Verbrekingsbeding = Voorzien in een forfaitaire vergoeding voor het geval de consument gebruik maakt van zijn recht om het contract op te zeggen. Aanneming versus koop: 1) Aanneming ( art B.W. ) Er is recht om de aannemingsovereenkomst de verbreken tussen de consument en de aannemer. 59

8 2 types bedingen: 1 Begroten kosten en gederfde winst aannemer ( = vergoeding ). Dit is een verbrekingsbeding. 2 De consument heeft niet het recht de overeenkomst te verbreken. Dit is toegelaten want art.1794 B.W. is niet van dwingend recht. Dit is een verbrekingsbeding. 2) Koop Het B.W. kent geen verbrekingsrecht toe. Dus er is enkel een recht om het contract te verbreken als dat contractueel wordt verleend. bv: Je koopt een auto. Persoon die de wagen koopt haalt hem niet af en komt dus eigenlijk terug op zijn verbintenis. Het contract bepaald dat in dat geval de forfaitaire vergoeding van 30% van de aankoopprijs wagen verplicht is. Dit is een schadebeding want je hebt niet expliciet het recht gekregen om het contract te verbreken. Belang onderscheid tussen aanneming en koop: Aan art. 74, 17 en ook 24 kunnen enkel schadebedingen getoetst worden en niet verbrekingsbedingen!!!!! Toepassing: Reiziger heeft volgens de reiscontractenwet de mogelijkheid de reis te annuleren mits betaling van een vergoeding. Stel nu dat de vergoeding gelijk is aan 100% van de reissom ( dit is veel te hoog ). Kan je dit dan toetsen aan art. 74, 17 en 24? Neen, want dit is een verbrekingsbeding. Toetsingsmogelijkheden: 1) Als in de algemene voorwaarden staat dat de consument een forfaitaire vergoeding moet betalen bij een wanprestatie moet dit ook bepaald worden voor de onderneming. = Principe van wederkerigheid. 2) Het is verboden een bedrag vast te leggen van de vergoeding die de consument die zijn verplichtingen niet nakomt verschuldigd is, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de onderneming. > Pas op: Het moet geen mathematische gelijkheid zijn (zie verder ). > bv: Als de onderneming te laat levert > vergoeding naar toepassing van gemeen recht = werkelijk geleden schade = zeer moeilijk te begroten/ bewijzen. Als de consument te laat betaalt > (forfaitaire) vergoeding van 15%. Betwist is of het volstaat te bedingen dat de consument recht heeft op een vergoeding naar gemeen recht? Neen, want op de consument rust een veel zwaardere bewijslast. Hij zal de omvang van de geleden schade moeten bewijzen. 60

9 Naar onze overtuiging zal dus ook de consument aanspraak moeten kunnen maken op een forfaitair bedongen vergoeding, indien de onderneming voor zichzelf een dergelijke vergoeding heeft bedongen. De forfaitaire vergoeding in het voordeel van de consument dient daarnaast ook in verhouding te zijn met de potentieel voorzienbare schade. Als schadebeding wederkerig en gelijkwaardig is, is art. 74,17 WMPC geen grond tot nietigheid, dan kijken naar art. 74,24 WMPC!!! Artikel 74, 24 WMPC ( ook betrekking op nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling, wettelijk: 3,25 %) > Gaat over overmatige schadebedingen : Het artikel bepaalt dat het verboden is in geval van nietuitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de koper, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenredig zijn met het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden. Er moet dus nagegaan worden of de contractueel bedongen schadevergoeding ( dit kan ook een nalatigheidsinterest zijn ) klaarblijkelijk hoger is dan bij de sluiting van het contract voorzienbare schade ( potentiële schade ). Verhouding tot gemeen recht nl. art BW : Inhoudelijk stemmen artikel 1231 BW overeen met artikel 74,24 WMPC. Wat is dan de meerwaarde van artikel 74,24 WMPC? Bij toepassing van art BW de bedongen schadevergoeding door de rechter gereduceerd zal worden tot de potentieel voorzienbare schade terwijl dat bij de toepassing van art. 74, 24 WMPC een kennelijk bovenmatig schadebeding nietig zal zijn. > De onderneming zal dus enkel nog recht hebben op een vergoeding naar gemeen recht ( in beginsel enkel nalatigheidsinteresten bij de laattijdige betaling van een geldsom ). bv: Contract voorziet in nalatigheidsinterest van 8% als consument te laat betaalt + een forfaitaire schadevergoeding van 35% Gemeen recht: art BW: SA zal nalatigheidsinterest moeten betalen ( art BW handelt nl. enkel over forfaitaire schadevergoeding) + rechter heeft matigingsbevoegdheid tot 12% forfaitaire schadevergoeding WMPC: nalatigheidsinterest blijft ook ( niet bovenmatig), MAAR forfaitaire schadevergoeding = NIETIG ( dus 0%) > Welke bepaling heeft voorrang? WMPC = lex specialis: heeft voorrang bv: Forfaitaire schadevergoeding: 10% ( wellicht niet bovenmatig), nalatigheidsinterest 20% Gemeen recht: art BW niet van toepassing op nalatigheidsinterest, MAAR art BW wel: reduceren tot wettelijke interestvoet ( 3,25%) WMPC: rechter mag wel matigen tot 3,25% (= verschil forfaitaire schadevergoeding/ nalatigheidsinterest) > WMPC heeft voorrang op art BW m.b.t. forfaitaire schadevergoeding, MAAR voor nalatigheidsinterest WEL kijken naar art BW 61

10 > Wat als de onderneming voor de rechter als argument zou opwerpen dat hij art BW moet toepassen? Dit is niet mogelijk want de WMPC is een lex specialis en heeft voorrang op artikel 1231 BW. ( Op examen: Onderscheid tussen schadebeding en verbrekingsbeding en toetsingsmogelijkheden nl. wederkerigheid, gelijkwaardigheid en kennelijke bovenmatigheid!!!! ) 62

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen 3 juni 2010 Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen VRAAGSTELLING De vraag heeft betrekking op de situaties waarbij

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

SOS. algemene verkoopsvoorwaarden. De kleine lettertjes groot geschreven

SOS. algemene verkoopsvoorwaarden. De kleine lettertjes groot geschreven SOS algemene verkoopsvoorwaarden De kleine lettertjes groot geschreven 1 K Kopen = een contract sluiten Of je nu een zetel bestelt in een meubelwinkel, kleren koopt op het internet of een telefoonabonnement

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier.................................. Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten....... i iii DEEL 1. INLEIDING........................................

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Checklist bij hoofdstuk 1

Checklist bij hoofdstuk 1 Checklist bij hoofdstuk 1 AANSPRAKELIJKHEIDSGROND VOORWAARDEN Informatieverstrekking in reclame Art. 7:59 BW Informatieverstrekking in precontractuele fase Art. 7:60 BW Beëindiging krediet Art. 7:65 lid

Nadere informatie

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes Opzegging duurovereenkomst Mr. dr. H. Wammes * HR 1 juli 2014, NJ 2015,2 (noot T.T.T.) Eneco beëindigt sponsorovereenkomst met organisator en gaat de Benelux Tour zelf organiseren. * HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Consumentenbescherming

Consumentenbescherming Consumentenbescherming Samenvatting 2014-2015 Jonathan Van Dooren 1 (Les 1: 01/10/2014) Consumentenbescherming in het Wetboek Economisch Recht Toepassingsgebied Boek VI en Boek XIV WER Regeling in Boek

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten? Algemene voorwaarden Waar moet u op letten? 1 Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden p. 3 2. Onredelijke voorwaarden p. 4 3. Wees duidelijk over uw voorwaarden p. 4 4. Algemene voorwaarden in praktijk p.

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

The Right Move Algemene Voorwaarden

The Right Move Algemene Voorwaarden The Right Move Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden ) zijn van toepassing op de diensten (hierna: de Diensten ) verstrekt door de BVBA THE RIGHT

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurders

Algemene voorwaarden huurders Algemene voorwaarden huurders ALGEMENE BEPALINGEN IMMUUN VASTGOED VOOR WONINGZOEKENDEN 1.Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

Wat houdt het besluit precies in en op welke overeenkomsten is het van toepassing?

Wat houdt het besluit precies in en op welke overeenkomsten is het van toepassing? VERKOOPSOPDRACHT AAN WETTELIJKE BANDEN GELEGD Het zat er al even aan te komen, maar nu staat het vast. De verkoopsopdrachten van makelaars worden ernstig aan banden gelegd vanaf 1 februari 2007. We hadden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Viddyo

Algemene voorwaarden Viddyo Algemene voorwaarden Viddyo Artikel 1. Algemeen Ingangsdatum: 08-06-2016 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Viddyo, hierna te noemen: aannemer,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Inhoud De kleine lettertjes 1. Algemene voorwaarden De voordelen Wie stelt ze op? Standaardbepalingen 2. Onredelijke voorwaarden Onredelijke bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1 Inleiding... 1 Afdeling 1. Wilsovereenstemming omtrent algemene

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Wat is een lastgevingovereenkomst?... 1 Welke handelingen moet de lasthebber (vervoersmanager ) stellen?... 2 In hoeveel ondernemingen mag de lasthebber (= de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat Praktische tips voor handelscontracten 26 maart 2015 John van Schendel advocaat Even voorstellen: John van Schendel, advocaat handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele

Nadere informatie

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v.

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. De Organisatie voor Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van QuicklyConnected / QC-hosting wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN COB 32 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN, IN OVEREENKOMSTEN TOT AANKOOP VAN EEN BOUWTERREIN, M.B.T. HET BOUWEN DOOR EEN BEPAALDE ONDERNEMING Brussel, 15 februari 2012 2 Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie