Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen"

Transcriptie

1 Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer de volgende stappen: Stap 1: oriënteren: het vinden van een onderwerp Stap 2: onderzoeksvragen formuleren Stap 3: onderzoeksaanpak + werkplan opstellen Stap 4: gegevens verzamelen Stap 5: informatie verwerken Stap 6: vragen beantwoorden en formuleren conclusies Stap 7: resultaten overdragen Stap 8: evalueren van het onderzoek Stap 1: Het vinden van een onderwerp Bij deze stap gaat het om: het kiezen van een onderzoeksthema het activeren van voorkennis het oriënteren op mogelijke informatiebronnen het oriënteren op mogelijke onderzoeksvormen U kunt zelf de mate van zelfstandigheid van de opdracht bepalen. Oplopend in zelfstandigheid, zijn de mogelijkheden: 1. Bepaal zelf het onderzoeksthema 2. Doe het proces van kiezen van een onderzoeksthema voor 3. Geef een lijst met te kiezen onderzoeksthema s 4. Geef suggesties voor onderzoeksthema s 5. Geef criteria waaraan het onderzoeksthema moet voldoen (bijv. vakeisen) 6. Laat de keuze van het onderzoeksthema volledig aan de leerling Er moet voorkomen worden dat de leerlingen bij deze stap al te ver de diepte ingaan: al deze aspecten komen verderop in het stappenplan weer aan de orde. Ze moeten zich hier vooral realiseren waar ze aan beginnen. Op grond van de oriëntatie besluit de leerling of hij/zij de opdracht kiest en ermee verder gaat of zich gaat oriënteren op een andere opdracht. Bij het bedenken van een onderwerp voor een onderzoek kunt u uw leerlingen de volgende suggesties aan de hand doen: Ga uit van je eigen nieuwsgierigheid: wat wilde je altijd al weten of uitzoeken? Ga uit van de actualiteit: welke interessante onderwerpen zijn er de afgelopen tijd op tv, op de radio en in kranten en tijdschriften aan de orde geweest? Sluit aan bij wat in de lessen aan de orde is gekomen: welke mogelijke onderzoeksvragen passen bij onderwerpen die in de afgelopen tijd in de klas aan de orde zijn geweest? Daarbij kunnen ook andere vakken betrokken worden. Kies een onderwerp waarover men verschillend denkt en/of waarover jij een duidelijke mening hebt. Soms is het verstandig om de definitieve keuze nog even uit te stellen. Schrap voorlopig alleen de onderwerpen die je niet interessant vindt of waarvan je mag verwachten dat de uitkomst maar voor een hele kleine groep interessant kan zijn. Ga voor de overgebleven onderwerpen na of er voldoende gegevens te vinden zijn. Dat kan door een snelle scan in de bibliotheek, op cd-rom, op internet, maar ook via deskundigen die gemakkelijk en op korte termijn zijn te benaderen. Kies het onderwerp waarover de meeste of de meest geschikte gegevens beschikbaar zijn. U kunt de onderwerpkeuze ook in de les aan de orde stellen: kies een thema en ga samen met de klas na wat daaraan te onderzoeken valt. Bijvoorbeeld het thema water: leven in water, vervuild water, vervoer over water, vervoer onder water, etc. Al associërend kunt u met de leerlingen via een thema op heel wat onderzoeksonderwerpen komen. 1

2 Om de leerlingen na te laten gaan of een onderwerp geschikt is, kunt u ze de volgende controlevragen laten beantwoorden: weet je al iets over het onderwerp? is er een onderdeel dat interessant is om verder te onderzoeken? weet je hoe en waar je aan ontbrekende informatie kunt komen? voldoet het onderwerp aan de eisen van de docent? Als je minstens twee keer nee geantwoord hebt, kies dan een ander onderwerp en toets dat opnieuw. Stap 2: Het formuleren van onderzoeksvragen (hoofd- en deelvragen) Het formuleren van goede vragen is een van de moeilijkste aspecten van onderzoek doen. U zult sommige leerlingen dan ook veel steun moeten bieden. Afhankelijk van het niveau van zelfstandigheid van de leerlingen kunt u daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: Doe het formuleren van vragen voor en leg uit waarom je dat op die manier doet. Geef een aantal vragen en laat leerlingen beredeneren welke vragen geschikt zijn Geef de leerlingen aanwijzingen waarop ze moeten / kunnen letten bij het formuleren van vragen. Geef de leerlingen de eisen waaraan een goede onderzoeksvraag moet voldoen. Laat hen zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren en geef desgevraagd advies. Wanneer u een moeilijker onderwerp aan de orde stelt of wanneer de leerlingen een complexer onderzoeksonderwerp kiezen, zult u hen weer wat meer steun moeten bieden. Veel onderzoeksvragen zijn op te splitsen in deelvragen. Als er teveel deelvragen komen is het onderwerp misschien te breed. Komen er weinig of geen deelvragen dan is het wellicht te smal. Probeer in te schatten of je iets nieuws aan het onderzoek kunt toevoegen of bestaande informatie tot iets nieuws kunt combineren. Stel dat je als hoofdvraag hebt: "Hoe maak je een spel dat gespeeld kan worden in de ruimte?". Bedenk alles wat je kunt vinden over spelen en combineer dit met je kennis van het verschil tussen leven in de ruimte en leven op aarde. Probeer bij een nieuw spel gebruik te maken van de nieuwe situatie: bijvoorbeeld het ontbreken van zwaartekracht. Probeer aan te geven wat creativiteit is. We maken onderscheid tussen: beschrijvende, verklarende, toetsende, waarderende, adviserende en probleemoplossende vragen of combinaties daarvan. Deze reeks heeft een opklimmende moeilijkheidsgraad. Complexere vragen sluiten veelal minder complexe vragen in. Aan het beantwoorden van een probleemoplossende (hoofd)vraag gaat vaak een verklarende en één of meer beschrijvende vragen vooraf. Die vragen kunnen dan als deelvragen worden geformuleerd. Wanneer u de leerlingen laat kiezen uit een aantal mogelijke vragen, laat hen dan tenminste hun keuze verantwoorden. Om te bepalen of een onderzoeksvraag geschikt is, zijn de volgende controlevragen handig: - Is de vraag maar op één manier uit te leggen? - Is de vraag door meten, onderzoek of een technische of creatieve uitwerking te beantwoorden? - Is het beantwoorden van de vraag uitvoerbaar, in de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen? Stap 3: Het maken van een onderzoeksplan en bijhouden van een logboek In het onderzoeksplan geven leerlingen aan hoe ze het onderzoek gaan aanpakken: welke onderzoeksaanpak ze gaan gebruiken, welke soort bronnen ze willen gebruiken en hoe ze de gegevens willen verkrijgen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van een experiment, het bevragen van mensen door middel van een interview of enquête of het bestuderen van literatuur. Ook hier kunt u kiezen welke ondersteuning u biedt. Kies op het niveau van de doelgroep een geschikte onderzoeksvraag en: Geef een voorbeeld van een passende onderzoeksaanpak en leg uit waarom dat een goede aanpak is. Geef een aantal mogelijke aanpakken en laat leerlingen beredeneren welke vragen geschikt zijn. Geef de leerlingen aanwijzingen waarop ze moeten/kunnen letten bij het formuleren van een onderzoeksaanpak. Geef de leerlingen de eisen waaraan een goede onderzoeksaanpak moet voldoen. Laat ze zelfstandig een onderzoeksaanpak formuleren. Een goede onderzoeksaanpak biedt een redelijke garantie dat het onderzoek iets oplevert. Een onderzoek leidt echter niet altijd tot het gewenste resultaat. Geef in het begin aan dat een onderzoek altijd een voldoende op zal leveren als het volgens een bepaald schema wordt uitgevoerd. De leerlingen kunnen met de volgende vragen controleren of ze aan alle aspecten hebben gedacht: Welke soort informatie heb ik nodig? 2

3 Hoe kan ik die informatie vinden? Welke hulpmiddelen ga ik daarbij gebruiken? Een werkplan geeft een overzicht van de activiteiten, de taakverdeling (bij groepswerk) en een tijdsplanning. Bij een eerste controle zijn de maximale tijd die beschikbaar is en de inleverdata van belang. Van daaruit kan worden teruggeredeneerd en zo nodig worden bijgesteld. Als leerlingen al eens eerder een onderzoek hebben gedaan, refereer dan aan de opgedane ervaringen. Is dat niet het geval, laat hen dan na korte tijd de geschatte tijd vergelijken met de werkelijk bestede tijd. Op grond hiervan kunnen ze zo nodig het werkplan voor het vervolgtraject aanpassen. Om inzicht te krijgen in de werkelijke tijds- en taakverdeling is een logboek een goed middel. Achteraf hebt u als docent ook een prima handvat om het proces te bespreken. U zult zien dat leerlingen veel eigen tijd in uitdagende projecten stoppen. Laat dat ook tot uiting komen in de waardering. Ook zult u merken dat er grote verschillen optreden. De ondergrens wordt bepaald door de minimumeisen aan het werk; de bovengrens door de maximale tijd die de leerling wil besteden zonder dat dit hem/haar in de problemen brengt. Laat leerlingen altijd hun onderzoeksplan en hun werkplan aan u voorleggen en geef hun daarop feedback. Het kan veel onnodig werk en teleurstellingen voorkomen. Het is ook verstandig om de leerling aan het eind van deze fase aan te zetten tot reflectie op het tot nu gevolgde traject. Dit kan als basis dienen voor de afsluitende evaluatie van de gehele opdracht (zie stap 9). Stap 4: Het verwerven van informatie Hierbij gaat het om drie zaken: 1. Leerlingen bereiden de informatieverzameling gericht voor. Wat zij daarbij concreet moeten doen is afhankelijk van de gekozen methode van informatie verzamelen. Bij enquêteren valt hier bijvoorbeeld te denken aan het opstellen van een vragenlijst en het trekken van een enigszins verantwoorde steekproef, bij een experiment aan het maken van de proefopstelling en het vaststellen van de meetmethode. 2. Leerlingen verzamelen de informatie: in de bibliotheek, op internet, via enquêtes, via interviews of via experimenten. 3. Leerlingen beoordelen de verzamelde informatie op bruikbaarheid, relevantie, betrouwbaarheid en representativiteit. Ook dit is weer afhankelijk van de manier van gegevens verzamelen. De volgende controlevragen kunnen daarbij behulpzaam zijn: Worden de onderzoeksresultaten beïnvloed door omstandigheden van buitenaf? Zo ja, hoe? Zijn er voldoende metingen of observaties gedaan, of voldoende bronnen geraadpleegd? Is er voldoende variatie in de geraadpleegde bronnen, bijvoorbeeld vóór- en tegenstanders, betrokkenen en buitenstaanders? Is duidelijk aangegeven wat de kleur van de bronnen is, bijvoorbeeld hoe de bron bij het vraagstuk betrokken is en welke positie en belangen hij heeft? Wanneer de bronnen als zijn gegeven, dan vervallen de punten 1 en 2. De controlevragen over bruikbaarheid, relevantie, betrouwbaarheid en representativiteit blijven altijd relevant. U kunt dat nog wat sterker aanzetten door meer bronnen te geven dan noodzakelijk is om de leerlingen te laten oefenen met bronnenselectie. Stap 5: Het verwerken van informatie Voor het ordenen van informatie zijn deelvragen heel handig: ze kunnen gebruikt worden om deelonderwerpen te onderscheiden. Als er geen deelvragen geformuleerd zijn, kunnen de volgende aspecten handig zijn om onderscheid te maken: kenmerken, ontwikkelingen, oorzaken, gevolgen, voor- en nadelen, maatregelen en effecten, opvattingen, voor- en tegenargumenten. Laat de leerlingen onderscheid aanbrengen tussen verzamelde gegevens en letterlijke citaten en de interpretatie ervan. De bewerking van de informatie hangt af van de soort gegevens. Bij talige gegevens gaat het om een inhoudsanalyse en het maken van samenvattingen; daarbij zijn de deelvragen of gekozen aspecten richtsnoer. Bij cijfermatige gegevens gaat om rekenkundige bewerkingen en een overzichtelijke representatie daarvan, bijvoorbeeld in tabellen, grafieken of kaarten. Laat de leerlingen de ruwe gegevens enige tijd bewaren zodat ze door u als begeleider kunnen worden opgevraagd. Als leerlingen problemen hebben met de interpretatie, kunt u met hen terugkijken naar de onderzoeksvraag: zijn de samenhangen, oorzaken en gevolgen waar de leerling naar zocht te ontdekken of juist niet? Ook als dat onverhoopt niet het geval is moeten ze dat aangeven en beredeneren waaraan dat zou kunnen liggen. Misschien kunnen ze een 3

4 suggestie doen voor een vervolgonderzoek. Leg hen uit dat het onderzoek dan niet mislukt is en dat ze niet weer van voren af aan hoeven te beginnen. Stap 6: Het beantwoorden van vragen en het formuleren van conclusies De meeste zaken zullen bij het bewerken en interpreteren van de gegevens al wel duidelijk zijn geworden. Bij deze stap zetten leerlingen de zaak nog eens helder op een rij: ze formuleren eerst de antwoorden op hun deelvragen of lopen de gekozen aspecten langs om vervolgens de hoofdvraag te beantwoorden. Om herhalingen te voorkomen kunt u hen laten verwijzen naar gegevens en uitwerkingen elders in het verslag. Als leerlingen vastlopen is het handig hen nog eens te wijzen op het type onderzoeksvraag dat ze gesteld hebben. Een voorbeeld: een beschrijvende vraag hoeft slechts een beschrijving of inventarisatie op te leveren en een conclusie bij zo n onderzoek geeft dan bijvoorbeeld aan of en in hoeverre de beschrijving klopt met wat er over het onderzochte verschijnsel bekend is. In veel stappenplannen in leerboeken wordt de leerling gevraagd een eigen mening te geven. Dat is eigenlijk vooral aan de orde als het een waarderende onderzoeksvraag betreft en zelfs dan niet altijd: je kunt immers ook een onderzoek doen naar de mening of opvattingen van anderen. Laat de leerlingen hun (voorlopige) resultaten even aan u voorleggen voordat zij aan de volgende stap beginnen. Indien er nog geen antwoorden kunnen worden geformuleerd, dan kan het nodig zijn aanvullende informatie te verzamelen of verzameld materiaal opnieuw te analyseren. Eventueel kan zelfs de vraagstelling moeten worden aangepast. Het is verstandig om de leerling aan het eind van deze fase aan te zetten tot reflectie op het tot nu gevolgde traject. Dit kan als basis dienen voor de afsluitende evaluatie van de gehele opdracht (zie stap 8). Stap 7: Het overdragen van informatie Bij overdracht van informatie moet de leerling zich altijd afvragen wat het doel van de presentatie is en aan wie gepresenteerd moet worden. Met doel en doelgroep voor ogen moet het medium en de middelen worden gekozen. Als de doelgroep de klas is, vraagt dat een andere presentatie dan wanneer het resultaat aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. De eisen die u aan de presentatie van de resultaten stelt hangen natuurlijk sterk samen met de omvang en het soort onderzoek. Bij een experiment in een schoolse setting, waarbij alleen aan de leraar gerapporteerd hoeft te worden, kunt u volstaan met een korte beschrijving van de onderzoeksvraag, de aanpak, een verslag van het onderzoek (bijv. een proefopstelling en het protocol van het experiment) en enkele conclusies. Betreft het een groter onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van een profielwerkstuk, of een project waaraan meerdere leerlingen hebben bijgedragen, dan kunt u van de leerlingen tevoren een presentatieplan vragen waarin ze de keuze voor media en middelen verantwoorden door een relatie te leggen met doel en doelgroep van de presentatie en waarin ze de taken en de taakverdeling hebben beschreven. Ook hier kunt u variëren naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld: biedt een overzicht van geschikte presentatievormen geef suggesties van mogelijke presentatievormen geef criteria waaraan de presentatie moet voldoen Stap 8: Het evalueren / beoordelen van het onderzoek Deze stap is op twee manieren op te vatten: - als leerlingactiviteit, in het kader van reflectie op het eigen functioneren (self-assesment); - als leraarsactiviteit, in het kader van de rol van de docent als eindbeoordelaar. In de schoolsituatie is de eindbeoordeling aan de docent. Vanuit de leerling geredeneerd gaat het om het evalueren van zowel het product als het proces. De beide optieken zijn goed met elkaar te verbinden wanneer u de door de leerling uitgevoerde zelfevaluatie gebruikt als basis voor een eindgesprek over het onderzoek. Wanneer we van zelfevaluatie door de leerling uitgaan, gaat het om een afsluitende stap waarin de verschillende reflectiemomenten tijdens het onderzoeksproces, in samenhang aan de orde komen. De leerling gaat na of hij/zij het goede heeft gedaan en of hij/zij het goed heeft gedaan. Een goede opstap vormt de volgende opdracht: Laat de leerlingen een even lange lijst maken van dingen waar ze tevreden over zijn als van die waar ze niet tevreden over zijn. Uw rol als begeleider 4

5 Laat leerlingen duidelijk merken dat u een begeleider bent en geen inhoudelijke deskundige die geraadpleegd kan worden: 'Ask three before you ask me. Help leerlingen zeker niet door het werk voor hun te doen. Geef tips: Wat ben je aan het doen? In welke fase zit je? Heb je de vorige fases al doorlopen? Als leerlingen voor hulp bij u komen, help hen dan hun probleem te verhelderen: in veel gevallen komen ze er dan zelf al uit. 5

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Bij het doen van een onderzoeksopdracht van welke aard ook- zijn de volgende onderdelen te onderscheiden :

Bij het doen van een onderzoeksopdracht van welke aard ook- zijn de volgende onderdelen te onderscheiden : Onderzoek Samenvatting: Het document is in te zetten om onderzoeksvaardigheden af te stemmen, en dan met name de vraagstelling, het soort onderzoek, de onderzoeksaanpak, en het gebruik van bronnen. Categorie:

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET?

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? Kees Both KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? studerend lezen bij wereldoriëntatie (1) Als we vinden dat een Jenaplanschool een ontwikkelingsgerichte en een wereldoriënterende school

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie