Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting"

Transcriptie

1 Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

2 Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz Uitgangspunten blz Het begrip ziekteverzuim blz Factoren binnen het ziekteverzuim blz Verantwoordelijkheid blz Plan blz Preventief beleid blz inzet blz Voorlichting blz Verzuimgesprek blz Curatief beleid blz Ziekmeldingsprocedure blz Betrokkenheid blz Werkhervatting en reïntegratie blz Aangepast werk blz Sociaal-medisch teamoverleg blz Registratie en administratie blz Overzicht blz Evaluatie blz Budgettering blz Vervangingsfonds versus Risicofonds blz Arbo Unie blz Werkwijze Verzuim- en Reïntegratiebegeleiding blz Gegevens Arbo Unie blz De spelregels blz. 9 Bijlagen: 1. Leidraad voor een verzuimgesprek blz Protocol bij ziekte en reïntegratie blz Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding blz Leidraad voor huisbezoek blz Protocol werkhervatting blz Leidraad voor werkhervattinggesprek blz Algemene toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) blz Vormvoorschriften plan van aanpak blz. 22 1

3 Inleiding Ziekteverzuimbeleid verdient aandacht omdat ziekteverzuim gevolgen heeft voor de Borgesiusstichting en haar scholen en uiteraard ook voor de werknemer a zelf. Voor de stichting brengt ziekteverzuim extra kosten met zich mee. De werkdruk neemt toe en collegae moeten het werk van de afwezige medewerker(s) geheel of gedeeltelijk overnemen. Zeker bij langdurig verzuim heeft dit vaak ook gevolgen voor de onderlinge verhoudingen en voor de kwaliteit van het werk en daarmee voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook voor de afwezige medewerker(s) is het ziekteverzuim vervelend. Zijn 1 werk blijft (gedeeltelijk) liggen, hij raakt uit zijn arbeidsritme en naarmate hij langer afwezig blijft, worden ook de contacten met het werk minder. Ook voor de overheid is het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid een belangrijk aandachtspunt. De hoge verzuimcijfers binnen de onderwijssector vormden aanleiding voor een veelheid van wetten en maatregelen waar ook de Borgesiusstichting op in moet spelen. Om een effectief verzuimbeleid te kunnen voeren dienen er beleidskaders te worden vastgesteld waarbinnen de betrokken partijen aan het verzuim gaan werken. Deze notitie heeft onder andere als doel deze beleidskaders aan te geven. 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbobeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld plan. Dit ziekteverzuimbeleid is een uitwerking van de regels waaraan zulk beleid moet voldoen en omschrijft maatregelen ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Met andere woorden, het ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de WIA, Arbowet, Wet Terugdringing Ziekteverzuim, Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter en overige relevante regelgeving. Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel door bevordering van veiligheid, gezondheid en het welzijn: - arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; - ziekteverzuim tot een minimum te beperken; - de wetgeving op dit gebied na te leven. Het streven van alle betrokken partijen is erop gericht om aan het eind van elk kalenderjaar een ziekteverzuimpercentage te bereiken dat lager is dan het landelijk gemiddelde. 1.1 Het begrip ziekteverzuim Ziekteverzuim omvat alle vormen van niet-werken na een ziekmelding en kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Soorten verzuim Naast wit verzuim (evidente onmogelijkheid om te werken) en zwart verzuim (ongeoorloofd verzuim, geen sprake van ziekte) bestaat er grijs verzuim. In geval van grijs verzuim ontbreekt het aan duidelijke beoordelingscriteria, op grond waarvan aangetoond kan worden of iemand al dan niet ziek is. Duur van de ziekte Kortdurend verzuim: 1 tot 7 kalenderdagen, maar in ieder geval < 1 week Middellang verzuim: 7 kalenderdagen tot 3 weken (20 kalenderdagen) Langdurig verzuim: > 3 weken Frequent verzuim: 3 of meer keer per (school)jaar a Waar in deze beleidsnotitie hij/zijn staat dient tevens zij/haar te worden gelezen. 2

4 Ziekte versus arbeidsongeschiktheid Ziekte is niet gelijk aan arbeidsongeschiktheid. Van arbeidsongeschiktheid is pas sprake als de ziekteverschijnselen in conflict komen met de eisen die het werk stelt. Het gaat dus om de vraag of en in hoeverre de werknemer door de ziekte niet meer in staat is om een arbeidsprestatie te leveren. Met andere woorden: ziekte is het medische verhaal, arbeidsongeschiktheid is het werkgerelateerde verhaal Factoren binnen het ziekteverzuim Ziekteverzuim is geen onvermijdelijk gegeven, maar kan (voor een deel) worden beïnvloed. Er zijn een vijftal factoren te onderscheiden die van invloed zijn op het ziekteverzuim, waarbij moet worden opgemerkt dat er vrijwel nooit maar één oorzaak ten grondslag ligt aan verzuim. Verzuim is een multicausaal verschijnsel. a. maatschappelijke factoren (het stelsel en de uitvoering van de sociale zekerheid, het stelsel van de gezondheidszorg en economische invloeden); b. organisationele factoren (de organisatievorm, de leeftijdsopbouw, de kwaliteit van het werk, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, de omgang met collegae en de afwisseling in het werk); c. werkplekgebonden factoren (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden); d. persoonsgebonden factoren (de fysieke gesteldheid, draagkracht of persoonlijkheid, privé-problemen e.d.); e. natuurlijke factoren (klimatologische factoren, de invloed van seizoenen en de dagen van de week). Deze factoren spelen in het verzuimproces een rol. Hoeveel druk de werknemer kan dragen, is afhankelijk van zijn draagkracht. Deze draagkracht wordt o.a. bepaald door zijn persoonlijkheid of karakter en de hoeveelheid ondersteuning die hij vanuit zijn privé-leven krijgt. Als de balans tussen werkbelasting en draagkracht verstoord raakt, kan de neiging ontstaan om te verzuimen: de verzuimneiging. Verzuimen hangt niet alleen van de verzuimneiging af. Ook als de balans verstoord is en de neiging groot is, kan een medewerker besluiten te blijven werken. De beslissing om te verzuimen wordt mede bepaald door de verzuimdrempel. De hoogte van de verzuimdrempel wordt bepaald door de afspraken die rondom het verzuim zijn gemaakt en de binding met het werk. Bij de binding met het werk worden onderscheiden: de verbondenheid met de doelstelling van de organisatie (de ideële identificatie), de aantrekkelijkheid van de eigen functie (instrumentele identificatie) en de band met de collegae (de sociale identificatie). Wordt de verzuimdrempel overschreden dan is er sprake van verzuim. Als tijdens het verzuim de balans tussen werkbelasting en draagkracht weer in evenwicht komt, dan daalt de verzuimneiging en kan op een gegeven moment de drempel om het werk te hervatten (hervattingdrempel) worden overschreden. Wanneer sprake is van regelmatig kortdurend verzuim wordt gesproken over frequent kortdurend verzuim. De verzuimneiging is dan groot en zowel de verzuim- als de hervattingdrempel laag. Bij langdurend verzuim wordt, naarmate de medewerker langer afwezig is, de binding met de werkplek minder. De hervattingdrempel kan worden verlaagd door sociaal-medische begeleiding (behandelend artsen, contact met collegae en directie), rechtspositionele regelingen en de mate waarin een terugkeerbeleid wordt gevoerd. Bij de analyse van ziekteverzuim kunnen factoren als de aard van het werk, de fysieke werkomstandigheden, de arbeidsverhoudingen en andere psychische omstandigheden (werkbelasting) in verband gebracht worden met de persoonlijkheid, gezondheid en privé-omstandigheden van de arbeidsongeschikte medewerker (draagkracht). In hoeverre eventuele "overbelasting" tot ziekteverzuim zal leiden hangt mede af van de geldende normen, huisregels en concrete afspraken en de ideële, instrumentale en sociale binding met het werk. 3

5 1.3 Verantwoordelijkheid De algemene directie van de Borgesiusstichting en de directeuren zijn samen verantwoordelijk voor het ziekteverzuimbeleid. De schoolleiding zorgt voor de uitvoering van het beleid en stelt de medewerkers op de hoogte van dit plan. Dit ziekteverzuimbeleidsplan is onderdeel van het Integraal Personeels Beleidsplan. De algemene directie en directeuren laten zich in hun werkzaamheden bijstaan door een gecertificeerde Arbo-dienst. Andere actoren bij de vormgeving, uitvoering en toetsing van het verzuimbeleid zijn: De personeelsfunctionaris heeft tot taak om samen met de directeuren de acties te coördineren met betrekking tot verzuimbeheersing, mede zorg te dragen voor een effectief functionerend SMT, het adviseren over verzuimbeleid en de implementatie daarvan, het ondersteunen van de directeuren bij het voeren van verzuimgesprekken, het adviseren over de wijze van communicatie over verzuim, het signaleren van ontwikkelingen op dit punt, en deze en personele gegevens vertalen naar managementinformatie en het (mede)bewaken van de voortgang van verzuimprojecten en van de procedure ziek- en herstelmelding. Het SMT is een overlegorgaan waarin de algemene directie, de directeur, de bedrijfsarts en de personeelsfunctionaris activiteiten betreffende het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim op elkaar afstemmen. Op ad hoc basis kan ervoor worden gekozen om de arbeidsdeskundige van UWV aan het SMT te laten deelnemen. Het SMT voert minstens 3 x per jaar het Sociaal Medisch Overleg (SMO). De arbeidsdeskundige van het UWV kan om advies worden gevraagd over de aanpak van verzuimbegeleiding, revalidatie, reïntegratie- en herplaatsingsmogelijkheden. Met de GMR/MR dient tenslotte overleg te worden gevoerd over de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De GMR/MR toetst het gevoerde beleid. De Arbeidsinspectie, die belast is met het handhaven van de Arbowet en het toezicht op de naleving ervan, zal toetsen of er een ziekteverzuimbeleid gevoerd wordt. Bij ontbreken van een beleid kan deze dienst aanwijzingen geven inhoudende dat een beleid moet worden geformuleerd. 1.4 Plan Het ziekteverzuimbeleid, zoals hieronder weergegeven, bestaat uit drie onderdelen: - preventief beleid, ter verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en belastbaarheid van personeel; - curatief beleid, ter bevordering van het herstel van personeel en spoedige werkhervatting; - registratie en administratie. 2. Preventief beleid 2.1 Inzet De algemene directie en de directeuren van de Borgesiusstichting proberen ziekteverzuim tot een minimum te beperken, door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, het vroegtijdig signaleren van dreigend verzuim, het nemen van maatregelen om verzuim tegen te gaan en voldoende aandacht voor de individuele medewerker. Dit gebeurt aan de hand van dan wel tijdens: - de gesprekscyclus: individuele gesprekken tussen medewerkers en (direct-) leidinggevenden, ten minste 1 maal per jaar; - teamvergaderingen waarin ten minste 2 maal per jaar verzuimbeleid, welzijn en arbeidsomstandigheden worden besproken; - het directeurenoverleg. Hiervoor worden 2 keer per jaar verzuimcijfers aangeleverd, gegenereerd door het administratiebureau en de Arbo-dienst. Deze worden door de algemene directie besproken om tendensen te ontdekken en afspraken te maken met de directeuren om ziekteverzuim te voorkomen. Genoemde cijfers worden afgezet tegen de landelijke gemiddelden; - overleg, met de algemene directie op initiatief van de directeuren, over school specifieke aangelegenheden met betrekking tot het voorkomen en terugdringen van verzuim; 4

6 - risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met het bijbehorende plan van aanpak. - voorlichting over het verzuimbeleid op verzoek van de algemene directie of de directeuren naar aanleiding van nieuwe wetgeving c.q. te verwachten verzuim of naar aanleiding van actuele zaken. - het aanbieden van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) door een gecertificeerde arbodienst (aanbieden verplicht deelname vrijwillig) aan werknemers waarvan in het SMO is vastgesteld dat het raadzaam is deze PAGO af te nemen; - het aanbieden van een open spreekuur bij een Arbodienst voor werkgerelateerde vragen met betrekking tot welzijn, gezondheid en arbeidsomstandigheden aan werknemers in dienst van de Borgesiusstichting; De Borgesiusstichting krijgt op grond van het privacyreglement geen informatie op de factuur over wie dit spreekuur bezocht heeft. - het, ten minste 2 maal per jaar, bijeenkomen van een sociaal medisch team; - het aanbieden van individuele hulpverleningstrajecten ter voorkoming van uitval door ziekte; - de jaarlijkse teamdagen en andere informele bijeenkomsten; - het verzorgen van attenties aan medewerkers. - periodiek wordt een MTO (MedewerkersTevredenheidsOnderzoek) afgenomen. De werknemer draagt bij aan de preventie van verzuim door problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Het beleid van de Borgesiusstichting is er op gericht oorzaken van verzuim zo veel mogelijk uit te sluiten. Alleen als schoolleiding én werknemers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim, is het beleid effectief. 2.2 Voorlichting In het teamoverleg van de scholen komt het ziekteverzuim aan de orde en worden kengetallen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Bij een vermoeden van een verhoogd, of geconstateerd, risico op (beroepsgebonden) aandoeningen verzorgt de Borgesiusstichting voorlichting over onderwerpen die gezondheid en arbeid aangaan. Deze voorlichting kan gegeven worden door de algemene directie of door derden op voorstel van de schoolleiding maar pas dan na overleg met, en fiattering van, de algemene directie.. De directeur informeert werknemers over het gehanteerde ziekteverzuimbeleid en de afspraken die hierover zijn gemaakt. Voorlichting is een essentieel onderdeel van de aanpak van ziekteverzuim. 2.3 Verzuimgesprek Nadat een werknemer 3 maal in een schooljaar heeft verzuimd is sprake van kort frequent verzuim. De directeur houdt met de werknemer een verzuimgesprek, als dit naar het oordeel van de directeur nodig is. Hierbij kiest de directeur een strategie die hij passend vindt in de voorkomende situatie. Dit gesprek staat los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag. Ook de gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de orde. Bijlage 1 bevat een leidraad voor het voeren van een dergelijk verzuimgesprek en de wijze van verslaglegging. Uit het gesprek blijkt of verzuimd werd als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden of privé-omstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen werkgever en werknemer tot een oplossing te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen bij de Arbodienst. Van dit verzuimgesprek wordt in ieder geval een verslag gemaakt dat door beide gesprekspartners wordt ondertekend voor akkoord/gezien. 5

7 3. Curatief beleid In geval van een ziekmelding streeft de algemene directie van de Borgesiusstichting naar het herstel van de werknemer en een zo spoedig mogelijke werkhervatting dan wel reïntegratie. Hoe dit gebeurt, staat hieronder beschreven. 3.1 Ziekmeldingsprocedure De werknemer meldt zich ziek bij de directeur van de school of diens plaatsvervanger (de directeur van de school meldt zich ziek bij de algemene directie). De schoolleiding en werknemer dienen zich te houden aan het Protocol bij ziekte en reïntegratie (zie bijlage 2). De algemene directie en de directeuren van de Borgesiusstichting dienen er voor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van het protocol bij ziekte en reïntegratie door te wijzen op de aanwezigheid van een Ziekteverzuimbeleidsplan en het ter inzage aan te bieden. Voor het voeren van een (telefonisch) gesprek bij een ziekmelding is een leidraad aan dit beleidsplan toegevoegd (zie bijlage 3). Indien het verzuim langer dan een week duurt, worden afspraken gemaakt en informatie met betrekking tot het verzuim vastgelegd in een dossier. Het dossier is een logboek dat alle gegevens, documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen activiteiten gedurende de gehele ziekte periode. 3.2 Betrokkenheid De directeuren stimuleren de betrokkenheid van collega s bij de situatie waarin de zieke zich bevindt. Telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen en dergelijke worden, indien wenselijk, aangemoedigd. Bij langdurig verzuim tracht de schoolleiding vervreemding van het werk tegen te gaan, zodat reïntegratie van de werknemer na zijn herstel voorspoedig verloopt. De directeur, tevens casemanager, houdt daartoe regelmatig (aanvankelijk wekelijks) contact met de zieke; relevante post en andere informatie van de school wordt doorgestuurd. Bijlage 4 is een leidraad voor huisbezoek door de directeur/casemanager. 3.3 Werkhervatting en reïntegratie Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor de casemanager en werknemer, zoals vastgelegd in het protocol werkhervatting (zie bijlage 5). De algemene directie en de directeuren dienen ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit protocol. Een leidraad voor een werkhervattinggesprek is aan dit beleidsplan toegevoegd (zie bijlage 6). De casemanager bevordert de reïntegratie van zieke werknemers door tijdig maatregelen te treffen en een plan van aanpak te maken aan de hand waarvan de werknemer zijn werk kan hervatten, dan wel een aangepaste functie kan vervullen. Als blijkt dat de werknemer het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen geschikte arbeid voorhanden is, probeert de directeur in samenspraak met de algemene directie en de werknemer laatstgenoemde in een andere organisatie van passend werk te voorzien (reïntegratie tweede spoor). In dit plan van aanpak staat hoe partijen zullen meewerken aan een snel herstel en terugkeer van de werknemer op het werk en is aangegeven wie de afspraken en voortgang bewaakt (de zogenaamde casemanager). De directeur/casemanager blijft eindverantwoordelijk. 3.4 Aangepast werk Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden blijft de werknemer betrokken bij zijn werk en zal hij minder snel in de WIA belanden. Bovendien kan de directeur gebruik blijven maken van de kennis en capaciteiten van de werknemer. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de mogelijkheden / beperkingen zijn van de werknemer. De directeur bepaalt in samenspraak met de werknemer welke taken kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeidstherapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of therapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar zal in de regel zijn gericht op hervatting in het oorspronkelijke werk. Aangepast of therapeutisch werk kan tevens worden gebruikt om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van reïntegratie. Door de casemanager wordt een duidelijke termijn afgesproken waarbinnen een werknemer aangepast of therapeutisch werk verricht e.e.a. afhankelijk van het advies van de arbo-arts. 6

8 3.5 Sociaal-medisch teamoverleg Tenminste 2 keer per jaar komt het sociaal-medisch team bij elkaar voor overleg. Het sociaal-medisch team bespreekt de verzuimcijfers, het individuele verzuim en algemene arboproblematiek. Ook de mogelijkheden voor aangepast werk zijn onderwerp van gesprek. Er worden afspraken gemaakt over actuele verzuimgevallen en zo nodig vanuit preventief oogpunt over hoe verzuim kan worden tegengegaan. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de directeur/casemanager (alleen voor de hen relevante verzuimgevallen), de algemene directie en de personeelsfunctionaris. Het sociaal medisch team overlegt aan de hand van een op voorhand vastgestelde agenda. Op deze agenda staat in ieder geval: - een overzicht van alle zieke werknemers uitgesplitst naar locaties en een analyse van deze cijfers - bespreken van langdurig zieken en het plan van aanpak - bespreken van frequent zieken en plan van aanpak - algemene verzuimcijfers, een analyse van deze cijfers en prognoses - de beroepsgebonden risico s van een hoog verzuim en hoe deze te reduceren Van dit overleg wordt een verslag gemaakt dat aan de algemene directie en aan de scholen waarvan werknemers zijn besproken ter hand gesteld wordt. Afhankelijk van de uitkomsten worden daarna afspraken gemaakt. 4. Registratie en administratie Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen leveren de directeuren van de Borgesiusstichting de noodzakelijk gegevens aan bij het administratiekantoor en de arbodienst. Deze zorgen voor een nauwkeurige registratie en administratie van de afwezigheid van personeel, absentie door ziekteverzuim inbegrepen. Hiervoor maakt het administratiekantoor gebruik van een registratiesysteem waarmee de volgende gegevens kunnen worden gegenereerd: - het ziekteverzuimpercentage op school- en bestuursniveau in een bepaalde periode, - de ziekmeldingsfrequentie op school- en bestuursniveau in een bepaalde periode; - een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht, en functieniveau. De algemene directie is bevoegd tot het genereren van overzichten t.a.v verzuim binnen de gehele organisatie. Door deze registratie wordt ook voldaan aan de voorwaarden welke het vervangingsfonds stelt voor deelname aan dit fonds. Alle documenten, formulieren en informatie met betrekking tot de zieke werknemer worden vanuit het administratiekantoor en de arbodienst verstuurd naar de betreffende casemanager die de post verwerkt en administreert en een dossier aanlegt met betrekking tot de zieke werknemer. De Arbo-dienst en/of de personeelsfunctionaris adviseren de casemanagers en ondersteunen met het invullen van de wettelijke formulieren, het bewaken van termijnen en het aanvragen van subsidie. 4.1 Overzicht De algemene directie van de Borgesiusstichting ontvangt 2 keer per jaar een overzicht van zieke werknemers per locatie van de arbodienst. Dit overzicht bevat algemene, geen individuele, verzuimgegevens, die in de teamvergadering van de school worden besproken. De kengetallen van de eigen school worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Deze gegevens zullen 2 keer per jaar in het directeurenoverleg van de Borgesiusstichting worden besproken. 4.2 Evaluatie Ten minste eenmaal per jaar voert de algemene directie van de Borgesiusstichting een evaluatiegesprek met de Arbo-dienst over de verzuimcijfers per school, de verzuimbegeleiding en de uitvoering van het dienstverleningsplan van het afgelopen jaar. 7

9 4.3 Budgettering De financiële effecten van dit ziekteverzuimbeleidsplan worden meegenomen in de bovenschoolse begroting. 5. Vervangingsfonds versus Risicofonds Voor de bekostiging van de vervanger bij afwezigheid van onderwijzend personeel is de Borgesiusstichting voor de 18 scholen voor basisonderwijs, aangesloten bij het Vervangingsfonds. De kosten van de vervanger kunnen worden gedeclareerd voor een aantal binnen het Reglement Vervangingsfonds omschreven redenen, waaronder ziekteverlof. Voor het onderwijsondersteunend personeel (bijv. schoonhoudster, conciërge, administratief medewerker), werkzaam op de basisscholen van de Borgesiusstichting, is de Borgesiusstichting aangesloten bij het Risicofonds. Bij arbeidsongeschiktheid vindt door het Risicofonds vergoeding plaats van de loonkosten van de afwezige werknemer. Voordat tot vergoeding wordt overgegaan, geldt een wachttijd van vijf werkdagen. Om voor vergoeding door het Risicofonds in aanmerking te komen dienen verklaringen van de bedrijfsarts te worden overlegd. Daarom dient deze groep werknemers, bij een ziekmelding, direct te worden ziek gemeld bij de Arbo Unie, eventueel met het verzoek om een verzuimconsult te laten plaatsvinden. 6. Arbo Unie De Borgesiusstichting is aangesloten bij de Arbo Unie op basis van een gezamenlijk dienstverleningsplan, ingaande op 1 januari Jaarlijks wordt besloten of dit plan wordt voortgezet. 6.1 Werkwijze Verzuim- en Reïntegratiebegeleiding De Arbo Unie werkt bij de Borgesiusstichting op een opdrachtgestuurde wijze. Opdrachtgestuurde dienstverlening is gericht op een adequate en zakelijke benadering en heeft de volgende kenmerken: Is efficiënt, geen actie door Arbo Unie waar niet om gevraagd wordt. Voorkomt medicalisering van de verzuimproblematiek. Laat de verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding bij de werkgever. De opdrachtgestuurde werkwijze veronderstelt management waarbij de leidinggevende verantwoordelijk is voor functionerings- en verzuimmanagement. Vanuit deze verantwoordelijkheid kan de leidinggevende zich laten ondersteunen of adviseren door de personeelsfunctionaris en de Arbo Unie. Ten behoeve van gerichte inzet is de vraagstelling van groot belang. Dit betekent dat de Borgesiusstichting een sturende rol heeft ten aanzien van verzuimmanagement. De Borgesiusstichting kan kiezen uit een aantal, door de Arbo Unie uit te voeren, acties: 1. Spreekuur van de bedrijfsarts of verzuimconsulent met een concrete vraagstelling (welke mogelijkheden om verzuim te beperken, indicatie van mogelijke duur van klachten, zijn beoogde al dan niet tijdelijke aanpassingen in het werk medisch gezien verantwoord, etc.). 2. Telefonisch contact door de bedrijfsarts of verzuimconsulent met de verzuimende medewerker ten behoeve van beoordeling toegevoegde waarde van het spreekuur. 3. Spoedcontrole/huisbezoek door verzuimrapporteur/consulent. 4. Geen actie nodig omdat klachten en vermoedelijke duur bekend zijn en aangepast werk niet tot de mogelijkheden behoort. De Arbo Unie draagt op basis van de opdracht zorg voor de uitvoering van de gevraagde actie. 6.2 Gegevens Arbo Unie Arbo Unie draagt zorg voor de continuïteit van de dienstverlening door de Borgesiusstichting een vast team van adviseurs ter beschikking te stellen. Deze adviseurs werken nauw samen in een zogenaamd bedrijfsteam. Naar behoefte wordt door de Arbo Unie de meest geschikte deskundigheid ingezet. Bij va- 8

10 kantie en overige kortdurende afwezigheid van adviseurs wordt de uitvoering van de dienstverlening tussentijds waargenomen door andere vaste medewerkers. In geval van langdurige afwezigheid zullen in overleg met opdrachtgever zonodig aanvullende afspraken gemaakt worden. Opdrachtgever wordt tijdig geïnformeerd over vervanging van adviseurs. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats betreffende evaluatie dienstverlening Arbo Unie. De Borgesiusstichting krijgt de beschikking over een accountmanager. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de dienstverlening zoals is afgesproken in het dienstverleningsplan. Hij maakt afspraken om de dienstverlening periodiek te evalueren. Accountmanager Bedrijfsarts Mw. L. Stolwerk Mw. A.C. Kalwij Arbo Unie vestiging gegevens Vestigingsnaam Arbo Unie Bezoekadres Westbroek 39, 4822 ZX Breda Postadres vestiging Postbus 6843, 4802 HV Breda Telefoonnummer klantenservice (076) adres klantenservice (076) Telefoonnummer verzuimdesk (0165) adres verzuimdesk Telefoonnummer planbureau (076) adres planbureau 7. De spelregels De arbeidsongeschikte medewerker en leidinggevende dienen zich te houden aan de procedures en het beleid van de Borgesiusstichting ten aanzien van het ziekteverzuim. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan een oproep voor het verzuimspreekuur bij de bedrijfsarts, tenzij dit medisch onmogelijk is; men dient dit dan z.s.m. aan de Arbo Unie kenbaar te maken. Vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag dient de werknemer de werkgever in staat te stellen contact met hem op te nemen. In het algemeen geldt dat men controle wel mogelijk moet maken en dat de Arbo Unie dus moet weten waar men bereikbaar is. De medewerker is niet verplicht de leidinggevende te vertellen wat de ziekte precies inhoudt en/of hem gedetailleerd op de hoogte te houden van zijn genezingsproces, maar dient de leidinggevende na bezoek aan arts, specialist en/of bedrijfsarts wel op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het herstel en (werk)mogelijkheden die zouden kunnen bijdragen aan een spoedige hervatting van het werk. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor een juiste inhoud van het reïntegratiedossier (later het reïntegratieverslag) en dient heldere afspraken met de leidinggevende te maken. De leidinggevende ziet er samen met de medewerker op toe dat het reïntegratieverslag correct gevuld wordt. Alle afspraken en overlegmomenten dienen hierin aangetekend te worden. De medewerker stelt zich, indien nodig, onder behandeling van een arts en houdt zich aan de gedragsregels die gesteld worden door de behandelend arts(en). 9

11 De medewerker en leidinggevende kunnen beiden bij verschil van mening om een second opinion vragen bij een arts van UWV. De medewerker dient de door de werkgever aangeboden passende arbeid te aanvaarden en actief mee te werken aan het opgestelde plan van aanpak. De medewerker onthoudt zich van activiteiten die het herstel kunnen vertragen c.q. belemmeren. De medewerker dient indien dit mogelijk is groepsbijeenkomsten en werkoverleg bij te wonen. De medewerker dient een wijziging van woon- of verblijfadres van tevoren (maar uiterlijk binnen 24 uur na de wijziging) aan de leidinggevende door te geven, die het weer doorgeeft aan de administratie. De medewerker dient voor een verblijf in het buitenland van langer dan één dag, tijdig toestemming te vragen aan de bedrijfsarts. Bij vragen op het gebied van arbeid en gezondheid kunnen medewerkers en leidinggevenden rechtstreeks contact opnemen met de bedrijfsarts van de Arbo Unie. De medewerker meldt telefonisch zo spoedig mogelijk bij de leidinggevende wanneer het werk (gedeeltelijk) kan worden hervat. 10

12 Bijlage 1: Leidraad voor een verzuimgesprek Doel: hulpmiddel voor de schoolleiding bij frequent (3 e keer in een schooljaar) of langdurig verzuim. 1. Zorg voor een goede voorbereiding: - ken de achtergronden van het verzuim; - bestudeer de verzuimhistorie van de laatste twee jaar; - analyseer de gegevens en cijfers. 2. Verzamel informatie uit alle beschikbare bronnen: - dossier; - verzuimgegevens; - informatie van externe instanties zoals de Arbo-dienst; - informatie uit functioneringsgesprekken, werkhervattinggesprekken enzovoort. 3. Spreek van tevoren het gespreksdoel af, plaats/tijdstip/tijdsduur en gespreksdeelnemers. 4. Zorg voor een rustige locatie. 5. Confronteer de medewerker met zijn verzuimgegevens, zwart op wit. 6. Geef aan welke gevolgen het verzuim voor de school heeft. 7. Vraag de medewerker wat de oorzaken van het verzuim zijn. 8. Gesprekstechniek: laat de medewerker zo veel mogelijk aan het woord (tip: laat stiltes vallen, vraag door, vat samen en luister goed). 9. Inventariseer samen met de medewerker alle factoren die het verzuim beïnvloeden. 10. Probeer samen met de medewerker tot oplossingen te komen, maar laat hem die zoveel mogelijk zelf aandragen (effectiviteit = kwaliteit x acceptatie). 11. Maak concrete en controleerbare afspraken. 12. Beloof niet wat u niet kunt nakomen (bevoegdheid). 13. Vat het gesprek samen en evalueer het. 14. Bepaal, indien nodig, een datum voor een evaluatie- of vervolggesprek. 15. Leg alle afspraken vast volgens de bijgevoegde format. 11

13 Verslag verzuimgesprek bij frequent (3 e keer in een schooljaar) of langdurig verzuim. Naam werknemer : functie : geboorte datum : school : overzicht verzuim schooljaar : van tot gesprekspartner (naam directeur) : van tot van tot van tot Doel van het gesprek :... Oorzaken van verzuim : Oplossingen vanuit werknemer: Oplossingen vanuit werkgever: Afspraken :... Vervolg afspraak, indien ja : datum en tijdstip... voor akkoord werknemer voor akkoord werkgever 12

14 Bijlage 2: Protocol bij ziekte en reïntegratie Doel: Voor zowel de directeur als de zieke werknemer een heldere procedure vaststellen. Dit protocol is van toepassing indien een werknemer op of na 1 augustus 2008 ziek wordt. 1. Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk voor uur s ochtends bij de directeur van de school (de directeur van de school meldt zich ziek bij het bovenschools management), opdat deze tijdig voor vervanging kan zorgen. De directeur informeert naar de oorzaak en ernst van de ziekte, verwachte duur enzovoort, en maakt een vervolgafspraak met de melder voor een volgend contact. Hier wordt bepaald wat over het verzuim aan het team, leerlingen en ouders wordt verteld. In de eerste zes weken van het verzuim is er in ieder geval wekelijks contact. 2. De directeur zorgt er voor dat de melding op de eerste dag van het ziekteverzuim wordt doorgegeven aan de Arbo-dienst en het administratiekantoor. Indien vervanging gewenst is, wordt het Centrum voor Personeelsvoorziening ingeschakeld. 3. Elke leerkracht zorgt er voor dat een vervangende leerkracht te allen tijde over het lesprogramma en alle informatie kan beschikken die nodig is om de lessen te kunnen overnemen. 4. De directeur /casemanager start in de tweede week direct met het maken van een reïntegratiedossier. Het reïntegratiedossier is een logboek dat alle gegevens, documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen activiteiten gedurende de gehele ziekte periode. De casemanager stelt een reïntegratieplan op, begeleidt de voortgang en de bewaakt de uitvoering ervan. Eindverantwoordelijke blijft de directeur/ casemanager. 5. In overleg met de directeur bepaalt de Arbo-dienst of en wanneer de zieke werknemer wordt opgeroepen voor het spreekuur. Tijdstip van het eerste spreekuur hangt af van de aard van het verzuim. In de regel gebeurt dit na de tweede week van het verzuim. De zieke werknemer kan, indien het werk gerelateerd verzuim betreft ook zelf besluiten om gebruik te maken van het spreekuur bij de bedrijfsarts. 6. Indien het ziekteverzuim langer duurt dan twee weken neemt de directeur/casemanager (telefonisch) contact op met de werknemer om na te gaan in hoeverre een huisbezoek door de directeur/casemanager en/of collega s gewenst is. Indien de werknemer aangeeft bezoek op prijs te stellen, zorgt de directeur/casemanager op korte termijn voor een bezoek. 7. De werknemer dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de algemene directie/casemanager en voor het bestuur van de onderwijsinstelling, uiteraard voor zover de gezondheidstoestand dit toelaat. 8. Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts en de directeur van de betrokken school. 9. Van de werknemer wordt verwacht dat veranderingen in de situatie worden doorgegeven aan de directeur/casemanager en de Arbo-dienst. 10. Een zieke werknemer werkt mee aan een spoedig herstel en doet er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Adviezen van de bedrijfsarts moeten worden opgevolgd. 11. Van de werknemer wordt verwacht met de Arbo-dienst en directeur/ casemanager mee te denken over reïntegratieactiviteiten. 13

15 12. De directeur/casemanager zal alle reïntegratie-inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om de werknemer snel weer aan het werk te helpen in de eigen organisatie. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen passende arbeid in de eigen organisatie voor handen is, bevordert de directeur/casemanager, in overleg met de algemene directie, passende arbeid bij een andere werkgever (reïntegratie tweede spoor). 13. In alle gevallen ontvangt de directeur uiterlijk in de zesde ziekteweek een (uitgebreide of beknopte) probleemanalyse met advies van de Arbo-dienst via de algemene directie. De directeur wordt, indien mogelijk, zelf casemanager (of benoemt een casemanager) en zorgt ervoor dat de zieke werknemer een, indien aan de orde, exemplaar krijgt van de probleemanalyse. Vanaf dit moment zal het bestuurskantoor van de Borgesiusstichting en de algemene directie fatale data (door de overheid vastgestelde termijn zoals in de WvP) bewaken en een eigen dossier opbouwen om deze bewaking te kunnen uitvoeren. De casemanager stuurt vanaf nu van alle documenten een afschrift naar de algemene directie. 14. De casemanager en de werknemer stellen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de probleemanalyse een plan van aanpak voor reïntegratie op. De algemene directie ontvangt hiervan een kopie. De casemanager zal hiertoe in de week van de ontvangst van de probleemanalyse de zieke werknemer uitnodigen voor een gesprek. Onderdeel van het reïntegratieplan is het reïntegratiedossier. Het reïntegratiedossier blijft het logboek waarin alle afspraken, documenten en alle andere zaken met betrekking tot het verzuim opgetekend worden. De casemanager en de werknemer voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in het plan van aanpak. Voor het opmaken van een plan van aanpak voor reïntegratie maakt de Borgesiusstichting gebruik van het door UWV ontwikkelde format. (Een digitale versie van het plan van aanpak is te downloaden via de site van UWV; te bestellen bij UWV of op te vragen bij de algemene directie). Voor het reïntegratiedossier zijn geen vormvoorschriften. 15. De Arbo-dienst voert regelmatig overleg (spreekuurcontact) met de zieke werknemer om de uitvoering van het Plan van aanpak te volgen en te stimuleren. Bij een spreekuurcontact eens in de zes weken wordt aan de vereiste regelmaat voldaan. De frequentie van de contacten met de werknemer zijn afhankelijk van de situatie van de werknemer. De Arbo-dienst heeft hiervoor professionele richtlijnen. De spreekuurcontacten kunnen plaatsvinden met diverse disciplines zoals bedrijfsarts, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker of arboverpleegkundige. Wie de contactpartij is, hangt af van de oorzaak van het verzuim. 16. De casemanager en de zieke werknemer overleggen regelmatig (minimaal één keer per zes weken) om te bepalen of alle afspraken in het Plan van aanpak zijn nagekomen en of het Plan van aanpak nog aansluit op de situatie van de werknemer. 17. Wanneer de gezondheidstoestand het toelaat wordt een werknemer die langdurig verzuimt, uitgenodigd om de school te bezoeken en deel te nemen aan sociale activiteiten met als doel de band met de school in stand te houden. 18. In de dertiende week van het verzuim meldt de directeur/ casemanager het verzuim aan het UWV. Het bovenschools management krijgt hiervan een afschrift. De directeur/casemanager zorgt dat ook de zieke werknemer een afschrift van de ziekmelding krijgt. 19. Na 1 jaar ziekte vullen werknemer en werkgever samen de Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak bij WIA in. De werknemer wordt na 1 jaar ziekte voor het deel waarvoor hij ziek staat gemeld gekort op zijn salaris met 30%. 14

16 20. In de 87 e ziekteweek evalueert de Arbo-dienst op basis van de contacten met de casemanager en de werknemer het verloop van de reïntegratie. De Arbo-dienst beschrijft dit in een Actueel Oordeel dat via de algemene directie naar de casemanager wordt verzonden en onderdeel wordt van de probleemanalyse. 21. In de 88 e ziekteweek evalueert de casemanager samen met de werknemer het plan van aanpak inclusief bijstellingen en bespreekt de probleemanalyse (inclusief het actueel oordeel). De evaluatie wordt aan het plan van aanpak toegevoegd. De casemanager stelt de algemene directie op de hoogte en ontvangt een kopie. 22. In de 89e ziekteweek overhandigt of verstuurt de casemanager, na overleg met de algemene directie, het complete plan van aanpak aan de werknemer. De Arbo-dienst stuurt de medische informatie rechtstreeks aan de werknemer. De personeelsfunctionaris ondersteunt de werknemer en casemanager bij het opstellen van de WIA-aanvraag. 23. Uiterlijk in de 91e ziekteweek levert de werknemer bij het UWV een aanvraag in voor een WIAuitkering, inclusief het reïntegratieverslag (gehele probleemanalyse, medische informatie en het plan van aanpak). De directeur/casemanager kan (in overleg met de algemene directie) samen met de werknemer besluiten om de WIA-aanvraag uit te stellen. Bijvoorbeeld als de werknemer waarschijnlijk op korte termijn weer volledig aan de slag gaat. Er kan eenmaal uitstel worden gevraagd. 24. Na 104 weken verzuim kan de zieke werknemer het WIA-stelsel instromen of begint de periode van verlengde wachttijd. 25. Voor de WIA-aanvraag hebben Arbo-dienst, de casemanager en werknemer weergegeven wat de laatste stand van zaken is. Zolang het einddoel van de reïntegratie nog niet is bereikt, moeten werknemer en de casemanager hieraan blijven werken met behulp van het Plan van aanpak. Deze verplichting loopt door zolang het dienstverband bestaat. 26. Na uiterlijk 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk de algemene directie overgaan tot ontslag nadat de keuringsarts van het UWV een beschikking heeft afgegeven dat een ontslag op medische gronden is toegestaan. Voor het bijzonder onderwijs geldt echter nog een opzegtermijn van maximaal 6 maanden. NB: Leg steeds alle afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking en laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien. 15

17 Bijlage 3: Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding Doel: hulpmiddel voor de schoolleiding bij ziekmelding. 1. Gebruik de verzuimgegevens van de betreffende medewerker voor het gesprek. 2. Informeer naar de aard en ernst van de aandoening. 3. Laat de medewerker vertellen wat er aan de hand is. 4. Kan ik iets voor je doen? Vraag de medewerker naar belangen op de korte termijn. 5. Kan ik afspreken dat ik je over. dagen/weken weer bel? 6. Vat punt 4 en 5 samen en trek gezamenlijk een conclusie. 7. Spreek af hoe verder te gaan en wanneer er weer contact is. Leg afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking en laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien. 16

18 Bijlage 4: Leidraad voor huisbezoek Doel: hulpmiddel voor de directeur van de zieke werknemer. 1. Eerst een afspraak maken. Dit bezoek is niet bedoeld voor controle. Werknemer en (eventueel) gezinsleden moeten in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op uw komst. 2. Bereidt u voor op het bezoek: - verzamel relevante informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega's); - neem desgewenst informatie over de organisatie mee voor de zieke (verslagen, mededelingen); - neem een kleine attentie mee. 3. Benut het bezoek ook om de gezondheidstoestand van de zieke werknemer in te schatten en de gevolgen hiervan voor de school. Een aantal punten van de leidraad bij ziekmelding (bijlage 3) komt wellicht weer aan de orde: is er hulp nodig, wat zijn de verwachtingen? 4. Laat de medewerker aan het woord. 5. Probeer te achterhalen of meer contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. 6. Zijn er andere manieren om de binding met de organisatie te houden? 7. Leg afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking en laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien. 17

19 Bijlage 5: Protocol werkhervatting Doel: informatie voor werknemers die in staat zijn hun werk weer geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Verzuim < 6 weken: 1. Wanneer een werknemer na ziekteverzuim zijn werkzaamheden wil hervatten zonder door de bedrijfsarts te zijn gezien, moet dit minimaal een dag van tevoren met de directeur worden besproken. 2. Bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid van de verzuimer kan de directeur alsnog de bedrijfsarts verzoeken de medewerker op te roepen voor het spreekuur en te oordelen over mogelijke werkhervatting. 3. Na een positief oordeel van de bedrijfsarts kan de medewerker zijn werkzaamheden, eventueel begeleid, hervatten. 4. De directeur zorgt voor melding van het herstel aan de Arbo-dienst en het bestuurskantoor van de Borgesiusstichting. 5. Leg afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking, laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien en maant de werknemer tot spoed wanneer hij de verslagen (behoudens bijzondere omstandigheden) niet na 1 week ondertekend heeft geretourneerd. Verzuim > 6 weken: 1. Voor werkhervatting is altijd toestemming nodig van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts licht de directeur in over de datum van werkhervatting en eventuele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. 2. Werk kan worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie en of in een andere, passende functie. Het einddoel en de duur van het reïntegratieproces moet worden omschreven. Dit geldt ook voor therapeutische werkhervatting. Hieraan is geen loonwaarde verbonden en de werknemer blijft in formele zin ziek. In dit geval blijft de bedrijfsarts de medewerker begeleiden. 3. Leg afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking en laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien. 4. De directeur zorgt voor melding van het herstel aan de Arbo-dienst en het bestuurskantoor van de Borgesiusstichting en bij UWV (als een 13 e -weeksziekmelding is gedaan). NB1: NB2: Bij hervatting van de werkzaamheden houden werknemer en directeur altijd een werkhervattinggesprek waarin de oorzaak en het verloop van het verzuim aan de orde komen. Een volledige herstelmelding betekent dat de betreffende werknemer zijn functie volledig uitoefent qua taken en omvang, dus alle lesgevende én alle niet lesgebonden taken. 18

20 Bijlage 6: Leidraad voor werkhervattinggesprek (na een ziekteverlof >2 weken) Doel: hulpmiddel voor de schoolleiding om werknemer bij terugkomst te motiveren. 1. Plan het tijdstip van het gesprek op de eerste dag van de werkhervatting. 2. Neem de tijd voor het gesprek en zorg voor een rustige omgeving. 3. Raadpleeg van tevoren de vastgelegde informatie. 4. Begin het gesprek met een sympathiek welkomstwoord. 5. Geef het doel van het gesprek aan en licht toe wat er op de agenda (punt 7 t/m 10) staat. Vraag of de medewerker nog punten heeft en voeg deze toe. 6. Informeer naar het verloop van de ziekte en eventuele problemen in de uitoefening van het werk. 7. Vertel wat er is veranderd tijdens de absentie. 8. Maak werkafspraken voor de korte en lange termijn. 9. Vat het gesprek samen en plan eventueel een volgend gesprek. 10. Na het gesprek: - bedenk goed of de medewerker niet te vroeg of met een te zware urenlast begint; - zorg ervoor dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd; - Leg afspraken en informatie vast en stel de betrokken werknemer van deze registratie op de hoogte. Stel de verslagen ter beschikking en laat de werknemer ze ondertekenen voor akkoord of gezien. 19

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen, waarbij onder meer rekening

Nadere informatie

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 2 - Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. 1Uitgangspunten 2Verantwoordelijkheid 3Plan Hoofdstuk 2. 1Preventief beleid 2Inzet 3Voorlichting

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 10 mei 2005 Ziekteverzuimbeleidsplan 10 mei 2005 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten -3- - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Leidraad omgang met ziekteverzuim Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Plan en bronvermelding 2. Preventief beleid Inzet Voorlichting Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Esther Turkesteen Personeelsfunctionaris Versie:

Nadere informatie

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter De Basis Versie 22.0, 1 november 2010januari 2013 INHOUD 1. INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2. UITGANGSPUNTEN... 3 3. VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Grotendeels gebaseerd op het voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan van het vervangingsfonds, juni 2007 Inhoudsopgave: 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR Ziekteverzuimbeleid Versie 2.0 Datum vaststelling Bestuursbureau 15 november 2012 Datum vaststelling GMR Datum van ingang 1 mei 2013 Evaluatiedatum Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Preventief beleid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept)

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) Groningen, september 2010 M van Amerongen ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 17-06-2015 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Februari 2008 Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten.. 3 - Doelstellingen 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan. 3 2.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding & doelstelling 1.2 Verantwoordelijkheid 1.3 Plan 2. Preventief beleid 4 2.1

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief Versie d.d. september 2016 Inhoudsopgave: 1. Uitgangspunten - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief beleid - Inzet - Voorlichting - Functio-ontwikkelgesprek

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1 Verzuimbeleid Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02 Verzuimbeleid 1 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Het beleid draagt bij aan het scheppen van

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten Verzuimbeleid Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Onder het ziekteverzuimbeleid verstaat het bestuur

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Maart 2014 (december 2015 kleine aanpassing i.v.m. overgang naar College van Bestuur) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Rollen en verantwoordelijkheden 3 3. Preventief beleid

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 Status: Beleid Datum: Mei 2006 Bijlagen: 9 stuks zie inhoud. verzuimbeleid Vivente 2006...1 1. Algemeen...3 1.1 Doelen van het verzuimbeleid...3 1.2 Relatie met overig beleid

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016, geel Rose, blauw DB, paars GMR 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Penta Hoorn Instemming GMR d.d. 31 oktober 2011 Vastgesteld door het bestuur d.d. 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde: 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

VERZUIMBELEIDSPLAN ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007

VERZUIMBELEIDSPLAN ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007 VERZUIMBELEIDSPLAN ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007 VERSIE 1.0 20 JUNI 2007 Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Uitgangspunten 6 2.1. Visie op verzuim 2.2 Doel 2.2 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie