Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv"

Transcriptie

1 Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13

2 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat AL Zaandam Tel: Fax: Websites: Vragen over de inhoud van het verzuimprotocol? Mail naar of bel Vragen over jouw eigen re-integratietraject? Neem contact op met jouw vaste contactpersonen bij Multicraft Uitzendbureau en/of de betrokken Arbodienst. Laatste update: Pagina 2 van 13

3 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van het verzuimprotocol Uitvoering van het verzuimprotocol Partijen betrokken bij de uitvoering van het verzuimprotocol 4 2. Procedures en regels m.b.t. ziekteverzuim uitzendkrachten met uitsluiting van uitzendbeding De uitzendovereenkomst met uitsluiting van uitzendbeding De ziekmelding De rol van de intercedent De rol van de personeelsadministratie Huisbezoek Spoedcontrole Veranderingen in de situatie van de uitzendkracht Bereikbaarheid voor telefonisch contact tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid Genezing niet belemmeren Het vervolgcontact met de intercedent Contact met de Arbodienst tijdens de eerste twee ziektejaren Re-integratietraject Werkzaamheden verrichten tijdens arbeidsongeschiktheid De herstelmelding Terugkeergesprek na werkhervatting Het verzuimgesprek tussen intercedent & uitzendkracht Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek ArbeidsGezondheidskundig Spreekuur Wet Verbetering Poortwachter Procesbeschrijving Wet verbetering Poortwachter (WvP) Inventarisatie mogelijkheden voor re-integratie Probleemanalyse en Plan van Aanpak Bijstellingen van het plan van aanpak Privacybescherming & Klachtbehandeling Privacybescherming Klachtbehandeling 13 Pagina 3 van 13

4 1. Inleiding Met ingang van 1 november 2008 is het verzuimprotocol Uitzendkrachten bepaalde tijd Multi Craft BV van toepassing op alle ziekteverzuimgevallen van uitzendkrachten in fase 1 en fase 2 zonder uitzendbeding en met loondoorbetalingverplichting en uitzendkrachten in fase 3 en fase 4 die werkzaam zijn voor Multi Craft BV (h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau). 1.1 Doel van het verzuimprotocol Het protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid van Multi Craft BV. Dit protocol geeft aan welke procedures en verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor de betrokken uitzendkracht en de intercedent. 1.2 Uitvoering van het verzuimprotocol De uitzendkracht en de intercedent zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimprotocol. Beide dienen op de hoogte te zijn van de procedures zoals vastgesteld in het verzuimprotocol. Bij eventuele onduidelijkheden m.b.t. de procedure of situaties waarin de procedure niet voorziet, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Multi Craft BV, gevestigd in de Peperstraat in Zaandam. 1.3 Partijen betrokken bij de uitvoering van het verzuimprotocol Binnen Multi Craft bv zijn de volgende partijen betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid: - Uitzendkracht en Intercedent Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het beperken van ziekteverzuim bij de uitzendkracht en de intercedent. Verplichtingen Uitzendkracht: De uitzendkracht die in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten is verplicht: 1. Gevolg te geven aan de door de intercedent, personeelsadministratie of vertegenwoordiger van de Arbodienst gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de intercedent of vertegenwoordiger van de Arbodienst gegeven redelijke re-integratiemogelijkheden; 2. Zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak met betrekking tot zijn of haar re-integratie; 3. Passende arbeid te verrichten waartoe de uitzendorganisatie hem in de gelegenheid stelt. Pagina 4 van 13

5 De uitzendkracht is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) verplicht actief mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Verplichtingen Intercedent: De intercedent is verplicht om zo tijdig mogelijk, (in overleg met het inlenende bedrijf) zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs mogelijk is, opdat de uitzendkracht, die in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten. De intercedent hanteert een verscherpte procedure t.a.v. ziekte en melding en is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de zieke uitzendkracht, de personeelsadministratie en de Arbodienst tot de dag van herstelmelding. De intercedent heeft een belangrijke inbreng bij de preventie van klachten en verzuim en bij de begeleiding en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte uitzendkrachten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen. Omdat de uitzendkracht werkzaam is op de locatie van het inlenende bedrijf zal de intercedent hiervoor overleg dienen te plegen met de door het betreffende bedrijf aangewezen verantwoordelijke binnen het inlenende bedrijf. - Personeelsadministratie De personeelsadministratie treedt op als begeleider van het re-integratietraject en treedt in overleg met zowel de intercedent als de zieke medewerker om de reintegratiemogelijkheden te inventariseren. De personeelsadministratie verzorgt samen met de uitzendkracht en de intercedent de verslaglegging van het re-integratietraject, waaronder het Plan van Aanpak en de benodigde bijstellingen. - Arbodienst De Arbodienst functioneert als adviseur bij de re-integratie van de uitzendkracht en voert regelmatig controles uit. Deze controles kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd: telefonisch, via het spreekuur van de Arbo-arts of via huisbezoek van de Arbo-arts. Pagina 5 van 13

6 2. Procedures en regels m.b.t. ziekteverzuim uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding 2.1 De uitzendovereenkomst met uitsluiting uitzendbeding Voorafgaande aan het sluiten van een uitzendovereenkomst dient de uitzendkracht duidelijk aan te geven of en zo ja, welke beperkingen er zijn in het soort werk dat verricht kan worden. Het kan hierbij lichamelijke beperkingen, maar ook beperkingen anderszins betreffen. De intercedent dient met deze beperkingen rekening te houden bij het aanbieden van uitzendwerk. Tevens dient er door de intercedent duidelijk te worden aangegeven welke ziekterisico s aan de aangeboden werkzaamheden verbonden zijn en welke maatregelen hier tegen genomen kunnen worden. De intercedent heeft door middel van bedrijfsbezoeken, overleg over veiligheidsvoorschriften en de RI&E een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden bij het inlenende bedrijf. Bij het ondertekenen van de uitzendovereenkomst krijgt de uitzendkracht het Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Multi Craft BV overhandigd of per toegezonden van de intercedent. 2.2 De ziekmelding Bij de inlener Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte neemt de uitzendkracht minimaal 1 uur voor aanvang van de officiële werktijd contact op met de direct leidinggevende bij het inlenende bedrijf of, indien deze niet bereikbaar of aanwezig is, bij de personeelsadministratie van het inlenende bedrijf. Indien er nog niemand aanwezig is bij het inlenende bedrijf dient er een boodschap achtergelaten te worden op het antwoordapparaat en uiterlijk bij aanvang van de officiële werktijd nogmaals contact opgenomen te worden met het inlenende bedrijf om de ziekmelding te bevestigen. Bij het uitzendbureau Uiterlijk om dient de ziekmelding gemeld te zijn bij de intercedent op de Multicraft vestiging. Zie hiervoor tevens artikel 29 NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Benodigde gegevens bij ziekmelding Bij de ziekmelding dient de uitzendkracht ter aanvulling op de reeds bekende gegevens de volgende informatie aan de intercedent door te geven: - Het telefoonnummer waarop de uitzendkracht te bereiken is tijdens de ziekteperiode; - Het verpleegadres (indien een ander adres van toepassing is dan bekend bij de uitzendonderneming); - Of er sprake is van een (bedrijfs)ongeval; De uitzendkracht houdt zich beschikbaar voor controle door het UWV. Pagina 6 van 13

7 2.3 De rol van de intercedent De intercedent doet bij de ziekmelding uitgebreid navraag naar de oorzaak van de ziekte, de gesteldheid van de uitzendkracht, het verpleegadres en telefoonnummer(s) waarop de uitzendkracht bereikbaar is en een eventuele verwachte hersteldatum. (Gelet op eventuele vervanging tijdens de afwezigheid kan intercedent de uitzendkracht vragen een indicatie te geven van de verzuimduur.) Daarnaast is het voor de intercedent bij de ziekmelding van belang om attent te zijn op: - Een bedrijfsongeval (dient via het hoofdkantoor gemeld te worden bij de arbeidsinspectie); Bij de ziekmelding vraagt de intercedent na of de uitzendkracht een exemplaar heeft van het Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Indien de uitzendkracht niet over een exemplaar beschikt, dient de uitzendkracht deze z.s.m. te ontvangen van de intercedent. Vervolgens licht de intercedent de procedure toe totdat er geen vragen of onduidelijkheden meer zijn voor de uitzendkracht. Ter afsluiting van het gesprek maakt de intercedent een afspraak met de uitzendkracht voor een nieuw contactmoment. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim en de verwachte hersteldatum kan dit volgende contactmoment worden gepland op de volgende dag, maar uiterlijk drie werkdagen na de dag van ziekmelding. Vervolgens worden alle relevante gegevens ingevoerd in het personeelssysteem. De intercedent draagt er zorg voor dat de ziekmelding met alle relevante gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk de dag van de ziekmelding aan de personeelsadministratie worden doorgegeven. 2.4 De rol van de personeelsadministratie De personeelsadministratie ontvangt de ziekmelding van de intercedent en draagt er zorg voor dat de ziekmelding zo snel mogelijk wordt gemeld bij de betrokken Arbodienst. 2.5 Huisbezoek Indien de situatie dat gebiedt, kan de personeelsadministratie een huisbezoek door de Arbodienst uit laten voeren. 2.6 Spoedcontrole Indien de situatie dat gebiedt, is het mogelijk om een spoedcontrole uit te voeren. De Arbodienst plant in dit geval een spoedbezoek in. 2.7 Veranderingen in de situatie van de uitzendkracht De uitzendkracht neemt zo snel mogelijk contact op met de intercedent als zich een verandering voordoet in de arbeidsongeschiktheidsituatie of het verpleegadres/ telefoonnummer. Pagina 7 van 13

8 2.8 Bereikbaarheid voor telefonisch contact tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid De eerste veertien dagen vanaf de datum van de ziektemelding is de uitzendkracht tussen en uur bereikbaar voor telefonische contacten met de intercedent en de Arbodienst, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. 2.9 Genezing niet belemmeren Tijdens arbeidsongeschiktheid wordt de uitzendkracht geacht er alles aan te doen om het herstel te bevorderen en mee te werken aan de re-integratie. De uitzendkracht is verplicht de aanwijzingen van de Arbodienst op te volgen. Ook dient de uitzendkracht zich binnen een redelijke termijn onder behandeling te stellen van een onafhankelijke arts en de voorschriften die door de behandelend arts zijn gegeven, op te volgen Het vervolgcontact met de intercedent De uitzendkracht en de intercedent zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact. Als uitgangspunt geldt hierbij: - Het eerste (telefonisch) vervolgcontact vindt plaats uiterlijk op vierde ziektedag op initiatief van de intercedent; - Gedurende de eerste zes weken na de ziekmelding vindt tenminste tweemaal per week contact plaats; - Na zes weken wordt er eenmaal per week contact opgenomen; Tijdens het (telefonisch) vervolgcontact kan onder meer aan de orde komen: - de stand van zaken van de arbeidsongeschiktheid; - de te verwachten herstelduur; - eventuele re-integratieaspecten zoals aanpassingen aan het werk of andere passende werkzaamheden; 2.11 Contact met de Arbodienst tijdens de eerste twee ziektejaren De Arbodienst begeleidt de inspanningen van werkgever en werknemer ter bevordering van snelle terugkeer op de werkvloer door de uitzendkracht. De contactmomenten met de Arbodienst kunnen op de volgende wijze plaatsvinden: - Telefonisch contact; - Huisbezoek. - Spreekuur van de Arbo-arts; Op het spreekuur verschijnen De uitzendkracht is te allen tijden verplicht om op het spreekuur van de Arbo-arts te verschijnen. Bij verhindering neemt de medewerker minimaal twee dagen voorafgaand aan de afspraak contact op met de Arbodienst. Indien de medewerker zijn werkzaam- Pagina 8 van 13

9 heden inmiddels heeft hervat hoeft hij of zij na afbericht niet te verschijnen, tenzij daar nadrukkelijke afspraken over zijn gemaakt Re-integratietraject Om gehele of gedeeltelijke werkhervatting te realiseren zullen de uitzendkracht, de Arbodienst en de intercedent samen werken aan de re-integratie van de uitzendkracht, of te wel het terugkeren van de uitzendkracht op de werkvloer. In het re-integratietraject wordt een vast stappenplan met een tijdspad gevolgd: Dag 1 : Ziekmelding door uitzendkracht Week 1 5 : Regelmatig contact tussen uitzendkracht en intercedent Week 6 Week 8 : Opstellen Probleemanalyse en Advies : Opstellen Plan van Aanpak Week 9 90 : Uitvoeren en eventueel bijstellen van Plan van Aanpak Week 91 Week 104 : Aanvraag WIA : Beslissing WIA Voor verduidelijking van het traject verwijzen wij naar de artikelen in hoofdstuk Werkzaamheden verrichten tijdens arbeidsongeschiktheid Over betaalde en onbetaalde werkzaamheden (binnen en buiten kantooruren) die de uitzendkracht tijdens arbeidsongeschiktheid wil verrichten dient hij/zij de intercedent en de Arbodienst in te lichten De herstelmelding Hersteld geacht door de (Arbo-)arts Als de uitzendkracht door de (Arbo-)arts volledig dan wel gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt geacht, wordt de intercedent door de personeelsadministratie geïnformeerd over de datum waarop het werk kan worden hervat. Uiterlijk een werkdag voor de afgesproken 1 e werkdag meldt de uitzendkracht zich persoonlijk, dan wel telefonisch, hersteld bij de intercedent. Indien werkhervatting bij het voorgaande inlenende bedrijf mogelijk is, zullen de intercedent en de uitzendkracht direct afspraken maken over de werkhervatting. Indien het niet mogelijk is om bij het voorgaande inlenende bedrijf terug te keren, dient de uitzendkracht zich uiterlijk voor uur op de eerste dag waarop werkhervatting mogelijk is, persoonlijk te melden bij de intercedent. De intercedent zal zich dan inspannen om zo snel mogelijk nieuwe werkzaamheden voor de uitzendkracht te vinden. Pagina 9 van 13

10 Werkhervatting op eigen initiatief Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Vaak kan de uitzendkracht zelf beslissen of het werk weer hervat kan worden. Hiervoor is geen toestemming of opdracht van de (Arbo-)arts nodig. Ook in dit geval meldt de uitzendkracht zich uiterlijk een werkdag voor de afgesproken dag persoonlijk, dan wel telefonisch, hersteld bij de intercedent. Indien werkhervatting bij het voorgaande inlenende bedrijf mogelijk is, zullen de intercedent en de uitzendkracht direct afspraken maken over de werkhervatting. Gedeeltelijke werkhervatting Wanneer er gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is, zal er een concrete planning worden vastgesteld naar aanleiding van overleg met de werknemer, de Arbo-arts en het inlenende bedrijf. Indien het niet mogelijk is om bij het voorgaande inlenende bedrijf terug te keren, dient de uitzendkracht zich uiterlijk voor uur op de eerste dag waarop werkhervatting mogelijk is persoonlijk te melden bij de intercedent. De intercedent zal zich dan inspannen om zo snel mogelijk nieuwe werkzaamheden voor de uitzendkracht te vinden Terugkeergesprek na werkhervatting Bij werkhervatting na een periode van verzuim van langer dan tien werkdagen meldt de uitzendkracht zich bij de intercedent voor een terugkeergesprek. Aansluitend (of na afspraak) worden relevante zaken die zich tijdens de afwezigheid van de uitzendkracht hebben voorgedaan besproken. Als er naar inzicht van de intercedent bijzondere aspecten aan het verzuim zitten, wordt er een afspraak voor een verzuimgesprek gemaakt Het verzuimgesprek tussen intercedent en uitzendkracht Algemeen Het verzuimgesprek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de mogelijke oorzaken van het verzuim met betrekking tot het werk. De intercedent zoekt samen met de uitzendkracht naar mogelijke oplossingen en/of maakt afspraken over de manier waarop met toekomstig verzuim wordt omgegaan dan wel kan worden voorkomen. Ieder heeft daarbij zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid. Het verzuimgesprek vindt plaats indien: - er sprake is van bijzondere situaties; - bij frequent verzuim. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over: - Werkplanning; - Begeleiding door de verzekeringsarts; Pagina 10 van 13

11 - De manier waarop met toekomstig verzuim wordt omgegaan. De intercedent draagt zorg voor een verslag van dit gesprek. Bij bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij conflicten) kan het verzuimgesprek worden overgenomen door de vestigingsmanager. Op verzoek van de uitzendkracht of de intercedent kan een derde bij het gesprek aanwezig zijn Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek Voor iedere medewerker bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, door de Arbodienst. Deelname aan deze onderzoeken is niet verplicht ArbeidsGezondheidskundig Spreekuur Voor iedere medewerker bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het arbeidsgezondheidskundig spreekuur, bij de Arbodienst. Pagina 11 van 13

12 3. Wet verbetering Poortwachter 3.1 Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter (WvP, per 1 januari 2004 aangevuld met de Wet Verlenging Loonbetaling bij Ziekte, VLZ), legt de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij de werkgever en de zieke of arbeidsongeschikte medewerker. De plichten van werknemers en werkgevers in het eerste twee ziektejaren zijn in deze wet aanzienlijk aangescherpt. Doel hiervan is zieke werknemers sneller weer aan het werk te helpen en daarmee eveneens de toeloop op de WIA te beperken. De personeelsadministratie legt alle documenten en gegevens die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de ondernomen acties vast. Deze gegevens worden opgeslagen in het zogenaamde re-integratiedossier, dat onderdeel uitmaakt van het personeelsdossier. 3.2 Inventarisatie mogelijkheden tot re-integratie Vanaf de 3 e week na de ziekmelding begint de Arbo-arts met het inventariseren van de situatie. Allereerst treedt hij in overleg met de personeelsadministratie en de uitzendkracht om gezamenlijk te zoeken naar (alternatieve) werkmogelijkheden. De uitzendorganisatie en de Arbo-arts zullen zich richten op het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden voor de medewerker. De uitzendkracht werkt actief (mee) aan zijn of haar herstel en terugkeer naar het werk. 3.3 Probleemanalyse en Plan van Aanpak Uiterlijk de 6 e week na ziekmelding heeft de uitzendkracht een spreekuur bij de Arbo-arts. De Arbo-arts maakt een analyse en beoordeling van het probleem en geeft daarbij een advies voor re-integratie. De probleemanalyse wordt opgesteld op basis van o.a. de aard en de ernst van de beperkingen en de resterende belastbaarheid (mogelijkheden). Het advies is gericht op de prognose van de arbeidsmogelijkheden. De probleemanalyse en het advies wordt toegezonden aan de werkgever. Uiterlijk in de 8 e week na ziekmelding wordt door de intercedent/personeelsadministratie en de uitzendkracht aan de hand van de probleemanalyse het plan van aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak worden afspraken gemaakt door de werkgever en de werknemer over het herstel en de re-integratie. Deze afspraken worden gebaseerd op een stappenplan met een tijdspad dat uiteindelijk leidt tot het doel van de re-integratie (gehele of gedeeltelijke werkhervatting). De intercedent en uitzendkracht worden door de personeelsadministratie geïnformeerd over de definitieve inhoud van het Plan van Aanpak. 3.4 Bijstellingen van het plan van aanpak Periodiek zullen de intercedent/personeelsadministratie en de uitzendkracht zonodig het Plan van Aanpak bijstellen. Deze bijstellingen kunnen voortkomen uit de adviezen van de Arbo-arts of uit het overleg tussen de uitzendkracht en de personeelsadministratie of de intercedent. Pagina 12 van 13

13 Door de bijstellingen kan het voorkomen dat er gedurende het re-integratietraject een ander pad wordt ingeslagen, waardoor er nieuwe aanpassingen nodig zijn (bijstellingen). De personeelsadministratie en intercedent dienen zorg te dragen voor het nemen van de benodigde maatregelen om het re-integratietraject zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 4. Privacybescherming & klachtbehandeling 4.1 Privacybescherming Alle uitzendkrachten van Multi Craft bv hebben recht op een zorgvuldige behandeling door intercedenten, vestigingsmanagers, hoofdkantoor en externe instanties (o.a. UWV) en ook op zorgvuldige behandeling van alle vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Uitzendkrachten hebben te alle tijden recht op inzage van de gegevens die zijn vastgelegd in het re-integratiedossier. De verzekeringsarts van het UWV heeft (medisch) beroepsgeheim. Eventueel overleg tussen de intercedent en het UWV betreft de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot werkhervatting. 4.2 Klachtenprocedures Klachten over de inhoud van dit document en over de naleving daarvan door de intercedenten van Multi Craft bv dienen eerst te worden aangegeven bij de vestigingsmanager van de betreffende vestiging. Vervolgens bestaat de mogelijkheid op een klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van Multi Craft bv. Het adres van het hoofdkantoor vindt u op de eerste pagina van het verzuimprotocol. Pagina 13 van 13

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie