Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis."

Transcriptie

1 Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L. Om duidelijkheid hieromtrent te verschaffen is een vergelijking opgesteld tussen de inhoud van de CE Ondernemerschap en de leerdoelen van EBC*L. Het lesmateriaal van EBC*L is niet meegenomen in de vergelijking. Voor de vergelijking is de inhoud van de zeven werkprocessen van de CE Ondernemerschap als uitgangspunt genomen. Voor EBC*L zijn de leerdoelen gebruikt: het lesmateriaal is niet nader bekeken en geeft wellicht meer aanknopingspunten voor overlap. Bij deze vergelijking zijn als het ware de eindniveaus bekeken: wat kan iemand volgens de aangegeven leerdoelen, zonder daarbij mogelijk extra stof uit de leermiddelen te betrekken. Beschrijving EBC*L Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Niveau A is het basiscertificaat en heeft betrekking op algemene kennis: economische doelstellingen van een onderneming en het bedrijfseconomisch begrippenkader. Met dit niveau is een basiskennis ontwikkeld, om als ondernemer te kunnen denken en handelen. Binnen niveau A worden de volgende modules aangeboden: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving Niveau B is het managementcertificaat, waarvoor de kennis wordt ingezet naar een plan van uitvoering: ondernemingsplan voor projecten en bedrijven schrijven en hiervoor begrotingen opstellen. Dit is overeenkomstig de bedrijfseconomische criteria, die derden er aan kunnen stellen. Binnen niveau B worden de volgende modules aangeboden: Bedrijfsplan Marketing & verkoop Financiële planning (begroten), investeringsanalyse en rentabiliteit Niveau C is het strategisch certificaat en heeft betrekking op managementkennis: kennis van bedrijfskundige instrumenten voor het strategisch managen van een onderneming en afdeling en kennis van instrumenten voor het realiseren van een effectief personeelsbeleid. Binnen niveau C worden de volgende modules aangeboden: Human resource management Organiseren & structureren Actuele management instrumenten Leiding geven

2 In deze vergelijking zijn de certificaten van niveau A en B meegenomen: Niveau A en B richten zich op dezelfde doelgroep als het CE Ondernemerschap: afdelingsmanagers, zzp ers, kleine ondernemers en startende ondernemers; Voor niveau C is nog geen inzicht in de leerdoelen.

3 Vergelijking leerdoelen van niveau A en de CE Ondernemerschap Niveau A Leerdoelen uit de modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen: - De belangrijkste financiële doelstellingen van een bedrijf - De kengetallen en berekenen die met de doelstellingen overeenkomen Financiële administratie: - De grondbeginselen van de jaarlijkse staten (balans, winst- en verliesrekening) lezen en begrijpen en hierbij de eerste conclusies trekken - De meest relevante termen in de jaarlijkse financiële overzichten Kosten & prijzen - De belangrijkste doelstellingen, de taken en de belangrijkste terminologie van de kostenboekhouding - De algemene factoren voor ondernemersbeslissingen (markten, klanten, de concurrentie, de kosten van de verkoop) - De betekenis van de margeopslag als een centraal begrip in de kosten boekhouding en deze berekenen - De doelen en de fundamentele structuur van de kostenboekhouding en de winstcentrum boekhouding en de redenen geven waarom kostenbewustzijn en ondernemend denken nodig is Corresponderen met de inhoud van de CE Ondernemerschap op de volgende vlakken Werkproces 2, 3 en 4: - Wp. 2: Prijsbepaling door middel van commercieeleconomische berekeningen - Wp. 3: financiële doelstellingen in een investeringsbegroting en/of financieringsplan uitwerken - Wp. 4: financiële kengetallen berekenen ten behoeve van het bewaken van de financiële positie van de onderneming Werkproces 4: - Analyse van de financiële informatie - Samenstellen van de jaarrekening Werkproces 1, 3 en 4: - Wp.1: Toekomstbeeld bepalen en SWOT-analyse maken - Wp. 3: Beoordeling kosten - Wp. 4 Analyse en bewaking op basis van de financiële informatie Overeenkomsten en verschillen - De leerdoelen van niveau A worden - In de gedetailleerde leerdoelen van EBC*L worden termen explicieter genoemd: deze termen komen niet allemaal expliciet aan de orde binnen de CE Ondernemerschap, maar worden in zekere mate wel als bekend verondersteld bij het afronden van de CE Ondernemerschap. leerdoelen van niveau A. - De leerdoelen van niveau A worden leerdoelen van niveau A. - De leerdoelen van niveau A worden gevraagd om de boekhouding als middel te gebruiken om vervolgstappen te bepalen: kostenbewustzijn en ondernemend denken wordt praktisch ingezet. - In de gedetailleerde leerdoelen van EBC*L worden termen explicieter genoemd: deze termen komen niet allemaal expliciet aan de orde binnen de CE Ondernemerschap, maar worden in zekere mate wel als bekend verondersteld bij het afronden van de CE Ondernemerschap. De CE ondernemerschap vraagt op sommige onderdelen minder diepte. - Het is onduidelijk in welke leerdoelen van niveau A kostenbewustzijn en ondernemend denken als houdingsaspect worden uitgewerkt: deze houdingen worden niet uitgewerkt in niveau A. - In de CE Ondernemerschap worden meer factoren meegenomen in de analyse van de onderneming: niet

4 Bedrijfsvorm & wetgeving - De kenmerken, voordelen en nadelen van de belangrijkste juridische vormen van een bedrijfsorganisatie - De belangrijkste kenmerken van een verkoopcontract - De basisprincipes van het insolventierecht Werkproces 2 en 7: - Wp. 2: Ondernemingsvorm bepalen - Wp. 7: offerte maken alleen bedrijfseconomisch. EBC*L echter benadrukt de bedrijfseconomische kant. niet gesproken over insolventierecht. - Voor het bepalen van de ondernemingsvorm (benoemd in de CE Ondernemerschap) wordt juridische kennis beschreven in de leerdoelen van EBC*L als bekend verondersteld. een offerte gemaakt: voor een gedeelte is kennis voor het maken van een verkoopcontract noodzakelijk

5 Vergelijking leerdoelen van niveau B en de CE Ondernemerschap Niveau B Leerdoelen uit de modules: Bedrijfsplan - De commerciële targets, onderwerpen en structuur van een business plan verklaren - Doelen en aanpak van een bedrijfs- en omgevingsanalyse verklaren - Managementanalyses en de planninginstrumenten praktisch toepassen en de keuze hiervan beargumenteren aan de hand van praktische voorbeelden Marketing & verkoop - De term marketing en de gevolgen van de marketing voor bedrijf, project, product of dienst, en voor u als ondernemer/manager verwoorden aan de hand van een praktische situatie - Een algemeen marketingmodel (klanten, concurrenten, kosten) verklaren - Marketinginstrumenten verklaren en in de praktijk brengen - Belangrijke verkooprichtlijnen voor het succesvol verkopen van projecten, producten en diensten beschrijven en verklaren Financiële planning (begroten), investeringsanalyse en rentabiliteit - De term rentabiliteit en definiëren - Het waarom van een voorinvestering analyse opstellen verklaren - De doelstellingen en de structuur van financiële planningsinstrumenten - De doelstelling en de structuur van de gebudgetteerde balans, van een begrote V&W rekening Corresponderen met de inhoud van de CE Ondernemerschap op de volgende vlakken Werkprocessen 1 en 2: - Wp. 1: SWOT-analyse maken en op basis daarvan keuzes beargumenteren en maken - Wp. 1: Analyse van markt en concurrenten - Wp. 1/2: Doelstellingen uitwerken en activiteiten bepalen. Werkprocessen 2 en 7: - Wp. 2: De marketingmix toepassen - Wp. 7: verkopen, commercieel denken (korteen langetermijn) in contact met de klant Werkproces 3: - Financiële kengetallen beoordelen en berekenen - Financieringsplan opstellen - Interne en externe financieringsvoorstellen beoordelen: financiële risico s inschatten en beoordelen Overeenkomsten en verschillen - De leerdoelen van niveau B worden - Ondanks het derde leerdoel binnen niveau B (bedrijfsplan)dat praktisch toepassen impliceert, is er geen praktische toepassing in de subleerdoelen benoemd: in de CE Ondernemerschap is toepassing noodzakelijk. - De leerdoelen van niveau B worden gedekt: echter wordt niet alles expliciet gevraagd in de CE Ondernemerschap. leerdoelen van niveau B. - De leerdoelen van niveau B worden gedekt: echter wordt niet alles expliciet gevraagd in de CE Ondernemerschap. leerdoelen van niveau B.

6 en liquiditeitsplanning - De mogelijkheden van financiering van een bedrijf - Kerncijfers (management ratio s) berekenen en deze kunnen beoordelen op het creëren van: financiële investeringsruimte, liquiditeit en productiviteit - Bedrijfsrelevante kenmerken voor de fiscale planning (budgetteren) van (grote) bedrijven kunnen beschrijven en verklaren

7 Conclusies vergelijking leerdoelen van niveau A en B en de CE Ondernemerschap Op basis van deze vergelijkingen is te concluderen dat: - De CE Ondernemerschap voor toepassing van kennis meer vraagt dan EBC*L, zoals het maken van een verschillenanalyse (waarbij kennis geïntegreerd wordt toegepast). De CE Ondernemerschap omvat alle aspecten van het ondernemerschap in tegenstelling tot EBC*L. - De CE Ondernemerschap qua kennis op de financieel-economische kennisonderdelen minder vraagt dan EBC*L. Bepaalde financieel-economische kennis wordt wel als bekend beschouwd voor het kunnen uitvoeren van ondernemerstaken. Ook biedt EBC*L een bredere basis voor bedrijfseconomische kennis dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de ondernemerstaken in de CE Ondernemerschap. - Voor de toepassing in de praktijk en ten aanzien van de ontwikkeling van een ondernemende houding zijn binnen EBC*L niveau A en EBC*L niveau B geen expliciete doelstellingen geformuleerd en worden dus ook niet afgetoetst. Deze toepassing en ontwikkeling van houding kunnen echter wel door het onderwijsprogramma van de onderwijsinstelling, waar EBC*L onderdeel van is, worden af - EBC*L niveau A en EBC*L niveau B een kennisbasis bieden voor de CE Ondernemerschap. In het bijzonder op het gebied van bedrijfseconomische kennis. Binnen de leerdoelen van niveau A van EBC*L zijn geen zaken rondom de toepassing en ontwikkeling van houding benoemd. - EBC*L vraagt deelnemers meer naar (diepere) kennisaspecten dan op basis van de CE Ondernemerschap gevraagd wordt (en dus ook in de toetsing die gebaseerd is op de CE Ondernemerschap). Voor de CE Ondernemerschap wordt in de meeste gevallen de kennis, zoals beschreven in EBC*L niveau A en EBC*L niveau B als onderliggend én noodzakelijk geacht. In een vergelijking van ontwikkelde examens door EBC*L en KCH Examens blijkt dat er geen 100% overlap is : EBC*L is eerder aanvullend dan vervangend voor theorietoetsing, omdat de toetstermen op basis van EBC*L en die van de CE Ondernemerschap elk vanuit diverse invalshoeken zijn geformuleerd. Bij de CE Ondernemerschap is borging binnen de landelijke beroepsgerichte kwalificatiestructuur uitgangspunt geweest. Als theoretische aanvulling op het examenpakket zijn de certificaten van niveau A en B zeker een toegevoegde waarde. In de leerdoelen van EBC*L niveau A en EBC*L niveau B wordt niet de inhoud van de CE Ondernemerschap afgedekt: de gevraagde theorie (vakkennis) voor de meeste werkprocessen is bij EBC*L in voldoende mate aanwezig. De inhoud van enkele werkprocessen is echter beperkt of niet aanwezig in de leerdoelen van EBC*L, zoals van de werkprocessen 5 en 6. De certificaten van niveau A en B van EBC*L toetsen de onderliggende kennis voor de CE Ondernemerschap op de meeste punten meer dan afdoende af. In niveau A en B van EBC*L worden de praktische vaardigheden voor ondernemerschap echter niet aangetoond door de toetsing en de beschrijving van de leerdoelen. Integratie van kennis en vaardigheden wordt op een beperkte schaal getoetst. Ook de houding, competenties die een ondernemer nodig heeft, wordt op geen enkele wijze benoemd en/of getoetst.

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

Zakelijke kredietverlening INKIJKEXEMPLAAR

Zakelijke kredietverlening INKIJKEXEMPLAAR Zakelijke kredietverlening Zakelijke kredietverlening Maarten van Hasselt Gerard Minnaar Martijn Ruissen Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: KIJKEXEMPLAAR

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance Basic Finance Ondernemingsplan, financieel bekeken René Scheerman & Hans Woerdeman All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek)

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) In een eerder gezamenlijk paper van Centraal Boekhuis (CB) en TNO

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

IT, een bedrijfseconomische benadering

IT, een bedrijfseconomische benadering IT, een bedrijfseconomische benadering H.J.M. Keller RI, H. Rebergen RI, Beëdigd Informaticadeskundigen, Makelaars Hard- en Software. - september 1997, Utrecht revisie november 1998, Utrecht INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Juni 2013 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Succes- en faalfactoren van ondernemers 6 Hoofdstuk 3 Het levensvatbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Informationen für Start-Ups - Niederlande

Informationen für Start-Ups - Niederlande Informationen für Start-Ups - Niederlande Overzicht begrippen - Gids voor gebruikers Fase: 1. Voorbereidingsfase Onderdeel: 1.1 Ondernemingsconcept Onderdeel: 1.2 Marktpotentie en concurrentie Onderdeel:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie