Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2016 concept HBV Leiden"

Transcriptie

1 Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

2 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op haar kerntaak: bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Zo moeten de corporaties in 2016 voldoen aan een passendheidsnorm bij het toewijzen van woningen. De wet geeft ook de huurdersorganisaties meer macht. Zo zijn zij volwaardig partner bij de prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente. Samenspraak Samenspraak is de naam waaronder de vernieuwing van de participatie bij Portaal plaatsvindt. In 2015 is dit gestart met de portefeuillestrategie. Daarna is het traject van de huurverhoging 2016 gestart in samenspraak. Dat ging al veel beter en opener zoals Portaal het ook voorstaat en waardoor de HBV s ook voor het eerst echt aan de knoppen konden draaien en de gevolgen van het draaien aan de knoppen konden zien. Scholing dan wel ondersteuning op financieel gebied is hiervoor een vereiste. Nieuwe woningwaardering Per 1 oktober 2015 is het WoningWaarderingsStelsel (WWS) aangepast. Voor huurders is de WOZ waarde nu belangrijk omdat die in de woningwaardering verwerkt is en daarmee de maximaal redelijke huur van de woning beïnvloedt. Het kan ook van invloed zijn op de verdeling van de huurverhogingen bij een huursombenadering. De HBV zal zich hierop scholen en met informatie en spreekuren de huurders ondersteunen. Huursombenadering In 2016 zal de huurverhoging voor de corporaties andere richtlijnen krijgen. Er zal met de zogenaamde huursombenadering gewerkt gaan worden. Dat betekent dat de totale huursom van Portaal maximaal..% mag stijgen. Hoe Portaal dat individueel gaat verdelen over de huurders is nog onduidelijk. De HBV zal hier bovenop zitten. Financiën HBV De HBV heeft in 2015 financieel in moeten krimpen. Het bestuur heeft naar wegen gezocht om dit te doen zonder dat de belangenbehartiging daar onder heeft geleden. De tweejaarlijks te verschijnen HBVisie is alleen naar de leden gestuurd. Ook is gesneden in de ondersteuningsuren. Bestuursleden hebben meer zelf gedaan. De belasting van deze vrijwilligers is dan ook toegenomen. Nieuwe bestuursleden zijn dan ook van harte welkom om het bestuur te versterken. Het HBV bestuur zal zich hiervoor inspannen. Voor 2016 is financieel pas op de plaats gemaakt en zullen we keuzes moeten maken voor wat betreft de werkzaamheden. Tenzij er nieuwe bestuursleden zich aanmelden of dat er vanuit de bewonerscommissies ondersteuning komt. Speerpunt van de HBV is en blijft om samen met de andere huurdersorganisaties bij Portaal te zorgen dat Portaal een sociale verhuurder blijft. De HBV zal extra aandacht blijven besteden aan de betaalbaarheid van de woningen. Ook zal de HBV bewaken dat de dienstverlening van Portaal op een kwalitatief goed peil blijft. CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

3 Leden en Huurders Leden zijn belangrijk voor de HBV. Een sterke huurdersorganisatie heeft veel leden en kan zo laten zien dat zij een groot deel van de huurders vertegenwoordigt. Een organisatie die kan aantonen over veel leden te beschikken kan meer invloed uitoefenen. Daarom roepen wij de huurders op: Actiepunten: De HBV blijft actief leden werven Er zal twee maal per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden De HBV zal ook andere media benutten Successen zullen actief worden uitgemeten Spreekuur: Het spreekuur is succesvol en blijft bestaan. Gezien de actuele ontwikkelingen verwachten wij dat het spreekuur ook noodzakelijk zal zijn. Er is elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur. Voor het overige kunnen de huurders, bewonerscommissies of klankbordgroepen terecht via telefoon en met vragen en klachten, of voor het maken van een afspraak (eventueel ook in de avonduren). Bewonerscommissies en Klankbordgroepen De bewonerscommissies zijn een belangrijk onderdeel van de vereniging. Zij hebben direct contact met de huurders over alles wat er in het complex speelt. Zij hebben ook rechten, die vastgelegd zijn in de samenwerkingsovereenkomst met Portaal, het sociaal statuut en de overlegwet. Een goed contact tussen de commissies en het bestuur van de HBV is noodzakelijk. Zonder dit contact weet de HBV niet wat er daadwerkelijk gebeurt met de afspraken die met Portaal worden gemaakt en hebben de commissies te weinig invloed op die afspraken. Ook zijn er tegenwoordig meer klankbordgroepen die worden opgericht bij groot onderhoud, renovaties of sloop. De HBV zal hen op gelijke wijze behandelen als bewonerscommissies. CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

4 Het contact zal duidelijker twee richtingenverkeer moeten worden. Zoals aangegeven is de druk op het bestuur groot. Door bezuiniging op de ondersteuningsuren moeten de bestuursleden meer zelf doen. Als er geen tweerichtingsverkeer is kunnen een aantal onderwerpen niet meer aangepakt worden. Zo verwacht de HBV dat BC s actiever betrokken zijn bij de HBV, door aandragen van onderwerpen, ondersteunen van het bestuur, bezoeken van het GOB, actief hun achterban raadplegen, een stukje schrijven over hun activiteiten voor het jaarverslag van de HBV en hun financiën verantwoorden. In 2016 zal het bestuur actief energie gaan steken in het benaderen van de bewonerscommissies en klankbordgroepen om te vernemen hoe de situatie is in hun complex of bij de renovatie. Bij Portaal is sprake van bezuinigingen en daardoor heeft zij het voornemen meer aan bewoners over te laten. Dit vormt ook een kans voor bewonerscommissies om hun woonomgeving meer vorm te geven. Gemeenschappelijk Overleg Bewonerscommissies (GOB) Dit wordt twee keer per jaar georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Aan de hand van thema s worden de bijeenkomsten redelijk bezocht. Door de bewonerscommissie persoonlijk te benaderen hopen wij thema s aan te kunnen bieden die direct vanuit de commissies komen. Dat kan ook een thema zijn dat Portaal verzorgt over een actueel onderwerp. Bewonerscommissiedag Deze zal ook in 2016 weer georganiseerd worden voor actieve bewonerscommissies en klankbordgroepen. Daarnaast zijn er activiteiten die het bestuur wil doorzetten en versterken: Ondersteuning van commissies bij leefbaarheidsvraagstukken. Informeren van de bewonerscommissies en klankbordgroepen via het HBVlugmail; doelstelling is om via het HBVlugmail bewonerscommissies en klankbordgroepen te betrekken bij onderwerpen waarover Portaal advies vraagt. Overleg met Portaal De HBV overlegt op twee niveaus met Portaal: op het Leidse niveau en op het Portaal Centraal niveau. In dit kader heeft de HBV ook regelmatig overleg met de andere huurdersorganisaties bij Portaal. Zij zijn actief in de werkgebieden van Portaal in de andere regio s. Streven is om in dat overleg onderwerpen te bespreken die voor alle huurdersorganisaties van belang zijn. Op Leids niveau overlegt de HBV met Portaal over uitwerking van Portaalbeleid in de regio Leiden. Vijf keer per jaar is er overleg met het management. Overleg op gemeentelijk niveau Binnen de regio Leiden neemt de HBV deel aan het Leids Platform Wonen (LPW). Daarin worden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

5 alle zaken op gemeentelijk niveau (dus corporatie overstijgend) besproken. Er wordt invloed uitgeoefend op de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties o.a. over betaalbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw. Ook wordt gelet op het nakomen van de afspraken hierover. Door de herziening van de Woningwet heeft de HBV adviesrecht over de prestatieafspraken en de lokale beleidsvoornemens van Portaal. Adviezen, werkgroepen en projecten Zoals altijd zijn er bepaalde onderwerpen die op de termijnagenda van Portaal Centraal staan. Zaken waarvan nu al duidelijk is dat ze gaan spelen in 2016: Huurverhoging: De HBV zal zich inspannen die zo laag mogelijk te krijgen; Pilot huurdersparticipatie in gemengde complexen(vve s); Samenspraak. Portaal wil meer verantwoordelijk bij de HBV s leggen middels samenspraak. De HBV zal dit kritisch volgen en alleen willen meedoen aan de modernisering van de inspraak als die ook meer inspraak/invloed oplevert. Vernieuwing werkwijze van HBV bestuur. Al sinds 2012 heeft het bestuur van de HBV geprobeerd een begin te maken met een wat andere manier van werken. Doel van de nieuwe werkwijze is de leden en de bewonerscommissies meer te betrekken bij de adviezen die de HBV namens hen uitbrengt. Daarmee kan ook het bestuur werk uit handen genomen worden. Het bestuur wilde meer gaan werken met werkgroepen vanuit de leden en de bewonerscommissies die adviezen voorbereiden. Hierdoor krijgen de leden en bewonerscommissies een directere invloed op de stukken van de HBV en Portaal, waardoor het bestuur de verantwoordelijkheid kan delen. Het bestuur is daarvoor in 2013 begonnen met een actieve werving van leden voor werkgroepen op thema. De bedoeling is dat elke werkgroep enige keren bijeen zal komen om op dat thema een advies of notitie op te stellen. Tot op heden is dit niet van de grond gekomen. Daarom gaan we in 2016 werken met HBVlugmail en ophaalbijeenkomsten waarbij bewoners(commissie) op informele bijeenkomsten in wijkcentra wordt gevraagd om hun mening te komen geven. Het bestuur kan die mening verder uitwerken in de advisering aan Portaal. Thema s en projecten Hieronder staan een aantal thema s opgesomd waarmee de HBV zich bezig kan gaan houden. Dit zijn er zo veel dat de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om een keuze te maken zodat de belangrijkste onderwerpen als eerste worden aangepakt. 1. Advisering en ondersteuning bewonerscommissies. De BC s zullen waar nodig worden ondersteund bij het in de praktijk brengen van hun CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

6 samenwerkingsovereenkomst met Portaal. Belangrijke punten daarbij zijn de tevredenheid over het nakomen van afspraken met Portaal en de inhoud en regelmaat van het overleg. De HBV ondersteunt en adviseert bewonerscommissie bij hun samenwerking met Portaal op verzoek. 2. Ondersteuning BC s en Klankbordgroepen bij herstructureringsprojecten en renovaties. Er zijn renovatieprojecten in o.a. de Zeeheldenbuurt en de Agaatlaan. Voor diverse andere complexen zal in 2016 een start worden gemaakt met de voorbereiding van renovatie of een andere vernieuwingsaanpak. Ook daar zullen de bewonerscommissies worden ondersteund op verzoek. Als er in een bepaald complex geen bewonerscommissie is dan zal er door de HBV en Portaal een klankbordgroep worden opgezet. Ook deze klankbordgroepen kunnen op ondersteuning rekenen. De HBV levert de betreffende bewonerscommissie en klankbordgroepen ondersteuning met behulp van een adviseur; dit zal ook zo blijven in Tweerichtingsverkeer De HBV wil de bewonerscommissies meer betrekken bij haar werk. Daarvoor gaan we werken met HBVlugmailingen om informatie op te halen die we mee kunnen nemen in de verschillende overleggen waaraan de HBV deelneemt. Ook zullen we informele bijpraatsessie houden in de verschillende wijken waar leden, bewonerscommissies en huurders aan deel kunnen nemen. 4. Basis op orde en verbeteren klachtenafhandeling. Er zijn nog veel klachten van huurders en Bewonerscommissies over de dienstverlening van Portaal, vooral over het nakomen van afspraken en het terugkoppelen over de afhandeling van klachten. Verder zijn er veel klachten over de dienstverlening van KlantContactCentrum (KCC) in de avonduren en weekenden. Ook klachten van huurders in VvE complexen blijft een probleem! Wie doet nu wat? Bestuur blijft hiervoor extra aandacht vragen bij Portaal 5. Afrekening servicekosten / stadsverwarmingsproblematiek. De afrekening van de service- en stookkosten blijft een bron van zorg. Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Warmtewet van kracht, die ingrijpende gevolgen heeft voor de afrekeningen en meting van de geleverde warmte; in 2016 ingrijpend gewijzigd worden. Over de gevolgen van deze wetgeving zal de HBV ook in 2016 overleggen met Portaal. Daarnaast worden de problemen rondom de stadsverwarming zoals de vervanging van de EON centrale aan de Langegracht. De problemen rondom de afrekening van de servicekosten blijven de aandacht houden van de HBV, evenals het servicekostenbeleid van Portaal. De HBV zal actief meewerken om te proberen goede afspraken te maken over de servicekosten / stadsverwarmingsproblematiek. Waar nodig worden BC s actief ondersteund bij de servicekostenproblemen. 6. Energiebesparing CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

7 Het Bestuur zal de uitvoering van het energiebeleidsplan van Portaal Leiden op de voet volgen. Daarnaast zal worden bekeken wat huurders zelf aan energiebesparing kunnen doen en of dit ook door Portaal gefaciliteerd kan worden, bv. binnen het ZAV-beleid of het woonenergie project, dat in 2014 als een pilot op touw is gezet om de huurder duidelijk te maken wat hij zelf aan energiebesparing kan doen en te adviseren welke energieleverancier het goedkoopste is om te nemen. Over dit project is op de ALV in november 2014 gesproken en het project is in 2015 uitgevoerd. In 2016 zal de evaluatie van dit project met Portaal plaatsvinden. In 2013 wilde het bestuur, in overleg met de betreffende bewonerscommissie, in één of meerdere complexen met een experiment starten. Pogingen tot nu toe zijn niet gelukt. Er wordt wel gewerkt aan een project in de Stevenshof voor zonnepanelen. Een pilot voor zonnepanelen in gemengde complexen is afgeblazen door Portaal. Het bestuur zal hier ook in 2016 bij Portaal aandacht voor blijven vragen! BC s zullen door de HBV hier nauw bij betrokken worden om te komen tot zo n initiatief. Ook zal er actief aansluiting bij stedelijke projecten gezocht worden. 7. Participate in gemengde complexen. In 2014 is een pilot gestart met Portaal Centraal om huurders in VvE complexen stemrecht te geven op sommige onderwerpen in de ALV van de VvE. In Leiden wordt deze Pilot uitgevoerd in Trisor, de Cruquiuslaan en de Merendonk. Het bestuur heeft hier actief aan meegedaan met als doel dit op termijn in te voeren in alle complexen. Omdat de pilot in onze ogen niet goed is uitgevoerd willen we dat Portaal een evaluatie opstelt en dat we in samenspraak bepalen hoe verder. 8. Verbeteren mutatieproces: opzeggen huurcontract en afsluiten huurcontract. Het Bestuur wil voorstellen doen om de uitvoering van mutaties te verbeteren, in het bijzonder t.a.v. klantvriendelijkheid en snelheid. En dat er meer mogelijkheden komen om bij mutatie zaken te laten overnemen door de nieuwe huurder. 9. Stroomversnelling De HBV zal positief kritisch de stroomversnellingsmaatregelen volgen en monitoren en waar mogelijk bijdragen aan het succes ervan. 10. Senioren Labeling De HBV zal initiëren dat Portaal beleid ontwikkelt over toewijzing van senioren wonen in seniorencomplexen indien die niet verhuurd worden aan senioren wegens ontbrekende belangstelling van senioren. 11.Stedelijke belangenbehartiging. De HBV Leiden neemt samen met de corporaties en de gemeente Leiden, deel in het Leids Platform Wonen. Daarin worden afspraken gemaakt over woningvoorraad, betaalbaarheid en woningkwaliteit, de zogenaamde prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. In 2015 is de FHLO de stedelijke koepel van Leidse HBV s opgeheven. CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

8 Er zal in 2016 bekeken worden hoe er samengewerkt kan worden met de andere HBV s in Leiden. 12. Woonruimteverdeling /woningtoewijzing - Doorstroming De gemeentes krijgen door de nieuwe woonruimteverdeling de mogelijkheid om zelf regels op te stellen om een deel van de woningen gerichter toe te wijzen aan eigen bewoners. De HBV zal zich inspannen dat maatregelen ter bevordering van de doorstroming niet gaan ten koste van de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

9 Activiteiten jaarplan HBV Leiden 2016 Opmerkingen // aantal reacties ALV 19 november De HBV ondersteunt en adviseert bewonerscommissies bij hun samenwerking met Portaal op verzoek 2. Ondersteuning bewonerscommissies en klankbordgroepen bij herstructureringsprojecten en renovaties met behulp van adviseur 3. Tweerichtingsverkeer HBVlugmailingen Informele bijeenkomsten Actieve inbreng van bewonerscommissies 4. Basis op orde en verbeteren klachtenafhandeling Spreekuur HBV - elke 1e woensdag van de maand inloop spreekuur - klachten en vragen ook via /telefoon/website 5. Afrekening servicekosten, stadsverwarmingsproblematiek goede afspraken over (afrekening) servicekosten stadsverwarmingproblematiek 6. Energiebesparing Stimuleren initiatief/zelfwerkzaamheid huurders 7. Participatie in gemengde complexen (VVE complexen) Bestuur neemt actief deel aan Portaal landelijke pilot Stemrecht voor huurder in ALV op diverse punten waarbij de huurder direct meebetaalt Pilot in Merendonk, Trisor en Cruquiuslaan. Later in alle VvE complexen CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

10 8. Nieuwe vormen van bewonersparticipatie; aanvullend op bestaand overleg Samenspraak belanghebbendenmanagement: Huurders mogen meebeslissen 9. Verbeteren proces huuropzegging / afsluiten huurcontract (mutatieproces) o.a. snelheid en klantvriendelijkheid. Verbeteren mogelijkheden overnames bij mutatie Wijze van oplevering Zoals nu Vertrekkende huurder moet woningen bewoonklaar ( dus geschilderd) opleveren) -Zoals nu -Bewoonklaar Ja Nee 10. Duurzaamheid: Projecten met betrekking tot duurzaamheid volgen en stimuleren aansluiten bij stedelijke initiatieven voorstellen voor energieprojecten door BC/klankbordgroepen initiëren 11. Stedelijke belangenbehartiging vernieuwen stedelijke samenwerking Aantal betaalbare huurwoningen in Leiden Besluiten over sloop/ nieuwbouw/ energiemaatregelen in Leiden 30% woningen aanbieden met lokale regels CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

11 12. Woonruimteverdeling/woningtoewijzing WoningNet Holland Rijnland toezien op klachten en probleem bevorderen doorstroming door stimuleren lokale toewijzingsregels, maar niet ten koste van betaalbaarheid seniorenlabeling HBV initieert beleid over toewijzing seniorenwoningen bij niet verhuur aan senioren wegens ontbrekende belangstelling -> werkgroep over dit onderwerp? Geef u op als lid! 13. U wil aandacht voor (vul zelf onderwerpen in)? CONCEPT Jaarplan HBV Leiden

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

HOOD. Beleidsplan 2010

HOOD. Beleidsplan 2010 HOOD Beleidsplan 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Doelstelling en interne activiteiten Doelstelling Bestuur Bewonerscommissies Werkgroepen Overlegonderwerpen Middelen Activiteiten met Ons Doel Overleg met

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1 STOK WERKPLAN 2014 De STOK is de vereniging van bewonerscommissies, bestaande uit huurders van Bo-Ex die zich vrijwillig actief inzetten voor hun complex en directe woonomgeving, en heeft als doel de belangen

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2014

Beleidsplan Duwoners 2014 Beleidsplan Duwoners 2014 Het beleidsplan van 2014 is een voortzetting van eerdere beleidsplannen van Duwoners en kan worden samengevat in de volgende punten: 1. Duwoners streeft ernaar dat huurders zoveel

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan en begroting 2016

Concept Beleidsplan en begroting 2016 Concept Beleidsplan en begroting 2016 Milanenhorst 20 Postbus 3297 2301 DG Leiden 0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Doelstelling en interne activiteiten blz. 4 Doelstelling Individuele huurders Bewonerscommissies

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Studiedagen 2015 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in 2015. Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Overleg met Portaal over huurverhoging 2016

Overleg met Portaal over huurverhoging 2016 33 November 2015 Nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Leiden Voor en door huurders van Portaal Overleg met Portaal over huurverhoging 2016 Op de Algemene Ledenvergadering heeft de HBV Leiden haar leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 4 MAART 2014 JAARGANG 1, NUMMER 1 Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen stuur uw emailadres dan naar vhos@xmsnet.nl Inhoud: Inleiding. Van de voorzitter. Verenigingszaken.

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon

Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon Datum: 1 juli 2015 Plaats: De Vuister, Koog aan de Zaan Aanwezig

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Werkplan Duwoners 2012

Werkplan Duwoners 2012 Werkplan Duwoners 2012 Voor 2012 heeft Duwoners er voor gekozen om de kernpunten die vorig bestuursjaar geformuleerd zijn, ook dit jaar als leidende principes te laten gelden. Deze kernpunten zijn als

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Onderzoek: bewonersparticipatie in beeld. De kwaliteit en opgaven in huurdersparticipatie volgens corporaties

Onderzoek: bewonersparticipatie in beeld. De kwaliteit en opgaven in huurdersparticipatie volgens corporaties Onderzoek: bewonersparticipatie in beeld De kwaliteit en opgaven in huurdersparticipatie volgens corporaties Inhoud 2 1. Inleiding Op 1 juli is de Woningwet 2015 in werking getreden. Hierin wordt de zeggenschap

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Wensenlijst STOK t.a.v. prestatieafspraken 2015 op basis van de ALV van 22 september

Wensenlijst STOK t.a.v. prestatieafspraken 2015 op basis van de ALV van 22 september UITVRAAG GEMEENTE BOD BO-EX PRIMAIRE WENSEN STOK A. Invloed huurders op beleid, uitvoering en bedrijfsvoering B. Huurders betrekken bij te maken prestatieafspraken en monitoring C. Met STUW en huurderskoepels

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

dienstenaanbod Resultaat met bewoners

dienstenaanbod Resultaat met bewoners dienstenaanbod Resultaat met bewoners Inhoud Het ASW: resultaat met bewoners 2 Ondersteuning en advisering van bewoners en bewonerscommissies 3 Advisering van Huurdersorganisaties 5 Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014

Beleidsplan. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014 Beleidsplan Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014 Beleidsplan Huurdersplatform WoM, concept voor Algemene Ledenvergadering de dato 29-10-2009 Pagina 1 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. De wereld om ons heen. 2. Communicatie en dienstverlening. 3. Bewonerscommissies

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. De wereld om ons heen. 2. Communicatie en dienstverlening. 3. Bewonerscommissies WERKPLAN 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De wereld om ons heen 2. Communicatie en dienstverlening 3. Bewonerscommissies 4. Onderhoud, renovatie, wijkverbetering en energetische maatregelen 5. Overleg

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze handleiding bedoeld? 2. Gemengde complexen 3. Vereniging van Eigenaars 4. Rol bewonerscommissie in gemengde complexen

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 Voorwoord Het jaar 2015 stond voor een flink gedeelte in de het licht van de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015. Zoals uit diverse van

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

3. Verslag ledenvergadering 14 november 2014 Onder dankzegging van de notulist wordt het verslag door de leden unaniem goedgekeurd.

3. Verslag ledenvergadering 14 november 2014 Onder dankzegging van de notulist wordt het verslag door de leden unaniem goedgekeurd. 22-05-2014 Verslag (Concept) Algemene Ledenvergadering 22 mei 2014 Concept Aanwezig: Paula van Schooten (voorzitter), Henk Schuchhard, Ronald Mark (penningmeester), Stein de Ree, David Renes (verslag),

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Concept Beleidsplan en begroting 2014

Concept Beleidsplan en begroting 2014 Concept Beleidsplan en begroting Milanenhorst 20 Postbus 3297 2301 DG Leiden Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Doelstelling en interne activiteiten blz. 3 Doelstelling Stedelijk en regionaal Individuele huurders

Nadere informatie

Handleiding Bewonerscommissies

Handleiding Bewonerscommissies Handleiding Bewonerscommissies 2 Inleiding Denkt u met ons mee? Wij vinden dat het wonen zoveel mogelijk van, voor en door de mensen moet worden. We willen daarom weten wat u als huurder belangrijk vindt

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2011

Activiteitenplan VHB 2011 Activiteitenplan VHB 2011 Het is een vaste traditie dat de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) haar activiteitenplan naast het activiteitenplan van de Alliantie Eemvallei legt. Vervolgens wordt gezamenlijk

Nadere informatie

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK Wat is de mening van huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel? Deze achterbanraadpleging gaat over het bestaansrecht van Huurdersvereniging Onder Dak, over de

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur Werkplan & Begroting 2015 1. Inleiding Onze missie kan worden omschreven als: In samenwerking met bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden. Jaarverslag 2013

Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden. Jaarverslag 2013 Huurdersbelangenvereniging (HBV) Leiden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord.... 3 1. Het bestuur van de HBV... 4 1.1 Vergaderingen en samenstelling 1.2 Advies en ondersteuning 2. Leden en huurders...

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie