Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria"

Transcriptie

1 Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland

2 Het Nederlandse accreditatiestelsel Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Standaard 16: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. 2

3 Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties? 3

4 De verwarring is compleet 4

5 Mijn probleemstelling en deelvragen Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties? 1. Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed? 2. Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit? 3. Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria? 4. Wat is daarvan een goed voorbeeld? 5

6 1. Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed? 6

7 Wat is de belangrijkste functie van kwaliteitscriteria voor scripties? 1. Student helpen er achter te komen hoe hoog de lat ligt voor beroepsproducten in zijn toekomstige beroep 2. Zodat de student kan bepalen wat hij moet doen om dit niveau te halen 3. Waardoor de docent dit leerproces goed kan begeleiden 4. En de scriptie kan worden beoordeeld 7

8 Kwaliteitscriteria voor kwaliteitscriteria 1. Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, het beroepsprofiel en visie op onderzoek daarin 2. Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek 3. Didactisch functioneel 4. Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16) 8

9 Standaard 16: Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk Hiertoe moeten ze worden geoperationaliseerd. Ze hebben: 1. Een object in de scriptie (wat moet kwaliteit hebben? Bv. probleemstelling of literatuurstudie) 2. Een criterium (welke kwaliteit moet het hebben? Bv. Relevant, afgebakend of functioneel) 3. Indicatoren (waaraan kan ik zien of er sprake is van kwaliteit?) 9

10 2. Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit? 10

11 Officiële kaders Algemene internationale en landelijke kaders: Dublin descriptoren (DD) HBO kenmerken Commissie Fransen (CF) Kwaliteit als opdracht (HBO-raad) Commissie Dunnewijk-Budé / Vreemde ogen dwingen Beroepsprofielen van opleidingen 11

12 Wat moeten BA studenten kunnen volgens internationale en landelijke kaders? Onderzoekend vermogen (HBO-raad): 1. Definiëren en analyseren Vraagstelling complexe ontwikkelen probleemsituaties (CF) 2. Planmatig aanpakken Onderzoeksplan van werkzaamheden maken (CF) 3. (wetenschappelijke) inzichten, Theorie toepassen theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen (CF) 4. Gegevens verzamelen Data verzamelen en interpreteren en analyseren (DD) 5. Afwegen van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD) Conclusies trekken 6. Oordeel vormen (DD) 7. Ontwikkelen en beoordelen van oplossingen (CF) Leiden tot Adviezen evidence of based andere practice beroepsproducten (HBO raad) maken Innovatie (HBO raad) 8. Reflecteren op het handelen Reflecteren (CF op / HBO resultaten raad) 12

13 Conclusie algemene internationale en landelijke kaders Deze bieden wel overzicht van benodigde onderzoeksvaardigheden van de student Maar geen kwaliteitscriteria voor scripties 13

14 Commissie Dunnewijk-Budé Hiertoe heeft de Commissie een toetsingskader ontworpen met deels hbo-generieke en deels opleidingsspecifieke criteria (standaarden) waarmee zou kunnen worden bepaald of sprake is van voldoende hbo-bachelor kwaliteit in het algemeen, en van het vereiste BE-, CE-, MEM-, en VTMopleidingsniveau in het bijzonder. Bron: Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland, 26 april

15 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (1) 1. Vinden we onderstaande componenten terug in het afstudeerproject? - A. Vraagstelling & verantwoording - B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving) a. Onderzoeksopzet b. Bronnenonderzoek c. Empirisch onderzoek d. Conclusies e. Output [Afhankelijk van type afstudeerproject] 15

16 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (2) 2. Zo ja, zijn die componenten voldoende kwaliteitsvol uitgewerkt? 16

17 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (3) 3. Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens voldoende : 1. theoretische vorming / onderbouw 2. overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context 3. reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance 4. creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering 5. vermogen om helder te communiceren 6. vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken 17

18 Kunnen we de Dunnewijk-Budé eisen aan afstuderenden gebruiken als criteria voor scripties? Onderzoekend vermogen Een goede scriptie 18

19 4. Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16) 19

20 Theoretische vorming / onderbouw Object Criterium Indicatoren Literatuurverkenning Literatuurverkenning Theoretische verkenning Verantwoorde -selectie, - gebruik, verwerking en -vermelding Evenwichtige mix van binnen- en buitenlandse bronnen Adequaat geen geen geen Veldonderzoek Behoorlijk uitgevoerd geen Dataverzamelingsmethoden Behoorlijk uitgevoerd geen Dataverwerking Behoorlijk uitgevoerd geen 20

21 Overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context Object Criterium Indicatoren? Contextueel bewustzijn geen kunnen uitzoomen, een opdracht/probleem in perspectief kunnen plaatsen? oog voor afbakening, scherpte/helderheid en praktijkgerichtheid Vragen en deelvragen Probleembeschrijving Onderzoeksresultaten Relevant Analyse in relatie tot elkaar? getuigen van een integrale benadering geen geen geen geen geen 21

22 Reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance Object Criterium Indicatoren Bronnen bronnenkritiek geen? Eigen oordeelsvorming geen? reflectie over de eigen plaats in het onderzoek Conclusies (?) aanzet tot beantwoorden van onderzoeksvragen geen geen? onafhankelijk ingesteldheid geen? goede inschatting van de toegevoegde waarde van het onderzoeksresultaat t.b.v. het werkveld geen? inzicht in eigen werkwijze en proces geen 22

23 Creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering Object Criterium Indicatoren? onderzoek kunnen vertalen naar een concreet concept voor een product en/of dienst geen? originaliteit geen? eigenheid geen? out-of-the-box aanpak geen? onafhankelijk denken geen? meer perspectieven kunnen innemen geen? ideeën kunnen genereren geen? gevoel voor innovatie geen? oog voor aspecten van usability geen? kunnen vormgeven van steekhoudende look en feel geen 23

24 Vermogen om helder te communiceren Object Criterium Indicatoren Omvang passend Geen Taalgebruik verzorging van het rapport rapport kernachtig efficiënt correct met het oog op spelling, grammatica, stijl en sequentiële opbouw van tekst zakelijk en representatief, waaronder vormgeving, overzichtelijkheid, gebruik van beelden (figuren, tabellen en afbeeldingen) gebruik van visuele middelen/vormgeving Geen Geen Geen Geen Geen 24

25 Vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken Object Criterium Indicatoren? Planmatig werken Geen? Zelfsturing Geen? Kunnen samenwerken Geen? Eigen rol in het team kunnen inschatten Geen? Probleemoplossend vermogen Geen? evenwichtige kosten/batenbenadering geen 25

26 Conclusie Commissie Dunnewijk-Budé Commissie Dunnewijk-Budé biedt geen lijst met kwaliteitscriteria voor scripties En is hier ook niet eenvoudig naar te vertalen 26

27 Conclusie: officiële algemene criteria voor scripties zijn in Nederland niet voorhanden Onderzoekend vermogen Een goede scriptie 27

28 3. Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria? 28

29 Hoe dan wel? Eisen bachelor als basis Visie en eisen beroepsprofiel t.a.v. onderzoek Vertaling naar goede criteria Verantwoording criteria <-> Dunnewijk-Budé Borging in de organisatie 29

30 4. Wat is daarvan een goed voorbeeld? 30

31 Voorbeeld Bedrijfskunde MER Inholland 31

32 Landelijk beroepsprofiel Bedrijfskunde MER De startende bedrijfskundige professional richt zich op het analyseren, ontwerpen en managen van doelgerichte processen van productie en dienstverlening in en tussen organisaties. Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER 32

33 Bachelor student als probleemoplosser die handelen onderbouwt met onderzoek PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE ONTWERP VERANDEREN EVALUATIE Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER

34 Vertaling naar goede criteria Gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Heinze Oost (Oost & Markenhof, 2002) Aangevuld met criteria voor praktijkgericht onderzoek (Andriessen & Van Weert 2008) Getoetst aan eisen Dunnewijk Budé Kern van de methodiek: Werken met inhoudelijke criteria voor kwaliteit 34

35 Bijvoorbeeld: Criteria probleemstelling en deelvragen 1. Verankerd 2. Relevant 3. Precies 4. Functioneel 5. Afgebakend 35

36 Didactisch functionele kwaliteitscriteria Kennisgebied VERANKERD Strategie Probleemstelling en deelvragen RELEVANT Reden FUNCTIONEEL PRECIES Antwoord Naar: Oost & Markenhof (2002) 36

37 Een probleemstelling is functioneel 1. Beschrijven 2. Vergelijken 3. Definiëren 4. Evalueren 5. Verklaren 6. Ontwerpen Bron: Oost & Markenhof, 2002

38 Criteria probleemstelling en deelvragen Object Criterium Indicatoren Probleemstelling Functioneel 1. Maakt duidelijk wat de onderzoeksfunctie is 2. Is uitgewerkt in deelvragen waarvan een deel theoretisch is en een deel empirisch 3. De deelvragen vormen samen een onderzoekstructuur die past bij de onderzoeksfunctie. 38

39 Onderzoeksfuncties in de scriptie PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE Beschrijven Evalueren 4 2 Verklaren 3 OP BASIS VAN en/of ONTWERP En/of VERANDEREN En/of EVALUATIE VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN VOORSTEL VOOR Ontwerpen Ontwerpen Evalueren Verklaren Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus Onderzoekscyclus VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK

40 Onderzoeksfunctie bepaalt deelvragen Voorbeeld: Ontwerpen PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE ONTWERP Beschrijvende deelvragen: - Wat zijn de kenmerken van situatie A? - Wat zijn de kenmerken van de norm? Evaluerende deelvragen: - Voldoet situatie A aan de norm? Verklarende deelvragen: - Wat maakt dat er verschillen zijn tussen A en de norm? Ontwerpende deelvragen: - Welke oplossingen zijn er bekend? - Welke eisen stellen we aan de oplossing? Evaluerende deelvragen: - Welke oplossingen voldoen aan de eisen? - Welke oplossing wordt gekozen? [Verklarende deelvragen: - Wat maakt dat de oplossing gaat bijdragen aan het wegnemen van het probleem?] 40

41 Download de hele set van kwaliteitscriteria 41

42 Borging van kwaliteitscriteria in de opleiding 1. Kwaliteitscriteria leidend maken in onderzoekslijn 2. Kwaliteitscriteria didactisch benutten in de onderzoekslijn 3. Reviewen van studentproducten met afstudeerbegeleiders en beoordelaars helpt om: De ontwikkelde kwaliteitscriteria te leren toepassen De kwaliteitscriteria te verbeteren Intersubjectiviteit van beoordeling te verhogen Betere onderzoekbegeleider te worden Betere onderzoeker te worden 42

43 Conclusies: Wanneer is onderzoek goed? 1. Daar zijn landelijk geen algemeen geldende criteria voor 2. Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie op onderzoek in het beroep 3. Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: 1. Afgeleid uit de (internationale) competentieeisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek 2. Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek 3. Didactisch functioneel 4. Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren 43

44 Meer informatie? Dr. Daan Andriessen 44

45

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013 Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen over bewaking van het eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting 3 2

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Landelijk overleg Small Business & Retail Management Januari 2004 Voorwoord Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep herijking competentieprofiel

Nadere informatie

BEROEPS- en OPLEIDINGSPROFIEL Journalistiek

BEROEPS- en OPLEIDINGSPROFIEL Journalistiek BEROEPS- en OPLEIDINGSPROFIEL Journalistiek HBO-opleidingen Tilburg/Utrecht/Zwolle/Ede November 2001 Maart 2004 (definitieve versie) Voorwoord Het landelijke onderwijsbeleid en de ontwikkelingen in het

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme voltijd Associate degree programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme voltijd HZ University of Applied

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo masteropleiding Advanced Nursing Practice duaal. hbo-[master / bacheloropleiding] [voltijd/deeltijd/duaal]

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo masteropleiding Advanced Nursing Practice duaal. hbo-[master / bacheloropleiding] [voltijd/deeltijd/duaal] BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo masteropleiding Advanced Nursing Practice duaal Hogeschool Utrecht CROHO nr. 49246 hbo-[master / bacheloropleiding] [voltijd/deeltijd/duaal] [INSTELLING]

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs voltijd Hogeschool Inholland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland Advies van de Commissie Gedragscode

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie