Uw pensioen in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen in het kort"

Transcriptie

1 Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

2 Deze brochure is met zorg samengesteld. U kunt aan deze brochure echter geen rechten ontlenen. Bij twijfel zal het officiële, van toepassing zijnde pensioenreglement bepalend zijn. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Voor wie geldt de pensioenregeling? 5 3. Hoe ziet de pensioenregeling eruit? Ouderdomspensioen in de basisregeling Partnerpensioen voor deelnemers in de basisregeling Wezenpensioen voor deelnemers in de basisregeling Beschikbare Premieregeling Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen (module Excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen, boven grensbedrag-ao) Module risicoplus Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen voor aspirant-deelnemers Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Keuzemogelijkheden Vervroegde pensionering Deeltijdpensionering Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Variatie in pensioenuitkeringen Pensioenpremie Betalingsvoorbehoud Pensioenuitkering Uitbetaling Inhoudingen op uw pensioenuitkering Toeslagverlening Toeslag pensioenrecht (actieve deelnemers) Toeslag pensioenrecht (inactieve deelnemers) Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Pensioen en scheiding Verevening van ouderdomspensioen Vaststelling van bijzonder partnerpensioen Waardeoverdracht Wel of geen waardeoverdracht Waardeoverdracht aanvragen Informatieverplichtingen Klachten- en geschillenregeling Nuttige adressen Begrippenlijst 28 Bijlage I. Aangesloten onderneming 30 Stichting Pensioenfonds Staples 3

4 1. INLEIDING Deze brochure gaat over de pensioenregeling bij de Staples ondernemingen in Nederland die van toepassing is vanaf 1 augustus De brochure geeft antwoord op de vragen: wanneer kan ik met pensioen? hoeveel pensioen ontvang ik? wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? Pensioen is uw toekomstige inkomen. Ook is pensioen inkomen voor uw nabestaanden, wanneer u vóór of na de pensioendatum zou komen te overlijden. Het pensioen zal worden uitgekeerd omdat u deelneemt in de pensioenregeling van uw werkgever. Wij vinden het belangrijk om u inzicht te geven in de pensioenregeling die op u van toepassing is. Tenslotte is pensioen één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de HR-afdeling van uw werkgever of met het pensioenfonds. De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Staples. Deze brochure beschrijft alleen de hoofdlijnen van de pensioenregeling. Bijzondere situaties zijn hierin niet opgenomen. Ingeval u specifieke vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen uw HR-afdeling. U kunt ook via de website van het pensioenfonds een sturen aan uw HR-afdeling. 4

5 2. VOOR WIE GELDT DE PENSIOENREGELING? De pensioenregeling geldt voor werknemers van de Staples ondernemingen in Nederland voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel werknemers die in dienst getreden zijn op of na 1 augustus Werknemers van 21 jaar of ouder worden als deelnemer opgenomen in de pensioenregeling. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar komen in aanmerking voor het aspirant-deelnemerschap. Stichting Pensioenfonds Staples 5

6 3. HOE ZIET DE PENSIOENREGELING ERUIT? De basispensioenregeling is een middelloonregeling ( module middelloon ). De basisregeling heeft de vorm van een uitkeringsovereenkomst, dat wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoe hoog de pensioenuitkering wordt. Deelnemers hebben aanspraak op: een ouderdomspensioen; een partnerpensioen; een wezenpensioen; een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u in 2011 meer verdient dan geldt voor u ook de excedentregeling. Deze excedentregeling is een beschikbare premieregeling ( module beschikbare premie ). Aspirant-deelnemers hebben aanspraak op: een partnerpensioen; een wezenpensioen; een arbeidsongeschiktheidspensioen. 3.1 Ouderdomspensioen in de basisregeling Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Dit pensioen wordt levenslang aan u uitgekeerd. Het pensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen is van een aantal zaken afhankelijk. De belangrijkste twee zijn het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling hebt deelgenomen en het salaris dat u tijdens deelname hebt ontvangen. Ieder jaar dat u aan de pensioenregeling deelneemt, bouwt u namelijk een stukje van uw pensioen op. Op de pensioeningangsdatum bestaat uw totale pensioen uit een optelling van de jaarlijks opgebouwde (en eventueel verhoogde) pensioenen. Daarnaast ontvangt u een AOW-uitkering, waarvan de ingangsdatum afhangt van uw geboortejaar en maand. De hoogte van uw ouderdomspensioen wordt als volgt berekend: a) het pensioengevend jaarsalaris Uw pensioengevend jaarsalaris bestaat uit het totaal vast jaarinkomen bestaande uit het vast overeengekomen salaris per jaar plus de vakantietoeslag tot een maximum van

7 Het is mogelijk dat uw werkgever afgesproken heeft om ook andere loonbestanddelen mee te tellen, zoals een 13de maand, vaste eindejaarsuitkering, provisie, commissie, ploegentoeslag, consignatietoeslag en persoonlijke toeslag. U kunt dit navragen bij uw werkgever. b) de franchise Over een deel van uw pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op. De pensioenregeling houdt er namelijk rekening mee dat u ook recht heeft op een AOW-uitkering. Daarom wordt voor de berekening van uw pensioen het pensioengevende jaarsalaris met een bepaald bedrag verlaagd. Dit bedrag, waarover dus geen pensioen wordt opgebouwd, noemen we de franchise. De franchise is voor 2014 vastgesteld op en dit bedrag wordt jaarlijks op 1 mei aangepast. Voor deeltijdwerkers wordt het jaarsalaris eerst berekend op basis van voltijd. Vervolgens wordt de franchise erop in mindering gebracht. De dan vast te stellen pensioengrondslag wordt ten slotte vermenigvuldigd met de geldende deeltijdfactor. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren en het gebruikelijke aantal arbeidsuren bij de werkgever. c) de pensioengrondslag Jaarlijks bouwt u een percentage van de pensioengrondslag op aan pensioen. De pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevende jaarsalaris minus de franchise. Voorbeeld: Pensioengevend jaarsalaris Franchise 1 mei / Pensioengrondslag d) het ouderdomspensioen Jaarlijks bouwt u 1,88% van de dan geldende pensioengrondslag op aan pensioen. Het ouderdomspensioen op uw 65-jarige leeftijd is dus gelijk aan het totaal van de opbouw per jaar en de indexaties. De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengrondslag x opbouwpercentage Stichting Pensioenfonds Staples 7

8 Voorbeeld bij een voltijd dienstbetrekking: Pensioengrondslag x opbouwpercentage = Pensioenopbouw per jaar x 1,88 % = Partnerpensioen voor deelnemers in de basisregeling In de pensioenregeling is ook een partnerpensioen opgenomen. Dit zorgt ervoor dat uw partner financieel verzorgd achterblijft als u komt te overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Dit bedraagt 70% van het vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen plus het tot en met 31 december 2005 opgebouwde partnerpensioen en het vanaf 1 januari 2014 opgebouwde partnerpensioen van 1,4% van de pensioengrondslag per jaar en de indexaties (toeslagen). Als u voor de pensioeningangsdatum overlijdt, ontvangt uw partner naast het tot dat moment opgebouwde partnerpensioen ook een partnerpensioen op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag en een jaarlijkse opbouw van 1,4% in de veronderstelling dat u tot de leeftijd van 65 jaar in dienst was gebleven. Het partnerpensioen wordt toegekend aan de gehuwde partner, de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner, of de partner met wie u ongehuwd samenwoont en die voldoet aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. 3.3 Wezenpensioen voor deelnemers in de basisregeling In de pensioenregeling is ook een wezenpensioen opgenomen. Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Dit wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt. Dit wordt uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Het wezenpensioen per kind bedraagt 14% van de som van het vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd met het per 31 december 2005 opgebouwde ouderdomspensioen; plus 20% van het vanaf 1 januari 2014 opgebouwde partnerpensioen en de indexaties (toeslagen). 8

9 Als u vóór de pensioeningangsdatum overlijdt, bedraagt het wezenpensioen 14% van het tot en met 31 december 2013 opgebouwde ouderdomspensioen plus 20% van het tot de overlijdensdatum opgebouwde partnerpensioen plus 20% van het partnerpensioen op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag in de veronderstelling dat u tot uw 65e in dienst was gebleven. Bij meerdere kinderen wordt in totaal aan wezenpensioen maximaal 70% van het behaalbare ouderdomspensioen uitgekeerd. 3.4 Beschikbare Premieregeling Voor het salarisdeel boven geldt een beschikbare premieregeling ( module beschikbare premie ). Vanaf 1 januari 2006 wordt het grensbedrag van bevroren, dat wil zeggen: niet meer verhoogd. Dit blijft zo tot een bedrag van inclusief indexaties hoger is dan Na die tijd wordt het grensbedrag jaarlijks verhoogd met de loonindex. Via deze excedentregeling wordt over het salarisdeel boven dit bedrag een premie beschikbaar gesteld voor de aankoop van extra pensioen. De premie is een percentage van het pensioengevend salaris boven het grensbedrag. Leeftijd op 1 januari Premiepercentage ,0 % ,3 % ,9 % ,8 % ,2 % ,1 % ,9 % ,6 % ,8 % Voor iedere deelnemer die deelneemt aan de beschikbare premieregeling, wordt door het pensioenfonds bij een vermogensbeheerder een rekening geopend. Deze rekening staat weliswaar op naam van het pensioenfonds, echter het spaarsaldo is specifiek bestemd voor de deelnemer. De vermogensbeheerder belegt vervolgens de ingelegde premies volgens een bepaalde beleggingsmix. Het pensioenfonds biedt u een standaardbeleggingsmix aan. Deze beleggingsmix wordt naarmate de pensioendatum nadert zodanig aangepast dat naar het oordeel van het bestuur een maximale zekerheid van periodieke pensioenuitkeringen wordt bereikt. Stichting Pensioenfonds Staples 9

10 Als u geen gebruik wilt maken van de standaardbeleggingsmix, maar u wilt op een andere wijze binnen de door de vermogensbeheerder aangeboden mogelijkheden beleggen dan wordt er een klant- en risicoprofiel opgesteld. Dit wordt vastgelegd in een klantdossier. Hiervoor zult u een vragenlijst moeten invullen en alle benodigde informatie moeten verstrekken. U wordt vervolgens op basis van uw klant- en risicoprofiel geadviseerd over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum. De Stichting onderzoekt een keer per jaar of uw beleggingen zich binnen de geadviseerde grenzen bevinden. U ontvangt hier informatie over. Het rendement dat gemaakt wordt, komt geheel ten goede aan de rekening van de deelnemer. De enige kosten die in mindering worden gebracht zijn de aan- en verkoopkosten en de kosten inzake switchen. De overige kosten komen voor rekening van het pensioenfonds. Het totaal van premies en behaalde rendementen komt op de pensioendatum beschikbaar voor de aankoop van ouderdoms- en partnerpensioen. De beschikbare premieregeling heeft de vorm van een premieovereenkomst. Het kenmerk van een premieovereenkomst is dat geen pensioenbedrag wordt toegezegd, maar een premiebedrag. Dit premiebedrag wordt belegd. Met de premiestortingen en het daarover behaalde rendement wordt een kapitaal gevormd. Op de pensioendatum moet voor het kapitaal een pensioen worden aangekocht. Omdat de hoogte van het rendement niet van tevoren vaststaat en dus lager kan zijn dan verwacht, kan de hoogte van het kapitaal en het daarvoor aan te kopen pensioen tegenvallen. Dit rendementsrisico komt voor uw rekening. Wat betreft de hoogte van uw pensioen moet u er ook rekening mee houden dat het pensioentarief een onzekere factor is. Met het pensioentarief wordt bedoeld de prijs die op de pensioendatum moet worden betaald om op de pensioendatum 1 euro levenslang ouderdomspensioen aan te kopen. Naast de onzekerheid door het rendementsrisico is door de toenemende levensverwachting de kans aanwezig dat de prijs voor 1 euro pensioen in de toekomst hoger wordt. Dit betekent dat u voor hetzelfde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. Dit wordt ook wel het lang leven risico genoemd. Dit komt dus, naast het rendementsrisico, ook voor uw rekening. Ook in de beschikbare premieregeling is een partnerpensioen verzekerd. Dit is een verzekering op risicobasis. Dit betekent dat u alléén verzekerd bent bij overlijden tijdens uw dienstverband. Gaat u uit dienst of overlijdt u na uw pensionering, dan is voor het salarisdeel boven géén partnerpensioen verzekerd, tenzij u ervoor hebt gekozen een partnerpensioen aan te kopen bij uitdiensttreding of pensionering. De risicopremies worden door de werkgever apart betaald en worden dus niet in mindering gebracht op de hiervoor vermelde beschikbare premies. 10

11 3.5 Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen (module Excedentarbeidsongeschiktheidspensioen, boven grensbedrag-ao) Voor zover het pensioengevende salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens, heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen gedurende de uitkeringsperiode van de WIA en uiterlijk tot de pensioeningangsdatum. Als u eventueel een aanvullende uitkering van uw werkgever ontvangt, naast uw WIA-uitkering, gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen pas in vanaf het moment dat de aanvullende uitkering is beëindigd. De maximale hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van het deel van het pensioengevende salaris boven de WIA-uitkeringsgrens (grensbedrag-ao). De WIA-uitkeringsgrens bedraagt voor De maximale WIA-uitkering bedraagt 75% van dit bedrag ( ). Voorbeeld: Pensioengevend jaarsalaris WIA-uitkeringsgrens -/ Verschil Maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen (70%) De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is vervolgens afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage, vastgesteld door het UWV. Daarom wordt het pensioen vastgesteld op basis van onderstaande tabel. Percentage Percentage van het arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheidspensioen 80 % of meer 100 % 65 % tot 80 % 72,5 % 55 % tot 65 % 60 % 45 % tot 55 % 50 % 35 % tot 45 % 40 % Minder dan 35 % 0 % Stichting Pensioenfonds Staples 11

12 Bovenstaande tabel is van toepassing als er sprake is van een WIA-uitkering (WGA). Ontvangt u een WAO-uitkering, dan is een andere tabel van toepassing. Voorbeeld bij 70% arbeidsongeschiktheid: Maximaal x Uitkeringspercentage = Arbeidsongeschikt- Arbeidsongeschikt- heidspensioen heidspensioen x 72,5 % = Module risicoplus Het is mogelijk dat uw werkgever een extra verzekering voor u heeft afgesloten, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: aanvullend partnerpensioen WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen U kunt bij uw werkgever navragen of deze extra verzekering ook voor u geldt. Hoe dit precies geregeld is, kunt u lezen in het pensioenreglement onder de module risicoplus. 3.6 Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen voor aspirantdeelnemers Werknemers die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt zijn aspirant-deelnemer. Aspirantdeelnemers hebben aanspraak op een partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen. De pensioenaanspraken van aspirant-deelnemers worden vastgesteld op basis van het laatst geldende pensioengevend jaarsalaris. Op het moment dat de aspirant-deelnemer deelnemer wordt of uit dienst treedt, vervallen de aanspraken van de aspirant-deelnemer. 3.7 Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Na het einde van uw deelnemerschap in de pensioenregeling (anders dan door pensionering of arbeidsongeschiktheid), behoudt u aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen (ook wel premievrije aanspraken genoemd). Dit is bijvoorbeeld het geval als u uit dienst gaat. De hoogte van deze aanspraken is gelijk aan de aanspraken die u tot dat moment heeft opgebouwd. U ontvangt er een opgave van. Een nog niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen vervalt na beëindiging van het deelnemerschap. 12

13 4. KEUZEMOGELIJKHEDEN In de pensioenregeling is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. Het gebruik maken van deze keuzemogelijkheden is overigens niet noodzakelijk. Als u hiervan geen gebruik maakt, gelden de standaardbepalingen uit het pensioenreglement. De keuzemogelijkheden betekenen dat de hoogte van uw ouderdomspensioen wijzigt. De gevolgen van de keuzemogelijkheden voor uw ouderdomspensioen kunt u berekenen met behulp van factoren die opgenomen zijn in de bijlage bij het pensioenreglement. 4.1 Vervroegde pensionering Voor het ouderdomspensioen geldt een pensioenrichtdatum van 65 jaar. U kunt het pensioenfonds verzoeken het ouderdomspensioen eerder of later in te laten gaan. De vroegst mogelijke datum is het moment waarop u de 60-jarige leeftijd bereikt en de laatste datum is de maand waarin de AOW-uitkering ingaat. Bij vervroegde pensionering wordt uw ouderdomspensioen lager en bij uitgestelde pensionering hoger. De hoogte van het partnerpensioen hoeft niet te wijzigen door vervroegde of uitgestelde pensionering. 4.2 Deeltijdpensionering Het is mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan en gelijktijdig parttime te blijven werken. Dit heet deeltijdpensioen. De periode dat u met deeltijdpensioen gaat moet minimaal een jaar zijn. Omdat hierdoor een gedeelte van uw ouderdomspensioen eerder ingaat dan de 65-jarige leeftijd, zal dit leiden tot een lager ouderdomspensioen. 4.3 Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen bij pensioeningang en bij een eerdere beëindiging van het deelnemerschap gebruiken om een hoger partnerpensioen te verkrijgen. Na omzetting mag het verhoogde partnerpensioen niet meer dan 80% van het verlaagde ouderdomspensioen bedragen. Stichting Pensioenfonds Staples 13

14 4.4 Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen Op het moment van ingang van het ouderdomspensioen kunt u (een deel van) het partnerpensioen gebruiken om het ouderdomspensioen te verhogen. Na omzetting houdt u geen (of een lager) partnerpensioen over. 4.5 Variatie in pensioenuitkeringen De pensioenuitkeringen kunnen gedurende een periode van maximaal tien jaar aansluitend op de pensioeningangsdatum in aanvang hoger zijn dan in de periode daarna. Het hogere pensioen is maximaal 33% hoger dan het lagere pensioen. In de periode vóór 65 jaar kan een bedrag ter grootte van de dubbele AOW-uitkering voor een gehuwde buiten beschouwing blijven bij het vaststellen van deze fiscale grenzen. De hoogte van het partnerpensioen hoeft niet te wijzigen door de variatie in hoogte van het ouderdomspensioen. 14

15 5. PENSIOENPREMIE De werkgever betaalt een groot deel van de kosten voor uw pensioenregeling. Door de deelnemers kan een deelnemersbijdrage verschuldigd zijn, waarvan de hoogte door de werkgever wordt vastgesteld. De deelnemersbijdrage wordt maandelijks of periodiek op uw maandsalaris ingehouden. Voor parttimers wordt de deelnemersbijdrage vastgesteld op basis van het pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis en vervolgens vermenigvuldigd met de parttime factor. 5.1 Betalingsvoorbehoud Als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de werkgeversbijdrage verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Als deze situatie zich voordoet zullen de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. U zult hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd veranderen overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. Stichting Pensioenfonds Staples 15

16 6. PENSIOENUITKERING Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u kunt verwachten op uw 65-jarige leeftijd en wat u tot dan toe al heeft opgebouwd. 6.1 Uitbetaling Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van het ouderdomspensioen en van het nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds betaalt het pensioen maandelijks aan u uit. 6.2 Inhoudingen op uw pensioenuitkering Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belastingen) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw pensioen in voordat het fonds het pensioen aan u uitbetaalt. U krijgt elk jaar een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds aan u heeft uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. 6.3 Toeslagverlening Toeslag pensioenrecht (actieve deelnemers) Het pensioenfonds probeert de al opgebouwde pensioenen jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de loonindex. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Voor de voorwaardelijke verhoging is bepalend dat, naar het oordeel van het bestuur, de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Indien het bestuur in een jaar bepaalt dat dit niet het geval is, dan zal de werkgever een aanvullende storting doen tot het niveau van de loonindex. De aanvullende toeslag die mogelijk wordt door de aanvullende storting door de Werkgever zal niet meer bedragen dan noodzakelijk is om tezamen met de door het pensioenfonds verleende toeslag een toeslag van 1% te kunnen verlenen. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks gegarandeerd met de loonindex tot een maximum van 1% worden verhoogd om deze waardevast te houden. Er is geen recht op toekomstige toeslagen van meer dan 1%. De verhoging van uw pensioenaanspraak van meer dan 1% is voorwaardelijk. Een besluit om in enig jaar een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor te verlenen toeslagen in toekomstige jaren en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur op dit punt heeft. 16

17 Het pensioenfonds voert periodiek een continuïteitsanalyse uit, volgens de voorschriften van de toezichthouder. Hieruit blijkt welk percentage van de maximale toeslag op de lange termijn verwacht mag worden. Het pensioenfonds zal dit percentage publiceren. Hieronder treft u de verhoging van de opgebouwde pensioenen aan die in de afgelopen drie jaar bij Stichting Pensioenfonds Staples hebben plaatsgevonden (de toeslagverlening). Tevens is vermeld in hoeverre deze toeslagverlening in overeenstemming was met het geformuleerde voorwaardelijke toeslagbeleid. Ten slotte treft u onze verwachting aan ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening. Deze informatie kan onder andere van belang zijn bij uw keuze om al dan niet een waardeoverdracht toe te passen. Aanpassing Pensioenen Actieven Het pensioenfonds probeert jaarlijks het opgebouwd pensioen van actieve deelnemers te verhogen op basis van de loonindex-ontwikkeling. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Het pensioenfonds heeft voor deze voorwaardelijke toeslagverlening geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het (opgebouwde) pensioen in de toekomst te verhogen. Datum Loonindex-stijging Toegepaste toeslagverlening 1 januari ,58 % 1,00 % 1 januari ,71 % 1,00 % 1 januari ,99 % 0,99 % De toegepaste toeslagverlening in de jaren 2012, 2013 en 2014 was volledig in overeenstemming met het geformuleerde toeslagbeleid. Verwachting Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples verwacht op basis van een uitgevoerde studie hiernaar dat de verhoging van uw (opgebouwde) pensioen de komende jaren een groot deel van de genoemde index zal bedragen. De verhoging kan echter per jaar verschillen. Op onze website is het percentage van de maatstaf (stijging van de loon- c.q. prijsindex) opgenomen dat u bijna altijd ontvangt. De wijze waarop dit percentage is vastgesteld en een toelichting hierop is ook op onze website opgenomen. Stichting Pensioenfonds Staples 17

18 De voorwaarden waaronder de pensioenaanspraken- en rechten door middel van een toeslagverlening worden verhoogd, treft u aan in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Staples. Hierin is ook opgenomen op welke wijze de Prijsindex en Loonindex worden vastgesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de in het verleden toegepaste verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren Toeslag pensioenrecht (inactieve deelnemers) Het pensioenfonds probeert de pensioenrechten van inactieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Voor de voorwaardelijke verhoging is bepalend dat, naar het oordeel van het bestuur van het pensioenfonds, de situatie van het fonds dit toelaat. De verlening van toeslag wordt gefinancierd uit de beleggingsrendementen. Voor mogelijk nog in de toekomst te verlenen toeslag wordt geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre een toeslag kan worden verleend. Het bestuur zal daarbij een leidraad hanteren waarin zijn opgenomen de uitgangspunten die gelden voor toekenning van een indexatie. Indien de omstandigheden dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk maken, kan het bestuur echter ook afwijken van de leidraad. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. De verhoging van uw pensioenrecht is voorwaardelijk. Een besluit om in enig jaar een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor te verlenen toeslagen in toekomstige jaren en houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur op dit punt heeft. Het pensioenfonds voert periodiek een continuïteitsanalyse uit, volgens de voorschriften van de toezichthouder. Hieruit blijkt welk percentage van de maximale toeslag op de lange termijn verwacht mag worden. Het pensioenfonds zal dit percentage publiceren. Hieronder treft u de verhoging van de opgebouwde pensioenen aan die in de afgelopen drie jaar bij Stichting Pensioenfonds Staples hebben plaatsgevonden (de toeslagverlening). Tevens is vermeld in hoeverre deze toeslagverlening in overeenstemming was met het geformuleerde 18

19 voorwaardelijke toeslagbeleid. Ten slotte treft u onze verwachting aan ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening. Deze informatie kan onder andere van belang zijn bij uw keuze om al dan niet een waardeoverdracht toe te passen. Aanpassing Pensioenen Inactieven Het pensioenfonds probeert jaarlijks het pensioen/opgebouwd pensioen van inactieve deelnemers te verhogen op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Het pensioenfonds heeft voor deze voorwaardelijk toeslagverlening geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het (opgebouwde) pensioen in de toekomst te verhogen. Datum Prijsindex-stijging Toegepaste toeslagverlening 1 januari ,33 % 0,00 % 1 januari ,03 % 0,45 % 1 januari ,90 % 0,33 % De toegepaste toeslagverlening in de jaren 2012, 2013 en 2014 was volledig in overeenstemming met het geformuleerde toeslagbeleid. Verwachting Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples verwacht op basis van een uit-gevoerde studie hiernaar dat de verhoging van uw (opgebouwde) pensioen de komende jaren een groot deel van de genoemde index zal bedragen. De verhoging kan echter per jaar verschillen. Op onze website is het percentage van de maatstaf (stijging van de loon- c.q. prijsindex) opgenomen dat u bijna altijd ontvangt. De wijze waarop dit percentage is vastgesteld en een toelichting hierop is ook op onze website opgenomen. De voorwaarden waaronder de pensioenaanspraken- en rechten door middel van een toeslagverlening worden verhoogd, treft u aan in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Staples. Hierin is ook opgenomen op welke wijze de Prijsindex en Loonindex worden vastgesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de in het verleden toegepaste verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren. Stichting Pensioenfonds Staples 19

20 7. PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Als u als deelnemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u vanaf het moment dat u recht heeft op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen). Deze voortzetting van pensioenopbouw vindt volledig of gedeeltelijk plaats, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage (vastgesteld door het UWV). De premievrije voortzetting eindigt op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. De mate van voortzetting van de pensioenopbouw is daardoor afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage volgens de WIA. In de tabel kunt u aflezen in hoeverre de pensioenregeling wordt voortgezet. Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van Bedraagt de voortzetting pensioenopbouw 80 % % 100 % 65 % - 80 % 72,5 % 55 % - 65 % 60 % 45 % - 55 % 50 % 35 % - 45 % 40 % 25 % - 35 % 0 % 15 % - 25 % 0 % 20

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie