DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer"

Transcriptie

1 DE WERKONDERNEMER BINNEN EEN ORGANISATIE Project 1: De analyserende werkondernemer Eindhoven, oktober 2008

2 Inhoud Deel 1 Het onderzoek Inleiding 1. Richtlijnen en spelregels 2. De actoren 3. Competenties 4. Het onderzoek 4.1 Initiatieffase: het concept projectplan 4.2 Definitiefase: het projectplan 4.3 Ontwerpfase: plan van aanpak 4.4 Realisatiefase: het onderzoek 4.5 Evaluatiefase: de eindpresentatie van het onderzoeksverslag pag. Deel 2 De begeleiding van de werkondernemer en de eindevaluatie 1. Begeleiding 2. Eindevaluatie De analyserende werkondernemer 1

3 Voorwoord De handleiding De analyserende werkondernemer wil de ambitieuze werknemer prikkelen om een probleem of knelpunt in de organisatie te onderzoeken. Voor de werknemer betekent een dergelijk onderzoek de mogelijkheid om zichzelf binnen de organisatie te ontwikkelen. Voor de organisatie betekent dit een kwaliteitsverbetering van de onderneming en meer betrokkenheid van haar personeel. De organisatie kan met deze handleiding de ondernemendheid van haar personeel bevorderen. Het initiatief voor dit onderzoek kan zowel uitgaan van de organisatie, als van de werknemer. Deze handleiding kan uiteraard naar eigen inzicht ingezet worden. Waar nodig kunnen onderdelen weggelaten of toegevoegd worden. De bedrijfscultuur speelt hierbij een belangrijke rol. De analyserende werkondernemer zal ondersteund moeten worden. Hij zal ruimte in zijn weektaak en materiële ondersteuning moeten krijgen. Bovendien dient hij terug te kunnen vallen op functionarissen die hem informeren, faciliteren en coachen. Deze handleiding is onderdeel van een drieluik: 1. De analyserende werkondernemer 2. De probleemoplossende werkondernemer 3. De organiserende werkondernemer De analyserende werkondernemer 2

4 Deel 1 Het onderzoek Inleiding Je werkt in een organisatie en constateert een probleem/knelpunt. Je voelt je betrokken bij de organisatie en je voelt de ambitie om aan de oplossing van dit probleem bij te dragen. Je stelt je ten doel om een advies uit te brengen naar de organisatie. Je benadert de juiste functionaris(sen) en je doet een verzoek om deze opdracht uit te voeren. De opdracht die je uiteindelijk gaat uitvoeren kun je individueel of met een collega uitvoeren. Door middel van onderzoek, verslaglegging en presentatie toon je aan dat je in staat bent aanbevelingen te doen voor het oplossen van problemen van bedrijfskundige aard. 1. Richtlijnen Je verplicht je: - heldere afspraken te maken met je opdrachtgever (en waar nodig de leidinggevende(n)) m.b.t.: a. projectdoelstelling; b. projectactiviteiten; c. projectgrenzen; d. projectresultaat; e. (tussentijdse) terugkoppeling; f. planning en looptijd van het project; g. te investeren tijd binnen je reguliere taakuitoefening; h. mogelijke kosten; - het onderzoek op een projectmatige manier aan te pakken; - de fasen (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, realisatiefase en evaluatiefase) op een professionele manier te doorlopen; - de gevraagde documenten (kwalitatief van een voldoende niveau) gekoppeld aan de projectfasen op te leveren (concept projectplan, projectplan, plan van aanpak, eindrapportage); - een gestructureerde bedrijfsanalyse uit te voeren, waarbij je gebruik maakt van relevante kennis (vakliteratuur m.b.t. commercie, financiën, logistiek, personeel, productie/dienstverlening, communicatie); - gedurende de uitvoering de relevante bedrijfsdisciplines (b.v. commercie, financiën, logistiek, personeel, productie/dienstverlening, communicatie) in hun samenhang te betrekken in het onderzoek; - een helder onderscheid aan te brengen tussen analyse, conclusies, oplossingen en aanbevelingen; - oplossingen te genereren op basis van een gemaakte analyse, waarbij aantoonbaar de relevante bedrijfsdisciplines betrokken zijn; - oplossingen te vertalen naar een voor de organisatie praktische uitwerking; - een cijfermatige onderbouwing te geven bij voorgestelde oplossingen die financiële consequenties hebben; - gedurende alle fasen een logboek bij te houden, waarin van week tot week wordt bijgehouden wat de werkzaamheden waren (door wie ze zijn uitgevoerd) en hoeveel tijd dit in beslag nam (urenverantwoording); - een goede structuur te geven aan een schriftelijke rapportage; - een rapport taalkundig en stilistisch in goed verzorgd Nederlands op te stellen; - ten overstaan van de organisatie een voordracht te houden waarin de conclusies van het onderzoek worden toegelicht; De analyserende werkondernemer 3

5 2. Actoren De analyserende werkondernemer: de enthousiaste werkondernemer die een probleem wil onderzoeken en een bijdrage wil leveren aan de oplossing. De opdrachtgever: de functionaris die vanuit de organisatie de opdracht verstrekt en waaraan de werkondernemer inhoudelijk verantwoording schuldig is. De leidinggevende: de functionaris waaraan de werkondernemer verantwoording schuldig is m.b.t. geïnvesteerde uren in relatie tot zijn reguliere werkzaamheden. Optioneel: De coach: een functionaris die op basis van ervaringsdeskundigheid de werkondernemer begeleidt in het onderzoeksproces. Een functionaris kan meerdere rollen hebben. 3. Competenties Tijdens de uitvoering van je project werk je aan meerdere competenties. Er bestaan veel competentiemodellen en wellicht wordt er binnen jouw organisatie uitgegaan van een model dat afwijkt van de hieronder vermelde voorbeelden. Hieronder worden alleen die competenties vermeld die aan de orde komen bij de aanpak van je onderzoek. Voorbeeld 1. SHL-competenties (Saville & Holdsworth Ltd) (gehanteerd binnen het MBO) - beslissen en activiteiten initiëren - aansturen - samenwerken en overleggen - presenteren - formuleren en rapporteren - vakdeskundigheid toepassen - analyseren - onderzoeken - plannen en organiseren - kwaliteit leveren - ondernemend en commercieel handelen - bedrijfsmatig handelen Voorbeeld 2. Kwaliteiten en eigenschappen volgens OCM (Driessen, 2005) (gehanteerd in het MBO-certificaat Ondernemerschap) - creativiteit - marktgerichtheid - prestatiegerichtheid - zelfstandigheid - zelfvertrouwen - doorzettingsvermogen - organiseren en plannen De analyserende werkondernemer 4

6 4. Het onderzoek Het onderzoek is verdeeld in vijf fasen: de initiatieffase, de definitiefase, de ontwerpfase, de realisatiefase en de evaluatiefase. Het onderzoeksrapport wordt na inhoudelijke goedkeuring door je leidinggevende(n) in een eindpresentatie aan de belanghebbenden in de organisatie mondeling toegelicht. 4.1 De initiatieffase: het concept projectplan In deze fase formuleer je de projectopdracht. Je hebt dan al een aantal oriënterende gesprekken met je opdrachtgever gehad. De resultaten leg je vast in het concept projectplan. Doel van deze fase is het verkrijgen van helderheid over de vraag, overeenstemming over het probleem, afspraken over de wijze waarop het project gedefinieerd kan worden in de projectopdracht. Deze fase verloopt altijd als volgt: 1 verkenning (een of meer gesprekken met de opdrachtgever met als doel wederzijdse verheldering van de vraag). Aan het eind van de verkenning moet duidelijk zijn of het zinvol is het project te definiëren. 2 oriëntatie: doel is verdere verkenning van het probleem (alleen nodig wanneer tijdens de verkenning onvoldoende helderheid is gekregen) 3. analyse: doel is het verkrijgen van inzicht in de probleemstelling*, de vraagstelling*, de te bereiken resultaten (doelstelling), wijze van aanpak en de benodigde middelen. * Een onderzoeksopzet bevat altijd twee gedeeltes: de probleemstelling en de vraagstelling. Het eerste, de probleemstelling, is een opsomming van de problemen waar de opdrachtgever mee zit. Problemen die hij met behulp van de resultaten van het onderzoek hoopt op te lossen. In de probleemstelling wordt dus de gewenste toestand (het doel) aangegeven. Het tweede, de vraagstelling, is de vraag die je beantwoord wilt zien door onderzoek. Met behulp van de antwoorden doe je kennis op die je nodig hebt om het probleem te kunnen oplossen. Nog eens anders geformuleerd: het probleem in de probleemstelling is een doe-probleem: de spanning tussen een bestaande en een gewenste toestand. De vraag in de daarvan afgeleide vraagstelling is een kennis-vraag: de spanning tussen willen weten en nog niet weten. Er zijn verschillende typen vraagstelling afhankelijk van het gewenste type kennis. 4. het opstellen van een concept projectplan. Dit plan bevat dus de volgende onderdelen: - globale omschrijving van de probleemstelling; - globale omschrijving van de hoofdvraag; - globale omschrijving van het projectresultaat (wat wel); - de projectafbakening (wat niet); - wijze van aanpak; - benodigde middelen. 5. terugkoppeling. Doel is het bereiken van de overeenstemming met de opdrachtgever over het uit te voeren project en formalisering van gemaakte afspraken. Het concept projectplan: a. wordt besproken met de opdrachtgever en eventueel aangepast; b. wordt uiteindelijk geaccordeerd. De analyserende werkondernemer 5

7 4.2 De definitiefase: het projectplan Het doel van deze fase is de nadere uitwerking van het concept projectplan in een definitief projectplan. Je beschrijft gedetailleerd de probleemstelling, de vraagstelling, het soort onderzoek en de onderzoeksmethoden. Het maakt voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren. In het projectplan worden de volgende hoofdstukken uitgewerkt: 1. indien relevant: de bedrijfsbeschrijving; de typologie van de onderneming; de aard en de omvang van het bedrijf met relevante (financiële + personele) kengetallen; het organigram; 2. de probleemformulering; probleemstelling: dit is de verdieping van de probleemstelling uit de initiatieffase. Gebruik hiervoor de theorie in onderstaand kader. vraagstelling: dit is de verdieping van de vraagstelling uit de initiatieffase. Gebruik hiervoor de theorie in onderstaand kader. formuleer de subvragen: Gebruik hiervoor de theorie in onderstaand kader. De subvragen kunnen betrekking hebben op zowel de probleemstelling als de vraagstelling. Probleemstelling In de probleemstelling staat verwoord waarom het onderzoek plaatsvindt. Het levert antwoord op de vraag Wat is het doel van het gaan doen van onderzoek? Hieronder enkele nuttige hulpvragen die je van dienst kunnen zijn om de probleemstelling te verhelderen. Doelstelling wat wil je gaan veranderen? (in je beleid/praktijk) wat wil je als opdrachtgever met het onderzoek bereiken, wat is je motivatie? Achtergronden en diagnose Randvoorwaarden waaruit bestaat het probleem wat zijn er de gevolgen van waaruit ontstaat het probleem welke samenhang is er met andere problemen aan welke voorwaarden moet een oplossing voldoen welk soort kennis is wel relevant voor het probleem maar is in jouw praktijk niet van praktisch belang Vraagstelling Een vraagstelling geeft antwoord op de vraag Welke kennis ontbreekt om het probleem te kunnen aanpakken. Afhankelijk van het soort probleem dat je hebt uitgewerkt in de probleemstelling past een bepaald type vraagstelling. Hieronder staan de meest voorkomende typen vraagstelling aangegeven. Welke type vraagstelling 'past' het beste op je probleemstelling? Beschrijvende vraagstelling wie/wat welke doet het ondergaat het is er bij betrokken soorten onderdelen aspecten eigenschappen...heeft het Verklarende/voorspellende vraagstelling wat heeft het voor Algemene Relevantie welke indirecte/lange termijn bijdragen levert het onderzoek aan het oplossen van bredere maatschappelijke/praktische problemen voorwaarden oorzaken/redenen belemmeringen (neven)gevolgen samenhangen De analyserende werkondernemer 6

8 Evaluerende vraagstelling wat is/zijn van iets de waarde de voors en tegens problemen Vraagstelling gericht op regelgeving wat zijn gezien de doelen/normen de beste voorschriften methoden handelwijzen wat voor soort onderzoek doe je? (inventariserend onderzoek; quick scan; vergelijkend onderzoek; monitoring (0-meting en vervolgmetingen); haalbaarheidsonderzoek; resultaatmeting; effectmeting; behoefteonderzoek; imagoonderzoek; klanttevredenheidsonderzoek en evaluatieonderzoek) (combinaties van onderzoekssoorten zijn mogelijk) welke methode van dataverzameling gebruik je per subvraag om deze beantwoord te krijgen? (literatuurstudie; documentenstudie; expertinterview; diepte-interview; groepsinterview; focusgroep; brainstormsessie; panel; observatie; telefonische of schriftelijke enquête, face-to-face-enquête; internetenquête; straatenquête) (combinaties van methoden zijn mogelijk) Het projectplan: a. wordt besproken met de opdrachtgever en eventueel aangepast; b. wordt uiteindelijk geaccordeerd. 4.3 Ontwerpfase: het plan van aanpak Het doel van deze fase is het in kaart brengen van alle noodzakelijke activiteiten. Het resultaat is een door de opdrachtgever goedgekeurd plan van aanpak. 1. Werk voor alle activiteiten per subvraag onderstaande (TGKIO)factoren uit: Tijd: geef van alle activiteiten aan hoeveel tijd deze in beslag nemen; Geld: vermeld alle kosten die verbonden zijn aan de vermelde activiteiten en geef aan hoe deze gefinancierd worden; Kwaliteit: geef aan welke theoretische, wetenschappelijke onderbouwing/modellen aan je onderzoek ten grondslag liggen; Informatie: geef aan met welke gegevensbronnen je werkt; Organisatie: geef aan hoe je het gaat aanpakken, wie of wat wordt er onderzocht en waar vindt de uitvoering hiervan plaats? 2. Alle aan de subvragen gekoppelde activiteiten dienen in een Tijdschema te worden weergegeven. Het plan van aanpak: De analyserende werkondernemer 7

9 a. wordt besproken met de opdrachtgever en eventueel aangepast; b. wordt uiteindelijk geaccordeerd. 4.4 Realisatiefase: het onderzoek Doel van deze fase is: het uitvoeren van het onderzoek; het analyseren en verwerken van onderzoeksgegevens; het samenstellen van de eindrapportage; het accorderen van de eindrapportage door de opdrachtgever. De eindrapportage geeft een beeld van het bedrijf, de opdrachtformulering, de probleemstelling, de analyse, conclusies, oplossingen en aanbevelingen. Aan het rapport zijn toegevoegd een inhoudsopgave en een samenvatting. Tijdens deze fase dient frequent terugkoppeling plaats te vinden met de opdrachtgever, de leidinggevende(n) en eventueel de coach. Onderstaande zaken komen aan de orde: a. controle op de kwaliteit van de te hanteren onderzoeksmethode(n); b. de resultaten van het onderzoek tot op dat moment met de actuele stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het onderzoek en de verslaglegging; c. het concept van de inhoudsopgave van het rapport; d. een overzicht van nog te verrichten werkzaamheden met de tijdsplanning voor de resterende periode; e. de problemen die men nog denkt tegen te komen; f. het logboek. Het concept eindrapportage wordt: - eerst voorgelegd aan de opdrachtgever; - mogelijk aangepast; - ter accordering voorgelegd aan de opdrachtgever Na accordering door opdrachtgever volgt de eindpresentatie. 4.5 De evaluatiefase: de eindpresentatie van het onderzoeksverslag (evaluatie) Het doel van deze fase: a. is het presenteren en verantwoorden van de onderzoeksresultaten aan de belanghebbenden in de organisatie; b. is de evaluatie van het proces en de kwaliteit en bruikbaarheid van het resultaat. De analyserende werkondernemer 8

10 Deel 2 De begeleiding van de werkondernemer en de eindevaluatie 1. Begeleiding De begeleiding van de analyserende werkondernemer gebeurt door: - de opdrachtgever heeft als taak: - het aangeven van de kaders van het onderzoek; - het faciliteren van het onderzoek door inzet van mensen en middelen; - het beschikbaar stellen van relevante informatie; - het bespreken van de voortgang (tussentijdse productevaluatie); - het accorderen van de eindproducten per fase; - het deelnemen aan de eindevaluatie. - de coach (optioneel) heeft als taak: - het begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek; - het frequent bespreken van de voortgang (procesevaluatie); - het deelnemen aan de eindevaluatie. - de leidinggevende heeft als taak: - het toekennen van uren t.b.v. het onderzoek; - het volgen van het onderzoeksproces, waar relevant; - het deelnemen aan de eindevaluatie, indien gewenst. De analyserende werkondernemer 9

11 2. De eindevaluatie. De vorm van de eindevaluatie is door de organisatie zelf in te vullen. Onderstaande criteria zijn wellicht op te vatten als aandachtspunten. Het onderzoek 1 Hoe is de probleemstelling gehanteerd? 2 Is de methode van onderzoek duidelijk, inclusief de toegepaste technieken bijv. enquêtes, interviews, waarnemingen) en bronnen (literatuur)? Slecht 3 Is er evenwicht tussen de theorie en de toetsing in de praktijk? 4 Wat is de kwaliteit van de analyse? 5 Sluiten de aangedragen oplossingen aan bij de analyse? 6 Zijn de aangedragen oplossingen van praktische betekenis voor het bedrijf? Slecht 7 Zijn de oplossingen goed onderbouwd en eventueel doorgerekend? Slecht De verzorging 8 Is het rapport taalkundig en stilistisch goed verzorgd? Goed 9 Hoe is de Lay-out van het rapport? 10 Is er een goed evenwicht tussen het rapport en de bijlagen? 11 Zijn de tabellen, grafieken e.d. goed leesbaar? (nummering, volgorde, duidelijke kop) De analyserende werkondernemer 10

12 De analyserende werkondernemer 11

Handleiding Consultancy Onderzoeksopdracht. De analyserende ondernemer

Handleiding Consultancy Onderzoeksopdracht. De analyserende ondernemer Handleiding Consultancy Onderzoeksopdracht De analyserende ondernemer Eindhoven, januari 2008 Inhoud Deel 1 pag. 1. Inleiding 3 2. Richtlijnen en spelregels 3 3. Competenties en werkprocessen 4 4. Het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

project: Behoefteonderzoek

project: Behoefteonderzoek project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Lex van der Kruk en ROC Mondriaan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken DAG 1 Werkblad 1.3.1 Drie brainstormtechnieken Er zijn verschillende technieken die u kunt gebruiken om studenten te laten brainstormen. Hieronder vindt u drie manieren. De eerste twee kunnen willekeurig

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding 17. Casus verzorgingshuis Leeflang 23

Voorwoord 5. Inleiding 17. Casus verzorgingshuis Leeflang 23 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 17 Casus verzorgingshuis Leeflang 23 Deel 1 Projecten, projectmatig werken en onderzoek 1. Projecten en projectmatig werken 33 1.1 Projectenpalet 33 1.1.1 Project is

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Aansluiting met de eindtermen Aardrijkskunde PjER kan gebruikt worden als Praktische opdracht en Profielwerkstuk

Aansluiting met de eindtermen Aardrijkskunde PjER kan gebruikt worden als Praktische opdracht en Profielwerkstuk Aansluiting met de eindtermen Aardrijkskunde PjER kan gebruikt worden als Praktische opdracht en Profielwerkstuk Praktische opdracht Het uitvoeren van beperkte onderzoeksopdrachten betreffende ruimtelijke

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren Management, finance en recht Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar 13 december 2012

Nadere informatie

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel E Q U A L REQUEST Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument Het meetinstrument Request Doel Het vaststellen van de mate waarin een organisatie empowerend handelt naar de cliënt met een arbeidsvraag

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project)

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Model verslag vaststelling Innovatiekrediet (op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Agentschap NL 18-6-2013 -Het vaststellingsverslag

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Navolgbaarheid bij kwalitatief onderzoek: consistentie van vraagstelling tot eindrapportaged van de Ven Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Piet Verschuren en Hans Doorewaard (2015)

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus pagina 2 van 6 Colofon pagina 3 van 6 datum 2-10-2012 auteurs Linda Lemmens status Definitief (geactualiseerd

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten.

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. Kerntaken Sportgezondheid Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. De SG beweeg-en leefstijladviseur draagt zorg voor een kwalitatieve

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie