Uw pensioen in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen in het kort"

Transcriptie

1 Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

2 Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt aan deze brochure echter geen rechten ontlenen. Bij twijfel zal het officiële, van toepassing zijnde pensioenreglement bepalend zijn. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Voor wie geldt de pensioenregeling? 5 3. Hoe ziet de pensioenregeling eruit? Ouderdomspensioen in de basisregeling Partnerpensioen voor deelnemers in de basisregeling Wezenpensioen voor deelnemers in de basisregeling Beschikbare Premieregeling Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen (module Excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen, boven grensbedrag-ao) Module risicoplus Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen voor aspirant-deelnemers Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Keuzemogelijkheden Vervroegde pensionering Deeltijdpensionering Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Variatie in pensioenuitkeringen Pensioenpremie Betalingsvoorbehoud Pensioenuitkering Uitbetaling Inhoudingen op uw pensioenuitkering Toeslagverlening Toeslag pensioenrecht (actieve deelnemers) Toeslag pensioenrecht (inactieve deelnemers) Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Pensioen en scheiding Verevening van ouderdomspensioen Vaststelling van bijzonder partnerpensioen Waardeoverdracht Wel of geen waardeoverdracht Waardeoverdracht aanvragen Informatieverplichtingen Klachten- en geschillenregeling Nuttige adressen Begrippenlijst 28 Bijlage I. Aangesloten onderneming 30 Stichting Pensioenfonds Staples 3

4 1. INLEIDING Deze brochure gaat over de pensioenregeling bij de Staples ondernemingen in Nederland die van toepassing is vanaf 1 augustus De brochure geeft antwoord op de vragen: wanneer kan ik met pensioen? hoeveel pensioen ontvang ik? wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? Pensioen is uw toekomstige inkomen. Ook is pensioen inkomen voor uw nabestaanden, wanneer u vóór of na de pensioendatum zou komen te overlijden. Het pensioen zal worden uitgekeerd omdat u deelneemt in de pensioenregeling van uw werkgever. Wij vinden het belangrijk om u inzicht te geven in de pensioenregeling die op u van toepassing is. Tenslotte is pensioen één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de HR-afdeling van uw werkgever of met het pensioenfonds. De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Staples. Deze brochure beschrijft alleen de hoofdlijnen van de pensioenregeling. Bijzondere situaties zijn hierin niet opgenomen. Ingeval u specifieke vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen uw HR-afdeling. U kunt ook via de website van het pensioenfonds een sturen aan uw HR-afdeling. 4

5 2. VOOR WIE GELDT DE PENSIOENREGELING? De pensioenregeling geldt voor werknemers van de Staples ondernemingen in Nederland voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel werknemers die in dienst getreden zijn op of na 1 augustus Werknemers van 21 jaar of ouder worden als deelnemer opgenomen in de pensioenregeling. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar komen in aanmerking voor het aspirant-deelnemerschap. Stichting Pensioenfonds Staples 5

6 3. HOE ZIET DE PENSIOENREGELING ERUIT? De basispensioenregeling is een middelloonregeling ( module middelloon ). De basisregeling heeft de vorm van een uitkeringsovereenkomst, dat wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoe hoog de pensioenuitkering wordt. Deelnemers hebben aanspraak op: een ouderdomspensioen; een partnerpensioen; een wezenpensioen; een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u in 2011 meer verdient dan geldt voor u ook de excedentregeling. Deze excedentregeling is een beschikbare premieregeling ( module beschikbare premie ). Aspirant-deelnemers hebben aanspraak op: een partnerpensioen; een wezenpensioen; een arbeidsongeschiktheidspensioen. 3.1 Ouderdomspensioen in de basisregeling Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Dit pensioen wordt levenslang aan u uitgekeerd. Het pensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen is van een aantal zaken afhankelijk. De belangrijkste twee zijn het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling hebt deelgenomen en het salaris dat u tijdens deelname hebt ontvangen. Ieder jaar dat u aan de pensioenregeling deelneemt, bouwt u namelijk een stukje van uw pensioen op. Op de pensioeningangsdatum bestaat uw totale pensioen uit een optelling van de jaarlijks opgebouwde (en eventueel verhoogde) pensioenen. Daarnaast ontvangt u een AOW-uitkering, waarvan de ingangsdatum afhangt van uw geboortejaar en maand. De hoogte van uw ouderdomspensioen wordt als volgt berekend: a) het pensioengevend jaarsalaris Uw pensioengevend jaarsalaris bestaat uit het totaal vast jaarinkomen bestaande uit het vast overeengekomen salaris per jaar plus de vakantietoeslag tot een maximum van

7 Het is mogelijk dat uw werkgever afgesproken heeft om ook andere loonbestanddelen mee te tellen, zoals een 13de maand, vaste eindejaarsuitkering, provisie, commissie, ploegentoeslag, consignatietoeslag en persoonlijke toeslag. U kunt dit navragen bij uw werkgever. b) de franchise Over een deel van uw pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op. De pensioenregeling houdt er namelijk rekening mee dat u ook recht heeft op een AOW-uitkering. Daarom wordt voor de berekening van uw pensioen het pensioengevende jaarsalaris met een bepaald bedrag verlaagd. Dit bedrag, waarover dus geen pensioen wordt opgebouwd, noemen we de franchise. De franchise is voor 2014 vastgesteld op en dit bedrag wordt jaarlijks op 1 mei aangepast. Voor deeltijdwerkers wordt het jaarsalaris eerst berekend op basis van voltijd. Vervolgens wordt de franchise erop in mindering gebracht. De dan vast te stellen pensioengrondslag wordt ten slotte vermenigvuldigd met de geldende deeltijdfactor. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren en het gebruikelijke aantal arbeidsuren bij de werkgever. c) de pensioengrondslag Jaarlijks bouwt u een percentage van de pensioengrondslag op aan pensioen. De pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevende jaarsalaris minus de franchise. Voorbeeld: Pensioengevend jaarsalaris Franchise 1 mei / Pensioengrondslag d) het ouderdomspensioen Jaarlijks bouwt u 1,88% van de dan geldende pensioengrondslag op aan pensioen. Het ouderdomspensioen op uw 65-jarige leeftijd is dus gelijk aan het totaal van de opbouw per jaar en de indexaties. De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengrondslag x opbouwpercentage Stichting Pensioenfonds Staples 7

8 Voorbeeld bij een voltijd dienstbetrekking: Pensioengrondslag x opbouwpercentage = Pensioenopbouw per jaar x 1,88 % = Partnerpensioen voor deelnemers in de basisregeling In de pensioenregeling is ook een partnerpensioen opgenomen. Dit zorgt ervoor dat uw partner financieel verzorgd achterblijft als u komt te overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Dit bedraagt 70% van het vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen plus het tot en met 31 december 2005 opgebouwde partnerpensioen en het vanaf 1 januari 2014 opgebouwde partnerpensioen van 1,4% van de pensioengrondslag per jaar en de indexaties (toeslagen). Als u voor de pensioeningangsdatum overlijdt, ontvangt uw partner naast het tot dat moment opgebouwde partnerpensioen ook een partnerpensioen op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag en een jaarlijkse opbouw van 1,4% in de veronderstelling dat u tot de leeftijd van 65 jaar in dienst was gebleven. Het partnerpensioen wordt toegekend aan de gehuwde partner, de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner, of de partner met wie u ongehuwd samenwoont en die voldoet aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. 3.3 Wezenpensioen voor deelnemers in de basisregeling In de pensioenregeling is ook een wezenpensioen opgenomen. Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Dit wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Dit wordt uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Het wezenpensioen per kind bedraagt 14% van de som van het vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd met het per 31 december 2005 opgebouwde ouderdomspensioen; plus 20% van het vanaf 1 januari 2014 opgebouwde partnerpensioen en de indexaties (toeslagen). 8

9 Als u vóór de pensioeningangsdatum overlijdt, bedraagt het wezenpensioen 14% van het tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen plus 20% van het tot de overlijdensdatum opgebouwde partnerpensioen plus 20% van het partnerpensioen op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag in de veronderstelling dat u tot uw 65e in dienst was gebleven. Bij meerdere kinderen wordt in totaal aan wezenpensioen maximaal 70% van het behaalbare ouderdomspensioen uitgekeerd. 3.4 Beschikbare Premieregeling Voor het salarisdeel boven geldt een beschikbare premieregeling ( module beschikbare premie ). Vanaf 1 januari 2006 wordt het grensbedrag van bevroren, dat wil zeggen: niet meer verhoogd. Dit blijft zo tot een bedrag van inclusief indexaties hoger is dan Na die tijd wordt het grensbedrag jaarlijks verhoogd met de loonindex. Via deze excedentregeling wordt over het salarisdeel boven dit bedrag een premie beschikbaar gesteld voor de aankoop van extra pensioen. De premie is een percentage van het pensioengevend salaris boven het grensbedrag. Leeftijd op 1 januari Premiepercentage ,0 % ,3 % ,9 % ,8 % ,2 % ,1 % ,9 % ,6 % ,8 % Voor iedere deelnemer die deelneemt aan de beschikbare premieregeling, wordt door het pensioenfonds bij een vermogensbeheerder een rekening geopend. Deze rekening staat weliswaar op naam van het pensioenfonds, echter het spaarsaldo is specifiek bestemd voor de deelnemer. De vermogensbeheerder belegt vervolgens de ingelegde premies volgens een bepaalde beleggingsmix. Het pensioenfonds biedt u een standaardbeleggingsmix aan. Deze beleggingsmix wordt naarmate de pensioendatum nadert zodanig aangepast dat naar het oordeel van het bestuur een maximale zekerheid van periodieke pensioenuitkeringen wordt bereikt. Stichting Pensioenfonds Staples 9

10 Als u geen gebruik wilt maken van de standaardbeleggingsmix, maar u wilt op een andere wijze binnen de door de vermogensbeheerder aangeboden mogelijkheden beleggen dan wordt er een klant- en risicoprofiel opgesteld. Dit wordt vastgelegd in een klantdossier. Hiervoor zult u een vragenlijst moeten invullen en alle benodigde informatie moeten verstrekken. U wordt vervolgens op basis van uw klant- en risicoprofiel geadviseerd over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum. De Stichting onderzoekt een keer per jaar of uw beleggingen zich binnen de geadviseerde grenzen bevinden. U ontvangt hier informatie over. Het rendement dat gemaakt wordt, komt geheel ten goede aan de rekening van de deelnemer. De enige kosten die in mindering worden gebracht zijn de aan- en verkoopkosten en de kosten inzake switchen. De overige kosten komen voor rekening van het pensioenfonds. Het totaal van premies en behaalde rendementen komt op de pensioendatum beschikbaar voor de aankoop van ouderdoms- en partnerpensioen. De beschikbare premieregeling heeft de vorm van een premieovereenkomst. Het kenmerk van een premieovereenkomst is dat geen pensioenbedrag wordt toegezegd, maar een premiebedrag. Dit premiebedrag wordt belegd. Met de premiestortingen en het daarover behaalde rendement wordt een kapitaal gevormd. Op de pensioendatum moet voor het kapitaal een pensioen worden aangekocht. Omdat de hoogte van het rendement niet van tevoren vaststaat en dus lager kan zijn dan verwacht, kan de hoogte van het kapitaal en het daarvoor aan te kopen pensioen tegenvallen. Dit rendementsrisico komt voor uw rekening. Wat betreft de hoogte van uw pensioen moet u er ook rekening mee houden dat het pensioentarief een onzekere factor is. Met het pensioentarief wordt bedoeld de prijs die op de pensioendatum moet worden betaald om op de pensioendatum 1 euro levenslang ouderdomspensioen aan te kopen. Naast de onzekerheid door het rendementsrisico is door de toenemende levensverwachting de kans aanwezig dat de prijs voor 1 euro pensioen in de toekomst hoger wordt. Dit betekent dat u voor hetzelfde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. Dit wordt ook wel het lang leven risico genoemd. Dit komt dus, naast het rendementsrisico, ook voor uw rekening. Ook in de beschikbare premieregeling is een partnerpensioen verzekerd. Dit is een verzekering op risicobasis. Dit betekent dat u alléén verzekerd bent bij overlijden tijdens uw dienstverband. Gaat u uit dienst of overlijdt u na uw pensionering, dan is voor het salarisdeel boven géén partnerpensioen verzekerd, tenzij u ervoor hebt gekozen een partnerpensioen aan te kopen bij uitdiensttreding of pensionering. De risicopremies worden door de werkgever apart betaald en worden dus niet in mindering gebracht op de hiervoor vermelde beschikbare premies. 10

11 3.5 Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen (module Excedentarbeidsongeschiktheidspensioen, boven grensbedrag-ao) Voor zover het pensioengevende salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens, heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen gedurende de uitkeringsperiode van de WIA en uiterlijk tot de pensioeningangsdatum. Als u eventueel een aanvullende uitkering van uw werkgever ontvangt, naast uw WIA-uitkering, gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen pas in vanaf het moment dat de aanvullende uitkering is beëindigd. De maximale hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van het deel van het pensioengevende salaris boven de WIA-uitkeringsgrens (grensbedrag-ao). De WIA-uitkeringsgrens bedraagt voor De maximale WIA-uitkering bedraagt 75% van dit bedrag ( ). Voorbeeld: Pensioengevend jaarsalaris WIA-uitkeringsgrens -/ Verschil Maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen (70%) De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is vervolgens afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage, vastgesteld door het UWV. Daarom wordt het pensioen vastgesteld op basis van onderstaande tabel. Percentage Percentage van het arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidspensioen 80 % of meer 100 % 65 % tot 80 % 72,5 % 55 % tot 65 % 60 % 45 % tot 55 % 50 % 35 % tot 45 % 40 % Minder dan 35 % 0 % Stichting Pensioenfonds Staples 11

12 Bovenstaande tabel is van toepassing als er sprake is van een WIA-uitkering (WGA). Ontvangt u een WAO-uitkering, dan is een andere tabel van toepassing. Voorbeeld bij 70% arbeidsongeschiktheid: Maximaal x Uitkeringspercentage = Arbeidsongeschikt- Arbeidsongeschikt- heidspensioen heidspensioen x 72,5 % = Module risicoplus Het is mogelijk dat uw werkgever een extra verzekering voor u heeft afgesloten, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: aanvullend partnerpensioen WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen U kunt bij uw werkgever navragen of deze extra verzekering ook voor u geldt. Hoe dit precies geregeld is, kunt u lezen in het pensioenreglement onder de module risicoplus. 3.6 Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen voor aspirantdeelnemers Werknemers die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt zijn aspirant-deelnemer. Aspirantdeelnemers hebben aanspraak op een partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen. De pensioenaanspraken van aspirant-deelnemers worden vastgesteld op basis van het laatst geldende pensioengevend jaarsalaris. Op het moment dat de aspirant-deelnemer deelnemer wordt of uit dienst treedt, vervallen de aanspraken van de aspirant-deelnemer. 3.7 Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Na het einde van uw deelnemerschap in de pensioenregeling (anders dan door pensionering of arbeidsongeschiktheid), behoudt u aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen (ook wel premievrije aanspraken genoemd). Dit is bijvoorbeeld het geval als u uit dienst gaat. De hoogte van deze aanspraken is gelijk aan de aanspraken die u tot dat moment heeft opgebouwd. U ontvangt er een opgave van. Een nog niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen vervalt na beëindiging van het deelnemerschap. 12

13 4. KEUZEMOGELIJKHEDEN In de pensioenregeling is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. Het gebruik maken van deze keuzemogelijkheden is overigens niet noodzakelijk. Als u hiervan geen gebruik maakt, gelden de standaardbepalingen uit het pensioenreglement. De keuzemogelijkheden betekenen dat de hoogte van uw ouderdomspensioen wijzigt. De gevolgen van de keuzemogelijkheden voor uw ouderdomspensioen kunt u berekenen met behulp van factoren die opgenomen zijn in de bijlage bij het pensioenreglement. 4.1 Vervroegde pensionering Voor het ouderdomspensioen geldt een pensioenrichtdatum van 65 jaar. U kunt het pensioenfonds verzoeken het ouderdomspensioen eerder of later in te laten gaan. De vroegst mogelijke datum is het moment waarop u de 60-jarige leeftijd bereikt en de laatste datum is de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Bij vervroegde pensionering wordt uw ouderdomspensioen lager en bij uitgestelde pensionering hoger. De hoogte van het partnerpensioen hoeft niet te wijzigen door vervroegde of uitgestelde pensionering. 4.2 Deeltijdpensionering Het is mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en gelijktijdig parttime te blijven werken. Dit heet deeltijdpensioen. De periode dat u met deeltijdpensioen gaat moet minimaal een jaar zijn. Omdat hierdoor een gedeelte van uw ouderdomspensioen eerder ingaat dan de 65-jarige leeftijd, zal dit leiden tot een lager ouderdomspensioen. 4.3 Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen bij pensioeningang en bij een eerdere beëindiging van het deelnemerschap gebruiken om een hoger partnerpensioen te verkrijgen. Na omzetting mag het verhoogde partnerpensioen niet meer dan 80% van het verlaagde ouderdomspensioen bedragen. Stichting Pensioenfonds Staples 13

14 4.4 Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Op het moment van ingang van het ouderdomspensioen kunt u (een deel van) het partnerpensioen gebruiken om het ouderdomspensioen te verhogen. Na omzetting houdt u geen (of een lager) partnerpensioen over. 4.5 Variatie in pensioenuitkeringen De pensioenuitkeringen kunnen gedurende een periode van maximaal tien jaar aansluitend op de pensioeningangsdatum in aanvang hoger zijn dan in de periode daarna. Het hogere pensioen is maximaal 33% hoger dan het lagere pensioen. In de periode vóór 65 jaar kan een bedrag ter grootte van de dubbele AOW-uitkering voor een gehuwde buiten beschouwing blijven bij het vaststellen van deze fiscale grenzen. De hoogte van het partnerpensioen hoeft niet te wijzigen door de variatie in hoogte van het ouderdomspensioen. 14

15 5. PENSIOENPREMIE De werkgever betaalt een groot deel van de kosten voor uw pensioenregeling. Door de deelnemers kan een deelnemersbijdrage verschuldigd zijn, waarvan de hoogte door de werkgever wordt vastgesteld. De deelnemersbijdrage wordt maandelijks of periodiek op uw maandsalaris ingehouden. Voor parttimers wordt de deelnemersbijdrage vastgesteld op basis van het pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis en vervolgens vermenigvuldigd met de parttime factor. 5.1 Betalingsvoorbehoud Als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de werkgeversbijdrage verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Als deze situatie zich voordoet zullen de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. U zult hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd veranderen overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. Stichting Pensioenfonds Staples 15

16 6. PENSIOENUITKERING Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u kunt verwachten op uw 65-jarige leeftijd en wat u tot dan toe al heeft opgebouwd. 6.1 Uitbetaling Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van het ouderdomspensioen en van het nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds betaalt het pensioen maandelijks aan u uit. 6.2 Inhoudingen op uw pensioenuitkering Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belastingen) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw pensioen in voordat het fonds het pensioen aan u uitbetaalt. U krijgt elk jaar een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds aan u heeft uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. 6.3 Toeslagverlening Toeslag pensioenrecht (actieve deelnemers) Het pensioenfonds probeert de al opgebouwde pensioenen jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de loonindex. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Voor de voorwaardelijke verhoging is bepalend dat, naar het oordeel van het bestuur, de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Indien het bestuur in een jaar bepaalt dat dit niet het geval is, dan zal de werkgever een aanvullende storting doen tot het niveau van de loonindex. De aanvullende toeslag die mogelijk wordt door de aanvullende storting door de Werkgever zal niet meer bedragen dan noodzakelijk is om tezamen met de door het pensioenfonds verleende toeslag een toeslag van 1% te kunnen verlenen. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks gegarandeerd met de loonindex tot een maximum van 1% worden verhoogd om deze waardevast te houden. Er is geen recht op toekomstige toeslagen van meer dan 1%. De verhoging van uw pensioenaanspraak van meer dan 1% is voorwaardelijk. Een besluit om in enig jaar een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor te verlenen toeslagen in toekomstige jaren en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur op dit punt heeft. 16

17 Het pensioenfonds voert periodiek een continuïteitsanalyse uit, volgens de voorschriften van de toezichthouder. Hieruit blijkt welk percentage van de maximale toeslag op de lange termijn verwacht mag worden. Het pensioenfonds zal dit percentage publiceren. Hieronder treft u de verhoging van de opgebouwde pensioenen aan die in de afgelopen drie jaar bij Stichting Pensioenfonds Staples hebben plaatsgevonden (de toeslagverlening). Tevens is vermeld in hoeverre deze toeslagverlening in overeenstemming was met het geformuleerde voorwaardelijke toeslagbeleid. Ten slotte treft u onze verwachting aan ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening. Deze informatie kan onder andere van belang zijn bij uw keuze om al dan niet een waardeoverdracht toe te passen. Aanpassing Pensioenen Actieven Het pensioenfonds probeert jaarlijks het opgebouwd pensioen van actieve deelnemers te verhogen op basis van de loonindex-ontwikkeling. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Het pensioenfonds heeft voor deze voorwaardelijke toeslagverlening geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het (opgebouwde) pensioen in de toekomst te verhogen. Datum Loonindex-stijging Toegepaste toeslagverlening 1 januari ,58 % 1,00 % 1 januari ,71 % 1,00 % 1 januari ,99 % 0,99 % De toegepaste toeslagverlening in de jaren 2012, 2013 en 2014 was volledig in overeenstemming met het geformuleerde toeslagbeleid. Verwachting Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples verwacht op basis van een uitgevoerde studie hiernaar dat de verhoging van uw (opgebouwde) pensioen de komende jaren een groot deel van de genoemde index zal bedragen. De verhoging kan echter per jaar verschillen. Op onze website is het percentage van de maatstaf (stijging van de loon- c.q. prijsindex) opgenomen dat u bijna altijd ontvangt. De wijze waarop dit percentage is vastgesteld en een toelichting hierop is ook op onze website opgenomen. Stichting Pensioenfonds Staples 17

18 De voorwaarden waaronder de pensioenaanspraken- en rechten door middel van een toeslagverlening worden verhoogd, treft u aan in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Staples. Hierin is ook opgenomen op welke wijze de Prijsindex en Loonindex worden vastgesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de in het verleden toegepaste verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren Toeslag pensioenrecht (inactieve deelnemers) Het pensioenfonds probeert de pensioenrechten van inactieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Voor de voorwaardelijke verhoging is bepalend dat, naar het oordeel van het bestuur van het pensioenfonds, de situatie van het fonds dit toelaat. De verlening van toeslag wordt gefinancierd uit de beleggingsrendementen. Voor mogelijk nog in de toekomst te verlenen toeslag wordt geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre een toeslag kan worden verleend. Het bestuur zal daarbij een leidraad hanteren waarin zijn opgenomen de uitgangspunten die gelden voor toekenning van een indexatie. Indien de omstandigheden dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk maken, kan het bestuur echter ook afwijken van de leidraad. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. De verhoging van uw pensioenrecht is voorwaardelijk. Een besluit om in enig jaar een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor te verlenen toeslagen in toekomstige jaren en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur op dit punt heeft. Het pensioenfonds voert periodiek een continuïteitsanalyse uit, volgens de voorschriften van de toezichthouder. Hieruit blijkt welk percentage van de maximale toeslag op de lange termijn verwacht mag worden. Het pensioenfonds zal dit percentage publiceren. Hieronder treft u de verhoging van de opgebouwde pensioenen aan die in de afgelopen drie jaar bij Stichting Pensioenfonds Staples hebben plaatsgevonden (de toeslagverlening). Tevens is vermeld in hoeverre deze toeslagverlening in overeenstemming was met het geformuleerde 18

19 voorwaardelijke toeslagbeleid. Ten slotte treft u onze verwachting aan ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening. Deze informatie kan onder andere van belang zijn bij uw keuze om al dan niet een waardeoverdracht toe te passen. Aanpassing Pensioenen Inactieven Het pensioenfonds probeert jaarlijks het pensioen/opgebouwd pensioen van inactieve deelnemers te verhogen op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Het pensioenfonds heeft voor deze voorwaardelijk toeslagverlening geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het (opgebouwde) pensioen in de toekomst te verhogen. Datum Prijsindex-stijging Toegepaste toeslagverlening 1 januari ,33 % 0,00 % 1 januari ,03 % 0,45 % 1 januari ,90 % 0,33 % De toegepaste toeslagverlening in de jaren 2012, 2013 en 2014 was volledig in overeenstemming met het geformuleerde toeslagbeleid. Verwachting Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples verwacht op basis van een uit-gevoerde studie hiernaar dat de verhoging van uw (opgebouwde) pensioen de komende jaren een groot deel van de genoemde index zal bedragen. De verhoging kan echter per jaar verschillen. Op onze website is het percentage van de maatstaf (stijging van de loon- c.q. prijsindex) opgenomen dat u bijna altijd ontvangt. De wijze waarop dit percentage is vastgesteld en een toelichting hierop is ook op onze website opgenomen. De voorwaarden waaronder de pensioenaanspraken- en rechten door middel van een toeslagverlening worden verhoogd, treft u aan in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Staples. Hierin is ook opgenomen op welke wijze de Prijsindex en Loonindex worden vastgesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de in het verleden toegepaste verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren. Stichting Pensioenfonds Staples 19

20 7. PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Als u als deelnemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u vanaf het moment dat u recht heeft op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen). Deze voortzetting van pensioenopbouw vindt volledig of gedeeltelijk plaats, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage (vastgesteld door het UWV). De premievrije voortzetting eindigt op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. De mate van voortzetting van de pensioenopbouw is daardoor afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage volgens de WIA. In de tabel kunt u aflezen in hoeverre de pensioenregeling wordt voortgezet. Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van Bedraagt de voortzetting pensioenopbouw 80 % % 100 % 65 % - 80 % 72,5 % 55 % - 65 % 60 % 45 % - 55 % 50 % 35 % - 45 % 40 % 25 % - 35 % 0 % 15 % - 25 % 0 % 20

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 Deze brochure

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief

Pensioenbrochure. Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief Pensioenbrochure 2016 Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Het pensioenfonds... 3 1.2. Wat is pensioen?...

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN PENSIOENBROCHURE januari 2010 Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen Postbus 470, 1000 AL Amsterdam Telefoon: 020 515 94 99 Fax: 020 515 94 95 E-mail adres: info@speo.nl Website: www.speo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie