Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014"

Transcriptie

1 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen in regio s bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, met respect voor onze leefomgeving, onze klanten en elkaar.

2 Gemeentelijk rioleringsplan Voorst Planperiode 2010 t/m 2014 Definitief Gemeente Voorst Postbus HA TWELLO Grontmij Nederland B.V. Houten, 12 oktober 2009

3 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan Voorst Subtitel : Planperiode 2010 t/m 2014 Projectnummer : Referentienummer : 13/ /HdM Revisie : D1 Datum : 12 oktober 2009 Auteur(s) : Heleen de Man adres : Gecontroleerd door : Heleen de Man Paraaf gecontroleerd : b.a. Goedgekeurd door : Aad Oomens Paraaf goedgekeurd : Contact : De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Pagina 2 van 42

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Geldigheidsduur Procedures Termen en definities Leeswijzer Evaluatie GRP Inleiding Evaluatie Projectteam Geplande maatregelen GRP Aansluitingen Onderhoud, reparatie en vervanging H9 2.4 Onderzoek H Milieumaatregelen H Samenvatting evaluatie GRP H11 3 Gewenste situatie H Inleiding H Waarom riolering? H Relaties met andere plannen en regelgeving H Gewenste situatie H Zorgplicht stedelijk afvalwater H Hemelwaterzorgplicht H Grondwaterzorgplicht H Voorwaarden voor effectief beheer H Overleg met andere overheden H16 4 Huidige situatie H Inleiding H Totaal overzicht voorzieningen H Stedelijk afvalwater H Nog niet aangesloten bestaande bebouwing H19 Afvoer en behandeling van stedelijk afvalwater H Overzicht aanwezige voorzieningen voor stedelijk afvalwater H Toestand van de objecten H Functioneren van de voorzieningen H Hemelwater H Verwerking van hemelwater H Overzicht van aanwezige voorzieningen H Toestand van de objecten H Functioneren van de voorzieningen H Grondwater H Inzicht in grondwaterregime H Functioneren van de voorzieningen H Klachten en overlast H22 5 De opgave H Inleiding H23 Pagina 3 van 42

5 Inhoudsopgave (vervolg) 5.2 Aanleg van nieuwe voorzieningen H Nieuwbouw Bedrijventerrein Onderzoek Inventarisatie Inspectie en controle vrijvervalriolering Berekeningen e.a. studies Actualisatie GRP OAS Monitoring/ Meten aan de riolering Waterkwaliteitsspoor Benchmarking Indirecte lozingen Modelverordening afvoer hemelwater en grondwater WION Ontvlechten en bestrijdingsmiddelen Waterloket Samenvatting onderzoekinspanningen planperiode Maatregelen Onderhoud rioleringsobjecten Vervanging, renovatie en reparatie van drukriolering Vervanging, renovatie en reparatie van gemalen en persleidingen Vervanging en reparatie van riolen Verbetering hydraulisch en milieutechnisch functioneren (basisinspanning) H Verbetering functioneren grondwater drainage H Samenvatting beheermaatregelen planperiode H33 6 Organisatie en financiën H Personele middelen H Financiële middelen H Algemeen H Vervangingswaarde H Totale uitgaven H Kostendekking H Inleiding H Heffingsgrondslag H38 Heffingseenheden H Vergelijking van de rioolheffing met omliggende gemeenten H Inkomsten anders dan rioolrecht/heffing H Rioolheffing H Vergelijking met tarief GRP en herziening H42 Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Tabellen Uitwerking maatregelen planperiode Doelen, Functionele eisen en Maatstaven Woordenlijst Relaties met andere plannen en regelgeving Reacties van Derden Pagina 4 van 42

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleg en beheer van voorzieningen voor afvalwater, hemelwater en grondwater is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (Wm art ) en de Wet op de waterhuishouding (Whh art. 9a en 9b). Een belangrijke ontwikkeling is die van de Verbreding van het rioolrecht (verbrede watertaken gemeenten). Per 1/ is de wet Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken van kracht. In deze wet krijgt de gemeente formeel de zorgplicht voor: a. de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater; b. de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; c. het treffen van maatregelen in het openbaar gebied teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze wetgeving draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) op te stellen (Wm art.4.22). In dit artikel is aangegeven dat de gemeenteraad, telkens voor een nader vast te stellen periode, een GRP vaststelt. Met het verstrijken van de planperiode van het GRP Voorst is het noodzakelijk het bestaande GRP te actualiseren. In dit GRP is weergegeven hoe de gemeente haar watertaken de komende planperiode vorm wil geven. Voor de planperiode zullen de kosten voor vuilwater, hemelwater en grondwater (waterketen watersysteem) gescheiden inzichtelijk worden gemaakt. Ook zal extra aandacht worden geschonken aan de Benchmark Rioleringszorg. Wet milieubeheer, artikel De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast. 2. Het plan bevat ten minste: a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 9a van de Wet op de waterhuishouding, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 9b van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a ; c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b, worden of zullen worden beheerd; d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten; e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten. 3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan. 4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in de artikelen 9a en 9b van de Wet op de waterhuishouding. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking. Pagina 5 van 42

7 Inleiding Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van het beheer van de openbare ruimte, de bescherming van de bodem en waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds belangrijker. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. 1.2 Geldigheidsduur De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het plan vast (art Wm). De geldigheidsduur van dit beleidsplan is vijf jaar (2010 t/m 2014). De financiële peildatum van dit GRP is 1 januari 2009 en alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari In 2014 zal het GRP aan de dan bestaande inzichten worden getoetst en, als dat nodig is, worden bijgesteld. 1.3 Procedures Dit GRP is in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Grontmij tot stand gekomen. De Wet milieubeheer (art.4.23) schrijft voor dat bij de voorbereiding van het plan in ieder geval overleg plaats moet vinden met: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (deze hebben een aanwijzingsbevoegdheid); Waterschap Veluwe, als beheerder van de zuiveringstechnische werken waarnaar het afvalwater wordt afgevoerd en als beheerder van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd; Na afronding van het GRP is deze ter inzage voor burgers. Wet milieubeheer, artikel Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: a. gedeputeerde staten, b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd. 2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en Onze Minister. 3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan. Tijdens het opstellen van het GRP is meerdere keren overleg geweest met Waterschap Veluwe. Na de formele vaststelling door de gemeenteraad zal het plan worden toegezonden aan de bovenvermelde instanties. Op basis van art Wm moet het college van Burgemeester en Wethouders de vaststelling van het GRP bekendmaken in ten minste één dag- of nieuwsblad. 1.4 Termen en definities Dit GRP is een gemeentelijk beleidsplan, waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. Het is echter niet alleen voor de politiek geschreven, maar ook voor overleg met de in de Wm genoemde instanties. Dit heeft tot gevolg dat in dit GRP vaktaal wordt gebruikt. In dit GRP is daarom een uitgebreide verklarende woordenlijst opgenomen in bijlage 2. Pagina 6 van 42

8 Inleiding 1.5 Leeswijzer Dit GRP is conform de aanbevelingen in de Leidraad Riolering (ref.1) opgezet en bestaat uit de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1 is de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een leeswijzer. Duurzaamheid Ontwikkelingen Wet- en regelgeving Evaluatie Toetsingskader Wat willen we? Toetsing huidige situatie Wat hebben we? De opgave Wat moeten we doen? Organisatie en financiën Wat kost dat? In hoofdstuk 2 komt de evaluatie van het gevoerde rioleringsbeleid tot 2009 aan de orde. De uitkomsten vormen de beginsituatie voor het GRP 2010 t/m In hoofdstuk 3 'Gewenste situatie worden voor de komende planperiode (en de periode daarna) doelen beschreven en uitgewerkt. Hiermee wordt een toetsingskader gegeven waarmee onder meer de gevolgen voor het milieu (Wm artikel 4.22 lid 2d) kunnen worden aangegeven. In hoofdstuk 4 'Toetsing huidige situatie' wordt getoetst in hoeverre de doelen nu al zijn gerealiseerd. Hoofdstuk 4 geeft het in de wet gevraagde overzicht van de aanwezige voorzieningen (Wm, artikel 4.22 lid 2a). In hoofdstuk 5 'De opgave' worden in hoofdlijnen de maatregelen weergegeven die nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Daarmee wordt invulling gegeven aan lid 2b en 2c van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. In hoofdstuk 6 'Organisatie en financiën' wordt de in hoofdstuk 5 weergegeven strategie vertaald naar benodigde personele en financiële middelen en een wijze van kostendekking (Wm, artikel 4.22 lid e). Tabellen met een letter (bijvoorbeeld tabel A) zijn in de rapporttekst opgenomen, tabellen met een cijfer in bijlage 1. Pagina 7 van 42

9 2 Evaluatie GRP Inleiding Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan, is het goed terug te kijken. De evaluatie geeft aandachtspunten voor het nieuw op te stellen GRP en bepaalt mede de vertrekpositie voor het nieuwe GRP. De evaluatie vindt plaats aan de hand van: evaluatie projectteam; geplande maatregelen planperiode ; onderzoek; milieumaatregelen. Deze evaluaties zijn hieronder kort samengevat. 2.2 Evaluatie Projectteam De rol en de functie van het GRP is geëvalueerd met het projectteam, bestaande uit Marjolijn Bijsterveld, Paul van Bussel, Paul van Dijk. Het GRP is als een prettig en goed instrument ervaren omdat dit de hoofdlijnen aangaf en het kader vormde voor de financiële middelen gedurende de planperiode. Een minder punt van het GRP is dat de operationele planning niet expliciet (met bijvoorbeeld putnummers) is vermeld in de tabellen (zie tabel 4.7 in het GRP ). Hierdoor is het lastig bij te houden en te toetsen welke maatregelen wel of niet zijn uitgevoerd. In het nieuwe GRP zal hieraan aandacht worden besteed. Vanwege de extra zorgplicht zal in het nieuwe GRP (grondwater)overlast gedefinieerd worden. Op dit moment is er geen sprake van structurele grondwateroverlast in de gemeente. Aandachtsgebieden waar hoge grondwaterstanden kunnen optreden zijn Doornweerd en Klarenbeek. In het GRP werd de berekening van het rioolrecht als laatste pagina van bijlage 1 getoond. In het nieuwe GRP wordt de berekening van het rioolrecht als eerste pagina van de bijlagen getoond, de gegevens waarop deze berekening is gebaseerd zullen daarna volgen. Hiermee wordt de vindbaarheid verbeterd. De gemeente krijgt soms klachten over de hoogte van het rioolrecht. In het nieuwe GRP zal een onderbouwing worden gegeven van de hoogte van het rioolrecht, en wordt deze gerelateerd aan het rioolrecht in andere gemeenten. 2.3 Geplande maatregelen GRP Aansluitingen Alle percelen binnen de gemeente hebben een aansluiting op de riolering, nog niet alle percelen lozen hier echter op. Enkele percelen hebben een tijdelijke ontheffing van de gemeente gekregen omdat deze gebruik maken van een afdoende grote septic tank of rietveld. Deze ontheffing is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de IBA of het helofytenfilter. Op dit moment is de handhaving om de overige percelen te laten lozen op de riolering nog niet afgerond. Pagina 8 van 42

10 Evaluatie GRP In de afgelopen planperiode zijn 455 woningen gebouwd en aangesloten, bij: Scholtenshoek (Twello); het Palet (Twello) het Stationskwartier (Twello) Veenhuisweg (in aanbouw) (Twello) De Lage Kamp (Terwolde) Achter 't Holthuis (Twello) De Windvang (Voorst) Hessenlaan (Teuge) Onderhoud, reparatie en vervanging Het gemaal aan de Bremstraat is geheel gerenoveerd. De vervanging van het mechanische/elektrische deel van het gemaal bij de Omloop en de Koppelstraat is verschoven naar de volgende planperiode in het jaar De vervanging van het bouwkundige deel van het gemaal de Omloop is van 2008 verplaatst naar De reden voor het uitstel van deze werkzaamheden is dat de onderhoudsstaat nog afdoende was. Ook kan nu geanticipeerd worden op de komst van de ringtransportleiding. Het gemaal Bussloo is geheel vervangen in De gemalen zijn in beheer bij Waterschap Veluwe. Vanwege de hoge kosten wil de gemeente overwegen om de gemalen in haar eigen beheer te nemen. Het is op dit moment de vraag of en hoe de gemeente deze taak (op langere termijn) kan uitvoeren. Bij de drukriolering zijn 29 units aangesloten op telemetrie. Hiervan zijn 10 units verplaatsbaar. De telemetrie van de drukriolering werkt nog niet goed doordat er problemen zijn met het bereik. De leverancier is hiermee bezig. In de planperiode is de persleidingvan het gemaal Bremstraat vervangen. De vervanging van de persleiding vanaf het gemaal Omloop is verschoven van het jaar 2008 naar De wijk De Veldjes is geheel voorzien van gescheiden riolering. Net als vele andere wegen Koningin Julianastraat (Twello), Wilhelminaweg (Voorst), Binnenweg (Voorst) e.d.) die gelijktijdig met de wegreconstructie afgekoppeld zijn. De woningen mochten vrijwillig afkoppelen, een groot deel is nog aangesloten op het gemengde stelsel. Figuur 2-1 De Wilhelminaweg is afgekoppeld bij wegreconstructie Pagina 9 van 42

11 Evaluatie GRP Tabel A geeft een overzicht van de uitgevoerde en nog niet uitgevoerde onderhoudsmaatregelen uit de operationele planning uit het GRP Sommige riolen zullen de komende planperiode worden gerelined. Relinen is het geheel vernieuwen van riolering door het aanbrengen van een kous in het riool. De kous vormt een nieuwe buis in de bestaande riolering. Tabel A Maatregelen uit GRP Uitgevoerde maatregelen Nog niet uitgevoerde maatregelen Planning Locatie Planning Locatie 2005 Molendwarsstraat 2008 Parmentierstraat (relining) 2005 Martinusweg 2008 Parmentierstraat (relining) 2005 Lindelaan 2008 Torenweg 2005 Kerkstraat Wilp 2008 Stationstraat, (relining) 2006 Nijverheidsweg/Molenstraat 2008 Veldhoendreef (relining) 2006 Schoolstraat, Terwolde 2009 Martinusweg (wordt gemonitord) 2006 reparatie Korte Binnenweg 2009 Grotenhuisweg (monitoring) 2006 Binnenweg Voorst 2009 Burgemeester v.d. Feltz hwa intratuin 2006 Parkelerweg 2006 Tuinstraat,Voorst 2006 "De Veldjes" 2007 Enkweg, reparatie 2007 Sikkeplein 2008 Koningin Julianastraat 2008 Duistervoordse weg 2008 Stationstraat 2008 Molenveld Twello 2008 Prinses Beatrixstraat 2008 Kruisdwarsweg 2008 Rijksstraatweg Wilp 2008 Oude Rijksstraatweg 2008 Acacialaan 2008 Holhuizerstraat 2008 Vermeersweg 2.4 Onderzoek De gemeente Voorst heeft in de afgelopen planperiode deelgenomen aan de optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem (OAS) van het gebied dat loost op de zuivering van Terwolde. Dit gebied omvat het gehele stelsel van de gemeente Voorst (met uitzondering van enkele kleine delen van de drukriolering) en enkele kleine stelsels van de gemeente Brummen (Empe), Apeldoorn (Klarenbeek) en Deventer (De Worp). In deze studie is onderzocht op welke wijze de gemeentelijke basisinspanning (reductie van de hoeveelheid overstorten rioolwater) en de afname verplichting van het waterschap (hoeveelheid te verpompen water) het meest optimaal gerealiseerd kan worden. Beide partijen hebben hiervoor het gehele stelsel van het ontvangstpunt bij de woning of straatkolk tot aan het lozingspunt van de rioolwaterzuivering in de IJssel in haar samenhang bekeken. Tot welke uitkomsten deze studie heeft geleid is weergegeven in paragraaf In 2005 is 4 km en in 2006 is 6 km riolering geïnspecteerd. In 2008 is er 13 km riolering gereinigd, hiervan is 7,5 km geïnspecteerd. In 2009 is 15 km riolering gereinigd, hiervan is 6,3 km geïnspecteerd en 5,3 km beoordeeld. Er is in de afgelopen planperiode geen gebruik gemaakt van de gereserveerde onderzoeksuitgave voor extra reinigen en inspecties. Dit komt omdat de prijs bij aanbesteding meeviel, deze aanbesteding wordt met de gemeente Brummen uitgevoerd waardoor de eenheidsprijzen lager uitvallen. Pagina 10 van 42

12 Evaluatie GRP Het restant in het onderzoeksbudget tot en met het jaar 2009 is Dit bedrag is toereikend tot het jaar Vanaf 2014 wordt weer per jaar gereserveerd. Op dit moment worden de riooloverstorten nog niet gemonitord bij de gemeente Voorst. Dit zal vanaf 2010 opgestart worden. De hiervoor benodigde kosten passen binnen het restant van het onderzoeksbudget. 2.5 Milieumaatregelen Vanaf het jaar 2004 t/m 2009 was circa 6.4 miljoen euro begroot om maatregelen te treffen om te voldoen aan de basisinspanning. Deze maatregelen zouden worden ingevuld in overleg met het waterschap. Tot en met het jaar 2009 is 1.9 miljoen euro gebruikt om af te koppelen. Er wordt verwacht dat er in 2009 nog voor circa wordt afgekoppeld. Het budget wat begroot is blijft nodig en zal worden ingezet voor de uivoering van maatregelen uit de OAS-studie zoals verwoord is in paragraaf 2.4. In het jaar 2009 is gestart met de voorbereiding van het bergbezinkbassin in Terwolde en de ringtransportleiding om Twello. Dit brengt het totaal voor de afgelopen planperiode op circa 2,5 miljoen euro. Figuur 2-1 Bij de Overstort in Terwolde wordt een bergbezinkbassin voorbereid 2.6 Samenvatting evaluatie GRP In Figuur 2-2 is de evaluatie van GRP in een grafiek samengevat. Indicatie realisatie voornemens GRP % 80% 85% 100% 80% 100% 60% 40% 30% 20% 0% vervanging milieumaatregelen onderhoud onderzoek inspecties Figuur 2-2 Indicatie realisatie voornemens GRP Pagina 11 van 42

13 3 Gewenste situatie 3.1 Inleiding Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Op grond hiervan heeft de gemeente een drietal zorgplichten: zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater; zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; zorg voor treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De zorgplicht voor ons afvalwater (stedelijk afvalwater en hemelwater) vulde de gemeente al lang in door de aanleg van riolering. De zorgplicht voor grondwater is nieuw. Dit betekent dat de gemeente in het openbaar gemeentelijke gebied maatregelen moet treffen die structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Dit zover het doelmatige maatregelen betreft die niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Het in beeld brengen van de gemeentelijke grondwatertaken in de gemeente Voorst vormt een belangrijke doelstelling voor dit GRP. De zorgplichten voor het hemel- en het grondwater zijn inspanningsverplichtingen. Daarom zijn keuzes over de invulling hiervan nodig en is er behoefte aan een toetsingskader: hoe is de samenhang tussen kosten, maatregelen en het maatschappelijk belang. Dit hoofdstuk geeft dat toetsingskader. 3.2 Waarom riolering? De reden om riolering aan te leggen is en was: het beschermen van de volksgezondheid: verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving verwijderen; de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden: ontwatering van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater ook het overtollige regenwater van daken, pleinen, wegen en dergelijke in te zamelen en af te voeren; de bodem, het grond- en oppervlaktewater te beschermen: door het afvoeren van het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. 3.3 Relaties met andere plannen en regelgeving Riolering staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de waterketen (drinkwatervoorziening - riolering - afvalwaterzuivering). De riolering heeft relaties met het watersysteem en vormt onderdeel van de openbare ruimte. Dit brede GRP heeft dan ook relaties met andere (beleids)plannen, zowel van de gemeente als van andere overheden. Deze beleidsplannen kunnen directe invloed hebben op de te nemen maatregelen en op de actuele uitvoeringstermijn van de maatregelen die in dit GRP aan de orde komen. Pagina 12 van 42

14 Gewenste situatie In bijlage 5, is aangegeven welke plannen en wet- en regelgeving van invloed zijn op de (afval)waterketen. Een aantal relaties wordt daar kort toegelicht. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de betreffende (beleids)stukken. 3.4 Gewenste situatie In deze paragraaf wordt de gewenste situatie weergegeven voor alle gemeentelijke watertaken De gewenste situatie houdt rekening met de bestaande wet- en regelgeving, de afspraken met het waterschap en de keuzes die de gemeente kan maken met betrekking tot de inzameling, transport en verwerking van stedelijk afvalwater en hemelwater evenals het grondwater Zorgplicht stedelijk afvalwater In de oude wetgeving kon de zorgplicht strikt genomen alleen door aansluiting op de riolering worden ingevuld. Toepassing van individuele afvalwatervoorzieningen in de bebouwde kom was formeel niet mogelijk. De gemeente kan nu zelf kiezen, in plaats van een openbaar vuilwaterriool zijn andere systemen toegestaan als daarmee minstens een zelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. De effecten op het milieu en de kosten van de maatregel zijn dus bepalend voor deze afweging. In de gemeente Voorst zijn bijna alle percelen aangesloten op de riolering. Voor de invulling van deze zorgplicht zijn daarom geen verdere afwegingen en keuzes nodig. Om de bestaande voorzieningen in stand te houden zijn goed gebruik van de riolering en tijdige vervanging daarbij noodzaak. Voor het transport van stedelijk afvalwater naar een afvalwaterzuiveringsinrichting (RWZI) moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water binnen een bepaalde tijd door de riolen naar het gemaal of ander lozingspunt kunnen afstromen. De voorzieningen mogen ook niet vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker zijn. Aandachtspunten: een onderbouwde planning voor onderhoud en vervanging van de riolen is nodig; door meten en monitoren kan het functioneren van het systeem in kaart worden gebracht Hemelwaterzorgplicht Om wateroverlast bij regen zoveel mogelijk te voorkomen, moet de riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit hebben. Water op straat kan ontstaan als bij hevige regen niet al het water direct kan worden afgevoerd, soms leidt dat ook tot overlast. Bij hevige regenval is berging van hemelwater in de openbare ruimte noodzakelijk omdat dan niet al het hemelwater door de riolering kan worden afgevoerd. De voorspellingen rond klimaatverandering maken duidelijk dat de opgave om (hemel)water in stedelijk gebied te bergen tot 2050 mogelijk zal verdubbelen en tot 2100 zal verviervoudigen. In Voorst zijn nu overwegend gemengde rioolstelsels aanwezig, waarbij afstromend hemelwater vermengd met vuilwater van woningen en bedrijven wordt afgevoerd. Berging van water uit een gemengd systeem in de openbare ruimte is, onder andere door de (potentiële) risico s voor de volksgezondheid, ongewenst. Het scheiden van vuil water en schoner hemelwater is dan nodig (ontvlechten). Het ontvlechten van het hemelwater (ook wel afkoppelen genoemd) maakt het mogelijk veel flexibeler om te gaan met de opgave(n) voor de toekomst. Redenen om te ontvlechten zijn: het relatief schone hemelwater kan lokaal worden teruggebracht in het milieu; het hemelwater hoeft niet te worden getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), dat scheelt energie; door de aanvoer van minder hemelwater op de RWZI kan het zuiveringsrendement tijdens piekbuien worden vergroot; door klimaatontwikkelingen wordt verwacht dat de regenval heviger zal zijn, wat eerder tot overlast kan leiden. Door het hemelwater te ontvlechten wordt de riolering ontlast en zijn er meer mogelijkheden om (water)overlast te voorkomen of reduceren. Je kunt schoner water makkelijker bergen in de openbare ruimte dan vuilwater. Kort samengevat Je moet geen schoon water mengen met vuilwater, gaan verpompen en zuiveren. Pagina 13 van 42

15 Gewenste situatie Figuur 3-1 Wateroverlast bij Jupiter De gemeente Voorst heeft gekozen om bij bestaande bebouwing de openbare ruimte af te koppelen waar dat mogelijk is. Een logisch moment hiervoor is als de riolering vervangen wordt of als er herinrichting / reconstructie plaatsvindt van de weg. Voor het particuliere terrein wordt van burgers (vooralsnog vrijwillig) gevraagd om de voorkant van de woningen bovengronds af te koppelen. Hierbij zal aan de burgers de keuze worden gelaten tussen: het afzagen van de regenpijp, waarna het regenwater bovengronds afstroomt richting de straatkolk; het aanleggen van een ondergrondse voorziening (bijvoorbeeld kratjes) waar het regenwater in geborgen kan worden en kan infiltreren in de grond. Bij calamiteiten mag het water via een bovengrondse overloop afgevoerd worden naar openbaar gebied. Bij nieuwbouw van woningen en grootschalige verbouw wordt door de gemeente verplicht om zowel aan de voor- als achterkant van de woningen of de uitbouw het hemelwater te infiltreren waarbij een bovengrondse afvoeren is toegestaan voor calamiteiten. Hierbij wordt als eis aan de particulier gesteld dat op eigen terrein een berging gerealiseerd wordt voor een bui van T=10 (36mm). (Gedeeltelijke) vrijstelling hiervan is mogelijk wanneer de tuinen te klein zijn en waardoor overlast in de woning te verwachten is of een tuin ontbreekt of wanneer de ondergrond onvoldoende doorlatend is. Het gemengd aanleveren van het water is niet meer toegestaan. Voor het gehele gebied wordt een berging geëist van T=10 (36mm). De gemeente Voorst heeft voorkeur voor bovengronds afkoppelen omdat dit controleerbaar is en omdat er dan geen kans bestaat op foute aansluitingen. Het kan echter voorkomen dat het planontwerp andere eisen stelt. Voor het openbaargebied in nieuwbouwwijken geeft de gemeente de voorkeur aan een wadi, omdat het hierbij zichtbaar is vanwaar het water komt en waar het water heengaat. De gemeente Voorst vindt het belangrijk om apart ruimte beschikbaar te houden voor groen en speelplaatsen voor kinderen, dit behoeft aandacht bij de planvorming voor nieuwbouw. Er moet voorkomen worden dat locaties om regenwater te bergen in de plaats komen van bijv. een park met bomen. Bij bestaande bouw is een wadi meestal moeilijk in te passen, in dat geval geeft de gemeente daarom de voorkeur voor een infiltratie/transport riool (IT-riool) in de openbare weg. Het IT-riool is goed te onderhouden en legt geen claim op bestaande groen voorzieningen. Daarnaast is het IT-riool makkelijk uitbreidbaar, op den duur kan het IT-riool van verschillende wijken op elkaar worden aangesloten en kan een overstort worden gemaakt op open water. Pagina 14 van 42

16 Gewenste situatie Voor die tijd is een overstort op het gemengde stelsel nog noodzakelijk om water-op-straat te voorkomen bij extreme buien. Indien het grondwater te hoog is kunnen infiltratiekratten toegepast worden. Deze dienen dan wel toegankelijk te zijn voor inspectie en onderhoud. Aandachtspunten: bij bestaande bebouwing bovengronds afkoppelen waar mogelijk; bij nieuwbouw volledig bovengronds afkoppelen, mits het planontwerp dit toelaat. Tabel B geeft een samenvatting van bovenstaande gemaakte beleidskeuzes. Tabel B Samenvatting beleidskeuzes afkoppelen Openbaar terrein Particulier terrein Bestaande bouw Indien mogelijk afkoppelen bij vervanging van de riolering, wegreconstructie (T=10) Voorkant huizen afkoppelen op vrijwillige basis door: - Ondergrondse voorziening (T=10) - Bovengrondse afstroming richting straatkolk Nieuwbouw/verbouw Berging 36 mm(t=10) Berging 36mm(T=10) op eigen terrein met bovengrondse overloop, tenzij anders voorgeschreven door gemeente. Hoe? De voorkeur gaat uit naar bovengronds bergen d.m.v. een wadi. Indien dit niet mogelijk is geeft de gemeente voorkeur aan een IT-riool Voor de dimensionering van de voorzieningen (berging) wordt uitgegaan van statische berging op basis van ontwerpbuien met een bepaalde herhalingstijd. In bestaande situaties is de inpassing van dergelijke voorzieningen complex, uitgangspunt is daar T= 10. Voor nieuwbouw situaties is het uitgangspunt eveneens T=10. Wanneer de mogelijkheden op particulier terrein beperkt zijn of de ondergrond dit niet toelaat, kan een deel van de benodigde berging centraal in de openbare ruimte worden ingevuld. Figuur 3-2 Aanleg hemelwaterafvoer bij school/sporthal Teuge Pagina 15 van 42

17 Gewenste situatie Grondwaterzorgplicht In de nieuwe wetgeving is een deel van de zorg voor het grondwater bij de gemeente neergelegd. De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De wet werkt echter niet met terugwerkende kracht. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestaande situaties maar krijgt wel de zorgplicht bij nieuwbouw en aanpassingen in bestaand gebied grondwaterproblemen te voorkomen. De gemeente Voorst is, als beheerder van de openbare ruimte, verantwoordelijk voor de ontwateringsdiepte van haar terrein. Deze ontwateringdieptes gelden voor bestaand stedelijk gebied (wegen en parken) en voor in de toekomst te realiseren stedelijk gebied (wegen en parken). Grondwater dat zich structureel boven deze gestelde ontwateringdiepte bevindt wordt als overtollig beschouwd. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de grondwaterstand op het particuliere terrein. Op eigen terrein heeft de burger nadrukkelijk zelf een verantwoordelijkheid om het grondwaterprobleem op te lossen en te voorkomen. De gemeente stelt zich tot doel de burger het mogelijk te maken deze verantwoordelijkheid te nemen. Op dit moment bestaat de indruk dat er geen structurele problemen met de grondwaterstand optreden. Wel zijn er onvolkomenheden in de drainage van de wijk Doornweerd en dient in het zuidwest deel van Klarenbeek zorgvuldig om gegaan te worden met nieuwe ontwikkelingen zodat er een overlast gaat ontstaan. Wel is de invloed van rivier- en Veluwekwel op veel plaatsen goed waarneembaar. Er is een grondwatermeetnet aanwezig, met behulp van dit meetnet worden de grondwaterstanden in de gemeenten gemonitord. Hierdoor kunnen optredende knelpunten goed onderzocht worden en heeft de gemeente een historisch inzicht in de grondwaterstanden. Voor nieuw te bouwen wijken zullen indien nodig overgangsgebieden gemaakt worden met de bestaande bebouwing met bij voorkeur open water, zodat het grondwater gemakkelijk afgevoerd kan worden. Waar dit niet mogelijk is zal de grond worden opgehoogd, in het uiterste geval zal drainage worden aangelegd Voorwaarden voor effectief beheer De rioleringsbeheerder moet een aantal voorwaarden scheppen voor een doelmatige zorg voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Wanneer de voorwaarden niet zijn ingevuld kan de doelmatigheid van de rioleringszorg niet worden gewaarborgd. Hier ligt ook de relatie met de eis uit de Wet Milieubeheer (art. 4.22) dat bekend moet zijn wat er aan rioleringsvoorzieningen aanwezig is en in welke staat zij verkeren. Om te kunnen toetsen of de doelen worden gehaald, zijn functionele eisen en bijbehorende maatstaven opgesteld, deze zijn opgenomen in bijlage Overleg met andere overheden Het concept GRP is ter becommentariëring verstuurd naar het waterschap en de provincie. In het overleg tussen de gemeente en het waterschap op 14 september 2009 is het concept GRP besproken. De relevante opmerkingen zijn in dit GRP verwerkt. De officiële reactie van het waterschap en de provincie zijn in opgenomen bijlage 6. Pagina 16 van 42

18 4 Huidige situatie 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk vindt de toetsing van de huidige situatie plaats. Deze toetsing is samen met de gewenste situatie (hoofdstuk 3) het uitgangspunt voor het bepalen van de opgave (hoofdstuk 5). Naarmate de gewenste en de huidige situatie meer van elkaar afwijken, zullen meer ingrijpende en omvangrijke maatregelen noodzakelijk zijn. Het vaststellen van de huidige situatie heeft plaatsgevonden op basis van: evaluatie van het gemeentelijk rioleringplan Voorst ; objectgegevens in het gemeentelijke rioolbeheersysteem. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt in de drie zorgplichten: stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 4.2 Totaal overzicht voorzieningen In Tabel C is een overzicht weergegeven van de aanwezige voorzieningen in de gemeente. Tabel C Totaal overzicht voorzieningen per Vrijverval riolering Gemengd 94,2 km RWA 12,7 km DWA 11,7 km Overstortleidingen 2,6 km IT-riool 6 km Totaal 123,6 km Drukriolering Pompunits 1084 stuks Drukriolering 238 km Overig Infiltratievoorziening (36 kratten) 1404 m 3 Rioolgemalen (beheer waterschap veluwe) 7 stuks Persleiding 1,9 km IBA s/helofietenfilter 3 stuks Bergbezinkleiding + pompinstallatie 1 stuk Groene berging 1 stuk Hemelwatergemaal 3 stuks In Figuur 4-1 is de vrijvervalriolering naar leidingtype en aanlegperiode weergegeven. Tot en met 1990 is hoofdzakelijk gemengde riolering aangelegd. In 181HFiguur 4-2 is de riolering schematisch weergegeven. In het plaatje is de gemengde riolering donkerblauw gekleurd. Het drukrioleringssysteem in het buitengebied bestrijkt inmiddels de hele gemeente. Pagina 17 van 42

19 Huidige situatie lengte (m) < periode gemengd riool overstortriool transportriool rwa-riool dwa-riool Figuur 4-1 Vrijvervalriolering naar leidingtype en aanlegperiode Overstort Gemaal Gemengd RWA DWA Figuur 4-2 Rioleringschema gemeente Voorst In de paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5 wordt ingegaan op de aanwezige voorzieningen, hierbij wordt dan onderscheid gemaakt in de verschillende afvalwaterstromen. Per type stelsel wordt een overzicht van de voorzieningen gegeven en wordt de toestand en het functioneren van deze voorzieningen beschreven. Pagina 18 van 42

20 Huidige situatie 4.3 Stedelijk afvalwater Het stedelijk afvalwater omvat de gemengde- en de vuilwaterriolering Nog niet aangesloten bestaande bebouwing Alle bebouwing heeft de mogelijkheid om aan te sluiten op de riolering. Sommige percelen hebben een tijdelijke ontheffing. Er vindt op dit moment geen handhaving plaats om nog niet aangesloten percelen zonder ontheffing aan te sluiten. Conclusie: de huidige situatie in de gemeente Voorst voldoet bijna aan de maatstaf dat alle percelen binnen de gemeente op de (druk)riolering of op een IBA zijn aangesloten (maatstaf 1a) tenzij dit niet doelmatig is met het oog op de kosten en milieu Afvoer en behandeling van stedelijk afvalwater De inzameling van stedelijk afvalwater binnen de bebouwde kom vindt hoofdzakelijk plaats door vrijvervalriolen. Buiten de bebouwde kom wordt het afvalwater ingezameld door middel van drukriolering. Het ingezamelde stedelijk afvalwater van alle kernen wordt via gemalen en persleidingen verpompt naar de rioolwaterzuivering (RWZI) in Terwolde Overzicht aanwezige voorzieningen voor stedelijk afvalwater De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem van de gemeente. Het rioolstelsel voor de inzameling en transport van het stedelijk afvalwater heeft de volgende kenmerken: In totaal is er circa 107 km vrijvervalriolering aangelegd waarvan: o gemengd 94,2 km; o dwa-riolen 11,7 km; o overstortriolen 1,2 km In de gemeente Voorst zijn 6 rioolgemalen voor gemengd afvalwater in eigendom. De lengte van bijbehorende persleidingen bedraagt circa 1,9 km, zie ook tabel 5.1 GEM en 5.2 GEM in bijlage 1. In de gemeente Voorst is 1 rioolgemaal voor dwa in eigendom. De lengte van bijbehorende persleiding bedraagt circa 340 meter, zie ook tabel 5.1 GEM en 5.2 GEM in bijlage 1. Er is drukriolering aanwezig met 1084 pompunits, circa 238 km drukleiding, zie ook tabel 5.3 DWA in bijlage 1. Bij 3 percelen wordt het huishoudelijk afvalwater gezuiverd met behulp van een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) of een helofietenfilter. In Figuur 4-3 is de hoeveelheid aangelegde riolering en leeftijdsopbouw per type (gemengd en dwa) riool weergegeven lengte (m) < periode Gemengd Overstortriool Transportriool DWA-Riool Figuur 4-3 Aanlegjaar vrijverval riolering voor inzameling stedelijk afvalwater Pagina 19 van 42

21 Huidige situatie Conclusie: de gemeente beschikt over een geautomatiseerd rioleringsbeheer programma met bijbehorende gegevensbestanden. Aan de maatstaf voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens wordt voldaan Toestand van de objecten Vrijvervalriolering Inzicht in de toestand van de riolering is één van de noodzakelijke voorwaarden voor een effectief rioleringsbeheer. Het doel van rioolinspectie is het inzicht verkrijgen en houden in de kwaliteit van de riolen. 61% van de vrijvervalriolering is geïnspecteerd met behulp van videocamera. Sinds 2004 is er 20 km riolering nader beoordeeld. De waarnemingen zijn geclassificeerd volgens de Nederlandse Norm NEN 3399:2004 (ref. 3). Dit houdt in dat gekeken wordt naar achttien verschillende toestandsaspecten (bijvoorbeeld lekkage, zand- en vuilophoping, aantasting van het beton van de buis) die in hoofdgroepen waterdichtheid, stabiliteit en afstroming zijn ondergebracht. De waarnemingen worden in vijf klassen verdeeld, waarbij een klasse 1 betekent dat er niets aan de hand is en een klasse 5 dat het toestandsaspect in ernstige mate is waargenomen (bijvoorbeeld grondwater dat door een lekke voeg naar binnen spuit, een buis die voor een groot deel is gevuld met zand, aantasting van de buis zodat het grind uit het beton valt). De procentuele verdeling over de rioolstrengen van de ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven volgend uit de inspectie zijn in Figuur 4-4 weergegeven Stedelijk afvalwater 22% 5% Geen bijzonderheden Ingrijpmaatstaf waterdichtheid Ingrijpmaatstaf stabiliteit Ingrijpmaatstaf afstroming Waarschuwing 62% 3% 8% Figuur 4-4 Resultaten inspecties Van de geïnspecteerd riolen heeft 16% een ingrijpmaatstaf gekregen. Dit betekent dat de riolering vervangen/gerepareerd zal moeten worden. De oorzaak is onderverdeeld in de categorieën waterdichtheid, stabiliteit en afstroming. Een ingrijpmaatstaf moet leiden tot een nadere beoordeling van de schadebeelden, waarbij de gewenste maatregel wordt vastgesteld. Van de geïnspecteerd riolen heeft 62% een waarschuwingsmaatstaf gekregen. Een waarschuwingsmaatstaf betekent dat de toestand van deze riolen in de toekomst moet worden gevolgd. Bij de rest van de geïnspecteerde riolering (22%) zijn er geen gebreken geconstateerd. Conclusie: er wordt voldaan aan de functionele eis dat er inzicht moet zijn in de toestand van de (vuilwater) riolen. Hier wordt in hoofdstuk 5 op teruggekomen Functioneren van de voorzieningen Het vrijvervalstelsel van de gemeente Voorst functioneert goed. Er zijn hydraulisch gezien geen grote problemen in periode van (hevige) regenval. Het rioolstelsel voldoet nog niet aan de basisinspanning. Hiervoor zijn maatregelen gedefinieerd in de OAS. Pagina 20 van 42

22 Huidige situatie Uit het BRP is gebleken dat de leiding onder de Rijksstraatweg in Teuge te klein is. Dit wordt in 2010 gelijktijdig met de reconstructie van de Rijksstraatweg aangepakt. Uit het BRP komt tevens een te klein gedimensioneerde aansluiting van de woonwijk aan de zuidzijde van de Hoofdweg in Klarenbeek. Dit wordt gelijktijdig met de woningbouw in de komende planperiode aangepakt. Conclusie: er wordt nagenoeg voldaan aan de functionele eis dat het stelsel voldoende hydraulische capaciteit heeft (functionele eis 2d. Er wordt nog niet voldaan aan de functionele eis dat vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater beperkt dient te zijn (4b). 4.4 Hemelwater Verwerking van hemelwater De inzameling van hemelwater, bij (verbeterd) gescheiden stelsels, vindt nu nog overwegend plaats middels vrijvervalriolering. Het hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen deels afgevoerd naar de RWZI. Aansluiting van hemelwater op de drukriolering in het buitengebied is niet toegestaan. Er zijn in de gemeente verschillende infiltratievoorzieningen aangelegd voor de verwerking van hemelwater. Deze voorzieningen (kratten, wadi s en IT-riolering) liggen op verschillende plaatsen Overzicht van aanwezige voorzieningen De gegevens van de hemelwater riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheerpakket. De hemelwaterriolering in de gemeente laat zich als volgt karakteriseren: In de verschillende kernen is circa 12,7 km rwa-riolering aangelegd, voornamelijk in de nieuwere wijken en op bedrijventerreinen, voor het inzamelen en transporteren van hemelwater naar het oppervlaktewater. Er is een een totale berging van 1400 m 3 gerealiseerd aan infiltratiekratten. Er zijn een drietal grote wadi s in Klarenbeek (Boterbloem) en Twello (Scholtenshoek, Stationskwartier). Er zijn 3 hemelwatergemalen aanwezig. In figuur F is de hoeveelheid aangelegde riolering en leeftijdsopbouw weergegeven lengte (m) < periode Overstortriool RWA-Riool Figuur 4-5 Aanlegjaar vrijverval riolering voor inzameling hemelwater Pagina 21 van 42

23 Huidige situatie Conclusie: de gemeente beschikt over een geautomatiseerd rioleringsbeheer programma met bijbehorende gegevensbestanden. Aan de maatstaf voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens wordt voldaan. Aandachtspunt daarbij vormen de gegevens over drainage, deze zijn momenteel nog niet geautomatiseerd vastgelegd in het beheerprogramma van de gemeente Toestand van de objecten Van de hemelwaterriolen is nog maar een klein deel geïnspecteerd. De noodzaak hiertoe is, gezien de leeftijd (>1980) ook niet groot. Het oudere deel (aangelegd <1950) is enige jaren terug wel geïnspecteerd, de daarbij aangetroffen gebreken zijn hersteld. De hemelwaterriolen worden in het inspectieprogramma meegenomen Functioneren van de voorzieningen Over het functioneren van het hemelwater stelsel zijn geen klachten bekend bij de gemeente. Het hemelwater stelsel functioneert goed. 4.5 Grondwater Inzicht in grondwaterregime In de wet- en regelgeving is de rioleringszorgplicht aangepast en uitgebreid. Naast een zorgplicht voor het stedelijk afvalwater en hemelwater is er een zorgplicht voor het grondwater bijgekomen. Enkele punten in deze nieuwe grondwaterzorgplicht zijn: de aanpak van grondwateroverlast is een samenspel van de grondeigenaar, gemeente, Waterschap en Provincie; de wet wijst uitdrukkelijk niet één van de overheden aan die de zorgplicht heeft voor een grondwaterstand; eigen verantwoordelijkheid van de grondeigenaar is het uitgangspunt, deze moet zelf ervoor zorgen dat zijn woning in goede staat verkeert (waterdichte vloer); de gemeente heeft een regierol en eist bij problemen (klachten) een goede analyse van oorzaken en mogelijke maatregelen; de gemeente treft in ieder geval maatregelen als grondeigenaar voor haar eigen grondgebied; maatregelen moeten problemen oplossen en doelmatig zijn. De gemeente heeft inzicht in de grondwaterstanden door middel van een peilbuizen meetnet. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan Functioneren van de voorzieningen In Doornweerd is drainage aangelegd in de jaren 80. Deze functioneert niet optimaal. In deze wijk zal de riolering en de drainage worden aangepakt in de komende planperiode Klachten en overlast Op dit moment bestaat de indruk dat er geen structurele problemen met de grondwaterstand optreden. Er is een grondwatermeetnet aanwezig, met behulp van dit meetnet zullen eventuele problemen in kaart kunnen worden gebracht in Klarenbeek. Voor de wijk Doornweerd is dit reeds gebeurt. Pagina 22 van 42

24 5 De opgave 5.1 Inleiding Een strategie geeft de hoofdlijnen weer van een aanpak die leidt tot het bereiken van gestelde doelen. Het is een samenspel van onderzoek (inspectie, studie), maatregelen (onderhoud, verbetering en vervanging), benodigde middelen (personeel, financieel) en tijd (NPR 3220). In de volgende paragrafen komt achtereenvolgens aan de orde: Aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing en bij nieuwbouw voor: o de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; o de inzameling en verwerking van hemelwater; o (de beheersing van) het grondwater. Het beheer van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater (onderzoek en maatregelen). Het is de opgave voor de komende planperiode om de gestelde doelen te kunnen halen. Bedragen die worden genoemd zijn op prijspeil 2009 en exclusief BTW. De investeringen zijn inclusief percentages voor winst, risico, honorarium, voorbereiding en toezicht. 5.2 Aanleg van nieuwe voorzieningen Nieuwbouw In de komende planperiode (2009 t/m 2014) zijn diverse nieuwbouwprojecten gepland in de gemeente Voorst, zie tabel D. tabel D Overzicht nieuwbouwwoningen in de gemeente Voorst Totaal De Vecht Nijbroek Wilp Teuge Wilp Achterhoek Klarenbeek Voorst Terwolde Twello Posterenk Totaal Gemiddeld per jaar bron: woningbouw registratiesysteem (geplande woningbouwprogrammering ) De woningen worden aangesloten op de gemeentelijke riolering. In geval van inbreiding wordt het perceel aangesloten op het bestaande stelsel. Op het perceel dienen de waterstromen gescheiden te zijn. In geval van aansluiting op gemengde riolering vindt een koppeling op de erfgrens plaats. Indien mogelijk, en financieel haalbaar, wordt gestreefd naar een duurzame op oplossing voor de afvoer van het hemelwater (vasthouden-bergen-afvoeren), e.e.a. conform functionele eisen 1c, 2a en 2b. Pagina 23 van 42

25 De opgave De kosten voor het aansluiten van nieuwe percelen binnen en buiten de bebouwde kom worden betaald door de aanvrager. Al de nieuw te bouwen woningen dienen op de riolering aangesloten te worden. Het gebruik van IBA s, zoals septic tanks en helofietenfilters is niet meer toegestaan. Daarbij wordt uitgegaan van een gescheiden stelsel of een gelijkwaardig alternatief. Ook hier zal bij het ontwerp en de aanleg rekening worden gehouden met een duurzame oplossing voor de afvoer van het hemelwater (e.e.a. conform functionele eis 2a & 2b). De aanleg van riolering bij nieuwbouwlocaties wordt bekostigd uit de grondexploitatie. Deze kosten worden in het GRP buiten beschouwing gelaten. Beheer van deze voorzieningen wordt wel meegenomen. In nieuwbouwlocaties wordt riolering ontworpen en toegepast volgens de richtlijnen uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspunt is dat bij nieuwbouw het hemelwater na berging/infiltratie wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater (gescheiden stelsel). Zie paragraaf Bij inbreidingen worden de woningen veelal aangesloten op de bestaande vrijvervalriolering. De toename van het aantal woningen zal ook tot gevolg hebben dat de hoeveel af te voeren afvalwater zal toenemen. Door de toename van het aantal woningen en het afkoppelen van hemelwater zal tevens de lengte te beheren riolering toenemen. De gegevens van nieuw aan te leggen riolering zullen in het rioleringsbeheersysteem van de gemeente worden opgenomen Bedrijventerrein Uitbreiding Engelenburg Ten westen van het bestaande Engelenburg en Engelenburg-Noord is een uitbreidingslocatie opgenomen voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het betreft hier een locatie van 40 ha waarvan 25 ha bruto (20 ha bedrijven incl. 5 ha wegen en dergelijke) Het ligt in de lijn der verwachting dat er binnen de planperiode gestart wordt met de ruimtelijke invulling van dit gebied (circa 5 ha). Glastuinbouw Het college heeft uigesproken medewerking te verlenen voor bestemmingsplanwijziging om glastuinbouw mogelijk te maken nabij de VAR. Dit voor zover het glastuinbouwbedrijven betreft die afkomstig zijn uit De Hoven bij Zutphen of de eigen gemeente, die moeten wijken voor woningbouw of op de bestaande locatie geen uitbreidingsmogelijkheden hebben. Op het moment dat dit een feit wordt zal bekeken moeten worden hoe met dit specifieke afvalwater omgegaan moet worden. Het afvalwater van glastuinbouw kan brijn bevatten die moeilijk te verwerken is voor regulieren waterzuiveringsinstallaties. Regionaal bedrijventerrein nabij de VAR In de regionale structuurvisie 2030 is nabij de VAR een mogelijkheid tot een regionaal bedrijventerrein aangegeven. In dit GRP wordt ervan uitgegaan dat in de komende planperiode geen activiteiten in die zijn ontplooid worden. 5.3 Onderzoek Inventarisatie Gegevens zijn voor het rioleringsbeheer van groot belang, evenals de directe toegankelijkheid ervan. Om op adequate wijze de aan de riolering te verrichten maatregelen qua aard en omvang te kunnen bepalen, is een overzicht nodig van de in beheer zijnde voorzieningen. Dit overzicht is grotendeels in digitale rioleringsbestanden aanwezig. De reguliere terugkerende werkzaamheden hierbij zijn: Periodiek bijwerken van de revisiegegevens (vervangingen van de riolering). Toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw, verplaatsing, vervanging door gescheiden stelsel). Invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens in het beheerprogramma. Bijhouden van meldingen en storingen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de exploitatie-uitgaven in bijlage 1, tabel 6.2. Pagina 24 van 42

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven

Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Bijlage 3. Doelen functionele eisen en maatstaven Tabel 3-1 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg (stedelijk afvalwater en regenwater) Doelen Functionele Eisen Maatstaven 1. Inzameling

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam

Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam Gemeentelijk rioleringsplan Leerdam Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Definitief Gemeente Leerdam Grontmij Nederland B.V. Houten, 6 december 2010 Verantwoording Titel

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 voor de gemeente Bussum Concept Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting en Beheer Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 14 april 2009 Verantwoording

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Introductie; visie voor de afvalwaterketen van Barneveld en Ede, watervisie Barneveld, gemeentelijke rioleringsplannen " Introductie; jaarplan 2016 AWT

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015

Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015 Olst-Wijhe, 14 oktober 2010. doc. nr.: 1029-8-RU-WA Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Olst- Wijhe 2011-2015 Verantwoording Titel : Verbreed GRP Olst-Wijhe 2011-2015 Subtitel : Ontwerp Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015

Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Verordening Eenmalig Rioolaansluitrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen deze verordening wordt verstaan onder: a. aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013

Gemeentelijk RioleringsPlan. 2009 t/m 2013 Gemeentelijk RioleringsPlan 2009 t/m 2013 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009 t/m 2013 voor de gemeente Heemskerk Concept ONTWERP Pagina 1 van 40 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom een verbreed GRP? 5 2. Wat zijn de kaders van het vgrp? 7 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

MEMO. Datum : 28 januari Aan. Van. Afschrift. : Stedelijke commissie. : Hans van Agteren

MEMO. Datum : 28 januari Aan. Van. Afschrift. : Stedelijke commissie. : Hans van Agteren MEMO Datum : 28 januari 2016 Aan : Stedelijke commissie Van : Hans van Agteren Afschrift : Djoerd de Vos Koelink, Werner Gerritsen, Henk-Jan van Tubbergh, Suzanne Remmers, Derk Jan Eshuis, Ina van Dijk,

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

4 Beleid voor afvalwater, grondwater, hemelwater en oppervlaktewater.

4 Beleid voor afvalwater, grondwater, hemelwater en oppervlaktewater. 4 Beleid voor afvalwater, grondwater, hemelwater en oppervlaktewater. Sinds enkele jaren heeft rioleringsbeheer een duidelijke wettelijke basis. De Wet gemeentelijke watertaken geeft gemeenten 3 zogenaamde

Nadere informatie