HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURDERSBOND EDE en OMGEVING"

Transcriptie

1 HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid Werkgroep Warmtewet Overige Spreekuren Overleg.. 8 Bijlage 1. Samenstelling bestuur... 9 Bijlage 2. Ledenaantal HBE 9 Bijlage 3. Activiteit

2 2 1. Algemeen en samenvatting Ook het jaar 2014 kenmerkte zich door krappe middelen waardoor aangestuurd moest worden op een matige huurverhoging, terwijl de inkomenssituatie van vele leden nauwelijks steeg. Een tijd waarin wij groei van het vermogen van corporaties ongepast vinden. In goed overleg met Woonstede zijn we tot een meerjarenbegroting gekomen die vanaf 2018 inflatieneutrale huurverhogingen mogelijk maakt. Voor 2016 en 2017 wordt er naar gestreefd. Helaas moet voor 2015 vanwege onvoorzien betonrot waarschijnlijk nog een verhoging boven inflatie worden geaccepteerd. Anderzijds is de HB in 2014 actief geweest om de totale woonlasten te verlagen of althans te beheersen. Daarvoor participeren wij actief in energieprogramma s en bieden onze energiecoaches ondersteuning om via gedrag en energiecontracten kosten te besparen. Als rode draad voor dit Jaarverslag wordt ons Werkplan 2014 gehanteerd dat we in december 2013 uitbrachten. De voorgenomen acties uit dit plan worden stuk voor stuk geëvalueerd. Bijzondere vermelding verdient de gezamenlijke ontwikkeling van het huurbeleid 2015 en latere jaren. Op ons verzoek zijn we vroegtijdig betrokken bij het vaststellen van de meerjarenbegroting van Woonstede (WS). Die begroting bepaalt immers het kader voor het huurbeleid. Hoofdstuk 3 doet daar uitgebreider verslag van. De achtergrondgegevens over het verslagjaar zijn weergegeven in bijlagen. Zij zijn in het algemeen ook op de site van de Huurdersbonde Ede e.o. ( te vinden. Daar is o.a. ons vergaderschema geplaatst. 2. Evaluatie Werkplan 2014 In dit hoofdstuk worden steeds de voorgenomen acties volgens het Werkplan 2014 vermeld en vervolgens gerapporteerd wat er op deze gebieden is bereikt. Zo maakt de Huurdersbond Ede e.o. (HBE) helder wat zij gepland had en wat er van haar plannen terecht is gekomen. Voorgenomen acties Armoede In 2014 gaan we gericht op woonlasten onze huurders informeren. Helpen op ons spreekuur om huurtoeslag aan te vragen. Wijzen op het voorkomen van teveel gekregen huurtoeslag. De ontwikkelingen volgen en beïnvloeden als er straks nog maar één pakket toeslagen komt per huishouden.

3 3 Als eerste stap zouden we samen met Woonstede en de gemeente Ede een woonlasten-onderzoek laten uitvoeren. Daarbij zou gekeken worden naar de som van huur en energiekosten. Helaas is het daar nog niet van gekomen. De reden daarvoor is dat het verstandig leek om aan te sluiten met de voorgenomen inventarisatie van de gemeente Ede. Mede in het licht van de bezuinigingen heeft de gemeente echter zich later op het standpunt gesteld dat mogelijk voldoende informatie uit het woonlastenonderzoek van de gemeente Veenendaal geput zou kunnen worden en daarom een eigen onderzoek uitgesteld. Een eigen onderzoek van Woonstede op clusterniveau, dat in april aan ons gepresenteerd werd, bracht wel aan het licht dat de beoogde besparingen in nieuwe complexen niet ten volle werkelijkheid worden. Een voorbeeld daarvan is dat warmtepompen weliswaar gas besparen, maar een aanzienlijk hogere elektriciteitsrekening betekenen. De energielabels blijken dus geen betrouwbare indicatie voor het gemiddelde energieverbruik. Overigens is ook het gedrag van bewoners medebepalend voor het gebruik van energie. Het werken met gemiddelden verbeteringen kan daarom verkeerde verwachtingen scheppen. Woonstede zal daarom voortaan een aangepast model gaan hanteren om een zo reëel mogelijke prognose te kunnen doen van de werkelijke energiebesparing. Ook zal meer gekeken worden naar de praktische consequenties vanuit de vraag hoe zou je het in je eigen huis aanpakken om zo bijkomende nadelen (bijvoorbeeld lelijke ventilatiekanalen in het zicht) nadrukkelijk in de afweging te betrekken. Het comfort verhogende effect van energiemaatregelen blijft overigens een aantrekkelijk voordeel. Voorgenomen acties Energiebesparing In 2014 ondersteunt de Huurdersbond de uitbreiding van het aantal op te leiden Energiecoaches, adviseert het Sociaal Team en het team Energiecoaches, faciliteert daar waar nodig is. Adviseert bewoners bij isolerende maatregelen. Laat zich door de Woonbond adviseren over technische maatregelen en laat de daarbij gehanteerde huurverhoging toetsen aan de afspraken van het Klimaatconvenant. Het aantal energiecoaches is in 2014 uitgebreid tot 7. De nieuwe coaches hebben opleidingen gevolgd. Zij richten zich met name op voorlichting over besparingsmogelijkheden door gedrag, overstappen van energieleverancier en eenvoudig zelf te nemen maatregelen. In het verslagjaar is opnieuw gebruik gemaakt van de diensten van de Woonbond over energietechnische maatregelen. Naast second opinion over te nemen maatregelen is er gestart met een onderzoek door het Woonbond Kennis en Advies centrum bij de flat Veldzicht waar het comfort en de besparing ver achter bleef bij de verwachtingen van bewoners en Woonstede. Onze adviseur Maarten Groen en onze voorzitter hebben deelgenomen aan de werkgroep Warmtewet, waarin de uitvoering van deze wet met WS besproken is. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke aanpak van de uitvoering. Op deze manier wordt bereikt dat de huurders met collectieve warmtevoorzieningen een duidelijke en billijke energierekening krijgen. De vertraagde terugbetaling van te veel gefactureerde energiekosten had te maken met een nieuw administartiesysteem en niet met de Warmtewet. Een nadeel voor de meeste huurders omdat het winterseizoen 2013/2014 heel zacht was.

4 4 Mede dankzij een energiesubsidie van de provincie Gelderland zijn ingrijpende energiebesparingsmaatregelen bij een groot aantal complexen gecombineerd met groot onderhoud. De huurders hoeven (bij uitzondering) voor deze maatregelen geen extra huur te betalen. De inzet van HB is om ook in de volgende jaren zoveel mogelijk huurders te laten profiteren van dezelfde of een zo goed mogelijk vergelijkbare aanpak. Voorgenomen acties Beleid In 2014 houdt de Huurdersbond Ede twee avonden voor de Raad van bewonerscommissies, gaat de diverse lokale politieke debatten volgen en de partijprogramma s toetsen op sociale gevolgen. HB blijft ook de landelijke politiek volgen en zal waar het kan initiatieven nemen om verkeerd beleid onder de aandacht te brengen. HB bezoekt diverse bijeenkomsten zowel landelijk als lokaal. De eerst avond voor de Raad van bewonerscommissies in april had als thema s Invoering Warmtewet en Energiecoaches. Daarbij werd de mening van de aanwezigen gepeild over aspecten van de Warmtewet en de werkwijze van de Energiecoaches toegelicht. Voor oktober was een tweede avond voorzien in samenwerking met WS en de gemeente Ede. Helaas gaf de gemeente later aan dat het nieuwe college nog onvoldoende ver was bij het ontwikkelen van een nieuw huisvestingsbeleid/woningwet zodat de avond moest worden afgeblazen. Voorzitter Hans Kregting nam aan enkele landelijke discussies deel waaronder inbreng bij de Enquetecommissie Woningcorporaties en Hoorzitting Woningwet Commissie Wonen Tweede Kamer. Over onze acties voor een scherp huurbeleid wordt apart verhaald in hoofdstuk 3. Voorgenomen acties Europese inkomensgrens van ,- en inkomensafhankelijke huurverhoging In 2014 bespreken we met de Gemeente Ede en Woonstede verder hoe we scheefwoners kunnen verleiden om door te stromen. Daarnaast bespreken we met Woonstede op welke manier we omgaan met het verdelen van de woningvoorraad als de Europese inkomensgrens voor sociale huur omhoog gaat zodat met name huurtoeslagontvangers op de goedkopere woningen kans maken en ook grote scheefheid wordt aangepakt. We blijven tegen inkomensafhankelijke huurverhogingen, maar zijn bereid te praten over het ontzien van de lage inkomens. Daarnaast dragen we bij aan oplossingen die doorstroming van scheefwoners met name de goedkope woningen mogelijk en aantrekkelijk maken. Het onderwerp scheefwonen is niet in algemene zin behandeld. Dit vanwege hogere prioriteit van het thema betaalbaarheid. Bij het huurbeleid is wel ons standpunt geweest dat hogere inkomens wat extra huurverhoging mogen betalen als dit de lagere inkomens ten goede komt. We verwachten hiervan maar minimale effecten op het scheefwonen. Daarnaast heeft de inzet Huurdersbond Ede er aan bijgedragen dat er in 2015 een verruiming van de doelgroep komt door de grens van ,- voor 5 jaar te verruimen naar ,-. Ook deze categorie komt voortaan in aanmerking voor een sociale huurwoning onder de grens van 711,68

5 5 Voorgenomen acties Bestuur en werkgroepen In 2014 zal het bestuur tenminste één maal een bijeenkomst organiseren/bijwonen van Huurdersorganisaties binnen Food Valley verband en één bijeenkomst voor particuliere huurdersverenigingen in Ede. Daarnaast relevante scholing bieden aan onze vertegenwoordigers, symposia bezoeken, vergaderingen voor leden en Raad van Bewonerscommissies houden. We overleggen via Bestuurlijk overleg met Gemeente Ede en via ons structurele overleg met verhuurder Woonstede. We participeren in diverse werkgroepen. De Huurdersbond Ede continueert het lidmaatschap van de landelijke Woonbond en blijft gebruik maken van een adviseur van de bond. Gebleken is dat de partners in Veenendaal en Wageningen momenteel nauwelijks belangstelling hebben om gezamenlijk op te trekken. We verwachten dat die belangstelling zal groeien als men merkt dat gemeenten en corporaties wel meer gezamenlijk gaan optrekken. Begin 2015 heeft een eerste contact in regioverband plaats gevonden. Wel heeft de Huurdersbond Ede de partners in Regioverband voorzien van ons Werkplan en Jaarverslag en geïnformeerd over persberichten die verstuurd werden. Er is weer volop ruimte geboden voor scholing, symposia etc. Speciale vermelding verdient de huurdersdag van de Woonbond die in oktober in de Reehorst in Ede werd gehouden. Voor deze thuiswedstrijd was de nodige belangstelling. Late aanmelders moesten zelfs afgewezen worden: vol is vol. Zij monde uit in voorlopige keuze voor actie om de regering en politiek tot een beter huurbeleid te bewegen. Het oude college van de gemeente Ede gaf in de praktijk nauwelijks prioriteit aan sociale huurwoningen. De meeste aandacht ging/gaat uit naar starterswoningen in de koopsector. Door beperking van de financiële ruimte als gevolg van de opgelegde heffingen aan de ene kant en de gewenste betaalbaarheid aan de andere kant, dreigt de nieuwbouw op termijn zelfs onvoldoende te worden om de bestaande voorraad op peil te houden. Het nieuwe college-akkoord vermeldt zelfs niets over de te verbeteren zaken in huursector zoals wegwerken van wachtlijsten en de te hoge grondkosten voor sociale huur. Voorgenomen acties Communicatie De werkgroep Communicatie zal ook in 2014 via persberichten lokaal de aandacht vragen voor de positie van huurders. Daarnaast is er onze site, Twee nieuwsbrieven voorzien de leden van de actualiteit binnen de vereniging. De huurwijzer zal ook in 2014 verspreid worden. Op twitter, Linked-in, Facebook en op het Aedes Forum zal de voorzitter op persoonlijke titel zorg dragen en we de belangen van huurders en de sector onder de aandacht brengen en houden..

6 6 In 2014 werden de volgende publicaties uitgebracht: 3 adviezen aan WS over Verkoopprogramma huurwoningen Warmtewet Meerjarenbegroting en huurbeleid 2015 en verder tiental persberichtenduizenden twitterberichten 3 deelnamen aan radio en TV optredens 5 presentaties op symposia en congressen 8 blogs op Aedes Forum diverse artikelen in Ede Stad en Ede Post 86 mails van huurders werden beantwoord waarbij men tevreden was over de snelheid en kwaliteit van het antwoord. Het blijft van belang om de publiciteit te zoeken en zo onze positie in de gesprekken met politiek en WS daar waar nodig te versterken. Voorgenomen acties Leefbaarheid Ons doel is om in 2014 te bewerkstelligen dat de Huurdersbond Ede erkend wordt door de Gemeente als gesprekspartner als het gaat om leefbaarheid en betrokken wordt bij het beleid. De Huurdersbond Ede zet zich niet alleen in voor huurders maar ook voor bewoners. Dat beter onder de aandacht brengen is een vereiste. Het reguliere overleg met gemeente en WS vond 2x plaats. De belangrijkste agendapunten waren: Leefbaarheid algemeen met accent op energie bij georganiseerde bijeenkomsten De introductie van de nieuwe structuur in wijken met wijkregiseurs We vertrouwen er op dat de gemeente vanaf 2015 de weg naar de HB nog beter weet te vinden omdat de nieuwe Woningwet het recht op inspraak van huurders borgt. Partners vinden die namens Ede zich willen aansluiten bij het LSA bewoners gaat moeizaam. Na 2015 zal Huurdersbond Ede zich terugtrekken uit het Platform LSA bewoners. Voorgenomen acties Varia Gemeente Ede en in het bijzonder het nieuwe college - prikkelen zich in te zetten voor de (sociale) huursector en speciaal voor energiebesparing

7 7 HB kon bij de start van het nieuwe college een presentatie geven over de activiteiten en de voornaamste doelen van onze bond. Deze presentatie werd goed ontvangen. We zijn met de gemeente in gesprek over voorfinanciering van energiemaatregelen en verwachten daar in de loop van 2015 uitsluitsel over. De samenwerking met de afdeling Wonen is goed. We worden geinformeerd over Ambtelijk Overleg Wonen en nemen deel aan het Bestuurlijk Overleg Wonen. Daarnaast worden we actief betrokken bij zaken zoals Huisvestingswet en Woonvisie.In 2014 is de samenwerking Gemeente-Corporatie-Huurdersbond ook landelijk positief opgevallen door de wijze van samenwerken. Beleidsmatig is Ede net als Minister Blok er weinig aan gelegen om de problematiek bij de huursector te verminderen. De grondprijs voor een sociale woning behoort tot de hoogste van Nederland en er is niets gedaan om de wachtlijsten structureel aan te pakken. Nieuwe sociale huurprojecten worden zonder compensatie omgezet in de bouw van 2 sportzalen in Kernhem of in sociale koop. Wel is er op het Nieuwe Landgoed sociale bouw gekomen met aangepaste grondprijzen als compensatie van een deel van de sloop van de Lunenburg flats. Op energiegebied heeft de Gemeente de huursector nog niet actief gesteund maar wel de koopsector. De intentie mag er misschien wel zijn, maar de middelen die er bij horen worden niet geleverd. 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid De ervaring van de afgelopen jaren leerde dat na vaststelling van de begroting door directie WS en goedkeuring van de Raad van Commissarissen er nauwelijks meer financiële ruimte was om het huurbeleid wezenlijk bij te sturen. Vanuit haar zorg om een voortgaande financiële uitholling van haar achterban heeft HBE zich op het standpunt gesteld dat er een eind zou moeten komen aan de voortdurende huurstijgingen boven inflatie. Ook de directie van WS maakt zich zorgen over betaalbaarheid en daarmee over de zekerheid van haar inkomsten op termijn en was bereid hier structureel met ons over te praten. Daarom is een aantal malen gesproken over de meerjarenbegroting en de mogelijkheden om de huurverhoging te beperken tot de inflatie. Daarbij moest een balans gevonden worden tussen gezonde ambities o.a. op het gebied van energiebesparing, een redelijk nieuwbouwprogramma om de wachtlijsten niet op te laten lopen en financiële houdbaarheid. Helaas kwam tijdens dit proces aan het licht dat er een aanzienlijke betonrot in een aantal flats van WS aanpak op korte termijn vroeg. HB heeft hier een nadere toelichting op gevraagd maar is er gezien de urgentie mee akkoord gegaan dat die kosten zo veel als nodig nog boven de inflatie verrekend zouden worden met de huurverhoging over Vanaf 2016 willen wij echter aan een inflatieneutraal huurbeleid vast houden. De systematiek van huurverhoging zal overigens drastisch anders zijn omdat er overgegaan wordt op de huursombenadering. Gelijkwaardige huurwoningen krijgen zo huurprijzen die dichter bij elkaar komen. Lage huren krijgen namelijk een grotere huurverhoging dan hoge huren.

8 8 4. Werkgroep Warmtewet De Warmtewet vereist dat de berekening van de energiekosten vanaf 1 januari 2014 op een nieuwe wijze plaats vindt. De basis voor de rekening is vanaf dat moment de hoeveelheid warmte die geleverd is. Eenvoudiger gezegd dan gedaan. Daarom is op aandrang van HBE een werkgroep Invoering warmtewet gestart waarin HBE en WS besproken hebben hoe hiermee om te gaan. Een gezond uitgangspunt van WS was dat geen winst gemaakt hoeft te worden op de energierekening. De huurders krijgen een nieuw (standaard) energiecontract waarin e.e.a. geregeld wordt. Vooralsnog blijft de liggingscorrectie waardoor huurders aan de randen van de complexen enigszins gecompenseerd worden voor de extra warmte verliezen van hun woningen, overeind. In 2015 wordt de invoeringswijze van de Warmtewet geëffectueerd en zal er monitoring plaats vinden van de afrekeningen. 5. Overige 5.1. Spreekuren Er is 46 keer spreekuur gehouden. Ongeveer 25 huurders bezochten ons spreekuur voor huurdersproblemen Overleg HBE voert intern en extern diverse vormen van overleg. Voor de complete agenda wordt verwezen naar bijlage 3. Intern gaat het om: Raad van Bewonerscommissies Algemene ledenvergadering Geschillenadviescommissie Extern zijn de volgende vormen van overleg: Overleg met Woonstede (regulier en themagewijs) Belangrijke thema s die in dit cruciale overleg aan de orde kwamen zijn: Monitoring scheefhuren Verkoopprogramma huurwoningen Voortgang projecten groot onderhoud, in het bijzonder de Burgwijk Warmtewet Sociaal statuut wijkvernieuwing Leefbaarheidsfonds Drie-kamer-model waarin de sociale component van de zakelijke componenten apart worden gepresenteerd Experiment Wooncorporatie om een overgangs gebied tussen sociale en commerciële woningbouw te kunnen scheppen Meerjarenbegroting en huurbeleid Actuele ontwikkelingen in Den Haag Overleg met Commissarissen van Woonstede Sollicitatieprocedure nieuw lid Raad van Commissarissen Provinciale vergaderingen van de Woonbond Overleg met de gemeente Ede Overleg met Stichting Maanderzand over nieuwbouw en na sloop Cavalje Flats. Leden van de bond zetten zich ook in voor overleg van Wijkvernieuwing/Groot Onderhoud zoals Middelhoogbouw Burgwijk, Langenhorstflat, Veldhuizen B Hondekop, Veldzicht en Veldboeket,Indische Buurt. Ede, mei bijlagen.

9 9 Bijlage 1 Samenstelling bestuur Huurdersbond Ede e.o. per 31 december 2014 De samenstelling van het bestuur is als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Hans Kregting Wim Kok Ruurd Kamphuis Peter Schouten Dick Verwoert Bijlage 2 Ledenaantal HBE Op 1 januari 2014 had de Huurdersbond zelfde getal als bij jaarverslag 2013 leden, te weten 525. Op 31 december 2014 is het ledenaantal 394. Een groot aantal leden heeft nog niet aan zijn contributieverplichtingen voldaan. 14 leden zegden hun lidmaatschap op, een enkeling op grond van de contributie, de overigen wegens verhuizing of overlijden. Een twintigtal nieuwe leden werd verwelkomd.

10 10 Bijlage 3 Vergaderschema HBE 2014 JAARPLANNING ACTIVITEITEN HUURDERSBOND EDE e.o Maand Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Augustus 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Activiteit 17-1: Bestuursvergadering uur 23-1: Overleg Woonstede uur T Uitnodiging RvB 7-3: Bestuursvergadering uur 13-3: Overleg Woonstede uur concept jaarverslag+ 4 e kwartaal, advies huurbeleid 1-4: Raad van Bewonerscommissies 19.30uur 18-4: Bestuursvergadering uur 24-4: Overleg Woonstede uur T + vaststellen jaarverslag WS en GAC Verspreiding Nieuwsbrief + Huurwijzer Jaarveslag,jaarrekening,Kascontrolecommissie 13-5: Algemene Ledenvergadering uur 30-5: Bestuursvergadering uur Uitnodiging leden klachtencie/huurderscomm. 4-6: Overleg Woonstede uur 1 e kwartaal + uitgangspuntenb OP en MJB;werkpl 10-6: Gesprek met klachtencie uur; gesprek met commissarissen uur 4-7: Bestuursvergadering uur 22-8: Bestuursvergadering uur 28-8: Overleg Woonstede uur T + 2 e kwartaal 26-9: Bestuursvergadering uur Herinneringen versturen aan leden (contr.) Nieuwsbrief + uitnodiging RvB + ALV 24-10: Bestuursvergadering uur 28-10: Raad van Bewonerscommissies, 19.30u Overleg Woonstede uur def. OP, MJB 5-11: Overleg met Raad van Comm. WS uur 21-11: Bestuursvergadering uur 27-11: Overleg Woonstede u 3 e kwartaal + activiteitenplannen gemeente + prest.overeenk. December : Algemene Ledenvergadering uur Opstellen jaarplanning 2015 nieuwjaarsadvertentie Ede Stad versie ; rev2 (T=themavergadering)

Beleids- en Werkplan 2014

Beleids- en Werkplan 2014 Beleids- en Werkplan 2014 TE HOGE WOONLASTEN ZULLEN ARMOEDE IN EDE VERGROTEN Waar gaat het om We verwachten dat 2014 een overgangsjaar wordt qua huurbeleid. Inkomensafhankelijke huurverhogingen blijven

Nadere informatie

BELEIDS- EN WERKPLAN 2013

BELEIDS- EN WERKPLAN 2013 BELEIDS- EN WERKPLAN 2013 Wonen is een grondrecht, maar hoe houden we het betaalbaar. Inleiding Er is in Den Haag een beleid gekozen, waarbij de huursector, met name de sociale sector, als een grabbelton

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT. Wordt de huurder opstandig?

WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT. Wordt de huurder opstandig? WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT Wordt de huurder opstandig? De economie krabbelt op in 2015 en menigeen ziet herstel van de Woningmarkt. Daarmee wordt de koopmarkt bedoeld

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. November Voorwoord van de Voorzitter. Agenda ALV Kort verslag ALV Kandidaat Penningmeester

In deze nieuwsbrief. November Voorwoord van de Voorzitter. Agenda ALV Kort verslag ALV Kandidaat Penningmeester November 2011 In deze nieuwsbrief Voorwoord van de Voorzitter Agenda ALV 29-11-2011 Kort verslag ALV 10-05-2011 Kandidaat Penningmeester Verhuizen doe je niet zo maar Voorwoord van de Voorzitter Deze Nieuwsbrief

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief van april 2015

Nieuwsbrief van april 2015 Nieuwsbrief van april 2015 INHOUD Roerige tijd en roerige leden Algemene Ledenvergadering Overleg huurbeleid Woonstede voor 2015 Versterk het bestuur van de Huurdersbond Roerige tijd en roerige leden door

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbond Ede e.o. op 9 december 2014 in de Zuiderkroon (Doornlaan 18) te Ede

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbond Ede e.o. op 9 december 2014 in de Zuiderkroon (Doornlaan 18) te Ede Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbond Ede e.o. op 9 december 2014 in de Zuiderkroon (Doornlaan 18) te Ede Aanwezig: 13 leden (zie bijlage I), vier bestuursleden Huurdersbond Ede 1. Opening Voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over?

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over? HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG 2015 Hoeveel houden we deze maand over? Alle huurders van Waterweg Wonen zijn automatisch lid van de Huurdersraad 1 van de 7 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUURDERSBOND EDE E.O. OVER DE PERIODE

JAARVERSLAG HUURDERSBOND EDE E.O. OVER DE PERIODE JAARVERSLAG HUURDERSBOND EDE E.O. OVER DE PERIODE van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 1. Inleiding 2012 is weer een heel druk jaar voor de bestuursleden van Huurdersbond Ede e.o.. Het bestuur

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Secretariaat Bos en Duinlaan 2 d 2061 VP Bloemendaal telefoon 023-5765928 email: info@huurdersverenigingbrederode.nl website: huurdersverenigingbrederode.nl KvK nummer 53913027 Inleiding HUURDERSVERENIGING

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 RESULTATEN SPEERPUNTEN...

VOORWOORD... 2 RESULTATEN SPEERPUNTEN... Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1. RESULTATEN SPEERPUNTEN... 2 1.1. HUURBELEID... 2 1.2. PARTICIPATIE... 2 1.3. PROFESSIONALISERING... 3 2. PUBLICITEIT... 3 3. CONTACT HUURDERS... 3 3.1. ALGEMENE LEDENVERGADERING...

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. November Voorwoord van de Voorzitter. Agenda ALV Kort verslag ALV

In deze nieuwsbrief. November Voorwoord van de Voorzitter. Agenda ALV Kort verslag ALV November 2012 In deze nieuwsbrief Voorwoord van de Voorzitter Agenda ALV 11-12-2012 Kort verslag ALV 15-05-2012 Stook je Rijk Bewonerscommissie Veldzicht Wisseling Woonbondadviseurs Voorwoord van de Voorzitter

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1 STOK WERKPLAN 2014 De STOK is de vereniging van bewonerscommissies, bestaande uit huurders van Bo-Ex die zich vrijwillig actief inzetten voor hun complex en directe woonomgeving, en heeft als doel de belangen

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST

JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST Dit jaarverslag is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2013 Pagina 2 Jaarverslag HVO 2013 Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december STOK WERKPLAN 2013 De vereniging STOK behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex wanneer het gaat over zaken, die vele of alle huurders aangaan. Het STOK-bestuur vergadert maandelijks en heeft circa

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Controlerend en krachtig in overleg

Controlerend en krachtig in overleg DE HUURDERSBELANGENVERENIGING Controlerend en krachtig in overleg Jaarverslag van HBV De Woonkoepel over 2015 De Huurdersbelangenvereniging is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van SWZ. Het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Vertrek HANS KREGTING, einde van een tijdperk

Vertrek HANS KREGTING, einde van een tijdperk Vertrek HANS KREGTING, einde van een tijdperk Nieuwsbrief november 2015 INHOUD Vertrek Hans Kregting Vacature Voorzitter Huurdersbond Het nieuwe woning puntenstelsel Agenda Algemene Ledenvergadering Verslag

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015

Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015 Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015 Grotere opgave voor het bestuur HVH in 2015 In het afgelopen jaar heeft de huurder, middels een huurdersvereniging, een veel grotere invloed gekregen op het

Nadere informatie

Ook is de omgangscode ondertekend. Hierin staat hoe huurder en verhuurder met elkaar omgaan en afspraken over verhuis- en inrichtingskosten.

Ook is de omgangscode ondertekend. Hierin staat hoe huurder en verhuurder met elkaar omgaan en afspraken over verhuis- en inrichtingskosten. Van de Voorzitter Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Huurdersorganisaties krijgen een sterkere positie De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties bepalen samen op gelijkwaardig

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

JAARPLAN. 29 december 2016

JAARPLAN. 29 december 2016 JAARPLAN 2017 29 december 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Ambities voor de Bewonersvereniging Rijswijk 3 2.1 Oprichten werkgroepen 3 2.2 Werving nieuwe bestuursleden 3 2.3 Werving nieuwe leden 3 2.4

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Mei 2014. Armoede. Armoede. Agenda ALV 12-05-2014. Kort verslag ALV 10-12-2013. Warmtewet. Mijn Flat: Ervaring in Veldzicht

In deze nieuwsbrief. Mei 2014. Armoede. Armoede. Agenda ALV 12-05-2014. Kort verslag ALV 10-12-2013. Warmtewet. Mijn Flat: Ervaring in Veldzicht Mei 2014 In deze nieuwsbrief Armoede Agenda ALV 12-05-2014 Kort verslag ALV 10-12-2013 Warmtewet Mijn Flat: Ervaring in Veldzicht Armoede door Hans Kregting, voorzitter Huurdersbond Ede en omgeving Politiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus 13124 3507 LC UTRECHT Tel : 030 236 18 61 Fax : 030 234 29 67 E-mail : secretariaat@regionaalhuurdersberaad.nl www.regionaalhuurdersberaad.nl

Nadere informatie

Achterstekamp. Nieuwsbrief najaar 2016

Achterstekamp. Nieuwsbrief najaar 2016 Nieuwsbrief najaar 2016 Achterstekamp In 1974 werd zowel de Achterstekamp als de Renne opgeleverd. Er werd toen een huismeester benoemd die ook in de Achterstekamp flat woonde. In het begin was er trouwens

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie