Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_ docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012"

Transcriptie

1 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_ docx

2 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij ziekte en re-integratie 7 8. Protocol werkhervatting 10 Bijlage 1: Leidraad voor een verzuimgesprek 11 Bijlage II: Algemene toelichting Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 12 Ziekteverzuimbeleid_ docx

3 1. Beleid Ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim van personeel. Deze notitie omschrijft maatregelen ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van personeel en is een uitwerking van de regels waaraan zulk beleid bij Onderwijsstichting KempenKind moet voldoen. Ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter en overige relevante regelgeving. Verzuim ontstaat vaak door een combinatie van factoren. De medewerker speelt hierin een centrale, bepalende factor. Verzuimen is een vorm van gedrag. Gedrag is beïnvloedbaar en om die reden vraagt verzuim om een transparante benadering en aanpak. In essentie: ziekte overkomt de werknemer, maar verzuim is een keuze en daarom beïnvloedbaar. Oorzaken van verzuim kunnen liggen in de lichamelijke conditie en in de privé-situatie van de werknemer, maar ook in de arbeidsomstandigheden, de aard van het werk, de verhoudingen op het werk en de werklast. Verzuimbeleid is daarom zowel gericht op de werknemer als op diens werkomgeving zoals arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Om verzuim te verlagen zijn bepaalde zaken van belang, zoals communicatie met medewerkers, werkoverleg, stijl van leidinggeven, aandacht voor werkdruk, sfeer, taakbeleid en het aanspreken op attitude en ongewenst gedrag. Behalve goed werkgeverschap wordt ook goed werknemerschap verwacht. Hieronder wordt verstaan het naleven van het opgestelde beleid en regels, actief meewerken aan herstel en re-integratie, signaleren van knelpunten in zowel het werk als in de organisatie die verzuim kunnen veroorzaken. Verder draagt de werknemer bij aan de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind Onderwijsstichting KempenKind jaarcijfers ,76 6,14 Landelijk verzuim primair onderwijs* ,71 6, ,33 Nog niet bekend. * Bron: regioplan verzuim onder personeel in het onderwijs/2010. De verzuimcijfers laten een daling zien, maar zijn nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Uit de managementletter van de arbodienst blijkt dat de aard van de uitval voor 43% wordt bepaald door psychische problemen. Bij jongere leerkrachten wordt vaak een sterke gedrevenheid en perfectionisme gezien, bij de oudere werknemers wordt vaker een vastlopen in het werk gezien waarbij ook het functioneren ter discussie staat. Regelmatig wordt een verzuimtraject gebruikt om een bepaalde periode te overbruggen zoals bijvoorbeeld naar stoppen met werken. Uit vergelijking per functiegroep tussen onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directieleden blijkt dat er een relatief laag verzuim is onder directieleden. Dat is Ziekteverzuimbeleid_ docx

4 opmerkelijk omdat de gemiddelde leeftijd in deze categorie bij de stichting hoger is dan bij de overige functiegroepen. Landelijke cijfers tonen het beeld dat het verzuim onder onderwijsondersteunend personeel hoger is dan bij onderwijzend personeel. Hierin tonen de cijfers van Onderwijsstichting KempenKind een afwijkend beeld. De landelijke trend dat vrouwen een hoger verzuim hebben dan mannen is niet het geval bij Onderwijsstichting KempenKind. Mannen melden zich relatief minder vaak ziek, maar de verzuimduur is langer dan die van vrouwen. Verzuimcijfers gerelateerd aan leeftijdsgroepen laten zien dat de groep ouder dan 60 jaar een relatief hoog verzuim kent. Dit patroon is ook terug te zien in landelijke cijfers, maar bij ons bestuur meer uitgesproken aanwezig. In de oudere leeftijdscategorieën is de meldingsfrequentie lager maar de verzuimduur langer. Door het gebruik van ziekteverzuim ter overbrugging naar de pensioenleeftijd was de gemiddelde verzuimduur van de groep ouder dan 60 jaar in erg hoog. 3. Doel Onderwijsstichting KempenKind streeft ernaar het ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde te brengen te brengen en te houden. De normering is om op of onder 5,5% op stichtingsniveau uit te komen in het schooljaar met als referentie het landelijk ziektepercentage van 6,14% in 2010 in het primair onderwijs. Ziekteverzuimbeleid levert een bijdrage aan de doelstelling van Onderwijsstichting KempenKind om gemotiveerd personeel in dienst te hebben dat met werkplezier en energie werkzaam is. Deze positieve attitude straalt uit naar de leerlingen, wat een gunstig effect heeft op de leeropbrengsten. Daarentegen heeft ziekteverzuim een nadelige invloed op de continuïteit van de bezetting van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Het verminderen van verzuim heeft ook een direct gevolg voor de financiën van Onderwijsstichting KempenKind doordat de premies en de bonus/malus premie van het Vervangings- en Risicofonds hierdoor bepaald worden. In het Integraal Personeels Beleid (IPB) worden de kaders, de afspraken en de instrumenten beschreven die ingezet worden voor personele doeleinden in samenhang met het streven naar onderwijskwaliteit. Het verwezenlijken van het doel van verzuimbeleid heeft een relatie met andere aspecten van personeelsbeleid zoals werving en selectie, de gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken), taakbeleid, deeltijdbeleid en competentiemanagement. Het benoemen van medewerkers die voldoen aan de competentieprofielen, zich goed kunnen ontwikkelen, en waarbij er een goede balans aanwezig is tussen draaglast en draagkracht (taak- en deeltijdbeleid) draagt bij aan het reduceren van verzuim. 4. Organisatie Het bestuur en de directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het ziekteverzuimbeleid. Het bestuur zorgt in de eerste plaats voor de invulling van het beleid voor de hele organisatie en voor een adequate overlegstructuur. De schoolleiding zorgt voor de uitvoering Ziekteverzuimbeleid_ docx

5 van het beleid. Onderwijsstichting KempenKind laat zich in deze werkzaamheden bijstaan door een arbodienst. Het bestuur zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van Integraal Personeels Beleid. (IPB). De arbodienst en de stafmedewerker HRM zijn adviseurs. De bedrijfsarts is medisch verantwoordelijk. De stafmedewerker HRM heeft tot taak problematisch ziekteverzuim te signaleren en te initiëren bij en te adviseren over oplossingen en verzuimbeleid. De stafmedewerker HRM maakt tweemaal per jaar een overzicht van de verzuimcijfers. Dit overzicht bevat algemene, geen individuele, verzuimgegevens, die in de directieraad worden besproken. De kengetallen van de eigen stichting worden gespiegeld aan de landelijke cijfers. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of de doelstellingen gerealiseerd zijn en wordt de invloed van het beleid op de cijfers geëvalueerd. Tevens wordt een streefcijfer vastgelegd over het te bereiken verzuimpercentage. De directeur treedt op als casemanager van de verzuimende medewerker, in het geval van directeuren of bovenschoolse staf is dit de voorzitter van het college van bestuur. De casemanager heeft vanuit zijn functie als eerste personeelsverantwoordelijke de taak om de medewerker zo optimaal mogelijk te begeleiden in het realiseren van het re-integratiedoel en te zorgen voor een goed dossier. In het protocol zie hoofdstuk 8 - staat omschreven welke taken binnen welke termijn uitgevoerd dienen te worden. De directeur van de school probeert ziekteverzuim tot een minimum te beperken. Dit door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht te schenken aan het individuele personeelslid. Verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden worden in algemene zin besproken tijdens teamvergaderingen. Tijdens individuele gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus gebeurt dit op persoonlijk niveau. Onderwijsstichting KempenKind stimuleert de betrokkenheid van leidinggevenden en collega s bij de situatie waarin de zieke medewerker zich bevindt door telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen en dergelijke. Bij langdurig verzuim tracht de schooldirecteur vervreemding van het werk tegen te gaan, zodat re-integratie van het personeelslid na herstel voorspoedig verloopt. De directeur zorgt voor wekelijks contact met de zieke werknemer. Relevante post en andere informatie van de school worden doorgestuurd, indien dit wenselijk is. 5. Maatregelen Teneinde het streefcijfer van 5,5% ziekteverzuim te realiseren zijn binnen Onderwijsstichting KempenKind de volgende maatregelen genomen: 1. Verzuimgesprek. Het verzuimgesprek heeft tot doel alert te blijven op het realiseren van een laag ziekteverzuim. Het zijn gesprekken die losgemaakt zijn van het actuele verzuim. Dat wil zeggen dat de leidinggevende zo'n gesprek niet aangaat als iemand op het punt staat te verzuimen of juist terug te keren in de werksituatie. Aanleiding voor een verzuimgesprek vormen de verzuimcijfers. De directeur houdt met iedereen die tenminste driemaal per jaar heeft verzuimd een verzuimgesprek, ook als het kortdurend verzuim betreft, tenzij de omstandigheden van dit verzuim bekend zijn bij de directeur. Aanleiding voor een verzuimgesprek is eveneens aanwezig wanneer in het verzuim een bepaald opvallend patroon te herkennen valt. Ziekteverzuimbeleid_ docx

6 De gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode kunnen tijdens het gesprek aan de orde komen. Hierbij kunnen thema s aan de orde komen als de uitwerking van het ziekteverzuim op de kwaliteit van het primaire proces en de schoolorganisatie zoals wisselende vervangers in te moeten zetten, taken die door collega s overgenomen moeten worden of blijven liggen. Uit het gesprek moet blijken of verzuimd wordt als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden of privéomstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen personeelslid en directeur tot een oplossing te komen. Een afspraak met de bedrijfsarts in de vorm van een arbeidsomstandighedenspreekuur behoort dan tot de mogelijkheden. Bijlage 1 bij deze notitie bevat een leidraad voor een dergelijk verzuimgesprek. 2. Onderzoek. In het eerste kwartaal van 2012 is alle medewerkers een onderzoek aangeboden betreffende welbevinden, gezondheid en betrokkenheid bij het werk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de arbodienst. Elk personeelslid dat het onderzoek deelneemt ontvangt een rapportage over zijn of haar specifieke situatie. Behalve een individuele rapportage wordt ook een rapportage op stichtings- en schoolniveau uitgebracht. Aan de bevindingen van dit onderzoek zullen interventies verbonden worden in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid. 3. HRM applicatie. In het voorjaar van 2012 is begonnen met de oriëntatie op een nieuwe HRM applicatie dat past bij de ambities en organisatiekenmerken van Onderwijsstichting KempenKind. De keuze voor een nieuwe HRM applicatie is voorzien einde schooljaar en de implementatie in het schooljaar De HRM applicatie voorziet in een digitaal verzuimsysteem dat daarin volledig is geïntegreerd. De module voorziet in de verzuimbegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter, heeft een signaalfunctie bij alle Poortwachterstappen, voorziet in opzet en onderhoud van een verzuimdossier en kan worden ingericht overeenkomstig het verzuimprotocol van Onderwijsstichting KempenKind met daarin opgenomen acties voor stafleden, schooldirecteur als casemanager. Voorts voorziet de applicatie in de uitvoering van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak om een veilige werkomgeving te toetsen en controleren. 4. Ziekteverlof ter overbrugging naar de (pré)pensioenperiode wordt niet meer toegekend. 6. Re-integratie In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de terugkeer van een ziek personeelslid. 1. Ziekmeldingsprocedure. Het personeelslid dat door ziekte niet in staat is te werken vraagt zelf ziekteverlof aan bij de directeur van de school, dus niet de partner, of een ander, tenzij zelf melden onmogelijk is door ziekenhuisopname, of anderszins. Directeur en personeelslid houden zich aan het protocol bij ziekte en re-integratie, zie daarvoor hoofdstuk 8. Alle teamleden zijn op de hoogte van het protocol dat ook te vinden is op de website van Onderwijsstichting KempenKind Wanneer een schooldirecteur ziek is meldt hij dit bij de voorzitter van het college van bestuur. Ziekteverzuimbeleid_ docx

7 2. Werkhervatting en re-integratie. Werkhervatting brengt regels met zich mee voor de werkgever en werknemer, zoals vastgelegd in het protocol werkhervatting, zie daarvoor hoofdstuk 8. Dit protocol is eveneens te vinden op de website van Onderwijsstichting Kempenkind, zodat het bij alle medewerkers bekend is. De zieke werknemer dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de directeur van de school. Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts en overleg met de directeur van de school. Van de zieke medewerker wordt verwacht dat veranderingen in de situatie worden doorgegeven aan de directeur en de arbodienst. De medewerker werkt mee aan een spoedig herstel om op een zo kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Daartoe hoort actief mee denken over re-integratieactiviteiten. Adviezen van de bedrijfsarts moeten door hem worden opgevolgd Als blijkt dat betrokken medewerker het eigen werk niet meer kan uitvoeren en geen geschikte arbeid voorhanden is, probeert de werkgever de medewerker in een andere organisatie van passend werk te voorzien door een tweede spoortraject of outplacement in te zetten. 3. Aangepast of arbeid therapeutisch werk. Re-integratie van zieke personeelsleden wordt bevorderd door tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te geven aan de hand waarvan betrokken medewerker zijn werk kan hervatten, dan wel in staat is tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten, mogelijk op arbeid therapeutische basis. Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden blijft het personeelslid betrokken bij zijn werk en zal hij minder snel in de WIA belanden. Bovendien kan de school gebruik blijven maken van de kennis en capaciteiten van de betrokkene. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van het personeelslid. De directeur bekijkt welke deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeid therapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of therapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar zal in de regel zijn gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Aangepast of therapeutisch werk kan tevens als middel worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van re-integratie. In artikel 13 van het BZA staat uitgelegd wanneer de re-integratieactiviteiten op arbeid therapeutische basis zijn. Deze richtlijnen worden ook door het UWV gehanteerd: - de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden - de periode mag niet langer dan 6 weken zijn - de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject - het mag geen bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven - het moet een gecreëerde taak zijn - er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn - de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan. - tijdens deze periode blijft de werknemer nog ziek gemeld. Indien er sprake is van re-integratiewerkzaamheden die niet aan deze voorwaarden voldoen is er sprake van aangepaste werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn doordat de periode langer dan 6 weken is, of werkzaamheden in een andere functie b.v. een leerkracht die tijdelijk conciërgetaken uitvoert. Er blijft wel sprake van ziekmelding. De directeur maakt duidelijke afspraken over de termijn waarbinnen het middel aangepast of Ziekteverzuimbeleid_ docx

8 therapeutisch werk wordt ingezet en heeft indien nodig overleg met de stafmedewerker HRM. 4. Sociaal-medisch teamoverleg (SMT). Zes maal per jaar vindt sociaal-medisch teamoverleg plaats. Bij dit overleg zijn aanwezig: de bedrijfsarts, de case manager, en de stafmedewerker HRM. In principe wordt ook het verzuimende personeelslid uitgenodigd door de schooldirecteur, tenzij de bedrijfsarts in zijn advies aangeeft dat dit ongewenst is. 5. Gevolgen loondoorbetaling. Werkgevers moeten op grond van de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte zieke personeelsleden twee jaar lang een deel van het loon doorbetalen. Het percentage over die twee jaar mag niet meer zijn dan 170 procent van dat loon. In het onderwijs betekent dit dat de zieke in het eerste ziektejaar 100% van het loon ontvangt, en vanaf het begin van het tweede ziektejaar 70%. 6. Registratie en administratie. Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen maakt Onderwijsstichting KempenKind momenteel gebruik van een digitaal informatiesysteem van het administratiekantoor. Hiermee kunnen de volgende gegevens worden gegenereerd: - het ziekteverzuimpercentage per individu en per school in een bepaalde periode; - de gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen per individu en per school in een bepaalde periode; - de ziekmeldingsfrequentie per individu en per school in een bepaalde periode; - een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht, OP, OOP enzovoort. Eind 2012 zal dit vervangen worden door de eerder in deze notitie genoemde HRM applicatie. 7. Protocol bij ziekte en re-integratie Doel: Voor zowel de directeur als het zieke personeelslid een heldere procedure vaststellen. Dir: directeur; wn: werknemer; ba: bedrijfsarts; AK: administratiekantoor; wg: werkgever Tijd Actie Wie 1 e dag 1. Het personeelslid dat vanwege ziekte niet kan werken, vraagt zelf wn ziekteverlof bij de directeur of diens plaatsvervanger op de eerste dag van het ziekteverzuim. Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk voor uur s ochtends zodat de directeur tijdig voor vervanging kan zorgen. 2. De directeur informeert naar de oorzaak en ernst van de ziekte, dir verwachte duur enzovoort, en maakt een vervolgafspraak met de melder voor een volgend contact. Ook wordt bepaald wat over het verzuim aan het team, leerlingen en ouders wordt medegedeeld. In de eerste zes weken van het verzuim is er in ieder geval wekelijks contact, waartoe de zieke het initiatief neemt. 3. Een zieke leraar zorgt er indien mogelijk- voor dat de vervangende leraar zo spoedig mogelijk over een lesprogramma beschikt en over alle informatie die nodig is om de lessen te kunnen overnemen. wn Ziekteverzuimbeleid_ docx

9 Week 1 t/m 6 Week 6 Week De directeur zorgt er voor dat de melding op de eerste dag van het ziekteverzuim wordt doorgegeven aan AK via EducaatWeb. Het AK zorgt voor doormelding naar de Arbodienst. 5. Tijdstip van het eerste spreekuur bij de bedrijfsarts hangt af van de aard van het verzuim. In de regel gebeurt dit in de derde week van het verzuim. Indien de aard van de melding daar aanleiding toe geeft, kan de medewerker eerder opgeroepen worden voor een spreekuur en/of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Spreekuurafspraken worden gemaakt nadat de directeur daartoe een verzoek bij de verzuimdesk van de arbodienst doet. 6. De directeur ontvangt ter kennisname een kopie van de uitnodiging voor de werknemer voor het spreekuur. Spreekuurafspraken kunnen alleen afgemeld worden door de directeur. De werkgever en werknemer ontvangen een schriftelijke spreekuurrapportage. In een spreekuurrapportage wordt vermeld of sprake is van het niet kunnen uitvoeren van de functie op medische gronden, de oorzaak werk gerelateerd is en een advies over re-integratiemogelijkheden. 7. De directeur legt een re-integratiedossier* aan dat alle gegevens, documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen activiteiten. * Na invoering van een nieuw HR systeem wordt dit digitaal. 8. De bedrijfsarts voert regelmatig overleg (spreekuurcontact) met de zieke om de uitvoering van het plan van aanpak te volgen en te stimuleren. In het eerste ziektejaar is in zijn algemeenheid aan de vereiste regelmaat voldaan bij een spreekuurcontact eens in de zes weken. In het tweede ziektejaar zal gemiddeld eenmaal per kwartaal een spreekuurcontact plaatsvinden. De frequentie van de contacten met het zieke personeelslid is afhankelijk van de situatie van betrokkene. De Arbodienst heeft hiervoor professionele richtlijnen. 9. In alle gevallen ontvangt de directeur uiterlijk in de zesde ziekteweek een (uitgebreide of beknopte) probleemanalyse met advies van de arbodienst. 10. Aan de hand van de probleemanalyse en rekening houdend met de benutbare mogelijkheden stellen de directeur en het zieke personeelslid uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de probleemanalyse een plan van aanpak voor re-integratie op. De directeur zal hiertoe in de week van de ontvangst van de probleemanalyse betrokkene uitnodigen voor een gesprek. De directeur en betrokkene voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in het plan van aanpak. 11. De directeur en de zieke overleggen regelmatig (minimaal eenmaal per zes weken) om te bepalen of alle afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen, en of het plan van aanpak nog aansluit op de situatie van betrokkene. Bijstellingen in het plan van aanpak worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier van het UWV. 12. In de 42 ste ziekteweek stuurt het UWV de zieke een brief waarin geattendeerd wordt op de evaluatie van de re-integratie. dir dir ba dir ba ba dir/wn dir/wn Week In de 50 ste week vindt de evaluatie van het re - integratietraject plaats dir/wn wn Ziekteverzuimbeleid_ docx

10 Week 52 Week 87 Week 91 Week 104 tussen de directeur en de zieke. Verslaglegging vindt plaats op het formulier eerstejaars-evaluatie van het UWV. 14. Na 52 weken verlof wordt de werknemer gekort op zijn salaris, het AK ak communiceert dit zowel met werkgever als werknemer en verwerkt dit in salaris. Over het gedeelte dat de werknemer verzuimt wordt men 30% gekort op het salaris. 15. Uiterlijk in de 87ste ziekteweek ontvangt de zieke medewerker van het wn UWV een aanvraag voor een WIA-uitkering. 16. De bedrijfsarts levert een actueel oordeel van de probleemanalyse aan. ba 17. De directeur en zieke hebben een eindevaluatie, waarbij de zieke alle dir noodzakelijke documenten voor het re-integratieverslag ontvangt /wn 18. De zieke stuurt dit verslag + het WIA-aanvraagformulier naar het UWV, wn vóór de 91 ziekteweek. Werkgever en zieke kunnen samen besluiten om ste de WIA-aanvraag uit te stellen. Bijvoorbeeld als betrokkene waarschijnlijk op korte termijn weer volledig aan de slag gaat. Er kan éénmaal uitstel worden gevraagd. 19. Na 24 maanden verzuim start mogelijk de WIA-uitkering en kan de wg werkgever overgaan tot ontslag. Er geldt echter nog een opzegtermijn van maximaal 6 maanden. Ziekteverzuimbeleid_ docx

11 8. Protocol werkhervatting Doel: informatie voor personeelsleden die in staat zijn hun werk weer geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Verzuim minder dan 6 weken 1. Wanneer een personeelslid na ziekteverzuim zijn werkzaamheden wil hervatten zonder door de bedrijfsarts te zijn gezien, moet dit minimaal een dag van tevoren met de directeur worden besproken. 2. Bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid van de zieke kan de directeur alsnog de bedrijfsarts verzoeken de medewerker op te roepen voor het spreekuur en te oordelen over mogelijke werkhervatting. 3. Na een positief oordeel van de bedrijfsarts kan betrokkene zijn werkzaamheden hervatten, eventueel door tijdelijke aanpassing van de taken. 4. De directeur zorgt voor melding van het herstel aan het administratiekantoor via EducaatWeb. Verzuim meer dan 6 weken 1. Voor werkhervatting is altijd toestemming nodig van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts licht de directeur in over de datum van werkhervatting en eventuele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. 2. Werk kan worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie en in een andere, passende functie voor zover hier sprake van is. Het einddoel en de duur van het re integratieproces moet worden omschreven. Dit geldt ook voor therapeutische werkhervatting: betrokkene blijft in formele zin ziek en in dit geval blijft de bedrijfsarts de zieke begeleiden. NB: Een volledige herstelmelding betekent dat de betrokkene zijn functie volledig uitoefent qua taken en omvang, dus alle lesgevende én alle niet lesgebonden taken, voor zover het de functie van leraar betreft. Deze beleidsnotitie is door het bestuur vastgesteld op 31 mei 2012 en is vanaf die datum van toepassing. Ziekteverzuimbeleid_ docx

12 Bijlage 1: Leidraad voor een verzuimgesprek Doel: hulpmiddel voor de directie bij frequent of langdurig verzuim. 1. Zorg voor een goede voorbereiding: - ken de achtergronden van het verzuim; - bestudeer de verzuimhistorie van de laatste twee jaar; - analyseer de gegevens en cijfers. 2. Verzamel informatie uit alle beschikbare bronnen: - dossier; - verzuimregistratie; - informatie van externe instanties zoals de Arbodienst; - informatie uit functioneringsgesprekken, werkhervattinggesprekken enzovoort. 3. Spreek van tevoren het gespreksdoel af, plaats/tijdstip/tijdsduur en gespreksdeelnemers. 4. Zorg voor een rustige locatie. 5. Bespreek met betrokkene het verzuim en vraag wat de oorzaken hiervan zijn. 6. Gesprekstechniek: laat betrokkene zo veel mogelijk aan het woord (laat stiltes vallen, vraag door, vat samen en luister goed). 7. Inventariseer samen met betrokkene alle factoren die het verzuim beïnvloeden. Probeer samen tot oplossingen te komen, maar laat betrokkene die zoveel mogelijk zelf aandragen (effectiviteit = kwaliteit x acceptatie). 8. Maak concrete en controleerbare afspraken. 9. Beloof niet wat u niet kunt beloven (bevoegdheid). 10. Vat het gesprek samen en evalueer het. Bepaal een datum voor een evaluatie- of vervolggesprek. Ziekteverzuimbeleid_ docx

13 Bijlage II: Algemene toelichting Wet Verbetering Poortwachter (WVP) WVP De WVP is ingesteld om het re integratieproces in het eerste ziektejaar beter te laten verlopen en de instroom in de WIA te beperken. Met deze wet hebben werkgever én werknemer meer verantwoordelijkheid gekregen. Wanneer een werknemer voor de WIA in aanmerking komt, beoordeelt UWV of er voldoende is gedaan om re-integratie in het werkproces te bewerkstelligen. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunnen sancties tegen de werkgever of werknemer volgen. De werkgever heeft met instelling van de WVP meer mogelijkheden gekregen om maatregelen te nemen als de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. In het uiterste geval kan de werkgever een weigerachtige werknemer zelfs ontslaan. Bij twijfel of verschil van mening over de re-integratiemogelijkheden kunnen werkgever en werknemer UWV al tijdens het eerste ziektejaar om een second opinion vragen. Het wettelijk bepaalde moment voor de WIA-keuring kan op verzoek van werkgever en werknemer met maximaal één jaar worden uitgesteld, bijvoorbeeld vanwege een verwacht herstel van de werknemer. Hieronder worden de eisen weergegeven waaraan een (uitgebreide) probleemanalyse met advies en een plan van aanpak moeten voldoen. Probleemanalyse De probleemanalyse van de Arbodienst moet de volgende gegevens bevatten: - algemene gegevens die van belang zijn voor herstel, werkhervatting en re-integratie zoals: - de aard van de klachten; - diagnose; - behandeling; - prognose; - beperkingen in de uitvoering van de eigen functie of ander werk; - mogelijke belemmerende omstandigheden in het privéleven en het werk; - als sprake is van een arbeidsconflict wordt dit expliciet aangegeven; - motivatie en kwaliteit van de arbeidsrelatie. - de probleemanalyse bevat ook een beoordeling van de gegevens met betrekking tot: - verwachtingen omtrent herstel, werkhervatting en re-integratie zonder nadere interventie; - de vraag welke problemen werkhervatting/re-integratie in de weg staan; - de vraag in hoeverre interventie re-integratie/werkhervatting kan bevorderen; - de vraag of de werkgever de arbeidstaak moet aanpassen. Advies aan werkgever en werknemer Het advies moet concrete stappen bevatten richting herstel en werkhervatting. Werkgever en werknemer dienen goed te worden geïnformeerd over hoe de functionele beperkingen van de werknemer zich verhouden tot het soort arbeid dat hij kan verrichten. Plan van aanpak Op basis van de probleemanalyse en het advies van de Arbodienst maken werkgever en werknemer een Plan van aanpak waarin wordt opgenomen: Ziekteverzuimbeleid_ docx

14 - Wie de casemanager is; - Het uiteindelijke doel van de re-integratie; - In welke stappen dat doel wordt bereikt; - Welke activiteiten worden ondernomen en door wie. Deze afspraken worden vastgelegd op het formulier wat UWV daarvoor ontwikkeld heeft. Ziekteverzuimbeleid_ docx

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 2 - Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief

Nadere informatie

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen, waarbij onder meer rekening

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. 1Uitgangspunten 2Verantwoordelijkheid 3Plan Hoofdstuk 2. 1Preventief beleid 2Inzet 3Voorlichting

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 10 mei 2005 Ziekteverzuimbeleidsplan 10 mei 2005 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten -3- - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Esther Turkesteen Personeelsfunctionaris Versie:

Nadere informatie

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Leidraad omgang met ziekteverzuim Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Plan en bronvermelding 2. Preventief beleid Inzet Voorlichting Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR Ziekteverzuimbeleid Versie 2.0 Datum vaststelling Bestuursbureau 15 november 2012 Datum vaststelling GMR Datum van ingang 1 mei 2013 Evaluatiedatum Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Preventief beleid

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter De Basis Versie 22.0, 1 november 2010januari 2013 INHOUD 1. INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2. UITGANGSPUNTEN... 3 3. VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Maart 2014 (december 2015 kleine aanpassing i.v.m. overgang naar College van Bestuur) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Rollen en verantwoordelijkheden 3 3. Preventief beleid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Grotendeels gebaseerd op het voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan van het vervangingsfonds, juni 2007 Inhoudsopgave: 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept)

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) Groningen, september 2010 M van Amerongen ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 17-06-2015 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 Status: Beleid Datum: Mei 2006 Bijlagen: 9 stuks zie inhoud. verzuimbeleid Vivente 2006...1 1. Algemeen...3 1.1 Doelen van het verzuimbeleid...3 1.2 Relatie met overig beleid

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016, geel Rose, blauw DB, paars GMR 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1 Verzuimbeleid Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02 Verzuimbeleid 1 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Het beleid draagt bij aan het scheppen van

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Ziekteverzuimbeleid. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Ziekteverzuimbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten Verzuimbeleid Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Onder het ziekteverzuimbeleid verstaat het bestuur

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding & doelstelling 1.2 Verantwoordelijkheid 1.3 Plan 2. Preventief beleid 4 2.1

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting Eem-Vallei Educatief Versie d.d. september 2016 Inhoudsopgave: 1. Uitgangspunten - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief beleid - Inzet - Voorlichting - Functio-ontwikkelgesprek

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Februari 2008 Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten.. 3 - Doelstellingen 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan. 3 2.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Reglement ziekteverzuim SOPOGO

Reglement ziekteverzuim SOPOGO Reglement ziekteverzuim SOPOGO 1 Door het bestuur vastgesteld op 18-11 - 2016 Instemming verleend door de GMR-personeelsgeleding op 06-12 - 2016 1. Algemeen Deze regeling sluit aan op de Wet Verbetering

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Penta Hoorn Instemming GMR d.d. 31 oktober 2011 Vastgesteld door het bestuur d.d. 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde: 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie