FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving is een gemeenschappelijke basistekst voor Scholengemeenschap Sint-Nicolaas S.O. en kan door de individuele schoolbesturen nog worden aangevuld met meer individuele taken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de relatie tussen het volume van de opdracht en de terbeschikkinggestelde middelen. De doelgroep van de mentor-coach is prioritair: de beginnende leerkracht (aanvangsbegeleiding), de 'leerkracht in opleiding' (LIO in het gewoon S.O.), de interimaris (deze groepen noemen we verder in de tekst 'beginnende leerkrachten', afgekort als 'BL' - zowel in enkelvoud als meervoud) en de stagiair. Afhankelijk van de ter beschikking gestelde middelen kan er ook minder of meer aandacht gaan naar de meer ervaren leerkracht die voor het eerst op school komt. In de punten 1 (doelgroep) en 2 (kerntaken van de mentor-coach) kan de I.M. haar prioriteiten bepalen in relatie tot de ter beschikking gestelde middelen en in afspraak met de de mentor-coach. Belangrijk: bij decreet werd bepaald dat maximum de helft van de opdracht uit mentoruren mag bestaan. 1. Doelgroep (aan te kruisen) Beschikbare middelen: BPT-uren O Beginnende leerkrachten O Stagiairs O Ervaren leerkrachten die voor het eerst op school komen

2 2. Kerntaken van de mentor-coach (aan te kruisen) O Onthaal van nieuwe leerkrachten O Begeleiding bij klasmanagement en verwerving van tucht O Begeleiding bij het realiseren van een efficiënte les- en jaarplanning O Begeleiding bij oudercontacten O Begeleiding bij het hanteren van leerinhouden en didactische werkvormen O Begeleiding bij het hanteren van evaluatieinstrumenten voor leerlingen O Begeleiding bij de zelfevaluatie O Organisatie van de stages 3. Algemene competenties * zelf voldoende leservaring hebben * zelf nog voor de klas staan * zelf voldoende inzicht hebben in de cluster van competenties waarover een leerkracht moet beschikken * nascholen, kennis hebben van de APR's, op de hoogte blijven van de onderwijsactualiteit, contacten onderhouden met de lerarenopleidingen * discreet omgaan met vertrouwelijke informatie * gesprekken niet voeren in het bijzijn van derden * een grondige kennis hebben van de schoolstructuur, het schoolwerkplan en van het school organogram. Ook de rol van de scholengemeenschap kunnen duiden * de BL introduceren in de cultuur, werking en structuur van de school en de scholengemeenschap

3 4. In relatie tot de beginnende leerkracht (BL) (zie punt 1) * informatie geven over de schoolcultuur * uitleggen hoe er met sancties wordt omgegaan, informatie geven i.v.m. omgangsvormen, toelichten van hiërarchische lijn, * ondersteunend en motiverend kunnen werken in een respectvolle, dialogale en niet-hiërarchische relatie * de BL informeren en wegwijs maken in het uitvoeren van administratieve en plannende taken (jaarplanning, lesvoorbereiding, rapportering, ) op een collegiale manier * kunnen relativeren * niet steeds jezelf als norm nemen bij de begeleiding van een BL * luisterbereid zijn * in eerste instantie luisteren en bevragen * geduldig zijn * de BL voldoende tijd gunnen om de groeien * in staat zijn om op een positieve en ondersteunende manier feedback te geven * niet beoordelend maar ondersteunend en bemoedigend spreken, een alternatieve aanpak voorstellen zonder dwang * beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden * bij contacten voldoende tijd nemen om een degelijke uitleg te geven * zowel individueel als groepsgericht kunnen werken * zowel individuele gesprekken als teamvergaderingen met de BL plannen * beschikken over een goede vergadertechniek * inhoud en tijdsgebruik goed bewaken tijdens vergaderingen * zowel informele als formele contacten kunnen ontwikkelen * voldoende beschikbaar zijn om ook op informele momenten contact te hebben met de BL * zelfreflectie bij BL stimuleren * een concreet instrument aanreiken om gestructureerd aan zelfreflectie te doen * een evenwichtige plaats kunnen vinden tussen andere begeleidende activiteiten en instanties (inspectie, pedagogische begeleiding, directie, ) * het eigen handelen regelmatig evalueren, eventuele klasbezoeken gebeuren in overleg met de BL, activiteiten worden voldoende gespreid * de BL kunnen doorverwijzen daar waar nodig * doorverwijzen naar directie, vakcollega, secretariaat, personeelsdienst,

4 5. In relatie tot de stagiair en de lerarenopleiding (zie punt 1) * Ondersteunend en motiverend kunnen werken in een respectvolle en dialogale relatie * beschikken over voldoende discretie, relativeringsvermogen, luisterbereidheid, geduld en communicatieve vaardigheden * de stagiair wegwijs maken in de school en kennis laten maken met de vakmentoren * zie punt 3 * zelfreflectie bij de stagiair stimuleren * zie punt 3 * de stagiair kunnen doorverwijzen daar waar nodig * zie punt 3 * een genuanceerd rapport kunnen uitbrengen bij de directie en de instelling voor * volgens afspraak met de vermelde instanties lerarenopleiding * kunnen overleggen met de verantwoordelijken van de instellingen voor * contactmomenten hebben met de verantwoordelijken voor de lerarenopleiding. lerarenopleiding In afspraak te doseren. 6. In relatie tot de school * zelf een loyale medewerker zijn in de eigen school * een positieve houding aannemen tegenover directie en schoolbestuur * voldoende aanwezig en bereikbaar zijn in de school * enkele vaste momenten plannen waarop je bereikbaar bent in de school * voldoende kennis hebben van het opvoedingsproject * daar waar relevant het opvoedingsproject kunnen expliciteren, dit eventueel uitdiepen met directies of schoolbestuur * voldoende voeling hebben met de schoolcultuur * een rondleiding geven in de school, gekleurd met de 'couleur locale' 7. In relatie tot de directie * een loyale houding aannemen tegenover directie en schoolbestuur * bepaalde eisen van de directie op een positieve manier expliciteren aan de BL * diplomatisch kunnen handelen * steeds verzoenend en eventueel bemiddelend optreden * noden en behoeften van BL kunnen verwoorden * verslag uitbrengen over het algemeen welbevinden van BL in de school * regelmatig verslag uitbrengen van de eigen activiteiten als mentor * twee maal per schooljaar een activiteitenverslag uitbrengen * niet de rol van evaluator aannemen * geen formele functionerings- of evaluatie gesprekken voeren met de BL * geen rol spelen in de formele evaluatie * geen 'beoordelingsverslagen' uitbrengen aan de directie

5 8. In relatie tot de andere collega's * team vormen met de eventuele andere mentoren in de school of I.M. * overlegmomenten inbouwen met de andere mentoren, deelnemen aan intervisie, afspraken maken, ervaringen en know-how delen * loyaal en collegiaal zijn tegenover de verschillende vakleerkrachten * de contacten niet beperken tot de BL * de deskundigheid van elke vakleerkracht respecteren * daar waar nodig de BL doorverwijzen naar een vakcollega * collega tussen de collega's blijven * de normale engagementen in de school solidair blijven opnemen 9. In relatie tot de scholengemeenschap * bereid tot intervisie met de collega's van de SG * deelnemen aan de schooloverstijgende vergaderingen voor mentoren * bereid zijn tot navorming al of niet op niveau SG * bereid zijn om know-how te delen met collega's Naam + handtekening directeur: Naam + handtekening mentor-coach:

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314 1. Algemeen. De functieomschrijving wilden we beknopt & concreet maken om volgende redenen : Ze moet bruikbaar zijn op de 1 e personeelsvergadering waar we telkens ongeveer 20 minuten informeren en overleggen.

Nadere informatie

KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING

KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING DOMEINEN DOELEN COMPETENTIES MENTOR eigenschappen die de mentor tracht te verwerven en te optimaliseren ALGEMEEN Beginnende leraren laten

Nadere informatie

Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school

Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school Ontwerp van type aanvangsbegeleidingsplan voor het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe leraren op de school Aankomst van nieuwe leerkracht Einde augustus ACTIVITEITEN Ontvangst en onthaal

Nadere informatie

1. Inleiding. Ons traject berust op 3 principes :

1. Inleiding. Ons traject berust op 3 principes : 1. Inleiding Ons traject berust op 3 principes : Tijdens het 1 e trimester willen we vooral de nadruk leggen op de kennismaking. Daarmee bedoelen we vertrouwd worden met elkaar, met oudere starters, met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR 1 FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR Naam personeelslid: School en instellingsnummer: Scholengemeenschap: Schoolbestuur: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen - Inleiding

Functiebeschrijvingen - Inleiding Functiebeschrijvingen - Inleiding Elke functiebeschrijving van directielid, leraar, opvoeder, administratief personeel, technisch adviseur,.. vertrekt van: - de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs

Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs 1 Bijlage: Mogelijke evaluatiecriteria voor leraren secundair onderwijs Met voorliggend document willen we alle aspecten van de functie van leraar in de evaluatie betrekken. Met deze brede evaluatie willen

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

ECTS- FICHE. L.Fret, H. Hicketick, S. Van Schoubroeck

ECTS- FICHE. L.Fret, H. Hicketick, S. Van Schoubroeck Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche Communicatievaardigheid Code: COMM Cluster: 1 Academiejaar: 2017-2018 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Naam personeelslid: School en instellingsnummer: Scholengemeenschap: Schoolbestuur: Evaluator(en): DEEL 1: ALGEMEEN GEDEELTE Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING: Directeur FUNCTIEBESCHRIJVING: Directeur School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: directeur Bijkomende gegevens:

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling Halle Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling 62 onderwijzend personeelsleden - klassentitularissen - 3 leermeesters LO / 5 leerkrachten levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Uitdagingen voor de professionalisering en de loopbaan van leerkrachten. Geert Devos.

Uitdagingen voor de professionalisering en de loopbaan van leerkrachten. Geert Devos. Uitdagingen voor de en de loopbaan van Geert Devos www.steunpuntssl.be Systeem van Effectieve Effectieve Focus op lespraktijk en leren van leerlingen Actief leren Observatie expert leraren met feedback

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR Naam personeelslid: School en instellingsnummer: Scholengemeenschap: Schoolbestuur: Eerste evaluator: Tweede evaluator: DEEL 1: ALGEMEEN GEDEELTE Functiebeschrijvingen,

Nadere informatie

DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN EEN FUNCTIONERINGS-/(ZELF)-EVALUATIEGESPREK

DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN EEN FUNCTIONERINGS-/(ZELF)-EVALUATIEGESPREK DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN EEN FUNCTIONERINGS-/(ZELF)-EVALUATIEGESPREK * Inleiding Beste collega s van het ondersteunend personeel, Dit document kan dienen als achtergrond en inspiratiebron bij: -

Nadere informatie

HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN MENTOR (PERSONEELSCATEGORIE BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL) HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Van de leerkracht wordt verwacht dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving leraar

Functiebeschrijving leraar Functiebeschrijving leraar Deze functiebeschrijving is een aanvulling op het geldende arbeidsreglement en het algemeen reglement van de personeelsleden van het Katholiek Onderwijs. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS. Naam:... Adres: Stamboeknummer:...

Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzer ASV-LO

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzer ASV-LO FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzer ASV-LO Instelling: BuLO Klim-op instellingsnummer 25841 naam:.. adres:.. stamboeknummer:. opdrachtbreuk:.. vastbenoemd:. eerste indiensttreding eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Taken en wijze van uitvoeren 2.1 Beleidsvoorbereiding en advisering

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Taken en wijze van uitvoeren 2.1 Beleidsvoorbereiding en advisering FUNCTIEBESCHRIJVING directeur School: Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Kortenberg Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg Nummer scholengemeenschap: 120626 Personeelslid:

Nadere informatie

MODEL VAN FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORGER. Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING. Opgemaakt op... Naam:.. Adres:..

MODEL VAN FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORGER. Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING. Opgemaakt op... Naam:.. Adres:.. MODEL VAN FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORGER Instelling: 122259 FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORGER Opgemaakt op... Naam:.. Adres:... Stamboeknummer:.. Opdrachtbreuk:../24 Vast benoemd: Ja/Neen Eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

STATIONSSTRAAT, LANAKEN. Ondernemingsnummer. RPR Tongeren Inhoud... 1 INLEIDING Domein Algemeen Beleid...

STATIONSSTRAAT, LANAKEN. Ondernemingsnummer. RPR Tongeren Inhoud... 1 INLEIDING Domein Algemeen Beleid... SCHOLENGEMEENSCHAP LANAKEN vzw STATIONSSTRAAT, 232 3620 LANAKEN Ondernemingsnummer RPR Tongeren 0429 305 964 Bankrekening BE86 0682 4701 2850 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTIE INHOUD Inhoud... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator:

School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: School: Gemeentelijke Basisschool Niel Schoolbestuur: Gemeente Niel Instellingsnummer: Scholengemeenschap: SOM Nummer scholengemeenschap: 123001 Personeelslid: Eerste evaluator: Gemeentesecretaris Tweede

Nadere informatie

stafmedewerker Voorjaar 2018

stafmedewerker Voorjaar 2018 Aanwerving stafmedewerker: verantwoordelijk samen met andere stafmedewerkers voor programmatie en planning van het educatieve aanbod, taakverdeling, coaching van medewerkers en interne kwaliteitszorg Voorjaar

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school!

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! Telefoon: 015 29 84 78 Fax: 015 29 84 37 Email: frans.schroons.mb@kerknet.be ~ 1 ALGEMENE INFORMATIE i.v.m. BEWEGINGSOPVOEDING OP SCHOOL. De voornaamste

Nadere informatie

Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:...

Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

ORDENINGSKADER PERMANENTE PRIORITEITEN. 6 kernteams

ORDENINGSKADER PERMANENTE PRIORITEITEN. 6 kernteams ORDENINGSKADER PERMANENTE PRIORITEITEN 6 kernteams Evalueren van leerlingen Vakgroepwerking Actief leren Talita kumi Taalbeleid en GOK Digitale didactiek 1. EVALUATIE EEN GENUANCEERD VERHAAL Pad: www.vicog.be

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale Geïndividualiseerde

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor het ambt van Technisch adviseur-coördinator

Functiebeschrijving voor het ambt van Technisch adviseur-coördinator Functiebeschrijving voor het ambt van Technisch adviseur-coördinator 1. De TAC als lid van het middenkader Kan zelfstandig actie- en uitvoeringsplannen opstellen, opvolgen en afwerken. Stelt kwalitatieve

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

Dossier Functiebeschrijving :

Dossier Functiebeschrijving : p. 1 Dossier Functiebeschrijving : DATUM : BENAMING VAN DE FUNCTIE: GRAAD: FUNCTIONEEL LOOPBAAN: Sportmonitor deskundige B1-B3 NAAM FUNCTIONARIS: AFDELING : Sport NAAM HIËRARCHISCH VERANTWOORDELIJKE :

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING SECRETARIS-SECRETARIAAT. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING SECRETARIS-SECRETARIAAT. 1. Plaats in de organisatie - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT Administratief bediende 1. Plaats in de organisatie Deze administratieve medewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Stagevademecum. Data: - indienen van stageaanvragen vóór 14/06/2018, 19/09/2018, 24/10/2018, 08/01/2019;

Stagevademecum. Data: - indienen van stageaanvragen vóór 14/06/2018, 19/09/2018, 24/10/2018, 08/01/2019; 1 WICO-procedure a De aanvraag Stagevademecum De student doet de aanvraag via www.wico.be. Deze individuele aanvraag is ook vereist wanneer het opleidingsinstituut een gegroepeerde aanvraag heeft ingediend.

Nadere informatie

Specifieke opdracht. Gitok. Taken en verantwoordelijkheden. Technisch adviseur PA. A. Planning en organisatie. B. Begeleiding van het leerproces

Specifieke opdracht. Gitok. Taken en verantwoordelijkheden. Technisch adviseur PA. A. Planning en organisatie. B. Begeleiding van het leerproces Specifieke opdracht Technisch adviseur PA Gitok Taken en verantwoordelijkheden De technisch adviseurs dragen mee algemene directieverantwoordelijkheid. Zij hebben ook specifieke taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Functiebeschrijving technisch adviseur

Functiebeschrijving technisch adviseur Functiebeschrijving technisch adviseur Gitok Taken en verantwoordelijkheden De technisch adviseurs dragen mee algemene directieverantwoordelijkheid. Zij hebben ook specifieke taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

VACATURE. (halftijds) Technisch Adviseur Coördinator

VACATURE. (halftijds) Technisch Adviseur Coördinator WAT DOE JE: - Je coacht en begeleidt een team van technisch adviseurs, systeembeheerders en leerkrachten. - Je stelt taakverdeling op voor TV en PV. - Je participeert actief aan relevante overlegmomenten.

Nadere informatie

Bezinning. Agenda. Bruggen bouwen L DING GEVEN IN EEN SCHOLENGEMEENSCHAP. 6 oktober 2006 Mechelen

Bezinning. Agenda. Bruggen bouwen L DING GEVEN IN EEN SCHOLENGEMEENSCHAP. 6 oktober 2006 Mechelen Agenda EI L DING GEVEN IN EEN SCHOLENGEMEENSCHAP 6 oktober 2006 Mechelen 9.30 Welkom en bezinning. 9.35 Voorstelling project: Verhogen van sociale weerbaarheid van kinderen. door Frans Schroons. 10.00

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING LOKAAL DIENSTENCENTRUM

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING LOKAAL DIENSTENCENTRUM O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Centrumleid(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De centrumleid(st)er

Nadere informatie

de werking van de leerlingenbegeleiding. - Je bent een ankerpunt tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en directie. overlegmomenten.

de werking van de leerlingenbegeleiding. - Je bent een ankerpunt tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en directie. overlegmomenten. GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze website www.gitok.be of mail naar kathyvincent@gitok.be WAT DOE JE? - Je bent mee verantwoordelijk voor de werking van de leerlingenbegeleiding. - Je bent een ankerpunt tussen

Nadere informatie

* schrappen wat niet past

* schrappen wat niet past SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LESEVALUATIEDOCUMENT Gelieve deze tabel in te vullen Naam cursist (lio /stagiair*): Naam vakmentor /stagebegeleider /liobegeleider*: Naam Stageschool/Lioschool*: Graad en leerjaar:

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad Katholieke Scholengemeenschap Sint-Martinus Herk-de-Stad nummer 113381 Functiebeschrijving pedagogisch directeur voor de eerste graad van de Sint-Martinusscholen DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN VISIE PLANNING

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving stafmedewerker Programmatie : verantwoordelijk voor programmatie en planning van het educatieve aanbod, taakverdeling, instroomproces, leerloopbaan- en cursistenbegeleiding I. Missie van het

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep muzikale opvoeding

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep muzikale opvoeding Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep muzikale opvoeding In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep muzikale opvoeding. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Het animatieteam in staat te stellen op een effectieve en kwalitatieve wijze bij te dragen tot:

Het animatieteam in staat te stellen op een effectieve en kwalitatieve wijze bij te dragen tot: O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WZC ANIMATIE Ergotherapeut(e)-animatie 1. Plaats in de organisatie De ergotherapeut-animatie werkt onder leiding van de directeur

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04)

Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04) Departement Sociologie Centrum voor Onderwijssociologie E. Van Evenstraat 2B B-3000 LEUVEN Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04) Geert Devos Veronique Warmoes Jef C. Verhoeven Koen

Nadere informatie

Opvoedingsproject. Nieuwen Bosch Humaniora Gent

Opvoedingsproject. Nieuwen Bosch Humaniora Gent Opvoedingsproject Nieuwen Bosch Humaniora Gent Onze school wil aan jongeren kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden in een hartelijk klimaat van samenwerken en samenleven stimuleren we de leerlingen vanuit

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

collegiale visitatie collegiale visitatie collegiale visitatie Ik zie, ik zie wat jij niet ziet wat is het niet?

collegiale visitatie collegiale visitatie collegiale visitatie Ik zie, ik zie wat jij niet ziet wat is het niet? meer dan een kijkje nemen bij de collega s reinhilde.everts@vsko.be Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Prof. Peter Van Petegem en Paul Cautreels wat is het niet? bij elkaar op visite gaan raadvragen aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakgroep techniek.

Mogelijke opdrachten voor een vakgroep techniek. Mogelijke opdrachten voor een vakgroep techniek. In kolom 1 vind je 61 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Techniek. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan welke items

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding in dialoog

Loopbaanbegeleiding in dialoog Loopbaanbegeleiding in dialoog Colloquium Mechelen-Brussel 29 november 2018 Marc Keppens Els Goeminne Dienst Personeel Katholiek Onderwijs Vlaanderen Wat als? er een nieuwe eerste evaluator wordt aangesteld

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke Hoofdtaken De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Hij/zij vult een of meer toegewezen

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Heikamperweg AZ Asten-Heusden

Heikamperweg AZ Asten-Heusden Heikamperweg 1 5725 AZ Asten-Heusden bbs.antonius@prodas.nl www.antonius-heusden.nl Beste geïnteresseerde in de kwaliteiten van BBS. Antonius, Kwalitatief en passend onderwijs verzorgen is een opdracht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE Deze functiebeschrijving bevat de hoofdlijnen van de opdracht van een directielid SG PSOL en biedt een werkkader dat het directielid zal helpen

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale Geïndividualiseerde

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Voorwaarden tot aanstelling in de functie directeur

Voorwaarden tot aanstelling in de functie directeur Voorwaarden tot aanstelling in de functie directeur 1) Ervaring in het deeltijds kunstonderwijs als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel strekt tot aanbeveling; 2) Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs

Nadere informatie

ONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep personenzorg (component huishoudkunde)

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep personenzorg (component huishoudkunde) Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep personenzorg (component huishoudkunde) In kolom 1 vind je 71 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep wiskunde. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT.

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. 25 mei 2016 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. AANGEVULD MET EEN OPDRACHT ALS ZORGCOÖRDINATOR De vrije basisschool de Oefenschool is één van de tien basisscholen van de scholengroep

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool Navormingsaanbod: muzisch werken met kleuters Kleuters hebben zo hun eigenaardigheden. Ze zitten motorisch anders in elkaar dan kinderen of volwassenen, ze denken anders en kijken daardoor op een andere

Nadere informatie

Schema voor functioneringsgesprekken

Schema voor functioneringsgesprekken Instelling: atum:.. Schema voor functioneringsgesprekken Naam:... dres:...... Stamboeknummer:... Opdracht:... Opdrachtbreuk:... /24 Vast benoemd: Ja / Neen antal uren: / 24 . Je globale beleving van je

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL SINT-HENRICUS TORHOUT (80 OF 100 %)

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL SINT-HENRICUS TORHOUT (80 OF 100 %) 29 aug 2018 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL SINT-HENRICUS TORHOUT (80 OF 100 %) De vrije basisschool van Sint-Henricus is één van de dertien basisscholen van de scholengroep Sint- Rembert vzw. De

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep technologische opvoeding.

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep technologische opvoeding. Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep technologische opvoeding. In kolom 1 vind je 61 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep TO. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie