Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën"

Transcriptie

1 Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën 1. De functies van De Halve Maen De Halve Maen kan twee functies vervullen: Als zeilend museumschip (het enige zeilende VOC-schip in Nederland), maximale variant. Als niet zeilend, stationair museumschip, minimale variant. 2. Exploitatiemodellen voor de Halve Maen. Er is onderzoek verricht naar de verschillende beheersvormen die denkbaar zijn voor de exploitatie van de Halve Maen. A. De gemeente kan het schip zelf in eigendom nemen en laten exploiteren door het Westfries Museum. B. De gemeente kan het schip in eigendom nemen en in bruikleen geven aan een exploitatiestichting. C. Een derde variant is dat een dergelijke stichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. D. De gemeente neemt het schip voor vijf jaar in bruikleen, het NNM/HM blijft eigenaar. A. Exploitatie Westfries museum, gemeente eigenaar Voordelen: In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon t.a.v. invulling levensvatbare exploitatie en educatieve missie. Behaalt een hoger positief resultaat op de exploitatie dan de Stichting D Halve Maen. De Halve Maen is met Museumkaart te bezoeken als onderdeel WFM. Dit leidt tot meer bezoek. De Halve Maen is onderdeel van het museum en komt daarmee makkelijker voor subsidies van overheden en fondsen in aanmerking. BTW op alle investeringen aftrekbaar, onafhankelijk van ANBI status. Bestaande organisatie zet de schouders onder de exploitatie, continuïteit, aansturing, professionaliteit gewaarborgd. Optimale synergie op het personele vlak (management, educatie, marketing, administratie, aansturing vrijwilligersorganisatie). Veel kennis en ervaring in publiekspresentatie. Samenwerking met andere partijen blijft de basis en sleutel voor succes, maar met duidelijke regisseur. Gemeente kan schip optimaal inzetten voor eigen (promotie)doeleinden. Vergroting inverdiencapaciteit Westfries Museum. Verhoging bezoekersaantal Westfries Museum. Mogelijkheid om ambitie VOC-Museum van Nederland invulling te geven. Nadelen: Risico van exploitatie ligt direct bij Westfries Museum en indirect bij Gemeente Hoorn. B. Exploitatiestichting, gemeente eigenaar Voordelen: Risico van exploitatie ligt minder direct bij Gemeente Hoorn. Echter doordat de gemeente garant dient te staan voor een startkapitaal van de Stichting dragen zij risico voor dit startkapitaal. In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon, mits educatieve functie verankerd is. Iets meer mogelijkheden voor het vinden van potentiële sponsors. Nadelen: Gemeente op afstand financieel beleid stichting (risico faillissement). Behaalt een iets minder hoger positief resultaat op de exploitatie dan het WFM. Bestuur meer op afstand van dagelijkse gang van zaken. Stichting meer afhankelijk van inzet derde partijen. Geen synergie op personeel vlak met WFM. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 1

2 Geen toegang met Museumkaart, want het is geen museum. Geen museum, dus geen aanspraak op fondsen / subsidies museale wereld. C. Rechtstreeks in eigendom van een stichting. Een derde variant is dat een exploitatiestichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. Deze variant viel direct af omdat de Amerikaanse eigenaar dit niet accepteert, omdat er onvoldoende garantie is dat de educatieve missie van het schip door de nieuwe eigenaar wordt voortgezet. 3. Financiën Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alle randvoorwaarden en daaruit voortvloeiende kosten die gemoeid zijn met het accepteren van de donatie en de exploitatie van een schip als de Halve Maen in de twee genoemde varianten, en de functies van stationair en zeilend museumschip. Variant C (rechtstreeks in eigendom van stichting) is hierin niet meegenomen omdat deze niet haalbaar is. Daarbij is een beroep gedaan op de expertise van diverse externe deskundigen. Bij de kosten van het schip moet een onderscheid worden gemaakt in eenmalige kosten die samenhangen met de het aanvaarden, transport, certificering, faciliteiten en presentatie van het schip en jaarlijks terugkerende kosten die samenhangen met de exploitatie. Als één van de grootste risico s is de staat van onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten van het schip ingeschat. Dit is uitvoerig en door verschillende partijen onderzocht. Een ander risico s doet zich voor bij het genereren van voldoende jaarlijkse inkomsten. Verderop in dit raadsvoorstel wordt ingezoomd op de risico s en de beheersmaatregelen die daar tegenover staan. Eenmalige kosten De eenmalige kosten van een stationair museumschip zijn lager dan die van een zeilend museumschip. Dit heeft te maken met de aanpassingen die nodig zijn om het zeilende schip aan de Nederlandse wet - en regelgeving te laten voldoen. De baten van een stationair museumschip zijn echter ook lager. Het is makkelijker om sponsoren aan je te binden wanneer je als tegenprestatie een zeiltocht kunt aanbieden. Daarnaast heb je ook een extra product te bieden, namelijk een vaartocht, hetgeen het schip aantrekkelijk maakt voor een andere doelgroep. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de diepgang van de Halve Maen maakt dat niet alle plaatsen die gelegen zijn aan het IJsselmeer kunnen worden aangedaan. Een kaart met de mogelijke vaarroutes zijn bij dit voorstel bijgevoegd. In onderstaande tabel staan de eenmalige lasten en baten van de maximale variant (zeilend), waarbij de gemeente het schip in eigendom heeft: Tabel 1 EENMALIGE LASTEN EN BATEN Gemeente 1 inspectie transport baggerkosten belastingen taxatie juridisch advies en begeleiding Aanpassingen certificering Optionele aanpassingen brandveiligheid Faciliteiten Bezoekersruimte p.m. 11 Expositie Marketing Ingebruikname Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 2

3 EENMALIGE LASTEN EN BATEN Gemeente 14 Overige Onvoorzien 8-10% Totaal eenmalige lasten EENMALIGE BATEN 16 Fondswerving Garantiebijdrage US -> Hoorn - 17 Sponsoring bedrijven en particulieren Heeren XVII / Heeren XXIII Aandelen uitgifte Onttrekking Reserve WFM - Totaal eenmalige baten EENMALIGE LASTEN EN BATEN Jaarlijkse exploitatie in variant A en B In de jaarlijkse exploitatie zijn de kosten van een stationair museumschip lager dan dat van een zeilend schip. In beide varianten is het exploitatieresultaat positief bij de gemeente. Daarbij is voorzichtigheidshalve ook rekening gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting (wettelijke plicht m.i.v. 2016). Bij volledige een stichting is sprake van een tekort. Het stationaire museumschip laat een hoger positief exploitatieresultaat zien dan het zeilende schip. Wanneer hierbij echter de risico s in ogenschouw worden genomen blijkt dat een kanttekening op zijn plaats is. Het risico in de exploitatie van de Halve Maen, hoewel onderbouwd en conservatief ingeschat, ligt vooral aan de baten kant. Lukt het om voldoende sponsoren en bezoekers binnen te halen? Tabel 2 EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL) A. MINIMUMVARIANT B. MAXIMUMVARIANT gemeente stichting gemeente stichting 20 Personeel Bureaukosten Inspectie Onderhoud Verzekering Vergunningen Promotie Overig Kapitaallasten Rentelasten Onvoorzien 8-10% Totaal structurele lasten STRUCTURELE BATEN 31 Entreegelden Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 3

4 EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL) A. MINIMUMVARIANT B. MAXIMUMVARIANT gemeente stichting gemeente stichting 32 Verhuur Overige inkomsten Fondsen/giften Totaal structurele baten vennootschapsbelasting (m.i.v. 2016) JAARLIJKSE EXPLOITATIE De verschillen tussen gemeente of stichting doen zich met name voor op gebied van personele kosten. Vrijwilligers, educatie, administratie en bureaukosten maken reeds onderdeel uit van de bestaande organisatie van het Westfries Museum, hetgeen voordeliger is ten opzichte van de stichtingsvorm. Bij de minimumvariant vallen de personele kosten en verzekering lager uit, maar maakt het schip ook minder aantrekkelijk voor de zakelijke markt voor evenementen, groepsarrangementen en verhuur. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 4

5 Vergelijking variant A, B en D (bruikleen/samenwerkingsconstructie) Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 5

6 Toelichting/onderbouwing per begrotingspost 1. Inspectie Er zijn technische inspectierapporten gemaakt over de onderhoudsstaat van het schip, zowel van Amerikaanse als van Nederlandse zijde. Het expertise- en taxatiebureau Verweij & Hoebee heeft een uitgebreide inspectie verricht die daarnaast ook is voorzien van een financiële vertaling, gericht op: - Primaire functie als museumschip - Certificeringskosten benodigd voor een zeilwaardig schip, naar Nederlandse eisen - Aanpassing benodigd voor (brand-) veiligheid) - Kosten van jaarlijks groot en klein onderhoud - Bijkomende kosten, zoals transport en dokkosten bij onderhoud Ook is er een offerte opgevraagd bij Register Holland voor begeleiding van dit traject. Mede vanwege de lange doorlooptijd van hun voorstel, is besloten om niet met hen in zee te gaan. 2. Transport Betreft kostenindicatie van een professioneel transport- of bergingsbedrijf. Ter vergelijking worden nog andere offertes opgevraagd bij andere partijen. 3. Baggerkosten Voor het baggeren van de haven om het geschikt te maken voor het ontvangen van de Halve Maan aan de zuidkant van het Oostereiland zijn berekeningen gemaakt. De diepgang van de Halve Maen is 2,70 meter. De nautische (gegarandeerde) diepte aan de zuidkant van het Oostereiland is NAP- 2,90 m. Bij baggerwerkzaamheden wordt normaliter gebaggerd tot op een diepte van NAP-3,10 m. Ter plaatse is over een lengte van 75m en breedte van 50m. een gemiddelde diepte berekend van 2,30m. Bij een minimaal vereiste diepte van NAP -2,90 dient er 3750 x 0,6m = 2250m3 gebaggerd te worden. Bij een tarief van 30,- per m3 komt dat op een totaal van Belastingen Betreft invoer- en inklaringskosten. Uit extern ingewonnen advies is gebleken dat er 90% zekerheid bestaat dat er geen invoerrechten betaald hoeven te worden, indien invoer als plezierjacht. 5. Taxatie Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen zal de waarde van de Halve Maen voor het bepalen van de hoogte van mogelijke invoerrechten moeten worden getaxeerd. Ook voor het vasttellen van de verzekerde waarde is deze taxatie van belang. Het opgenomen bedrag is op basis van een ontvangen offerte van Selles en Van Dijk. 6. Juridisch advies en begeleiding Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen, dienen er goede afspraken te worden gemaakt omtrent de overdracht en periode waarin het schip al eigendom is van de gemeente Hoorn, maar nog in Amerika ligt. Het is aan te bevelen dit traject door een maritiem jurist te laten begeleiden. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 6

7 Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is bij ADK Advocaten offerte opgevraagd. In het kader van variant D is het vooralsnog niet nodig om juridisch advies en begeleiding in te huren. We verwachten dit met onze eigen juristen op te kunnen pakken. 7. Aanpassingen certificering Hieronder een overzicht van de kosten die verband houden met de certificering (onder 7 uit de tabel Financiele scenario s de Halve Maen). Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 7

8 8. Optionele aanpassingen brandveiligheid De gemeente heeft de firma Verweij Hoebee aanvullend op de door hen uitgevoerde inspectie van het schip gevraagd een rapport te maken, waarin de maatregelen worden beschreven en doorgerekend die betrekking hebben op aanpassing van de Halve Maen om het schip te kunnen laten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. In dit rapport is een hoofdstuk geadviseerde maar niet wettelijk voorgeschreven aanpassingen opgenomen. Het gaat daarbij om het aanbrengen van brandwerend materiaal en ventilatiekokers in de machinekamer. Daarnaast de optie tot het plaatsen van een bilgealarm. Een dergelijk alarm waarschuwt als er water in het schip stroomt door lekkage. In de maximumvariant is gerekend met het totale bedrag van Bij de minimumvariant en de bruikleenvariant is het bedrag geraamd op , omdat het geen verplichte aanpassingen zijn en er dus keuzes zijn te maken. In de bruikleenvariant D is het aan de eigenaar van het schip, Het New Netherlands Museum, om die keuzes te maken. 9. Faciliteiten Het gaat hier om aanpassing van de huidige werksteiger t.b.v. publiekstoegang. 10. Bezoekersruimte Voor een bezoekersruimte/winkel/kantoor is vooralsnog p.m. aangehouden. 11. Expositie Om de bezoeker aan het schip het rijke verhaal over de Halve Maen te kunnen vertellen en de historische context waarin het schip functioneerde wordt een expositie gemaakt. Die dient als inleiding op een bezoek aan het schip. Daarmee kan tevens wachttijd voor een bezoek aan het schip worden overbrugd. 12. Marketing Het opgenomen marketingbudget is bedoeld voor het opzetten en hosten van een goede website over De Halve Maen in Hoorn en voor de productie van promotiemateriaal en bezoekersgidsen. 13. Ingebruikname Betreft stelpost voor feestelijke ingebruikname, aansluiting bij 400 jaar Kaap Hoorn. 14. Overige Betreft kleine bijkomende organisatiekosten Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 8

9 15. Onvoorzien 8-10% Over het totaal aan bovengenoemde posten wordt 8 tot 10% aangehouden voor onvoorziene omstandigheden en daarmee gepaard gaande kosten. 16. Fondswerving Referentieprojecten Westfries Museum, bijdragen diverse fondsen : Tentoonstelling Smakelijk Eten ; ,- Herinrichting Westfries Museum fase 1 ; ,- Herinrichting Westfries Museum fase 2 ; ,- Tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit ; ,- 17. Sponsoring bedrijven en particulieren Voor de eenmalige baten wordt euro aan fondsen en subsidies verwacht. Dit lijkt een aanzienlijk bedrag, maar de ervaring leert dat dit een reëel bedrag is. Alle samenwerkende partners (Stichting Varend Erfgoed, Westfries Museum, Hoorn Events, Van der Valk) hebben ruime ervaring met het werven van fondsen en binnenhalen van subsidies. Crowdfunding Referentieprojecten Westfries Museum Maria van Hoorn ; ,- De Gouden Eeuw VR ; ,- Sponsoring Referentieprojecten Westfries Museum ; Tentoonstelling Smakelijk Eten ; ,- Het oudste aandeel : ,- De Gouden Eeuw in 3D ; ,- Rembrandt in zwart-wit : ,- 18. Kamer Hoorn en Kamer Nieuw-Amsterdam. Van de VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam kunnen per kamer 16 partijen lid worden, die ieder 5.000,- bijdragen ter dekking van de eenmalige kosten. Uiteraard krijgen zij hier iets voor terug. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Het is dan niet ondenkbaar dat de sponsoren jaarlijks een keer met de Halve Maen mee mogen varen. 19. Aandelen uitgifte Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een aandeeltje Halve Maen kunnen kopen. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 9

10 Structurele exploitatie Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 10

11 Verwacht wordt dat de Halve Maen succesvol geëxploiteerd kan worden zonder een gemeentelijke bijdrage. Een aantal belangrijke factoren in de exploitatiebegroting: Er wordt uitgegaan van naar schatting bezoekers per openingsjaar. Daarnaast groepsbezoeken en 2000 bezoeken door scholen. Dat wil zeggen 83 bezoekers per dag. Een reële entreeprijs van 8,50 euro, met afdracht van 1.50 per ticket aan Stichting Varend Erfgoed. Opbrengst door groepsbezoeken, naar schatting (zowel via riviercruiseschepen als via busmaatschappijen en evenementenbureaus). Dat wil zeggen 41 bezoekers per dag. Beperkte verhuur aan overige groepen. Inkomsten door verkoop van merchandising. Extra inkomsten door structurele sponsoring (Heeren XVII / Heeren XXIII). Onderbouwing per begrotingspost: 20. Personeel De belangrijkste persoon in de organisatie rond de Halve Maen is de locatiemanager. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken op en rond het schip. De locatiemanager stuurt de vrijwilligers die de bezoekers opvangen dan wel rondleiden aan en speelt ook een belangrijke rol in de organisatie van groepsontvangsten en publieksactiviteiten. Voor de marketing en de administratie worden diensten ingehuurd bij variant B en C. In het geval een stichting het schip exploiteert moet er rekening gehouden worden met extra uitgaven voor iemand die de educatie verzorgt, aangezien er niet zonder vergoeding teruggevallen kan worden op het Westfries Museum. Wanneer het schip zeilt zal er een schipper en bemanning moeten worden ingehuurd. De organisatie kan terugvallen op een reservoir aan ervaren bootsmannen in Nederland die kortere of langere tijd op de Halve Maen in Amerika hebben gevaren. Ook zal in deze worden samengewerkt met de Zeilvaartschool in Enkhuizen. Uitgangspunt bij het zeilen is, dat de kosten dienen te worden gedekt door de inkomsten uit verhuur van het schip) 21. Bureaukosten Bureaukosten (telefoon, werkplek) zijn er enkel indien niet voor de gemeente (Westfries Museum) wordt gekozen. Er kan in dat geval gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het museum. 22. Inspectie Eens per 3 jaar zal het schip moeten worden geïnspecteerd. Dit houdt in dat het schip uit het water moet. Voor de dokkosten en de kosten van de uit te voeren inspectie wordt jaarlijks een bedrag opgenomen. 23. Onderhoud De technische staat van het schip is uitgebreid geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties is door Verweij Hoebee een gedetailleerde inschatting gemaakt van het jaarlijks klein onderhoud en het groot onderhoud dat eens per drie jaar plaats dient te vinden. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 11

12 24. Verzekering Het is mogelijk om het schip te verzekeren via de gemeentelijke verzekering. Voor het schip wordt een aparte polis afgesloten. Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Deze verzekering is alleen voor schade aan derden. De bemanning is meeverzekerd. Er wordt nog gekeken in hoeverre passagiers ook meeverzekerd kunnen worden (nu niet meegenomen in de premie; zal in de marge zijn). De premie bedraagt in de minimumvariant euro. Naast een aansprakelijkheidsverzekering kan er voor worden gekozen om het schip casco te verzekeren. Deze verzekering is niet verplicht, maar dekt wel kosten zoals berging en opruiming. Bij een verzekerde waarde van 1 miljoen euro bedraagt de premie totale premie in de maximale variant euro. Het opgenomen bedrag voor verzekering is gebaseerd op offertes van diverse verzekeraars, waarbij het schip niet alleen WA maar ook voor schade aan andere schepen en passagiers is verzekerd. 25. Vergunningen Kosten van lokale vergunningen en belastingen. 26. Promotie Kosten van in te zetten middelen ter promotie van het schip, zoals advertenties, drukwerk etc. 27. Overig Kosten van publieksactiviteiten, representatie en educatieve programma s. 28. Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op de rente en afschrijving van een aan te leggen werksteiger van 25 meter, met een indicatieve investering van en afschrijvingstermijn van 40 jaar. Binnen de gemeente is sprake van totaalfinanciering tegen omslagrente. Indien de Stichting dan zal de stichting hiervoor een lening moeten aantrekken. 29. Rentelasten Betreft rekening courantrente voor stichting over startkapitaal. 30. Onvoorzien 8-10% Buffer voor tegenvallende kosten of voor eenmalige extra investering in promotie of anderzins. 31. Entreegelden De entreeprijs geeft toegang tot de Halve Maen en het Centrum voor Varend Erfgoed. Er is voor de prognose van de baten uit entree uitgegaan van een entreeprijs van 8,50 voor volwassen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde entreeprijs van 6,-, vanwege inkoop door derden, groepstarief, kindertarief, eventueel entree met Museumkaart Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 12

13 Referentie ; Entree Westfries Museum ; 6,50 Entree Museum Twintigste Eeuw ; 8,- Enkele reis Museum Stoomtram ; 12,50 Dagkaart ; 21,- Entree Bataviawerf in Lelystad ; 11, Inschatting bezoekersaantal A. Individueel bezoek Bezoekerspotentieel Hoorn trok als stad in bezoekers die in totaal bezoeken aan de stad aflegden.naast winkelen, was een bezoek aan musea, evenementen en stadswandelingen de belangrijkste reden voor een bezoek aan de stad (Bron ; onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan steden in 2012.) bezoekers is 4.17% van het totaal aantal bezoekers aan de stad. Jaarlijks liggen er passanten met hun particuliere schip in de Hoornse havens Prognose individueel bezoek in periode maart t/m oktober = 62 bezoekers per dag Referentie: Totaal bezoek Westfries Museum in zelfde periode : Totaal bezoek Museum Twintigste Eeuw in zelfde periode : Totaal bezoek Museum Stoomtram in zelfde periode : Bezoek Bataviawerf op jaarbasis (2012) : 12 x 8 = (in werkelijkheid ligt bezoekcijfer hoger, seizoensfactor niet verwerkt) B. Groepsbezoek Bezoekerspotentieel In 2015 worden passanten verwacht die Hoorn per riviercruiseschip aan doen. Met name in het voorjaar (maart-mei) gaat het hierbij om veel gasten uit Noord-Amerika, die komen voor de bollen. Er zijn diverse marktpartijen in Hoorn met contacten met deze riviercruise rederijen. Voor de bestedingen in de stad en om overlast van bussen te voorkomen is het van belang deze toeristen zoveel mogelijk in de stad te houden. Prognose groepsbezoek in periode maart t/m oktober = 41 bezoekers per dag gasten via riviercruiseschepen (12% totaal aantal passanten) Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 13

14 2.500 gasten via touringcar operators gasten via zakelijke markt Referentie:: De genoemde aantallen zijn naar beneden bijgestelde inschattingen door marktpartijen Events Holland en Van der Valk Hotel. Deze aantallen staan nog los van de groepen die via Hotel Van der Valk naar het schip toe kunnen komen. Ook voor Hotel Van der Valk, die het hotel deels heeft ingericht met verwijzingen naar de maritieme geschiedenis van de Gouden Eeuw, is de Halve Maen een ideale samenwerkingspartij. C. Schoolgroepen Prognose schoolbezoek leerlingen per jaar : 30 = 66 schoolgroepen in 8 maanden= 8 per maand Referentie; Het Westfries Museum trekt jaarlijks leerlingen 32. Verhuur Gezien de beperkte capaciteit van de Halve Maen is het schip alleen niet geschikt voor de ontvangsten en diners. Dit zal in combinatie met faciliteiten op de wal moeten. De ingeschatte inkomsten uit verhuur zijn begroot op Overige inkomsten Het schip leent zich uitstekend als decor voor films en commercials. In Amerika is het schip in verscheidene producties te zien. Dit is een potentieel aanzienlijke bron van inkomsten, die echter lastig in te schatten valt. Datzelfde geldt voor inkomsten uit deelname van het schip aan nautische evenementen zoals de diverse Sail-evenementen. 34. Fondsen/giften Zowel voor de eenmalige baten als voor de structurele baten is fondsenwerving van groot belang. De VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam hebben ieder minimaal 5 bewindhebbers. Dit zijn de hoofdsponsors die vijf jaar jaarlijks 5.000,- bijdragen. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Maar naamsvermelding en blijvend aandenken en meevaren op de Halve Maen behoort zeker tot de tegenprestatie. Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een aandeeltje Halve Maen kunnen kopen. In de structurele baten is rekening gehouden met een kleiner, maar wel een structureel bedrag. Dat kan in vele vormen: crowdfunding, subsidies, fondsenwerving, Heeren XVII. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 14

Onderwerp: Aanvaarding bruikleen VOC-schip de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar.

Onderwerp: Aanvaarding bruikleen VOC-schip de Halve Maen door het Westfries Museum voor een periode van vijf jaar. -W- ~r OEMEENTE Hoorn 1 van 10 Zaaknummer Portefeuillehouder Programmabegroting Steller Afdeling : 1100945 : Wethouders B.A. Tap en A.J. de Jong : 3. Economische Zaken en 5. Cultuur en Recreatie : L. Bas

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen

Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen Bijlage 1 Achtergrond informatie over de Halve Maen 1 Het schip de Halve Maen Het jacht de Halve Maen werd rond 1606 gebouwd. Het functioneerde enkele jaren in de handel tussen de Oostzee en de Middellandse

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting 24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW)

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW) BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode 2016-2019 01.06.2016 (incl. BTW) KOSTEN Bijdrage Brabant C 2016* 2017 2018 2019 Organisatiekosten Personeelskosten * Vergoeding medewerkers 115.700

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook?

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook? De Harderwijker zet HARDERWIJK op de kaart Ter ere van Henry Hudson 400 jaar Harderwijk - New York Sponsert u ook? Met oud Hollandse schepen naar Amerika Voor deze happening wordt er één vloot samen gesteld

Nadere informatie

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding

Conceptplan Dokkumer Skûtsje. Inleiding Conceptplan Dokkumer Skûtsje Inleiding De mogelijkheid bestaat een skûtsje genaamde Noarderling aan te schaffen wat in 1907 in Dokkum op de scheepswerf Barkmijer aan de Helling is gebouwd. Het skûtsje,

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten Gelderland Postbus GX ARNHEM. Barneveld, 20 oktober Onze ref. u

Aan de leden van de Provinciale Staten Gelderland Postbus GX ARNHEM. Barneveld, 20 oktober Onze ref. u Ing. 20 oktober 2017 PS2017-665 2017-014568 PS 13 december 2017 Aan de leden van de Provinciale Staten Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Onze ref. u-17.042 Barneveld, 20 oktober 2017 Betreft: Financiële

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

En ik heb ondertussen twee documenten ontdekt die de gemeente Nijmegen niet eens aan het bestuur ter inzage heeft gegeven...

En ik heb ondertussen twee documenten ontdekt die de gemeente Nijmegen niet eens aan het bestuur ter inzage heeft gegeven... Ing. 2 oktober 2013 PS2013-87 2013-0159 PS11/12 Van: jac.splinter Verzonden: maandag 28 oktober 2013 17:22 Aan: omroep@omroepgelderland.nl Onderwerp: Oorlogsmuseum speelt vals spel. Bijlagen: Memo exploitatiekosten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Elburg Hattem Heerde Oldebroek

Elburg Hattem Heerde Oldebroek Voorstel voor: Bestuurscommissie Agendapunt: 6 Datum: 03-09-13 Onderwerp: Overname gemeentelijk materieel en uitrusting Domein: Auteur: G. van der Heide Bijlagen: - - Vooroverleg: Vz. Bcie : ja / nee Coord

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling Gemeente Haarlem College van Burgemeester en Wethouders Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project.

Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 21 februari 1997. Onderwerp: Investeringsbesluit Ecomare te Texel Bijlagen: Ontwerp-besluit, begroting + dekkingsplan project. 1. Algemeen Bij

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota 3 Project: Verkadepaviljoen Zaans Museum Totale projectkosten: 3.575.000,- Provinciale

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel illlllliilllllullliiii G15.0350 portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

1. Opdracht De door de AK op 14 december geformuleerde opdracht treft u als bijlage 1 bij dit rapport aan. De opdracht is als volgt samen te vatten.

1. Opdracht De door de AK op 14 december geformuleerde opdracht treft u als bijlage 1 bij dit rapport aan. De opdracht is als volgt samen te vatten. Aan de Algemene kerkenraad van De Hervormde Gemeente Kampen Van de werkgroep onderzoek Bovenkerk / Broederkerk Kampen, 9 mei 2016 Geachte Algemene Kerkenraad, In januari 2016 heeft u de werkgroep opdracht

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

Begroting (regulier + transitie) 2014

Begroting (regulier + transitie) 2014 Begroting (regulier + transitie) 2014 REGULIER Begroting 2014 KOSTEN Kapitaallasten grootboekrekening 4601 Afschrijving verbouwing 8.342,44 4602 Afschrijving inventaris 2.253,28 4603 Afschrijving computers

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015 -------------- Entree en spaarvarken 3.000 3.500 3.500

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0141 Rv. nr.: 11.0141 B en W-besluit d.d.: 20-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1339 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Aankoop schilderij Aanleiding: Leiden is de geboortestad

Nadere informatie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2015 Jaar 2014 Entree en spaarvarken 3.500 4.000 3.400 3.322 Jaarkaarten 1.000 1.250 889

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar 2013 2014 2013 Verschil 2014 t.o.v. 2013 Baten Contributies 44.550 40.050 4.500 Giften 150 200-50 Rente 230

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Vergaderdatum Made, 22 januari 2003 Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Onderwerp Toelichting 1. Honoreren kredietaanvraag personeel / materieel voertuig; 2. Honoreren kredietaanvraag

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016 Ontdek ons zoute DNA Zonder de scheepvaart geen Nederland basisonderwijs 2015/2016 Welkom in het scheepvaartmuseum amsterdam Ontdek Het leven aan boord van verschillende schepen, doe mee aan het havenspel

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning 1002 Collegevergader~ng L 3 ~ ~ < x? ~ Inlichtingen E. Feij 023-5676743) 1 1 z Registratienummer L& C> d//y Samenvatting Crash

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0085 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0085 B&W-besluit d.d.: 09-09-2008 B&W-besluit nr.: 08.0849 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie Onderwerp: Aanvullen garantstelling

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

STICHTING ZEESLAG. Sponsorplan

STICHTING ZEESLAG. Sponsorplan STICHTING ZEESLAG Sponsorplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van de Stichting Zeeslag. In dit plan wordt inzicht gegeven in de activiteiten van de Stichting Zeeslag en de financiering van deze

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december 2011 Nummer: Sector: Ruimte en Economie Veendam, 15 november 2011 Onderwerp: VVV Veendam Voorstel 1. Stemmen in met de realisatie van een VVV agentschap in het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

7.0 Financieel plan 22

7.0 Financieel plan 22 7.0 Financieel plan 22 7.1 Investering Het labyrint werkt met een investering en exploitatie begroting. Na de initiële investering moet het project zichzelf kunnen bedruipen tijdens haar exploitatie voor

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken Beleidsplan En Beloningsbeleid Stichting Droogdok Jan Blanken 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In deze notitie wordt het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken ten behoeve van de zogenaamde

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland Stichting Exploitatie Groene Wens Boot te Ossenzijl JAARVERSLAG 2013. Algemeen De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept)

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Algemene Ledenvergadering 4 maart 2017 Baten Lasten Contributies - Contributie COC Nederland -3.100 Donatie COC Nederland 10.284 Afdracht lokale lidverenigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/365

Raadsvoorstel 2004/365 Raadsvoorstel 2004/365 Onderwerp Huisvesting Burgerzaken en Rayonbeheer (rayon 5 en 6) te Nieuw-Vennep Portefeuillehouder Raadsvergadering mr. A.Ph. Hertog / Ing. E. Diekmann Datum 12 oktober 2004/27417

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie