2014 (vervangt juli 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 (vervangt juli 2010)"

Transcriptie

1 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap

2 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt de pensioenregeling? 3 2. Waaruit bestaat uw pensioen? 3 3. Hoe werkt de AOW? 3 4. Het karakter van de pensioenregeling 4 5. Hoe ziet de regeling er uit? Levenslangouderdomspensioen Pensioen en werken in deeltijd Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Vrijwillige voortzetting en/of stortingen 9 6. Keuzemogelijkheden Vervroegde pensionering Omzetting van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen 10 Omzetting van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen Variatie in pensioenuitkeringen Pensioenpremie Betalingsvoorbehoud De pensioenuitkering Uitbetaling pensioen Inhoudingen op uw pensioenuitkering Voorwaardelijke toeslagverlening pensioengerechtigden en gewezen Voorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Pensioen en scheiding Verevening van ouderdomspensioen Vaststelling van bijzonder nabestaandenpensioen Waardeoverdracht Uitdiensttreding Informatieverplichting Verplichtingen van de deelnemer De verplichting van het fonds Herstelplan Klachtenregeling Ten slotte 15 2

3 Inleiding Deze startbrief geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen, indien van toepassing, mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? Pensioen is uw toekomstig inkomen. Ook is pensioen inkomen voor uw nabestaanden, wanneer u vóór of na de pensioendatum zou komen te overlijden. Het pensioen zal worden uitgekeerd omdat u deelneemt in de pensioenregeling van de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds. Om te weten wat de pensioenregeling voor u betekent, raden wij u aan om deze startbrief goed door te lezen. Ook is het verstandig om deze startbrief te bewaren, hij kan in de toekomst nog van pas komen. Mocht u na het lezen toch nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw werkgever of met het pensioenfonds. Eerste aanspreekpunt voor alle voorkomende pensioenvragen is secretariaat Pensioenfonds te bereiken op of of via de website 1. Voor wie geldt de pensioenregeling? De pensioenregeling geldt voor de werknemers van ADM Cocoa B.V. en de gelieerde ondernemingen. Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst met ADM Cocoa B.V. of een gelieerde onderneming hebben en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt worden als deelnemer opgenomen in de pensioenregeling. 2. Waaruit bestaat uw pensioen? Naast het pensioen dat u bij het pensioenfonds opbouwt, heeft u vanaf de AOWleeftijd recht op een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-uitkering en het pensioen dat u bij de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds opbouwt, worden in deze startbrief toegelicht. 3. Hoe werkt de AOW? U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 67 jaar. De omschrijving in dit hoofdstuk is een samenvatting op hoofdlijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SVB (www.svb.nl). 3

4 U komt in aanmerking voor een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, indien: 1. u in Nederland woont; 2. u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en over dat inkomen in Nederland belasting moet afdragen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOWpensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, dan is het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet lager. Voorbeeld AOW U heeft tussen uw 30 e en 42 e levensjaar in het buitenland gewoond, gewerkt en belasting betaald. U mist dan 12 jaar. Dit leidt tot een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet dat 12 x 2% = 24% lager is. In 2014 bedraagt het pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet: Voor een alleenstaande ,92; en voor een gehuwde/samenwonende 9.414,24 per jaar. Een echtpaar, waarvan beide echtgenoten AOW-gerechtigd zijn, krijgt in totaal ,48. De genoemde bedragen zijn inclusief de vakantie-uitkering. U moet over deze bedragen nog belasting betalen. 4. Het karakter van de pensioenregeling De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds (pensioenfonds). Deze stichting is een onafhankelijke instantie en wordt bestuurd door een pensioenbestuur bestaande uit 6 leden, waarvan er 3 de werkgever ADM Cocoa B.V. vertegenwoordigen, 2 leden vertegenwoordigers zijn van de deelnemers en 1 lid de pensioengerechtigden vertegenwoordigt. Deze startbrief beschrijft de hoofdlijnen van de collectieve pensioenregeling. De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling voor wat betreft het jaarsalaris (12 maal het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en dertiende maand), de ploegentoeslag (inclusief gratificatie) en de BOP-toeslag. Het kenmerkende van een middelloonregeling is dat per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd, maar waarbij een verhoging van de pensioengrondslag alleen een pensioenverhoging tot gevolg heeft voor de toekomstige dienstjaren. De opgebouwde rechten worden voorwaardelijk geïndexeerd voorzover er middelen beschikbaar zijn. 4

5 Een ander kenmerk van onze pensioenregeling is, dat het een zogenaamde uitkeringsovereenkomst is. Een dergelijke overeenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer over een uitkering van een bepaalde hoogte, die vanaf een bepaalde leeftijd wordt ontvangen. Afhankelijk van het salaris en de diensttijd wordt een bepaalde aanspraak op een pensioenuitkering opgebouwd. Omdat een pensioenregeling een opbouw verzorgt van toekomstige aanspraken, zijn er altijd risico s aan verbonden. Het betreft hier bijvoorbeeld het langlevenrisico (garanderen van uitkering tot overlijden ongeacht leeftijd) en het beleggingsrisico (minder rendement dan was voorzien). Deze beide risico s liggen bij het pensioenfonds. Door deze risico s kan er een situatie van dekkingstekort ontstaan. Hierbij is het pensioenvermogen niet meer toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. In deze situatie moet een korte termijn herstelplan doorgevoerd worden wat kan inhouden dat de pensioenrechten verminderd worden. Een dergelijke situatie raakt alle deelnemers, slapers en gepensioneerden gelijkelijk. Indien er sprake is van een reservetekort (de hoogte van de reservebuffer voldoet niet aan de eisen van de wet), moet het fonds een lange termijn herstelplan opstellen. In deze situatie moet er aangegeven worden op welke wijze het reservetekort binnen een termijn van 15 jaar verdwenen zal zijn. Op de financiële situatie van het pensioenfonds wordt nauwkeurig toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank. Procedure wijzigingen De werkgever kan de pensioenovereenkomst wijzigen of beëindigen zonder dat u hieraan meewerkt. De werkgever kan dat echter niet zomaar doen. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Het pensioenfondsbestuur zal na wijziging van de pensioenovereenkomst het pensioenreglement aanpassen aan de gewijzigde pensioenovereenkomst. Als de werkgever uw pensioenovereenkomst wijzigt, dan informeert het pensioenfonds u hier binnen drie maanden na wijziging over. 5

6 5. Hoe ziet de regeling er uit? Deelnemers hebben aanspraak op: Levenslang ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen op risicobasis Wezenpensioen op risicobasis 5.1 Levenslang ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt, tenzij u gebruik maakt van de mogelijkheid om, binnen de aangegeven flexibiliteit, eerder met pensioen te gaan. Het ingegane pensioen wordt levenslang aan u uitgekeerd en eindigt aan het eind van de maand van uw overlijden. De hoogte van het ouderdomspensioen is van een aantal zaken afhankelijk. De belangrijkste zijn: het aantal jaren dat u in de pensioenregeling hebt deelgenomen en het voor u vastgestelde jaarsalaris in elk van deze jaren. Ieder jaar dat u in de pensioenregeling deelneemt, bouwt u namelijk een stukje van uw pensioen op. In de volgende alinea s wordt de pensioenopbouw stap voor stap behandeld. Belangrijk voor het bepalen van uw pensioenopbouw in de middelloonregeling zijn de salariselementen die meetellen voor de opbouw in de regeling. Het pensioensalaris bestaat uit: het jaarsalaris (inclusief ploegentoeslag) aangevuld met vakantiegeld en 13 e maand (= 13,96 x maandsalaris). Over een deel van dat pensioensalaris bouwt u geen pensioen op. De pensioenregeling houdt er namelijk rekening mee dat u ook recht heeft op een AOW-uitkering. Daarom wordt voor de berekening van uw pensioen het pensioengevend jaarsalaris met een bepaald bedrag verlaagd. Dit bedrag, waarover dus geen pensioen wordt opgebouwd, noemen wij de franchise. De franchise is voor 2014: Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met de procentuele algemene loonswijziging bij ADM Cocoa B.V. De pensioengrondslag De pensioengrondslag bestaat uit het pensioensalaris minus de franchise. Voorbeeld: Pensioengevend salaris : Franchise 2014 : -/ Pensioengrondslag :

7 Het ouderdomspensioen De jaarlijkse pensioenopbouw bedraagt 2,15% van de voor dat jaar geldende pensioengrondslag. Het ouderdomspensioen op 67 jaar uit de middelloonregeling is gelijk aan 2,15% van het gemiddelde van alle pensioengrondslagen verhoogd met de (voorwaardelijke) indexatie. Alle genoemde pensioenbedragen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten nog premies en belasting worden betaald. Voorbeeld van pensioenopbouw over pensioengrondslag na 35 jaar dienstverband pensioengrondslag bij aanvang pensioengrondslag bij pensionering pensioengrondslag gemiddeld Gemiddelde pensioengrondslag opbouwpercentage dienstjaren ,15% 35 = ,50 In dit voorbeeld is nog geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. 5.2 Pensioen en werken in deeltijd Als u in deeltijd werkt, bouwt u pensioen op naar evenredigheid van uw deeltijdpercentage. Als u bijvoorbeeld een deeltijdpercentage heeft van 60%, bouwt u een pensioen op dat 60% bedraagt van het pensioen dat u bij een volledig dienstverband zou hebben opgebouwd. Voor het berekenen van de pensioenopbouw per jaar, wordt eerst berekend wat de pensioenopbouw per jaar zou zijn bij een volledig dienstverband. De (deeltijd) pensioenopbouw per jaar is de (voltijd) pensioenopbouw per jaar vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage. Wat als het deeltijdpercentage wijzigt? Als het deeltijdpercentage verandert, wordt er rekening gehouden met het gemiddelde deeltijdpercentage over alle dienstjaren. 5.3 Nabestaandenpensioen In de pensioenregeling is ook een nabestaandenpensioen opgenomen. Dit zorgt ervoor dat uw partner financieel verzorgd achterblijft als u komt te overlijden. Het nabestaandenpensioen uit de regeling van het pensioenfonds gaat in op de dag volgend op de maand van overlijden en wordt uitbetaald tot en met de maand van overlijden. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u tijdens uw dienstverband met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming komt te overlijden, ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen van 70% van het ouderdomspensioen dat u op basis van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag had kunnen bereiken als u tot de leeftijd van 67 jaar in dienst was gebleven. 7

8 Als u na het einde van uw dienstverband met de werkgever overlijdt heeft uw partner recht op nabestaandenpensioen, tenzij u bij het einde van het dienstverband ervoor heeft gekozen om niet een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Indien 12 maanden voor de ingang van het pensioen hieromtrent geen keuze aan het bestuur van het pensioenfonds is kenbaar gemaakt, wordt automatisch een deel van het ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen wordt toegekend aan de gehuwde partner, de bij de burgerlijke stand geregistreerde partner of de partner met wie u ongehuwd samenwoont en die voldoet aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden. Er is een uitzondering op een uitkering krachtens het nabestaandenpensioen, als u pas na het ingaan van uw ouderdomspensioen een partner krijgt. In dat geval bestaat er voor die partner geen recht op nabestaandenpensioen. Voorbeeld nabestaandenpensioen Werknemer: in dienst op 32-jarige leeftijd pensioendatum 67-jarige leeftijd maximale diensttijd 35 jaar pensioengrondslag voor overlijden gemiddelde pensioengrondslag voor overlijden Nabestaandenpensioen bij overlijden na 20 jaar dienstverband: Opgebouwd ouderdomspensioen (gemiddelde pensioengrondslag x opbouwpercentage x dienstjaren) ,15% Niet opgebouwd ouderdomspensioen (pensioengrondslag voor overlijden opbouwpercentage dienstjaren tussen overlijden en pensioendatum) ,15% Totaal ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen (70% van het ouderdomspensioen): In dit voorbeeld is slechts gedurende 20 jaar pensioen opgebouwd. De maximale diensttijd is 35 jaar, waardoor er een tekort is van 15 opbouwjaren. Deze jaren worden, zolang u een arbeidsovereenkomst heeft met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming, afgedekt door middel van een risicoverzekering, waardoor 70% van het te bereiken ouderdomspensioen wordt uitgekeerd. De genoemde pensioenbedragen zijn bruto bedragen per jaar. Over iedere uitkering moeten nog premies en belasting worden betaald. 8

9 In een beperkt aantal gevallen heeft uw partner na uw overlijden recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Hierna treft u een omschrijving op hoofdlijnen aan van de ANW. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). De overheid keert een nabestaandenpensioen uit indien u verzekerd was voor de ANW. Dit is het geval indien u ook verzekerd bent voor de AOW. Verder moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. De achterblijvende partner heeft een kind jonger dan 18 dat tot uw huishouden behoorde 2. De achterblijvende partner is zwanger 3. De achterblijvende partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt verklaard 4. Uw partner is geboren vóór 1950 De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon (in 2014: ). Indien de achterblijvende partner een eigen inkomen heeft, kan de ANW-uitkering worden gekort. Behalve een uitkering voor de achterblijvende partner, ontvangen de achterblijvende kinderen ook een uitkering, halfwezenpensioen genaamd. 5.4 Wezenpensioen In de pensioenregeling is ook een wezenpensioen opgenomen. Als u overlijdt, tijdens uw dienstverband met uw werkgever, kunnen uw kinderen een wezenpensioen ontvangen. Dit wezenpensioen bedraagt 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als u tijdens uw dienstverband met ADM Cocoa B.V. of gelieerde onderneming komt te overlijden, bedraagt het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat u op basis van uw laatste vastgestelde pensioengrondslag had kunnen bereiken als u tot de leeftijd van 67 jaar in dienst was gebleven. Het wezenpensioen gaat in op de dag volgend op de maand van overlijden en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het betreffende kind 18 jaar wordt. Voor studerende kinderen kan het wezenpensioen onder bepaalde voorwaarden tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd worden uitgekeerd. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien gedurende de uitkeringsperiode beide ouders zijn overleden. 5.5 Pensioenaanspraken na beëindiging deelnemerschap Na het einde van uw deelnemerschap in de pensioenregeling (anders dan door pensionering en overlijden), behoudt u aanspraken op ouderdomspensioen. De hoogte van deze aanspraken op ouderdomspensioen is gelijk aan de aanspraken die u tot dat moment opgebouwd heeft. U ontvangt er een opgave van. De verdere pensioenopbouw stopt uiteraard wel. Indien een deel van het ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen is omgezet houdt u ook aanspraken op nabestaandenpensioen. De pensioenaanspraken kunnen jaarlijks worden verhoogd zoals omschreven in onderdeel 8.3 van deze startbrief. 5.6 Vrijwillige voortzetting en/of stortingen Het pensioenfonds geeft geen mogelijkheden tot vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na het beëindigen van het dienstverband. Ook is er geen mogelijkheid tot vrijwillige stortingen in het fonds. 9

10 6. Keuzemogelijkheden In de pensioenregeling is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. Het gebruik maken van deze keuzemogelijkheden is overigens niet noodzakelijk. Als u hiervan geen gebruik maakt, gelden de standaardbepalingen uit het pensioenreglement. 6.1 Vervroegde pensionering Voor het ouderdomspensioen geldt een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. U kunt het pensioenfonds verzoeken het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Dit verzoek dient minimaal 6 maanden voor de ingangsdatum van het pensioen, schriftelijk bij het fonds te worden ingediend. De vroegst mogelijke ingangsdatum is de eerste van de maand waarin u de 60- jarige leeftijd bereikt. Bij vervroegde pensionering wordt uw ouderdomspensioen lager. De hoogte van het opgebouwde nabestaandenpensioen wijzigt niet door vervroegde pensionering. 6.2 Omzetting van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen Op de datum waarop het deelnemerschap eindigt anders dan door overlijden en op het moment van ingang van het ouderdomspensioen, kunt u een deel van het levenslange ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Na omzetting houdt u een lager ouderdomspensioen over. Indien u twaalf maanden voor ingang van het ouderdomspensioen geen keuze aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt en u heeft een echtgeno(o)t(e) of een niet geregistreerde partner, wordt een deel van het levenslange ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen. 6.3 Variatie in pensioenuitkeringen De pensioenuitkeringen kunnen gedurende een aantal jaren aansluitend op de pensioeningangsdatum, in aanvang hoger of lager zijn dan in de periode daarna. Dit verzoek dient 6 maanden voor ingangsdatum van het pensioen, schriftelijk bij het fonds te worden ingediend. 7. Pensioenpremie Afspraken over de pensioenpremie zijn gedetailleerd vastgelegd in een overeenkomst tussen werkgever en pensioenfonds, genaamd de Uitvoeringsovereenkomst. Voor de pensioenregeling betaalt u samen met de werkgever de premie. De hoogte van uw premiebijdrage is momenteel 2,1% van de pensioengrondslag. De werkgever neemt de overige kosten voor zijn rekening. De premie voor de pensioenregeling wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. 7.1 Betalingsvoorbehoud Als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, als gevolg van ingrijpende wijziging van omstandigheden, kan de werkgeversbijdrage verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Als deze situatie zich voordoet, zullen de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen, aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. U zult hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd, veranderen daardoor overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. 10

11 8. De pensioenuitkering 8.1 Uitbetaling pensioen Wanneer u met pensioen gaat, wordt u 3 maanden daarvoor geïnformeerd over de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele nabestaandenpensioen. Alle pensioenbedragen worden vermeld in jaarbedragen. Het betreft altijd bruto bedragen (zie verder onder inhoudingen ). 8.2 Inhoudingen op uw pensioenuitkering Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belasting en premies volksverzekeringen) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden. De uitkeringsinstantie houdt dit al op uw pensioen in, voordat het pensioen aan u wordt uitbetaald. U krijgt elk jaar een opgave waarop staat hoeveel pensioen aan u is uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. 8.3 Voorwaardelijke toeslagverlening pensioengerechtigden en gewezen deelnemers Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken kan jaarlijks een toeslag worden verleend van maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (cpi) Alle Huishoudens afgeleid, over de periode oktober direct voorafgaand aan het moment van toeslagverlening en oktober van het jaar daarvoor, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De afgelopen jaren zijn er geen toeslagen verleend. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 april 2013 met 2,4% gekort in verband met de verslechterde financiële situatie van het fonds. 8.4 Voorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers Op de pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de algemene loonstijging bij de werkgever, over de periode oktober direct voorafgaand aan het moment van toeslagverlening en oktober van het jaar daarvoor. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. In aanvulling op het bovenstaande voldoet de werkgever ten behoeve van de toeslagverlening van actieve deelnemers tot en met 2018 een bedrag ter grootte van 1% van de loonsom. Deze bijdrage wordt gebruikt voor herstel van de financiële positie van het fonds als er sprake is van een dekkingstekort. 11

12 9. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u als deelnemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u vanaf het moment dat u in aanmerking komt voor een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (op grond van de WIA), recht op een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. De risicodekkingen worden eveneens voortgezet. De mate waarin uw pensioenopbouw en de risicodekkingen worden voortgezet is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Hieronder treft u een overzicht aan. Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bent u uw eigen bijdrage alleen verschuldigd voor het gedeelte dat u arbeidsgeschikt bent. Percentage Arbeidsongeschiktheid Percentage waarvoor vrijstelling van premiebetaling wordt verleend minder dan , Bij een wijziging van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt dit aangepast. Indien u uit dienst bent getreden, wordt een verhoging van het arbeidsongeschiktheidspercentage niet verwerkt. Een verlaging wordt nog wel verwerkt. 10. Pensioen en scheiding Als u gaat scheiden, heeft uw partner recht op (uitbetaling van) een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Dit recht kan zowel gelden voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen Verevening van ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. Zowel u als uw ex-partner ontvangt een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen zonder geregistreerd partnerschap. Op het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat, krijgt uw ex-partner recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. De uitkeringsinstantie keert het pensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner, mits hierom binnen 2 jaar na de scheiding is verzocht via het insturen van een standaardformulier. Als dat niet is gebeurd, dienen u en uw ex-partner de uitbetaling van het verevende pensioen onderling te regelen. Na het overlijden van uw ex-partner wordt weer het volledige ouderdomspensioen aan u overgemaakt. 12

13 U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We spreken dan over conversie van het ouderdomspensioen. Daarbij zal ook een eventueel door omzetting verkregen nabestaandenpensioen (als bedoeld onder 6.2) worden omgezet in een ouderdomspensioen op het leven van uw ex-partner. Bij conversie gaat het verevende pensioen in op het moment dat uw ex-partner dat wil (liggende tussen 60 en 65 jaar). Als uw ex-partner overlijdt, vervalt het verevende ouderdomspensioen definitief. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt deze het verevende ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen is reeds door conversie komen te vervallen. Een aanvraag voor verevening of conversie kunt u tot 2 jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen Vaststelling van bijzonder nabestaandenpensioen Indien bij einde van uw dienstverband of bij pensionering ouderdomspensioen is omgezet naar nabestaandenpensioen, heeft in geval van scheiding uw ex-partner (ook) recht op het nabestaandenpensioen. Ook hiervan kan door u en uw expartner zijn afgeweken in huwelijkse of partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Het deel van het nabestaandenpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Ingeval u overlijdt, zal uw expartner derhalve dit bijzonder nabestaandenpensioen ontvangen. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt blijvend in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Mocht uw ex-partner eerder komen te overlijden dan u, dan komt het bijzondere nabestaandenpensioen dus niet meer ten gunste van een eventuele nieuwe partner. Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt ook het eventuele bijzondere nabestaandenpensioen omgezet in ouderdomspensioen ten behoeve van uw expartner. Het komt hiermee te vervallen. 11. Waardeoverdracht U heeft een wettelijk recht om de waarde van de pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd over te dragen naar de pensioenregeling van de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, indien de financiële positie van zowel de overdragende pensioenuitvoerder als van de Stichting Jan Huysman Wz. fonds dit toestaat. Dit wettelijk recht geeft u de garantie dat, indien u aan alle voorwaarden voldoet, alle partijen moeten meewerken aan de overdracht. De voorwaarden vindt u terug in het pensioenreglement. U kunt contact opnemen met personeelszaken als u overweegt om pensioenaanspraken naar deze pensioenregeling over te dragen. Met het geld dat overgedragen wordt, worden in deze pensioenregeling pensioenaanspraken aangekocht. 13

14 Een waardeoverdracht is zinvol als dit naar verwachting financieel voordeliger is. Om dit te kunnen beoordelen is het relevant te weten hoe de financiële situatie van de huidige en de nieuwe pensioenuitvoerder is, evenals hoe de nieuwe pensioenregeling is (vooral het type regeling en de toeslagbepaling). Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de huidige of de nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt nadat u een verzoek tot waardeoverdracht heeft gedaan, eerst een opgave. Pas daarna beslist u definitief of de waarde wordt overgedragen. Een tweede argument om waardeoverdracht te laten uitvoeren, is administratieve eenvoud. Na een overdracht heeft u immers maar met één in plaats van twee pensioenuitvoerders te maken. Binnen 6 maanden nadat u bent opgenomen in de pensioenregeling moet u bij het pensioenfonds een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Uw pensioenfonds vraagt een opgave op van uw pensioenaanspraken bij uw oude pensioenfonds. Aan de hand van de binnengekomen opgave wordt een offerte opgesteld voor waardeoverdracht. Pas als u hiermee akkoord gaat, wordt de waardeoverdracht in gang gezet. 12. Uitdiensttreding Indien u voor uw pensioendatum uit dienst treedt, blijven de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen premievrij verzekerd bij het pensioenfonds. U kunt de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Deze waarde wordt vervolgens gebruikt om in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever nieuwe pensioenaanspraken in te kopen. In dat geval geldt dezelfde werkwijze zoals hierboven in paragraaf 11 is omschreven. 13. Informatieverplichting 13.1 Verplichtingen van de deelnemer Om de pensioenregeling goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat het pensioenfonds over voldoende informatie beschikt. Om deze reden bent u verplicht om aan het pensioenfonds alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, die voor de uitvoering van de regeling van belang zijn. Deze informatieplicht heeft betrekking op echtscheiding, het aangaan van een (nieuw) partnerschap, beëindiging van geregistreerd of ongeregistreerd partnerschap, wijziging van de gezinssamenstelling, mate van arbeidsongeschiktheid en een adreswijziging De verplichtingen van het fonds Het pensioenfonds verstrekt u de volgende informatie: het pensioenreglement alsmede deze startbrief de statuten van het fonds een opgave van de bereikte en nog op te bouwen pensioenaanspraken indien van toepassing informatie over het korte of lange termijn herstelplan 14

15 Op verzoek wordt de volgende informatie verstrekt: het laatste jaarverslag de uitvoeringsovereenkomst relevante informatie over de beleggingen een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet de hoogte van de dekkingsgraad de klachtenregeling informatie over een mogelijke aanwijzing van De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten informatie over een mogelijke aanstelling van een bewindvoerder 14. Herstelplan Het pensioenfonds had per 31 december 2013 een te lage dekkingsgraad maar beschikte wel over het Minimaal Vereist Vermogen. Vanwege de te lage dekkingsgraad is een herstelplan voor de lange termijn opgesteld. Naar verwachting wordt het Vereist Vermogen binnen de wettelijke periode van 15 jaar bereikt. 15. Klachtenregeling Als u het niet eens bent met de manier waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. In het klachtenreglement staat beschreven hoe deze klachtenprocedure werkt. 16. Ten slotte Met deze startbrief heeft het pensioenfonds getracht u een heldere uiteenzetting te geven over de meest gangbare uitgangspunten en condities van de pensioenregeling die per 1 januari 2014 ingevoerd is. Bewaart u deze startbrief zorgvuldig, zodat u altijd gemakkelijk terug kunt lezen wat de regeling voor u betekent. Heeft u desalniettemin verdere vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om u te wenden tot een van de bestuursleden of tot de afdeling personeelszaken. 15

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2008 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie