AA 1 Inleiding bedrijfskunde, economie & recht Deze module bekijkt een bedrijf vanuit verschillende bedrijfseconomische en algemeen economische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AA 1 Inleiding bedrijfskunde, economie & recht Deze module bekijkt een bedrijf vanuit verschillende bedrijfseconomische en algemeen economische"

Transcriptie

1 Module Omschrijving AA 1 Inleiding bedrijfskunde, economie & recht Deze module bekijkt een bedrijf vanuit verschillende bedrijfseconomische en algemeen economische invalshoeken. Gestart wordt met juridische en fiscale aspecten van verschillende typen ondernemingen en ondernemingsvormen. Er wordt een inleiding gegeven in ratioanalyse en investeringsselectie. Ook wordt ingegaan op kostenallocatie vanuit een bedrijfseconomisch perspectief en worden vanuit micro- economisch perspectief vraag en aanbod bij verschillende marktvormen behandeld. Tot slot komen de macro- economie en internationale economie op hoofdlijnen aan bod. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn: Welke voor- en nadelen heeft de euro als valuta voor een land ten opzichte van de nationale munt?, Wat zijn de gevolgen van een begrotingstekort van een overheid? en Wat zijn de gevolgen van het omvallen van een bank?. AA 2 Calculus Deze module verdiept en verbreedt de wiskundige basis die is gelegd in Actuarieel Rekenaar. Hierbij wordt gefocust op drie onderdelen van de analyse: functies, rijen en reeksen. Functies behandelt met name differentiëren en integreren. Naast behandeling van de theorie, wordt ook een link gelegd naar toepassing binnen de actuariële praktijk. Een voorbeeld is het gebruik van exponentiële functies voor berekeningen met continu samengesteld interest. AA 3 Productverbetering & datamanagement Deze module geeft studenten kennis en vaardigheden in het omgaan met gegevens die nodig zijn voor productontwikkeling. Centraal staat het kunnen beantwoorden van onderzoeksvragen die met data te maken hebben. In de praktijk staan veel gegevens van verzekeringsproducten in databases en tabellen. De nadruk van deze module ligt op het omgaan met relationele tabellen. De technieken die worden geleerd in deze module gelden niet alleen voor productontwikkeling, maar ook voor datamanagement in het algemeen. De module geeft handvatten om vanuit een actuariële rol een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen of verbeteren van een verzekeringsadministratie. Naast de technische onderwerpen komen ook recht, compliance en governance ten aanzien van IT- systemen aan de orde. AA 4 Actuariële technieken Leven 1 Deze module behandelt actuariële technieken om prognoses te maken. Aan de orde komt de techniek van het creëren van een overlevingstafel. Op basis daarvan wordt een deterministische prognose gemaakt van een bestand aan

2 verzekerden/deelnemers. Hierbij wordt de multi- decrementanalyse geïntroduceerd. Vervolgens wordt de prognose uitgewerkt in voorspellingen voor uitkeringen, premies en voorzieningen. Ook wordt een eerste stap gemaakt van een deterministisch model naar een stochastisch model. AA 5 Inleiding beleggingsmanagement Deze module introduceert de belangrijkste concepten en zorgen van een belegger. Het geeft de deelnemer de vaardigheden om een beoordeling te kunnen geven van de onderwerpen die in de media verschijnen ten aanzien van beleggingen. Na het volgen van deze module kunnen vragen worden beantwoord zoals: Hoe komen koersen tot stand?, Zijn financiële markten efficiënt en wat impliceert het al dan niet efficiënt zijn van markten? en Wat zijn de voor- en nadelen van actief en passief beleggen?. Er wordt basiskennis verkregen over de kenmerken en waardering van aandelen, obligaties en een aantal alternatieve beleggingen. Tevens komen de diverse vormen van assetallocatie aan bod. Als laatste wordt een inleiding gegeven op de belangrijkste derivaten: opties, futures en swaps. AA 6 Basis controleleer Deze module legt de basis voor het onderdeel externe verslaggeving en geeft een introductie van bestuurlijke informatievoorziening. De module verdiept de kennis van boekhouden en bedrijfseconomie en geeft basiskennis van de nationale en internationale externe verslaggeving, de onderdelen van een jaarrekening en het verschil tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. Ook wordt in de module de structuur van de balans en verlies- en winstrekening van een verzekeraar en pensioenfonds behandeld alsmede de technische analyse daarvan. AA 7 Risico management & proces Deze module geeft inzicht en vaardigheden in het toepassen van het wettelijk kader, de governance en de sturings- en beheersingsprincipes van risicomanagement bij pensioenfondsen en verzekeraars. Ook de bijbehorende aspecten op het gebied van proces, cultuur, ethiek en integriteit komen aan bod. Uitgangspunt van deze module is het praktisch leren toepassen van de actuele ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement. In het lesprogramma wordt de inhoud gecombineerd met soft skills. Deze module gaat op het gebied van soft skills in op samenwerken in de lijn en binnen een projectorganisatie en op beïnvloeden, adviseren en omgaan met belangen. AA 8 Actuariële technieken Non Life 1 Deze module betreft een combinatie van de theorie van de statistiek en de praktijk van de schadeverzekering. Er wordt gestart met een inleiding in de kansrekening en wiskundige statistiek. Vervolgens wordt ingegaan op de modellering van

3 arbeidsongeschiktheid met behulp van een Markovketen. Zowel het modelleren van algemene overgangskansen als de recursieve berekening van de actuariële baten en lasten komen hier aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de zorgverzekeringswet. Hierbij wordt ingegaan op de context, systematiek en financiering. De systematiek van het risicovereveningssysteem komt hierbij uitgebreid aan de orde. AA 9 Productbeheer & recht Deze module behandelt de diverse wetten en regelgeving die een rol spelen bij pensioenproducten en producten op het gebied van overige toekomstvoorzieningen zoals lijfrente en banksparen. Ook komen de juridische aspecten van een verzekeringsovereenkomst in het algemeen aan bod. Het gaat daarbij onder meer over de opbouw van de polis, algemene voorwaarden, het verzekerbaar belang, eigen gebrek c.q. eigen schuld en vaststelling van de schade. Verder komt aan de orde wie de spelers binnen de verzekeringswereld zijn (bijvoorbeeld de verzekeringstussenpersoon), hoe het toezicht is geregeld en op welke wijze geschillenbeslechting en klachtenbehandeling plaatsvindt. Vervolgens wordt ingegaan op berekeningen ten behoeve van de winstgevendheid van producten, hoe deze te analyseren en welke instrumenten ingezet kunnen worden om deze winstgevendheid te verbeteren of om negatieve effecten te voorkomen. Tenslotte wordt een eerste aanzet gedaan voor de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van het monitoren en sturen van de winstgevendheid van een product. AA 10 Lineaire algebra & statistiek Deze module behandelt twee gebieden van de wiskunde die een belangrijke rol spelen in verschillende (actuariële) toepassingen, zoals sociaalwetenschappelijk onderzoek, modellering van complexe risico s en de optimalisatie van schattingen. Binnen de lineaire algebra wordt behandeld: vectorrekening, het oplossen van stelsels van lineaire vergelijkingen en matrix rekenen. Binnen de wiskundige statistiek komen de onderwerpen aan de orde: discrete en continue verdelingen, gemeenschappelijke kansverdelingen, eigenschappen van stochasten en limieten. AA 11 Controletechnieken Deze module bestudeert de gehele financiële kolom van database tot interne audit. De module is ingestoken vanuit de controlefunctie. Er wordt behandeld op welke plaats in deze kolom welke controle uitgevoerd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke technische hulpmiddelen zoals Excel. Om een goed beeld te krijgen hoe en waar deze ingezet kunnen worden, worden eerst de

4 organisatieprocessen verkend. Vanuit de verschillende posities van de actuarieel analist binnen een organisatie wordt geanalyseerd in welk proces een bijdrage wordt geleverd. Ook wordt ingegaan op het controleren van complexe berekeningen en de vastlegging en verantwoording van deze controle. Het resultaat van de onderneming wordt gecontroleerd door het uitvoeren van een analyse. Binnen de balans en V&W wordt bekeken welke posten actuarieel geraakt worden. Deze worden geanalyseerd, zowel in de klassieke zin als vanuit marktwaardeperspectief. AA 12 Actuariële technieken Leven 2 Deze module bouwt voort op de inhoud van de module Actuariële technieken Leven 1. De stochastiek in het verzekeringsproces wordt hier verder uitgewerkt, zowel op polis- als op portefeuilleniveau. Het stochastische raamwerk wordt verder uitgebreid bij het vaststellen van voorzieningen op één en twee levens, waarbij ook rekening wordt gehouden met kosten. Vervolgens worden ook binnen het stochastische model meerdere uittredingsmogelijkheden geïntroduceerd. Een van de modellen die worden behandeld is modellering via Markovketens. De theorie zal worden toegepast in een praktijkcase met gebruikmaking van een spreadsheetprogramma. AA 13 Risico- identificatie Deze module leert om zelfstandig en kritisch relevante risico s te identificeren en te prioriteren. De risico s worden in het grotere geheel geplaatst, het ERM- raamwerk, aangevuld met de door de toezichthouder geïdentificeerde risico s. Er wordt een totaaloverzicht gegeven van de kernrisico s, onderscheiden in financiële en niet- financiële risico s. Ook wordt kennis gemaakt met risico s als strategisch risico, uitbestedingsrisico, communicatierisico, reputatierisico en hazardrisico. AA 14 Technisch beleggingsmanagement Deze module behandelt de specifieke eigenschappen en risico s van een groot aantal beleggingscategorieën. Hiermee wordt inzicht verkregen in de factoren die de waarde van de beleggingen bepalen. Voor verzekeraars en pensioenfondsen is echter niet het beleggingsrendement of - risico cruciaal, het gaat om de ontwikkeling van de waarde van de beleggingen ten opzichte van de aangegane verplichtingen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan deze samenhang. Aan het einde van de module is de student in staat om globaal inzicht te verschaffen in de achtergronden van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds of verzekeraar. AA 15 Pensioenfondsverslaglegging Het doel van deze module is inzicht verkrijgen in het vermogen en het resultaat van een pensioenfonds en de toereikendheid van de pensioenverplichtingen. Aan de hand van een jaarrekening van een pensioenfonds worden de activa en passiva zijde van de balans besproken evenals de baten, lasten. Centraal staan de pensioenverplichtingen.

5 De financiële ratio s worden beoordeeld en verbanden worden gelegd tussen de verschillende onderdelen van de jaarrekening. Ook wordt ingegaan op de DNB- staten, herstelplannen en waarderingsproblematiek. Tenslotte wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van de Actuarieel Analist aan de rapportages. AA 16 Actuariële technieken Non Life 2 In deze module wordt wederom de theorie van de statistiek gecombineerd met de praktijk van de schadeverzekering. Er wordt gestart met een aantal relevante onderwerpen binnen de kansrekening en wiskundige statistiek. Vervolgens worden onderwerpen uit de schadeverzekering behandeld zoals het bonus- malussysteem voor autoverzekeringen. AA 17 Rapportages en verslaglegging verzekeraar Deze module geeft inzicht in alle onderdelen die aan bod komen bij rapportages en verslaglegging bij schade- en levensverzekeraars. Er wordt primair aandacht besteed aan de externe rapportages ten behoeve van DNB, aandeelhouders en verzekeringnemers binnen het wettelijk kader. Daarnaast komen ook interne rapportages ten behoeve van de aansturing binnen de verzekeraar aan de orde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een rapportage met betrekking tot de ontwikkeling van de productportefeuille. AA 18 Risico- advisering Deze module leert om vanuit de techniek een risico gerelateerd advies uit te brengen aan een verzekeraar of pensioenfonds. Daarbij wordt kennisgemaakt met verschillende methoden die helpen om een advies in goede banen te leiden. Zowel de voorbereiding op het gesprek, zoals een actorenanalyse, alsook technieken in het gesprek zelf worden behandeld en in de praktijk gebracht. Ook wordt ingegaan op het effect van menselijk gedrag op de besluitvorming binnen een organisatie. Inhoudelijk komen onderwerpen als volatiliteit, de Value at Risk van het eigen vermogen en balansmanagement aan de orde. AA 19 Productontwikkeling 2 Deze module integreert de kennis die in de eerdere modules is behandeld ten aanzien van productontwikkeling en diverse onderdelen van soft skills. Er worden vaardigheden geleerd die nodig zijn in het productontwikkelingsproces in de interactie met de interne organisatie. Er wordt geleerd om de aannames die worden gedaan kritisch te beoordelen en om de uitkomsten van berekeningen te beoordelen. Op basis daarvan worden afwegingen gemaakt, wordt hierover geadviseerd en wordt geleerd om andere stakeholders te overtuigen. Ook wordt geleerd om risico s in te schatten van een nieuw product en de eventuele impact hiervan te bepalen op het rendement van de onderneming.

6 AA 20 Scriptie In deze module schrijft de student een scriptie over een zelf te bepalen onderwerp. De scriptie is een individuele schriftelijke vastlegging van een onderzoek met praktische toepasbaarheid. Een scriptie bestaat uit een literatuurstudie gecombineerd met een praktijkonderzoek.

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Leidraad renterisico in het bankenboek

Leidraad renterisico in het bankenboek - 1 - De Nederlandsche Bank N.V. Leidraad renterisico in het bankenboek Juli 2005 - 2 - INHOUD 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 3 3 TIJDELIJKE REGELING RAPPORTAGE RENTERISICO... 4 4 VOORWAARDEN VOOR EEN ONTHEFFING

Nadere informatie

integraal risicomanagement integraal

integraal risicomanagement integraal PENSIOENFEDERATIE integraal risicomanagement Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012 PENSIOENFEDERATIE juni 2012 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende

Nadere informatie

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder 01-10-14 2015 s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder Inhoud Introductie tot de leergang Pensioenfondsmanagement Inleiding................................................................

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Kennisbasis docent bedrijfseconomie master 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis

Nadere informatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Pensioenfonds management IVP instituut voor pensioeneducatie Inhoudsopgave Introductie tot het programma Pensioenfondsmanagement 3 Achtergrond 4 Definitie van de RPB Register Pensioenbestuurder

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie