Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën"

Transcriptie

1 Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën 1. De functies van De Halve Maen De Halve Maen kan twee functies vervullen: Als zeilend museumschip (het enige zeilende VOC-schip in Nederland), maximale variant. Als niet zeilend, stationair museumschip, minimale variant. 2. Exploitatiemodellen voor de Halve Maen. Er is onderzoek verricht naar de verschillende beheersvormen die denkbaar zijn voor de exploitatie van de Halve Maen. A. De gemeente kan het schip zelf in eigendom nemen en laten exploiteren door het Westfries Museum. B. De gemeente kan het schip in eigendom nemen en in bruikleen geven aan een exploitatiestichting. C. Een derde variant is dat een dergelijke stichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. D. De gemeente neemt het schip voor vijf jaar in bruikleen, het NNM/HM blijft eigenaar. A. Exploitatie Westfries museum, gemeente eigenaar Voordelen: In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon t.a.v. invulling levensvatbare exploitatie en educatieve missie. Behaalt een hoger positief resultaat op de exploitatie dan de Stichting D Halve Maen. De Halve Maen is met Museumkaart te bezoeken als onderdeel WFM. Dit leidt tot meer bezoek. De Halve Maen is onderdeel van het museum en komt daarmee makkelijker voor subsidies van overheden en fondsen in aanmerking. BTW op alle investeringen aftrekbaar, onafhankelijk van ANBI status. Bestaande organisatie zet de schouders onder de exploitatie, continuïteit, aansturing, professionaliteit gewaarborgd. Optimale synergie op het personele vlak (management, educatie, marketing, administratie, aansturing vrijwilligersorganisatie). Veel kennis en ervaring in publiekspresentatie. Samenwerking met andere partijen blijft de basis en sleutel voor succes, maar met duidelijke regisseur. Gemeente kan schip optimaal inzetten voor eigen (promotie)doeleinden. Vergroting inverdiencapaciteit Westfries Museum. Verhoging bezoekersaantal Westfries Museum. Mogelijkheid om ambitie VOC-Museum van Nederland invulling te geven. Nadelen: Risico van exploitatie ligt direct bij Westfries Museum en indirect bij Gemeente Hoorn. B. Exploitatiestichting, gemeente eigenaar Voordelen: Risico van exploitatie ligt minder direct bij Gemeente Hoorn. Echter doordat de gemeente garant dient te staan voor een startkapitaal van de Stichting dragen zij risico voor dit startkapitaal. In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon, mits educatieve functie verankerd is. Iets meer mogelijkheden voor het vinden van potentiële sponsors. Nadelen: Gemeente op afstand financieel beleid stichting (risico faillissement). Behaalt een iets minder hoger positief resultaat op de exploitatie dan het WFM. Bestuur meer op afstand van dagelijkse gang van zaken. Stichting meer afhankelijk van inzet derde partijen. Geen synergie op personeel vlak met WFM. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 1

2 Geen toegang met Museumkaart, want het is geen museum. Geen museum, dus geen aanspraak op fondsen / subsidies museale wereld. C. Rechtstreeks in eigendom van een stichting. Een derde variant is dat een exploitatiestichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. Deze variant viel direct af omdat de Amerikaanse eigenaar dit niet accepteert, omdat er onvoldoende garantie is dat de educatieve missie van het schip door de nieuwe eigenaar wordt voortgezet. 3. Financiën Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alle randvoorwaarden en daaruit voortvloeiende kosten die gemoeid zijn met het accepteren van de donatie en de exploitatie van een schip als de Halve Maen in de twee genoemde varianten, en de functies van stationair en zeilend museumschip. Variant C (rechtstreeks in eigendom van stichting) is hierin niet meegenomen omdat deze niet haalbaar is. Daarbij is een beroep gedaan op de expertise van diverse externe deskundigen. Bij de kosten van het schip moet een onderscheid worden gemaakt in eenmalige kosten die samenhangen met de het aanvaarden, transport, certificering, faciliteiten en presentatie van het schip en jaarlijks terugkerende kosten die samenhangen met de exploitatie. Als één van de grootste risico s is de staat van onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten van het schip ingeschat. Dit is uitvoerig en door verschillende partijen onderzocht. Een ander risico s doet zich voor bij het genereren van voldoende jaarlijkse inkomsten. Verderop in dit raadsvoorstel wordt ingezoomd op de risico s en de beheersmaatregelen die daar tegenover staan. Eenmalige kosten De eenmalige kosten van een stationair museumschip zijn lager dan die van een zeilend museumschip. Dit heeft te maken met de aanpassingen die nodig zijn om het zeilende schip aan de Nederlandse wet - en regelgeving te laten voldoen. De baten van een stationair museumschip zijn echter ook lager. Het is makkelijker om sponsoren aan je te binden wanneer je als tegenprestatie een zeiltocht kunt aanbieden. Daarnaast heb je ook een extra product te bieden, namelijk een vaartocht, hetgeen het schip aantrekkelijk maakt voor een andere doelgroep. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de diepgang van de Halve Maen maakt dat niet alle plaatsen die gelegen zijn aan het IJsselmeer kunnen worden aangedaan. Een kaart met de mogelijke vaarroutes zijn bij dit voorstel bijgevoegd. In onderstaande tabel staan de eenmalige lasten en baten van de maximale variant (zeilend), waarbij de gemeente het schip in eigendom heeft: Tabel 1 EENMALIGE LASTEN EN BATEN Gemeente 1 inspectie transport baggerkosten belastingen taxatie juridisch advies en begeleiding Aanpassingen certificering Optionele aanpassingen brandveiligheid Faciliteiten Bezoekersruimte p.m. 11 Expositie Marketing Ingebruikname Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 2

3 EENMALIGE LASTEN EN BATEN Gemeente 14 Overige Onvoorzien 8-10% Totaal eenmalige lasten EENMALIGE BATEN 16 Fondswerving Garantiebijdrage US -> Hoorn - 17 Sponsoring bedrijven en particulieren Heeren XVII / Heeren XXIII Aandelen uitgifte Onttrekking Reserve WFM - Totaal eenmalige baten EENMALIGE LASTEN EN BATEN Jaarlijkse exploitatie in variant A en B In de jaarlijkse exploitatie zijn de kosten van een stationair museumschip lager dan dat van een zeilend schip. In beide varianten is het exploitatieresultaat positief bij de gemeente. Daarbij is voorzichtigheidshalve ook rekening gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting (wettelijke plicht m.i.v. 2016). Bij volledige een stichting is sprake van een tekort. Het stationaire museumschip laat een hoger positief exploitatieresultaat zien dan het zeilende schip. Wanneer hierbij echter de risico s in ogenschouw worden genomen blijkt dat een kanttekening op zijn plaats is. Het risico in de exploitatie van de Halve Maen, hoewel onderbouwd en conservatief ingeschat, ligt vooral aan de baten kant. Lukt het om voldoende sponsoren en bezoekers binnen te halen? Tabel 2 EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL) A. MINIMUMVARIANT B. MAXIMUMVARIANT gemeente stichting gemeente stichting 20 Personeel Bureaukosten Inspectie Onderhoud Verzekering Vergunningen Promotie Overig Kapitaallasten Rentelasten Onvoorzien 8-10% Totaal structurele lasten STRUCTURELE BATEN 31 Entreegelden Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 3

4 EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL) A. MINIMUMVARIANT B. MAXIMUMVARIANT gemeente stichting gemeente stichting 32 Verhuur Overige inkomsten Fondsen/giften Totaal structurele baten vennootschapsbelasting (m.i.v. 2016) JAARLIJKSE EXPLOITATIE De verschillen tussen gemeente of stichting doen zich met name voor op gebied van personele kosten. Vrijwilligers, educatie, administratie en bureaukosten maken reeds onderdeel uit van de bestaande organisatie van het Westfries Museum, hetgeen voordeliger is ten opzichte van de stichtingsvorm. Bij de minimumvariant vallen de personele kosten en verzekering lager uit, maar maakt het schip ook minder aantrekkelijk voor de zakelijke markt voor evenementen, groepsarrangementen en verhuur. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 4

5 Vergelijking variant A, B en D (bruikleen/samenwerkingsconstructie) Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 5

6 Toelichting/onderbouwing per begrotingspost 1. Inspectie Er zijn technische inspectierapporten gemaakt over de onderhoudsstaat van het schip, zowel van Amerikaanse als van Nederlandse zijde. Het expertise- en taxatiebureau Verweij & Hoebee heeft een uitgebreide inspectie verricht die daarnaast ook is voorzien van een financiële vertaling, gericht op: - Primaire functie als museumschip - Certificeringskosten benodigd voor een zeilwaardig schip, naar Nederlandse eisen - Aanpassing benodigd voor (brand-) veiligheid) - Kosten van jaarlijks groot en klein onderhoud - Bijkomende kosten, zoals transport en dokkosten bij onderhoud Ook is er een offerte opgevraagd bij Register Holland voor begeleiding van dit traject. Mede vanwege de lange doorlooptijd van hun voorstel, is besloten om niet met hen in zee te gaan. 2. Transport Betreft kostenindicatie van een professioneel transport- of bergingsbedrijf. Ter vergelijking worden nog andere offertes opgevraagd bij andere partijen. 3. Baggerkosten Voor het baggeren van de haven om het geschikt te maken voor het ontvangen van de Halve Maan aan de zuidkant van het Oostereiland zijn berekeningen gemaakt. De diepgang van de Halve Maen is 2,70 meter. De nautische (gegarandeerde) diepte aan de zuidkant van het Oostereiland is NAP- 2,90 m. Bij baggerwerkzaamheden wordt normaliter gebaggerd tot op een diepte van NAP-3,10 m. Ter plaatse is over een lengte van 75m en breedte van 50m. een gemiddelde diepte berekend van 2,30m. Bij een minimaal vereiste diepte van NAP -2,90 dient er 3750 x 0,6m = 2250m3 gebaggerd te worden. Bij een tarief van 30,- per m3 komt dat op een totaal van Belastingen Betreft invoer- en inklaringskosten. Uit extern ingewonnen advies is gebleken dat er 90% zekerheid bestaat dat er geen invoerrechten betaald hoeven te worden, indien invoer als plezierjacht. 5. Taxatie Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen zal de waarde van de Halve Maen voor het bepalen van de hoogte van mogelijke invoerrechten moeten worden getaxeerd. Ook voor het vasttellen van de verzekerde waarde is deze taxatie van belang. Het opgenomen bedrag is op basis van een ontvangen offerte van Selles en Van Dijk. 6. Juridisch advies en begeleiding Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen, dienen er goede afspraken te worden gemaakt omtrent de overdracht en periode waarin het schip al eigendom is van de gemeente Hoorn, maar nog in Amerika ligt. Het is aan te bevelen dit traject door een maritiem jurist te laten begeleiden. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 6

7 Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is bij ADK Advocaten offerte opgevraagd. In het kader van variant D is het vooralsnog niet nodig om juridisch advies en begeleiding in te huren. We verwachten dit met onze eigen juristen op te kunnen pakken. 7. Aanpassingen certificering Hieronder een overzicht van de kosten die verband houden met de certificering (onder 7 uit de tabel Financiele scenario s de Halve Maen). Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 7

8 8. Optionele aanpassingen brandveiligheid De gemeente heeft de firma Verweij Hoebee aanvullend op de door hen uitgevoerde inspectie van het schip gevraagd een rapport te maken, waarin de maatregelen worden beschreven en doorgerekend die betrekking hebben op aanpassing van de Halve Maen om het schip te kunnen laten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. In dit rapport is een hoofdstuk geadviseerde maar niet wettelijk voorgeschreven aanpassingen opgenomen. Het gaat daarbij om het aanbrengen van brandwerend materiaal en ventilatiekokers in de machinekamer. Daarnaast de optie tot het plaatsen van een bilgealarm. Een dergelijk alarm waarschuwt als er water in het schip stroomt door lekkage. In de maximumvariant is gerekend met het totale bedrag van Bij de minimumvariant en de bruikleenvariant is het bedrag geraamd op , omdat het geen verplichte aanpassingen zijn en er dus keuzes zijn te maken. In de bruikleenvariant D is het aan de eigenaar van het schip, Het New Netherlands Museum, om die keuzes te maken. 9. Faciliteiten Het gaat hier om aanpassing van de huidige werksteiger t.b.v. publiekstoegang. 10. Bezoekersruimte Voor een bezoekersruimte/winkel/kantoor is vooralsnog p.m. aangehouden. 11. Expositie Om de bezoeker aan het schip het rijke verhaal over de Halve Maen te kunnen vertellen en de historische context waarin het schip functioneerde wordt een expositie gemaakt. Die dient als inleiding op een bezoek aan het schip. Daarmee kan tevens wachttijd voor een bezoek aan het schip worden overbrugd. 12. Marketing Het opgenomen marketingbudget is bedoeld voor het opzetten en hosten van een goede website over De Halve Maen in Hoorn en voor de productie van promotiemateriaal en bezoekersgidsen. 13. Ingebruikname Betreft stelpost voor feestelijke ingebruikname, aansluiting bij 400 jaar Kaap Hoorn. 14. Overige Betreft kleine bijkomende organisatiekosten Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 8

9 15. Onvoorzien 8-10% Over het totaal aan bovengenoemde posten wordt 8 tot 10% aangehouden voor onvoorziene omstandigheden en daarmee gepaard gaande kosten. 16. Fondswerving Referentieprojecten Westfries Museum, bijdragen diverse fondsen : Tentoonstelling Smakelijk Eten ; ,- Herinrichting Westfries Museum fase 1 ; ,- Herinrichting Westfries Museum fase 2 ; ,- Tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit ; ,- 17. Sponsoring bedrijven en particulieren Voor de eenmalige baten wordt euro aan fondsen en subsidies verwacht. Dit lijkt een aanzienlijk bedrag, maar de ervaring leert dat dit een reëel bedrag is. Alle samenwerkende partners (Stichting Varend Erfgoed, Westfries Museum, Hoorn Events, Van der Valk) hebben ruime ervaring met het werven van fondsen en binnenhalen van subsidies. Crowdfunding Referentieprojecten Westfries Museum Maria van Hoorn ; ,- De Gouden Eeuw VR ; ,- Sponsoring Referentieprojecten Westfries Museum ; Tentoonstelling Smakelijk Eten ; ,- Het oudste aandeel : ,- De Gouden Eeuw in 3D ; ,- Rembrandt in zwart-wit : ,- 18. Kamer Hoorn en Kamer Nieuw-Amsterdam. Van de VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam kunnen per kamer 16 partijen lid worden, die ieder 5.000,- bijdragen ter dekking van de eenmalige kosten. Uiteraard krijgen zij hier iets voor terug. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Het is dan niet ondenkbaar dat de sponsoren jaarlijks een keer met de Halve Maen mee mogen varen. 19. Aandelen uitgifte Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een aandeeltje Halve Maen kunnen kopen. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 9

10 Structurele exploitatie Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 10

11 Verwacht wordt dat de Halve Maen succesvol geëxploiteerd kan worden zonder een gemeentelijke bijdrage. Een aantal belangrijke factoren in de exploitatiebegroting: Er wordt uitgegaan van naar schatting bezoekers per openingsjaar. Daarnaast groepsbezoeken en 2000 bezoeken door scholen. Dat wil zeggen 83 bezoekers per dag. Een reële entreeprijs van 8,50 euro, met afdracht van 1.50 per ticket aan Stichting Varend Erfgoed. Opbrengst door groepsbezoeken, naar schatting (zowel via riviercruiseschepen als via busmaatschappijen en evenementenbureaus). Dat wil zeggen 41 bezoekers per dag. Beperkte verhuur aan overige groepen. Inkomsten door verkoop van merchandising. Extra inkomsten door structurele sponsoring (Heeren XVII / Heeren XXIII). Onderbouwing per begrotingspost: 20. Personeel De belangrijkste persoon in de organisatie rond de Halve Maen is de locatiemanager. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken op en rond het schip. De locatiemanager stuurt de vrijwilligers die de bezoekers opvangen dan wel rondleiden aan en speelt ook een belangrijke rol in de organisatie van groepsontvangsten en publieksactiviteiten. Voor de marketing en de administratie worden diensten ingehuurd bij variant B en C. In het geval een stichting het schip exploiteert moet er rekening gehouden worden met extra uitgaven voor iemand die de educatie verzorgt, aangezien er niet zonder vergoeding teruggevallen kan worden op het Westfries Museum. Wanneer het schip zeilt zal er een schipper en bemanning moeten worden ingehuurd. De organisatie kan terugvallen op een reservoir aan ervaren bootsmannen in Nederland die kortere of langere tijd op de Halve Maen in Amerika hebben gevaren. Ook zal in deze worden samengewerkt met de Zeilvaartschool in Enkhuizen. Uitgangspunt bij het zeilen is, dat de kosten dienen te worden gedekt door de inkomsten uit verhuur van het schip) 21. Bureaukosten Bureaukosten (telefoon, werkplek) zijn er enkel indien niet voor de gemeente (Westfries Museum) wordt gekozen. Er kan in dat geval gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het museum. 22. Inspectie Eens per 3 jaar zal het schip moeten worden geïnspecteerd. Dit houdt in dat het schip uit het water moet. Voor de dokkosten en de kosten van de uit te voeren inspectie wordt jaarlijks een bedrag opgenomen. 23. Onderhoud De technische staat van het schip is uitgebreid geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties is door Verweij Hoebee een gedetailleerde inschatting gemaakt van het jaarlijks klein onderhoud en het groot onderhoud dat eens per drie jaar plaats dient te vinden. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 11

12 24. Verzekering Het is mogelijk om het schip te verzekeren via de gemeentelijke verzekering. Voor het schip wordt een aparte polis afgesloten. Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Deze verzekering is alleen voor schade aan derden. De bemanning is meeverzekerd. Er wordt nog gekeken in hoeverre passagiers ook meeverzekerd kunnen worden (nu niet meegenomen in de premie; zal in de marge zijn). De premie bedraagt in de minimumvariant euro. Naast een aansprakelijkheidsverzekering kan er voor worden gekozen om het schip casco te verzekeren. Deze verzekering is niet verplicht, maar dekt wel kosten zoals berging en opruiming. Bij een verzekerde waarde van 1 miljoen euro bedraagt de premie totale premie in de maximale variant euro. Het opgenomen bedrag voor verzekering is gebaseerd op offertes van diverse verzekeraars, waarbij het schip niet alleen WA maar ook voor schade aan andere schepen en passagiers is verzekerd. 25. Vergunningen Kosten van lokale vergunningen en belastingen. 26. Promotie Kosten van in te zetten middelen ter promotie van het schip, zoals advertenties, drukwerk etc. 27. Overig Kosten van publieksactiviteiten, representatie en educatieve programma s. 28. Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op de rente en afschrijving van een aan te leggen werksteiger van 25 meter, met een indicatieve investering van en afschrijvingstermijn van 40 jaar. Binnen de gemeente is sprake van totaalfinanciering tegen omslagrente. Indien de Stichting dan zal de stichting hiervoor een lening moeten aantrekken. 29. Rentelasten Betreft rekening courantrente voor stichting over startkapitaal. 30. Onvoorzien 8-10% Buffer voor tegenvallende kosten of voor eenmalige extra investering in promotie of anderzins. 31. Entreegelden De entreeprijs geeft toegang tot de Halve Maen en het Centrum voor Varend Erfgoed. Er is voor de prognose van de baten uit entree uitgegaan van een entreeprijs van 8,50 voor volwassen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde entreeprijs van 6,-, vanwege inkoop door derden, groepstarief, kindertarief, eventueel entree met Museumkaart Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 12

13 Referentie ; Entree Westfries Museum ; 6,50 Entree Museum Twintigste Eeuw ; 8,- Enkele reis Museum Stoomtram ; 12,50 Dagkaart ; 21,- Entree Bataviawerf in Lelystad ; 11, Inschatting bezoekersaantal A. Individueel bezoek Bezoekerspotentieel Hoorn trok als stad in bezoekers die in totaal bezoeken aan de stad aflegden.naast winkelen, was een bezoek aan musea, evenementen en stadswandelingen de belangrijkste reden voor een bezoek aan de stad (Bron ; onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan steden in 2012.) bezoekers is 4.17% van het totaal aantal bezoekers aan de stad. Jaarlijks liggen er passanten met hun particuliere schip in de Hoornse havens Prognose individueel bezoek in periode maart t/m oktober = 62 bezoekers per dag Referentie: Totaal bezoek Westfries Museum in zelfde periode : Totaal bezoek Museum Twintigste Eeuw in zelfde periode : Totaal bezoek Museum Stoomtram in zelfde periode : Bezoek Bataviawerf op jaarbasis (2012) : 12 x 8 = (in werkelijkheid ligt bezoekcijfer hoger, seizoensfactor niet verwerkt) B. Groepsbezoek Bezoekerspotentieel In 2015 worden passanten verwacht die Hoorn per riviercruiseschip aan doen. Met name in het voorjaar (maart-mei) gaat het hierbij om veel gasten uit Noord-Amerika, die komen voor de bollen. Er zijn diverse marktpartijen in Hoorn met contacten met deze riviercruise rederijen. Voor de bestedingen in de stad en om overlast van bussen te voorkomen is het van belang deze toeristen zoveel mogelijk in de stad te houden. Prognose groepsbezoek in periode maart t/m oktober = 41 bezoekers per dag gasten via riviercruiseschepen (12% totaal aantal passanten) Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 13

14 2.500 gasten via touringcar operators gasten via zakelijke markt Referentie:: De genoemde aantallen zijn naar beneden bijgestelde inschattingen door marktpartijen Events Holland en Van der Valk Hotel. Deze aantallen staan nog los van de groepen die via Hotel Van der Valk naar het schip toe kunnen komen. Ook voor Hotel Van der Valk, die het hotel deels heeft ingericht met verwijzingen naar de maritieme geschiedenis van de Gouden Eeuw, is de Halve Maen een ideale samenwerkingspartij. C. Schoolgroepen Prognose schoolbezoek leerlingen per jaar : 30 = 66 schoolgroepen in 8 maanden= 8 per maand Referentie; Het Westfries Museum trekt jaarlijks leerlingen 32. Verhuur Gezien de beperkte capaciteit van de Halve Maen is het schip alleen niet geschikt voor de ontvangsten en diners. Dit zal in combinatie met faciliteiten op de wal moeten. De ingeschatte inkomsten uit verhuur zijn begroot op Overige inkomsten Het schip leent zich uitstekend als decor voor films en commercials. In Amerika is het schip in verscheidene producties te zien. Dit is een potentieel aanzienlijke bron van inkomsten, die echter lastig in te schatten valt. Datzelfde geldt voor inkomsten uit deelname van het schip aan nautische evenementen zoals de diverse Sail-evenementen. 34. Fondsen/giften Zowel voor de eenmalige baten als voor de structurele baten is fondsenwerving van groot belang. De VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam hebben ieder minimaal 5 bewindhebbers. Dit zijn de hoofdsponsors die vijf jaar jaarlijks 5.000,- bijdragen. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Maar naamsvermelding en blijvend aandenken en meevaren op de Halve Maen behoort zeker tot de tegenprestatie. Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een aandeeltje Halve Maen kunnen kopen. In de structurele baten is rekening gehouden met een kleiner, maar wel een structureel bedrag. Dat kan in vele vormen: crowdfunding, subsidies, fondsenwerving, Heeren XVII. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien 14

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

PROSPECTUS MS SeaZip 4

PROSPECTUS MS SeaZip 4 realistisch, transparant, betrokken PROSPECTUS MS SeaZip 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 4 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Inleiding Een goed museum werkt hard aan gisteren voor morgen. Dat klinkt cryptischer dan het is: ons product is het verleden, gisteren dus en we

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie