NIEUWSBRIEF WMO- WERKPLAATS NOORD november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF WMO- WERKPLAATS NOORD november 2013"

Transcriptie

1 Ve5ver NIEUWSBRIEF WMO- WERKPLAATS NOORD november 2013 In de Wmo-werkplaats Noord werken de volgende organisaties met elkaar samen: lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeenten Groningen, Midden Drenthe, Oldambt en Opsterland, de organisaties MJD (Groningen), het Oude Ambt (Winschoten), Timpaan Welzijn en Welzijnswerk Midden Drenthe, alsmede de drie Noordelijke CMO's CMO Groningen, Partoer en STAMM. Bij de opzet en uitvoering van de nieuwe taak van de Wmo-werkplaats Noord, het implementeren van bestaande kennis, zal nog een aantal gemeenten en instellingen deelnemen. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de ontwikkelingen bij de Wmowerkplaatsen. Nieuwe fase Wmo-werkplaatsen Na de eerste fase van de Wmo-werkplaatsen is in november 2013 een tweede ronde begonnen. Deze duurt tot november In deze tweede fase richten we ons naast het ontwikkelen van innovatieve Wmo-praktijken op kennisimplementatie. Landelijk is het aantal werkplaatsen fors toegenomen: in 2009 startten zes werkplaatsen, nu zijn het er 15. Er is ook een nieuwe werkplaats bij de NHL in Leeuwarden. Deze richt zich vooral op de doelgroep ouderen en eenzaamheid. De periode In de periode heeft de Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe een aantal Wmo-praktijken (mee) ontwikkeld, begeleid en het resultaat en de ervaringen beschreven. Naar aanleiding van de ervaringen hebben we onderwijsmodulen opgezet. We hebben workshops en trainingen gegeven aan professionals in het werkveld én aan studenten van de reguliere opleidingen. Daarnaast zijn er diverse publicaties geweest en zijn twee methoden beschreven en aangeleverd aan de Databank Effectieve Interventies van Movisie. Het betreft de Individuele Rehabilitatiemethode en de methode van Community Support. Meer informatie vindt u op waar ook de opleidingsmodulen en de publicaties van de andere Wmo-werkplaatsen zijn te vinden. Deze informatie is over een tijdje ook te vinden op onze nieuwe website De nieuwe periode In de nieuwe periode zijn vier nieuwe Wmo-praktijken gestart: de sociale teams van de gemeente Groningen, het sociale team in de gemeente Oldambt, de toegang tot de Wmo-ondersteuning in de gemeente Midden Drenthe en het keyring-network in de gemeente Opsterland. Daarnaast investeren we in een aantal landelijke thema's, zoals eenzaamheid, samenwerking in sociale teams en het Gesprek (voorheen het keukentafelgesprek). Een nieuwe tak van sport is kennisinterventie. De Wmowerkplaats krijgt als het ware twee segmenten: innovatie van Wmo-praktijken en implementatie van kennis. De focus blijft op de groep mensen met een beperking: a) 1

2 thuiswonende (kwetsbare) wijkbewoners voor wie herstel van zelfredzaamheid geen haalbaar doel meer is en b) psychisch kwetsbare wijk-/dorpsbewoners (mensen met een psychische of verstandelijke beperking en mensen met psychosociale problemen) die eenzaamheid ervaren en vanuit zichzelf niet uit hun sociaal isolement komen. Wat doen we? We ontwikkelen, volgen, monitoren en evalueren de Wmo-praktijken. Dat resulteert in een beschrijving van de aanpak in de Wmo-praktijk, de bereikte resultaten en inzicht in wat wél en niét goed werkt. Als nodig, geven we scholing en cursussen, bijvoorbeeld rond het Gesprek en cursussen voor vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen met psychosociale problematiek. We willen inzicht krijgen in de vereiste beroepscompetenties en vaardigheden die het nieuwe werken vanuit de Wmo vereist, zodat we de ervaring uit de Wmo-praktijken kunnen vertalen naar cursussen voor professionals in hun werkpraktijk en onderwijsmodulen die worden geïntegreerd in de opleidingen van de Hanzehogeschool. We willen daarmee de eisen die de nieuwe praktijk van de Wmo stelt, direct verwerken in de opleiding. Centrale thema's Naast de concrete Wmo-praktijken hebben we een paar centrale thema's waarin we samenwerken met andere Wmo-werkplaatsen: eenzaamheid, het Gesprek en sociale teams. De samenwerking resulteert in gezamenlijke activiteiten en eventueel publicaties. Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement We ontwikkelen samen met andere Wmo-werkplaatsen een werkwijze en instrument waarmee je eenzaamheid kunt signaleren, bespreekbaar maken en aan kunt pakken. Dit moet resulteren in een breed gedragen instrument, dat een handvat biedt om eenzaamheid te signaleren en met mensen in gesprek te gaan over hun eenzaamheid. Recent is het instrument door het werkveld van feedback voorzien. Deze wordt benut voor verdere verbetering. We willen graag met twee sociale teams aan de slag met het eenzaamheidsinstrument. Als u interesse heeft voor deze aanpak, dan wil Jolanda Kroes van het lectoraat Rehabilitatie u graag nader informeren. Het Gesprek Op verzoek van VWS ontwikkelen we samen met de Hogeschool Utrecht en Movisie een trainingsmodel voor het Gesprek (voorheen het keukentafelgesprek), waarin de focus ligt op het aansluiten bij de eigen kracht van de burger. In het kader van het Implementatietraject (zie hieronder) gaan we hiermee aan de slag. Informatie: Suzanne Kuik, Samenwerken in sociale teams Het werken in sociale teams is een belangrijke ontwikkeling die we overal in het land tegenkomen. De manier waarop deze teams worden ingebed in de wijken en in de lokale welzijnssector verschilt per gemeente. De meeste Wmo-werkplaatsen hebben projecten waar sociale teams bij zijn betrokken. Het is de bedoeling dat er een gezamenlijke publicatie komt van de betrokken Wmo-werkplaatsen. De Wmowerkplaats Noord levert een bijdrage over de sociale teams in Groningen en Oldambt. Informatie: Ronald Schurer, 2

3 De Wmo-praktijken Sociaal team gemeente Groningen De sociale teams in Groningen zijn inmiddels driekwart jaar actief in de wijken Beijum en de Hoogte/Indische Buurt. Al werkende weg is er een nieuwe samenwerking tussen beroepskrachten uit verschillende sectoren tot stand gekomen. Het betreft teams van rond 13 professionals uit verschillende instellingen. De teams zijn nog steeds in ontwikkeling, onlangs is in Beijum bijvoorbeeld het CJG aangeschoven. De werkwijze van de teams gaat uit van het credo 'eropaf'. Meldingen worden meteen verdeeld op basis van expertise en interesse, waarna twee beroepskrachten direct contact zoeken met de betrokken bewoners. De aanmeldingen betreffen bewoners die op meer dan twee levensterreinen ondersteuningsvragen hebben en de regie zijn kwijtgeraakt. Het onderzoek van de Wmo-werkplaats richt zich onder meer op de vraag of de zelfredzaamheid en participatie van de bewoners toeneemt als gevolg van de interventies door het sociaal team. Hiervoor is er een 0-meting uitgevoerd door studenten. We herhalen de meting na een half jaar. Daarnaast besteden we via participerend onderzoek aandacht aan onderwerpen als de samenwerking van de professionals met de moederorganisaties (wel/geen caseload), samenwerking met de nulde en tweede lijn en de competenties die van belang zijn om als sociaal werker in een integraal team te kunnen werken. Inmiddels is er op initiatief van de gemeente een tussenevaluatie geweest waarin is besloten dat de werkwijze zal worden overgenomen in een groot aantal wijken in de stad. Informatie: Ria Barenkamp; Sociaal team gemeente Oldambt In juli 2013 is het wijkzorgteam van de gemeente Oldambt van start gegaan. Het team bestaat uit verschillende professionals van de welzijnsorganisatie Het Oude Ambt. Onder andere het opbouwwerk, het maatschappelijk werk, de steunstees, en medewerkers sociale activering zijn vertegenwoordigd. Het experiment vindt plaats in de Parkwijk, een Vogelaarwijk waar veel burgers met ondersteuningsvragen wonen. Het team heeft een erop-af benadering en wil al doende leren. Daarbij kan zij een beroep doen op een buitenring aan organisaties en welzijnsprofessionals die op een of andere manier actief zijn in de wijk. Alle betrokken medewerkers volgen een training Welzijn Nieuwe Stijl, verzorgd door de Hanzehogeschool. In deze Wmo-praktijk onderzoeken we de werkwijze en de werking van het pilotwijkzorgteam, en wat deze aanpak volgens het team heeft opgeleverd in termen van toename van burgerkracht en zelfredzaamheid. Op dit moment bevindt de onderzoek zich in de themafase, waarbij een aantal thema s wordt geselecteerd die als ingewikkeld, lastig of complex worden ervaren door meerdere sociaal werkers in het team. In dit kader hebben ook de eerste interviews over de samenwerking plaats gevonden en is er deelgenomen aan overlegsituaties. Binnenkort starten we met de eerste casebeschrijvingen van burgers. Informatie: Ronald Schurer, Keyring network gemeente Opsterland 'Buur & Co' is een initiatief om burgers die behoefte hebben om meer te participeren in de maatschappij een platform te bieden. Geïnspireerd door het fenomeen 'Keyring Network' uit Engeland heeft de gemeente Opsterland onlangs twee netwerken opgestart, samen met Timpaan Welzijn. Via huis aan huis informatieverstrekking en vanuit zorg- en welzijnsorganisaties zijn in Gorredijk circa 20 geïnteresseerden geselecteerd. Vervolgens zijn twee groepen gevormd van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en graag iets voor elkaar willen betekenen. De eerste twee bijeen- 3

4 komsten, begeleid door Timpaan Welzijn hebben al tot diverse initiatieven van burenhulp opgeleverd. Vanuit de Hanzehogeschool wordt dit initiatief gemonitord om zo de verdere ontwikkeling van dit project te stimuleren. Informatie: Arne van de Bos, Het Gesprek in Midden Drenthe De gemeente Midden Drenthe werkt aan de organisatie van de toegang tot de Wmo, de invoering van Het Gesprek en in het verlengde hiervan het T-shaped werken. Vanuit de Wmo-werkplaats doen we onderzoek naar het verloop van de invoering van het Gesprek en de ervaringen daarmee, in nauwe samenwerking met de gemeente. Na een beschrijving van de huidige toegang tot de Wmo, volgt een beschrijving van de organisatie van Het Gesprek met antwoord op vragen als: wie gaan de Gesprekken voeren, in welk(e) verband(en)/teams en wat dient er bevraagd te worden, hoe moeten de gespreksvoerders klaargestoomd worden, hoe kunnen gespreksvoerders T-shaped professionals worden? In dit traject benaderen we zowel gemeenteambtenaren als welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van MEE-Drenthe, GGZ-Drenthe en verschillende instellingen die werken met de nieuwe doelgroepen, dat wil zeggen de partijen die meedoen in de toegang tot de Wmo. De input gebeurt door middel van een training over Het Gesprek, die inmiddels heeft plaatsgevonden en door intervisie-bijeenkomsten, waarin casuïstiek uitgespeeld en besproken wordt. Tot slot zal er een evaluatie onderzoek plaatsvinden over hoe de invoering van Het Gesprek verlopen is. Informatie: Suzanne Kuik, Kennisinterventie Naast de ontwikkeling en beschrijving van innovatieve Wmo-praktijken en opleidingsmodulen, is een nieuwe taak van de Wmo-werkplaatsen het implementeren van bestaande kennis, dat wil zeggen: systematisch en planmatig invoeren van bestaande kennis met als doel deze een structurele plaats te geven in het beroepsmatig handelen en/of het functioneren van een organisatie. Bestaande kennis is kennis zoals die is ontwikkeld door bijvoorbeeld kennisinstituten, hogescholen, de Databank effectieve interventies, maar ook in de praktijk van het werkveld. De Wmo-werkplaats Noord heeft een plan opgesteld, dat drie implementatietrajecten omvat: Rehabilitatie in de wijk Toepassen van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) in de wijk, gericht op individuen, eventueel ook op groepen. De IRB biedt een mogelijkheid mensen met een beperking - de groep die vanuit de AWBZ onder de Wmo gaat vallen - te helpen om zelfstandig in de wijk te kunnen wonen. De IRB is te vinden op de Databank Effectieve interventies en is één van de meest bekeken methoden van de databank. Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional In sociale teams werken professionals uit verschillende disciplines. Vaak valt er op het vlak van werkelijk interdisciplinair samenwerken nog veel te winnen. 'T-shaped' samenwerken wil zeggen: integraal vanuit de verschillende vakgebieden naar een probleem kijken en gezamenlijk een diagnose stellen en een aanpak opzetten. Het gaat om de burger als totale persoon, niet de burger die is opgeknipt naar deelproblemen die je vanuit verschillende disciplines benadert. Het Gesprek De Wmo-werkplaats Noord neemt deel aan het landelijke traject rond het Gesprek, samen met de Wmo-werkplaats Utrecht en MOVISIE. Mede op basis van de Handreiking over het Gesprek van de VNG wordt een opleidingsmoduul ontwikkeld. We willen dit inbrengen en een implementatie traject opzetten met geïnteresseerde instellingen en gemeenten. 4

5 Wat gaan we doen? De implementatietrajecten starten begin Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal gemeenten en instellingen die willen deelnemen. De implementatietrajecten zullen uit de volgende activiteiten bestaan: - scholing in de betreffende methode/werkwijze; - uitvoering van de werkwijze gedurende het jaar daarna; - in de tussentijd wisselen de deelnemers ervaringen uit in uitwisselingsnetwerken; - na een halfjaar uitvoering een verdiepingstraining, gericht op het opsporen van varianten in de uitvoering, en wat wel en niet goed gaat; eventueel wordt de werkwijze bijgesteld; - een deel van het implementatietraject is gericht op managers die betrokken zijn bij de implementatie, de aanpak moet immers ingebed worden in de organisatie; - na een jaar volgt evaluatie: beschrijving van het implementatietraject, wat werkt wel en niet goed, beschrijving van de methode en de ontwikkeling van een opleidingsmoduul, enerzijds gericht op bijscholing van professionals in de praktijk, anderzijds wordt het opgenomen in het curriculum van de initiële opleiding. De Wmo-werkplaats biedt begeleiding en onderzoek bij het implementatietraject. Meer informatie bij Lies Korevaar, en Ferry Wester, Wmo-atelier 11 november was de dag dat we het Wmo-atelier hielden. Elk jaar organiseren we een Wmo-atelier, in samenwerking met de STAMM, Partoer en CMO Groningen. Het hoofdthema was 'samenwerken in sociale teams'. Het werken in sociale teams is momenteel zeer actueel, het lijkt of de hele Wmo-sector bezig is over te schakelen naar sociale teams. Er waren 150 bezoekers. Onderzoek CMO Groningen Marian Feitsma, adviseur bij CMO Groningen ging in op de uitkomsten van het door CMO Groningen verrichte onderzoek naar sociale teams. Er zijn inmiddels in acht gemeenten in de provincie Groningen sociale teams. Ze zitten alle nog in de ontwikkelingsfase, sommige zijn net begonnen. De deelnemende beroepskrachten komen uit verschillende achtergronden: samenlevingsopbouw en maatschappelijke participatie, wijkverpleegkunde, Wmovoorzieningen, maatschappelijk werk, werk en inkomen. 'Opvoeden in opgroeien' neemt nauwelijks deel in de sociale teams. Organisaties die samen de sociale teams vormen: gemeenten, lokale welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en andere organisaties zoals woningcorporaties. De gemeente is veelal de regisseur. De teams kunnen trouwens qua samenstelling sterk van elkaar verschillen: ze kunnen heel breed zijn, met veel disciplines vanuit de zorg, welzijn en sociale zaken. Ze kunnen ook smal zijn samengesteld, bijvoorbeeld voornamelijk vanuit welzijn. Belangrijke elementen in de werkwijze van de meeste teams: werken vanuit de eigen inzet van de burger en zijn netwerk, de 'nulde' en 'eerste' lijn en zo min mogelijk specialistische inzet; één gezicht als contactpunt vanuit het sociaal team naar de cliënt en dat vereist integraal werken en samenwerken in het team. Marian Feitsma noemde de volgende resultaten en ervaringen, zoals die uit het onderzoek naar voren kwamen: 5

6 De sociale teams boren eigen kracht en buurtkracht aan: dat leidt tot daling van het aantal Wmo-verstrekkingen, veel matches tussen wijkbewoners die elkaar gaan helpen en nieuwe bewonersinitiatieven Minder OGGZ-aanmeldingen Een werkelijke kostenbesparing in de zin van minder inzet van dure zorg is echter nog niet aantoonbaar. Ervaringen van medewerkers: het vraagt tijd om een sociaal team helemaal volgens bedoeling te laten functioneren. Dat gaat niet in één keer. Aan de andere kant ervaart men het als een verademing om alle benodigde kennis in het team bij de hand te hebben. Burgers die door sociale teams ondersteund werden ervaren de wijze van ondersteunen (náást de mensen staan, snel perspectief bieden) als nieuw en positief. Zij vinden het prettig dat er één iemand is die hen door dik en dun steunt, die naast hen staat en met wie ze plannen kunnen maken. T-shaped professional Lies Korevaar neemt de samenwerking in het sociaal team als uitgangspunt in zijn inleiding over de t-shaped professional. In een team zitten vaak generalisten en specialisten, vanuit verschillende disciplines. Geen enkele discipline heeft zelf alle deskundigheid in huis om adequaat en effectief te reageren op de vaak complexe behoeften van burgers met langdurige en ernstige beperkingen. Zij moeten dus samenwerken en elkaar aanvullen. Zij moeten interdisciplinair - d.w.z. t-shaped - gaan samenwerken. Dat betekent dat je als professional niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat je kunt bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart, dat wil zeggen wat je bijdraagt aan hoe de andere professional een burger ondersteunt. Dat vereist een open attitude en diverse competenties. Rond kennis: basiskennis van andere referentiekaders, integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied, interdisciplinaire consultatie en de bereidheid daartoe. Communicatieve vaardigheden, kunnen voeren van de dialoog, integratief denken en overbruggen van leemtes en creatief denken (out of the box-denken) zijn eveneens belangrijk. Interdisciplinaire samenwerking in een team vraagt om vier niveaus van actieve deskundigheid: - verwerven van de gewenste kennis over elkaars disciplines om te kunnen samenwerken; elkaars taal leren begrijpen en ten dele ook spreken - ervaring opdoen door als team casuïstiek te bespreken - als samenwerkend team praktijkkennis opbouwen - ervaringskennis van burgers en hun sociaal netwerk en van vrijwilligers erkennen en benutten als gelijkwaardige bron van kennis, naast wetenschappelijke en professionele kennis. Workshops In de workshops werd daarna ingegaan op het werken in een social team. Els Hiemstra en Lysbeth de Jong van Partoer behandelden de vraag hoe je vanuit het gemeentelijk beleid gezien, een sociaal team opzet. Greetje Kolk en Judith Otten nam STAMM gingen met hun workshop in op de bouwstenen die een sociaal team tot een succesvol team maken. In de workshop van Jolanda Kroes van het lectoraat Rehabilitatie kwam het instrument 'Doorbreek eenzaamheid' aan de orde. Dit instrument is een hulpmiddel om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. 6

7 René Paulissen van de MJD en Evelien Verschuren gingen in op de praktijk van de sociale teams in de gemeente Groningen en wat de ervaringen van de twee tot nu toe functionerende teams zijn. Lies Korevaar tenslotte behandelde in zijn workshops dilemma's die je bij de samenwerking ion het sociaal team kunt tegenkomen: ethische, professionele, organisatorische en financiële. De Powerpoints zijn te vinden de website van het lectoraat: 7

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Groningen, 11 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl Overzicht Inleiding Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Afsluitende conferentie 28 juni 2012 Hanzehogeschool Groningen Introductie Wmo Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vindt in de sector Zorg en Welzijn een ommekeer

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding Interdisciplinaire samenwerking in wijkteam: de T-shaped professional Inleiding Overzicht Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Nadere informatie

Overzicht. VAK-mensen. Samenwerken in de Wijk. Competenties van de professional. Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal team

Overzicht. VAK-mensen. Samenwerken in de Wijk. Competenties van de professional. Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal team Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal team Inleiding Overzicht Conferentie Wmo-werkplaatsen 'Transformeren doe je met elkaar Utrecht, 16 oktober 2015 Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord In dit stappenplan wordt het projectplan dat bij VWS is ingediend uitgewerkt in een stappenplan. Allerlei inhoudelijk beschrijvingen worden hier weggelaten.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Overzicht. Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal domein. Inleiding. Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional

Overzicht. Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal domein. Inleiding. Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking (T-shaped) in het sociaal domein Inleiding Overzicht Bijeenkomst Klantmanagers Groningen, 21 juni 2016 Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional Lies Korevaar,

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie Wmo-werkplaats Noord Terugblik Terugblik en vooruitblik: van Wmo-werkplaats naar Werkplaats Sociaal Domein Lies Korevaar Groningen, 3 December 2015 2 Uitkomsten innovatie Midden Drenthe: Het Gesprek Opsterland:

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland

Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Onderzoeksvoorstel Buur & co. interventie gemeente Opsterland Inleiding De Wmo-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve Wmo-praktijken ontwikkelen, beschrijven,

Nadere informatie

Korte kennismaking. Overzicht bijeenkomst 1. Overzicht training. Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional

Korte kennismaking. Overzicht bijeenkomst 1. Overzicht training. Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, Ria Barenkamp & Ronald Schurer Overzicht bijeenkomst 1 Korte kennismaking Overzicht training Inleiding: de

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Overzicht. Begeleid Leren als brug tussen psychiatrie en maatschappij. 1. Jongeren met een psychotische kwetsbaarheid (terug) naar school

Overzicht. Begeleid Leren als brug tussen psychiatrie en maatschappij. 1. Jongeren met een psychotische kwetsbaarheid (terug) naar school Vroegrehabilitatie & Interdisciplinaire samenwerking; wat neemt u mee naar huis? Netwerkconferentie 'het sociale netwerk' Beilen, 15 oktober 2015 Overzicht 1. Jongeren met een psychotische kwetsbaarheid

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND

BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND BUUR & CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE & SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

Studeren met psychische klachten

Studeren met psychische klachten Studeren met psychische klachten Handicap + Studie Regiobijeenkomst Nijmegen, 8 oktober 2015 Lies Korevaar Overzicht 1. Waar hebben studenten met psychische problemen last van? 2. Toolkit Begeleid Leren

Nadere informatie

Overzicht. Waar hebben studenten met psychische problemen last van? Studeren met psychische klachten

Overzicht. Waar hebben studenten met psychische problemen last van? Studeren met psychische klachten Studeren met psychische klachten Handicap + Studie Regiobijeenkomst Groningen, 15 oktober 2015 Overzicht 1. Waar hebben studenten met psychische problemen last van? 2. Toolkit Begeleid Leren 3. Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Implementatie Begeleid Leren in afdelingen en teams

Implementatie Begeleid Leren in afdelingen en teams Implementatie Begeleid Leren in afdelingen en teams 1. Introductie: het implementatietraject Een GGz- of onderwijsinstelling heeft het besluit genomen Begeleid Leren (Kiezen- Verkrijgen-Behouden model)

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE?

BUUR& CO WAT GAAN WE DOEN IN DIT 1. INTRODUCTIE: KEYRING 1. INTRODUCTIE: KEYRING NETWORK? UURTJE? BUUR& CO EEN INTERVENTIE TER BEVORDERING VAN WIJKPARTICIPATIE& SAMENREDZAAMHEID IN GEMEENTE OPSTERLAND Dr. Arne van den Bos, onderzoeker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool & Otto Veenstra, opbouwwerker

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

De gereedschapskist van de welzijnswerker nieuwe stijl : welke competenties zijn nodig om burgerparticipatie en eigen kracht te ondersteunen?

De gereedschapskist van de welzijnswerker nieuwe stijl : welke competenties zijn nodig om burgerparticipatie en eigen kracht te ondersteunen? De gereedschapskist van de welzijnswerker nieuwe stijl : welke competenties zijn nodig om burgerparticipatie en eigen kracht te ondersteunen? Sandra Vos Arne van den Bos Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

Projectplan Buur & Co Opsterland

Projectplan Buur & Co Opsterland Projectplan Buur & Co Opsterland Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: 0512 384040 Fax nummer: 0512 381580 Email: inforegiooost@timpaanwelzijn.nl

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn

Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leren met en in de praktijk van Zorg en Welzijn. Levenlang leren in de praktijk van Welzijn Leeuwarden, 28 maart 2017 Betty de Groot, Suzanne Titsing Waar staat Tintengroep voor? Visie. Tinten Welzijnsgroep

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams Sociale wijkteams www.sociaalwerkindewijk.nl 11/27/2013 Brochure Samenwerken in de wijk www.sociaalwerkindewijk.nl Opzet presentatie Doel en opdracht Modellen en samenstelling Taken en competenties van

Nadere informatie

Buur & co: een wijkgebaseerde interventie om sociale cohesie en welzijn te vergroten

Buur & co: een wijkgebaseerde interventie om sociale cohesie en welzijn te vergroten Buur & co: een wijkgebaseerde interventie om sociale cohesie en welzijn te vergroten Arne van den Bos Wmo-werkplaats Noord Januari 2016 1 De Wmo werkplaatsen Context: een paradigmawisseling in sociale

Nadere informatie

Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaam ben je niet alleen 8-12-2015 Kennismaking Eenzaam ben je niet alleen Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement Eigen ervaring eenzaamheid, sociaal isolement? persoonlijk en/of professioneel. Waarom

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Interventies, methodieken en onderwijsmodules

Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Interventies, methodieken en onderwijsmodules Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Interventies, methodieken en onderwijsmodules Boeken Outreachend werkt! Outreachend werkt! Redactie: Lia van Doorn, Max A. Huber, Charlotte Kemmeren,

Nadere informatie

Participatie in rollen. De cliënten die van de Awbz naar de Wmo gaan. Overzicht. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Participatie in rollen. De cliënten die van de Awbz naar de Wmo gaan. Overzicht. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Maatschappelijke participatie, stigma en openheid Overzicht Maatschappelijke Participatie Participatie door rehabilitatie Openheid Lies Korevaar Groningen, 27 januari 2015 Afsluiting De cliënten die van

Nadere informatie

WMO-werkplaats Noord. Eindrapport Implementatie Lies Korevaar en Ferry Wester

WMO-werkplaats Noord. Eindrapport Implementatie Lies Korevaar en Ferry Wester WMO-werkplaats Noord Eindrapport Implementatie 2014-2015 Lies Korevaar en Ferry Wester Wmo-werkplaats Noord Eindrapport Implementatie 2014-2015 Lies Korevaar & Ferry Wester 3 Colofon Rapportage: Lay out:

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie. Ambulantisering. Overzicht. Maatschappelijke participatie door Rehabilitatie. Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie. Ambulantisering. Overzicht. Maatschappelijke participatie door Rehabilitatie. Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie door Rehabilitatie Overzicht Maatschappelijke participatie Participatie door rehabilitatie Lies Korevaar Groningen, 18 maart 2015 A B C van rehabilitatie Ambulantisering Maatschappelijke

Nadere informatie

Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies

Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies 3/11/2014 Paul Vlaar, Movisie Vakmanschap Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken Afdeling vakmanschap: - Wat moeten professionals kunnen

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS Startbijeenkomst Wmowerkplaats Friesland 20 mei 2015 Wil van der Steuijt, VWS 3 Onderwerpen 1) Doel en achtergrond Wmo: 2) Hoe zit de Wmo in elkaar? 3) Wat betekent dit voor de opleiding en deskundigheid

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I E-learning-module Interculturele Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I Dr. Meike Heessels & Dr. Martha van Biene Mld. 22-10-2012 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding

Nadere informatie

Workshops conferentie Wmo-werkplaatsen 16 oktober 2015 Transformeren doe je mét elkaar. Workshops eerste ronde (11.30-13.00 uur)

Workshops conferentie Wmo-werkplaatsen 16 oktober 2015 Transformeren doe je mét elkaar. Workshops eerste ronde (11.30-13.00 uur) Workshops conferentie Wmo-werkplaatsen 16 oktober 2015 Transformeren doe je mét elkaar Workshops eerste ronde (11.30-13.00 uur) 1. Werken en leren in ontwikkelwerkplaatsen: innoveren on the job Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Met het project Buurt op eigen kracht beoogt de gemeente meerdere doelen te bereiken:

Met het project Buurt op eigen kracht beoogt de gemeente meerdere doelen te bereiken: Buurt op eigen kracht Kort karakteristiek Het project Buurt op eigen kracht richt zich op versterken van de participatie van alle burgers, door het ontwikkelen van sociale wijkteams. De wijkteams opereren

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT De directie van probeert waar mogelijk de resultaten die geboekt worden door middel van onderzoek te objectiveren. Er

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Keyring Network in de gemeente Opsterland

Keyring Network in de gemeente Opsterland Keyring Network in de gemeente Opsterland Veranderplan MC4 Master Social Work Tryntsje Rekker, Keyring Network in de gemeente Opsterland Bestuurlijke opdrachtgever: Wietze Kooistra, portefeuillehouder

Nadere informatie

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013 WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS 11 november 2013 We leven niet in tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk J. Rotmans 2013 Samenleving verandert van verticaal naar horizontaal centraal

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie