Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv"

Transcriptie

1 Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13

2 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat AL Zaandam Tel: Fax: Websites: Vragen over de inhoud van het verzuimprotocol? Mail naar of bel Vragen over jouw eigen re-integratietraject? Neem contact op met jouw vaste contactpersonen bij Multicraft Uitzendbureau en/of de betrokken Arbodienst. Laatste update: Pagina 2 van 13

3 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van het verzuimprotocol Uitvoering van het verzuimprotocol Partijen betrokken bij de uitvoering van het verzuimprotocol 4 2. Procedures en regels m.b.t. ziekteverzuim uitzendkrachten met uitsluiting van uitzendbeding De uitzendovereenkomst met uitsluiting van uitzendbeding De ziekmelding De rol van de intercedent De rol van de personeelsadministratie Huisbezoek Spoedcontrole Veranderingen in de situatie van de uitzendkracht Bereikbaarheid voor telefonisch contact tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid Genezing niet belemmeren Het vervolgcontact met de intercedent Contact met de Arbodienst tijdens de eerste twee ziektejaren Re-integratietraject Werkzaamheden verrichten tijdens arbeidsongeschiktheid De herstelmelding Terugkeergesprek na werkhervatting Het verzuimgesprek tussen intercedent & uitzendkracht Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek ArbeidsGezondheidskundig Spreekuur Wet Verbetering Poortwachter Procesbeschrijving Wet verbetering Poortwachter (WvP) Inventarisatie mogelijkheden voor re-integratie Probleemanalyse en Plan van Aanpak Bijstellingen van het plan van aanpak Privacybescherming & Klachtbehandeling Privacybescherming Klachtbehandeling 13 Pagina 3 van 13

4 1. Inleiding Met ingang van 1 november 2008 is het verzuimprotocol Uitzendkrachten bepaalde tijd Multi Craft BV van toepassing op alle ziekteverzuimgevallen van uitzendkrachten in fase 1 en fase 2 zonder uitzendbeding en met loondoorbetalingverplichting en uitzendkrachten in fase 3 en fase 4 die werkzaam zijn voor Multi Craft BV (h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau). 1.1 Doel van het verzuimprotocol Het protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid van Multi Craft BV. Dit protocol geeft aan welke procedures en verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor de betrokken uitzendkracht en de intercedent. 1.2 Uitvoering van het verzuimprotocol De uitzendkracht en de intercedent zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimprotocol. Beide dienen op de hoogte te zijn van de procedures zoals vastgesteld in het verzuimprotocol. Bij eventuele onduidelijkheden m.b.t. de procedure of situaties waarin de procedure niet voorziet, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Multi Craft BV, gevestigd in de Peperstraat in Zaandam. 1.3 Partijen betrokken bij de uitvoering van het verzuimprotocol Binnen Multi Craft bv zijn de volgende partijen betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid: - Uitzendkracht en Intercedent Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het beperken van ziekteverzuim bij de uitzendkracht en de intercedent. Verplichtingen Uitzendkracht: De uitzendkracht die in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten is verplicht: 1. Gevolg te geven aan de door de intercedent, personeelsadministratie of vertegenwoordiger van de Arbodienst gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de intercedent of vertegenwoordiger van de Arbodienst gegeven redelijke re-integratiemogelijkheden; 2. Zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak met betrekking tot zijn of haar re-integratie; 3. Passende arbeid te verrichten waartoe de uitzendorganisatie hem in de gelegenheid stelt. Pagina 4 van 13

5 De uitzendkracht is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) verplicht actief mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Verplichtingen Intercedent: De intercedent is verplicht om zo tijdig mogelijk, (in overleg met het inlenende bedrijf) zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs mogelijk is, opdat de uitzendkracht, die in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten. De intercedent hanteert een verscherpte procedure t.a.v. ziekte en melding en is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de zieke uitzendkracht, de personeelsadministratie en de Arbodienst tot de dag van herstelmelding. De intercedent heeft een belangrijke inbreng bij de preventie van klachten en verzuim en bij de begeleiding en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte uitzendkrachten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. Omdat de uitzendkracht werkzaam is op de locatie van het inlenende bedrijf zal de intercedent hiervoor overleg dienen te plegen met de door het betreffende bedrijf aangewezen verantwoordelijke binnen het inlenende bedrijf. - Personeelsadministratie De personeelsadministratie treedt op als begeleider van het re-integratietraject en treedt in overleg met zowel de intercedent als de zieke medewerker om de reintegratiemogelijkheden te inventariseren. De personeelsadministratie verzorgt samen met de uitzendkracht en de intercedent de verslaglegging van het re-integratietraject, waaronder het Plan van Aanpak en de benodigde bijstellingen. - Arbodienst De Arbodienst functioneert als adviseur bij de re-integratie van de uitzendkracht en voert regelmatig controles uit. Deze controles kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd: telefonisch, via het spreekuur van de Arbo-arts of via huisbezoek van de Arbo-arts. Pagina 5 van 13

6 2. Procedures en regels m.b.t. ziekteverzuim uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding 2.1 De uitzendovereenkomst met uitsluiting uitzendbeding Voorafgaande aan het sluiten van een uitzendovereenkomst dient de uitzendkracht duidelijk aan te geven of en zo ja, welke beperkingen er zijn in het soort werk dat verricht kan worden. Het kan hierbij lichamelijke beperkingen, maar ook beperkingen anderszins betreffen. De intercedent dient met deze beperkingen rekening te houden bij het aanbieden van uitzendwerk. Tevens dient er door de intercedent duidelijk te worden aangegeven welke ziekterisico s aan de aangeboden werkzaamheden verbonden zijn en welke maatregelen hier tegen genomen kunnen worden. De intercedent heeft door middel van bedrijfsbezoeken, overleg over veiligheidsvoorschriften en de RI&E een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden bij het inlenende bedrijf. Bij het ondertekenen van de uitzendovereenkomst krijgt de uitzendkracht het Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Multi Craft BV overhandigd of per toegezonden van de intercedent. 2.2 De ziekmelding Bij de inlener Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte neemt de uitzendkracht minimaal 1 uur voor aanvang van de officiële werktijd contact op met de direct leidinggevende bij het inlenende bedrijf of, indien deze niet bereikbaar of aanwezig is, bij de personeelsadministratie van het inlenende bedrijf. Indien er nog niemand aanwezig is bij het inlenende bedrijf dient er een boodschap achtergelaten te worden op het antwoordapparaat en uiterlijk bij aanvang van de officiële werktijd nogmaals contact opgenomen te worden met het inlenende bedrijf om de ziekmelding te bevestigen. Bij het uitzendbureau Uiterlijk om dient de ziekmelding gemeld te zijn bij de intercedent op de Multicraft vestiging. Zie hiervoor tevens artikel 29 NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Benodigde gegevens bij ziekmelding Bij de ziekmelding dient de uitzendkracht ter aanvulling op de reeds bekende gegevens de volgende informatie aan de intercedent door te geven: - Het telefoonnummer waarop de uitzendkracht te bereiken is tijdens de ziekteperiode; - Het verpleegadres (indien een ander adres van toepassing is dan bekend bij de uitzendonderneming); - Of er sprake is van een (bedrijfs)ongeval; De uitzendkracht houdt zich beschikbaar voor controle door het UWV. Pagina 6 van 13

7 2.3 De rol van de intercedent De intercedent doet bij de ziekmelding uitgebreid navraag naar de oorzaak van de ziekte, de gesteldheid van de uitzendkracht, het verpleegadres en telefoonnummer(s) waarop de uitzendkracht bereikbaar is en een eventuele verwachte hersteldatum. (Gelet op eventuele vervanging tijdens de afwezigheid kan intercedent de uitzendkracht vragen een indicatie te geven van de verzuimduur.) Daarnaast is het voor de intercedent bij de ziekmelding van belang om attent te zijn op: - Een bedrijfsongeval (dient via het hoofdkantoor gemeld te worden bij de arbeidsinspectie); Bij de ziekmelding vraagt de intercedent na of de uitzendkracht een exemplaar heeft van het Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Indien de uitzendkracht niet over een exemplaar beschikt, dient de uitzendkracht deze z.s.m. te ontvangen van de intercedent. Vervolgens licht de intercedent de procedure toe totdat er geen vragen of onduidelijkheden meer zijn voor de uitzendkracht. Ter afsluiting van het gesprek maakt de intercedent een afspraak met de uitzendkracht voor een nieuw contactmoment. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim en de verwachte hersteldatum kan dit volgende contactmoment worden gepland op de volgende dag, maar uiterlijk drie werkdagen na de dag van ziekmelding. Vervolgens worden alle relevante gegevens ingevoerd in het personeelssysteem. De intercedent draagt er zorg voor dat de ziekmelding met alle relevante gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk de dag van de ziekmelding aan de personeelsadministratie worden doorgegeven. 2.4 De rol van de personeelsadministratie De personeelsadministratie ontvangt de ziekmelding van de intercedent en draagt er zorg voor dat de ziekmelding zo snel mogelijk wordt gemeld bij de betrokken Arbodienst. 2.5 Huisbezoek Indien de situatie dat gebiedt, kan de personeelsadministratie een huisbezoek door de Arbodienst uit laten voeren. 2.6 Spoedcontrole Indien de situatie dat gebiedt, is het mogelijk om een spoedcontrole uit te voeren. De Arbodienst plant in dit geval een spoedbezoek in. 2.7 Veranderingen in de situatie van de uitzendkracht De uitzendkracht neemt zo snel mogelijk contact op met de intercedent als zich een verandering voordoet in de arbeidsongeschiktheidsituatie of het verpleegadres/ telefoonnummer. Pagina 7 van 13

8 2.8 Bereikbaarheid voor telefonisch contact tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid De eerste veertien dagen vanaf de datum van de ziektemelding is de uitzendkracht tussen en uur bereikbaar voor telefonische contacten met de intercedent en de Arbodienst, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. 2.9 Genezing niet belemmeren Tijdens arbeidsongeschiktheid wordt de uitzendkracht geacht er alles aan te doen om het herstel te bevorderen en mee te werken aan de re-integratie. De uitzendkracht is verplicht de aanwijzingen van de Arbodienst op te volgen. Ook dient de uitzendkracht zich binnen een redelijke termijn onder behandeling te stellen van een onafhankelijke arts en de voorschriften die door de behandelend arts zijn gegeven, op te volgen Het vervolgcontact met de intercedent De uitzendkracht en de intercedent zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact. Als uitgangspunt geldt hierbij: - Het eerste (telefonisch) vervolgcontact vindt plaats uiterlijk op vierde ziektedag op initiatief van de intercedent; - Gedurende de eerste zes weken na de ziekmelding vindt tenminste tweemaal per week contact plaats; - Na zes weken wordt er eenmaal per week contact opgenomen; Tijdens het (telefonisch) vervolgcontact kan onder meer aan de orde komen: - de stand van zaken van de arbeidsongeschiktheid; - de te verwachten herstelduur; - eventuele re-integratieaspecten zoals aanpassingen aan het werk of andere passende werkzaamheden; 2.11 Contact met de Arbodienst tijdens de eerste twee ziektejaren De Arbodienst begeleidt de inspanningen van werkgever en werknemer ter bevordering van snelle terugkeer op de werkvloer door de uitzendkracht. De contactmomenten met de Arbodienst kunnen op de volgende wijze plaatsvinden: - Telefonisch contact; - Huisbezoek. - Spreekuur van de Arbo-arts; Op het spreekuur verschijnen De uitzendkracht is te allen tijden verplicht om op het spreekuur van de Arbo-arts te verschijnen. Bij verhindering neemt de medewerker minimaal twee dagen voorafgaand aan de afspraak contact op met de Arbodienst. Indien de medewerker zijn werkzaam- Pagina 8 van 13

9 heden inmiddels heeft hervat hoeft hij of zij na afbericht niet te verschijnen, tenzij daar nadrukkelijke afspraken over zijn gemaakt Re-integratietraject Om gehele of gedeeltelijke werkhervatting te realiseren zullen de uitzendkracht, de Arbodienst en de intercedent samen werken aan de re-integratie van de uitzendkracht, of te wel het terugkeren van de uitzendkracht op de werkvloer. In het re-integratietraject wordt een vast stappenplan met een tijdspad gevolgd: Dag 1 : Ziekmelding door uitzendkracht Week 1 5 : Regelmatig contact tussen uitzendkracht en intercedent Week 6 Week 8 : Opstellen Probleemanalyse en Advies : Opstellen Plan van Aanpak Week 9 90 : Uitvoeren en eventueel bijstellen van Plan van Aanpak Week 91 Week 104 : Aanvraag WIA : Beslissing WIA Voor verduidelijking van het traject verwijzen wij naar de artikelen in hoofdstuk Werkzaamheden verrichten tijdens arbeidsongeschiktheid Over betaalde en onbetaalde werkzaamheden (binnen en buiten kantooruren) die de uitzendkracht tijdens arbeidsongeschiktheid wil verrichten dient hij/zij de intercedent en de Arbodienst in te lichten De herstelmelding Hersteld geacht door de (Arbo-)arts Als de uitzendkracht door de (Arbo-)arts volledig dan wel gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt geacht, wordt de intercedent door de personeelsadministratie geïnformeerd over de datum waarop het werk kan worden hervat. Uiterlijk een werkdag voor de afgesproken 1 e werkdag meldt de uitzendkracht zich persoonlijk, dan wel telefonisch, hersteld bij de intercedent. Indien werkhervatting bij het voorgaande inlenende bedrijf mogelijk is, zullen de intercedent en de uitzendkracht direct afspraken maken over de werkhervatting. Indien het niet mogelijk is om bij het voorgaande inlenende bedrijf terug te keren, dient de uitzendkracht zich uiterlijk voor uur op de eerste dag waarop werkhervatting mogelijk is, persoonlijk te melden bij de intercedent. De intercedent zal zich dan inspannen om zo snel mogelijk nieuwe werkzaamheden voor de uitzendkracht te vinden. Pagina 9 van 13

10 Werkhervatting op eigen initiatief Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Vaak kan de uitzendkracht zelf beslissen of het werk weer hervat kan worden. Hiervoor is geen toestemming of opdracht van de (Arbo-)arts nodig. Ook in dit geval meldt de uitzendkracht zich uiterlijk een werkdag voor de afgesproken dag persoonlijk, dan wel telefonisch, hersteld bij de intercedent. Indien werkhervatting bij het voorgaande inlenende bedrijf mogelijk is, zullen de intercedent en de uitzendkracht direct afspraken maken over de werkhervatting. Gedeeltelijke werkhervatting Wanneer er gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is, zal er een concrete planning worden vastgesteld naar aanleiding van overleg met de werknemer, de Arbo-arts en het inlenende bedrijf. Indien het niet mogelijk is om bij het voorgaande inlenende bedrijf terug te keren, dient de uitzendkracht zich uiterlijk voor uur op de eerste dag waarop werkhervatting mogelijk is persoonlijk te melden bij de intercedent. De intercedent zal zich dan inspannen om zo snel mogelijk nieuwe werkzaamheden voor de uitzendkracht te vinden Terugkeergesprek na werkhervatting Bij werkhervatting na een periode van verzuim van langer dan tien werkdagen meldt de uitzendkracht zich bij de intercedent voor een terugkeergesprek. Aansluitend (of na afspraak) worden relevante zaken die zich tijdens de afwezigheid van de uitzendkracht hebben voorgedaan besproken. Als er naar inzicht van de intercedent bijzondere aspecten aan het verzuim zitten, wordt er een afspraak voor een verzuimgesprek gemaakt Het verzuimgesprek tussen intercedent en uitzendkracht Algemeen Het verzuimgesprek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de mogelijke oorzaken van het verzuim met betrekking tot het werk. De intercedent zoekt samen met de uitzendkracht naar mogelijke oplossingen en/of maakt afspraken over de manier waarop met toekomstig verzuim wordt omgegaan dan wel kan worden voorkomen. Ieder heeft daarbij zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid. Het verzuimgesprek vindt plaats indien: - er sprake is van bijzondere situaties; - bij frequent verzuim. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over: - Werkplanning; - Begeleiding door de verzekeringsarts; Pagina 10 van 13

11 - De manier waarop met toekomstig verzuim wordt omgegaan. De intercedent draagt zorg voor een verslag van dit gesprek. Bij bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij conflicten) kan het verzuimgesprek worden overgenomen door de vestigingsmanager. Op verzoek van de uitzendkracht of de intercedent kan een derde bij het gesprek aanwezig zijn Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek Voor iedere medewerker bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, door de Arbodienst. Deelname aan deze onderzoeken is niet verplicht ArbeidsGezondheidskundig Spreekuur Voor iedere medewerker bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het arbeidsgezondheidskundig spreekuur, bij de Arbodienst. Pagina 11 van 13

12 3. Wet verbetering Poortwachter 3.1 Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter (WvP, per 1 januari 2004 aangevuld met de Wet Verlenging Loonbetaling bij Ziekte, VLZ), legt de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij de werkgever en de zieke of arbeidsongeschikte medewerker. De plichten van werknemers en werkgevers in het eerste twee ziektejaren zijn in deze wet aanzienlijk aangescherpt. Doel hiervan is zieke werknemers sneller weer aan het werk te helpen en daarmee eveneens de toeloop op de WIA te beperken. De personeelsadministratie legt alle documenten en gegevens die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de ondernomen acties vast. Deze gegevens worden opgeslagen in het zogenaamde re-integratiedossier, dat onderdeel uitmaakt van het personeelsdossier. 3.2 Inventarisatie mogelijkheden tot re-integratie Vanaf de 3 e week na de ziekmelding begint de Arbo-arts met het inventariseren van de situatie. Allereerst treedt hij in overleg met de personeelsadministratie en de uitzendkracht om gezamenlijk te zoeken naar (alternatieve) werkmogelijkheden. De uitzendorganisatie en de Arbo-arts zullen zich richten op het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden voor de medewerker. De uitzendkracht werkt actief (mee) aan zijn of haar herstel en terugkeer naar het werk. 3.3 Probleemanalyse en Plan van Aanpak Uiterlijk de 6 e week na ziekmelding heeft de uitzendkracht een spreekuur bij de Arbo-arts. De Arbo-arts maakt een analyse en beoordeling van het probleem en geeft daarbij een advies voor re-integratie. De probleemanalyse wordt opgesteld op basis van o.a. de aard en de ernst van de beperkingen en de resterende belastbaarheid (mogelijkheden). Het advies is gericht op de prognose van de arbeidsmogelijkheden. De probleemanalyse en het advies wordt toegezonden aan de werkgever. Uiterlijk in de 8 e week na ziekmelding wordt door de intercedent/personeelsadministratie en de uitzendkracht aan de hand van de probleemanalyse het plan van aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak worden afspraken gemaakt door de werkgever en de werknemer over het herstel en de re-integratie. Deze afspraken worden gebaseerd op een stappenplan met een tijdspad dat uiteindelijk leidt tot het doel van de re-integratie (gehele of gedeeltelijke werkhervatting). De intercedent en uitzendkracht worden door de personeelsadministratie geïnformeerd over de definitieve inhoud van het Plan van Aanpak. 3.4 Bijstellingen van het plan van aanpak Periodiek zullen de intercedent/personeelsadministratie en de uitzendkracht zonodig het Plan van Aanpak bijstellen. Deze bijstellingen kunnen voortkomen uit de adviezen van de Arbo-arts of uit het overleg tussen de uitzendkracht en de personeelsadministratie of de intercedent. Pagina 12 van 13

13 Door de bijstellingen kan het voorkomen dat er gedurende het re-integratietraject een ander pad wordt ingeslagen, waardoor er nieuwe aanpassingen nodig zijn (bijstellingen). De personeelsadministratie en intercedent dienen zorg te dragen voor het nemen van de benodigde maatregelen om het re-integratietraject zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 4. Privacybescherming & klachtbehandeling 4.1 Privacybescherming Alle uitzendkrachten van Multi Craft bv hebben recht op een zorgvuldige behandeling door intercedenten, vestigingsmanagers, hoofdkantoor en externe instanties (o.a. UWV) en ook op zorgvuldige behandeling van alle vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Uitzendkrachten hebben te alle tijden recht op inzage van de gegevens die zijn vastgelegd in het re-integratiedossier. De verzekeringsarts van het UWV heeft (medisch) beroepsgeheim. Eventueel overleg tussen de intercedent en het UWV betreft de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot werkhervatting. 4.2 Klachtenprocedures Klachten over de inhoud van dit document en over de naleving daarvan door de intercedenten van Multi Craft bv dienen eerst te worden aangegeven bij de vestigingsmanager van de betreffende vestiging. Vervolgens bestaat de mogelijkheid op een klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van Multi Craft bv. Het adres van het hoofdkantoor vindt u op de eerste pagina van het verzuimprotocol. Pagina 13 van 13

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 14 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM PROTOCOL VAN DE BRANDWEER ZUID-LIMBURG (BEROEPS PERSONEEL)

ZIEKTEVERZUIM PROTOCOL VAN DE BRANDWEER ZUID-LIMBURG (BEROEPS PERSONEEL) ZIEKTEVERZUIM PROTOCOL VAN DE BRANDWEER ZUID-LIMBURG (BEROEPS PERSONEEL) Inhoud 1 Ziekteverzuimbeleid... 2 2 Ziekteverzuimprotocol... 2 2.1 Ziek- betermelding... 2 2.2 Regels bij ziekte... 2 2.2.1 Regels

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland Nr. 302 7 juni 2017 Verzuimbeleid WerkSaam Westfriesland Het dagelijks bestuur van WerkSaam

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN:

Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN: INLEIDING Het Verzuimprotocol is van toepassing op Calco Group B.V. gevestigd te Maarssen en alle daaraan verbonden ondernemingen hierna te noemen: werkgever en behelst de regels en verplichtingen omtrent

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT

VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT Versie 2015 Inhoudsopgave Waarom een protocol? 1. Ziekte medewerker 1.1 Procedure ziek melden 1.2 Eerste contact met arbodienst na ziekmelding 1.3 Verzuimkaart 1.4

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen Controlevoorschriften tijdens ziekte De Banketgroep BV en haar dochtervennootschappen Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Controlevoorschriften tijdens ziekte Inleiding De Banketgroep vindt het belangrijk

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Nr. 496 28 augustus 2017 Ziekteverzuimprotocol omgevingsdiensten in Gelderland Dit onderwerp

Nadere informatie