Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding Bij pensionering Banksparen en lijfrente Oude regelingen ALGEMEEN Wat is de relatie tussen de basispensioenregeling en de aanvullende vrijwillige pensioenregeling? Beide pensioenregelingen zijn door Haskoning Nederland B.V. opgesteld, in nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad, HRM en SPH. Het pensioenfonds SPH voert beide regelingen uit. De aanvullende vrijwillige pensioenregeling biedt de mogelijkheid om bij pensionering of uitdiensttreding extra pensioenrechten bij SPH in te kopen. Hiermee is de aanvullende regeling een verlengstuk van de basispensioenregeling, waarin de rechten van de deelnemers staan beschreven. Met hoeveel procent gaat het ouderdomspensioen omhoog als het nabestaandenpensioen op pensioendatum volledig wordt uitgeruild? In het pensioenreglement van de basispensioenregeling (versie 1 april 2011) is in bijlage F de uitruilfactor per leeftijd opgenomen. De uitruilfactor van partnerpensioen tegen een levenslang hoger ouderdomspensioen op de pensioenleeftijd van 65 jaar is 0,25. Dat betekent dat 1.000,- aan partnerpensioen wordt omgezet in een extra levenslang ouderdomspensioen van 250,-. Wanneer en hoe wordt de aangroeifactor A verstrekt? De aangroeifactor A staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO), die je jaarlijks ontvangt. Het UPO laat je pensioenaangroei zien van het voorgaande jaar. Met behulp hiervan kan je bepalen of je in het afgelopen jaar de fiscale ruimte voor je pensioenopbouw volledig hebt benut. Wat is de huidige dekkingsgraad? Onze dekkingsgraad wisselt per maand en is afhankelijk van de beurskoersen en de rentestand. Eind september 2011 was de dekkingsgraad 93%. Het bestuur van SPH volgt maandelijks de stand van de dekkingsgraad. Waar is indexatie, van de in de aanvullende vrijwillige pensioenregeling omgezette extra pensioenrechten, van afhankelijk? Bij de aanvullende vrijwillige pensioenregeling is geen sprake van pensioenrechten en/of indexatie. In de aanvullende vrijwillige pensioenregeling leg je als deelnemer periodiek of eenmalig een bedrag in voor de opbouw van een pensioenkapitaal. De hoogte van het te bereiken pensioenkapitaal is afhankelijk van de beleggingsopbrengsten en beleggingskeuzes die je hebt gemaakt als deelnemer. Op het moment van uitdiensttreding of pensionering wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in pensioenrechten binnen de basispensioenregeling. Dan pas is er weer sprake van eventuele indexatie. Is er kans dat er nooit meer geïndexeerd wordt? De mogelijkheid voor indexatie wordt jaarlijks door SPH bepaald. Het doemscenario dat er de komende 35 jaar niet geïndexeerd wordt, lijkt niet reëel. SPH bouwde in het verleden bewust geen eigen vermogen op, doel was om al het resterende saldo (uit premie en rendementen) aan

2 de deelnemers uit te keren. Nu wil én moet SPH echter wel een buffer opbouwen: er worden eisen gesteld aan het eigen vermogen. Daarom wordt het resterende saldo (ook uit 2010) gebruikt om de eigenvermogenspositie van SPH te versterken. Zodra SPH voldoende eigen vermogen heeft, wordt er zo mogelijk jaarlijks geïndexeerd conform het reglement van de basispensioenregeling. De komende (3) jaren niet indexeren is ook ten opzichte van de andere pensioenfondsen niet afwijkend. Geldt de 10% reductie in waarde van het belegde kapitaal ook wanneer de deelnemer overlijdt na pensionering? Nee, bij overlijden na pensionering is het opgebouwde kapitaal (op pensioendatum) omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De reductie van 10% geldt alleen als de deelnemer tijdens het dienstverband (dus tijdens deelname aan de aanvullende pensioenregeling) onverhoopt komt te overlijden. NN PRESTATIE PENSIOEN Waarom heeft SPH gekozen om ook de aanvullende pensioenregeling bij NN onder te brengen? Eerst heeft de onderneming in samenwerking met de Ondernemingsraad en SPH de aanvullende vrijwillige pensioenregeling opgesteld. Vervolgens is een verzekeringsmaatschappij gezocht voor de uitvoering van die aanvullende regeling. De keuze voor NN was in vergelijking met andere verzekeraars duidelijk. NN sprong er qua mogelijkheden uit, mede lettend op de zorgplicht en de risicobeheersing richting de deelnemers. Ook kon SPH wat betreft kosten en andere voorwaarden meeliften op de bestaande afspraken, die met NN zijn gemaakt in het kader van de basispensioenregeling. NN Prestatie Pensioen is een verzekeringsproduct. Welke zekerheid is er dat de deelnemer met het gespaarde kapitaal daadwerkelijk een redelijk aanvullende ouderdoms- en nabestaanden pensioen opbouwt? De ingelegde gelden betreffen geen pensioenpremie. Wanneer de gelden normaal renderen, heeft de deelnemer aan het einde van de looptijd een kapitaal opgebouwd en geen pensioenrechten. Echter, de beleggingen zijn geheel voor rekening en risico van de deelnemer. Het eindkapitaal is daarmee dus niet gegarandeerd en kan mee- of tegenvallen. Hoeveel aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen uiteindelijk is opgebouwd op het moment van uitdiensttreding of pensionering, is naast de waarde van het opgebouwde kapitaal ook afhankelijk van de tarieven die de verzekeraar op dat moment hanteert. Tot 2015 zijn de tarieven relatief gunstig door de gegarandeerde 4% rekenrente. De hoogte van de tarieven na 2015 zijn op dit moment niet bekend. Het is waarschijnlijk dat na 2015 de tarieven ongunstiger zijn, door het vervallen van het (nu gunstige) garantiecontract. Hoe wordt binnen LifeCycle Beleggen bereikt dat het rendement en risico qua hoogte geleidelijk aan afneemt tot het moment dat de deelnemer met pensioen gaat? Al naar gelang je pensioendatum dichterbij komt, bouwen de experts van ING Investment Management de risico s af door de mix van fondsen in je portefeuille aan te passen. Hoe korter de resterende looptijd, hoe meer aandelenfondsen worden vervangen door beleggingen met minder risico, zoals obligatiefondsen. De portefeuille van jou als deelnemer wordt actief beheerd en elk halfjaar waar nodig aangepast. Dit noemen zij een rebalance. Dit houdt in dat ervoor wordt gezorgd dat de verhouding tussen aandelenfondsen, obligaties en andere beleggingsinstrumenten altijd overeenkomt met het risicoprofiel en de variant waarvoor is gekozen (defensief, neutraal of offensief). Wat is een beschermingsfonds? Opvallend is het grote aandeel beschermingsfondsen bij LifeCycle Beleggen, variant Offensief. Is het dan niet verstandiger om die keuze te maken? Het beschermingsfonds biedt een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties gecombineerd met een dagelijkse bescherming van het neerwaartse risico. 90% van de hoogste fondskoers sinds oprichting wordt beschermd. Het beschermingsniveau gaat alleen maar

3 omhoog. Zelfs in barre beursomstandigheden Internet bubbel 2000 & Kredietcrisis 2008 is de beschermingswaarde gehandhaafd gebleven. Binnen de LifeCycle Mix is 8% - 20% van de beleggingen op einddatum op deze wijze beschermd. Gegeven de grotere risico s, die bij offensief beleggen worden genomen, wordt er ter compensatie daarvan bij een hogere leeftijd naar verhouding meer geld belegd in beschermingsfondsen. Kun je meerdere keren per jaar je beleggingsprofiel (niet bedoeld beleggingskeuzes) wijzigen bij LifeCycle Beleggen en bij Beleggen met Gemak? Ja, in principe kan je dagelijks je profiel wijzigen. In geval van LifeCycle Beleggen betekent dit wel dat je beleggingsprofiel leidend is in welke lifecycle-variant je vervolgens gaat beleggen (defensief,neutraal of offensief). Bij Beleggen met Gemak kan je ook meerdere keren wisselen van beleggingsprofiel en mogen je daadwerkelijke beleggingskeuzes wel hiervan afwijken. Als je keuzes afwijken van je beleggingsprofiel wordt je hier wel op gewezen door Nationale- Nederlanden. Dit is zichtbaar in de webportal waarin je de keuzes maakt. Daarnaast ontvang je ook eens per jaar een schriftelijk bericht hierover. Waarom wordt er voor de berekening van de beheerkosten van LifeCycle Beleggen één percentage van de opgebouwde waarde toegepast en niet een éénmalige vergoeding per transactie (storting)? Op deze manier nemen de beheerkosten toe naarmate je meer inlegt. De jaarlijkse beheerkosten voor LifeCycle Beleggen is een vastgesteld percentage van 0,3% van het hele opgebouwde kapitaal. Dit betekent dat je naarmate je langer deelneemt, je meer kapitaal opbouwt en dus meer aan beheerkosten betaalt. Gekozen is om de kosten over alle deelnemers te verdelen (collectiviteitgedachte). Voor deze optie is gekozen, omdat bij een starter de beheerkosten de inleg overschrijdt en er geen (of zelfs negatief) kapitaal overblijft. Wat is het verschil tussen beheerkosten van LifeCycle Beleggen, die apart in rekening worden gebracht, en de kosten per beleggingsfonds (z.g. TER), die op de waarde van de beleggingen in mindering wordt gebracht? De beheerkosten voor LifeCycle Beleggen zijn voor het actieve beheer. De samenstelling van de fondsen, waarin de deelnemer deelneemt, worden o.a. periodiek op basis van de leeftijd van de deelnemer gewijzigd. In de onderliggende beleggingsfondsen is ook sprake van beheerkosten (management van het fonds, aan- en verkoopkosten) die worden doorberekend. Deze kosten verschillen per fonds (de zgn. TER). De TER-kosten worden verwerkt in de koersen van de beleggingsfondsen en niet apart in rekening gebracht. Waarom wordt er niet rechtstreeks in aandelen belegd, maar via verschillende beleggingsfondsen? Op deze manier wordt aan risicospreiding gedaan. Aangezien het pensioenopbouw betreft is er een zekere verplichting om zorgvuldig met het ingelegde kapitaal om te gaan. In welke beleggingsfondsen wordt het kapitaal belegd? Op de site: Pensioen.htm kun je alle fondsinformatie (en ook rendementen) vinden. Als deelnemer aan de aanvullende vrijwillige pensioenregeling kun je via de webportal, waar je dan toegang tot krijgt, ook een link volgen naar uitvoerige informatie over de betreffende beleggingsfondsen. Wordt er maatschappelijk verantwoord belegd en wat is het beleid in deze? ING Investment Management Europe (ING IM Europe) is ervan overtuigd dat ondernemingen met een deugdelijk bestuur (corporate governance), die transparant zijn voor hun aandeelhouders en belanghebbenden, naar verwachting betere resultaten boeken op lange termijn. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deugdelijk bestuur te bevorderen bij de ondernemingen waarin we beleggen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is actief gebruik te maken van het aan de aandelen verbonden stemrecht. Bij het uitbrengen van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen handelen wij in het beste belang van de economische eigenaars van de aandelen. Bron:

4 Wat is het beleggingsresultaat van LifeCycle Beleggen? Het beleggingsrendement hangt sterk af van de leeftijd van de deelnemer. Jonge deelnemers beleggen in LifeCycle Beleggen risicovoller (met grotere kans op rendement) dan oudere deelnemers. In de presentatie van de aanvullende vrijwillige pensioenregeling is hieraan een speciale dia gewijd. Zijn er ook financiële bijsluiters beschikbaar? Financiële bijsluiters zijn beschikbaar via de website Ook stuurt NN jaarlijks een brief naar alle personen die een beleggingsportefeuille hebben bij NN. Hierop staan de totale inleg, gemaakte kosten en de stand van zaken van de portefeuille aangegeven. Hoe werkt een Dynamic Mix Fund? Zijn deze inclusief minimale opbrengsten? Beleggen met Gemak betekent dat je als deelnemer zelf op basis van je eigen risicoprofiel kiest voor één van de vijf ING Dynamic Mix fondsen. Heb je eenmaal een keuze gemaakt, dan heb je, zolang je persoonlijke situatie en de beleggingshorizon niet verandert, er geen omkijken meer naar. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de afgesproken verhouding tussen aandelen en obligaties gehandhaafd blijft. Als de persoonlijke situatie verandert of de pensioendatum nadert, kan je risicobereidheid wijzigen. Dit kan je vaststellen met behulp van de vragenlijst voor het risicoprofiel. Je kan zelf besluiten om te switchen naar een ING Dynamic Mix Fund dat beter aansluit op je eigen situatie. Bij Beleggen met Gemak heeft de deelnemer ook de mogelijkheid om een gedeelte van de pensioenpremie te beleggen en een deel te sparen. Voor het gedeelte dat je spaart geldt een variabele rentevergoeding en is je inleg gegarandeerd. Voor het gedeelte dat je belegt geldt geen garantie. Wordt er altijd gerebalanced? Ook als aandelen het juist goed doen? Bij Beleggen met Gemak vindt per kwartaal automatisch een rebalancing van de beleggingsportefeuille plaats. Stel dat je kiest voor aandelen (30%): obligaties (70%). Als de aandelen onderuit gaan, dan zakt deze verhouding scheef en wordt er automatisch vanuit de obligaties meer aandelen aangekocht, zodat de afgesproken percentages weer kloppen. Andersom ook. Als de aandelen het erg goed doen, dan zakt ook de verhouding scheef en wordt er automatisch vanuit de aandelen meer obligaties aangekocht, zodat de afgesproken percentages weer kloppen. Via dit concept wordt bereikt dat je zekerheid koopt bij een stijgende aandelen markt (incasseren beleggingswinst) en dat je extra aandelen met hogere rendementkansen koopt bij een dalende aandelen markt. Wanneer kan ik beginnen met inleggen? In oktober krijgt iedere deelnemer van SPH een brief thuis met daarop de fiscale ruimte over Op basis van die brief wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden om al in 2011 deel te nemen. Hij/zij kan dan het bedrag aangeven, dat op het salaris van de resterende maanden november en december wordt ingehouden. In januari 2012 volgt dan opnieuw een brief met de keuze om deel te nemen gedurende het jaar Kan je meer inleggen dan je fiscale ruimte? Nee, dit kan leiden tot een bovenmatige pensioenopbouw hetgeen fiscaal niet is toegestaan. Beter is om deze extra middelen netto in privé te sparen of te beleggen. Is er ook een mogelijkheid als ik geen actief beheer van mijn beleggingsportefeuille wil? Nee, binnen de door SPH aangeboden keuzes (namelijk LifeCycle Beleggen en Beleggen met Gemak) is er altijd sprake van actief beheer door NN. Als je geen actief beheer wilt, dan heb je natuurlijk individueel de mogelijkheid om, buiten SPH om, iets te regelen voor je aanvullende pensioen.

5 Is er ook een spaarregeling? Naast banksparen bij diverse banken, is er binnen het NN Prestatie Pensioen ook de mogelijkheid om te sparen via de NN Pensioenspaarverzekering. Dit is een van de varianten van Beleggen met Gemak. NA GARANTIECONTRACT Wat gebeurt er met de aanvullende vrijwillige pensioenregeling bij beëindiging van het garantiecontract? Blijft de regeling bestaan na 1 januari 2015? En wat zijn dan de voorwaarden? Eind 2014 is duidelijk hoe de basispensioenregeling van SPH verder wordt uitgevoerd en waar deze eventueel wordt ondergebracht. Deze keuze van SPH wordt in nauw overleg met Royal Haskoning Nederland B.V. en de Ondernemingsraad gemaakt. In datzelfde traject wordt ook een keuze gemaakt hoe en waar de aanvullende vrijwillige pensioenregeling wordt uitgevoerd. Indien de aanvullende vrijwillige pensioenregeling na 1 januari 2015 wordt voortgezet bij een andere verzekeraar, vindt er dan collectieve waardeoverdracht plaats van de opgebouwde kapitalen naar die andere verzekeraar? Dat lijkt wel waarschijnlijk, maar is afhankelijk van de keuze die SPH maakt voor de uitvoering van de basispensioenregeling. Indien wordt gekozen voor een andere verzekeraar, is het de vraag of die verzekeraar ook dergelijke producten kent. BIJ UITDIENSTTREDING Wat gebeurt er bij uitdiensttreding met het belegde kapitaal? Op het moment van uitdiensttreding wordt het opgebouwde kapitaal uit de aanvullende vrijwillige pensioenregeling direct omgezet in ouderdoms- en nabestaanden pensioenrechten binnen de basispensioenregeling. Na 2015 zal hoogstwaarschijnlijk de rentestand op moment van uitdienst treden sterk bepalend zijn voor de omvang van deze extra pensioenrechten. Deze rechten komen bovenop de rechten die je hebt opgebouwd in de basispensioenregeling. Hoe zit het met de waardeoverdracht? Is het verstandig deze rechten over te dragen? De keuze is aan de deelnemer of hij/zij de opgebouwde pensioenrechten (uit de basisregeling plus uit de aanvullende regeling) bij SPH wil achterlaten of wil overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe dienstbetrekking. Het is zaak om de twee pensioenfondsen en de pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Houd daarbij in het achterhoofd dat de regelingen in de loop van de tijd kunnen wijzigen. BIJ PENSIONERING Wat gebeurt er bij pensionering met het belegde kapitaal? Op de pensioendatum wordt het opgebouwde kapitaal uit de aanvullende vrijwillige pensioenregeling direct omgezet in ouderdoms- en nabestaanden pensioenrechten binnen de basispensioenregeling. Na 2015 zal hoogstwaarschijnlijk de rentestand op de pensioendatum sterk bepalend zijn voor de omvang van deze extra pensioenrechten. Deze rechten komen bovenop de rechten die je hebt opgebouwd in de basispensioenregeling. Is je pensioenuitkering fiscaal belastbaar? Je pensioen wordt beschouwd als inkomen, waarover je inderdaad belasting moet afdragen. Op het moment dat je het geld tijdens je dienstverband uit je inkomen als pensioenvoorziening op zij zet, is het uit je bruto loon. Als je het als pensioenuitkering ontvangt, moet je hierover belasting afdragen. Hierbij speelt wel het voordeel, dat je na je pensionering minder loonheffing betaalt.

6 BANKSPAREN EN LIJFRENTE Wat is het verschil in fiscale ruimte van de aanvullende vrijwillige pensioenregeling en de zgn. jaarruimte die wordt toegepast bij banksparen en lijfrente? Naarmate je ouder wordt ontstaat er verhoudingsgewijs meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw in de aanvullende vrijwillige pensioenregeling ten opzichte van banksparen en lijfrente. Valt het vermogen opgebouwd bij banksparen onder de vermogens rendementheffing bij de aangifte van de inkomstenbelasting? Nee, de inleg is binnen de fiscale grenzen aftrekbaar van het belastbaar inkomen in box 1 en maakt geen onderdeel uit van je vermogen (bezittingen minus schulden) in box 3. De periodieke uitkeringen die je gaat ontvangen vanuit banksparen als je met pensioen gaat vormen te zijner tijd een onderdeel van je belastbaar inkomen en worden dan ook belast. OUDE REGELINGEN Is het handig om het kapitaal uit de vervallen bijspaarmodule om te zetten naar NN Prestatie Pensioen? Iedereen moet zijn/haar eigen keuze hierin maken. Er zijn geen kosten voor het overstappen van de Bijspaarmodule naar NN Prestatie Pensioen. Het is te overwegen om over te stappen, tenzij je voor een hoog risicoprofiel kiest en gewend bent je beleggingen zelf te beheren. Ten opzichte van de Bijspaarmodule is het NN Prestatie Pensioen een verbetering qua transparantheid. Je krijgt toegang tot een werknemersportal op de NN-website, zodat je de opbouw en gemaakte kosten zelf kunt volgen. Bij LifeCycle Beleggen is er ook een betere risicobeheersing, waardoor je naar mate je ouder wordt het kapitaal minder risicovol belegd wordt. Kan bij het vaststellen van de hoogte van de fiscale ruimte rekening worden gehouden met een eventueel tekort aan pensioenopbouw in de periode, dat men onder het BPFA viel? Nee, alleen tekorten in pensioenopbouw bij SPH vanaf 1 april 2011 (start aanvullende vrijwillige pensioenregeling) komen in aanmerking. Wat waren de spaardoelen van de oude vervroegingsregeling van IWACO en kunnen deze middelen worden ingebracht in de aanvullende vrijwillige pensioenregeling? Het spaardoel van de oude IWACO vervroegingsregeling was om eerder dan 65 jaar met pensioen te gaan. De betreffende polissen zijn in 2002 premievrij gemaakt en kunnen niet worden overgedragen naar de aanvullende vrijwillige pensioenregeling. Kan de fiscale ruimte van de aanvullende vrijwillige pensioenregeling worden verhoogd met eventuele pensioengaten die in het verleden bij een deelnemer zijn ontstaan wat betreft zijn/haar pensioenbouw? Nee, het gaat hier uitsluitend om extra pensioenopbouw vanaf 1 april Vanaf dat moment bouwt een deelnemer bij SPH minder ouderdomspensioen op dan fiscaal toegestaan. Hierdoor ontstaat bij SPH deze extra mogelijkheid voor pensioenopbouw.

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer vrije tijd om te genieten en te ontspannen.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen 2 Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Uitleg Flexibele aanvullingsregeling (FAR)

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Uitleg Flexibele aanvullingsregeling (FAR) Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Uitleg Flexibele aanvullingsregeling (FAR) 1 Uitleg Flexibele aanvullingsregeling (FAR) Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Uitleg FAR, versie juni 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen UPO

Veelgestelde vragen UPO Veelgestelde vragen UPO Vragen en antwoorden over het Uniform Pensioenoverzicht maart 2010 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting WELKOM bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welkom! U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS. Dit is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie