Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs"

Transcriptie

1 Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem Bellem Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september Pagina 1 van 38

2 Welkom Hartelijk welkom in onze school en in onze scholengemeenschap Tabor. We hopen dat u zich hier snel thuis mag voelen en goed kan samenwerken met het ganse schoolteam. In deze onthaalmap vindt u heel wat praktische zaken, afspraken en documenten die de werking van de school verduidelijken. (zie de inhoudstabel op pagina 3) Wens je nog meer te vernemen over de werking van de school? Dan kan je steeds terecht bij mentor Jan of bij je meter of peter die je op de goede weg zal zetten. Je kan ook steeds het schoolwerkplan raadplegen in de klassen, in de open personeelsbib.vergeet ook niet om elke dag even het communicatiebord te bekijken. Hier vind je heel wat praktische weetjes. Ga regelmatig even surfen op de website van de school. Daar vind je ook heel wat schoolinfo en het digitaal SWP. Open elke dag de klasmailbox! De mail is een belangrijk communicatiekanaal tussen directie, leerkrachten onderling en ouders. Ik wens je dan ook het beste toe in je opdracht en geniet van de uiterst belangrijke taak die in jouw handen wordt gelegd: bijdragen aan de opvoeding en het onderwijs van de grootste schat op de wereld: een kind. Graag kreeg ik deze map op het einde van je opdracht in onze school terug. Eddy Blomme Directie Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 Pagina 2 van 38

3 INHOUD ONTHAALMAP Deel I - Index 4 Deel II - Krachtlijnen opvoedingsconcept katholiek basisonderwijs 6 Deel III - Vademecum Katholiek onderwijs DPB Gent 10 Deel IV - Info en wegwijzers van A tot Z 15 Deel V - Nuttige documenten 31 (4 bijlages) Pers 16 Pers 16 bis Encare Overzicht gesubsidieerde diensten Document aanvraag fietsvergoeding Deel VI - Algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs (6 juni 2000) 32 (1 bijlage) Deel VII - Het arbeidsreglement van de school 33 (1 bijlage) Deel VIII - Het schoolvademecum 34 (1 bijlage) Zakelijke gegevens Schoolreglement Pedagogische project Schoolvisie Planning (personeelslijst, vakantiekalender, zwemrooster, roosters bewegingsopvoeding, ) Deel IV - De jaarkalender 35 (+ 1 bijlage) Deel X - Prioriteitenplan van het lopende schooljaar 36 (+ 1 bijlage) Deel XI - Taakverdeling (organogram) binnen het team 37 (+ 1 bijlage) Deel XII - Toezichtsopdrachten van het personeel 38 (+ 1 bijlage) Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 Pagina 3 van 38

4 DEEL I INDEX De rubrieken uit de index die in drukletters staan vind je terug in deel 2 en 3. De rubrieken die in kleine letters staan vind je terug in deel 4: info en wegwijzers van A tot Z. A Aanwezigheidsregister - 15 AANWEZIGHEIDSREGISTER - 11 Afwezigheid - meer dan 1 dag - 30 Algemeen Nederlands - 15 Algemeen reglement personeel kath. onderwijs - 3 B BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN LAGER ONDERWIJS -14 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN KLEUTERONDERWIJS - 13 Beroepsziekte tijdens de zwangerschap - 22 BEWEGINGSOPVOEDING : K.O. en L.O Bijdrageregeling ouders - 15 Brandveiligheid evacuatie - 15 Brandbestrijdingsmiddel - 16 Burgerlijke aansprakelijkheid - 19 C Communicatie met directie - 19 Communicatie met ouders - 19 D De jaarkalender - 3 Didactisch materiaal - 19 Discretie - 19 Duobaan - 19 E Eén dag afwezig - 30 Elektrische toestellen - 20 Energie besparen - 20 Evacuatieprocedure - 18 G Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - 21 H Het arbeidsreglement van de school - 3 Het schoolvademecum - 3 Hygiëne - 21 I Info en wegwijzers van A tot Z - 15 Interimaris - 21 K Klasboek - 21 KLASBOEK 11 KLASLOKAAL - 14 L LEERPLANNEN - 11 Lessenroosters - 21 Lesvoorbereidingen - 21 Logopedisten - 22 M MANDAAT GODSDIENST - 10 Mentor beginnende leerkrachten - 22 Met de bus - 28 Moederschapsbescherming - 22 N Nederlands - 15 O Observaties - 22 ONTWIKKELINGSPLAN - 11 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 Pagina 4 van 38

5 P Personeelsstatuut - 22 Personeelsvergaderingen - 22 Pictogrammen - 15 PLANNING - 14 Prioriteitenplan - 3 R Rangen begeleiden - 23 Rapporten - 23 Recht op TADD - 25 RELATIES - 11 RICHTLIJNEN VOOR LERAREN KLEUTER EN LAGER ONDRWIJS - 11 Roken op school - 23 S Schoolongevallen - 23 Stagiairs - 24 Stagiairs - praktische afspraken - 24 Stagiair in je klas - 25 Starten en eindigen van de lessen - 25 T Taakverdeling binnen het team - 3 Tadd - 25 Tadd = een vorm van tijdelijke aanstelling - 25 Telefoneren - 26 Toestellen - 20 Toetsen - 26 Toezicht - 26 Toezichthouder - 26 Toezichtsopdrachten van het personeel - 3 U Uitstappen - 27 V VADEMECUM KATHOLIEK ONDERWIJS DPB GENT - 10 Verantwoordelijkheid voor de klas de school - 29 Verbeterwerk - 28 Verlengkabels - 20 verlofregeling - 19 Vervoer van leerlingen - 28 VOORBEREIDINGEN - 12 W Website van de scholen 29 WEEKRITME - 14 Welkom - 2 WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN ELK KIND, MET BREDE ZORG - 9 WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ORGANISATIE - 7 WERKEN AAN EEN DEGELIJKE ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD - 7 WERKEN AAN EEN DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK - 8 WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT - 6 Wijze van beoordeling/evaluatie - 29 Z Ziekte leerkracht - 30 ZORG VOOR KINDEREN - 12 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 Pagina 5 van 38

6 Deel II Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen In de context van een snel veranderende maatschappij wordt de katholieke basisschool uitgedaagd om haar identiteit te expliciteren en om zich steeds opnieuw in haar eigenheid te profileren. Te midden van een geseculariseerde, pluralistische en multiculturele samenleving is het haar opdracht om trouw te blijven aan haar eigen katholieke identiteit. Maar tegelijk dient ze te groeien naar openheid in een mondiale wereld. Dit plaatst de school voor een aantal uitdagingen: Werken aan een schooleigen christelijke identiteit De vraag is hier: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten? De katholieke basisschool stelt zich tot doel pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie als dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. De school ontwikkelt haar identiteit in een schoolklimaat dat getekend is door de promotie van de menselijke persoon in zijn volle waardigheid. Een persoon wordt echter maar zichzelf in verbondenheid met anderen en met de wereld. Menswording krijgt daarom gestalte in een drievoudige verbondenheid: (1) met anderen (2) met de wereld (3) met zichzelf In deze verbondenheid wordt God ervaren als dragende grond en krijgt de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit deze verbondenheid met God durft de katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en mag ze vertrouwen dat haar inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit haar christelijk geïnspireerd mensbeeld geeft het team voorrang aan waarden als: de uniekheid van ieder mensenkind, de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, verbondenheid en solidariteit met anderen, vertrouwen in het leven (hoop), Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 6 van 38

7 genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, openheid, respect en zorg voor mens en natuur, verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren, vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid, zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties, Van de ouders wordt verwacht dat ze loyaal achter de identiteit van de school staan. De schooleigen identiteit krijgt gestalte in: De brede identiteit: dat is de motivatie en de inspiratie achter onderwijskundige en organisatorische keuzes. Vb.: uniciteit van ieder kind pedagogie van verbondenheid pedagogie van de hoop De expliciete doorwerking van de identiteit De school geeft expliciet uitdrukking aan haar identiteit en profileert zich door een gevarieerd en zinvol aanbod van pastorale activiteiten. Daartoe nodigen we leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: - de ontmoeting van elkaar in verbondenheid; - de verdieping in de Blijde Boodschap; - de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; - het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. De lessen godsdienst zijn een ondersteuning van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levensbeschouwelijk opzicht. Daarvoor moeten ze niet alleen thuis zijn in de verhalen uit de eigen traditie, maar ook de verbinding leren leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies. Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden worden niet onbesproken gelaten. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod De vraag is hier: Wat moeten kinderen leren om tot goede mensen uit te groeien? De uniciteit van iedere persoon uit het eigen mensbeeld wordt pedagogisch vertaald in een aanbod dat gericht is op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen het aanbod worden kinderen in contact gebracht met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van zingeving Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 7 van 38

8 In het aanbod is een logische samenhang te vinden: Verticale samenhang: dat is de logica van de leerlijn, waarbij het ene logische volgt uit het andere en men voortbouwt op wat kinderen reeds beheersen. Horizontale samenhang: dat is de aandacht voor de zinvolle samenhang van het geheel, voor de interferentie tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen. De dimensie van het zijn, of de integratie van het aanbod in de persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat De vraag is hier: Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden? Kinderen nemen wij serieus. Hun positieve ingesteldheid is het uitgangspunt van onze opvoeding en onderwijs. Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen. Daarom wordt het opvoedingsklimaat gedragen door een visie op de mens en de toekomst (mensbeeld): De uniciteit van ieder kind. Het aanbod en het leerproces worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van ieder kind De pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking. De pedagogie van de hoop. Dat is de optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. Het is het geloof in de groeikansen van kinderen, dat ze ondanks hun grenzen hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. Consequenties voor de aanpak van de leerkracht: model staan voor goed leren strategische vragen stellen aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen zinvolle contexten aanbieden begeleiden van interactieprocessen peilen naar de vorderingen helpen en coachen Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 8 van 38

9 Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg De vraag is hier: Hoe centraal staat het kind? De zorg voor kinderen is de uitdrukking van de erkenning dat ieder kind beeld van God is. Leerkrachten omringen kinderen daarom met brede zorg. Ze tillen kinderen op en geven hun uitzicht op een veilige oever van welbevinden. (Dit veronderstelt opnieuw de pedagogie van de hoop en van het geduld) Brede zorg heeft twee dimensies Zorgbreedte is de aandacht voor de gewone zorgvragen van kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra Werken aan de school als gemeenschap en organisatie De vraag is hier: Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd? Verbondenheid binnen het team De school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende leiding van de directie. In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. Verbondenheid met de partners van het schoolteam De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs deelt het team met anderen: Met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streeft het team naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; Met het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor het beleid van de school; Met externe begeleiders als ondersteuning van de permanente vorming en professionalisering van het team; Met de lokale kerkgemeenschap als concrete gemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. Met de lokale gemeenschap als de omgeving waarin de school gestalte geeft aan haar opvoedingsen onderwijsopdracht. Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 9 van 38

10 Deel III Vademecum Katholiek onderwijs DPB Gent Dit vademecum is richtinggevend bij uw dagelijkse onderwijspraktijk. De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst en de Godsdienstinspectie geven met dit vademecum een aantal wegwijzers mee voor de dagelijkse praktijk. Het zijn richtlijnen en aandachtspunten die essentieel zijn voor de kwaliteit van opvoeding en onderwijs. Bij elke indiensttreding ontvang je van het schoolbestuur wellicht een onthaalbrochure met afspraken die conform zijn met dit vademecum. Een leraar die in dienst treedt in het Katholiek Onderwijs ondertekent een arbeidsovereenkomst met het schoolbestuur. Deze overeenkomst verwijst naar documenten die het engagement van beide partijen t.o.v. elkaar verder omschrijven : het decreet van 27 maart 1991 houdende de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs ; de onderwijswetgeving en reglementering ; het algemeen reglement van het personeel van het Katholiek Onderwijs ; de opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen ; het schooleigen christelijk opvoedingsproject. Door de arbeidsovereenkomst te ondertekenen, neem je het engagement op om opvoeding en onderwijs te verstrekken op basis van de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. Deze Opdrachtsverklaring is het fundament van het christelijk opvoedingsproject van de school. Het schoolbestuur verbindt zich ertoe je te steunen bij de vervulling van je taak. De Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen maakt deel uit van dit vademecum. GODSDIENST Alle klastitularissen in het katholiek basisonderwijs hebben de opdracht in te staan voor het godsdienstonderricht in hun klas. In het kleuteronderwijs maken ze de kinderen vertrouwd met het christelijk geloven. In het lager onderwijs geven ze het vak rooms-katholieke godsdienst. Daartoe ontvangen zij van de Bisschop een mandaat. Dit mandaat is een blijk van vertrouwen en erkentelijkheid vanwege de Bisschop aan allen die zich inzetten voor geloofsopvoeding en godsdienstonderricht. De leraar engageert zich hierbij bewust voor het godsdienstonderricht. Wie vóór 1998 afgestudeerd is, heeft dit mandaat reeds ontvangen bij de overeenkomst van hun aanstelling. Wie afstudeerde in 1998 of later vraagt dit mandaat uitdrukkelijk aan bij de godsdienstinspecteur van de regio. Alle personeelsleden in het katholiek basisonderwijs dragen mee het christelijk opvoedingsproject van hun school. Dit houdt onder meer een pastorale opdracht in. Zij worden opgeroepen zich in te zetten voor een permanente herderlijke zorg. Kinderen en volwassenen die bij de school betrokken zijn, trachten op die manier de liefde van God voor elke mens te beleven op school. Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 10 van 38

11 Godsdienstige en morele ontwikkeling van elk kind krijgt permanente aandacht, zoals aangegeven wordt in het 'Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen' en het 'Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen'. Verzorg klasgebeden, bezinningsmomenten en vieringen met respect voor elk kind, in welke godsdienst of levensbeschouwing het thuis ook wordt opgevoed. Zorg voor een zinvolle en geactualiseerde godsdiensthoek als een visueel aantrekkelijke ondersteuning van de godsdienstlessen: met kruisbeeld, Mariabeeld, bijbel, en met elementen die aansluiten bij het lopende onderwerp van de godsdienstlessen. RICHTLIJNEN VOOR ALLE LERAREN KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS Vraag bij elke nieuwe opdracht naar de school- en klaseigen afspraken. Sluit zo nauw mogelijk aan bij de bestaande werkwijzen en gewoonten op school en in de klas. LEERPLANNEN en ONTWIKKELINGSPLAN VOOR DE KATHOLIEKE KLEUTERSCHOOL (VVKBaO), geïnspireerd op een christelijke visie op de mens, zijn de basis van je pedagogisch-didactisch handelen. Hanteer ze. Het ontwikkelingsplan geeft een visie op goed kleuteronderwijs. Wanneer je in de breedte en de diepte met het ontwikkelingsplan op weg gaat, voldoe je vast en zeker aan je inspanningsverplichting om aan de ontwikkelingsdoelen te werken. De leerplannen kunnen daarbij een verruimende kijk bieden. In de leerplannen zijn de decretaal bepaalde eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt. AANWEZIGHEIDSREGISTER Het is een officieel document waarin je de aanwezigheid van de kinderen op school nauwgezet registreert. RELATIES In een school is teamgeest belangrijk. Dit betekent dat je een loyale houding aanneemt t.o.v. kinderen, collega s, directie, ouders, schoolbestuur, onderwijsinspectie, inspecteur-adviseur godsdienst, pedagogische begeleiders, hulppersoneel,... Neem ook je verantwoordelijkheden op inzake overleg, kernteams, vieringen, schoolfeest, uitstappen, stagiairs begeleiden, Respectvolle omgangsvormen tonen je waardering voor collega s, ouders en kinderen. KLASBOEK Het is een werkinstrument voor : Het klashouden in het algemeen. - nota s over klasinrichting ; - aanbod en afspraken in de hoeken ; - gebruik van de schoolinfrastructuur ; - afspraken met collega s en ouders ; - vaste onderdelen van dag- en weekplanning ; - Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 11 van 38

12 De neerslag van het voorbereidend denkwerk en de reflectie van iedere dag. - timing, onderwerp, doelstellingen, aandachtspunten, organisatie, materiaal en media ; - evaluatie en/of observatie; - verwijzing naar voorbereidingen en documentatie. Observatie en reflectie zijn een aanleiding voor het plannen van nieuwe initiatieven voor de gehele groep, voor enkele kinderen of voor een kind dat hulp nodig heeft. Zo wordt het klasboek een instrument om de dagelijkse praktijk te ondersteunen en overleg te optimaliseren. VOORBEREIDINGEN Bereid activiteiten en/of lessen degelijk voor. Dit doe je door ze schematisch uit te schrijven op in het klasboek. De voorbereiding omvat : onderwerp, doelen die men wil nastreven, materiaal, media, bordplan (heb aandacht voor een verzorgd normschrift, organisatie, timing, aandachtspunten die de observatie richten tijdens de activiteit, Soms is het handig een reeks activiteiten als een geheel voor te bereiden. Voor de meer cursorische vakken (Nederlands, wiskunde) kan je je laten leiden door degelijke handleidingen. Voorzie voor de materiële voorbereiding van de les voldoende tijd. OVERLEG is belangrijk en noodzakelijk! Denk aan overleg tussen deeltijds/halftijds werkende personeelsleden, tussen zorgteam en klasleerkracht, tussen leraar bewegingsopvoeding en titularis, tussen parallelleerkrachten, ZORG VOOR KINDEREN AANDACHT VOOR ELK KIND Informeer hoe de school haar zorgbrede aanpak realiseert. - Hoe functioneert het kindvolgsysteem? - Hoe wordt er gedifferentieerd? - Hoe gebeurt observatie, evaluatie en rapportering? - Hoe wordt het overleg georganiseerd? Observatie, proces- en productevaluatie zijn de basis van een gedifferentieerde aanpak. Alle taken en toetsen verdienen een tijdige verbetering en gepaste opvolging. Denk ook aan foutenanalyse. Op basis hiervan voorzie je niet alleen zinvolle remediëring maar reflecteer je ook over je eigen pedagogisch-didactisch handelen. Remediëren is meer dan corrigeren! Als klastitularis ben je de eerste verantwoordelijke voor een zorgbrede aanpak van elk kind in je klas.ondersteuning hiervoor vind je bij de directeur, de taakleraar, de interne zorgbegeleider, collega s die belast zijn met bijzondere zorgtaken (GOK, begeleiding van anderstaligen, GON, ) Ook de CLB-medewerkers zijn bevoorrechte partners in de scholen. Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 12 van 38

13 BEWEGINGSOPVOEDING : K.O. en L.O. Het weekritme voorziet in activiteiten bewegingsopvoeding. Die worden verzorgd door de leraar bewegingsopvoeding. Samen met het uitbouwen en het ontwikkelen van de fysieke mogelijkheden van de kinderen is er in bewegingsopvoeding ook aandacht voor het lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn. Wie bewegingsactiviteiten geeft, richt zich op : - de motorische competentie van de kinderen ; - een gezonde, fitte en veilige levensstijl ; - een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren. Wie bewegingsopvoeding geeft bezit het leerplan bewegingsopvoeding en het «vademecum bewegingsopvoeding» en stelt een jaarplan op. Het zwemonderricht moet op een degelijke en verantwoorde manier worden georganiseerd. Indien daarbij klassen worden samengevoegd, moet de leraar bewegingsopvoeding kunnen rekenen op de hulp van collega s leraren of andere personen. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN KLEUTERONDERWIJS De essentie van je pedagogische opdracht, bestaat erin de positieve ingesteldheid en de harmonische ontwikkeling van kinderen na te streven en te ondersteunen. Dit kan door doelbewust betekenisvolle en samenhangende situaties te creëren waarin kleuters kansen krijgen om ervaringen op te doen die fundamentele veranderingen kunnen teweegbrengen op vlak van de totale persoon. Om de ervaringssituaties ten volle te laten renderen zijn drie facetten belangrijk: 1. Een rijk klasmilieu Een klas is ingedeeld in hoeken, voldoende rijk maar niet volgepropt. Volgens de ontwikkeling, belangstelling, specifieke noden en thema s wordt de invulling van hoeken verrijkt of aangepast. Soms is een hoek gesloten. Er is altijd een godsdiensthoek. Het werken in hoeken geeft kansen tot verwerken en verdiepen op eigen niveau, tot differentiatie en werkt de communicatie en de zelfstandigheid in de hand. Voor het optimaal functioneren van de hoeken worden er met de kleuters duidelijke afspraken gemaakt. Er wordt ook gezorgd voor een duidelijk herkenbare ordening van de materialen op kleuterhoogte. Pictogrammen en symbolen zorgen voor de nodige visuele ondersteuning. Het team overlegt welke groeiende lijn (verantwoorde gradatie) in de ontwikkeling terug te vinden is en hoe kalenders, takenborden, afspraken, in elke klasgroep een waarde kunnen krijgen. 2. Een rijk activiteitenaanbod De keuze van de activiteiten is een belangrijke stap in de voorbereiding. Ze sluiten vooral aan bij wat kinderen boeit en bij hun ontwikkeling. Men kan afwisselend klassikaal, in groep of individueel werken. Observeer de kinderen vanuit een bepaald aandachtspunt. Hou rekening met het eigen ritme van kinderen bij de opbouw van een klasdag. Zeker de jongsten hebben nood aan rustmomenten. Diverse ontwikkelingsaspecten worden in een klasdag geïntegreerd aangeboden, niet volgens een strak lesrooster. Het verloop van de klasdag kan zeer verschillend zijn. De betrokkenheid van de kleuters en/of de keuze van het thema zijn daarvoor richtinggevend. Er moet steeds een ruim aanbod zijn dat kans biedt tot exploreren, experimenteren en manipuleren, het spel en het doen staan centraal en komen dagdagelijks terug in de praktijk. (Alle vormen van spel behoren tot het dagelijks aanbod: bewegingsspel, spel met materialen, fantasiespel in al zijn vormen, aangepast aan het ontwikkelingsniveau.) Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 13 van 38

14 Bij het begin van een nieuw thema nemen impressie-activiteiten, belevingsmomenten binnen of buiten de klas een groter deel van de planning in. Naarmate een thema groeit zullen verwerkingsactiviteiten meer centraal staan. Peuters hebben nood aan vaste rituelen. Oudere kleuters groeien in schoolrijpheid. Naast rijke momenten van zelfstandig spelen is er veel aandacht voor ontwikkeling van de zelfsturing. Werken met thema s vraagt overleg in het team. Een aantal thema s kunnen, in een doorgaande lijn uitgewerkt, in alle klassen tegelijk aan bod komen. Dit kan vooral bij gezamenlijke vieringen, feesten en gebeurtenissen of vanuit een prioriteit binnen het schoolwerkplan. Andere thema s groeien vanuit observatie of aanbreng van kinderen. Bij de uitwerking van een thema houdt men rekening met de invalshoeken van het Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool (VVKBaO), van waaruit men doelgericht en doelbewust werkt, observeert en remedieert. Een uitgeschreven thema is een geordende inspiratiebron aangevuld met documentatie. Reflecteer regelmatig over de thema s die aan bod kwamen. 3. Een rijke begeleiding Het is waardevol met het team te overleggen over hoe oriënteren op waarden, het waarderen van de positieve ingesteldheid, het begeleiden vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl, het aangeven van een duidelijke structuur, het ingaan op zorgvragen en het ondersteunen van de zelfstandigheid in de klas en als leidster invulling kan krijgen. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN LAGER ONDERWIJS PLANNING Om binnen het schooljaar de leerstof oordeelkundig te spreiden en op elkaar af te stemmen, stel je een dynamische, groeiende planning op. Overleg hierbij met collega s. Raadpleeg leerplannen en handboeken. WEEKRITME Om alle activiteiten aan bod te laten komen, stel je een lesrooster op in functie van de leerlingen. Hou ook rekening met de richtlijnen van de school en van het VVKBaO. (zie Pedagogische Mededelingen VVKBaO, rubriek Onderwijsinhoudelijk aanbod.) KLASLOKAAL Je klaslokaal is een leef- en leerruimte. Richt het sfeervol en kindvriendelijk in. Voorzie aan de wand synthese- en referentieplaten, actueel naar inhoud en verzorgd naar uitzicht. Bedenk hierbij : «Niet het vele is goed, maar het goede is veel.» Documentatie en illustratie krijgen een functionele plaats. Is er een vertelhoek, een leeshoek,? Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 14 van 38

15 Deel IV Info en wegwijzers van A tot Z Aanwezigheidsregister In te vullen bij aanvang van het eerste lesuur van de voor- of namiddag. Gebruik de correcte afkortingen bij afwezigheden. (zie handleiding in het schoolwerkplan) Paraferen, precies onder de laatste leerling, per halve schooldag. Vergeet de dagtotalen niet in te vullen. Steeds op een zichtbare plaats in de klas aanwezig. Laat op het eind van elke maand het register door de directie nazien. Nummer de afwezigheidsbriefjes en bewaar ze alfabetisch per leerplichtig kind in chronologische volgorde in het voorziene mapje. Adreswijzigingen steeds doorgeven aan het secretariaat. Bij het wegvallen van een leerling: trek een rode horizontale lijn tot einde schooljaar. Kleuters zijn niet leerplichtig en moeten hun afwezigheid niet wettigen. Bij brandalarm aanwezigheidregister meenemen. Algemeen Nederlands De voertaal is het Algemeen Nederlands: in de klassen tegen de kinderen, tegen elkaar in het bijzijn van de kinderen. Het voorbeeld geven en voornaamheid zijn hier op hun plaats. Bijdrageregeling ouders Bekijk hiervoor het schoolreglement in de onthaalbrochure waar je de richtprijzen vindt. Je kunt de leerlingen niet dwingen tot aankopen van schoolmateriaal. Dit dient steeds voorgelegd te worden aan de directie. Brandveiligheid evacuatie Ga na waar de brandblusapparaten zich bevinden en kijk hoe ze werken. Bestudeer het evacuatieplan en de pictogrammen en leg het ook uit aan de kinderen. Regelmatig brengen we ons evacuatieplan in de praktijk.evacuatieplan en richtlijnen hangen in elke klas bij de uitgang. Versper de evacuatiewegen niet, zowel in je klas als in de gang. Pictogrammen Reddingspictogram uitgang Ze duiden de richting aan van een uitgang die gewoonlijk in het gebouw gevolgd wordt. De kleur is steeds groen met een wit symbool. Naar links Uitgang zelf Naar rechts Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 15 van 38

16 Reddingspictogram nooduitgang Ze duiden de richting aan van een nooduitgang die dient gevolgd te worden in geval de gebruikelijke uitgang onbruikbaar is. De kleur is steeds groen met een wit symbool. Naar links Nooduitgang zelf Naar rechts Informatiepictogram uitgang Deuren die naar binnen toe open gaan worden aangeduid met onderstaand pictogram. De kleur is steeds wit met een zwart symbool. Beschermingspictogram brandblusser en haspel Pictogrammen die het materiaal voor brandbestrijding aanduiden, zijn steeds rood met een wit symbool. Brandblusser Haspel Praktisch gebruik van een brandbestrijdingsmiddel Gebruik van een poederblusapparaat 1. Veiligheid wegnemen 2. Knop indrukken 3. Richten op de basis van de vlammen (3 à 4m) Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 16 van 38

17 Gebruik C02-blusapparaat 1. Veiligheid wegnemen 2. Knop indrukken 3. Richten op de basis van de vlammen (1 à 2m) 4. NOOIT op personen richten (-79 C)! 5. Enkel aan de geïsoleerde handgreep vasthouden Gebruik haspel 1. Toevoerkraan openen 2. Veiligheid wegnemen 3. Slang ontrollen 4. Op de basis van de vlam richten 5. Debiet regelen met de regelkraan Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 17 van 38

18 Evacuatieprocedure U staat voor de klas U staat niet voor de klas U ontdekt de brand stuur een leerling (of verwittig een collega) naar de directeur, bij afwezigheid naar het secretariaat laat de klas nooit alleen! gaat het om een klein brandje probeer het dan te blussen, maar neem geen risico verwittig de directeur, bij afwezigheid verwittigt het secretariaat gaat het om een klein brandje probeer het dan te blussen, maar neem geen risico U hoort het alarmsignaal Stel de kinderen gerust Sluit de ramen van het lokaal Licht niet aan- of uitschakelen Neem een aanwezigheidslijst mee Laat leerlingen niets meenemen Leid de leerlingen rustig de klas uit Sluit de deur en laat de leerlingen achter elkaar de afgesproken route nemen Zorg dat ze doorstappen, maar verhinder lopen Laat hen bij sterke rookontwikkeling gebukt lopen of zelfs kruipen Begeleid hen naar de verzamelplaats en hou de groep bij elkaar Groepeer de leerlingen per jaar Stel de leerlingen alfabetisch op Tel de leerlingen Meld de aantallen en eventuele vermisten aan de leiding evacuatie Verlaat de verzamelplaats niet zonder toestemming van de leiding evacuatie Ga direct naar de verzamelplaats Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 18 van 38

19 Burgerlijke aansprakelijkheid De school heeft een polis BA voor de personeelsleden. Dit ontslaat echter niemand van zijn verantwoordelijkheid. Je laat de groep kinderen die je is toevertrouwd NOOIT alleen! Als je wegens overmacht je klas of leerlingengroep moet verlaten waarschuw je de dichtstbijzijnde collega. Je bent immers altijd verantwoordelijk als een kind iets overkomt! Communicatie met ouders Indien je aan de kinderen van je klas een bericht wil meegeven naar huis, laat dan eerst de directie of beleidsmedewerker lezen wat je wil meedelen. Berichten in klas- of schoolverband worden gemeld in het agenda. Communicatie met directie Breng de directie op hoogte van ongewone voorvallen met collega s of kinderen. Didactisch materiaal Didactisch materiaal is duur, draag er zorg voor! Alle gemeenschappelijk materiaal dien je steeds zelf op de afgesproken plaats terug te bezorgen. Discretie Je praat nooit over collega s, kinderen of ouders in het bijzijn van kinderen of derden. Wees zeer discreet! Ook het arbeidsreglement verbiedt roddelen! Duobaan - verlofregeling Er wordt regelmatig en structureel overleg met je duo-partner verwacht. Noteer dit in een duo-boek. Beide partners moeten de klasagenda volledig in hun bezit hebben. Wie deeltijds werkt, wordt verwacht op alle personeelsvergaderingen, oudercontacten, studiedagen, MDO s (= schoolopdracht) Wie bijverdient, vult een cumulatieverklaring in. Sommige verloven zullen geweigerd worden als de goede werking van de school of de optimale pedagogische begeleiding van de kinderen in het gedrang komt. Welke uren of dagen vrij worden genomen wordt bepaald door het schoolbestuur, rekening houdend met de goede werking van de school en de meest optimale pedagogische begeleiding van de leerlingen. Dit kan ook betekenen dat iemand die een verlof of afwezigheid vraagt, in een andere klas of leerlingengroep terecht komt. Een toegestaan verlof moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd via een document dat je vraagt op het secretariaat. Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 19 van 38

20 Elektrische toestellen Stekkers Laat de stekker nooit door de leerlingen in het stopcontact steken. Trek de stekker zelf uit het stopcontact, niet aan het snoer trekken. Indien het stopcontact loskomt, laat het weten aan de directie. Verlengkabels verdeeldozen Controleer de goede staat van het gebruikte materiaal. Bij gebruik van meerdere of zware toestellen: rol de verlengkabel volledig van de haspel. Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels en/of verdeeldozen met aarding. Ga na of er kindbeveiliging aanwezig is (de contactopeningen zijn afgeschermd). Let op struikelgevaar bij het gebruik van verlengkabels. Versper zeker de vluchtweg niet! Toestellen Waterverwarmingstoestellen: o Buiten bereik van de leerlingen! o Zorg dat de elektrische leiding niet overbelast geraakt. Computers: o Laat op de correcte manier aan- en uitschakelen. Vergeet het scherm niet uit te schakelen, indien dat afzonderlijk moet gebeuren. o U dient zelf in te staan voor de reiniging van computers en schermen. Videoapparatuur: o Vergeet de apparaten na gebruik niet uit te schakelen. o Spoel de gebruikte videobanden terug naar de beginpositie. Lijmpistolen: o Vergeet deze zeker niet uit te schakelen. o Leg het pistool op een veilige ondergrond, buiten het bereik van de kinderen. Oventjes, percolators, o Overbelast de leidingen niet. o Veilige plaatsing op stabiele ondergrond. o Uitschakelen! VAKANTIEPERIODE / ONWEERSDREIGING = STEKKERS UITTREKKEN!!!! Energie besparen Maak van energiebewustzijn een zaak van de hele school; betrek de kinderen erbij, van klein tot groot. Vermijd sluipverbruik: Laat geen tv s, computerschermen, luidsprekers, pc s enz. staan in de stand-by modus. TL-lampen zijn de zuinigste verlichting, ze zijn nog zuiniger dan spaarlampen, zeker de nieuwere armaturen met een elektronische ballast. De zuinigste lamp is echter deze die niet brandt. (speeltijd: lichten uit!) Soms is het niet nodig dat alle lampen branden in je klas. Verlucht verstandig: beter een korte tijd het raam volledig op dan het raam of een deur op een kiertje te laten staan. Tocht vermijden! (meld tochtkieren aan de preventieadviseur of bij de directeur) Verwarm doordacht: schoolgebouwen zijn meestal veel slechter geïsoleerd dan woonhuizen! Zet de verwarming s nachts 5 tot 10 graden lager (turnzaal overdag 15, klas ). Gasradiatoren s avonds op 1 of op waakvlam. Houd de buitendeur (gangen) dicht! Onthaalbrochure scholengemeenschap TABOR versie september 2011 Pagina 20 van 38

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Pedagogisch project Ziekenhuisschool INKENDAAL type 5 1 Schooleigen pluralistisch opvoedingsproject onderwijs is een onvervreemdbaar mensenrecht. de ziekenhuisschool is er voor iedereen ( geen lid van

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. II Pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe Opvoedingsproject Je mag zijn wie je bent En zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden Die je in je aanleg bent Maar zoals je je nog niet kunt vertonen En je mag het worden op jouw wijze

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 1 INHOUDSOPGAVE Pedagogisch project Opdracht 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 3 Opdracht 2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Nadere informatie

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Via vijf opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen werken aan 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit (opdracht 1)

1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit (opdracht 1) INHOUD Inhoud 1 Vooraf 3 Inleiding 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit (opdracht 1) 1.1 De reflectie over de visie op mens en wereld 1.2 De doorwerking van de identiteit in de schoolwerkplanning

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject. Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1

Deel 1. Opvoedingsproject. Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1 Deel 1 Opvoedingsproject Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1 HET OPVOEDINGSPROJECT VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS MAASMECHELEN-ZUID (KBM-Z). Als katholieke basisscholen willen we ons profileren als

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KODB VZW

ONTHAALBROCHURE KODB VZW ONTHAALBROCHURE KODB VZW 1. Welzijnswet 1.1 Omstandigheden - arbeidsveiligheid - bescherming gezondheid werknemer - psychosociale belasting - ergonomie - arbeidshygiëne - verfraaiing van de werkplaatsen

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan 1. (17) Wegwijzers voor goed kleuteronderwijs In het eerste deel worden de wegwijzers naar goed kleuteronderwijs beschreven. Het zijn de sleutelbegrippen uit

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Ons opvoedingsproject Vrije Zelfstandige Kleuterschool Melsele Een school met kiemkracht Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke

Nadere informatie

Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool

Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool Kleuters onderwijzen is een boeiende opgave. Heel wat kleuterleid-st-ers zetten zich reeds jaren met veel enthousiasme in om te werken aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school!

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! Telefoon: 015 29 84 78 Fax: 015 29 84 37 Email: frans.schroons.mb@kerknet.be ~ 1 ALGEMENE INFORMATIE i.v.m. BEWEGINGSOPVOEDING OP SCHOOL. De voornaamste

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

Vooraf 3. Inleiding 4

Vooraf 3. Inleiding 4 1 INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Wat we willen realiseren 1. Werken aan een schooleigen identiteit. 5 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk 8 aanbod. 3. Werken aan een stimulerend

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk

VBS DUINEN. OPEN SCHOOL aan zee. krachtig LEREN. TALENT stimuleren. brede ZORG. SAMEN sterk VBS DUINEN OPEN SCHOOL aan zee Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen. We hebben respect voor en gaan de verrijking

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGS- PROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGS- PROJECT VRIJE KLEUTERSCHOOL PAGADDER SINT-MAARTENLAAN 6 3550 HEUSDEN-ZOLDER ' +! 011 / 57 26 30 0476 36 26 30 : info@vkspagadder.be website : www.pagadder.info ONS EIGEN OPVOEDINGS- PROJECT Als katholieke school

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

2. Het opvoedingsproject

2. Het opvoedingsproject 2. Het opvoedingsproject Het opzet en de opvatting van ons opvoedingsproject staan omstandig en gestructureerd uitgeschreven in een document dat aan al onze directies, leerkrachten en opvoeders als leidraad

Nadere informatie

VADEMECUM voor LEERKRACHTEN (SWPol A.4.)

VADEMECUM voor LEERKRACHTEN (SWPol A.4.) VADEMECUM voor LEERKRACHTEN (SWPol A.4.) Deze bundel wil een houvast zijn voor elke leerkracht die aan onze school verbonden is voor lange of voor korte tijd. De onderwijzer of kleuterleider vindt er alle

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs 1. In de tweede en/of derde week van september komt de muzische vormer een halve dag naar uw school voor een intakegesprek. Doelstellingen:

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen

Evacuatierichtlijnen Schooljaar 2017 2018 Evacuatierichtlijnen Evacuatierichtlijnen 2017 2018 v20170825 Toelichting Onze school doet inspanningen om het risico op een noodtoestand te minimaliseren. Risico s kunnen echter nooit

Nadere informatie

We zijn een katholieke basisschool

We zijn een katholieke basisschool 1 We zijn een katholieke basisschool Als katholieke basisschool willen we pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding bieden geïnspireerd op de figuur van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

VBS Gravenbos MISSIE SYNTHESE

VBS Gravenbos MISSIE SYNTHESE VBS Gravenbos MISSIE SYNTHESE OPEN VOOR We zijn een katholieke school en staan, in wederzijds respect, open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten. ZIN OM We werken

Nadere informatie

Catalogus UITGEVERIJ LICAP CVBA. basisonderwijs buitengewoon onderwijs. Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be

Catalogus UITGEVERIJ LICAP CVBA. basisonderwijs buitengewoon onderwijs. Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be Catalogus 2014 2015 basisonderwijs buitengewoon onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be UITGEVERIJ LICAP CVBA Basis onderwijs Schoolagenda's 'Mijn eerste agenda' is een schoolagenda geschikt

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

1 PEDAGOGISCH PROJECT

1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL II: Pedagogisch project 1 PEDAGOGISCH PROJECT Een school is een levenloos gebouw. Onze school, De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.

Nadere informatie

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Paradoxen 1. Visie ontwikkelen vanuit OKB/EOP 2. Koppelen aan het OWP 3. Via doelen en acties planmatig

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Opvoedingsproject VBS De Bloesem

Opvoedingsproject VBS De Bloesem Opvoedingsproject VBS De Bloesem Als uitgangspunt voor ons opvoedingsproject nemen wij het beeld van 'de zaaier'... De elementen van dit schilderij staan symbool voor de 5 opdrachten die we wensen na te

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Gemeentelijke Lagere School Jongslag

Gemeentelijke Lagere School Jongslag Gemeentelijke Lagere School Jongslag Betreft: Ons pedagogisch project Een pedagogisch project is een opvoedingsproject. Bij het opstellen ervan moet je niet over één nacht ijs gaan. Er wordt over nagedacht.

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs 1 Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs Met voorliggend document willen we alle aspecten van de functie van leraar in de evaluatie betrekken. Met deze brede evaluatie willen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS Instelling: 122259... FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /24 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS LOKEREN & MOERBEKE-WAAS Vrijheidsplein 25 9160 Lokeren Tel 09 348 13 00 Fax 09 339 08 36 codi@kabaolok.be instellingsnummer: 122333 nummer vereniging: 24623.2001 ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

ONS VERHAAL Onze school is een katholieke school die openstaat voor alle kinderen. We beleven universele waarden in het spoor van Jezus.

ONS VERHAAL Onze school is een katholieke school die openstaat voor alle kinderen. We beleven universele waarden in het spoor van Jezus. Pagina1 vrije kleuterschool Bossuit missie van de school ONS VERHAAL Onze school is een katholieke school die openstaat voor alle kinderen. We beleven universele waarden in het spoor van Jezus. MIJN TALENT

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

DEEL 1: OPVOEDINGSPROJECT DE VIJF PIJLERS VAN ONZE SCHOOLVISIE VANUIT DE FIGUUR VAN PATER DAMIAAN

DEEL 1: OPVOEDINGSPROJECT DE VIJF PIJLERS VAN ONZE SCHOOLVISIE VANUIT DE FIGUUR VAN PATER DAMIAAN DEEL 1: OPVOEDINGSPROJECT DE VIJF PIJLERS VAN ONZE SCHOOLVISIE VANUIT DE FIGUUR VAN PATER DAMIAAN identiteit IK DOE en IK SPREEK Damiaan doet wat hij gelooft. Hij toont en vertelt waar hij zijn inspiratie

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

Werken aan menswording

Werken aan menswording 2 Ons opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

Schoolvisie Basisschool De Komme

Schoolvisie Basisschool De Komme Schoolvisie Basisschool De Komme Laatste update juni 2010, januari 2016 We vragen al snel: Kent hij Grieks of Latijn? Schrijft hij poëzie of proza? Maar of hij beter of wijzer is geworden, wat toch het

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem GVB Egem Molenakker 97 8740 PITTEM-Egem Pittem, 17/02/2014 (de school maakt deel uit van VZW Vrij Basisonderwijs Pittem en Egem, Koolskampstraat 4, 8740 Pittem) Betreft : Vacature voor directeur (m/v)

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016.

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016. V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs D. de Haenelaan 10-8630 VEURNE OPENSTELLING VOOR EEN FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V) ZONDER LESOPDRACHT VRIJE KATHOLIEKE BASISSCHOOL, Brugsesteenweg 77 te 8630 Veurne Datum:

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene V.K.B.B.- V.Z.W. Peter Benoitlaan 13 8450 Bredene 25-06-2012 Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene Geachte Heer, Mevrouw Het Schoolbestuur

Nadere informatie

Ons eigen opvoedingsproject. Opvoedingsproject Sancta Maria kleuterschool en lagere school

Ons eigen opvoedingsproject. Opvoedingsproject Sancta Maria kleuterschool en lagere school Ons eigen opvoedingsproject Opvoedingsproject Sancta Maria kleuterschool en lagere school Deze tekst is ontstaan vanuit bijeenkomsten en besprekingen onder leerkrachten en directies van kleuterschool en

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van administratief directeur in de Don Bosco

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Instelling.. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT KINDERVERZORGER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttredingbinnen de scholengemeenschap

Instelling.. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT KINDERVERZORGER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttredingbinnen de scholengemeenschap Instelling.. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT KINDERVERZORGER Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttredingbinnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar Schooljaar 2016-2017 V20160916 Evacuatierichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen.

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen. Tweede graad 2013-09-02 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de start van het schooljaar op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS Beginnende leerkrachten SAS Bestuurlijk niveau Beide congregationele schoolbesturen nemen initiatieven om beginnende leerkrachten te laten kennismaken met het pedagogisch project

Nadere informatie

Doorniksesteenweg Bossuit

Doorniksesteenweg Bossuit Doorniksesteenweg 557 27-09-2013 8583 Bossuit Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 10 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Kleuterschool Bossuit, Doorniksesteenweg 557 8583 Bossuit Geachte Heer,

Nadere informatie

De schooleigen visie op zorgbeleid

De schooleigen visie op zorgbeleid De schooleigen visie op zorgbeleid 1. Het christelijk opvoedingsproject is het uitgangspunt voor onze visie op zorg. We willen alle kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau optillen, hen klaar maken

Nadere informatie

10 oktober samen met MENTOREN

10 oktober samen met MENTOREN 10 oktober 2017 2 BaKO on the MOVE samen met MENTOREN Programma Deel 1 (klasgroepen) SAMEN taal geven aan de nieuwe opleidingsvisie De beheersingsniveaus Leren in de opleiding (inhouden van 2 BaKO) Deel

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKRACHT BEWEGINGSOPVOEDING Bijlage 4 April 2012

LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKRACHT BEWEGINGSOPVOEDING Bijlage 4 April 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKRACHT BEWEGINGSOPVOEDING Bijlage 4 April 2012 Naam leerkracht Datum Klas Activiteit

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool te Wevelgem (Gullegem)

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool te Wevelgem (Gullegem) Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Eerste hulp voor starters

Eerste hulp voor starters Eerste hulp voor starters Checklist voor de start van een goed schooljaar Karolien Verhoest Saartje Schyvens Berdien Van Lint In deze checklist vind je verschillende zaken die je best even navraagt tijdens

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels V.Z.W. Sint-Lodewijk Brugge Magdalenastraat 30 8200 Sint-Andries 21/03/2013 Geachte directie, Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKACHT BEWEGINGSOPVOEDING KLEUTER Bijlage 3 April 2012

LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKACHT BEWEGINGSOPVOEDING KLEUTER Bijlage 3 April 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL LEIDRAAD VOOR EEN KLASBEZOEK BIJ DE LEERKACHT BEWEGINGSOPVOEDING KLEUTER Bijlage 3 April 2012 Naam leerkracht Datum Klas Activiteit

Nadere informatie

Het stappenplan van ons zorgbeleid

Het stappenplan van ons zorgbeleid Het stappenplan van ons zorgbeleid Begeleidingstraject op onze school Fase 0 : Fase van goede preventieve basiszorg De klastitularis staat in voor de EERSTELIJNSZORG ALGEMENE ZORG. Hij/zij zorgt voor een

Nadere informatie