Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap."

Transcriptie

1 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Doelstellingen en activiteiten 2014 Doelstellingen van het lectoraat PZO in 2014 zijn: 1. Vervolgen van een aantal onderzoeksprojecten in het kader van het programma van de Wmowerkplaats Utrecht en het deelprogramma Meedoen naar Vermogen van het speerpunt Werken en Leren in de Wijk (Voor en uitwerking: zie projectplan Wmo-werkplaats Utrecht). Hieraan wordt een implementatieprogramma toegevoegd waarvoor een subsidie van VWS is aangevraagd. In dit implementatieprogramma wordt nauw samengewerkt met de afdeling contractonderwijs. 2. Verdere op de drie onderzoekslijnen van het lectoraat: Individuele ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Werken op basis van ervaringskennis, kracht en inclusie 3. Disseminatie van deze kennis naar de opleidingen, o.a. door het invoegen van deze kennis in het curriculum van social work, management in de zorg en de minoren GGz agoog, Sociale Psychiatrie en Rehabilitatie, Lef en Liefde, Disability Studies, en De vaktherapeut/vakagoog in herstelondersteunende zorg. Actieve participatie in de vakgroepen GGz, WWW en Pozitive is hierbij een belangrijk middel. 3. Voorbereiding van een RAAK subsidieaanvraag i.s.m. lectoraat OCA naar de organisatorische aspecten en maatschappelijk rendement van nieuwe vormen van geïntegreerd wijkgericht werken. Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap. Project Output wetenschap Output werkveld Output onderwijs 1. Onderzoek naar de gevolgen van de transitie van AWBZ extramurale begeleiding naar Wmo voor gebruikers en professionals. vanaf 2015 Kennis over gevolgen van de transitie kunnen leiden tot aanpassingen in de inzet van professionals. 2. Supportgericht Werken in de Wmo. De Kanteling in praktijk. 3. Ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. vanaf 2015 rond geïntegreerd werken 1 Output via Vakgroep WWW, Vakgroep Pozitive, Vakgroep GGz en diverse minoren werken in de Wmo onderwijsmateriaal). Output via diverse vakgroepen en minoren. Training Kanteling en het Gesprek. werken in de Wmo (onderwijsmateriaal). Output via Vakgroep Wmo en diverse minoren

2 Project Output wetenschap Output werkveld Output onderwijs 4. Verbeteren van mantelzorg- en netwerkondersteuning, ondersteuning vrijwillige inzet. rond informele zorg en ondersteuning 5. Signaleren en doorbreken van eenzaamheid en over eenzaamheid en 6. Community Support over Community Support (1-2 artikelen in international journals) 7. Onderzoek naar veranderende rol en positie management in het welzijnswerk 8. Arbeidsmediation in Nederland; effectiviteit van mediation bij hiërarchische conflicten. 9. Ontwikkeling brede Promotieonderzoek Vincent de Waal Promotieonderzoek Meriem Kalter SW bachelor. 10. Diversen artikelen over Vriend GGz, Modellen sociale teams, Wijk en Psychiatrie, Samen Oplopen, SRH Jongeren. Handelingskader rond eenzaamheid en kennis rond organiseren maatschappelijke en persoonlijke steunsystemen (artikelen in vakbladen; studiedag) Presentaties over rol management bij welzijnsorganisaties in veranderende beleidscontext Werkmethoden die mediators kunnen gebruiken in hun werk. artikelen over Vriend GGz, Modellen sociale teams, Wijk en Psychiatrie, Samen Oplopen, SRH Jongeren. werken in de Wmo (onderwijsmateriaal). Output via diverse vakgroepen en minoren Kennis over eenzaamheid en (onderwijsmateriaal) kennis rond organiseren maatschappelijke en persoonlijke steunsystemen (onderwijsmateriaal) gedurende en na afronding onderzoek Kennis wordt gebruikt in mediationopleidingen. Input van expertise voor ontwikkeling brede bachelor artikelen over Vriend GGz, Modellen sociale teams, Wijk en Psychiatrie, Samen Oplopen, SRH Jongeren. Targets Beoogde targets zijn: 1. Het realiseren van ten minste 5 ontwikkelwerkplaatsen volgens het model van de Best Practice Unit 2. Het involveren van ten minste 50 professionals bij de projecten van het lectoraat 3. Het involveren van ten minste 30 studenten bij de projecten van het lectoraat 4. Het involveren van ten minste 25 docenten bij de projecten van het lectoraat 5. Het realiseren van ten minste 25 publicaties, presentaties, onderwijsproducten, colleges enz. t.b.v. beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap. 6. Het dissemineren van kennis uit het lectoraat in ten minste 3 opleidingsprogramma s. 7. Het bedienen van ten minste 150 professionals met kennis uit de Wmo-werkplaats. 2

3 Domein beroepspraktijk Op het domein van de beroepspraktijk vervolgt het lectoraat met de tweede fase van de Wmowerkplaats. De Wmo-werkplaats is onderdeel van het HU-speerpunt Werken en Leren in de Wijk. Doelstelling van de Wmo-werkplaats is om professionals die werkzaam zijn op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening van kennis te voorzien om goed in deze nieuwe beroepscontext te kunnen opereren. Activiteiten die plaatsvinden zijn o.a. geconcretiseerd in de volgende projecten: a. de werkwijze van nieuwe geïntegreerde sociale teams (projectleider Vincent de Waal); b. werken volgens de methodiek Supportgericht Werken / de Kanteling (projectleider Els Overkamp); c. verbeteren van mantelzorgondersteuning en de inzet van sociale netwerken bij mensen met dementie, licht verstandelijke beperkingen en niet aangeboren hersenletsel (projectleider Ellen Witteveen). Zowel in de stad Amersfoort als in de stad Utrecht zullen in het kader van het implementatieprogramma Wmo specifieke activiteiten plaatsvinden: Amersfoort (projectleider Leo Admiraal): A. De sociale wijkteams / proeftuinen kunnen worden ondersteund door middel van action learning trajecten en monitoring. Monitoring levert informatie op die gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling van de teams, als beleidsinformatie voor de gemeente en andere samenwerkingspartners. B. Professionals die werkzaam zijn in de stad, al dan niet deel uitmakende van een wijkteam, kunnen deelnemen aan een Community of Practice. Dit heeft het karakter van een leernetwerk en ontwikkelwerkplaats. Doel hiervan is: uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen, deskundigheidsbevordering, ontwikkelen van nieuwe Wmo-werkwijzen. C. Ondersteuning van het Stedelijk Samenwerkingsverband Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie door middel van terugkoppeling uit onderzoek en monitoring, en advisering. D. Doorontwikkelen van de methode Wijk en Psychiatrie voor gebruik voor andere groepen mensen met beperkingen, zoals mensen met verstandelijke beperkingen. De bedoeling is Wijk en Psychiatrie door te ontwikkelen richting Wijk en Participatie. Dit is een methode die gebruikt wordt om een brug te slaan tussen zorg en welzijn, bedoeld voor medewerkers van wijkteams en wijkcentra. Hierbij zal ook materiaal uit kwartiermaken gebruikt worden. E. Ontwikkelen van de methode peer support, inzetten van de eigen kracht van mensen op basis van ervaringskennis gericht op specifieke participatiedoelen. F. Het bieden van gewenste scholingsactiviteiten voor professionals en vrijwilligers. G. Adviseren in het kader van effectieve implementatie en continuering H. Verspreiding van deze kennis d.m.v. studiedagen, websites en publicaties Utrecht (projectleider Janneke v.d. Mei): A. Training voor medewerkers van de teams van U Centraal m.b.t. generalistisch werken. B. Monitoring van de samenwerking tussen de wijkteams voor informatievoorziening en cliëntondersteuning en de sociale makelaars C. Monitoring van de samenwerking tussen de voedselbanken en de individuele cliëntondersteuning D. Monitoring samenwerking tussen professionele inzet en vrijwillige inzet: welke gevolgen heeft de samenwerking voor het professionele handelen en de beroepspraktijk. E. Adviseren in het kader van effectieve implementatie en continuering F. Verspreiding van deze kennis d.m.v. studiedagen, websites en publicaties Er wordt in 2014 gewerkt aan lesmateriaal op het gebied van toepassing van de Kantelings- en supportprincipes bij de toegang van de Wmo voor bijzondere doelgroepen (coördinator Mirjam Gademan), Kwartiermaken (coördinator Simona Karbouniaris) en Eenzaamheid en Sociaal Isolement (coördinator Leo Admiraal). 3

4 In het kader van het project Community Support is gewerkt aan het verbeteren van de participatiemogelijkheden van mensen met psychische en verstandelijke beperkingen. Het project levert inzichten op welke professionele ondersteuning en welk organisatorische voorwaarden belangrijk zijn voor burgers met deze beperkingen. In 2014 zal hierover gepubliceerd worden en komt ook onderwijsmateriaal beschikbaar. Projectleider is Leo Admiraal. In 2014 doet het lectoraat onderzoek naar de competenties en werkwijzen van professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg met betrekking tot sociale inclusie. Dit maakt deel uit van het project Professionals en Inclusie, waarin samengewerkt wordt met Vilans, Perspectief en 7 zorginstellingen in het land. Projectleider is Jeroen Knevel. Domein onderwijs In het onderwijs beogen we de in 2012 gestarte vakgroepen te continueren en te verstevigen. Dit betreft de vakgroepen Pozitive (dienstverlening t.b.v. mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en chronisch zieken), GGz / Maatschappelijke Opvang, en WWW (Wmo/wijkgericht werken/wns). Vakgroepen fungeren als communities of practice voor docenten en onderzoekers. Doel is: kennis delen, kennis ontwikkelen en kennis implementeren in het onderwijs. Het instrument Zoeken naar Zorg, waarvan in 2012 een prototype ontwikkeld is, is in 2013 in het onderwijs uitgetest, en zal in 2014 verschijnen in een volgende versie. Basiskennis over de Wmo en Community Support zal verder geïmplementeerd worden in de social work opleidingen en pedagogiek. Daarnaast worden via contractactiviteiten diverse cursussen en trainingen aangeboden. Binnen de vakgroep GGz zal verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van didactische en inhoudelijke werkvormen waarmee studenten hun eigen ervaringen kunnen gebruiken als kennisbron. In het kader van implementatie van de methodiek van het SRH in het onderwijs wordt beoogd drie docenten hierin te certificeren. Ook in 2014 wordt vanuit het lectoraat input geleverd voor de specialisaties gehandicaptenzorg en GGz-agoog. De kennis die bij het lectoraat ter beschikking is wordt gebruikt om de specialisaties upto-date te houden. Er wordt verder gewerkt aan methodiekontwikkeling en kennisverspreiding op gebied van krachtgericht werken, herstelgericht werken, presentiegericht werken, psychosociale rehabilitatie en support, ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid, werken met sociale netwerken en kwartiermaken. Domein wetenschap Het lectoraat zal in 2014 verder werken aan de body of knowledge rond werkzame factoren in de relatie tussen professional en gebruiker van hulp- en dienstverlening, en op het gebied van participatie en sociale inclusie. Dit betreft zowel theorievorming als het verzamelen van bewijslast voor werkzame factoren en effectieve interventies. Dit zal o.a. gebeuren in het project Samenspel Formele en Informele Zorg (projectleider Ellen Witteveen) en het project Professionals en Inclusie (projectleider Jeroen Knevel). De transitie en transformatie van het oude naar het nieuwe zorgbestel worden gemonitord. In het kader van de Wmo-werkplaats Utrecht vinden twee projecten plaats. 4

5 - De ontwikkeling van nieuwe vormen van geïntegreerde zorg- en dienstverlening op wijk/dorpsniveau wordt gemonitord. Het gaat om modelontwikkeling en het identificeren van effectieve factoren. Projectleider is Vincent de Waal. - De gevolgen van de transitie van AWBZ naar Wmo worden gemonitord. Hierbij staat vooral het perspectief van cliënten/gebruikers en professionals centraal. Projectleider is Els Overkamp. In samenwerking met het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek zal het model van de Best Practice Unit, een effectief model voor praktijkgericht onderzoek, verder ontwikkeld worden, waarbij Design Science als kader gebruikt zal worden. De lector werkt aan een publicatie over kernelementen van goede zorg en professionaliteit. Deze zal naar verwachting in 2014 gereed komen. Senior-onderzoekers Dirk-Willem Postma en Inge Scheijmans participeren actief in de ontwikkeling van het Utrechts Platform voor Onderzoek op het Sociale Domein. In 2014 worden de eerste projecten vanuit dit samenwerkingsverband, waarin onderzoekers van o.a. de Gemeente Utrecht, USBO en KSI samenwerken, gestart. 5

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, praat met elkaar

Zorg voor elkaar, praat met elkaar Zorg voor elkaar, praat met elkaar & Stichting ouderenwerk IJsselmonde 2007-2008 Concrete aanpak vereenzaming doormiddel van telefoon en inzet HBO-studenten Zorg en Welzijn Hogescholen Conceptontwikkelaar:

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids versie 7 november 2014 Inleiding Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed

Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 Datum: April 2011 Mantelzorg is cruciaal Steeds meer mensen weten wat mantelzorg is. En steeds

Nadere informatie