2014 (vervangt juli 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 (vervangt juli 2010)"

Transcriptie

1 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap

2 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt de pensioenregeling? 3 2. Waaruit bestaat uw pensioen? 3 3. Hoe werkt de AOW? 3 4. Het karakter van de pensioenregeling 4 5. Hoe ziet de regeling er uit? Levenslangouderdomspensioen Pensioen en werken in deeltijd Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Vrijwillige voortzetting en/of stortingen 9 6. Keuzemogelijkheden Vervroegde pensionering Omzetting van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen 10 Omzetting van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen Variatie in pensioenuitkeringen Pensioenpremie Betalingsvoorbehoud De pensioenuitkering Uitbetaling pensioen Inhoudingen op uw pensioenuitkering Voorwaardelijke toeslagverlening pensioengerechtigden en gewezen Voorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Pensioen en scheiding Verevening van ouderdomspensioen Vaststelling van bijzonder nabestaandenpensioen Waardeoverdracht Uitdiensttreding Informatieverplichting Verplichtingen van de deelnemer De verplichting van het fonds Herstelplan Klachtenregeling Ten slotte 15 2

3 Inleiding Deze startbrief geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen, indien van toepassing, mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? Pensioen is uw toekomstig inkomen. Ook is pensioen inkomen voor uw nabestaanden, wanneer u vóór of na de pensioendatum zou komen te overlijden. Het pensioen zal worden uitgekeerd omdat u deelneemt in de pensioenregeling van de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds. Om te weten wat de pensioenregeling voor u betekent, raden wij u aan om deze startbrief goed door te lezen. Ook is het verstandig om deze startbrief te bewaren, hij kan in de toekomst nog van pas komen. Mocht u na het lezen toch nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw werkgever of met het pensioenfonds. Eerste aanspreekpunt voor alle voorkomende pensioenvragen is secretariaat Pensioenfonds te bereiken op of of via de website 1. Voor wie geldt de pensioenregeling? De pensioenregeling geldt voor de werknemers van ADM Cocoa B.V. en de gelieerde ondernemingen. Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met ADM Cocoa B.V. of een gelieerde onderneming hebben en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt worden als deelnemer opgenomen in de pensioenregeling. 2. Waaruit bestaat uw pensioen? Naast het pensioen dat u bij het pensioenfonds opbouwt, heeft u vanaf de AOWleeftijd recht op een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-uitkering en het pensioen dat u bij de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds opbouwt, worden in deze startbrief toegelicht. 3. Hoe werkt de AOW? U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 67 jaar. De omschrijving in dit hoofdstuk is een samenvatting op hoofdlijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SVB (www.svb.nl). 3

4 U komt in aanmerking voor een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, indien: 1. u in Nederland woont; 2. u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en over dat inkomen in Nederland belasting moet afdragen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOWpensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, dan is het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet lager. Voorbeeld AOW U heeft tussen uw 30 e en 42 e levensjaar in het buitenland gewoond, gewerkt en belasting betaald. U mist dan 12 jaar. Dit leidt tot een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet dat 12 x 2% = 24% lager is. In 2014 bedraagt het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet: Voor een alleenstaande ,92; en voor een gehuwde/samenwonende 9.414,24 per jaar. Een echtpaar, waarvan beide echtgenoten AOW-gerechtigd zijn, krijgt in totaal ,48. De genoemde bedragen zijn inclusief de vakantie-uitkering. U moet over deze bedragen nog belasting betalen. 4. Het karakter van de pensioenregeling De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds (pensioenfonds). Deze stichting is een onafhankelijke instantie en wordt bestuurd door een pensioenbestuur bestaande uit 6 leden, waarvan er 3 de werkgever ADM Cocoa B.V. vertegenwoordigen, 2 leden vertegenwoordigers zijn van de deelnemers en 1 lid de pensioengerechtigden vertegenwoordigt. Deze startbrief beschrijft de hoofdlijnen van de collectieve pensioenregeling. De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling voor wat betreft het jaarsalaris (12 maal het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en dertiende maand), de ploegentoeslag (inclusief gratificatie) en de BOP-toeslag. Het kenmerkende van een middelloonregeling is dat per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd, maar waarbij een verhoging van de pensioengrondslag alleen een pensioenverhoging tot gevolg heeft voor de toekomstige dienstjaren. De opgebouwde rechten worden voorwaardelijk geïndexeerd voorzover er middelen beschikbaar zijn. 4

5 Een ander kenmerk van onze pensioenregeling is, dat het een zogenaamde uitkeringsovereenkomst is. Een dergelijke overeenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer over een uitkering van een bepaalde hoogte, die vanaf een bepaalde leeftijd wordt ontvangen. Afhankelijk van het salaris en de diensttijd wordt een bepaalde aanspraak op een pensioenuitkering opgebouwd. Omdat een pensioenregeling een opbouw verzorgt van toekomstige aanspraken, zijn er altijd risico s aan verbonden. Het betreft hier bijvoorbeeld het langlevenrisico (garanderen van uitkering tot overlijden ongeacht leeftijd) en het beleggingsrisico (minder rendement dan was voorzien). Deze beide risico s liggen bij het pensioenfonds. Door deze risico s kan er een situatie van dekkingstekort ontstaan. Hierbij is het pensioenvermogen niet meer toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. In deze situatie moet een korte termijn herstelplan doorgevoerd worden wat kan inhouden dat de pensioenrechten verminderd worden. Een dergelijke situatie raakt alle deelnemers, slapers en gepensioneerden gelijkelijk. Indien er sprake is van een reservetekort (de hoogte van de reservebuffer voldoet niet aan de eisen van de wet), moet het fonds een lange termijn herstelplan opstellen. In deze situatie moet er aangegeven worden op welke wijze het reservetekort binnen een termijn van 15 jaar verdwenen zal zijn. Op de financiële situatie van het pensioenfonds wordt nauwkeurig toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank. Procedure wijzigingen De werkgever kan de pensioenovereenkomst wijzigen of beëindigen zonder dat u hieraan meewerkt. De werkgever kan dat echter niet zomaar doen. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Het pensioenfondsbestuur zal na wijziging van de pensioenovereenkomst het pensioenreglement aanpassen aan de gewijzigde pensioenovereenkomst. Als de werkgever uw pensioenovereenkomst wijzigt, dan informeert het pensioenfonds u hier binnen drie maanden na wijziging over. 5

6 5. Hoe ziet de regeling er uit? Deelnemers hebben aanspraak op: Levenslang ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen op risicobasis Wezenpensioen op risicobasis 5.1 Levenslang ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt, tenzij u gebruik maakt van de mogelijkheid om, binnen de aangegeven flexibiliteit, eerder met pensioen te gaan. Het ingegane pensioen wordt levenslang aan u uitgekeerd en eindigt aan het eind van de maand van uw overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen is van een aantal zaken afhankelijk. De belangrijkste zijn: het aantal jaren dat u in de pensioenregeling hebt deelgenomen en het voor u vastgestelde jaarsalaris in elk van deze jaren. Ieder jaar dat u in de pensioenregeling deelneemt, bouwt u namelijk een stukje van uw pensioen op. In de volgende alinea s wordt de pensioenopbouw stap voor stap behandeld. Belangrijk voor het bepalen van uw pensioenopbouw in de middelloonregeling zijn de salariselementen die meetellen voor de opbouw in de regeling. Het pensioensalaris bestaat uit: het jaarsalaris (inclusief ploegentoeslag) aangevuld met vakantiegeld en 13 e maand (= 13,96 x maandsalaris). Over een deel van dat pensioensalaris bouwt u geen pensioen op. De pensioenregeling houdt er namelijk rekening mee dat u ook recht heeft op een AOW-uitkering. Daarom wordt voor de berekening van uw pensioen het pensioengevend jaarsalaris met een bepaald bedrag verlaagd. Dit bedrag, waarover dus geen pensioen wordt opgebouwd, noemen wij de franchise. De franchise is voor 2014: Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met de procentuele algemene loonswijziging bij ADM Cocoa B.V. De pensioengrondslag De pensioengrondslag bestaat uit het pensioensalaris minus de franchise. Voorbeeld: Pensioengevend salaris : Franchise 2014 : -/ Pensioengrondslag :

7 Het ouderdomspensioen De jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 2,15% van de voor dat jaar geldende pensioengrondslag. Het ouderdomspensioen op 67 jaar uit de middelloonregeling is gelijk aan 2,15% van het gemiddelde van alle pensioengrondslagen verhoogd met de (voorwaardelijke) indexatie. Alle genoemde pensioenbedragen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten nog premies en belasting worden betaald. Voorbeeld van pensioenopbouw over pensioengrondslag na 35 jaar dienstverband pensioengrondslag bij aanvang pensioengrondslag bij pensionering pensioengrondslag gemiddeld Gemiddelde pensioengrondslag opbouwpercentage dienstjaren ,15% 35 = ,50 In dit voorbeeld is nog geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. 5.2 Pensioen en werken in deeltijd Als u in deeltijd werkt, bouwt u pensioen op naar evenredigheid van uw deeltijdpercentage. Als u bijvoorbeeld een deeltijdpercentage heeft van 60%, bouwt u een pensioen op dat 60% bedraagt van het pensioen dat u bij een volledig dienstverband zou hebben opgebouwd. Voor het berekenen van de pensioenopbouw per jaar, wordt eerst berekend wat de pensioenopbouw per jaar zou zijn bij een volledig dienstverband. De (deeltijd) pensioenopbouw per jaar is de (voltijd) pensioenopbouw per jaar vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage. Wat als het deeltijdpercentage wijzigt? Als het deeltijdpercentage verandert, wordt er rekening gehouden met het gemiddelde deeltijdpercentage over alle dienstjaren. 5.3 Nabestaandenpensioen In de pensioenregeling is ook een nabestaandenpensioen opgenomen. Dit zorgt ervoor dat uw partner financieel verzorgd achterblijft als u komt te overlijden. Het nabestaandenpensioen uit de regeling van het pensioenfonds gaat in op de dag volgend op de maand van overlijden en wordt uitbetaald tot en met de maand van overlijden. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u tijdens uw dienstverband met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming komt te overlijden, ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen van 70% van het ouderdomspensioen dat u op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag had kunnen bereiken als u tot de leeftijd van 67 jaar in dienst was gebleven. 7

8 Als u na het einde van uw dienstverband met de werkgever overlijdt heeft uw partner recht op nabestaandenpensioen, tenzij u bij het einde van het dienstverband ervoor heeft gekozen om niet een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Indien 12 maanden voor de ingang van het pensioen hieromtrent geen keuze aan het bestuur van het pensioenfonds is kenbaar gemaakt, wordt automatisch een deel van het ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen wordt toegekend aan de gehuwde partner, de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner of de partner met wie u ongehuwd samenwoont en die voldoet aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. Er is een uitzondering op een uitkering krachtens het nabestaandenpensioen, als u pas na het ingaan van uw ouderdomspensioen een partner krijgt. In dat geval bestaat er voor die partner geen recht op nabestaandenpensioen. Voorbeeld nabestaandenpensioen Werknemer: in dienst op 32-jarige leeftijd pensioendatum 67-jarige leeftijd maximale diensttijd 35 jaar pensioengrondslag voor overlijden gemiddelde pensioengrondslag voor overlijden Nabestaandenpensioen bij overlijden na 20 jaar dienstverband: Opgebouwd ouderdomspensioen (gemiddelde pensioengrondslag x opbouwpercentage x dienstjaren) ,15% Niet opgebouwd ouderdomspensioen (pensioengrondslag voor overlijden opbouwpercentage dienstjaren tussen overlijden en pensioendatum) ,15% Totaal ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen (70% van het ouderdomspensioen): In dit voorbeeld is slechts gedurende 20 jaar pensioen opgebouwd. De maximale diensttijd is 35 jaar, waardoor er een tekort is van 15 opbouwjaren. Deze jaren worden, zolang u een arbeidsovereenkomst heeft met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming, afgedekt door middel van een risicoverzekering, waardoor 70% van het te bereiken ouderdomspensioen wordt uitgekeerd. De genoemde pensioenbedragen zijn bruto bedragen per jaar. Over iedere uitkering moeten nog premies en belasting worden betaald. 8

9 In een beperkt aantal gevallen heeft uw partner na uw overlijden recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Hierna treft u een omschrijving op hoofdlijnen aan van de ANW. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). De overheid keert een nabestaandenpensioen uit indien u verzekerd was voor de ANW. Dit is het geval indien u ook verzekerd bent voor de AOW. Verder moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. De achterblijvende partner heeft een kind jonger dan 18 dat tot uw huishouden behoorde 2. De achterblijvende partner is zwanger 3. De achterblijvende partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt verklaard 4. Uw partner is geboren vóór 1950 De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon (in 2014: ). Indien de achterblijvende partner een eigen inkomen heeft, kan de ANW-uitkering worden gekort. Behalve een uitkering voor de achterblijvende partner, ontvangen de achterblijvende kinderen ook een uitkering, halfwezenpensioen genaamd. 5.4 Wezenpensioen In de pensioenregeling is ook een wezenpensioen opgenomen. Als u overlijdt, tijdens uw dienstverband met uw werkgever, kunnen uw kinderen een wezenpensioen ontvangen. Dit wezenpensioen bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u tijdens uw dienstverband met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming komt te overlijden, bedraagt het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat u op basis van uw laatste vastgestelde pensioengrondslag had kunnen bereiken als u tot de leeftijd van 67 jaar in dienst was gebleven. Het wezenpensioen gaat in op de dag volgend op de maand van overlijden en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het betreffende kind 18 jaar wordt. Voor studerende kinderen kan het wezenpensioen onder bepaalde voorwaarden tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd worden uitgekeerd. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien gedurende de uitkeringsperiode beide ouders zijn overleden. 5.5 Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Na het einde van uw deelnemerschap in de pensioenregeling (anders dan door pensionering en overlijden), behoudt u aanspraken op ouderdomspensioen. De hoogte van deze aanspraken op ouderdomspensioen is gelijk aan de aanspraken die u tot dat moment opgebouwd heeft. U ontvangt er een opgave van. De verdere pensioenopbouw stopt uiteraard wel. Indien een deel van het ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen is omgezet houdt u ook aanspraken op nabestaandenpensioen. De pensioenaanspraken kunnen jaarlijks worden verhoogd zoals omschreven in onderdeel 8.3 van deze startbrief. 5.6 Vrijwillige voortzetting en/of stortingen Het pensioenfonds geeft geen mogelijkheden tot vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na het beëindigen van het dienstverband. Ook is er geen mogelijkheid tot vrijwillige stortingen in het fonds. 9

10 6. Keuzemogelijkheden In de pensioenregeling is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. Het gebruik maken van deze keuzemogelijkheden is overigens niet noodzakelijk. Als u hiervan geen gebruik maakt, gelden de standaardbepalingen uit het pensioenreglement. 6.1 Vervroegde pensionering Voor het ouderdomspensioen geldt een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. U kunt het pensioenfonds verzoeken het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Dit verzoek dient minimaal 6 maanden voor de ingangsdatum van het pensioen, schriftelijk bij het fonds te worden ingediend. De vroegst mogelijke ingangsdatum is de eerste van de maand waarin u de 60- jarige leeftijd bereikt. Bij vervroegde pensionering wordt uw ouderdomspensioen lager. De hoogte van het opgebouwde nabestaandenpensioen wijzigt niet door vervroegde pensionering. 6.2 Omzetting van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen Op de datum waarop het deelnemerschap eindigt anders dan door overlijden en op het moment van ingang van het ouderdomspensioen, kunt u een deel van het levenslange ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Na omzetting houdt u een lager ouderdomspensioen over. Indien u twaalf maanden voor ingang van het ouderdomspensioen geen keuze aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt en u heeft een echtgeno(o)t(e) of een niet geregistreerde partner, wordt een deel van het levenslange ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen. 6.3 Variatie in pensioenuitkeringen De pensioenuitkeringen kunnen gedurende een aantal jaren aansluitend op de pensioeningangsdatum, in aanvang hoger of lager zijn dan in de periode daarna. Dit verzoek dient 6 maanden voor ingangsdatum van het pensioen, schriftelijk bij het fonds te worden ingediend. 7. Pensioenpremie Afspraken over de pensioenpremie zijn gedetailleerd vastgelegd in een overeenkomst tussen werkgever en pensioenfonds, genaamd de Uitvoeringsovereenkomst. Voor de pensioenregeling betaalt u samen met de werkgever de premie. De hoogte van uw premiebijdrage is momenteel 2,1% van de pensioengrondslag. De werkgever neemt de overige kosten voor zijn rekening. De premie voor de pensioenregeling wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. 7.1 Betalingsvoorbehoud Als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, als gevolg van ingrijpende wijziging van omstandigheden, kan de werkgeversbijdrage verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Als deze situatie zich voordoet, zullen de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen, aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. U zult hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd, veranderen daardoor overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. 10

11 8. De pensioenuitkering 8.1 Uitbetaling pensioen Wanneer u met pensioen gaat, wordt u 3 maanden daarvoor geïnformeerd over de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele nabestaandenpensioen. Alle pensioenbedragen worden vermeld in jaarbedragen. Het betreft altijd bruto bedragen (zie verder onder inhoudingen ). 8.2 Inhoudingen op uw pensioenuitkering Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belasting en premies volksverzekeringen) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden. De uitkeringsinstantie houdt dit al op uw pensioen in, voordat het pensioen aan u wordt uitbetaald. U krijgt elk jaar een opgave waarop staat hoeveel pensioen aan u is uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. 8.3 Voorwaardelijke toeslagverlening pensioengerechtigden en gewezen deelnemers Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken kan jaarlijks een toeslag worden verleend van maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (cpi) Alle Huishoudens afgeleid, over de periode oktober direct voorafgaand aan het moment van toeslagverlening en oktober van het jaar daarvoor, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De afgelopen jaren zijn er geen toeslagen verleend. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 april 2013 met 2,4% gekort in verband met de verslechterde financiële situatie van het fonds. 8.4 Voorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers Op de pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de algemene loonstijging bij de werkgever, over de periode oktober direct voorafgaand aan het moment van toeslagverlening en oktober van het jaar daarvoor. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. In aanvulling op het bovenstaande voldoet de werkgever ten behoeve van de toeslagverlening van actieve deelnemers tot en met 2018 een bedrag ter grootte van 1% van de loonsom. Deze bijdrage wordt gebruikt voor herstel van de financiële positie van het fonds als er sprake is van een dekkingstekort. 11

12 9. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u als deelnemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u vanaf het moment dat u in aanmerking komt voor een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (op grond van de WIA), recht op een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. De risicodekkingen worden eveneens voortgezet. De mate waarin uw pensioenopbouw en de risicodekkingen worden voortgezet is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hieronder treft u een overzicht aan. Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bent u uw eigen bijdrage alleen verschuldigd voor het gedeelte dat u arbeidsgeschikt bent. Percentage Arbeidsongeschiktheid Percentage waarvoor vrijstelling van premiebetaling wordt verleend minder dan , Bij een wijziging van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt dit aangepast. Indien u uit dienst bent getreden, wordt een verhoging van het arbeidsongeschiktheidspercentage niet verwerkt. Een verlaging wordt nog wel verwerkt. 10. Pensioen en scheiding Als u gaat scheiden, heeft uw partner recht op (uitbetaling van) een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Dit recht kan zowel gelden voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen Verevening van ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. Zowel u als uw ex-partner ontvangt een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen zonder geregistreerd partnerschap. Op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat, krijgt uw ex-partner recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. De uitkeringsinstantie keert het pensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner, mits hierom binnen 2 jaar na de scheiding is verzocht via het insturen van een standaardformulier. Als dat niet is gebeurd, dienen u en uw ex-partner de uitbetaling van het verevende pensioen onderling te regelen. Na het overlijden van uw ex-partner wordt weer het volledige ouderdomspensioen aan u overgemaakt. 12

13 U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We spreken dan over conversie van het ouderdomspensioen. Daarbij zal ook een eventueel door omzetting verkregen nabestaandenpensioen (als bedoeld onder 6.2) worden omgezet in een ouderdomspensioen op het leven van uw ex-partner. Bij conversie gaat het verevende pensioen in op het moment dat uw ex-partner dat wil (liggende tussen 60 en 65 jaar). Als uw ex-partner overlijdt, vervalt het verevende ouderdomspensioen definitief. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt deze het verevende ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen is reeds door conversie komen te vervallen. Een aanvraag voor verevening of conversie kunt u tot 2 jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen Vaststelling van bijzonder nabestaandenpensioen Indien bij einde van uw dienstverband of bij pensionering ouderdomspensioen is omgezet naar nabestaandenpensioen, heeft in geval van scheiding uw ex-partner (ook) recht op het nabestaandenpensioen. Ook hiervan kan door u en uw expartner zijn afgeweken in huwelijkse of partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Het deel van het nabestaandenpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Ingeval u overlijdt, zal uw expartner derhalve dit bijzonder nabestaandenpensioen ontvangen. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt blijvend in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Mocht uw ex-partner eerder komen te overlijden dan u, dan komt het bijzondere nabestaandenpensioen dus niet meer ten gunste van een eventuele nieuwe partner. Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt ook het eventuele bijzondere nabestaandenpensioen omgezet in ouderdomspensioen ten behoeve van uw expartner. Het komt hiermee te vervallen. 11. Waardeoverdracht U heeft een wettelijk recht om de waarde van de pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd over te dragen naar de pensioenregeling van de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, indien de financiële positie van zowel de overdragende pensioenuitvoerder als van de Stichting Jan Huysman Wz. fonds dit toestaat. Dit wettelijk recht geeft u de garantie dat, indien u aan alle voorwaarden voldoet, alle partijen moeten meewerken aan de overdracht. De voorwaarden vindt u terug in het pensioenreglement. U kunt contact opnemen met personeelszaken als u overweegt om pensioenaanspraken naar deze pensioenregeling over te dragen. Met het geld dat overgedragen wordt, worden in deze pensioenregeling pensioenaanspraken aangekocht. 13

14 Een waardeoverdracht is zinvol als dit naar verwachting financieel voordeliger is. Om dit te kunnen beoordelen is het relevant te weten hoe de financiële situatie van de huidige en de nieuwe pensioenuitvoerder is, evenals hoe de nieuwe pensioenregeling is (vooral het type regeling en de toeslagbepaling). Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de huidige of de nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt nadat u een verzoek tot waardeoverdracht heeft gedaan, eerst een opgave. Pas daarna beslist u definitief of de waarde wordt overgedragen. Een tweede argument om waardeoverdracht te laten uitvoeren, is administratieve eenvoud. Na een overdracht heeft u immers maar met één in plaats van twee pensioenuitvoerders te maken. Binnen 6 maanden nadat u bent opgenomen in de pensioenregeling moet u bij het pensioenfonds een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Uw pensioenfonds vraagt een opgave op van uw pensioenaanspraken bij uw oude pensioenfonds. Aan de hand van de binnengekomen opgave wordt een offerte opgesteld voor waardeoverdracht. Pas als u hiermee akkoord gaat, wordt de waardeoverdracht in gang gezet. 12. Uitdiensttreding Indien u voor uw pensioendatum uit dienst treedt, blijven de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen premievrij verzekerd bij het pensioenfonds. U kunt de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever nieuwe pensioenaanspraken in te kopen. In dat geval geldt dezelfde werkwijze zoals hierboven in paragraaf 11 is omschreven. 13. Informatieverplichting 13.1 Verplichtingen van de deelnemer Om de pensioenregeling goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat het pensioenfonds over voldoende informatie beschikt. Om deze reden bent u verplicht om aan het pensioenfonds alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, die voor de uitvoering van de regeling van belang zijn. Deze informatieplicht heeft betrekking op echtscheiding, het aangaan van een (nieuw) partnerschap, beëindiging van geregistreerd of ongeregistreerd partnerschap, wijziging van de gezinssamenstelling, mate van arbeidsongeschiktheid en een adreswijziging De verplichtingen van het fonds Het pensioenfonds verstrekt u de volgende informatie: het pensioenreglement alsmede deze startbrief de statuten van het fonds een opgave van de bereikte en nog op te bouwen pensioenaanspraken indien van toepassing informatie over het korte of lange termijn herstelplan 14

15 Op verzoek wordt de volgende informatie verstrekt: het laatste jaarverslag de uitvoeringsovereenkomst relevante informatie over de beleggingen een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet de hoogte van de dekkingsgraad de klachtenregeling informatie over een mogelijke aanwijzing van De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten informatie over een mogelijke aanstelling van een bewindvoerder 14. Herstelplan Het pensioenfonds had per 31 december 2013 een te lage dekkingsgraad maar beschikte wel over het Minimaal Vereist Vermogen. Vanwege de te lage dekkingsgraad is een herstelplan voor de lange termijn opgesteld. Naar verwachting wordt het Vereist Vermogen binnen de wettelijke periode van 15 jaar bereikt. 15. Klachtenregeling Als u het niet eens bent met de manier waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. In het klachtenreglement staat beschreven hoe deze klachtenprocedure werkt. 16. Ten slotte Met deze startbrief heeft het pensioenfonds getracht u een heldere uiteenzetting te geven over de meest gangbare uitgangspunten en condities van de pensioenregeling die per 1 januari 2014 ingevoerd is. Bewaart u deze startbrief zorgvuldig, zodat u altijd gemakkelijk terug kunt lezen wat de regeling voor u betekent. Heeft u desalniettemin verdere vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om u te wenden tot een van de bestuursleden of tot de afdeling personeelszaken. 15

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie